Sadržaj “Službenog lista Crne Gore”, br. 24/2023 od 3.3.2023. godine

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi realizacije projekta izgradnje elektroenergetske infrastrukture STS 10/0,4 kV 160 kVA „Brskut 3” sa priključnim dv 10 kV kablom i uklapanjem u NN mrežu, u KO Brskut, Glavni grad Podgorica
Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o obrazovanju Koordinacionog tijela za praćenje i upravljanje politikom prevencije i suzbijanja nepravilnosti u cilju zaštite finansijskih . interesa evropske unije (AFCOS mreža)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zajedničkim zahtjevima za pružaoce usluga upravljanja vazdušnim saobraćajem i usluga u vazdušnoj plovidbi i drugih mrežnih funkcija upravljanja vazdušnim saobraćajem i nadzoru nad njima
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu, pravilima i postupcima letenja vazduhoplova i operativnim uslugama u vazdušnom saobraćaju
Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o kvalitetu vazduhoplovnih podataka i vazduhoplovnih informacija
Pravilnik o uslovima za sigurnu upotrebu sistema bespilotnih vazduhoplova
Pravilnik o uslovima i načinu stručnog osposobljavanja, sticanja i izdavanja dozvole vazduhoplovnom osoblju za pripremu, otpremu i praćenje leta

Izvor: sajt Službenog lista CG