Sadržaj “Službenog lista Crne Gore”, br. 129/2022 od 25.11.2022. godine:

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje sts 10/0.4 kV, 100 kVA “Donja Bijela 2” sa priključnim DV 10 kV i uklapanjem u NN mrežu, KO Donja Bijela, Šavnik
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Pobrežje – zona G” u Glavnom gradu – Podgorica
Odluka o izmjeni Odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta “Turistički kompleks Zavala”, Opština Budva i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Pobrežje – zona G” u Glavnom gradu – Podgorica i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana
Pravilnik o dopuni Pravilnika o pravilima boravka i kućnom redu u prihvatilištu za strance
Odluka o dopunama Statuta Centralne banke Crne Gore
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Savjeta za reviziju prostornog plana Crne Gore
Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o naknadama Agencije za nadzor osiguranja
Rješenje o određivanju, imenovanju (Ministarstva zdravlja; Generalni direktorat za bilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova; Direktorat za energetiku u Ministarstvu kapitalnih investicija; Ministarstva rada i socijalnog staranja)

Izvor: sajt Službenog lista CG