Sadržaj „Službenog lista Crne Gore“, br. 133/22 od 6.12.2022. godine

Uredba o izmjeni Uredbe o aditivima koji se mogu koristiti u hrani
Odluka o obrazovanju Stalnog koordinacionog tijela za izradu Nacionalne procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma
Odluka o izmjenama Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice
Odluka o izmjeni Odluke o određivanju rukovodioca izrade izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna prostorno-urbanističkog plana