Sadržaj “Službenog lista Crne Gore”, br. 127/22 od 21.11.2022. godine:

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržini poreske prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica
Rješenje o utvrđivanju statusa pokretnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja dobru „Dnevnici princeze Ksenije“
Postavljenja i razrješenja:
Rješenje o imenovanju glavne revizorke Revizorskog tijela
Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za zdravstvenu zaštitu, farmakologiju i regulisane profesije u Ministarstvu zdravlja
Rješenje o prestanku mandata pomoćnice direktora Uprave za inspekcijske poslove
Rješenje o postavljenju sekretarke Ministarstva javne uprave
Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti sekretarke Ministarstva finansija
Rješenje o postavljenju generalne direktorice Direktorata za normativno uređenje sistema javne uprave i harmonizaciju propisa u Ministarstvu javne uprave
Rješenje o postavljenju generalnog direktora Direktorata za infrastrukturu, informacionu bezbjednost, digitalizaciju i e-servise u Ministarstvu javne uprave
Rješenje o određivanju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva sporta i mladih
Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Obavještajno-bezbjednosnog direktorata u Ministarstvu odbrane
Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora Javne ustanove Službeni list Crne Gore
Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti pomoćnice direktora Uprave za inspekcijske poslove
Rješenje o prestanku mandata pomoćnice direktora Uprave za inspekcijske poslove
Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove Službeni list Crne Gore
Rješenje o prestanku mandata pomoćnika direktora Uprave za inspekcijske poslove
Rješenja o postavljenju sudskih vještaka