Zakon o akcizama

"Službeni​​ list RCG", br.​​ 65/2001,​​ 12/2002,​​ 76/2005​​ i "Službeni​​ list CG", br.​​ 76/2008,​​ 50/2009,​​ 78/2010,​​ 61/2011,​​ 28/2012,​​ 38/2013,​​ 45/2014,​​ 40/2011​​ - drugi zakon,​​ 8/2015​​ - drugi zakon,​​ 1/2017,​​ 50/2017,​​ 55/2018,​​ 76/2020,​​ 49/2022,​​ 65/2022,​​ 152/2022,​​ 27/2023​​ i​​ 125/2023.

I OPŠTE ODREDBE​​ 

Član 1 ​​ 

(1) Ovim zakonom se uređuje sistem i uvodi obaveza plaćanja akcize za proizvode utvrđene ovim zakonom (u daljem tekstu: akcizni proizvodi), a koji se na teritoriji Crne Gore stavljaju u slobodan promet.​​ 

(2) Akcizni proizvodi iz stava 1 ovog člana su:

1) alkohol i alkoholna pića;

2) duvanski proizvodi uključujući i bezdimni duvanski proizvod;

3) mineralna ulja, njihovi derivati i supstituti i ugalj;

4) gazirana i negazirana voda sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i bezalkoholno pivo;

5) tečnosti za punjenje elektronskih cigareta;

6) proizvodi od plastike za jednokratnu upotrebu;

7) proizvodi od šećera, kakaoa i sladoled.

Član 2​​ 

(1) Akciza se plaća na akcizne proizvode proizvedene na području  Crne Gore i akcizne proizvode koji se uvoze u Crnu Goru.​​ 

(2) Uvozom akciznih proizvoda smatra se svako unošenje akciznih proizvoda u Crnu Goru, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Član 3​​ 

Prihodi od akciza pripadaju budžetu Crne Gore.

Značenje pojedinih izraza​​ 

Član 4 ​​ 

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:​​ 

- "obveznik akcize" je proizvođač, odnosno uvoznik akciznih proizvoda, odnosno lice na koje se, u skladu sa ovim zakonom, može prenijeti akcizna obaveza;​​ 

- "imalac akcizne dozvole" je fizičko, odnosno pravno lice koje dobije akciznu dozvolu carinskog organa da u okviru obavljanja svoje djelatnosti u akciznom skladištu proizvodi, obrađuje, prerađuje, dorađuje (u daljem tekstu: proizvodi), uskladištava, prima i otprema akcizne proizvode pod režimom odloženog plaćanja akcize;​​ 

- "akcizna dozvola" je dokument koji izdaje carinski organ pravnom, odnosno fizičkom licu da može u okviru obavljanja svoje djelatnosti u akciznom skladištu proizvoditi, uskladištavati, primati ili otpremati akcizne proizvode pod režimom odloženog plaćanja akcize;​​ 

- "akcizno skladište" je jedna ili više međusobno povezanih ograđenih površina ili prostorija koji sačinjavaju tehnološku cijelinu, gdje imalac akcizne dozvole proizvodi, uskladištava, prima ili otprema proizvode pod režimom odloženog plaćanja akcize i koja mora biti vidljivo označena i fizički odvojena od preostalih površina ili prostora;​​ 

- "režim odloženog plaćanja akcize" je institut koji se odnosi na proizvodnju, skladištenje i kretanje akciznih proizvoda, na osnovu kojeg je odložena obaveza plaćanja akcize;​​ 

- "oslobođeni korisnik akciznih proizvoda" je fizičko, odnosno pravno lice koje pod uslovima određenim ovim zakonom dobije akciznu dozvolu carinskog organa da može u okviru svoje djelatnosti za namjene iz čl. 44 i 54 ovog zakona nabavljati akcizne proizvode bez plaćanja akcize;​​ 

- "pogon oslobođenog korisnika akciznih proizvoda" je prostor, postrojenje ili oprema u kojima se čuvaju akcizni proizvodi, koje je oslobođeni korisnik akciznih proizvoda nabavio za potrebe svoje djelatnosti bez plaćanja akcize;​​ 

- "uvoznik akciznih proizvoda" je carinski dužnik određen u skladu sa carinskim propisima, odnosno primalac akciznih proizvoda iz inostranstva;

- "jaka alkoholna pića" su pića namijenjena za ljudsku upotrebu, koja imaju posebna organoleptička svojstva i sadrže najmanje 15%​​ vol. alkohola,​​ osim likera od jaja ili advocaat, avocet ili advokat, proizvedena u skladu sa zakonom kojim se uređuju uslovi za proizvodnju, stavljanje u promet i druga pitanja od značaja za jaka alkoholna pića;

- "informacioni sistem za elektronsku razmjenu podataka o akcizama" je integrisani skup informaciono-komunikacionih tehnologija, neophodnih za sakupljanje, snimanje, čuvanje, obradu i prenošenje podataka o akcizama u elektronskom obliku;

- "linijski prevoz putnika" je prevoz koji se obavlja na određenim relacijama, prema registrovanom redu vožnje, unaprijed utvrđenoj cijeni prevoza u skladu sa zakonom kojim su uređeni ugovori o prevozu u drumskom saobraćaju i u skladu sa opštim uslovima prevoza;

- "vanlinijski prevoz putnika" je prevoz unaprijed određene grupe putnika, bez usputnog ulaska i izlaska putnika, za koji se relacija, cijena prevoza i drugi uslovi utvrđuju ugovorom između prevoznika i korisnika prevoza, koji mora biti zaključen prije ukrcavanja putnika u autobus u mjestu polaska i mora se nalaziti u autobusu za vrijeme obavljanja prevoza;

- "proizvodi od plastike za jednokratnu upotrebu" su proizvodi koji su izrađeni i stavljeni na tržište tako da tokom perioda trajanja mogu da se koriste samo jednom ili kraći period.

II NASTANAK AKCIZNE OBAVEZE​​ 

Član 5​​ 

(1) Akcizna obaveza nastaje kada su:​​ 

1) akcizni proizvodi proizvedeni u Crnoj Gori (u daljem tekstu: Crna Gora);​​ 

2) akcizni proizvodi uvezeni u Crnu Goru.​​ 

(2) Akcizna obaveza se može prenijeti sa proizvođača, odnosno uvoznika na imaoca akcizne dozvole, odnosno oslobođenog korisnika akciznog proizvoda, pod uslovima i na način predviđen ovim zakonom.

III REŽIM ODLOŽENOG PLAĆANjA AKCIZE​​ 

Režim odloženog plaćanja akcize​​ 

Član 6​​ 

(1) Plaćanje akcize se može odložiti ako:​​ 

1) se proizvodnja ili skladištenje akciznih proizvoda vrši u akciznom skladištu;​​ 

2) su akcizni proizvodi uskladišteni u pogonu oslobođenog korisnika akciznih proizvoda;​​ 

3) se akcizni proizvodi prevoze pod uslovima propisanim ovim zakonom.​​ 

(2) Kod uvoza akciznih proizvoda plaćanje akcize se može odložiti, ako je za iste, odmah nakon unošenja u Crnu Goru, dozvoljeno čuvanje ili je za iste započeo carinski tranzitni postupak, postupak carinskog skladištenja, uvoza radi izvoza po režimu odloženog plaćanja akcize, prerade pod carinskim nadzorom ili privremenog uvoza, ili su uneseni u slobodnu carinsku zonu.​​ 

(3) Ako su uvezeni akcizni proizvodi stavljeni u promet u skladu sa carinskim propisima, plaćanje akcize se može odložiti, ako su neposredno nakon oslobađanja (stavljanja) za upotrebu uneseni u akcizno skladište ili u pogon oslobođenog korisnika akciznog proizvoda.​​ 

(4) Kod prestanka važnosti akcizne dozvole, osim u slučajevima iz st. 6 i 7 ovog člana, plaćanje akcize za akcizne proizvode, koji su na zalihama, je odloženo do 30. dana od dana kada je dozvola prestala da važi, osim ako su akcizni proizvodi prije isteka tog roka oslobođeni za upotrebu, odnosno ako su otpremljeni u drugo akcizno skladište ili u pogon oslobođenog korisnika akciznih proizvoda.​​ 

(5) Kod prestanka važnosti dozvole oslobođenog korisnika akciznog proizvoda, osim u slučajevima iz st. 6 i 7 ovog člana, plaćanje akcize za proizvode koji su na zalihama ili uskladišteni u pogonu oslobođenog korisnika akciznih proizvoda, odloženo je do 30. dana od dana prestanka važenja dozvole.​​ 

(6) Ako akcizno skladište ili oslobođeni korisnik akciznih proizvoda prestane sa poslovanjem zbog likvidacije, odnosno stečaja, plaćanje akcize se odlaže dok se ti akcizni proizvodi ne stave u slobodan promet u postupku likvidacije ili stečaja, odnosno dok su uskladišteni u tom ili nekom drugom akciznom skladištu ili pogonu oslobođenog korisnika akciznih proizvoda, ali najduže do dana kada se ti proizvodi otpreme povjeriocu na osnovu odluke o podjeli imovine.​​ 

(7) Ako akcizna dozvola ili dozvola oslobođenog korisnika akciznih proizvoda prestane da važi zbog spajanja, plaćanje akcize se odlaže do dana kada se akcizni proizvodi, koji su na zalihama, stave u upotrebu u postupku udruživanja ili dok se uskladište u drugo akcizno skladište, odnosno pogon oslobođenog korisnika akciznih proizvoda ili dok se ne otpreme, ali najduže do 60. dana od dana podnošenja prijave za upis u registar nadležnog suda.​​ 

Prevoz akciznih proizvoda pod režimom odloženog plaćanja akcize​​ 

Član 7 ​​ 

(1) Akcizni proizvodi se mogu prevoziti pod režimom odloženog plaćanja akcize, i to:​​ 

1) iz akciznog skladišta u drugo akcizno skladište, iz pogona oslobođenog korisnika akciznih proizvoda u akcizno skladište i kod uvoza u akcizno skladište;​​ 

2) iz akciznog skladišta u pogon oslobođenog korisnika akciznih proizvoda i kod uvoza u pogon oslobođenog korisnika akciznih proizvoda;​​ 

3) iz akciznog skladišta u izvoz;​​ 

4) ako je za akcizne proizvode odmah po unošenju u Crnu Goru dozvoljeno privremeno čuvanje ili je za iste započet carinski tranzitni postupak, postupak carinskog skladištenja, uvoza radi izvoza po režimu odloženog plaćanja akcize, prerade pod carinskim nadzorom ili privremenog uvoza ili ako su uneseni u slobodnu zonu.​​ 

