Sadržaj “Sl. lista CG“, br. 74/2023 od 24.7.2023. godine:

Uredba o kriterijumima za utvrđivanje granica sidrišta luke i načinu označavanja tih granica
Uredba o bližem postupku planiranja sredstava koje Crna Gora uplaćuje u budžet Evropske unije
Odluka o izradi Lokalne studije lokacije „Lučice“, opština Budva
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Lokalne studije lokacije „Lučice“, opština Budva i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Lokalne studije lokacije
Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti opštini Petnjica radi izgradnje parkinga i igrališta
Odluka o prestanku važenja Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Industrijska zona Zeleni“, opština Rožaje
Odluka o prestanku važenja Odluke o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana „Industrijska zona zeleni“, opština Rožaje i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog urbanističkog plana
Odluka o određivanju ranjivih područja na vodnom području Jadranskog i Dunavskog sliva
Pravilnik o Programu i načinu polaganja ispita za dobijanje licence za rad miritelja, odnosno arbitra, kao i o obrascu licence za rad
Rješenja o određivanju, imenovanju i razrješenju (Uprava za kapitalne projekte; Evropski sud za ljudska prava; Društvo sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski operator tržišta električne energije“ – Podgorica; Ministarstvo vanjskih poslova)

Izvor: sajt Službenog lista CG