Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o administrativnim taksama

Proglašavam​​ Zakon o administrativnim taksama, koji je​​ donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na Drugoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 6. marta 2019. godine.

Broj: 01-452/2

Podgorica, 11. mart 2019. godine

Predsjednik Crne Gore,

Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82​​ tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Drugoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 6. marta 2019. godine, donijela je

Zakon o administrativnim taksama

Zakon je​​ objavljen u "Službenom listu CG", br. 18/2019 od 22.3.2019. godine, a stupio je na snagu 30.3.2019.

Predmet

Član 1

Ovim zakonom uređuje se plaćanje administrativnih taksi za spise i radnje pred organima državne uprave, organima lokalne uprave, pravnim licima koja vrše javna ovlašćenja i diplomatskim i konzularnim predstavništvima Crne Gore u inostranstvu (u daljem tekstu: organ).

Taksena tarifa

Član 2

Administrativne takse utvrđuju se Tarifom za administrativne takse (u daljem tekstu: Taksena tarifa) koja​​ je sastavni dio ovog zakona.

Primjena na prenesena, odnosno povjerena javna ovlašćenja

Član 3

Taksena tarifa primjenjuje se i na spise i radnje pred organima lokalne uprave i pravnim licima ako su im u skladu sa zakonom prenesena, odnosno povjerena javna ovlašćenja.

Tarifa za administrativne takse iz nadležnosti opština

Član 4

Tarifu za administrativne takse iz nadležnosti opštine, Glavnog grada, opština u okviru Glavnog grada i Prijestonice (u daljem tekstu: opština) utvrđuje nadležni organ opštine, uz saglasnost Vlade Crne Gore (u daljem tekstu:​​ Vlada).

Takse iz stava 1 ovog člana ne mogu biti veće od iznosa takse koja se plaća za slične spise i radnje pred organima državne uprave.

Shodna primjena

Član 5

Na žalbeni postupak, postupak prinudne naplate, kamate i druge odnose koji nijesu uređeni ovim zakonom shodno se primjenjuje zakon kojim se uređuje poreski postupak.

Takseni obveznik

Član 6

Takseni obveznik je lice po čijem zahtjevu se postupak​​ pokreće, odnosno vrši radnja predviđena Taksenom tarifom.

Ako za istu taksu, koja ne zavisi od vrijednosti predmeta taksene obaveze, postoji više taksenih obveznika njihova obaveza je solidarna.

Ako zahtjev podnosi više taksenih obveznika, a visina takse zavisi od vrijednosti predmeta, taksa se utvrđuje srazmjerno vrijednosti predmeta za svakog taksenog obveznika posebno.

Nastanak taksene obaveze

Član 7

Ako Taksenom tarifom nije drukčije određeno taksena obaveza nastaje za:

1) podneske - u trenutku kada se​​ predaju, a za zahtjeve date na zapisnik - kada se zapisnik sastavi;

2) rješenja, dozvole i druge isprave - u trenutku podnošenja zahtjeva za njihovo izdavanje;

3) upravne radnje - u trenutku podnošenja zahtjeva za izvršenje tih radnji.

Osnovica za utvrđivanje takse

Član 8

Ako je Taksenom tarifom određeno da se taksa plaća prema vrijednosti predmeta taksene obaveze, kao osnovica za utvrđivanje takse uzima se vrijednost naznačena u podnesku ili ispravi.

Organ može da po službenoj dužnosti rješenjem utvrdi vrijednost predmeta iz stava 1 ovog člana, ako smatra da vrijednost označena u podnesku, odnosno ispravi ne odgovara stvarnoj vrijednosti.

Utvrđivanje vrijednosti predmeta radi naplate takse

Član 9

Kada se na zahtjev stranke isprava izdaje u više primjeraka,​​ za svaki drugi i dalji primjerak plaća se taksa kao za prepis ili kao za ovjeru prepisa.

Taksa iz stava 1 ovog člana ne može biti veća od takse za prvi primjerak.

Za primjerke isprave koji se po zahtjevu stranke zadržavaju za potrebe organa ne plaća se taksa.

Plaćanje taksene obaveze

Član 10

Taksa se plaća u trenutku nastanka taksene obaveze, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Način plaćanja takse

Član 11

Takseni obveznik je dužan da priloži odgovarajući dokaz o uplaćenoj taksi, koji može biti i elektronski.

Taksa se plaća na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda, odnosno na devizni račun diplomatsko konzularnog predstavništva.

U slučaju plaćanja takse elektronskim putem, plaćanje takse se vrši preko sistema za elektronsku naplatu administrativnih​​ taksi, kojim upravlja organ državne uprave nadležan za poslove elektronske uprave i elektronskog poslovanja.

Bliže uslove i način plaćanja takse propisuje Vlada.

Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi

Član 12

U rješenju ili drugoj ispravi za koje se plaća administrativna taksa mora se unijeti konstatacija da je taksa plaćena (iznos i tarifni broj po kome je taksa plaćena) koja se ovjerava pečatom nadležnog organa.

Redovna taksa i taksa za opomenu

Član 13

Ako netaksirani ili nedovoljno taksirani podnesak ili drugi spis stigne poštom ili elektronski, organ će pozvati taksenog obveznika opomenom da, u roku od tri dana od dana prijema opomene, plati redovnu taksu i taksu za opomenu i upozori taksenog obveznika na posljedice neplaćanja takse.

Podnošenje zahtjeva iz inostranstva

Član 14

Takseni obveznik koji iz inostranstva podnese zahtjev za pokretanje postupka kod organa, odnosno za izvršenje radnje određene Taksenom tarifom plaća administrativnu taksu u stranoj valuti kod diplomatsko-konzularnog predstavništva prije uručivanja rješenja ili druge isprave, odnosno prije prvog saopštenja taksenom obvezniku o izvršavanju radnje, ako zakonom nije drukčije određeno.

Organ je dužan da dostavi nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu obavještenje u dva primjerka, sa naznačenim iznosom takse koju je obveznik dužan da plati diplomatsko-konzularnom predstavništvu.

Naplata takse na podneske ili druge spise iz inostranstva

Član 15

Naplata takse na podneske ili druge spise​​ koji netaksirani ili nedovoljno taksirani stignu poštom iz inostranstva vrši se prije uručenja zatraženog rješenja ili druge isprave, odnosno prije izdavanja prvog saopštenja taksenom obvezniku o izvršenju zatražene radnje.

Zastarjelost

Član 16

Pravo na naplatu takse zastarijeva u roku od dvije godine od isteka godine u kojoj je taksu trebalo platiti, a pravo na povraćaj takse u roku od dvije godine od isteka godine u kojoj je taksa više plaćena.

Vrijeme zastare prava na naplatu takse prekida se svakom službenom radnjom organa radi naplate sa kojom je upoznat takseni obveznik.

Vrijeme zastare prava na povraćaj takse prekida se svakom radnjom taksenog obveznika preduzetom kod nadležnog organa radi povraćaja takse.

Pravo na naplatu i povraćaj takse uvijek zastarjeva u roku od pet godina od dana kada je prvi put zastara počela teći (apsolutna zastara).

Oslobođenje od plaćanja takse

Član 17

Plaćanja taksi se oslobađaju:

1) državni organi, organi državne uprave, organi opštine i organi lokalne uprave;

2) Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore i Zavod za zapošljavanje Crne Gore;

3) ustanove iz oblasti zdravstva, nauke, kulture i socijalne i dječije zaštite, čiji je osnivač država;

4) ustanove iz oblasti prosvjete, čiji je osnivač država, osim za takse propisane tarifnim brojem 9;

5) organizacije crvenog krsta i druge humanitarne organizacije;

6) strani državljani i strane države, u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorom ili pod uslovom uzajamnosti;

7) nezaposlena lica, lica sa invaliditetom i korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna i dječija zaštita;

8) pružaoci usluge porodični smještaj​​ -​​ hraniteljstvo i porodični smještaj;

9) nevladine organizacije za ostvarivanje ciljeva za koje su osnovane;

10) druga lica, organizacije, ustanove, organi ako je oslobađanje utvrđeno posebnim zakonom.

Spisi i radnje za koje se ne plaća taksa

Član 18

Taksa se ne plaća za:

1) spise i radnje u postupcima koji se vode po službenoj dužnosti;

2) spise i radnje u postupku za povraćaj više plaćenog poreza i drugih dažbina;

3) spise i radnje u postupku za ispravljanje grešaka u rješenjima, drugim ispravama i službenim evidencijama;

4) spise i radnje u​​ postupku za upis u matične registre i registre državljana;

5) sve vrste prijava, izvještaja i priloga koji ih prate za utvrđivanje poreza i drugih dažbina i podnesaka za ostvarivanje olakšica i oslobođenja kod plaćanja poreza i drugih dažbina, propisanih zakonom;

6) radnje koje se odnose na davanje mišljenja u vezi plaćanja poreza i drugih dažbina;

7) spise i radnje za ostvarivanje prava iz socijalnog osiguranja, društvene brige o djeci, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata;

8) spise i radnje za ostvarivanje prava iz zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja;

9) spise i radnje u vezi sa školovanjem učenika i studenata;

10) spise i radnje u vezi sa regulisanjem prava i obaveza iz oblasti odbrane;

11) peticije,​​ predstavke i predloge upućene državnim organima;

12) podneske državnom tužiocu;

13) spise i radnje u postupku za zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje prava po tom osnovu;

14) molbe za pomilovanje, molbe za rehabilitaciju i rješenja po tim molbama;

15)​​ spise i radnje u postupku za sastavljanje i ispravku biračkih spiskova;

16) prijave i odjave prebivališta i boravišta;

17) spise i radnje u postupku za izdavanje lične karte državljanima Crne Gore i stranim državljanima stalno naseljenim u Crnoj Gori;

18)​​ spise, radnje i upise u pomorske i brodske knjižice;

19) spise i radnje za izdavanje odobrenja za kretanje na području u kojem se nalazi granični prelaz, luka, odnosno aerodrom članu posade stranog broda, koji nema potrebnu vizu, a svoj status može dokazati identifikacionom ispravom pomorca ili na drugi način propisan zakonom kojim se uređuje granična kontrola, kao i članu posade stranog vazduhoplova, koji nema potrebnu vizu, a posjeduje ispravu člana posade izdatu u skladu sa međunarodnim standardima, za vrijeme zadržavanja broda, odnosno vazduhoplova na području graničnog prelaza;

20) zahtjeve i žalbe koje se podnose, odnosno izjavljuju organu nadležnom za zaštitu prava u postupku javnih nabavki;

21) spise i radnje u postupku za sahranjivanje umrlih lica.

U ispravi koja se izdaje bez plaćanja takse mora se konstatovati svrha i navesti propis na osnovu kojeg se vrši oslobađanje od plaćanja takse.

Isprava iz stava 2 ovog člana može da se koristi i u druge svrhe samo ako je za tu ispravu plaćena odgovarajuća taksa.

Taksa u postupku zaštite intelektualne svojine

Član 19

Taksu u iznosu od 50% od propisane takse, u postupcima za zaštitu intelektualne svojine, plaćaju:

1) građani Crne Gore čiji dohodak, uključujući i dohodak bračnog druga, u godini nastanka taksene obaveze i godini rješavanja zahtjeva ne prelazi iznos minimalne zarade u Crnoj Gori na mjesečnom nivou i čija ukupna vrijednost imovine (nepokretnosti, štednja, motorna vozila i plovila) ne prelazi iznos od 2000 €, o čemu se daje pisana izjava, i

2) penzioneri, čija penzija ne prelazi iznos od 300 € na mjesečnom nivou.