(2) Za prevoz akciznih proizvoda koji su uvezeni za potrebe oslobođenog korisnika akciznih proizvoda, uvoznik mora carinskom organu podnijeti izjavu oslobođenog korisnika akciznih proizvoda, da nije iskoristio količinska ograničenja iz dozvole carinskog organa.​​ 

(3) Prevoz akciznih proizvoda pod režimom odloženog plaćanja akcize dozvoljen je samo ako ga prati akcizni dokument, osim ako ovim zakonom nije drukčije određeno.​​ 

(4) Odredbe stava 3 ovog člana odnose se na prevoz svih akciznih proizvoda.
 ​​ 

Akcizni dokument​​ 

Član 8 ​​ 

(1) Administrativni akcizni dokument (u daljem tekstu: akcizni dokument) je isprava koja prati prevoz akciznih proizvoda, a kojom se dokazuje:​​ 

1) kretanje akciznih proizvoda koji su pod režimom odloženog plaćanja akcize;​​ 

2) otprema akciznih proizvoda iz akciznog skladišta, odnosno prijem akciznih proizvoda u akcizno skladište;​​ 

3) otprema i prijem akciznih proizvoda oslobođenom korisniku akciznih proizvoda;​​ 

4) izvoz akciznih proizvoda, kao i vrsta i količina akciznih proizvoda pod tim režimom.​​ 

(2) Akcizni dokument izdaje lice koje prevozi akcizne proizvode koji se nalaze pod režimom odloženog plaćanja akcize.​​ 

(3) Akcizni dokument se sačinjava u 4 primjerka, od kojih:​​ 

1) jedan primjerak zadržava pošiljalac;​​ 

2) dva primjerka prate proizvod i namijenjeni su primaocu, od kojih jedan primjerak potpisuje primalac i vraća pošiljaocu, odnosno carinskom organu;​​ 

3) jedan primjerak nadležnom carinskom organu.
 ​​ 

Član 9​​ 

(1) Imalac akcizne dozvole i oslobođeni korisnik akciznih proizvoda koji primaju akcizne proizvode moraju potvrditi prijem pošiljke imaocu akcizne dozvole, odnosno oslobođenom korisniku akciznih proizvoda koji su pošiljku otpremili, a carinskom organu prijem pošiljke koju im je otpremio uvoznik.​​ 

(2) Primalac pošiljke iz stava 1 ovog člana potvrđuje prijem pošiljke na primjerku akciznog dokumenta i naznačava da je sadržaj pošiljke provjeren i dužan je da taj dokument, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema pošiljke, vrati njenom pošiljaocu.​​ 

(3) Izvoz akciznih proizvoda potvrđuje carinski organ na akciznom dokumentu kada se proizvodi stvarno iznesu iz carinskog područja Crne Gore.​​ 

Član 10 ​​ 

Oblik i sadržinu akciznog dokumenta propisuje organ državne uprave nadležan za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo finansija). 
  ​​ 

IV PRESTANAK REŽIMA ODLOŽENOG PLAĆANjA AKCIZE​​ 

Član 11​​ 

Režim odloženog plaćanja akcize prestaje kada:​​ 

1) akciza dospijeva za plaćanje;​​ 

2) se imalac akcizne dozvole, oslobođeni korisnik akciznih proizvoda, odnosno uvoznik, oslobode akcize.​​ 

Oslobođenja od plaćanja akcize imaoca akcizne dozvole i oslobođenog korisnika akciznih proizvoda​​ 

Član 12 ​​ 

(1) Imalac akcizne dozvole se oslobađa od plaćanja akcize kada:​​ 

1) su akcizni proizvodi uskladišteni u akciznom skladištu drugog imaoca akcizne dozvole koji je potvrdio prijem pošiljke na primjerku akciznog dokumenta;​​ 

2) su akcizni proizvodi uskladišteni u pogonu oslobođenog korisnika akciznih proizvoda koji je potvrdio prijem pošiljke na primjerku akciznog dokumenta;​​ 

3) su akcizni proizvodi izvezeni i carinski organ je na dokumentu potvrdio da su stvarno izneseni iz carinskog područja Crne Gore u skladu sa carinskim propisima.​​ 

(2) Imalac akcizne dozvole se oslobađa od plaćanja akcize za akcizne proizvode koji su uskladišteni u njegovom akciznom skladištu, ako:​​ 

1) su upotrijebljeni kao osnovni materijal za proizvodnju drugih akciznih proizvoda u akciznom skladištu;​​ 

2) su upotrijebljeni kao uzorci za analize u vezi sa testiranjem proizvodnje, odnosno za naučne svrhe;​​ 

3) su upotrijebljeni u svrhu carinske kontrole;​​ 

4) su upotrijebljeni za namjene kontrole kvaliteta koju u carinskom skladištu obavljaju ovlašćena lica;​​ 

5) su uništeni pod nadzorom carinskog organa;​​ 

6) je utvrđen manjak akciznih proizvoda za koji imalac akcizne dozvole dokaže da je nastao usljed više sile (osim krađe) ili da je neodvojivo povezan sa procesom proizvodnje, skladištenja i prevoza proizvoda;​​ 

7) je alkohol u potpunosti denaturisan u skladu sa članom 44 ovog zakona;​​ 

8) su duvanski proizvodi denaturisani i upotrijebljeni za industrijske, odnosno hortikulturne namjene.​​ 

(3) Oslobođeni korisnik akciznih proizvoda se oslobađa od plaćanja akcize, ako:​​ 

1) su akcizni proizvodi otpremljeni i uskladišteni u akciznom skladištu i ako je imalac akcizne dozvole potvrdio prijem pošiljke na primjerku akciznog dokumenta;​​ 

2) su akcizni proizvodi upotrijebljeni za namjene iz člana 44 ili člana 54 ovog zakona i obuhvaćeni dozvolom oslobođenog korisnika akciznih proizvoda.​​ 

(4) Oslobođeni korisnik akciznih proizvoda se oslobađa od plaćanja akcize i ako:​​ 

1) su akcizni proizvodi upotrijebljeni kao uzorci za analize u vezi sa testiranjem proizvodnje u njegovim proizvodnim prostorijama ili skladištu;​​ 

2) su akcizni proizvodi upotrijebljeni u svrhu carinske kontrole;​​ 

3) su akcizni proizvodi upotrijebljeni za namjene kontrole kvaliteta koju u njegovim prostorijama ili skladištu obavljaju ovlašćena lica;​​ 

4) su akcizni proizvodi uništeni pod nadzorom carinskog organa;​​ 

5) je utvrđen manjak akciznih proizvoda za koji se dokaže da je nastao usled više sile (osim krađe) i manjak koji je neodvojivo povezan sa procesom proizvodnje, skladištenja i prevoza proizvoda za čiju proizvodnju su akcizni proizvodi upotrijebljeni.​​ 

(5) Oslobođenje iz tač. 2) i 4) stava 2 i tač. 1), 2) i 3) stava 4 ovog člana ostvaruje se pod uslovom da je nadležni carinski organ dao saglasnost za korišćenje akciznih proizvoda za te namjene.​​ 

(6) Uvoznik se oslobađa od plaćanja akcize:​​ 

1) u slučaju iz člana 6 stav 3 ovog zakona, ako u roku od 15 dana od dana otpreme akciznih proizvoda primi potvrdu imaoca akcizne dozvole, odnosno oslobođenog korisnika akciznih proizvoda da je preuzeo pošiljku;​​ 

2) ako dokaže da su akcizni proizvodi, koji su se uvozili u okviru carinskog odloženog postupka, stvarno izneseni iz Crne Gore.​​ 

(7) Imalac akcizne dozvole i oslobođeni korisnik akciznih proizvoda iz člana 6 st. 4 i 5 ovog zakona oslobođeni su od plaćanja akcize, ako su akcizni proizvodi uskladišteni u drugom akciznom skladištu i ako to na akciznom dokumentu potvrdi imalac akcizne dozvole tog drugog akciznog skladišta.​​ 

(8) Imalac akcizne dozvole i oslobođeni korisnik akciznih proizvoda iz člana 6 st. 4 i 5 ovog zakona se oslobađaju od plaćanja akcize, ako su:​​ 

1) akcizni proizvodi stavljeni u slobodan promet i akcizu je platio kupac;​​ 

2) akcizni proizvodi u postupku stečaja ili likvidacije prodati imaocu akcizne dozvole ili oslobođenom korisniku akciznih proizvoda i skladištenje potvrđeno na akciznom dokumentu:​​ 

3) akcizni proizvodi otpremljeni iz akciznog skladišta ili pogona oslobođenog korisnika akciznih proizvoda povjeriocu (na osnovu raspodjele imovine) i istovremeno je plaćena akciza ili ako je povjerilac imalac akcizne dozvole potvrdio prijem pošiljke na akciznom dokumentu.​​ 

(9) Imalac akcizne dozvole i oslobođeni korisnik akciznih proizvoda iz člana 6 stav 7 ovog zakona se oslobađa od plaćanja akcize, ako su akcizni proizvodi uskladišteni u drugom akciznom skladištu ili pogonu oslobođenog korisnika akciznih proizvoda i to je potvrđeno u akciznom dokumentu ili ako je imovina stečena u periodu od 60 dana od dana podnošenja prijave za upis u registar i akcizni proizvodi su otpremljeni za tu namjenu, a akciza plaćena u istom vremenu.

V NASTANAK OBAVEZE OBRAČUNAVANjA I PLAĆANjA AKCIZE​​ 

Nastanak obaveze obračunavanja akcize od strane proizvođača​​ 

Član 13​​ 

(1) Obaveza obračunavanja akcize nastaje u momentu stavljanja akciznih proizvoda u slobodan promet. Stavljanjem akciznih proizvoda u slobodan promet smatra se:​​ 

1) svaka otprema akciznih proizvoda iz akciznog skladišta ili iz pogona oslobođenog korisnika akciznih proizvoda, osim ako su akcizni proizvodi otpremljeni: drugom akciznom skladištu, odnosno drugom pogonu oslobođenog korisnika akciznog proizvoda, carinskom skladištu, slobodnoj zoni, u carinskom tranzitnom postupku, odnosno u izvoz i​​ 

2) svaka otprema iz proizvodnog pogona obveznika akcize koji nije imalac akcizne dozvole.​​ 

(2) Kod otpreme akciznih proizvoda iz akciznog skladišta ili iz pogona oslobođenog korisnika akciznih proizvoda za koje nije u roku od 15 dana od dana otpreme akciznih proizvoda potvrđeno da je pošiljka prispjela na odredišno mjesto, obaveza obračunavanja akcize nastaje 16. dan od dana otpreme tih proizvoda.​​ 

(3) Ako oslobođeni korisnik akciznih proizvoda upotrijebi akcizne proizvode za namjene za koje nije propisano oslobođenje od plaćanja akcize, obaveza obračunavanja akcize nastaje poslednji dan u mjesecu u kojem su akcizni proizvodi stavljeni u upotrebu.​​ 

(4) Za akcizne proizvode koji su u akciznom skladištu potrošeni kao sirovina za proizvodnju drugih proizvoda, koji su upotrijebljeni kao pogonsko gorivo, odnosno gorivo za grijanje i manjak iz člana 12 stav 2 tačka 6) ovog zakona, obaveza za obračun akcize nastaje poslednji dan u mjesecu u kojem su akcizni proizvodi potrošeni, odnosno u kojem je utvrđen njihov manjak.​​ 

(5) Akciza čije je plaćanje bilo odloženo na osnovu člana 6 st. 4 i 5 ovog zakona mora biti obračunata 30. dan poslije isteka važnosti dozvole, ako lice kome je prestala važnost dozvole nije primilo kopiju akciznog dokumenta od primaoca akciznih proizvoda.​​ 

(6) Akciza čije plaćanje je bilo odloženo na osnovu člana 6 stav 6 ovog zakona mora biti obračunata 30. dan poslije isteka važnosti dozvole, ako lice kome je prestala važnost dozvole nije primilo kopiju akciznog dokumenta od primaoca akciznog proizvoda.​​ 

(7) Akciza se plaća prema iznosima, odnosno stopama koji važe na dan nastanka obaveze za obračunavanje akcize.​​ 

(8) Izuzetno od stava 1 ovog člana, obaveza obračunavanja akcize za cigarete nastaje danom preuzimanja kontrolnih akciznih markica.

Nastanak obaveze plaćanja akcize kod uvoza​​ 

Član 14​​ 

(1) Obaveza plaćanja akcize kod uvoza akciznih proizvoda nastaje u momentu plaćanja uvoznih dažbina, osim u slučajevima kada je plaćanje akcize odloženo u skladu sa ovim zakonom.​​ 

(2) Akciza se plaća prema iznosima, odnosno stopama, koji važe na dan nastanka obaveze za obračunavanje akcize.​​ 

(3) Izuzetno od stava 1 ovog člana, obaveza obračunavanja akcize za cigarete kod uvoza, nastaje danom preuzimanja kontrolnih akciznih markica.

Drugi slučajevi nastanka obaveze plaćanja akcize​​ 

Član 15 ​​ 

Obaveza plaćanja akcize nastaje i kada:​​ 

1) carinski organ proda oduzete akcizne proizvode, osim ako ih proda imaocu akcizne dozvole, odnosno oslobođenom korisniku akciznih proizvoda;​​ 

2) su u postupku spajanja akcizni proizvodi stavljeni u slobodan promet, osim ako je kupac imalac akcizne dozvole, odnosno oslobođeni korisnik akciznih proizvoda;​​ 

3) se završi postupak spajanja, ako su akcizni proizvodi otpremljeni povjeriocu, osim ako je povjerilac imalac akcizne dozvole, odnosno oslobođeni korisnik akciznih proizvoda;​​ 

4) su u postupku likvidacije, odnosno stečaja akcizni proizvodi stavljeni u slobodan promet, odnosno kada su otpremljeni povjeriocu, osim ako je povjerilac imalac akcizne dozvole, odnosno oslobođeni korisnik akciznih proizvoda;​​ 

5) je utvrđen manjak akciznih proizvoda, osim manjka za koji imalac akcizne dozvole dokaže da je nastao usljed više sile ili je neodvojivo povezan sa procesom proizvodnje, skladištenja ili prevoza akciznih proizvoda;

6) pravno lice ili preduzetnik, koji nije obveznik akcize, stavi u promet duvanske proizvode i alkoholna pića (osim piva i mirnog vina), bez kontrolne akcizne markice;

7) mineralna ulja (motorni benzin, gasna ulja, tečni naftni gas) i biogoriva, koja se nalaze na tržištu, a nijesu markirana ili ne sadrže propisanu koncentraciju markera, u skladu sa zakonom kojim se uređuje markiranje naftnih derivata.

Član 16

Obaveza plaćanja akcize nastaje i kada su akcizni proizvodi uvezeni, proizvedeni, prevoženi i na drugi način stavljeni u promet suprotno odredbama ovog zakona.​​ 

VI OBVEZNICI AKCIZE​​ 

Član 17 ​​ 

(1) Obveznik akcize je proizvođač, odnosno uvoznik akciznih proizvoda, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.​​ 

(2) Obveznik akcize je i fizičko lice proizvođač alkoholnih pića iznad količina dozvoljenih za sopstvenu upotrebu, ukoliko se ta alkoholna pića stavljaju u promet (prodaju).

(3) Obveznik akcize je i privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji se bavi proizvodnjom jakog alkoholnog pića i piva (mali proizvođači piva), radi stavljanja u promet.

(4) Pored lica iz st. 1 i 2 ovog člana obveznik akcize je:​​ 

1) oslobođeni korisnik akciznih proizvoda iz člana 13 stav 3 ovog zakona;​​ 

2) kupac, primalac akciznih proizvoda iz člana 15 tačka 1) ovog zakona;​​ 

3) kupac iz člana 15 tačka 2) ovog zakona;​​ 

4) povjerilac iz člana 15 tačka 3) ovog zakona;​​ 

5) povjerilac iz člana 15 tačka 4) ovog zakona;​​ 

6) lice koje proizvodi, uvozi, prevozi ili na drugi način stavi u promet akcizne proizvode suprotno odredbama ovog zakona.

7) proizvođač, uvoznik kao i lica koja obavljaju trgovinu na veliko i/ili trgovinu na malo a koja su na dan povećanja visine akcize dužna da izvrše popis zaliha, obračun i uplatu akcize, odnosno razliku akcize u skladu sa ovim zakonom.

 

VII OPŠTI USLOVI ZA RAD AKCIZNIH SKLADIŠTA​​ 

Akcizno skladište​​ 

Član 18 ​​ 

(1) Proizvodnja ili skladištenje akciznih proizvoda pod režimom odloženog plaćanja akcize može se obavljati samo u akciznom skladištu za koje je carinski organ izdao dozvolu (u daljem tekstu: akcizna dozvola), ako ovim zakonom nije drukčije određeno.​​ 

(2) Bliže uslove za osnivanje i rad akciznog skladišta propisuje Ministarstvo finansija.​​ 

Uslovi za dobijanje akcizne dozvole​​ 

Član 19 ​​ 

Akciznu dozvolu može zatražiti pravno ili fizičko lice koje ispunjava sledeće uslove:​​ 

1) da obavlja djelatnost u vezi sa akciznim proizvodima u skladu sa propisanim uslovima i ima sjedište odnosno prebivalište u Crnoj Gori;​​ 

2) da vodi poslovne knjige;​​ 

3) da redovno ispunjava poreske i carinske obaveze;​​ 

4) da nad tim licem, nije započet postupak stečaja, odnosno likvidacije;​​ 

5) da ponudi osiguranje plaćanja akcize u skladu sa ovim zakonom;​​ 

6) da ispunjava uslove za elektronsku razmjenu podataka koji se odnose na kretanje akciznih proizvoda.
 

Zahtjev za izdavanje akcizne dozvole​​ 

Član 20 ​​ 

(1) Akciznu dozvolu izdaje carinski organ na osnovu pisanog zahtjeva.​​ 

(2) Zahtjev iz stava 1 ovog člana sadrži sledeće podatke:​​ 

1) vrstu registrovane djelatnosti, trgovački naziv i tarifnu oznaku akciznog proizvoda iz kombinovane nomenklature carinske tarife, za koji se traži akcizna dozvola;

2) planirane količine godišnje proizvodnje, količine proizvedenih i količine uskladištenih proizvoda na zalihama;​​ 

3) naziv i identifikaciju lica koje je zatražilo izdavanje akcizne dozvole;​​ 

4) dokumentaciju iz koje mora biti vidljiv potpuni opis rada sistema računovodstva u skladu sa zakonom koji uređuje poreski postupak;​​ 

5) podatke koji dokazuju ispunjenost uslova za vršenje kontrole od strane carinskog organa;​​ 

6) bliži opis pojedinih proizvodnih postupaka, uključujući podatke o mjernim uređajima koji omogućavaju mjerenje proizvedenih, prerađenih, uskladištenih i otpremljenih količina akciznih proizvoda;​​ 

7) lokaciju i opis prostorija, kao i način njihovog obezbjeđenja;​​ 

8) način otpremanja akciznih proizvoda;​​ 

9) izjavu da ispunjava uslove za elektronsku razmjenu podataka koji se odnose na kretanje akciznih proizvoda.​​ 

(3) Lice koje traži akciznu dozvolu za mjerne uređaje iz stava 2 ovog člana dužno je da pribavi odobrenje za korišćenje tipa mjernog uređaja od strane organa nadležnog za mjere.

Akcizna dozvola​​ 

Član 21 ​​ 

(1) Akcizna dozvola se može izdati ako su ispunjeni prostorno tehnički i ekonomski uslovi određeni na osnovu ovog zakona.​​ 

(2) Akcizna dozvola se izdaje na ime podnosioca zahtjeva i ne može se prenijeti na drugo lice.​​ 

(3) Akcizna dozvola se može odnositi na jedno ili više akciznih skladišta.​​ 

(4) Akcizna dozvola se izdaje na neodređeno vrijeme i sadrži podatke o:​​ 

1) lokaciji akciznog skladišta;​​ 

2) uslovima za rad akciznog skladišta, odnosno akciznih skladišta;​​ 

3) vrstu akciznih proizvoda koji se mogu proizvoditi u akciznom skladištu, uskladišteni i otpremljeni;​​ 

4) obavezama imaoca akcizne dozvole prema carinskom organu;​​ 

5) načinu osiguranja plaćanja akcize;​​ 

6) nazivu carinskog organa.

(5) Prije izdavanja akcizne dozvole carinski organ mora na licu mjesta utvrditi da li su ispunjeni uslovi za izdavanje akcizne dozvole.​​ 

(6) Carinski organ odlučuje o zahtjevu za izdavanje akcizne dozvole u roku od 30 dana od dana prijema potpunog zahtjeva.

Obaveze imaoca akcizne dozvole​​ 

Član 22 ​​ 

(1) Imalac akcizne dozvole mora:​​ 

1) obezbijediti i odgovarajuće čuvanje akciznih proizvoda u akciznom skladištu; nadzirati otpremanje i prijem akciznih proizvoda; utvrđivati gubitka, odnosno manjkove;​​ 

2) obezbijediti nesmetano obavljanje kontrole od strane carinskog organa;​​ 

3) voditi evidenciju akciznih proizvoda prema vrsti i količini i evidenciju kretanja akciznih proizvoda za svako akcizno skladište i carinskom organu podnositi mjesečni obračun akcize i mjesečni popis zaliha;​​ 

4) obavještavati carinski organ o svim promjenama podataka koje je naveo u zahtjevu za izdavanje akcizne dozvole;​​ 

5) u slučaju statusne promjene, proširenja, smanjenja ili prestanka obavljanja djelatnosti zatražiti od carinskog organa izmjenu akcizne dozvole.​​ 

(2) Ako carinski organ utvrdi da imalac akcizne dozvole ne ispunjava obaveze iz stava 1 ovog člana odrediće rok za otklanjanje nepravilnosti.​​ 

(3) Sadržinu i način vođenja evidencije iz stava 1 tačka 3) ovog člana propisuje Ministarstvo finansija.

Instrumenti osiguranja plaćanja akcize​​ 

Član 23 ​​ 

(1) Imalac akcizne dozvole mora, na ime osiguranja plaćanja akcize, carinskom organu podnijeti instrument osiguranja plaćanja akcize u skladu sa ovim zakonom.​​ 

(2) Vrijednost instrumenta osiguranja plaćanja akcize mora odgovarati visini akcize za akcizne proizvode na koje se odnosi akcizna dozvola.​​ 

(3) Ako imalac akcizne dozvole drži više akciznih skladišta, a instrument osiguranja plaćanja akcize se odnosi na sva skladišta, vrijednost instrumenta osiguranja plaćanja akcize mora odgovarati ukupnoj visini akcizne obaveze.​​ 

(4) U slučaju prestanka važnosti akcizne dozvole, instrument osiguranja plaćanja akcize ne može se osloboditi dok akciza za proizvode na zalihama ne bude plaćena.​​ 

(5) Bliži postupak osiguranja i vrste instrumenata osiguranja plaćanja akcize propisuje Ministarstvo finansija.
 ​​ 

Prestanak važenja akcizne dozvole​​ 

Član 24 ​​ 

(1) Akcizna dozvola prestaje da važi:​​ 

1) prestankom obavljanja djelatnosti u vezi sa akciznim proizvodima;​​ 

2) povraćajem akcizne dozvole;​​ 

3) oduzimanjem akcizne dozvole od strane carinskog organa.​​ 

(2) Carinski organ će oduzeti akciznu dozvolu ako njen imalac ne ispunjava uslove koji su određeni u akciznoj dozvoli, a naročito;​​ 

1) ako ne obezbjeđuje odgovarajući sistem kontrole nad stanjem zaliha i ako ne vrši popise u rokovima koji su određeni u akciznoj dozvoli;​​ 

2) ako vrijednost instrumenta osiguranja plaćanja akcize ne odgovara visini akcizne obaveze;​​ 

3) ako prestanu razlozi i uslovi na osnovu kojih je izdata akcizna dozvola;​​ 

4) ako je akcizna dozvola izdata na osnovu nepotpunih i netačnih podataka;​​ 

5) ako imalac akcizne dozvole ne otkloni nepravilnosti u roku koji mu je odredio carinski organ;​​ 

6) ako otpočne postupak likvidacije, odnosno stečaja.​​ 

(3) Žalba protiv oduzimanja akcizne dozvole ne zadržava izvršenje rješenja.

Otprema akciznih proizvoda iz akciznog skladišta​​ 

Član 25 ​​ 

Akcizni proizvodi se mogu otpremati iz akciznog skladišta:​​ 

1) radi stavljanja u slobodan promet, uz obavezno izdavanje računa, odnosno drugog dokumenta koji služi kao račun u kojem je iskazan iznos, odnosno stopa akcize po kojoj je obračunata;​​ 

2) kada su pod režimom odloženog plaćanja akcize, ako pošiljku prati akcizni dokument.​​ 

VIII OSLOBOĐENI KORISNIK AKCIZNIH PROIZVODA​​ 

Uslovi za izdavanje dozvole​​ 

Član 26 ​​ 

(1) Oslobođeni korisnik akciznih proizvoda može nabavljati akcizne proizvode bez plaćanja akcize samo ako za to dobije dozvolu carinskog organa.​​ 

(2) Dozvolu iz stava 1 ovog člana može zatražiti pravno lice, fizičko lice, odnosno preduzetnik koje ispunjava sledeće uslove:​​ 

1) da u skladu sa propisanim uslovima obavlja djelatnost za koju upotrebljava akcizne proizvode za namjene iz čl. 44 i 54 ovog zakona;​​ 

2) da vodi poslovne knjige;​​ 

3) da redovno ispunjava poreske i carinske obaveze;​​ 

4) da nad tim licem nije započeo postupak stečaja, odnosno likvidacije;​​ 

5) da prije izdavanja dozvole podnese instrument osiguranja plaćanja akcize u skladu sa ovim zakonom;​​ 

6) da ispunjava druge uslove određene ovim zakonom.​​ 

(3) Lice koje ispunjava uslove iz stava 2 ovog člana može dobiti dozvolu ako ispunjava i sledeće uslove:​​ 

1) da je proizvodna prostorija, skladište, odnosno druga prostorija za skladištenje akciznih proizvoda organizovana i opremljena tako da omogućava sigurno skladištenje i upotrebu akciznih proizvoda i pravilno mjerenje zaliha tih proizvoda;​​ 

2) da knjigovodstveno praćenje tih proizvoda obezbeđuje precizan uvid u potrošnju akciznih proizvoda i stanje zaliha proizvoda za čiju proizvodnju su akcizni proizvodi bili upotrijebljeni;​​ 

3) da su obezbijeđeni uslovi za vršenje kontrole.​​ 

(4) Bliže uslove iz stava 3 ovog člana propisuje Ministarstvo finansija.​​ 

(5) U slučaju prestanka važenja dozvole, instrument osiguranja plaćanja akcize se može osloboditi tek nakon što je plaćena akciza za akcizne proizvode na zalihama, odnosno kada ne može više nastati obaveza za plaćanje akcize.​​ 

(6) Bliži postupak osiguranja i vrste instrumenata osiguranja plaćanja akcize propisuje Ministarstvo finansija.​​ 

(7) Prije nego što carinski organ izda dozvolu mora utvrditi da li su akcizni proizvodi stvarno upotrijebljeni za namjene navedene u zahtjevu za izdavanje dozvole, kao i​​ normative upotrebe akciznih proizvoda u proizvodnji drugih proizvoda. Carinski organ mora na licu mjesta utvrditi da li su ispunjeni uslovi za izdavanje dozvole.​​ 

(8) Ako carinski organ utvrdi da oslobođeni korisnik akciznih proizvoda ne ispunjava obaveze iz ovog člana odrediće rok za otklanjanje nepravilnosti.

Član 26a

(1) Izuzetno od člana 26 ovog zakona, zahtjev za izdavanje dozvole oslobođenog korisnika akciznih proizvoda, može podnijeti i lice koje upotrebljava mineralna - gasna ulja, za pogon:

1) poljoprivrednih mašina na registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu, i

2) ribolovnih plovnih objekata.

(2) Lice iz stava 1 tačka 1 ovog člana uz zahtjev za izdavanje dozvole, podnosi:

1) potvrdu o upisu poljoprivrednog gazdinstva u registar poljoprivrednih gazdinstava;

2) dokaz da na dan podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole iz stava 1 ovog člana, nema neizmirenih poreskih i carinskih obaveza;

3) dokaz o vođenju evidencije o nabavci i utrošku gasnih ulja;

4) potvrdu o odobrenim količinama mineralnih - gasnih ulja za pogon poljoprivrednih mašina na određenom registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu.

(3) Lice iz stava 1 tačka 2 ovog člana, uz zahtjev za izdavanje dozvole, podnosi:

1) kopiju dozvole za obavljanje privrednog ribolova;

2) dokaz da na dan podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole iz stava 1 ovog člana, nema neizmirenih poreskih i carinskih obaveza;

3) potvrdu da je ribolovni plovni objekat opremljen funkcionalnim satelitskim sistemom praćenja, automatskom identifikacijom ili drugim sistemom koji omogućava kontrolu kretanja i elektronskom evidencijom o ribolovu i ribolovnim aktivnostima;

4) potvrdu o odobrenim količinama mineralnih ulja - gasnih ulja za svaki ribolovni plovni objekat, koji je upisan u dozvoli za obavljanje privrednog ribolova, pojedinačno.

(4) Carinski organ, nakon prijema zahtjeva i dokumentacije iz st. 1, 2 i 3 ovog člana izdaje dozvolu oslobođenog korisnika akciznih proizvoda sa kontrolnom karticom, u roku od 30 dana, od prijema potpune dokumentacije.

(5) Ako organ državne uprave nadležan za poslove poljoprivrede i ribarstva utvrdi da je korisnik dozvole iz stava 4 ovog člana zloupotrijebio, nenamjenski koristio mineralna ulja - gasna ulja ili ne ispunjava uslove propisane zakonom, uputiće carinskom organu zahtjev za ukidanje izdate kontrolne kartice.

(6) Ako se utvrdi da je korisnik dozvole iz stava 4 ovog člana zloupotrijebio, nenamjenski koristio mineralna ulja - gasna ulja ili da ne ispunjava uslove propisane zakonom, Carinski organ ukida dozvolu oslobođenog korisnika akciznih proizvoda, a nosilac dozvole gubi pravo na izdavanje dozvole oslobođenog korisnika akciznih proizvoda, za period od pet godina.

(7) Potvrdu iz stava 2 tačka 4 i stava 3 tačka 4 ovog člana izdaje organ državne uprave nadležan za poslove poljoprivrede i ribarstva na osnovu evidencije o utrošenom mineralnom ulju - gasnom ulju za pogon poljoprivrednih mašina, odnosno na osnovu evidencije o utrošenom gasnom ulju, ulovljenim količinama, ostvarenim ribolovnim danima i satima provedenim u ribolovu.

(8) Bližu dokumentaciju iz st. 2 i 3 ovog člana, način utvrđivanja odobrenih količina mineralnih - gasnih ulja i obrazac kontrolne kartice, propisuje organ državne uprave nadležan za poslove poljoprivrede i ribarstva, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva finansija.

Član 26b

Ako je lice iz člana 26a stav 3 ovog zakona započelo da obavlja djelatnost u tekućoj godini, organ državne uprave nadležan za poslove poljoprivrede i ribarstva izdaje potvrdu o odobrenim količinama mineralnih ulja - gasnih ulja, za pogon ribolovnih plovnih objekata koja imaju dozvolu za obavljanje privrednog ribolova, na osnovu snage pogonskog generatora i prosječnog broja ribolovnih dana.

Dozvola oslobođenog korisnika akciznih proizvoda​​ 

Član 27 ​​ 

(1) Dozvolu oslobođenog korisnika akciznih proizvoda carinski organ izdaje na osnovu pisanog zahtjeva na period do 12 mjeseci i može se obnoviti na način i pod uslovima iz člana 26 ovog zakona.​​ 

(2) Carinski organ u roku od 30 dana od prijema potpunog zahtjeva obavještava lice koje je zatražilo izdavanje dozvole da podnese instrument osiguranja plaćanja akcize ili zahtjev odbija.​​ 

(3) Carinski organ izdaje dozvolu u roku od 15 dana od dana prijema instrumenta za osiguranje plaćanja akcize.​​ 

(4) U zahtjevu za izdavanje dozvole se detaljnije navodi: namjena i način upotrebe akciznih proizvoda; normativ upotrebe za svaki proizvod za čiju proizvodnju se koristi; količinu akciznih proizvoda na koju se odnosi dozvola, ali najviše za količinu jednogodišnje proizvodnje, odnosno očekivanu proizvodnju za isti period.​​ 

(5) Dozvola iz stava 1 ovog člana se izdaje na ime podnosioca zahtjeva i ne može se prenijeti na drugo lice.​​ 

(6) U dozvoli carinski organ navodi: količine akciznih proizvoda koji se mogu nabaviti bez plaćanja akcize za propisane namjene u određenom periodu, koji ne može biti duži od 12 mjeseci; mjesto gdje će se akcizni proizvodi upotrebljavati i namjenu tih proizvoda. Količine se određuju u zavisnosti od proizvodnih kapaciteta i perioda na koji se odnosi dozvola.​​ 

(7) Promjena količina iz stava 6 ovog člana i odobrenje količina za naredni period vrši se na osnovu naknadnog zahtjeva.

Prestanak važenja dozvole oslobođenog korisnika akciznih proizvoda​​ 

Član 28 ​​ 

(1) Dozvola oslobođenog korisnika akciznih proizvoda prestaje da važi:​​ 

1) sa prestankom obavljanja djelatnosti u vezi sa akciznim proizvodima;​​ 

2) ako carinski organ oduzme dozvolu;​​ 

3) sa povraćajem dozvole;​​ 

(2) Carinski organ će ukinuti dozvolu, ako oslobođeni korisnik akciznih proizvoda više ne ispunjava uslove koji su određeni dozvolom, a naročito:​​ 

1) ako ne obezbjeđuje odgovarajući sistem kontrole nad stanjem zaliha;​​ 

2) ako vrijednost instrumenta osiguranja plaćanja akcize ne odgovara visini akcizne dozvole;​​ 

3) ako je dozvola izdata na osnovu nepotpunih ili netačnih podataka;​​ 

4) ako ne otkloni nepravilnosti u roku koji je odredio carinski organ;​​ 

5) kada otpočne postupak stečaja, odnosno likvidacije.​​ 

(3) Žalba protiv ukidanja dozvole ne zadržava izvršenje rješenja.​​ 

Evidencije koje vodi oslobođeni korisnik akcionih proizvoda​​ 

Član 29 ​​ 

(1) Oslobođeni korisnik akciznih proizvoda je dužan da vodi evidenciju o kupovini, kretanju i potrošnji akciznih proizvoda prema vrsti, količini i vrijednosti.​​ 

(2) Sadržinu i način vođenja evidencije iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo finansija.​​ 
 ​​ 

IX POVRAĆAJ PLAĆENE AKCIZE​​ 

Član 30 ​​ 

(1) Pravo na povraćaj (refakciju) plaćene akcize ima:

1) imalac akcizne dozvole koji je nabavio akcizne proizvode po cijeni sa uključenom akcizom i koji ih je upotrijebio u akciznom skladištu za proizvodnju akciznih proizvoda;

2) uvoznik koji vraća uvezene proizvode u inostranstvo u nepromijenjenom stanju, a za koje je prilikom njihovog uvoza platio akcizu;

3) izvoznik koji izvozi akcizne proizvode na koje je plaćena akciza;

4) lice koje je pribavilo akcizne proizvode po cijeni sa uključenom akcizom ili je akciza za iste plaćena prilikom uvoza, a upotrijebljeni su za namjene iz čl. 31, 44 i 54 ovog zakona.

(2) Pravo na povraćaj plaćene akcize može da ostvari pravno lice, odnosno preduzetnik koji obavlja djelatnost linijskog prevoza putnika u drumskom saobraćaju.

(3) Zahtjev za povraćaj plaćene akcize, lica iz st. 1 i 2 ovog člana, podnose carinskom organu u roku od 30 dana od isteka mjeseca u kojem je akciza plaćena.

(4) Pravo na povraćaj dijela plaćene akcize može da ostvari kupac mineralnih ulja (gasnih ulja) iz člana 52 stav 3 tačka 4 al. 2 i 4 ovog zakona.

(5) Povraćaj dijela plaćene akcize prilikom nabavke gasnih ulja iz člana 52 stav 3 tačka 4 alineja 5 ovog zakona, mogu da ostvare kupci tih ulja koji imaju status javne ustanove.

(6) Zahtjev za povraćaj dijela plaćene akcize lica iz stava 4 ovog člana, podnose carinskom organu u roku od 15 dana, od isteka kvartala u kojem je nabavljeno gasno ulje.

(7) Uz zahtjev iz stava 6 ovog člana kupci mineralnih ulja iz člana 52 stav 3 tačka 4 al. 2 i 4 ovog zakona, dužni su da podnesu:

- dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti iz stava 8 ovog člana,

- licencu, odnosno odobrenje za rad u skladu sa zakonom,

- dokaz o registraciji osnovnog sredstva, ako je obavezna registracija, odnosno dokaz o vlasništvu za osnovna sredstva za koja nije obavezna registracija,

- dokaz o prihodima prijavljenim poreskom organu za prethodnu godinu,

- dokaz o izmirenim poreskim i carinskim obavezama, ako se vrši povraćaj na račun kupca gasnih ulja,

- dokaz o iznosu poreskog duga ako se iz priznatog iznosa za povraćaj izmiruju druge poreske obaveze,

- fiskalizovani račun trgovca na veliko ili malo,

- podatak o ostvarenom prometu po osnovu koga se traži povraćaj, i

- kopije mjesečnih prijava za obračun poreza na dodatu vrijednost za period za koji se traži povraćaj, ako je podnosilac zahtjeva obveznik poreza na dodatu vrijednost.

(8) Povraćaj dijela plaćene akcize prilikom nabavke gasnih ulja koja se koriste kao motorno gorivo za industrijske i komercijalne svrhe mogu da ostvare pravna lica i preduzetnici koji su registrovani i obavljaju djelatnosti koje su prema zakonu kojim se uređuje klasifikacija djelatnosti razvrstane u okviru:

1) sektora C (prerađivačka industrija), i to: oblast 10 (proizvodnja prehrambenih proizvoda) u iznosu do 1% od ostvarenog prometa po tom osnovu, i

2) sektora H (saobraćaj i skladištenje) u iznosu do 10% ostvarenog prometa po tom osnovu, i to grupa:

- 49.39. ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju (redovni autobuski međumjesni prevoz, vanredni prevoz (čarter-prevoz), vanlinijski prevoz putnika, prevoz putnika u okviru prostora koji pripada aerodromu, prevoz uspinjačama, žičarama i ski-liftovima, ako nijesu dio sistema gradskog ili prigradskog saobraćaja i prevoz školskim autobusima i autobusima za prevoz zaposlenih), i

- 49.41. drumski prevoz tereta (prevoz životinja, rashlađenog tereta, sakupljanje mlijeka sa farmi, prevoz otpada i otpadnih materijala bez sakupljanja i odlaganja, prevoz trupaca, rashlađenog, teškog i rasutog tereta, prevoz kamionima i cistijernama), čija je nosivost najmanje 7,5 tona i veća.

(9) Prilikom nabavke gasnih ulja koja se koriste kao motorno gorivo za industrijske i komercijalne svrhe, podizvođač koji ta ulja koristi za izvođenje radova na projektu autoputa Bar-Boljare ostvaruje pravo na povraćaj dijela plaćane akcize iznad iznosa od 259,00 eura na 1000 litara.

(10) Prilikom nabavke gasnih ulja koja se koriste kao motorno gorivo za industrijske i komercijalne svrhe izvođač radova koji ta ulja koristi za izvođenje radova na projektu autoputa Bar-Boljare, ostvaruje povraćaj dijela plaćene akcize iznad iznosa od 169,00 eura na 1000 litara.

(11) Iznos ostvarenog prava na povraćaj iz stava 9 ovog člana, za podizvođače na projektu autoputa Bar-Boljare, ne može preći iznos do 1,5% ostvarenog prometa u toku godine, po tom osnovu.

(12) Bliže uslove i način povraćaja plaćene akcize propisuje Ministarstvo finansija.
 ​​ 
 ​​ 

 

Povraćaj dijela plaćene akcize za mineralna ulja koja se upotrebljavaju za pogon poljoprivredne i šumske mehanizacije (uključujući traktore) i za upotrebu mehanizacije koja služi za održavanje ski staza i parkinga na skijalištima.

Član 30a

(1) Za mineralna ulja koja se upotrebljavaju za pogon poljoprivredne i šumske mehanizacije (uključujući traktore) i za upotrebu mehanizacije koja služi za održavanje ski staza i parkinga na skijalištima kupci imaju pravo na povraćaj dijela plaćene akcize, u iznosu do 2% od ostvarenog prometa po tom osnovu.

(2) Povraćaj akcize iz stava 1 ovog člana kupci mineralnih ulja ostvaruju u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva nadležnom carinskom organu.

(3) Bliži način povraćaja akcize i uslove koje mora da ispuni kupac mineralnih ulja iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo finansija, uz prethodno pribavljeno mišljenje organa državne uprave nadležnog za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i​​ organa državne uprave nadležnog za poslove održivog razvoja i turizma.
 ​​ 

Član 30b ​​ 

Za gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo za linijski prevoz putnika u drumskom saobraćaju, pravno lice odnosno preduzetnik ima pravo na povraćaj plaćene akcize u iznosu do 12,5% od ostvarenog prometa po tom osnovu.

Kupci gasnih ulja iz stava 1 ovog člana uz zahtjev za povraćaj akcize dužni su da podnesu dokaze iz člana 30 stav 7 ovog zakona.

X OSLOBAĐANjE OD PLAĆANjA AKCIZE​​ 

Oslobađanje od plaćanja akcize za diplomatska i konzularna predstavništva i međunarodne organizacije​​ 

Član 31 ​​ 

(1) Akciza se ne plaća na akcizne proizvode:​​ 

1) za službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništva akreditovanih u Crnoj Gori;​​ 

2) za službene potrebe međunarodnih organizacija, ako je to određeno međunarodnim ugovorom;​​ 

3) za lične potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništva akreditovanih u Crnoj Gori, uključujući njihove članove porodice;​​ 

4) za lične potrebe stranog osoblja međunarodnih organizacija, uključujući njihove članove porodice, ako je to određeno međunarodnim ugovorom;

5) za potrebe oružanih snaga, pratećeg civilnog osoblja, kao i snabdijevanje menzi država članica Sjevernoatlantskog saveza (NATO), za potrošnju na teritoriji Crne Gore.

(2) Oslobađanje iz stava 1 ovog člana ostvaruje se na osnovu potvrde ministra nadležnog za inostrane poslove.​​ 

(3) Ako je u skladu sa međunarodnim ugovorom moguće oslobađanje ostvariti samo na osnovu uzajamnosti, to potvrđuje ministarstvo nadležno za inostrane poslove.​​ 

(4) Akcizni proizvodi koji su oslobođeni od plaćanja akcize prema ovom članu se ne smiju otuđiti, osim ako je na te proizvode plaćena akciza.

 (5) Akciza se ne plaća na akcizne proizvode namijenjene za potrošnju u skladu sa međunarodnim ugovorom koji je Crna Gora zaključila sa trećom državom ili međunarodnom organizacijom, kojim je predviđeno oslobađanje od plaćanja poreza na dodatu vrijednost.

(6) Bliži način ostvarivanja prava za oslobađanje od plaćanja akcize po odredbama ovog člana propisuje Ministarstvo finansija.
 ​​ 

Druga oslobađanja od plaćanja akcize​​ 

Član 32 ​​ 

Akciza se ne plaća na akcizne proizvode:​​ 

1) koji se prodaju na brodovima i avionima na linijama međunarodnog saobraćaja;​​ 

2) koje putnik donese sa sobom u svom ličnom prtljagu iz inostranstva i oslobođeni su plaćanja uvoznih dažbina u skladu sa carinskim propisima;​​ 

3) mineralna ulja, njihove derivate i supstitute koji su u standardnim rezervoarima motornih vozila, plovila ili aviona koji dolaze iz inostranstva i nijesu namijenjeni za dalju prodaju i oslobođeni su plaćanja uvoznih dažbina u skladu sa carinskim propisima;​​ 

4) koji se iz carinskog skladišta tipa D otpremaju u slobodne carinske prodavnice otvorene na međunarodnim graničnim prelazima na kojima je obezbijeđena carinska i pasoška kontrola, radi prodaje putnicima, u skladu sa carinskim propisima.

5) koje fizičko lice u malim pošiljkama, koje nijesu komercijalne prirode, besplatno šalje drugom fizičkom licu u Crnoj Gori za koje je propisano oslobođenje od plaćanja carine u skladu sa carinskim propisima.
 ​​ 

XI OBRAČUNAVANjE I PLAĆANjE AKCIZE​​ 

Obračunavanje akcize​​ 

Član 33​​ 

(1) Obveznik akcize sam obračunava akcizu.​​ 

(2) Akciza se obračunava za kalendarski mjesec.​​ 

(3) Obveznik akcize dužan je da obračunatu akcizu iskaže u mjesečnom obračunu akciza.​​ 

Član 34 ​​ 

(1) Obračun iz člana 33 stav 3 ovog zakona podnosi se carinskom organu do 15. dana narednog mjeseca nakon isteka obračunskog perioda.​​ 

(2) Obveznik akcize dužan je da podnese obračun akcize, nezavisno od toga da li je u propisanom periodu bio dužan plaćati akcizu ili ne.​​ 

(3) Ako imalac akcizne dozvole ima više od jednog akciznog skladišta, može podnijeti zajednički obračun akcize za sva akcizna skladišta, pod uslovom da u svom knjigovodstvu obezbijedi posebnu evidenciju o obračunatoj akcizi po akciznim skladištima.​​ 

(4) Ako oslobođeni korisnik akciznih proizvoda uskladištava akcizne proizvode u više pogona, može podnijeti zajednički obračun akcize za sve pogone pod uslovom da u svom knjigovodstvu obezbijedi posebnu evidenciju o obračunatoj akcizi po pogonima.​​ 

(5) Obračun akcize podnosi se u roku od 30 dana od dana prestanka važnosti akcizne dozvole.​​ 

(6) Obračun akcize u slučajevima stečaja, likvidacije ili spajanja obveznika akcize podnosi se u roku od 30 dana od završenog postupka.

Plaćanje akcize​​ 

Član 35 ​​ 

(1) Obračunata akciza za poreski period dospijeva za plaćanje poslednji dan u poreskom periodu, a mora biti plaćena u roku od 15 dana od dana dospijeća.​​ 

(2) Akciza iz člana 15 tačka 3) ovog zakona dospijeva za plaćanje 30. dan od ispostavljanja akciznog dokumenta, a mora biti plaćena u roku od 15 dana od dana dospijeća.​​ 

(3) Akciza iz člana 34 stav 5 ovog zakona dospijeva za plaćanje na dan prestanka važnosti akcizne dozvole, a mora biti plaćena u roku od 15 dana od dana dospijeća.​​ 

(4) Akciza iz člana 34 stav 6 ovog zakona dospijeva za plaćanje na dan završetka postupka stečaja, likvidacije ili spajanja, a mora biti plaćena u roku od 30 dana od dana dospijeća.​​ 

(5) Povraćaj plaćene akcize imalac akcizne dozvole iz člana 30 tačka 1) stav 1 ovog zakona može ostvariti putem zahtjeva za umanjenje akcizne obaveze iskazane u mjesečnom obračunu ili za povraćaj akcize.​​ 

(6) Bliži postupak povraćaja plaćene akcize iz stava 5 ovog člana propisuje Ministarstvo finansija.​​ 

(7) Izuzetno od stava 1 ovog člana, obračunata akciza za cigarete plaća se u roku od 60 dana od dana preuzimanja kontrolnih akciznih markica.

(8) Za vrijeme odloženog plaćanja akcize iz stava 7 ovog člana, obveznik je dužan da obezbijedi instrument osiguranja plaćanja u visini obračunate akcize.

Obračunavanje i plaćanje akcize kod uvoza​​ 

Član 36 ​​ 

(1) Akciza kod uvoza akciznih proizvoda obračunava se i plaća kao da je uvozna dažbina, osim ako je plaćanje akcize odloženo u skladu sa ovim zakonom.

(2) Kada se akciza plaća prilikom uvoza, uvoznik ne podnosi nadležnom carinskom organu mjesečni obračun akcize.

(3) Izuzetno od stava 1 ovog člana, akcizu za cigarete kod uvoza obračunava uvoznik i plaća je u roku od 60 dana od dana preuzimanja kontrolnih akciznih markica.

(4) Za vrijeme odloženog plaćanja akcize iz stava 2 ovog člana, uvoznik je dužan da obezbijedi instrument osiguranja plaćanja u visini obračunate akcize.
 ​​ 

Postupak obračunavanja, prijavljivanja i plaćanja akcize kod promjene visine akcize ​​ 

Član 36a ​​ 

(1) U slučaju promjene visine akcize akciznih proizvoda, proizvođači, uvoznici kao i lica koja obavljaju trgovinu na veliko, i/ili trgovinu na malo, a imaju na zalihama akcizne proizvode za koje je u skladu sa ovim zakonom nastala obaveza obračunavanja akcize, dužni su da izvrše popis zaliha tih proizvoda.

(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, lica koja obavljaju trgovinu na malo duvanskih proizvoda, nijesu u obavezi da vrše popis zaliha u slučaju promjene visine akcize.

(3) Popis zaliha iz stava 1 ovog člana vrši se dan prije promjene visine akcize.

(4) Lica iz stava 1 ovog člana dužna su da, na zalihe akciznih proizvoda izvrše obračun i uplatu akcize, odnosno razliku akcize prema iznosima i stopama iz čl. 43, 49a, 49b, 50, 52 i 56d ovog zakona.

(5) Obračun akcize iz stava 4 ovog člana podnosi se nadležnom carinskom organu u roku od 15 dana po isteku mjeseca u kojem je došlo do promjene visine akcize.

(6) Izuzetno od stava 5 ovog člana, lica koja obavljaju trgovinu na malo ostalih nepjenušavih fermentisanih pića, a koja se prvi put registruju kao obveznici akcize, dužna su da podnesu obračun i uplatu razlike akcize nadležnom carinskom organu, u roku do 90 dana po isteku mjeseca u kojem je došlo do promjene visine akcize.

(7) Izuzetno od stava 1 ovog člana, proizvođači, uvoznici kao i lica koja obavljaju trgovinu na veliko i/iii malo mineralnim uljima, nijesu u obavezi da vrše popis zaliha u slučaju promjene visine akcize.

(8) Akciza iz stava 4 ovog člana plaća se u roku iz stava 5 ovog člana.

