Sadržaj “Službenog lista Crne Gore”, br. 15/2023 od 8.2.2023. godine

Odluka o obrazovanju Nacionalnog savjeta za turizam
Odlukao prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima opštini Pljevlja radi ostvarivanja javnog interesa – izgradnje sportsko-rekreativnog centra
Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Komisije za rješavanje statusa PZU Opšta bolnica „Meljine“ – Herceg Novi u stečaju i Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ A.D. Igalo
Odluka o usklađivanju visine osnova za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje i visine materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite
Odluka o usklađivanju mjesečnih novčanih primanja korisnika prava iz boračke i invalidske zaštite
Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjava pravno lice za pružanje tehničke pomoći motorizovanim učesnicima u saobraćaju na javnim putevima
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu sprovođenja obavezne imunoprofilakse i hemioprofilakse protiv određenih zaraznih bolesti
Rješenje o utvrđivanju statusa nepokretnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja – nepokretnom dobru Spomen kompleks Jasikovac
Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima opštini Pljevlja radi ostvarivanja javnog interesa – izgradnje sportsko-rekreativnog centra