Na osnovu člana 44 stav 1 Zakona o javnim izvršiteljima ("Službeni list CG", broj 61/11), Vlada Crne Gore, po pribavljenom mišljenju Komore​​ javnih izvršitelja, na sjednici od 17. decembra 2015. godine, donijela je​​ 

Uredbu o tarifi javnih izvršitelja

Uredba je objavljena u "Službenom listu CG", br. 3/2016 od 15.1.2016. godine, a stupila je na snagu 23.1.2016.

Član 1

Javni izvršitelj ima pravo na nagradu za rad i naknadu troškova prema tarifi utvrđenoj ovom uredbom.

Član 2

Izrazi koji se u ovoj uredbi koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Nagrada za rad javnog izvršitelja sastoji se od nagrade za​​ pripremanje predmeta, nagrade za preduzete radnje i nagrade za sprovedeno izvršenje.

Pripremanje predmeta obuhvata utvrđivanje urednosti predloga za izvršenje, obračun predujma troškova i ostale radnje koje prethode donošenju rješenja o izvršenju.

U iznose nagrada iz stava 1 ovog člana uračunat je porez na dodatu vrijednost.

Član 4

Visina nagrade za pripremanje predmeta i nagrade za sprovedeno izvršenje utvrđuje se prema iznosu glavnog potraživanja, odnosno prema vrijednosti predmeta spora nenovčanog potraživanja utvrđenog u izvršnoj ispravi (Tabela 1).

Kad vrijednost predmeta spora nenovčanog potraživanja nije utvrđena u izvršnoj ispravi visina nagrade za pripremanje predmeta iznosi 35 eura, a visina nagrade za sprovedeno izvršenje iznosi 300 eura.

Visina​​ nagrade za proučavanje spisa predmeta ustupljenih od suda iznosi 10 eura.

Član 5

Nagrada za preduzete radnje utvrđuje se i naplaćuje prema vrsti preduzete radnje (Tabela 2).

Izuzetno, visina nagrade za pripremanje predmeta i nagrade za preduzete radnje iz​​ tač. 1, 26, 27 i 28 Tabele 2, na iznos glavnog potraživanja do 200 eura iznosi 25 eura, na iznos glavnog potraživanja od 200 eura do 500 eura iznosi 35 eura i na iznos glavnog potraživanja od 500 eura do 1.000 eura iznosi 45 eura.

Član 6

Nagrada za sprovedeno izvršenje na iznos glavnog potraživanja do 1.000 eura, ne naplaćuje se.

Iznos nagrade za sprovedeno izvršenje ne može biti veći od 10.000 eura.

Kad se izvršenje sprovodi radi naplate novčanog potraživanja sa računa izvršnog dužnika ili sa računa dužnika izvršnog dužnika, iznos nagrade za sprovedeno izvršenje ne može biti veći od 5.000 eura.

U slučaju djelimičnog izvršenja, nagrada za sprovedeno izvršenje utvrđuje se i naplaćuje u procentu u kojem je izvršenje ostvareno.

Član 7

Nagrada za sprovedeno izvršenje umanjuje se za 25% kad je izvršenje sprovedeno prenosom novčanih sredstava sa računa izvršnog dužnika ili sa računa dužnika izvršnog dužnika.

Član 8

Ako izvršni dužnik namiri potraživanje nakon podnošenja predloga za izvršenje, a prije dostavljanja rješenja o izvršenju, odnosno odmah po dostavljanju rješenja o izvršenju, a prije preduzimanja prve radnje izvršenja ili namiri potraživanje u roku za dobrovoljno ispunjenje iz člana 22 stav 2 i člana 41 stav 3 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju, javni izvršitelj naplaćuje samo nagradu za pripremanje predmeta i nagradu za preduzete radnje.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, nagrada za sprovedeno izvršenje ne naplaćuje se.

Član 9

Kad u postupku izvršenja učestvuje više stranaka javnom izvršitelju pripada nagrada za pripremanje predmeta i nagrada za preduzete radnje uvećana za 10% za svaku sljedeću stranku, ali ne više od 200% pune nagrade po jednoj stranci, sa najvećim potraživanjem.

Kad u sprovođenju izvršenja učestvuje više izvršnih povjerilaca javnom izvršitelju pripada nagrada za svako sprovedeno izvršenje po svakom pojedinačnom potraživanju koje prelazi iznos od 1.000 eura, srazmjerno visini iznosa naplaćenog potraživanja.

Član​​ 10

Za preduzetu izvršnu radnju protiv koje je podnijet zahtjev za otklanjanje nepravilnosti i koja je pravosnažnom odlukom suda stavljena van snage, javnom izvršitelju ne pripada nagrada.

Član 11

Naknada troškova javnog izvršitelja obuhvata naknadu sudskih i administrativnih taksi, naknadu izdataka za čuvanje stvari, naknadu za troškove prevoza i druge stvarne troškove nastale u vezi sa sprovođenjem izvršenja.

Naknada troškova javnog izvršitelja koji se odnose na izdavanje uvjerenja i potvrda u vezi predmeta u kojem postupa iznosi 5 eura, a naknada za fotokopiranje spisa i prepis sopstvenog dokumenta iznosi 0,2 eura po stranici i naplaćuje se od podnosioca zahtjeva.

Član 12

Za rad van sjedišta kancelarije javnom izvršitelju pripada naknada za prevoz, i to:

- u međumjesnom saobraćaju, u visini cijene javnog prevoza;

- u gradskom i prigradskom saobraćaju, u visini troškova najpovoljnijeg taksi prevoza;

- za upotrebu sopstvenog automobila, u visini od 25% cijene najkvalitetnijeg benzina za jedan litar za svaki​​ pređeni kilometar.

U slučaju kad je javni izvršitelj, radi sprovođenja izvršnih radnji van sjedišta kancelarije, imao troškove noćenja u hotelu, ima pravo na naknadu tih troškova u visini plaćenog hotelskog računa, osim računa u hotelu sa pet zvjezdica.

Član 13

Tabele br. 1 i 2 date su u prilogu ove uredbe i čine njen sastavni dio.

Član 14

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o tarifi javnih izvršitelja ("Službeni list CG", br. 28/13 i 14/14).

Član 15

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 08-2995

Podgorica, 17. decembra 2015. godine

Skupština Crne Gore 25. saziva

Predsjednik,

Milo Đukanović, s.r.

 

Tabela 1

Br.

IZNOS GLAVNOG POTRAŽIVANjA

NAGRADA ZA PRIPREMANjE PREDMETA

NAGRADA ZA SPROVEDENO IZVRŠENjE

1.

preko 1. 000 do 2. 000 eura

25 eura​​ 

5% od naplaćenog iznosa

2.

preko 2. 000 do 3. 000 eura

30 eura

5% od naplaćenog iznosa

3.

preko 3.000 do 4.000 eura

35 eura

5% od naplaćenog iznosa

4.

preko 4.000 do 5.000 eura

40 eura

5% od naplaćenog iznosa

5.

preko 5.000 do 7. 000 eura

45 eura

4% od naplaćenog iznosa

6.

preko 7.000 do 9.000 eura​​ 

50 eura

4% od naplaćenog iznosa

7.

preko 9.000 do 11.000 eura

55 eura

4% od naplaćenog iznosa

8.

preko 11.000 do 15.000 eura

60 eura

4% od naplaćenog iznosa

9.

preko 15.000 do 25.000 eura

80 eura

3% od naplaćenog iznosa

10.

preko 25.000 do 40.000 eura

95 eura

2% od naplaćenog iznosa

11.

preko 40.000 do 60.000 eura

115 eura

2% od naplaćenog iznosa

12.

preko 60.000 do 100.000 eura

125 eura

1,5% od naplaćenog iznosa

13.

preko 100. 000 do 200.000 eura

135 eura

1,25% od naplaćenog iznosa

14.

preko 200.000 eura

150 eura

1 % od naplaćenog iznosa

 

Tabela 2

Br.

NAGRADA ZA PREDUZETE RADNjE

IZNOS

1.

Donošenje rješenja o izvršenju

20 eura

2.

Donošenje rješenja o promjeni i dopuni sredstva izvršenja (naplaćuje se samo u slučaju ako izvršni povjerilac u predlogu za izvršenje nije predložio druga sredstva i predmete​​ izvršenja, a to učini predlogom za promjenu sredstava i predmeta izvršenja)

10 eura

3.

Donošenje rješenja o pristupanju povjerioca (član 159 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju)

10 eura

4.

Zaključenje sporazuma kod javnog izvršitelja o namirenju potraživanja u ratama

10 eura

5.

Donošenje zaključka o dostavljanju putem javnog objavljivanja (član 45 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju)

15 eura

6.

Donošenje zaključka o prodaji pokretnih stvari​​ (član 94 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju)

15 eura

7.

Donošenje zaključka o namirenju nakon prodaje pokretnih stvari (čl. 97 i 98 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju)

15 eura

8.

Donošenje zaključka o prenosu potraživanja radi naplate i umjesto isplate (član 113 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju)

15 eura

9.

Donošenje zaključka o prodaji akcija i drugih hartija od vrijednosti (član 139 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju)

15 eura

10.

Donošenje zaključka o prodaji udjela u privrednom društvu (član 144 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju)

15 eura

11.​​ 

Donošenje zaključka o predaji pokretnih stvari (član 149 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju)​​ 

15 eura

12.

Donošenje zaključka o predaji nepokretnosti (član 151 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju)

15 eura

13.

Donošenje zaključka o utvrđivanju vrijednosti nepokretnosti (Član 168 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju)

15 eura

14.

Donošenje zaključka o prodaji nepokretnosti (član 169 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju)

15 eura

15.

Donošenje zaključka o dodjeljivanju nepokretnosti prodate javnim nadmetanjem (član 178 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju)

15 eura

16.

Donošenje zaključka o dodjeljivanju nepokretnosti prodate neposrednom pogodbom (član 179 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju)

15 eura

17.

Donošenje zaključka o predaji nepokretnosti kupcu (član 181 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju)

15 eura

18.

Donošenje zaključka o namirenju potraživanja (član 197 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju)

15 eura

19.

Donošenje zaključka za postupanje u slučaju kad zamjenljive stvari nijesu nađene kod izvršnog dužnika ni kod trećeg lica (član 223 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju)

15 eura

20.

Organizovanje javne prodaje (održavanje ročišta za prodaju)

30 eura

21.

Popis pokretnih stvari

20 eura uvećano za 25% za svaki započeti sat a najviše 60 eura po predmetu

22.

Razgledanje nepokretnosti u prisustvu javnog izvršitelja

10 eura

23.

Popis nepokretnosti gdje nije uspostavljen katastar nepokretnosti

45 eura

24.

Zabilješka umjesto popisa pokretnih stvari

5 eura

25.

Prisustvo na sudskom ročištu povodom zahtjeva za otklanjanje nepravilnosti ako je zahtjev odbijen

30 eura

26.

Pribavljanje podataka o imovini izvršnog dužnika, pribavljanje podataka od nadležnog organa o identitetu i adresi izvršnog dužnika, pribavljanje izvoda iz javnog registra, uvjerenja ili prepisa od​​ suda ili drugog organa

10 eura ukupno, bez obzira na broj zahtjeva

27.

Dostavljanje pismena izvršnom povjeriocu, izvršnom dužniku, dužniku izvršnog dužnika i trećem licu koja proizilaze iz okvira rada javnog izvršitelja kad dostavljanje vrši javni izvršitelj, osim kod popisa pokretnih stvari i u slučajevima iz člana 5 stav 2 ove uredbe

5 eura po pošiljci

 28.

Dostavljanje pismena nadležnim organima, Centralnoj banci Crne​​ Gore, poslovnim bankama, Registru zaloga, Centralnoj depozitarnoj agenciji i Centralnom registru privrednih subjekata u postupku sprovođenja izvršenja, kad dostavljanje vrši javni izvršitelj, osim dostavljanja elektronskim putem

0,5 eura po pošiljci

29.

Uspješna lična dostava sudskih pismena

15 eura po pošiljci