Sadržaj “Službenog lista Crne Gore”, br. 128/22 od 22.11.2022. godine:

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta M-18 Podgorica – Danilovgrad, od km 114+500 do km 129+500
Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe sanacije klizišta na magistralnom putu M-3 Nikšić – Plužine
Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Pelev Brijeg na teritoriji Glavnog grada Podgorice radi izgradnje autoputa Bar – Boljare, dionica Smokovac – Mateševo
Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Glavnom gradu Podgorica radi ostvarivanja javnog interesa – rekonstrukcije ulice Vaka Đurovića u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Nova Varoš 2“
Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Žabljak
Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti
Odluka o određivanju rukovodioca izrade izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Žabljak i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna prostorno-urbanističkog plana
Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Sutomore – Centar“, Opština Bar
Odluka o određivanju rukovodioca izrade izmjena i dopuna detaljnog urbanističkog plana „Sutomore – Centar“, Opština Bar i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana
Odluka o izradi izmjena i dopuna detaljnog urbanističkog plana „Pobrežje zone A, B i C“ u Glavnom gradu – Podgorica
Odluka o određivanju rukovodioca izrade izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Pobrežje zone A, B i C“ u Glavnom gradu – Podgorica i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna detaljnog urbanističkog plana
Odluka o ustanovljavanju lovišta i osnivanju lovišta sa posebnom namjenom
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o bližem postupku i načinu ispitivanja i odobravanja tipa mjerila
Pravilnik o metrološkim zahtjevima za mjerila za mjerenje sile kočenja kod motornih vozila