(9) Bliži način obračunavanja i plaćanja akcize iz stava 4 ovog člana propisuje Ministarstvo finansija.
 ​​ 

XII AKCIZNI PROIZVODI​​ 

Alkohol i alkoholna pića​​ 

Član 37 ​​ 

(1) Alkohol i alkoholna pića na koja se plaća akciza su: pivo, vino, ostala fermentisana pića, međuproizvodi i etil alkohol.​​ 

(2) Vrsta alkohola, odnosno alkoholnih pića iz stava 1 ovog člana određuje se u zavisnosti od klasifikacije tih proizvoda i njihovih tarifnih brojeva, odnosno oznaka iz nomenklature carinske tarife (u daljem tekstu: CN), važeće na dan početka primjene ovog zakona i zavisno od sadržaja alkohola u tim proizvodima.​​ 

(3) Sadržaj alkohola je zapreminski procenat alkohola u nekom alkoholnom piću na temperaturi od 20​​ 0C. Sadržaj alkohola se označava "vol %".​​ 

Pivo​​ 

Član 38​​ 

Pivom se smatra svaki proizvod iz tarifnog broja CN 22.03 ili bilo koji proizvod koji sadrži mješavinu piva i bezalkoholnih pića iz tarifnog broja CN 22.06, sa sadržajem alkohola iznad 0,5 vol %.​​ 

Vino​​ 

Član 39 ​​ 

(1) Vinom se smatraju mirna i pjenušava vina.

(2) Mirna vina su proizvodi iz tarifnog broja CN 2204 i 2205, osim pjenušavih vina iz stava 3 ovog člana, sa sadržajem alkohola koji prelazi:

1) 1,2 vol%, ali ne prelazi 15 vol%, pod uslovom da je sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu dobijen fermentacijom;

2) 15 vol%, ali ne prelazi 18 vol%, pod uslovom da su proizvedeni bez ikakvog obogaćivanja i da je sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu dobijen fermentacijom.

(3) Pjenušava vina su svi proizvodi iz tarifnih oznaka CN 2204 10, 2204 21, 2204 29 10 i tarifnog broja CN 2205, i to:

1) koji su punjeni u boce sa "pečurka čepovima", koji su pričvršćeni na poseban način, ili koji imaju u rastvoru, zbog prisustva ugljendioksida, povišen pritisak od 3 ili više bara;

2) sa sadržajem alkohola koji prelazi 1,2 vol%, a ne prelazi 15 vol%, pod uslovom da je sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu dobijen fermantacijom.​​ 

Ostala fermentisana pića, osim piva i vina​​ 

Član 40 ​​ 

(1) Ostalim fermentisanim pićima, osim piva i vina, u smislu ovog zakona, smatraju se ostala nepjenušava i pjenušava fermentisana pića.

(2) Ostalim nepjenušavim fermentisanim pićima su proizvodi obuhvaćeni tarifnim brojem:

1) CN 2204 i 2205, a koji nijesu navedeni u članu 39 ovog zakona,​​ i

2) CN 2206, koji nijesu navedeni u piva iz člana 38 ovog zakona i koji nijesu svrstani u ostala pjenušava fermentisana pića iz stava 3 ovog člana, i to sa sadržajem alkohola koji prelazi:

- 1,2 vol%, a ne prelazi 10 vol%;

- 10 vol%, a ne prelazi 15 vol%, pod uslovom da je sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu dobijen fermantacijom.

(3) Ostalim pjenušavim fermentisanim pićima smatraju se proizvodi iz tarifnih oznaka CN 2206 00 31 i 2206 00 39, kao i proizvodi koji su obuhvaćeni tarifnim oznakama 2204 10, 2204 21, 2204 29 10 i 2205, a koji nijesu navedeni u članu 39 ovog zakona, i to:

1) koja su punjena u boce sa "pečurka čepovima", koji su pričvršćeni na poseban način, ili koji imaju u rastvoru, zbog prisustva ugljendioksida, povišen pritisak od 3 ili više bara;

2) sa sadržajem alkohola, koji prelazi 1,2 vol%, a ne prelazi 13 vol%;

3) sa sadržajem alkohola koji prelazi 13 vol%, a ne prelazi 15 vol%, pod uslovom da je sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu dobijen fermantacijom.

Međuproizvodi

Član 41 ​​ 

Međuproizvodima smatraju se:

1) proizvodi iz tarifnog broja CN 2204, 2205 i 2206, a koji nijesu proizvodi dati u čl. 38, 39 i 40 ovog zakona, sa sadržajem alkohola koji prelazi 1,2 vol%, a ne prelazi 22 vol%;

2) nepjenušava fermentisana pića iz člana 40 stav 2 ovog zakona, sa sadržajem alkohola koji prelazi 5,5 vol% i kod kojih sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu nije dobijen u potpunosti fermentacijom;

3) pjenušava fermentisana pića iz člana 40 stav 3 ovog zakona, sa sadržajem alkohola koji prelazi 8,5 vol% i kod kojih sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu nije dobijen u potpunosti fermentacijom.

Etil alkohol​​ 

Član 42​​ 

Etil alkoholom smatraju se:​​ 

1) proizvodi iz tarifnog broja CN 22.07 i 22.08 sa sadržajem alkohola koji prelazi 1,2 vol %, bez obzira da li je sastavni dio proizvoda koji ima drugu tarifnu oznaku;​​ 

2) proizvodi iz tarifnog broja CN 22.04, 22.05 i 22.06 sa sadržajem alkohola koji prelazi 22 vol %;​​ 

3) druga alkoholna pića koja sadrže etil alkohol bilo u rastvoru ili ne, a koja nijesu obuhvaćena čl. 38 do 41 ovog zakona.​​ 

Akcizna osnovica i iznos akcize​​ 

Član 43 ​​ 

(1) Akcizna osnovica za vina, međuproizvode i ostala fermentisana pića je količina akciznih proizvoda izražena u hektolitrima, a za pivo i etil alkohol zapreminski sadržaj alkohola na jedan hektolitar.​​ 

(2) Akciza se plaća u iznosu od:​​ 

1) 5,00 Eura po zapreminskom sadržaju alkohola na hektolitar piva;​​ 

2) "0" (nula) Eura po hektolitru mirnog vina;​​ 

3) 35 Eura po hektolitru pjenušavog vina;​​ 

4) 25,00 Eura po hektolitru ostalih nepjenušavih fermentisanih pića;​​ 

5) 35 Eura po hektolitru ostalih pjenušavih fermentisanih pića.​​ 

6)​​ 100​​ Eura po hektolitru srednjih alkoholnih pića;​​ 

(3) Akciza se plaća po hektolitru čistog alkohola u iznosu od 1250 eura.


 ​​ 

Upotreba etil alkohola za namjene za koje se ne plaća akciza​​ 

Član 44​​ 

(1) Etil alkohol iz tarifnog broja CN 22.07 oslobađa se plaćanja akcize ako se koristi kao sirovina, i to:​​ 

1) u proizvodnji fermentisanih proizvoda;​​ 

2) u proizvodnji sirćeta iz tarifnog broja CN 22.09;​​ 

3) u proizvodnji prehrambenih proizvoda, pod uslovom da sadržaj alkohola u čokoladnim proizvodima iz tarifnog broja CN 18.06 nije veći od 8,5 litara čistog alkohola na 100 kilograma proizvoda, odnosno kod drugih prehrambenih proizvoda - 5 litara čistog alkohola na 100 kilograma proizvoda;​​ 

4) za proizvodnju hemijskih i kozmetičkih proizvoda.​​ 

(2) Etil alkohol se može otpremiti iz akciznog skladišta oslobođenom korisniku akciznih proizvoda u hemijskoj industriji i proizvodnji kozmetičkih proizvoda samo ako je denaturisan.​​ 

(3) Postupak potpune denaturacije alkoholnih proizvoda može se vršiti samo u fabrici za proizvodnju etil alkohola, uz korišćenje propisanog denaturanta i postupka denaturisanja.​​ 

(4) Upotreba alkohola u medicinske svrhe oslobađa se plaćanja akcize ukoliko ga nabavljaju zdravstvene institucije kojima se izdaje dozvola - licenca od strane poreskih vlasti u skladu sa članom 26 ovog zakona. Zdravstvene institucije ne moraju podnositi dokumenta kojima se obezbjeđuje plaćanje akcize, kako je predviđeno odredbama člana 26 tačka 5) stav 2 ovog zakona.​​ 

(5) Postupak denaturacije i primjenu denaturanta propisuje Ministarstvo finansija.

Mali proizvođači alkoholnih pića​​ 

Član 45 ​​ 

(1) Proizvođač alkoholnih pića iz člana 17 stav 2 ovog zakona, koji nije imalac akcizne dozvole, obračunava i plaća akcizu prema odredbama ovog člana.​​ 

(2) Proizvođač iz stava 1 ovog člana plaća akcizu za proizvedene količine alkoholnih pića u kalendarskoj godini, umanjene za količine dozvoljene za sopstvenu upotrebu.​​ 

(3) Akciza za proizvedene količine vina se plaća po stopi koja važi na dan 30. novembra, odnosno za vina posebnih berbi na dan 31. marta, a akciza za proizvedene količine ostalih alkoholnih pića po stopama koje važe na dan 31. marta tekuće godine.​​ 

(4) Proizvođač podnosi obračun akcize za vino do 31. decembra tekuće godine, a obračun akcize za vina posebnih berbi i ostala alkoholna pića do 30. aprila tekuće godine.​​ 

(5) Obračunata akciza dospijeva za plaćanje 30. dan nakon podnošenja obračuna.​​ 

(6) Gornju granicu alkoholnih pića za sopstvenu upotrebu iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo finansija u saradnji sa ministrom nadležnim za poljoprivredu.​​ 

(7) Bliži postupak o načinu plaćanja akcize od strane malih proizvođača alkoholnih pića propisuje Ministarstvo finansija.
 ​​ 

Proizvođači jakih alkoholnih pića

Član 45a ​​ 

(1) Proizvođači jakih alkoholnih pića su privredna društva, odnosno druga pravna lica ili preduzetnici koji se bave proizvodnjom jakih alkoholnih pića, radi stavljanja u promet i koji su upisani u odgovarajući registar proizvođača jakih alkoholnih pića.

(2) Proizvođač koji proizvodi do 1500 litara čistog alkohola na godišnjem nivou, i koji ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju uslovi za proizvodnju i stavljanje u promet jakih alkoholnih pića smatra se malim proizvođačem jakih alkoholnih pića.

(3) Akciza na jaka alkoholna pića, koja proizvodi mali proizvođač iz stava 2 ovog člana i koja se puštaju u promet na teritoriji Crne Gore, plaća se u iznosu od 300 eura po jednom hektolitru čistog alkohola.

(4) Bliži način i postupak obračunavanja i plaćanja akcize kao i podnošenja izvještaja od strane malih proizvođača jakih alkoholnih pića utvrđuje se propisom Ministarstva.
 ​​ 

Male nezavisne pivare

Član 45b

(1) Mali nezavisni proizvođači piva, su privredna društva, odnosno druga pravna lica ili preduzetnici koji se bave proizvodnjom piva, radi stavljanja u promet i koji:

1) na godišnjem nivou stave u promet do 5000 hl piva,

2) imaju dozvolu o ispravnosti proizvoda za stavljanje u promet,

3) koja nijesu u statusu matičnog ili zavisnog pravnog lica u odnosu na drugog proizvođača piva,

4) koristi sopstvene proizvodne i skladišne prostore, i

5) ne proizvodi pivo prema licenci.

