Sadržaj “Službenog lista Crne Gore”, br. 30/2023 od 17.3.2023. godine

Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za elektronsku upravu
Odluka o izmjenama Odluke o obrazovanju Koordinacionog tijela za vršenje nadzora nad sprovođenjem Odluke o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine
Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o visini, načinu i uslovima plaćanja naknada za korišćenje državnih puteva
Naredba o vremenu u kojem aerodromi moraju biti otvoreni za vazdušni saobraćaj
Pravilnik o službenim legitimacijama i izgledu značke ovlašćenih službenih lica u Obavještajno-bezbjednosnom direktoratu
Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Sudskog savjeta
Pravila o izdavanju dozvole za rad i davanju saglasnosti društvima za upravljanje investicionim fondovima
Rješenja o postavljenju tumača (broj: UPI-05-109/22-1301-1; broj: UPI-05-109/22-1331-1; broj: UPI-05-109/22-1350-1)
Ispravka Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o državnim i drugim praznicima
Ispravke Rješenja o postavljenju tumača („Službeni list CG“, broj 21/23)

Izvor: sajt Službenog lista CG