Sadržaj “Službenog lista CG“, br. 69/2023 od 7.7.2023. godine.

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje MBTS 10/0,4 kV 1×630 kVA „1“ (tunel) u zoni I.R.-3 sa uklapanjem u VN i NN mrežu – KO Kavač, opština Kotor (na UP 1158 u zahvatu DUP-a „Kavač“ – Kotor)
Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje energetskog objekta DTS 10/0,4 kV 1×400 (630) kVa „Vir I“ sa uklapanjem u VP i NN mrežu, opština Nikšić
Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije protiv širenja i upotrebe hemijskog oružja
Odluka o izmjeni Odluke o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda
Pravilnik o polaganju stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite i zdravlja na radu
Odluka o utvrđivanju stope zatezne kamate za period od 1. jula do 31. decembra 2023. godine
Odluka o izmjenama Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja epidemije zarazne bolesti COVID 19 i situacije u Ukrajini na finansijski sistem
Odluka o imenovanju direktora Agencije za nadzor osiguranja

 

Izvor: sajt Službenog lista CG