Sadržaj “Sl. lista CG“, br. 73/2023 od 21.7.2023. godine:

Odluka o obrazovanju Komisije za praćenje realizacije Srednjoročnog programa rada Vlade 2022-2024. i godišnjih programa rada Vlade
Odluka o otvaranju Konzulata Crne Gore u Gdanjsku – Republika Poljska
Odluka o visini i rasporedu sredstava popisnim komisijama za finansiranje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u 2023. godini
Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za elektronsku upravu
Odluka o zatvaranju Konzulata Crne Gore u Ajzenštatu – Republika Austrija
Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju vozila u saobraćaju na putevima
Rješenje o izdavanju licence Javnoj predškolskoj ustanovi „Vukosava Ivanović – Mašanović“ – Bar
Rješenje o izdavanju licence Agenciji za zaštitu životne sredine, Podgorica, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o fitosanitarnim mjerama za sprečavanje unošenja i širenja virusa smeđe naboranosti ploda paradajza – Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)
Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-I br. 17/18, kojom se ukida odredba člana 12. stav 2, u dijelu koji glasi: „ili drugog pravnog lica“ i u dijelu koji glasi: „ili drugom pravnom licu“ Zakona o sprječavanju korupcije („Službeni list Crne Gore“, broj 53/14) i prestaje da važi danom objavljivanja ove odluke
Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II br. 66/21, kojom se ukidaju odredbe čl. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 Odluke o cijenama komunalnih usluga na teritoriji opštine Budva, broj 1-426., od 9. februara 2018. godine, koju je donio odbor direktora DOO „Komunalno“ i prestaju da važe danom objavljivanja ove odluke
Statut o izmjenama i dopunama Statuta Notarske komore Crne Gore
Rješenja o postavljenju tumača

Izvor: sajt Službenog lista CG