Sadržaj “Službenog lista CG“, br. 149/2022 od 29.12.2022 godine:

Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Žabljak radi ostvarivanja javnog interesa – izgradnje reciklažnog dvorišta i pretovarne stanice
Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Opštini Kotor radi ostvarivanja javnog interesa – privođenja namjeni u skladu sa važećom planskom dokumentacijom
Pravilnik o dopuni Pravilnika o vrstama izvora elektromagnetnih polja za koje se pribavlja dozvola za korišćenje izvora elektromagnetnih polja
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o opštim i posebnim standardima za stavljanje jaja na tržište
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tipovima đubriva, uslovima za amonijum-nitratna đubriva visoke koncentracije azota, načinu označavanja i pakovanja đubriva
Odluka o utvrđivanju iznosa naknade koju plaćaju vršioci regulisanih komunalnih djelatnosti u 2023. godini
Odluka o utvrđivanju naknada za licence i za zatvoreni distributivni sistem za 2023. godinu
Odluka kojom se odobravaju pravila za funkcionisanje prenosnog sistema električne energije, broj 302-D/22-2949/2 od 30.11.2022. godine
Odluka kojom se odobrava metodologija za utvrđivanje naknade za priključenje na prenosni sistem električne energije, broj 1-1-D/22-3180/9 od 26.12.2022. godine
Pravila za funkcionisanje prenosnog sistema električne energije
Metodologija za utvrđivanje naknade za priključenje na prenosni sistem električne energije