Sadržaj “Službenog lista CG“, br. 150/2022 od 30.12.2022 godine:

Odluka o raspisivanju izbora za odbornike u Skupštini opštine Tuzi
Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Planom rada Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2023. godinu
Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Planom rada Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti za 2023. godinu
Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Planom rada Agencije za elektronske medije za 2023. godinu
Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Planom rada Komisije za tržište kapitala za 2023. godinu
Zaključci o Kontrolnom saslušanju Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu
Zaključci Skupštine Crne Gore (o preporukama Državna revizorske institucije i odbijanju izveštaja o radu (Godišnji izvještaj o radu Komisije za tržište kapitala i stanju na tržištu kapitala za 2020. godinu; Godišnji izvještaj o radu Komisije za tržište kapitala i stanju na tržištu kapitala za 2021. godinu; Izvještaj o radu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2020. godinu; Izvještaj o radu Agencije za zaštitu konkurencije za 2020. godinu; Izvještaj o finansijskom poslovanju i Izvještaja o radu Agencije za elektronske medije za 2021. godinu
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju Liste sigurnih zemalja porijekla stranaca koji traže međunarodnu zaštitu
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju objekti i oprema za držanje i uzgoj koka nosilja
Pravilnik o bližem sadržaju godišnjeg izvještaja o uspostavljanju i korišćenju infrastrukture prostornih podataka
Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti rashladnih uređaja
Opšti Kolektivni ugovor
Granski Kolektivni Ugovor za socijalnu djelatnost
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavještavanju, analiziranju i praćenju (follow-up) događaja u civilnom vazduhoplovstvu
Rješenje o ukidanju Rješenja direktora Agencije za civilno vazduhoplovstvo, kojim je Adriatic Aviation DOO, Podgorica izdata Operativna licenca
Javni poziv za izbor tri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika