Sadržaj “Sl. lista CG“, br. 8/2023 od 23.1.2023. godine:

Uredba o izmjeni Uredbe o higijeni hrane
Uredba o izmjeni Uredbe o mikrobiološkim kriterijumima za bezbjednost hrane
Uredba o maksimalno dozvoljenim količinama kokcidiostatika i histomonostatika u hrani
Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o viznom režimu
Uredba o izmjeni Uredbe o vrstama vitamina i minerala koji se mogu koristiti u proizvodnji suplemenata
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uslovima, načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava i kontrolu nad realizacijom programa sportskih organizacija
Rješenje o upisu u Registar političkih partija (br. UPI 01-055/22-1683/12)
Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Državne izborne komisije
Pravilnik o pravima i obavezama emitera tokom kampanje za izbore za predsjednika Crne Gore koji će biti održani 19. marta 2023. godine