Sadržaj “Službenog lista Crne Gore”, br. 12/2023 od 31.1.2023. godine

Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Kolašin za prenos prava svojine, na nepokretnostima u državnoj svojini – Opština Kola šin, i to: katastarske parcele broj 51/5, površine 1.406 m2 i katastarske parcele broj 50, pomoćna zgrada površine 363 m2, evidentiranih u LN broj 591 KO Kolašin, koje predstavljaju urbanističku parcelu broj 64 shodno Detaljnom urbanističkom planu “Breza” – Kolašin, Sindikatu bezbjednosnih institucija Crne Gore, bez naknade, radi izgradnje stambenog objekta, za potrebe rješavanja stambenih pitanja zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Upravi policije, koji rade u ovim organima, a žive na teritoriji Opštine Kolašin
Odluka o izmjenama Odluke o mreži zdravstvenih ustanova
Opšti plan zaštite od štetnog dejstva voda, za vode od značaja za Crnu Goru, za period od 2023. do 2028. godine
Pravilnik o bližim uslovima koje mora da ispunjava pravno lice za obavljanje stručnih poslova u oblasti zaštite od požara
Etički kodeks za državne revizore i druge zaposlene u Državnoj revizorskoj instituciji
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontinuiranoj plovidbenosti vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, djelova i uređaja i o odobravanju organizacija i osoblja koji obavljaju ove poslove
Rješenja o razrješenju, imenovanju, određivanju vršioca/teljke dužnosti i prestanku vršenja dužnosti (Upravni odbor JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik; Direktorat za evropske fondove; Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava; Direktorat za rad; Direktorat za socijalnu i dječju zaštitu; Direktorat za informatiku i analitičko-statističke poslove i Nacionalni savjet za borbu protiv korupcije ))
Rješenja o postavljenju tumača (broj: UPI-05-109/22-1434-1; broj: UPI-05-109/22-1552-1; broj: UPI-05-109/22-1530-1; broj: UPI-05-109/22-1538-1; broj: UPI-05-109/22-1654-1; broj: UPI-05-109/22-1575-1)