“Službeni list Crne Gore”, br. 17/2023 od 13.2.2023. godine

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Doljani i KO Lutovo na teritoriji Glavnog grada Podgorica radi izgradnje autoputa Bar – Boljare, dionica Smokovac – Mateševo
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Nova Varoš 2” u Glavnom gradu – Podgorica
Odluka o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju (redovne sječe u 2023. godini)
Pravila o jedinstvenim standardima za izborni materijal za izbor predsjednika Crne Gore
Postavljenja i razrješenja:
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Nova Varoš 2” u Glavnom gradu – Podgorica i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana
Rješenje o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Crnogorski operator tržišta električne energije” – Podgorica
Rješenje o razrješenju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Crnogorski operator tržišta električne energije” – Podgorica
Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javne ustanove Službeni list Crne Gore
Rješenje o razrješenju člana Nadzornog odbora Javne ustanove Službeni list Crne Gore
Rješenje o imenovanju članice Upravnog odbora Javne ustanove Službeni list Crne Gore
Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Javne ustanove Službeni list Crne Gore
Akt o proglašenju predsjednice Tužilačkog savjeta
Rješenje o imenovanju Savjeta za reviziju
Rješenje o imenovanju članice Upravnog odbora Fonda rada
Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora Fonda rada
Rješenje o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Rješenje o razrješenju Savjeta za reviziju
Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za kulturno-umjetničko stvaralaštvo u Ministarstvu kulture i medija
Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalne direktorice Direktorata za kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture i medija
Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalne direktorice Direktorata za kulturno-umjetničko stvaralaštvo u Ministarstvu kulture i medija
Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za kapitalne investicije u kulturi i kreativne industrije u ranijem Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta
Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore
Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore
Rješenje o imenovanju članice Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije
Rješenje o postavljenju generalnog direktora Direktorata za sport u Ministarstvu sporta i mladih
Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za mlade u Ministarstvu sporta i mladih
Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Instituta za ljekove i medicinska sredstva
Rješenje o postavljenju sekretara Ministarstva sporta i mladih
Rješenje o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu javne uprave
Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture i medija
Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za ljekove i medicinska sredstva