Postupak za odobravanje plaćanja takse iz stava 1 ovog člana pokreće se pred organom državne​​ uprave nadležnim za poslove intelektualne svojine, koji po zahtjevu odlučuje rješenjem.

Ako se stranci, rješenjem iz stava 2 ovog člana, odobri plaćanje takse u iznosu od 50% od propisane takse, u podnesku se naznačava broj i datum rješenja.

Povraćaj takse

Član 20

Takseni obveznik koji je platio administrativnu taksu koju nije bio dužan da plati ili je taksu platio u iznosu većem od propisane ili je taksu platio za radnju koju organ nije izvršio, ima pravo na povraćaj takse koju nije bio dužan da plati.

Takseni obveznik koji je platio administrativnu taksu na žalbu protiv prvostepenog rješenja koje donosi organ iz člana 1 ovog zakona ima pravo na povraćaj takse, ako se žalba u cjelini ili djelimično ocijeni osnovanom.

Postupak za povraćaj administrativne takse pokreće se na zahtjev taksenog obveznika.

Zahtjev za povraćaj administrativne takse rješava organ za čiji je rad plaćena taksa.

Pripadnost prihoda od takse

Član 21

Administrativna taksa koja se plaća za spise i radnje kod organa državne uprave i diplomatskih i konzularnih predstavništava Crne Gore u inostranstvu prihod je budžeta Crne Gore.

Taksa koja se plaća za spise i radnje pred organima lokalne uprave prihod je budžeta opštine.

Taksa koja se plaća za spise i radnje pravnih lica sa javnim ovlašćenjem​​ prihod je budžeta Crne​​ Gore, odnosno budžeta opštine, na osnovu čijeg javnog ovlašćenja se obavljaju poslovi.

Usklađivanje visine takse

Član 22

Vlada, odnosno nadležni organ opštine može iznose taksa utvrđene Taksenom tarifom da usklađuje godišnje (po isteku godine), stopom rasta cijena na malo, ako je taj rast veći od 5% prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike.

Rok za donošenje podzakonskog akta

Član 23

Podzakonski akt iz člana 11 ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana​​ stupanja na snagu ovog zakona.

Usaglašavanje propisa

Član 24

Opštine su dužne da svoje propise usaglase sa ovim zakonom do 31. jula 2019. godine.

Naplata administrativne takse nastale do stupanja na snagu ovog zakona

Član 25

Za spise i radnje za koje je taksena obaveza nastala do dana stupanja na snagu ovog zakona naplatiće se administrativna taksa koja je bila propisana u trenutku nastanka taksene obaveze.

Prestanak važenja

Član 26

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o administrativnim taksama ("Službeni list RCG", br. 55/03, 46/04, 81/05 i 2/06 i "Službeni list CG", br. 22/08, 77/08, 3/09, 20/11, 26/11, 56/13, 45/14, 53/16 i 37/17) i odredba člana 8 Zakona o unaprjeđenju poslovnog ambijenta ("Službeni list CG", broj 40/10).

Stupanje na snagu

Član 27

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 16-5/19-1/4

EPA 648 XXVI

Podgorica, 6. mart 2019. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva

Predsjednik,

Ivan Brajović, s.r.

TARIFA ZA ADMINISTRATIVNE TAKSE

Svi novčani iznosi su iskazani u eurima (€).

ODJELjAK A: ADMINISTRATIVNE TAKSE U ZEMLjI

I. PODNESCI

Tarifni broj 1

Za zahtjev, molbu i predlog, prijavu i drugi podnesak, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 2,00.

NAPOMENA:

1) Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za naknadne podneske kojima stranka zahtijeva samo brže postupanje po ranije podnijetom zahtjevu.

2) Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za zahtjeve za​​ ostvarivanje prava na premije i regrese (podsticaje poljoprivredne proizvodnje).

Tarifni broj 2

Za žalbe protiv rješenja koje donose organi iz člana 1 ovog zakona, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 4,00.

II. OPOMENA

Tarifni broj 3

Za opomenu kojom​​ se obveznik poziva da plati taksu 2,00.

III. RJEŠENjA

Tarifni broj 4

Za sva rješenja koja donose organi iz člana 1 ovog zakona, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 3,00.

NAPOMENA:

Ako se donosi jedno rješenje po zahtjevu više lica, taksa po ovom tarifnom broju se plaća onoliko puta koliko ima lica kojima se rješenje uručuje.

Tarifni broj 5

1) Za žalbu protiv rješenja poreskog organa donijetog u poreskom postupku u prvom stepenu 8,00.

2) Za poreske akte koje poreski organ donosi u poreskom postupku po zahtjevu stranke 10,00.

Tarifni broj 6

Na uložene vanredne pravne ljekove 20,00.

Tarifni broj 7

Za zahtjev za izuzimanje od zabrane raspolaganja nepokretnostima 15,00.

Tarifni broj 8

Za​​ rješenje o utvrđivanju opšteg interesa za eksproprijaciju nepokretnosti 100,00.

Tarifni broj 9

Za sprovođenje:

1) akreditacije studijskog programa 2.000,00;

2) reakreditacije Univerziteta 20.000,00;

3) reakreditacije fakulteta 3.000,00.

Za zahtjev:

1) o licenciranju Univerziteta 2.000,00;

2) o licenciranju fakulteta 1.000,00;

3) o izmjeni licence Univerziteta 1.000,00;

4) o izmjeni licence fakulteta 800,00;

5) o dodjeli statusa centra uspješnosti 1.000,00;

6) o produženju statusa centra uspješnosti 800,00;

7) o licenciranju vaspitno-obrazovne ustanove (predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, domova učenika, odnosno domova učenika i studenata i provajdera​​ -​​ obrazovanje odraslih) 1.000,00;

8) o izmjeni licence vaspitno-obrazovne ustanove (predškolskog,​​ osnovnog i srednjeg obrazovanja, domova učenika, odnosno domova učenika i studenata i provajdera​​ -​​ obrazovanje odraslih) 500,00;

9) za akreditaciju odnosno utvrđivanje punovažnosti i jednake vrijednosti obrazovnih programa privatnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg i obrazovanja odraslih sa odgovarajućim javno važećim obrazovnim programom 1.000,00;

10) za priznavanje inostrane obrazovne isprave o započetom ili dijelu osnovnog obrazovanja 15,00;

11) za priznavanje inostrane obrazovne isprave o stečenom osnovnom obrazovanju 30,00;

12) za priznavanje inostrane obrazovne isprave o započetom ili dijelu srednjeg opšteg ili stručnog obrazovanja 30,00;

13) za priznavanje inostrane obrazovne isprave o stečenom srednjem opštem ili stručnom obrazovanju 50,00;

14) za priznavanje inostrane obrazovne isprave o završenom visokom obrazovanju, postdiplomskim, odnosno doktorskim studijama 100,00;

15) za priznavanje inostranih sertifikata 50,00;

16) za izjednačavanje inostrane kvalifikacije nivoa obrazovanja sa kvalifikacijom nivoa obrazovanja u Crnoj Gori 50,00;

17) za dodjeljivanje zvanja nastavnicima, vaspitačima, stručnim saradnicima, saradnicima u nastavi i drugim izvođačima obrazovno-vaspitnog rada 20,00;

18) za licencu za rad ispitivača 30,00;

19) za upis u Registar sportskih organizacija (osnivanje sportske organizacije) 50,00;

20) za registraciju promjene u Registru sportskih organizacija 50,00.

Tarifni broj 10

Za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti socijalne i dječje zaštite 50,00.

Tarifni broj 11

Za rješenja:

1) o prijemu u crnogorsko državljanstvo stranca 100,00;

2) o prestanku državljanstva 300,00;

3) o utvrđivanju državljanstva 20,00.

NAPOMENA:

Ako se rješenje odnosi na istovremeno sticanje, prestanak ili utvrđivanje državljanstva članova porodice (supružnika i nezaposlenu djecu), plaća se jedna taksa.

Tarifni broj 12

Za izdavanje pasoša 25,00.

NAPOMENA:

Taksu po ovom tarifnom broju ne plaćaju lica do navršene 21. godine života.

Tarifni broj 13

1)​​ Za izdavanje putnog lista za strance i posebne putne isprave za strance 25,00;

2) Za izdavanje putne isprave za lica bez državljanstva 25,00;

3) Za izdavanje putne isprave za izbjeglice 25,00;

4) Za izdavanje dozvole za privremeni boravak 40,00;

5) Za produženje dozvole za privremeni boravak 20,00;

6) Za izdavanje dozvole za stalni boravak 60,00;

7) Za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad 60,00;

8) Za produženje dozvole za privremeni boravak i rad 30,00;

9) Za izdavanje potvrde o prijavi rada stranca do 30 dana 20,00;

10) Za izdavanje potvrde o prijavi rada stranca do 60 dana 40,00;

11) Za izdavanje potvrde o prijavi rada stranca do 90 dana 60,00;

12) Za vizu za kratki boravak (viza C) za jedan izlazak i boravak do 15 dana (na graničnom prelazu) 60,00;

13) Za tranzitnu vizu (viza B) za jedan tranzit preko teritorije Crne Gore do 5 dana (na graničnom prelazu) 60,00;

14) Za tranzitnu vizu (viza B) pomorcu ili grupi pomoraca (na graničnom prelazu) 60,00;

15) Za ostala odobrenja strancima koja izdaju organi za koja ovim zakonom nije drugačije propisano (osim za turističke propusnice) 50,00.

NAPOMENA:

Taksu iz tač. 4 i 5 ovog tarifnog broja ne plaćaju strani državljani koji u Crnoj Gori borave radi školovanja i usavršavanja i državljani onih zemalja sa kojima je zaključen ugovor o ukidanju takse za dozvolu za privremeni boravak.

Tarifni broj 14

Za rješenje o promjeni ličnog imena 20,00.

Tarifni broj 15

1)​​ Za odobrenje za nabavku oružja 30,00;

2) Za odobrenje za nabavku dijela za oružje 10,00;

3) Za odobrenje za unos oružja i municije za sportsko streljaštvo 10,00;

4) Za odobrenje za unos oružja i municije za lov i tranzit 20,00;

5) Za odobrenje za proizvodnju oružja i municije 300,00;

6) Za odobrenje za rukovanje vatrenim oružjem 10,00;

7) Za odobrenje za promet oružja i municije 200,00;

8) Za odobrenje za posredovanje u prometu oružja 100,00;

9) Za odobrenje za popravljanje i prepravljanje oružja 50,00;

10) Za odobrenje za prevoz oružja i municije 50,00;

11) Za odobrenje za pružanje usluga sportsko-rekreativnog gađanja 50,00.

NAPOMENA:

1) Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za zahtjev.

2) Taksa po ovom tarifnom broju plaća se u visini od 50% od propisanog iznosa za odobrenje za nabavku oružja i dijela za oružje za bavljenje lovom i sportskim streljaštvom.

3) Taksa po ovom tarifnom broju plaća se u visini od 30% od​​ propisanog iznosa za odobrenje za nabavku oružja, kome je rok važenja istekao.

Tarifni broj 16

1) Za oružni list za držanje oružja 30,00;

2) Za oružni list za držanje i nošenje oružja 20,00;

3) Za odobrenje za držanje oružja 30,00;

4) Za odobrenje za sakupljanje starog oružja 30,00.

NAPOMENA:

1) Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za zahtjev.

2) Taksa po ovom tarifnom broju plaća se u visini od 50% od propisanog iznosa za odobrenje za držanje i nošenje oružja za bavljenje lovom i sportskim streljaštvom.

3) Taksa po ovom tarifnom broju za oružni list ili odobrenje, kome je rok važenja istekao plaća se u visini od 30% od propisanog iznosa za izdavanje oružnog lista ili odobrenja.

Tarifni broj 17

1) Za vozačku dozvolu 10,00;

2) Za licencu za instruktora vožnje 20,00;

3) Za zamjenu inostrane vozačke dozvole dozvolom Crne Gore 30,00.

NAPOMENA:

Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za zahtjev.

Tarifni broj 18

Za saobraćajnu dozvolu 5,00.

NAPOMENA:

Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za zahtjev.

Tarifni​​ broj 19

1) Za zahtjev za dobijanje ovlašćenja za vršenje tehničkih pregleda vozila 10,00;

2) Za izdavanje rješenja o ovlašćenju za vršenje tehničkih pregleda vozila 850,00;

3) Za zahtjev za davanje ovlašćenja za vršenje ispitivanja vozila 50,00;

4) Za izdavanje rješenja o ovlašćenju za vršenje ispitivanja vozila 100,00;

5) Za izdavanje odobrenja i uputa za utiskivanje brojeva motora ili šasije vozila 50,00.

Tarifni broj 20

1) Za izdavanje zapisnika o uviđaju 10,00;

2) Za izdavanje odobrenja za održavanje sportskih i drugih priredbi na putevima 100,00;

3) Za izdavanje odobrenja za probnu vožnju 25,00;

4) Za izdavanje uvjerenja iz službenih evidencija u oblasti bezbjednosti saobraćaja 10,00;

5) Za odobrenje za izdavanje probnih tablica 25,00.

Tarifni broj 21

Za zahtjeve za davanje mišljenja o lokaciji za objekte u kojima se definišu zone opasnosti 50,00.

Tarifni broj 22

1) Za rješenje koje se donosi na osnovu zahtjeva za davanje ovlašćenja za​​ vršenje poslova unapređenja zaštite od požara 1.000,00.

2) Za rješenje koje se donosi na osnovu zahtjeva za vršenje organizovane stručne nastave za polaganje stručnih ispita iz oblasti zaštite od požara 1.000,00.

3) Za rješenje koje se donosi na osnovu zahtjeva za vršenje organizovane stručne nastave za polaganje stručnih ispita u oblasti prevoza opasnih materija 1.000,00.

4) Za rješenje po zahtjevu za izdavanje dozvole za nabavku eksplozivnih materija 20,00.

5) Za rješenje koje se donosi na osnovu zahtjeva​​ za prevoz eksplozivnih materija 10 € po toni tereta.

6) Za rješenje koje se donosi na osnovu zahtjeva za bavljenje poslovima servisiranja opreme u oblasti protivpožarne zaštite 1.000,00.

7) Za rješenje po žalbi na prvostepena rješenja iz ovog tarifnog broja 70,00.

8) Za izdavanje certifikata za prevoz opasnih materija 50,00.

9) Za rješenje kojim se odobrava uvoz, izvoz, odnosno tranzit eksplozivnih materija i predmeta, naoružanja i vojne opreme preko teritorije Crne Gore 50,00.

10) Za rješenje po zahtjevu​​ za izdavanje dozvole za proizvodnju eksplozivnih materija 1.000,00.

11) Za rješenje po zahtjevu za izdavanje dozvole za promet eksplozivnih materija 500,00.

12) Za rješenje po zahtjevu za izdavanje dozvole za vršenje djelatnosti javnih vatrometa 200,00.

13) Za rješenje po zahtjevu za izdavanje dozvole za izvođenje javnog vatrometa 20,00.

14) Za rješenje po zahtjevu za izdavanje dozvole za vršenje djelatnosti miniranja 200,00.

15) Za rješenje po zahtjevu za izdavanje odobrenja za vršenje poslova nadzemnog, specijalnog i podzemnog miniranja i poslova miniranja pri razminiranju 20,00.

16) Za rješenje po zahtjevu za izdavanje dozvole za stavljanje u promet eksplozivnih materija 500,00.

17) Za rješenje po zahtjevu za izdavanje dozvole za istraživanje novih vrsta​​ eksplozivnih materija 500,00.

18) Za rješenje po zahtjevu za upotrebu proizvodnih i skladišnih objekata 100,00.

19) Za rješenje po zahtjevu za izdavanje odobrenja o korišćenju objekata 250,00.

20) Za rješenje po zahtjevu za izdavanje dozvole za skladištenje i promet zapaljivih tečnosti i gasova 500,00.

21) Za rješenje po zahtjevu za izdavanje uvjerenja o osposobljenosti za bezbjednost u prevozu opasnih materija (savjetnik za bezbjednost) 50,00.

22) Za rješenje po zahtjevu za izdavanje uvjerenja o osposobljenosti za vršenje poslova utovara i istovara opasnih materija 30,00.

23) Za rješenje po zahtjevu za izdavanje ovlašćenja pravnom licu za pregled ispravnosti vozila kojim se prevoze opasne materije 500,00.

24) Za rješenje po zahtjevu za izdavanje dozvole za proizvodnju eksplozivnih materija na mjestu upotrebe 1.000,00.

Tarifni broj 23

1) Za davanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju za izgradnju skloništa 10,00.

2) Za davanje saglasnosti na preduzetni plan zaštite i spašavanja 100,00.

3) Za davanje saglasnosti na plan zaštite obavezno štićenog objekta 100,00.

4) Za izdavanje​​ ID​​ oznake licu koje​​ vrši poslove zaštite 10,00.

Tarifni broj 24

1) Za upis u putnu ispravu oružja i municije za potrebe bavljenja lovom i sportskim streljaštvom 10,00.

2) Za izdavanje potvrde za unošenje oružja za potrebe bavljenja lovom 20,00.

3) Za izdavanje potvrde za unošenje oružja za potrebe bavljenja sportskim streljaštvom 10,00.

4) Za izdavanje potvrde za unošenje oružja u tranzitu preko teritorije Crne Gore 20,00.

5) Za odobrenje za osnivanje udruženja stranaca 100,00.

6) Za odobrenje strancu da može sazvati i održavati javni skup 50,00.

7) Za izdavanje​​ ID​​ oznake licu koje obavlja djelatnost na području graničnog prelaza 5,00.

8) Za zahtjev za kontrolu plovnog objekta van mjesta graničnog prelaza 100,00.

NAPOMENA:

Svaka izmjena sadržine prijave javnog skupa kojom se traži odobrenje iz tačke 6 ovog tarifnog broja smatra se podnošenjem nove prijave.

Tarifni broj 25

1) Za rješenje kojim se odobrava prvi upis plovnog objekta u upisnik, i to:

(1) Za sve brodove i ploveće naprave sa sopstvenim pogonom preko 150 KW, kao i brodove i ploveće naprave bez sopstvenog pogona preko 300 tona nosivosti 250,00;

(2) Za ostale plovne objekte, izuzev​​ čamaca i plovećih postrojenja koji se koriste u sportske i rekreativne svrhe 150,00;

(3) Za čamce i ploveća postrojenja koji se koriste u sportske i rekreativne svrhe 20,00.

2) Za rješenje kojim se odobrava prenos prava vlasništva, promjena namjene plovnog objekta u upisnik plovnih objekata, i to:

(1) Za sve brodove i ploveće naprave sa sopstvenim pogonom preko 150 KW kao i brodove i ploveće naprave bez sopstvenog pogona preko 300 tona nosivosti 130,00;

(2) Za ostale plovne objekte, izuzev čamaca i plovećih postrojenja koji se koriste u sportske i rekreativne svrhe 80,00;

(3) Za čamce i ploveća postrojenja koji se koriste u sportske i rekreativne svrhe 10,00.

3) Za izdavanje odobrenja za preduzimanje aktivnosti na plovnom putu koje mogu uticati na režim plovidbe 20,00.

4) Za izdavanje odobrenja za održavanje sportskih takmičenja, odnosno priredbi na plovnom putu 20,00.

5) Za izdavanje saglasnosti Lučke kapetanije za izdavanje odobrenja za izgradnju prevodnica, plovnih kanala, luka, pristaništa i drugih hidrotehničkih objekata od uticaja na bezbjednost plovidbe 25,00.

6) Za rješenje o brisanju broda iz Upisnika 65,00.

7) Za rješenje o brisanju čamca iz Upisnika 10,00.

8) Za rješenje o vađenju potonulih stvari u obalnom moru koje vrši ovlašćeno pravno ili fizičko lice 100,00.

9) Za rješenje kojim se određuje ime broda, odnosno oznaka tehničkog plovnog objekta 50,00.

10) Za rješenje kojim se određuje pozivni znak čamca 30,00.

IV. UVJERENjA

Tarifni broj 26

1) Za uvjerenja koja izdaju organi, ako ovim zakonom nije drukčije određeno 3,00.

Tarifni broj 27

Za duplikat, odnosno novu javnu ispravu koju izdaje ustanova u oblasti obrazovanja 10,00.

V. OVJERA, PREPISI I PREVODI

Tarifni broj 28

1) Za ovjeru potpisa, prepisa ili autentičnosti rukopisa (od svakog polutabaka originala) 2,00.

2) Za ovjeru prevoda plaća se 30% od takse iz tačke 1 ovog tarifnog broja.

NAPOMENA:

1) Polutabakom, u smislu ovog zakona, smatra se list hartije od​​ dvije strane normalnog kancelarijskog formata ili manjeg.

2) Ako je rukopis, odnosno prepis čija se ovjera vrši pisan na stranom jeziku, plaća se dvostruka taksa iz ovog tarifnog broja.

Tarifni broj 29

Za ovjeru ugovora 3,00.

Tarifni broj 30

Za ovjeru punomoćja 3,00.

NAPOMENA:

Ako organ uprave vrši prevod i ovjeru prevoda plaća se, pored takse po ovom tarifnom broju, i taksa po tarifnom broju 33 ove tarife.

Tarifni broj 31

Ovjera elaborata o klasifikaciji i proračunu mineralnih sirovina 20,00.

Tarifni broj​​ 32

1) Za prepisivanje službenih akata koje se vrši kod organa 3,00.

2) Za prepisivanje akata ili drugih dokumenata na stranom jeziku od polutabaka originala 3,00.

Tarifni broj 33

Za ovjeru prevoda sa jednog na drugi jezik:

1) ako tekst originala ne sadrži više od 100 riječi 3,00;

2) ako tekst originala sadrži više od 100 riječi, plaća se od svakog cijelog ili započetog polutabaka 4,00.

VI. RAZNO

Tarifni broj 34

Za tehnički, odnosno​​ inspekcijski pregled mašinskih, elektromašinskih, plinskih i drugih postrojenja, kao i radio-stanica, koja po postojećim propisima podliježu obaveznom pregledu radi dobijanja odobrenja za upotrebu, plaća se po radnom času 10,00.

NAPOMENA:

Taksa po ovom tarifnom broju računa se za svaki cio ili započeti radni čas svakog radnika koji u tehničkom pregledu učestvuje.

Tarifni broj 35

Za rješenje o odobrenju istraživanja mineralnih sirovina i tla za izgradnju objekata 150,00.

Tarifni broj 36

Za rješenje o odobrenju eksploatacije mineralne sirovine na eksploatacionom polju 150,00.

Tarifni broj 37

Za rješenje o odobrenju izvođenja radova po rudarskim projektima:

1) za projekte rudarskih radova 250,00;

2) za ostale rudarske objekte, postrojenja i uređaje 150,00.

Tarifni broj 38

Za izdavanje saglasnosti za nužna odstupanja od odobrenih projekata u pogledu izvođenja radova na rudarskim objektima 150,00.

Tarifni broj 39

Za izdavanje potvrde o kontroli temelja građevinskih objekata i kontroli osovina saobraćajnica 10,00.

NAPOMENA:

Taksu plaća podnosilac zahtjeva prilikom podnošenja zahtjeva organu nadležnom za geodetske poslove.

