Sadržaj “Službenog lista Crne Gore”, br. 119/22 od 26.10.2022. godine:

Odluka o razrješenju ministra vanjskih poslova 43. Vlade Crne Gore
Odluka o razrješenju potpredsjednika Vlade za politički sistem i unutrašnju politiku i ministra odbrane 43. Vlade Crne Gore
Uredba o izmjeni Uredbe o visini naknada, načinu obračuna i plaćanja naknada zbog zagađivanja životne sredine
Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprečavanje unošenja i širenja štetnog organizma Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radio-frekvencijama i uslovima pod kojima se te radio-frekvencije mogu koristiti bez odobrenja
Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna za mašine za pranje i sušenje veša u domaćinstvu
Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti pneumatika vozila i drugih parametara