Sadržaj “Službenog lista Crne Gore”, br. 20/2023 od 22.2.2023. godine

Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima opštini Bar radi ostvarivanja javnog interesa – izgradnje saobraćajnice „Ulica T3“
Odluka o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 13 – Ribarstvo
Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Stalnog koordinacionog tijela za izradu Nacionalne procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o usklađivanju visine osnova za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje i visine materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite
Pravilnik o službenoj legitimaciji i službenoj znački službenika za kontrolu rada u ministarstvu
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki
Zahtjev za registraciju oznake „Viši kvalitet“ prehrambenog proizvoda meda – „Cvjetni med“
Ispravka Pravilnika o bližim uslovima koje treba da ispunjava pravno lice za pružanje tehničke pomoći motorizovanim učesnicima u saobraćaju na javnim putevima