Sadržaj “Službenog lista Crne Gore”, br. 18/2023 od 15.2.2023. godine

Uredba o izmjeni Uredbe o uslovima za sticanje zvanja i nivoima zvanja službenika Uprave za izvršenje krivičnih sankcija
Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje „0.4 kV kablovski vod tipa PPOO-a 4×120 mm2 od postojećeg stuba NN mreže do planiranog NKRO 4, KO Motički Gaj I, opština Žabljak
Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Vladoš, KO Jabuka i KO Mateševo na teritoriji opštine Kolašin radi izgradnje autoputa Bar – Boljare, dionica Smokovac – Mateševo
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Bjelila -Rutke – Gorelac“, opština Bar i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana
Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Bjelila – Rutke – Gorelac”, Opština Bar
Pravilnik o izradi i održavanju katastra nepokretnosti
Program obaveznih imunizacija stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti na teritoriji Crne Gore za 2023. godinu
Granski kolektivni ugovor za oblast uprave i pravosuđa