Sadržaj “Službenog lista Crne Gore”, br. 14/2023 od 6.2.2023. godine

Odluka o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene
Program monitoringa površinskih i podzemnih voda za 2023. godinu
Odluka o usklađivanju vrijednosti penzije za jedan lični bod od 1. januara 2023. godine
Odluka o usklađivanju penzija i novčanih naknada od 1. januara 2023. godine
Odluka o usklađivanju osnova za određivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. januara 2023. godine
Odluka o usklađivanju nominalnog iznosa najniže penzije od 1. januara 2023. godine
Odluka o odobravanju Odluke o utvrđivanju jediničnih naknada za priključenje na prenosni sistem električne energije
Odluka o utvrđivanju jediničnih naknada za priključenje na prenosni sistem električne energije
Rješenja o određivanju, prestanku, imenovanju i razrješenju (Direktorat za medije; Ministarstvo kulture i medija; Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu; Uprava prihoda i carina; Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu; Savjet za reformu javne uprave; Direktorat za interkulturalizam; Direktorat za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica; Direktorat za drumski saobraćaj i homologaciju vozila; Ministarstvo kapitalnih investicija; Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama)