Sadržaj „Službenog lista CG“, br. 115/2022, od 14.10.2022. godine:

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku i uslovima za raspodjelu preferencijalnih carinskih kvota za uvoz poljoprivrednih proizvoda
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o metodama za uzimanje uzoraka i laboratorijska ispitivanja hrane za životinje
Pravilnik o dopuni Pravilnika o obliku i sadržini poreske prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica
Pravilnik o uslovima za polaganje, načinu polaganja i programu stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara
Pravilnik o bližem načinu vršenja nadzora nad poslovanjem društava za osiguranje
Odluka o izboru sudija za prekršaje u Sud za prekršaje u Podgorici