Sadržaj “Službenog lista CG“, br. 145/2022 od 27.12.2022 godine:

Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje i licenciranje naučnoistraživačke ustanove
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascima, bližim uslovima i načinu izdavanja dozvole za privremeni boravak i dozvole za privremeni boravak i rad
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o registraciji reprezentativnih sindikalnih organizacija
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima za proizvodnju i stavljanje u promet sadnog materijala voća
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje stručnih poslova zaštite od nejonizujućih zračenja
Odluka o usvajanju Tarife usluga i naknada u međunarodnom prometu roba AD „PORT OF ADRIA“ BAR dokument broj 4/40 (4/40/eng) od 05.12.2022. godine
Rješenja po postavljenju tumača