Sadržaj “Sl. lista CG“, br. 68/2023 od 5.7.2023.

Uredba o utvrđivanju isplate obeštećenja bivšim vlasnicima oduzetih imovinskih prava u novčanim sredstvima za 2023. godinu
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana opštine Plužine
Odluka o određivanju rukovodioca izrade izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana opštine Plužine i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Savjeta za reviziju Prostornog plana Crne Gore
Odluka o davanju prethodne saglasnosti opštini Kotor za otuđenje nepokretnosti radi razmjene sa D.O.O. “Crnogorski elektrodistributivni sistem”
Pravilnik o sadržaju projekata geoloških istraživanja
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržini i načinu izrade lovne osnove i učešću zainteresovanih lica u postupku njenog donošenja
Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za otkrivanje, iskorjenjivanje i sprečavanje širenja štetnog organizma Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014
Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za otkrivanje, iskorjenjivanje i sprečavanje širenja štetnog organizma Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914.), Nouioui et al. 2018.
Rješenja o prestanku i određivanju (Direktorat za međunarodnu saradnju, Evropske integracije i EU fondove; Vlade Crne Gore za vanjsku politiku; Uprava prihoda i carina)
Rješenje o postavljenju počasnog konzula Crne Gore u Gdanjsku – Republika Poljska

Izvor: sajt Službenog lista CG