Tarifni broj 40

Za saglasnost za izgradnju privremenih objekata i izvođenje drugih radova u šumi 30,00.

Tarifni broj 41

Za prvi pregled kod proizvođača i sve naredne preglede kod korisnika parnih postrojenja (parnih i vrelovodnih kotlova, zagrijača vode i pregrijača pare, parnih sudova i sudova pod pritiskom) i mobilnih posuda pod pritiskom, koji se vrši po zahtjevu korisnika 20,00.

Tarifni broj 42

1) Za izdavanje rješenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova poslovnih prostorija u pogledu tehničke opremljenosti i drugih propisanih uslova po zahtjevu stranke 30,00.

2) Za rješenje o izgradnji telekomunikacionih objekata prema predračunskoj vrijednosti 0,3%, a najviše do 100,00.

Tarifni broj 43

Za izdavanje rješenja o ispunjenosti uslova objekta za obavljanje veterinarske djelatnosti (veterinarske organizacije):

1) veterinarska ambulanta 150,00;

2) specijalistička veterinarska ambulanta 100,00;

3) centar za sakupljanje sjemena za vještačko osjemenjavanje 150,00;

4) centar za skladištenje i distribuciju sjemena za vještačko osjemenjavanje 100,00;

5) laboratorija 300,00;

6) veterinarska služba 100,00.

Za izdavanje rješenja o ispunjenosti uslova objekta za okupljanje i promet životinja i reproduktivnog materijala:

1) sabirni centar za životinje 150,00;

2) stočna pijaca 150,00;

3) sajmovi i druga mjesta za okupljanje 30,00;

4) karantin za životinje u unutrašnjem prometu 100,00;

5) karantin za životinje iz uvoza 50,00;

6) prevoznici životinja 30,00;

7) trgovci životinja 30,00.

Za izdavanje rješenja o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti sakupljanja, prevoza i korišćenja nusproizvoda životinjskog​​ porijekla u objektima koji se registruju - objekat za preradu ili uništenje nusproizvoda koji se registruju 30,00.

Za izdavanje rješenja o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti prerade ili uništenje nusproizvoda koji se odobravaju - objekat za preradu ili uništenje nus proizvoda koji se odobravaju 100,00.

Za izdavanje rješenja o ispunjenosti uslova za vršenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije - za objekat za vršenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 100,00.

Za izdavanje rješenja o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti proizvodnje i prometa hrane koji se registruju - za objekte u kojima se obavlja djelatnost primarne proizvodnje hrane koji podliježu registraciji 30,00.

Za objekte u kojima se obavljaju djelatnosti proizvodnje,​​ prerade i distribucije hrane, nakon primarne proizvodnje 50,00.

Za objekte u kojima se obavljaju djelatnosti u kojima se proizvode male količine primarnih proizvoda za ishranu ljudi od životinja i bilja uzgajanih na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu, uključujući samoniklo bilje i pečurke 30,00.

Za izdavanje rješenja o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti proizvodnje i prometa hrane koji se odobravaju:

1) Objekti u kojima se obavljaju djelatnosti proizvodnje, prerade i distribucije hrane životinjskog porijekla koje podliježu odobravanju 100,00;

2) Objekti u kojima se obavljaju djelatnosti proizvodnje, prerade i distribucije hrane neživotinjskog porijekla koje podliježu odobravanju 100,00;

3) Objekti u kojima se obavljaju djelatnosti koje imaju mali obim proizvodnje, prerade i obrade proizvoda ili koji proizvode proizvode ili koriste tradicionalne metode proizvodnje 50,00.

Za izdavanje rješenja o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti prometa hrane za životinje koji se registruju 30,00.

Za izdavanje rješenja o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti proizvodnje i prometa hrane za životinje koji se odobravaju 100,00.

Za izdavanje rješenja o ispunjenosti uslova u objektima za kućne ljubimce, napuštene životinje i zoo-vrtove 100,00.

Za izdavanje saglasnosti, odnosno odobrenja za:

1) organizovanje takmičenja, izložbi, cirkuskih i drugih priredbi sa životinjama 20,00;

2) korišćenje životinja za filmska i televizijska snimanja 20,00;

3) izvođenje eksperimenata na životinjama 100,00.

Za izdavanje rješenja o ispunjenosti uslova za promet na veliko veterinarskih lijekova - objekti za promet na veliko veterinarskih ljekova (veledrogerije) 300,00.

Za svaku promjenu koja zahtjeva neposredni pregled 50,00.

Zbog prijavljivanja promjena koje ne zahtjevaju neposredni pregled 10,00.

Za rješenje o brisanju iz registara, odnosno evidencije 5,00.

NAPOMENA:

Za utvrđivanje ispunjenosti uslova za djelatnosti koje nijesu obuhvaćene ovim tarifnim brojem plaća se administrativna taksa koja je propisana za srodne djelatnosti.

Tarifni broj 44

Za izdavanje rješenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova i načina ostvarivanja prava na vodu, i to:

1) Za određivanje zona sanitarne zaštite do izvorišta koja služe za regionalno vodosnabdijevanje i vodosnabdijevanje gradova​​ 250,00;

2) Za utvrđivanje vodnih uslova 100,00;

3) Za izdavanje vodne saglasnosti 100,00;

4) Za izdavanje vodne dozvole 250,00;

5) Za izdavanje ovlašćenja za ispitivanje kvaliteta voda 200,00.

Tarifni broj 45

Za izdavanje odobrenja za iznošenje iz zemlje​​ preparirane divljači i njenih prepariranih djelova 5% od vrijednosti trofeja, a najviše 500,00.

Tarifni broj 46

1) Za obavještenje o razvrstavanju pravnih lica po djelatnostima i određivanju matičnog broja 5,00.

2) Za obavještenje o promjeni djelatnosti pravnih lica 5,00.

Tarifni broj 47

1) Za izdavanje dozvole za amatersku radio-stanicu i radio-stanicu koju koristi građanin 5,00.

2) Za upisivanje datuma početka rada radio-stanice u dozvolu 3,00.

Tarifni broj 48

Za izdavanje rješenja o utvrđivanju ispunjenosti prethodnih veterinarsko-sanitarnih uslova za uvoz životinja, proizvoda životinjskog porijekla, nusproizvoda životinjskog porijekla i pratećih predmeta 50,00.

Za izdavanje veterinarskog sertifikata za izvoz pošiljki životinja, proizvoda životinjskog porijekla i nusproizvoda životinjskog porijekla 10,00.

Tarifni broj 49

Za izdavanje saglasnosti za privremeni uvoz životinja za​​ priplod i sjemena i drugih organa bilja ka za razmnožavanje 15,00.

Tarifni broj 50

1) Za rješenje kojim se propisuju fitosanitarni uslovi za bilje, biljne proizvode i objekte pod nadzorom, kao i sjemena, rasada i sadnog materijala koji se uvozi 50,00.

2) Za rješenje o utvrđivanju propisanih uslova za proizvodnju sjemena i sadnog materijala, promet na malo i veliko i uvoz 50,00.

Tarifni broj 51

1) Za rješenje kojim se utvrđuje da pravno lice i preduzetnik ispunjava uslove za uvoz sjemena i sadnog materijala​​ 50,00.

2) Za rješenje kojim se utvrđuje da pravno lice i preduzetnik ispunjava uslove za promet (na veliko i malo) sjemena i sadnog materijala 50,00.

Tarifni broj 52

Za izdavanje sertifikata o priznavanju sjemenskog usjeva i sadnog materijala 10,00.

Tarifni broj 53

Za rješenje o utvrđivanju fitosanitarnih uslova pod kojima se bilje ili biljni proizvodi ili objekti pod nadzorom za koje se smatra da je zaraženo štetnim organizmima ili kontaminirano pesticidima može koristiti u druge svrhe 50,00.

Tarifni broj​​ 54

1) Za izdavanje fitosertifikata za izvoz i reeksport pošiljki bilja 10,00.

2) Za uvjerenje o fitosanitarnoj ispravnosti bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom u unutrašnjem prometu i izdavanje biljnih pasoša 50,00.

Tarifni broj 55

Za rješenje​​ kojim se utvrđuje da pravno lice ispunjava uslove za vršenje zdravstvenog pregleda bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom (zdravstveni pregled bez virusnog ili na određene viruse testiranog sjemena, rasada i sadnog materijala, zemljišta na nematode i sl.) 100,00.

Tarifni broj 56

1) Za rješenje o prepakivanju, razmjeravanju i naknadnom deklarisanju originalnog sjemena 50,00.

2) Za rješenje o davanju ovlašćenja pravnom licu za ispitivanje i utvrđivanje kvaliteta sjemena i sadnog materijala i izdavanje sertifikata/deklaracije o kvalitetu sjemena i sadnog materijala 50,00.

3) Za rješenje o davanju saglasnosti o ispunjenju uslova za doradu sjemena 50,00.

Tarifni broj 57

Za odobravanje uvođenja u proizvodnju novostvorene sorte, odnosno zaštiti sorte, kao​​ i za rješenje o odobravanju ispitivanja u proizvodnim ogledima 10,00.

Tarifni broj 58

1) Za rješenje o davanju ovlašćenja pravnom licu za ispitivanje sorte u oglednom polju odnosno laboratoriji 100,00.

2) Za rješenje o davanju saglasnosti za uvoz reprodukcionog materijala od stranih sorti za koje nije odobreno uvođenje u proizvodnju, odnosno nepriznatih novostvorenih sorti, odnosno sorti koje nijesu domaće ili odomaćene strane sorte, ako se uvoze za oplemenjivanje bilja i vođenje postupka odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti 60,00.

3) Za rješenje o zaštiti novostvorene sorte 50,00.

Tarifni broj 59

1) Za rješenje o uključivanju proizvođača u organsku poljoprivredu 10,00.

2) Za rješenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za pravno lice (ovlašćena organizacija) u pogledu kadrova, opreme i uređaja za certifikaciju organske proizvodnje 30,00.

3) Za izdavanje certifikata da je proizvod dobijen metodama organske proizvodnje 20,00.

4) Za izdavanje izvoznog certifikata za proizvode dobijene metodama organske proizvodnje 10,00.

5) Za zahtjev proizvođača za dobijanje oznake za proizvode iz organske poljoprivrede 5,00.

Tarifni broj 60

Za rješenje o ispunjenju uslova željezničke stanice, pomorske​​ luke, vazduhoplovnog pristaništa, drumskog graničnog prelaza, kontejnerskog terminala, pošte i ostalih mjesta carinjenja, na kojima se vrši zdravstveni pregled pošiljki bilja 50,00.

Tarifni broj 61

1) Za rješenje o izdavanju dozvole za stavljanje u promet​​ sredstava za zaštitu bilja (pesticida) i sredstava za ishranu bilja (đubriva) 50,00.

2) Za rješenje o produženju (reviziji) dozvole za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja (pesticida) i sredstava za ishranu bilja 10,00.

Tarifni broj 62

1) Za rješenje o odobravanju uvoza sredstava za zaštitu bilja (pesticida) i uvoza aktivnih materija i predkoncentrata za proizvodnju gotovih pesticida, odnosno sredstava za ishranu bilja (đubriva) 50,00.

Tarifni broj 63

1) Za rješenje o davanju ovlašćenja preduzećima i drugim pravnim licima za vršenje ispitivanja fizičkih i hemijskih osobina i biološke efikasnosti sredstava za zaštitu bilja (pesticida) i sredstava za ishranu bilja (đubriva) 100,00.

2) Za rješenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova kod pravnih lica​​ za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja (pesticida), odnosno sredstava za ishranu bilja (đubriva) 100,00.

Tarifni broj 64

Za rješenje kojim se utvrđuje da pravno lice ispunjava uslove za obavljanje prognozno izvještajnih poslova, kao i poslova vršenja usluga u oblasti zaštite bilja 100,00.

Tarifni broj 65

Za rješenje kojim se utvrđuje da pravno lice i preduzetnik ispunjavaju uslove za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u oblasti zaštite bilja 100,00.

Tarifni broj 66

Za rješenje kojim se utvrđuje da pravno lice, preduzetnik i fizičko lice ispunjavaju propisane uslove za pružanje usluga u sprovođenju mjera zdravstvene zaštite bilja, toplotno tretiranje drvenog materijala za pakovanje, odnosno primjene sredstava za zaštitu bilja 100,00.

Tarifni broj 67

1) Za rješenje kojim se utvrđuje da pravno lice ispunjava uslove za proizvodnju odnosno upis u registar proizvođača sredstava za ishranu bilja 100,00.

2) Za rješenje kojim se sredstvo za zaštitu bilja (pesticid) upisuje u registar sredstava za zaštitu bilja (pesticida) 100,00.

3) Za rješenje kojim se sredstvo za ishranu bilja (đubrivo) upisuje u registar sredstava za ishranu bilja (đubriva) 100,00.

4) Za rješenje o brisanju iz registara 5,00.

Tarifni broj 68

Za rješenje kojim se​​ utvrđuje ispunjenost uslova stvaraoca, korisnika i ovlašćene organizacije koji se bave ograničenom upotrebom, proizvodnjom, prometom i kontrolom genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama 50,00.

Tarifni broj 69

1)​​ Za rješenje kojim se odobrava:

- ograničena upotreba genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama 50,00;

- uvođenje u proizvodnju genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama 50,00;

- stavljanje u promet genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama 50,00.

2) Za rješenje kojim se utvrđuje vrijeme trajanja ograničene upotrebe, proizvodnje i prometa genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama 40,00.

Tarifni broj 70

Za rješenje kojim se utvrđuje da ovlašćeni zastupnik ispunjava propisane uslove​​ za zastupanje inostranog proizvođača sredstava za zaštitu bilja (pesticida), odnosno sredstava za ishranu bilja (đubriva) 100,00.

Tarifni broj 71

1) Za dozvolu za uvoz, izvoz ili tranzit ugroženih i zaštićenih vrsta divlje flore i faune, njihovih razvojnih​​ oblika i djelova 30,00.

2) Za dozvolu za uvoz, izvoz ili tranzit genetičkih resursa divlje flore i faune, biotehnologije i genetički modifikovanih organizama 30,00.

Tarifni broj 72

1) Za odobrenje za stavljanje u slobodan promet opasnih hemikalija 40,00.

2) Za rješenje kojim se odobrava uvoz, odnosno izvoz hemikalija 40,00.

3) Za izdavanje sertifikata o ispunjenosti uslova dobre laboratorijske prakse u vršenju nekliničkih ispitivanja hemikalija 40,00.

Tarifni broj 73

1) Za rješenje kojim se određuju pravna​​ lica koja obavljaju djelatnost proizvodnje biocidnih proizvoda 70,00.

2) Za rješenje kojim se odobrava stavljanje u promet i upotreba biocidnih proizvoda 40,00.

3) Za rješenje kojim se odobrava uvoz, odnosno izvoz biocidnih proizvoda 40,00.

Tarifni broj 74

1) Za izdavanje dozvole za proizvodnju prekursora koji su otrovi 100,00.

2) Za izdavanje dozvole za promet prekursora koji su otrovi 60,00.

3) Za obnovu dozvole za promet prekursora 40,00.

4) Za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz, tranzit i prevoz prekursora koji su otrovi 50,00.

Tarifni broj 75

1) Za dozvolu za uvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač 40,00.

2) Za rješenje o odobrenju prevoza radioaktivnih materija preko granice Crne Gore 150,00.

Tarifni broj 76

1) Za odobrenje za gajenje maka koji je namijenjen za proizvodnju opojnih droga 100,00.

2) Za odobrenje za proizvodnju ili promet opojnih droga 150,00.

3) Za dozvolu za uvoz, odnosno izvoz opojnih droga 50,00.

4) Za rješenje kojim se određuju pravna lica koja se mogu baviti proizvodnjom, odnosno​​ prometom opojnih droga 150,00.

Tarifni broj 77

1) Za izdavanje odobrenja za korišćenje droga u industriji 150,00.

2) Za izdavanje odobrenja ustanovama koje se bave naučnim,​​ istraživačkim i obrazovnim radom, policiji, forenzičkim i toksikološkim laboratorijama i specijalizovanim dijagnostičkim laboratorijama, za gajenje, proizvodnju, kupovinu, uvoz, posjedovanje, odnosno korišćenje droga u količinama dovoljnim za obavljanje djelatnosti 100,00.

Tarifni broj 78

1) Za rješenje kojim se određuju pravna lica koja vrše sistematsko ispitivanje sadržaja radionuklida u životnoj sredini, odnosno koja vrše propisana mjerenja radi najave vanrednog događaja 70,00.

2) Za rješenje kojim se određuju pravna lica i preduzetnici koji mogu da proizvode, vrše promet ili koriste izvore jonizujućih zračenja 70,00.

3) Za rješenja kojim se određuju pravna lica koja ispunjavaju propisane uslove za vršenje mjerenja radi procjene stepena izloženosti jonizujućim zračenjima lica koja rade sa izvorima zračenja pacijenata i stanovništva 100,00.

4) Za rješenje kojim se određuju pravna lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje dekontaminacije 100,00.

5) Za izdavanje ekološke saglasnosti 20,00.

Tarifni broj 79

1)​​ Za izdavanje dozvole za obavljanje stručnih poslova zaštite od nejonizujućih zračenja 70,00.

2) Za izdavanje dozvole za korišćenje izvora nejonizujućih zračenja (izvori elektromagnetnih polja, izvori koji emituju ultrazvuk i uređaji koji emituju optičko zračenje ili sadrže izvore optičkog zračenja) 50,00.

3) Za izdavanje dozvole pravnom licu za stručno osposobljavanje i provjeru stručne osposobljenosti profesionalno izloženih lica i lica odgovornih za sprovođenje mjera zaštite od nejonizujućih zračenja 70,00.

Tarifni broj 80

Za izdavanje rješenja o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene djelatnosti (zdravstvene ustanove):

1) ambulanta 100,00;

2) apoteka 120,00;

3) laboratorija 400,00;

4) poliklinika 300,00;

5) bolnica (osim dnevne) 500,00;

6) dnevna​​ bolnica 300,00;

7) za primjenu postupaka ART-a 100,00;

8) sa posebnim uslovima za primjenu postupaka ART-a sa polnim ćelijama donatora-donatorke 100,00;

9) za uzimanje, korišćenje, skladištenje, transport i čuvanje bioloških uzoraka do pet godina 150,00;

10) biobanka za skladištenje i čuvanje bioloških, medicinskih i istraživačkih uzoraka koji se čuvaju duže od pet godina 250,00;

11) za prekid trudnoće 100,00;

12) zbog prijavljivanja promjena koje zahtijevaju neposredni pregled objekta 50,00;

13) zbog prijavljivanja promjena koje ne zahtijevaju neposredni pregled objekta 10,00.

NAPOMENA:

Za utvrđivanje ispunjenosti uslova za djelatnosti koje nijesu​​ obuhvaćene ovim tarifnim brojem, plaća se administrativna taksa koja je propisana za srodne djelatnosti.

Za izdavanje rješenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova za vršenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije:

1) za vršenje preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 90,00;

2) za vršenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije po epidemiološkim indikacijama 100,00;

3) za vršenje preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije po epidemiološkim indikacijama 150,00;

4) zbog prijavljivanja promjena koje zahtijevaju neposredni pregled 50,00;

5) zbog prijavljivanja promjena koje ne zahtijevaju neposredni pregled 10,00.

Za izdavanje rješenja o određivanju zdravstvene ustanove koja može vršiti​​ laboratorijsko ispitivanje uzročnika i prenosilaca zaraznih bolesti i provjeravanje laboratorijskih ispitivanja radi utvrđivanja dijagnoze 120,00.

Tarifni broj 81

1) Za izdavanje mišljenja o bezbjednosti vode za piće 20,00.

2) Za izdavanje odobrenja zdravstvenoj ustanovi za ponudu posebnih uslova pružanja zdravstvene zaštite građanima 150,00.

3) Za izdavanje saglasnosti za transport biološkog uzorka van Crne Gore, radi skladištenja i čuvanja, na period duži od pet godina, za medicinske svrhe i za naučno istraživanje 110,00.

4) Za izdavanje odobrenja zdravstvenoj ustanovi ili dijelu zdravstvene ustanove za obavljanje poslova sakupljanja, pohranjivanja, odabira, čuvanja, posredovanja i transporta polnih ćelija donatora i donatorki 100,00.

5) Za davanje odobrenja licu za iskopavanje, prevoz i sahranu posmrtnih ostataka lica umrlog od zarazne bolesti 40,00.

6) Za davanje odobrenja licu za prenos urne s pepelom umrlog lica 30,00.

Za izdavanje rješenja zdravstvenom radniku, odnosno zdravstvenom saradniku o:

1) odobravanju polaganja specijalističkog ispita 20,00;

2) prekidu specijalističkog staža 10,00.

Za davanje saglasnosti zdravstvenom radniku, odnosno zdravstvenom saradniku o priznavanju dijela specijalističkog staža 30,00.

Tarifni broj 82

1) Za izdavanje posebne dozvole za prevoz tereta u bilateralnom i tranzitnom međunarodnom drumskom saobraćaju stranom prevozniku 50,00.

NAPOMENA:

1) Za spise i radnje iz ovog tarifnog broja plaća se taksa ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

2) Strano fizičko ili pravno lice oslobađa se plaćanja takse po ovom tarifnom broju pod uslovom uzajamnosti.

Tarifni broj 83

Za dozvolu za međunarodni vangabaritni prevoz stvari na teritoriji Crne Gore stranom prevozniku i to:

1) u bilateralnom prevozu za prevoz vučnim vozilom 10,00;

2) za svako sledeće vučno vozilo po istoj dozvoli 5,00;

3) u tranzitnom prevozu za prevoz vučnim vozilom 15,00;

4) za svako sledeće vučno vozilo 10,00.

Tarifni broj 84

Za dozvolu za obavljanje kabotaže stranom prevozniku 250,00.

Tarifni broj 85

Za izdavanje licence, sertifikata i dozvola u željezničkom saobraćaju, i to:

1) za licencu za prevoz u željezničkom saobraćaju 2.500,00;

2) za licencu za upravljanje željezničkom​​ infrastrukturom 2.500,00;

3) za sertifikat o bezbjednosti za prevoz u željezničkom saobraćaju:

- po vučnom vozilu 25,00;

- po vučenom vozilu 10,00.

4) za sertifikat o bezbjednosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom:

- po jednom km pružnih i staničnih kolosjeka 10,00;

- po vučnom vozilu i vozilu za posebne namjene 25,00.

5) za dozvolu za tip vozila 800,00;

6) za dozvolu za korišćenje strukturnog podsistema željeznička vozila 500,00;

7) za izdavanje sertifikata licu zaduženom za održavanje teretnih kola 1.750,00;

8) za izdavanje sertfikata za funkcije održavanja:

- za funkciju razvoja održavanja 800,00;

- za funkciju upravljanja održavanjem 700,00;

- za funkciju izvršenja održavanja 1200,00.

9) za izdavanje licence za upravljanje vučnim vozilom 60,00.

Tarifni broj 86

1) Za upis pravnog ili fizičkog lica u Registar civilnih vazduhoplova, i to:

(1) za složeni vazduhoplov na motorni pogon 100,00;

(2) za ne-složeni avion i helikopter 50,00;

(3) za ostale vazduhoplove 25,00.

2) Za izdavanje uvjerenja o plovidbenosti vazduhoplova ili dozvole za let, i to:

- za složeni vazduhoplov na motorni pogon 50,00;

- za ne-složeni avion i helikopter 34,00;

- za ostale vazduhoplove 25,00.

3) Za izdavanje ili produženje potvrde o provjeri plovidbenosti vazduhoplova 25,00;

4) Za rješenje koje se izdaje pravnom ili fizičkom licu, i to:

- za brisanje iz registra civilnih vazduhoplova na zahtjev vlasnika odnosno korisnika vazduhoplova 30,00;

- za upis vlasništva aerodroma u Registar aerodroma na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika 60,00;

- za upis terena u Evidenciju površina za vanaerodromsko slijetanje i polijetanje na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika 15,00;

- za promjenu podataka u Registar​​ aerodroma 30,00;

- za promjenu podataka u Evidenciji površina za vanaerodromsko slijetanje i polijetanje 7,50;

- za brisanje aerodroma iz Registra aerodroma na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika aerodroma 30,00;

- za brisanje terena iz Evidencije površina za vanaerodromsko slijetanje i polijetanje 7,50;

- za promjenu podataka u Registru civilnih vazduhoplova i Registru vazduhoplovnog ovlašćenog osoblja 25,00;

- za upis založnog prava 25,00.

5) Za izvod ili prepis dokumenata, i to iz:

- Registra civilnih vazduhoplova 25,00;

- Evidencije površina za vanaerodromsko slijetanje i polijetanje 15,00;

- Registra aerodroma 30,00;

- Registra vazduhoplovno ovlašćenog osoblja 8,50.

6) Za uvjerenje o jačini buke 25,00;

7) Za izdavanje dozvole za upotrebu padobrana za spasavanje 5,00;

8) Za odobrenje programa tehničkog održavanja, i to:

- za složeni vazduhoplov na motorni pogon 50,00;

- za ne-složeni avion i helikopter 10,00;

- za ostale vazduhoplove 10,00.

9) Za odobrenje ugovora o uzimanju ili davanju vazduhoplova u zakup 25,00.

Tarifni broj 87

1) Za uvjerenje o tipu i dodatno uvjerenje o tipu za složene vazduhoplove na motorni pogon, i

- za vazduhoplov 60,00;

- za motor 30,00;

- za elisu 25,00.

2) Za uvjerenje o tipu i dodatno uvjerenje o tipu za ne-složene avione i helikoptere, i to:

- za vazduhoplov 30,00;

- za motor 25,00;

- za elisu 15,00.

3) Za uvjerenje o tipu i dodatno uvjerenje o tipu za ostale vazduhoplove, i to:

- za vazduhoplov 15,00;

- za motor 10,00;

- za elisu 7,00.

4) Za uvjerenje o priznavanju dokumenata o tipu i dodatnog uvjerenja​​ o tipu za složene vazduhoplove na motorni pogon, i to:

- za vazduhoplov 30,00;

- za motor 25,00;

- za elisu 5,00.

5) Za uvjerenje o priznavanju dokumenata o tipu i dodatnog uvjerenja​​ o tipu za ne-složene avione i helikoptere, i to:

- za vazduhoplov 25,00;

- za motor 10,00;

- za elisu 10,00.

6) Za uvjerenje o priznavanju dokumenata o tipu i dodatnog uvjerenja​​ o tipu za ostale vazduhoplove, i to:

- za vazduhoplov 10,00;

- za motor 5,00;

- za elisu 5,00.

7) Za uvjerenje o ispunjavanju uslova za proizvodnju, za obezbeđivanje kontinuirane plovidbenosti i za održavanje vazduhoplova i vazduhoplovnih komponenti, i to:

- složenih vazduhoplova na motorni pogon 40,00;

- ne-složenih aviona i helikoptera 25,00;

- ostalih vazduhoplova 7,00;

- motora 25,00;

- elise i ostalih vazduhoplovnih komponenti 25,00.

8) Za uvjerenje o priznavanju stranog dokumenta o osposobljenosti za proizvodnju, za obezbjeđivanje kontinuirane plovidbenosti i za održavanje vazduhoplova i vazduhoplovnih komponenti, i to:

- složenih vazduhoplova na motorni pogon 15,00;

- ne-složenih aviona i helikoptera 10,00;

- ostalih vazduhoplova 5,00;

- motora 10,00;

- elise i ostalih vazduhoplovnih komponenti 10,00.

9) Za izdavanje duplikata dozvole za vazduhoplovno osoblje 5,00.

Tarifni broj 88

1) Za izdavanje rješenja kojim se utvrđuje ispunjenost uslova u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji​​ se uvoze 30,00.

2) Za izdavanje rješenja kojim se utvrđuje ispunjenost propisanih zahtjeva za bezbjednost hrane koja se uvozi 30,00.

Tarifni broj 89

1) Za zahtjev za izdavanje uvjerenja o kvalitetu (sertifikat) poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji se uvoze, odnosno izvoze 5,00.

2) Za rješenje kojim se utvrđuje kvalitet proizvoda iz prethodnog stava 50,00.

Tarifni broj 90

1) Za rješenje kojim se odobrava upis u Registar lica za vršenje spoljne trgovine kontrolisanom robom 100,00.

2) Za rješenje kojim se odobrava izdavanje dozvole za izvoz, uvoz, pružanje brokerskih usluga i usluga tehničke pomoći u vezi s kontrolisanom robom 100,00.

3) Za rješenje kojim se odobrava izdavanje dozvole za spoljnu trgovinu robom koja se može upotrijebiti za mučenje ili​​ drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje 50,00.

4) Za rješenje kojim se odobrava izdavanje dozvole za spoljnotrgovinski promet neobrađenih dijamanata 50,00.

5) Za rješenje kojim se odobrava izdavanje dozvole za izvoz robe dvostruke namjene 50,00.

6) Za rješenje kojim se odobrava izdavanje dozvole za izvoz i uvoz robe sa Kontrolne liste 10,00.

7) Za rješenja kojim se produžava rok važenja dozvola u vezi s kontrolisanom robom 20,00.

8) Za davanje mišljenja ocjene ekonomske opravdanosti osnivanja slobodne zone 150,00.

Tarifni broj 91

Za razduženje ATA karneta (regulaciona taksa) 50,00.

NAPOMENA:

Shodno članu 9 Carinske konvencije o ATA karnetima za privremeni uvoz robe, carinski organi naplaćuju taksu za razduženje ATA karneta (regulacionu taksu).

Carinski organi će naplatiti regulacionu taksu shodno članu 9 Carinske konvencije o ATA karnetima u slučaju kad ATA karnet nije propisno razdužen i kad se kao dokaz o izvozu robe prihvate podaci o uvozu ili ponovnom uvozu koje su carinski organ i druge strane ugovornice unijeli u ATA karnet, ili potvrdu koju su izdali carinski organi na osnovu podataka iz kupona (vaučer) otkinutog sa karneta prilikom uvoza ili ponovnog uvoza na njihovu teritoriju, ili na osnovu bilo kog drugog dokaza kojim se​​ potvrđuje da se roba nalazi izvan zemlje uvoza (slučajevi obuhvaćeni stavom 2 člana 8 Carinske konvencije o ATA karnetima).

Tarifni broj 92

Za izdavanje uvjerenja (sertifikata) da drumsko motorno vozilo ispunjava tehničke uslove da se može koristiti za prevoz robe na osnovu karneta TIR 50,00.

Tarifni broj 93

1) Za rješenje kojim se odobrava otvaranje slobodne carinske prodavnice 100,00.

2) Za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom (privrednim društvima i preduzetnicima)​​ 100,00.

3) Za izdavanje licence za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom (fizičkim licima) 20,00.

4) Za produženje licence za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom 10,00 eura.

5) Za izmjenu podataka u jedinstvenoj carinskoj ispravi (JCI), podnesenoj elektronskim putem 5,00 eura.

Tarifni broj 94

1) Za žalbu protiv rješenja o prekršaju donesenom u prvom stepenu koju ulože pravna lica, odgovorno lice u pravnom licu i fizička lica 5,00.

2) Za žalbu protiv rješenja carinarnice donijetog u upravnom postupku koju ulože pravna i fizička lica 5,00.

Tarifni broj 95

Za izdavanje:

1) dozvole za obavljanje vanrednog prevoza na državnom putu 5,00;

2) odobrenja za postavljanje natpisa i reklama​​ na državnom putu, odnosno pored tih puteva 30,00;

3) saglasnosti za priključak prilaznog puta na državni put 30,00;

4) saglasnosti za zakup zemljišta državnih puteva 30,00;

5) saglasnosti za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova na državnom putu 30,00;

6) saglasnosti za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen prilaz sa državnog puta 100,00.

Tarifni broj 96

Za rješenja o ispunjenosti uslova za:

1) obrađivače duvana 20,00;

2) obavljanje proizvodnje duvanskih proizvoda 150,00;

3) obavljanje trgovine na veliko duvanskim proizvodima 50,00;

4) obavljanje trgovine na malo duvanskim proizvodima 5,00;

5) obavljanje uvoza duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda 20,00;

6) obavljanje izvoza duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda 20,00;

7) obavljanje prometa na veliko ostalim duvanskim proizvodima 20,00.

NAPOMENA:

Taksa iz tačke 4 ovog tarifnog broja plaća se po objektu.

Tarifni broj 97

1) Za upis u registar za obavljanje djelatnosti proizvodnje duvanskih proizvoda, obrade duvana, uvoza i izvoza duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda, prometa na veliko duvanskim proizvodima, kao i za upis robne marke duvanskih proizvoda 10,00.

2) Za upis promjena u registar iz tačke 1 ovog tarifnog​​ broja 5,00.

3) Za brisanje iz registra iz tačke 1 ovog tarifnog broja 5,00.

Tarifni broj 98

1) Za izdavanje uvjerenja o ispunjenosti tehničkih i​​ funkcionalnih karakteristika poreskih registar kasa 40,00.

2) Za izdavanje uvjerenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika poreskih terminala 10,00.

Tarifni broj 99

1) Za prijavu za priznavanje patenta:

- do 10 patentnih zahtjeva 50,00;

-​​ za svaki sledeći patentni zahtjev preko 10 patentnih zahtjeva 2,00.

2) Za prijavu za zaštitu topografije 20,00.

3) Za prijavu za priznavanje dizajna:

- ako prijava sadrži jedan dizajn 15,00;

- ako prijava sadrži dva ili više dizajna, za drugi i svaki sledeći 12,00.

4) Za prijavu za priznavanje žiga:

- ako spisak roba i usluga obuhvata do tri klase Međunarodne klasifikacije roba i usluga 60,00;

- ako spisak roba i usluga obuhvata više od tri klase Međunarodne klasifikacije roba i usluga, za svaku dalju klasu 8,00;

- za figurativni element ili verbalni žig sa grafičkim rješenjem 8,00.

5) Za prijavu za priznavanje kolektivnog žiga:

- ako spisak roba i usluga obuhvata do tri klase Međunarodne klasifikacije roba i usluga 100,00;

- ako spisak roba i usluga obuhvata više od tri klase Međunarodne klasifikacije roba i usluga, za svaku dalju klasu 15,00;

- za figurativni element ili verbalni žig sa grafičkim rješenjem 15,00.

6) Za zahtjev za međunarodno registrovanje žiga, dizajna, oznake geografskog porijekla 20,00.

7) Za prijavu za ustanovljavanje geografske oznake porijekla 32,00.

8) Za prijavu za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porijekla 50,00.

9) Za prosleđivanje međunarodne prijave patenta 15,00.

10) Za zahtjev za razdvajanje prijave za priznanje žiga 20,00.

11) Za izdvojenu prijavu za priznanje žiga, odnosno izdvojene prijave za priznanje žiga, za svaku pojedinačnu prijavu, i to:

- do tri klase Međunarodne klasifikacije roba i usluga 60,00;

- za svaku sledeću klasu preko tri klase Međunarodne klasifikacije roba i usluga 8,00;

- za figurativni element ili verbalni znak sa grafičkim rješenjem 8,00.

12) Za zahtjev za razdvajanje višestruke prijave dizajna na više pojedinačnih, odnosno višestrukih prijava dizajna, za svaku pojedinačnu, odnosno višestruku prijavu 20,00.

13) Za izdvojenu pojedinačnu, odnosno višestruku prijavu dizajna, odnosno izdvojene pojedinačno, odnosno višestruke prijave dizajna za svaku prijavu 20,00.

14) Za zahtjev za izdavanje Sertifikata o dodatnoj zaštiti 10,00.

NAPOMENA:

1) Taksa iz tač. 1 i 2 ovog tarifnog broja umanjuje se za 10%, ako podnosilac prijave prilikom podnošenja prijave podnese prevod naziva pronalaska i apstrakta na engleskom jeziku.

2) Taksa iz tačke 9 ovog tarifnog broja uvećava se za 50%, ako je međunarodna prijava patenta podnesena u naknadnom roku od 30 dana, nakon isteka roka za ulazak u nacionalnu fazu ispitivanja prijave.

Tarifni broj 100

1) Za odgovor na obavještenje podnosilaca prijava o postojanju apsolutnih razloga za odbijanje registracije 20,00.

2) Za prijavu za deponovanje i evidenciju predmeta srodnih prava 7,00.

Tarifni broj 101

Za održavanje prava iz prijave za priznavanje patenta, odnosno za održavanje patenta, plaća​​ se godišnja taksa, i to:

1) za treću godinu, računajući od dana podnošenja prijave 40,00;

2) za četvrtu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 50,00;

3) za petu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 60,00;

4) za šestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 70,00;

5) za sedmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 80,00;

6) za osmu godinu,​​ računajući od dana podnošenja prijave 100,00;

7) za devetu godinu,​​ računajući od dana podnošenja prijave 125,00;

8) za desetu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 150,00;

9) za jedanaestu i svaku sljedeću godinu dok patent ne prestane da važi, računajući od dana podnošenja prijave, plaća se taksa iz tačke 8 ovog tarifnog broja uvećana za 25,00 € za svaku godinu.

NAPOMENA:

1) Godišnje takse za održavanje prava iz prijave patenta i patenta plaćaju se za treću i svaku narednu godinu, a dospijevaju za naplatu na dan isteka godine, računajući od datuma podnošenja prijave patenta.

2) Ako se taksa za održavanje ne plati u roku iz tačke 1 ove napomene može se platiti u dodatnom roku od šest mjeseci od početka godine za koju se uplaćuje, a plaća se u iznosu uvećanom za 50%.

Tarifni broj 102

Za postupak ispitivanja uslova za izdavanje sertifikata o dodatnoj zaštiti, štampanje i objava propisanih podataka iz Sertifikata 100,00.

Troškovi održavanja trajanja sertifikata o dodatnoj zaštiti iznose:

1) za prvu godinu 1.500,00;

2) za drugu godinu 1.900,00;

3) za treću godinu 2.300,00;

4) za četvrtu godinu 2.700,00;

5) za petu godinu 3.100,00.

NAPOMENA:

1) Godišnja taksa za održavanje važenja sertifikata dospijeva na plaćanje na početku svake godine važenja.

2) Ako se taksa za održavanje ne plati u roku iz tačke 1 ove napomene može se platiti u dodatnom roku od šest mjeseci od početka godine za koju se uplaćuje, a plaća se u iznosu uvećanom za 50%.

Tarifni broj 103

Za registraciju topografije 65,00.

Tarifni broj 104

Za sticanje i produženje važenja dizajna, za period od pet godina:

- za prvi dizajn 60,00;

- za drugi i​​ svaki sljedeći dizajn iz serije 30,00.

NAPOMENA:

1) Taksa za održavanje prava na dizajn uplaćuje se do početka godine za koju se uplaćuje taksa, a najranije šest mjeseci prije isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.

2) Ako se taksa za​​ održavanje prava ne plati u roku iz tačke 1 ove napomene, može se platiti u roku od šest mjeseci od dana isteka tog roka, uvećana za 50%.

Tarifni broj 105

1) Za sticanje i produženje važenja žiga, za period od 10 godina:

- ako spisak roba i usluga obuhvata do tri klase Međunarodne klasifikacije roba i usluga 80,00;

- ako spisak roba i usluga obuhvata više od tri klase Međunarodne klasifikacije roba i usluga, za svaku dalju klasu 13,00;

- za figurativni element ili verbalni žig sa grafičkim rješenjem 13,00.

2) Za sticanje i produženje važenja kolektivnog žiga, za period od 10 godina:

- ako spisak roba i usluga obuhvata do tri klase Međunarodne klasifikacije roba i usluga 200,00;

- ako spisak roba i usluga obuhvata više od tri klase Međunarodne klasifikacije​​ roba i usluga, za svaku dalju klasu 13,00;

- za figurativni element ili verbalni žig sa grafičkim rješenjem 13,00.

3) Za sticanje i produžavanje prava korišćenja oznaka geografskog porijekla:

- za period od pet godina od dana upisa priznatog statusa ovlašćenog korisnika u Registar ovlašćenih korisnika oznaka geografskog porijekla 25,00;

- za svako produženje prava korišćenja oznake geografskog porijekla 25,00.

4) Za zahtjev za razdvajanje žiga 20,00.

5) Za izdvojeni žig, odnosno izdvojene žigove, za svaki žig, i to:

- do tri klase Međunarodne klasifikacije roba i usluga 80,00;

- za svaku sledeću klasu preko tri klase Međunarodne klasifikacije roba i usluga 13,00;

- za figurativni element ili verbalni žig sa grafičkim rješenjem 13,00.

6) Za prosljeđivanje prijave za međunarodnu registraciju žiga ili naknadnu designaciju međunarodne registracije žiga 40,00.

NAPOMENA:

1) Taksa za produženje prava iz ovog tarifnog broja uplaćuje se do početka godine u kojoj započinje naredni period zaštite, a može se platiti najranije šest mjeseci prije isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.

2) Ako se godišnja taksa ne plati u roku iz tačke 1 ove napomene, može se​​ platiti u naknadnom roku od šest mjeseci od dana isteka tog roka, uvećana za 50%.

Tarifni broj 106

1) Za upis u registar zastupnika:

- za pravna lica 50,00;

- za fizička lica 25,00.

2) Za obnovu upisa u Registar zastupnika, plaća se godišnja taksa:

- za pravna lica 40,00;

- za fizička lica 20,00.

Tarifni broj 107

1) Za potvrde i uvjerenja o podacima u vezi sa pravima o kojima se vodi Službena evidencija 6,00.

2) Za uvjerenja o međunarodno registrovanim žigovima, odnosno dizajnima o kojima se vodi službena​​ evidencija 6,00.

Tarifni broj 108

Za uvjerenje o pravu prvenstva za prijavu intelektualne svojine:

- za prvo uvjerenje 5,00;

- za svako sledeće uvjerenje 2,50.

Tarifni broj 109

1) Za zahtjev za povraćaj u pređašnje stanje u postupku pred organom nadležnim​​ za poslove intelektualne svojine 12,00.

2) Za predlog za ponovno uspostavljanje prava iz prijave patenta ili priznatog patenta 15,00.

3) Za zahtjev za ponovno uspostavljanje prava prvenstva u postupku po međunarodnim prijavama patenata 15,00.

4) Za zahtjev​​ za nastavak postupka 15,00.

Tarifni broj 110

Za zahtjev za produženje roka pred organom nadležnim za poslove intelektualne svojine:

- za prvi zahtjev do 30 dana 5,00;

- za svaki sledeći zahtjev za svaki započeti mjesec produženja roka 8,00.

Tarifni broj 111

1) Za izdavanje isprave o priznatom pravu intelektualne svojine 6,00.

2) Za izdavanje duplikata isprave o priznatom pravu intelektualne svojine 3,00.

3) Za rješenje o registraciji žiga 50,00.

4) Za rješenje o registraciji dizajna 50,00.

Tarifni broj 112

1) Za zahtjev za prestanak žiga zbog nekorišćenja 75,00.

2) Za predlog za oglašavanje ništavim rješenja o priznavanju patenta, žiga, odnosno međunarodno registrovanog žiga 75,00.

3) Za predlog za oglašavanje ništavim rješenja o ustanovljenju oznake geografskog porijekla, odnosno o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika 75,00.

4) Za predlog za ukidanje rješenja o priznavanju patenta 75,00.

5) Za zahtjev za ukidanje rješenja o priznavanju statusa​​ ovlašćenog korisnika 75,00.

6) Za predlog za oglašavanje rješenja ništavim rješenja o priznavanju dizajna:

- ako je rješenjem priznat jedan dizajn 75,00;

- ako je rješenjem (na osnovu višestruke prijave) priznato dva ili više dizajna, za drugi i svaki sledeći dizajn 12,00.

7) Za prigovor na registraciju nacionalnog i međunarodnog žiga 150,00.

Tarifni broj 113

Za rješenje po zahtjevu za upis prenosa prava ili licence patenta, žiga, topografije, odnosno dizajna 5,00.

Tarifni broj 114

1) Za rješenje po zahtjevu za upis bilo koje druge promjene prijavljenih ili priznatih prava 5,00.

2) Za sve promjene koje se odnose na međunarodnu registraciju žiga 30,00.

Tarifni broj 115

1) Za zahtjev za objavljivanje prijave patenta prije isteka roka od 18 mjeseci od dana podnošenja prijave 12,00.

2) Za zahtjev da se prijava žiga, odnosno dizajna uzme u hitni postupak 23,00.

3) Za objavu prijave žiga 10,00.

4) Za objavu prijave patenta 10,00.

5) Za odlaganje objave registrovanog dizajna 20,00.

Tarifni broj 116

Za zahtjev da se​​ prijava za priznavanje patenta pretvori u prijavu za priznanje dizajna ili obrnuto 5,00.

Tarifni broj 117

1) Za dozvolu za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava 100,00.

2) Za obnovu dozvole 100,00.

Tarifni broj 118

Za zahtjev za davanje prinudne licence 50,00.

Tarifni broj 119

Za unošenje u evidenciju i deponovanje primjerka autorskog djela 25,00.

ODJELjAK B: ADMINISTRATIVNE TAKSE U INOSTRANSTVU (KONZULARNE TAKSE)

Tarifni​​ broj 120

1) Za podneske (zahtjev, prijava, predlog, molba, žalba, prigovor i druga saopštenja) kojima se stranke obraćaju diplomatskim ili konzularnim predstavništvima u inostranstvu (u daljem tekstu: DKP) 10,00.

2) Za svaki sledeći podnesak po istoj stvari, ako nije potrebno novo rješenje 5,00.

NAPOMENA:

1) Taksa po ovom tarifnom broju plaća se i za podneske koji su izjavljeni usmeno na zapisnik ili su na drugi način primljeni u predstavništvu.

2) Taksa iz tačke 1 ovog tarifnog broja plaća se i za svaku upravnu radnju na zahtjev taksenog obveznika, ako za tu radnju nije propisana posebna taksa.

3) Za podnesak kojim se takseni obveznik iz inostranstva obraća direktno državnom organu ili organizaciji u Crnoj Gori, bez posredstva DKP, plaća se taksa po Tarifnom broju 1 Odjeljka: A Taksene tarife, koja se plaća u zemlji.

4) Taksa po ovom tarifnom broju plaća se za podneske i druge radnje ako u pojedinim tarifnim brojevima nije drugačije određeno.

5) Za podnesak kojim se takseni obveznik, koji ima prebivalište u​​ Crnoj Gori, obraća iz Crne Gore DKP, preko organa nadležnog za inostrane poslove ili neposredno preko pošte, plaća se taksa po ovom tarifnom broju.

Tarifni broj 121

Za dostavljanje pismenih podnesaka taksenih obveznika organima Crne Gore ili DKP, kao i za​​ dostavljanje rješenja organa Crne Gore taksenim obveznicima i rješenja stranih organa vlasti zainteresovanim licima:

- za dostave u evropskim zemljama 10,00;

- za dostave u vanevropskim zemljama 15,00.

NAPOMENA:

1) Ako DKP vrši dostavljanje avionskom poštom, takseni obveznik plaća i troškove poštarine za dostavu i odgovor.

2) Dostavljanje poziva stranih organa vrši se bez naplate takse.

Tarifni broj 122

Za svaku službenu radnju koja se preduzima van prostorija DKP-a plaća se za svaki sat rada 12,00.

Tarifni broj 123

Za uručenje rješenja:

- o sticanju crnogorskog državljanstva 100,00;

- o prestanku crnogorskog državljanstva 300,00.

NAPOMENA:

Ako se rješenje odnosi istovremeno na sticanje ili prestanak državljanstva članova porodice (supružnika, nezaposlenu djecu), plaća se jedna taksa.

Tarifni broj 124

Za putne isprave koje izdaju DKP:

- za izdavanje pasoša 50,00;

- za izdavanje putnog lista za povratak u Crnu Goru 20,00.

NAPOMENA:

1) DKP koji izdaje putni list za povratak u Crnu Goru može podnosioca zahtjeva, s obzirom na njegovo imovinsko stanje i druge okolnosti, posebnim rješenjem osloboditi plaćanja takse.

2) Taksa iz alineje 1 ovog tarifnog broja, za radnje učinjene djeci, plaća se u iznosu umanjenom za 80%.

3) Za molbu kojom se traži obavljanje radnje iz ovog tarifnog broja ne plaća se taksa.

Tarifni broj 125

Za putne isprave koje izdaju DKP stranim licima:

- za produženje važenja putne isprave za izbjeglice 20,00;

- za produženje važenja putne isprave za lica bez državljanstva 30,00;

- za izdavanje ili produženje putnog lista za strance 30,00.

NAPOMENA:

DKP može podnosioca zahtjeva, s obzirom na njegovo imovinsko stanje i druge okolnosti,​​ posebnim rješenjem osloboditi plaćanja takse po ovom tarifnom broju.

Tarifni broj 126

1) Za vize koje izdaju DKP stranim državljanima:

- za unos aerodromsko-tranzitne vize (viza A) 35,00;

- za unos tranzitne vize (viza B) 35,00;

- za unos vize za kratki boravak (viza C) 35,00;

- za unos vize za duži boravak (viza D) 35,00;

- za unos vize na zajedničkoj putnoj ispravi, odnosno grupne vize (od 5 do 50 lica), za svako lice po 6 eura.

NAPOMENA:

1) Za molbu kojom se traži izdavanje vize ne plaća se taksa.

2) Za​​ izdavanje vize djeci do navršene 14. godine života, koja imaju svoj pasoš plaća se taksa po ovom tarifnom broju umanjena za 50%.

3) Za vize na putnoj ispravi u kojoj su upisani članovi porodice lica kome je izdata putna isprava, plaća se taksa po ovom tarifnom broju za svakog upisanog člana porodice, umanjena za 50%.

4) Lice koje rukovodi DKP-om može, rješenjem, osloboditi plaćanja takse po ovom tarifnom broju poznate ličnosti koje dolaze u Crnu Goru, kao i nosioce diplomatskih i službenih pasoša.

5) Pod uslovom uzajamnosti, mogu se osloboditi od plaćanja takse po ovom tarifnom broju pojedinci ili grupe koji dolaze u Crnu Goru na poziv crnogorskih organa, organizacija i ustanova radi školovanja, specijalizacije, učešća na kulturnim, medicinskim, prosvjetnim​​ i sportskim manifestacijama ili na liječenje.

Tarifni broj 127

Za uvjerenja, potvrde, izvode iz matičnih knjiga i sprovodnice koje se izdaju preko DKP 10,00.

Tarifni broj 128

Za sastavljanje testamenta:

- u kancelariji DKP 100,00;

- van kancelarije DKP 150,00;

- za sastavljanje akta o opozivu testamenta 50,00;

- za sastavljanje dopune testamenta 50,00.

Tarifni broj 129

Za sastavljanje punomoćja 15,00.

NAPOMENA:

Za molbu kojom se traži sastavljanje punomoćja ne plaća se taksa.

Tarifni broj 130

Za sastavljanje drugih isprava i podnesaka zainteresovanog lica 30,00.

NAPOMENA:

Za molbu kojom se traži sastavljanje isprava iz ovog tarifnog broja ne plaća se taksa.

Tarifni broj 131

Za svaki prepis ili fotokopiju sačinjenu u DKP, sa ovjerom:

- za prvu stranu 15,00;

- za svaku dalju stranu po 5,00.

NAPOMENA:

1) Taksa za molbu plaća se samo za prvi primjerak prepisa ili foto-kopije.

2) Za više primjeraka istog prepisa ili foto-kopije sa ovjerom, plaća se puni iznos takse samo za prvi primjerak, a za svaki dalji primjerak plaća se taksa po ovom tarifnom broju umanjena za 50%.

Tarifni broj 132

Za ovjeru potpisa fizičkog lica na ispravi 20,00.

NAPOMENA:

Taksa po ovom tarifnom broju plaća se za ovjeru svakog potpisa na ispravi.

Tarifni broj 133

1) Za ovjeru potpisa na zahtjev za otpust ili odricanje crnogorskog državljanstva 150,00.

2) Za ovjeru službenog potpisa i pečata na ispravi 20,00.

3) Za ovjeru službenog potpisa i pečata na ispravi u kojoj se potvrđuje posjedovanje stranog državljanstva ili jemči da će određeno lice biti primljeno u strano državljanstvo 100,00.

NAPOMENA:

Taksa po ovom tarifnom broju plaća se za ovjeru svakog potpisa.

Tarifni broj 134

Za ovjeru prepisa, kopije ili foto-kopije koju sačini zainteresovano lice:

- za prvu stranu 15,00;

- za svaku dalju stranu po 5,00.

NAPOMENA:

1) Taksa za molbu plaća se samo za prvi primjerak prepisa ili fotokopije.

2) Za ovjeru više primjeraka istog prepisa, kopije ili fotokopije plaća se taksa samo za prvi primjerak, a za svaki dalji primjerak plaća se taksa po ovom tarifnom broju umanjena za 50%.

Tarifni broj 135

1) Za prevod sa crnogorskog jezika i drugih jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori na strani jezik ili obrnuto, sačinjen i ovjeren u DKP:

- do 100 riječi 40,00;

- za svaku dalju riječ po 0,10.

2) Za ovjeru prevoda sa stranog jezika na crnogorski jezik i drugih jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori ili obrnuto:

- do 100 riječi 15,00;

- za svaku dalju riječ po 0,05.

NAPOMENA:

Na molbu kojom se traži usluga iz ovog tarifnog broja ne plaća se taksa.

Tarifni broj 136

Za deponovanje potpisa i pečata notara kod DKP 100,00.

Tarifni broj 137

Za radnje u ostavinskim stvarima:

1) za sastavljanje zapisnika u prostorijama DKP:

- za prvu stranu zapisnika 50,00;

- za svaku dalju stranu zapisnika 5,00.

2) za službene radnje van prostorija DKP (zastupanje pred lokalnim organima, učestvovanje u njihovim službenim poslovima i dr.), za svaki dan rada 150,00.

3) za popisivanje zaostavštine, sa procjenom vrijednosti predmeta, za svaku procjenu ili za svaki nalaz vještaka, za svaki dan rada 150,00.

4) za upravljanje zaostavštinom po kojoj je sprovedena ostavinska rasprava ili za upravljanje drugom imovinom koja ne potiče iz zaostavštine, plaća se 5% od godišnjeg neto prihoda.

NAPOMENA:

1) Za popisivanje zaostavštine ili za nalaz bez procjene ili bez​​ navođenja vrijednosti plaća se samo taksa iz tačke 3 ovog tarifnog broja.

2) Danom se smatra vrijeme od najviše šest časova, a svaki započeti dio tog vremena računa se kao pola dana.

Tarifni broj 138

1) Za dostavljanje novca, hartija od vrijednosti, štednih knjižica i drugih predmeta od vrijednosti, plaća se taksa od 3% od iznosa koji se dostavlja, odnosno od vrijednosti predmeta koji se dostavlja.

2) Za dostavljanje novca i drugih vrijednosti koje potiču iz ostvarene zaostavštine, i to:

- za zaostavštinu do 100 eura preračunatih u nacionalnu valutu zemlje prijema 3%;

- za zaostavštinu preko 100 do 500 eura preračunatih u nacionalnu valutu zemlje prijema 3%;

- za zaostavštinu preko 500 eura preračunatih u nacionalnu valutu zemlje prijema 3%.

NAPOMENA:

1) Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se kada se povodom brodoloma ili neke druge nesreće novac i druge vrijednosti za mornare i njihove porodice predaju DKP.

2) Za molbu kojom se traži izvršenje usluga po ovom tarifnom broju ne plaća se taksa.

Tarifni broj 139

Za čuvanje depozita:

1) za akt kojim se potvrđuje prijem depozita na čuvanje 20,00;

2) za čuvanje i izdavanje novca, hartija od vrijednosti, štednih knjižica i predmeta od vrijednosti (dragocjenosti):

- za prvu godinu ili za dio te godine, 5% od njihove​​ vrijednosti;

- za svaku dalju godinu ili za dio te godine, 4% od njihove vrijednosti.

3) za čuvanje testamenta ili drugih isprava u interesu fizičkih ili pravnih lica 60,00.

NAPOMENA:

Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za sledeće depozite:

1) novčane iznose položene unaprijed radi pokrića taksa, troškova i sličnih dažbina DKP.

2) zarade i pokretne stvari (efektive državljana Crne Gore, novac položen-primljen na ime obeštećenja crnogorskih državljana po raznim osnovama i u slučaju bolesti, lišenja slobode i dr.).

Tarifni broj 140

Za upisivanje u popis posade i upisivanje podataka o ukrcavanju ili iskrcavanju članova posade 8,00.

Tarifni broj 141

Za odobravanje ukrcavanja stranog državljanina kao člana posade na brod crnogorske trgovačke mornarice 10,00.

Tarifni broj 142

Za ovjeru brodskog dnevnika i drugih brodskih knjiga i isprava i za potrebu svakog upisa u te knjige i isprave 300,00.

Tarifni broj 143

Za izdavanje i ovjeru izvoda iz brodskog dnevnika:

- za prvu stranu 10,00;

- za svaku dalju započetu stranu po 5,00.

Tarifni broj 144

1) Za posredovanje DKP, da se brodu izda ili produži važenje bilo koje isprave u vezi sa sigurnošću plovidbe, pored stvarnih troškova 150,00.

2) Za svako drugo posredovanje kod stranih organa po zahtjevu broda za koji nije propisana posebna taksa 100,00.