(2) Mali nezavisni proizvođač piva plaća akcizu, po zapreminskom sadržaju alkohola u iznosu od 50% od visine akcize iz člana 43 stav 2 tačka 1 ovog zakona.

(3) Proizvođač iz stava 1 ovog člana, obračunava akcizu u trenutku stavljanja akciznog proizvoda u slobodan promet, i podnosi obračun akcize carinskom organu do 15-tog u tekućem za prethodni mjesec.

(4) Obračunata akciza za poreski period dospijeva za plaćanje poslednji dan u poreskom periodu, a plaća se u roku od 15 dana, od dana dospijeća.

(5) Prilikom utvrđivanja poreske obaveze carinski organ će za proizvedenu količinu alkohola za tu godinu obračunati razliku akcize, od uplaćene akcize do punog iznosa akcize propisane za hektolitar piva.

Duvanski proizvodi​​ 

Član 46 ​​ 

Duvanski proizvodi na koje se plaća akciza su: cigarete, cigare, cigarilosi, duvan za pušenje (fino rezani duvan za savijanje cigareta i drugi duvan za pušenje), proizvodi namijenjeni za udisanje pare bez sagorijevanja, duvan za žvakanje i duvan za šmrkanje (burmut).

Cigarete​​ 

Član 47 ​​ 

(1) Cigaretama se smatraju:​​ 

svitci duvana, koji se mogu pušiti takvi kakvi su i ne svrstavaju se u cigare i cigarilose po ovom zakonu;​​ 

2) svitci duvana koji se na jednostavan, neindustrijski način stavljaju u papirne tube za cigarete;​​ 

3) svitak duvana koji se na jednostavan neindustrijski način savija u papir za savijanje cigareta.​​ 

(2) Svitkom duvana iz stava 1 ovog člana smatraju se dvije cigarete čija dužina bez filtera ili muštikle je duža od 8 cm, ali nije duža od 11 cm; tri cigarete koje bez filtera, odnosno muštikle su duže od 11 cm, ali nijesu duže od 14 cm, i tako dalje.e.

(3) Cigaretama se smatraju i proizvodi koji su u cjelini ili djelimično izrađeni od duvanskih surogata i ispunjavaju uslove iz stava 1 ovog člana, osim proizvoda koji se upotrebljavaju isključivo u zdravstvene svrhe.​​ 

 ​​ 

Cigare i cigarilosi​​ 

Član 48 ​​ 

(1) Cigarima i cigarilosima smatraju se svici duvana koji se mogu, s obzirom na njihova svojstva i uobičajena očekivanja potrošača, pušiti, ako su:

1) sa spoljnim omotačem od prirodnog duvana;

2) punjeni smjesom izrezanom na trake i sa spoljnim omotačem uobičajene boje duvana, od rekonstituisanog duvana, koji u potpunosti pokriva proizvod, a zavisno od vrste i filtera, ali u slučaju cigara sa muštiklom ne pokriva i muštiklu, čija je jedinična težina bez filtera ili muštikle veća od 2,3 grama a najviše do 10 grama, obima najmanje 34 mm.

(2) Cigarima i cigarilosima smatraju se i proizvodi koji djelimično sadrže materije koje nijesu duvan, a koji ispunjavaju kriterijume iz stava 1 ovog člana.

Duvan za pušenje​​ 

Član 49 ​​ 

(1) Duvanom za pušenje (fino rezani duvan za savijanje cigareta i drugi duvan za pušenje) smatra se:​​ 

1) duvan koji je rezan ili drugačije siječen, savijen ili stisnut u komade i koji se može pušiti bez dalje industrijske prerade;​​ 

2) duvanski otpaci koji se mogu pušiti, a koji nijesu svrstani u proizvode iz čl. 47 i 48 ovog zakona.​​ 

(2) Duvanom za pušenje smatraju se i proizvodi koji su u cjelini ili djelimično izrađeni od duvanskih surogata i ispunjavaju uslove iz stava 1 ovog člana, osim proizvoda koji se upotrebljavaju isključivo u zdravstvene svrhe.​​ 

(3) Duvanom za pušenje smatra se i fino rezani duvan za savijanje cigareta, u kojem je, s obzirom na težinu, više od 25% duvanskih djelića čija je širina manja od 1,5 mm.​​ 

(4) Duvanskim otpatkom, u smislu stava 1 tačka 2 ovog člana, smatraju se ostaci listova duvana i nusproizvodi nastali preradom duvana ili proizvodnjom, obradom ili preradom duvanskih prerađevina.

Duvanski proizvodi namijenjeni za udisanje pare bez sagorijevanja ​​ 

Član 49a ​​ 

(1) Duvanskim proizvodima, u smislu ovog zakona, smatraju se i proizvodi namijenjeni za udisanje pare bez sagorijevanja a koji se mogu smatrati supstitutom za cigarete, cigare, cigarilose i duvan za pušenje (fino rezani duvan za savijanje cigareta i drugi duvan za pušenje), i sadrže:

1) prerađeni duvan namijenjen zagrijavanju (u daljem tekstu: bezdimni duvanski proizvod),

2) tečnost za punjenje elektronskih cigareta ili drugih elektronskih sprava, odnosno tečnost za punjenje elektronskih cigareta sadržane u drugim proizvodima koji se svrstavaju u tarifnu oznaku nomenklature CT 8543 40 00 10.

(2) Novim duvanskim proizvodima, u smislu ovog zakona, smatraju se i proizvodi koji ispunjavaju uslove iz stava 1 ovog člana i koji su stavljeni na tržište Crne Gore nakon 19. maja 2014. godine u skladu sa zakonom kojim se uređuje ograničavanje upotrebe duvanskih proizvoda.

(3) Akciza na proizvode iz stava 1 tačka 1 ovog člana plaća se u iznosu od 190,00 Eura po kilogramu, duvanske smjese.

(4) Akciza na proizvode iz stava 1 tačka 2 ovog člana plaća se u iznosu od 0,70 Eura po mililitru tečnosti za elektronske cigarete.

(5) Akciza na proizvode iz stava 2 ovog člana plaća se u iznosu od 35,00 Eura po kilogramu.

Duvan za žvakanje i duvan za šmrkanje (burmut) ​​ 

Član 49b ​​ 

Duvan za žvakanje i duvan za šmrkanje (burmut) na koje se plaća akciza su proizvodi iz tarifne oznake CT 2403 99 10.

Akciza za proizvode iz stava 1 ovog člana plaća se po kilogramu duvana za žvakanje i duvana za šmrkanje (burmut), u iznosu od 40,00 Eura.

Akcizna osnovica, stopa i iznos akcize​​ 

Član 50 ​​ 

(1) Akcizna osnovica za duvanske proizvode je 1000 komada i maloprodajna cijena, odnosno kilogram proizvoda.

(2) Akciza na cigarete plaća se kao specifična akciza koja je određena u iznosu za 1000 komada i kao proporcionalna akciza koja je određena u procentu od maloprodajne cijene cigareta.

(3) Specifična akciza na cigarete plaća se za 1000 komada u iznosu od 53,5 eura.

(4) Proporcionalna akciza na cigarete iznosi 24,5% od njihove maloprodajne cijene.

(5) Akciza na ostale duvanske proizvode plaća se po kilogramu tih proizvoda, i iznosi:

- za cigare i cigarilose - 25,00 Eura,

- za fino rezani duvan - 60,00 Eura,

- za drugi duvan za pušenje - 25,00 Eura.

(6) Maloprodajna cijena cigareta iz stava 4 ovog člana je cijena koju odredi proizvođač, odnosno uvoznik, a koja uključuje akcizu i porez na dodatu vrijednost.

(7) Proizvođač, odnosno uvoznik je dužan da, prije stavljanja u upotrebu, odnosno u slobodan promet, maloprodajne cijene cigareta prijavi nadležnom carinskom organu i objavi ih u "Službenom listu Crne Gore".

(8) Prodaja cigareta po maloprodajnim cijenama, koje su veće ili manje od prijavljenih, nije dozvoljena.

Član 50a ​​ 

- prestao da važi -

 

Minimalna akciza

Član 50b ​​ 

Obračunata akciza na cigarete iz člana 50 st. 3 i 4 ovog zakona ne može biti manja od 91,50 eura za 1000 komada.

Član 50c ​​ 

- brisan -

Mineralna ulja, njihovi derivati i supstituti​​ 

Član 51 ​​ 

(1) Akciza se plaća na mineralna ulja, njihove derivate i supstitute (u daljem tekstu: mineralna ulja) određene ovim zakonom.​​ 

(2) Vrsta mineralnih ulja iz stava 1 ovog člana određuje se u zavisnosti od klasifikacije tih proizvoda iz carinske tarife, odnosno u odnosu na karakteristike pojedinih proizvoda.​​ 

(3) Mineralna ulja obuhvataju petrolejsko ulje, ugljeni katran i naftu koji se dobijaju iz ugljenih škriljaca, treseta ili neke druge bitumenozne supstance, ali ne uključuje takve ugljovodonike ili bitumenozne supstance koje su:​​ 

1) u čvrstom ili polučvrstom stanju na temperaturi od 15 °C; ili​​ 

2) u gasovitom stanju na temperaturi od 15 °C i pod pritiskom od 1013,25 milibara.​​ 

(4) Mineralnim uljima, u smislu ovog zakona, smatraju se i:​​ 

1) svaki proizvod koji se prodaje i upotrebljava kao pogonsko gorivo;​​ 

2) aditivi, odnosno ekstenderi koji se dodaju pogonskim gorivima;​​ 

3) svaki drugi ugljenvodonik, koji je proizveden iz sirove nafte i koji se prodaje i upotrebljava kao gorivo za grijanje, osim crnog uglja, lignita, treseta ili biomase.

(5) Akciza se plaća i na biogorivo.

(6) Biomasom iz stava 4 tačka 3 ovog člana, smatra se biorazgradivi dio proizvoda, otpada i ostatka biološkog porijekla iz poljoprivrede (uključujući materije biljnog i životinjskog porijekla), šumarstva i srodnih proizvodnih djelatnosti uključujući ribarstvo i akvakulturu, kao i biorazgradivi dio industrijskog i komunalnog otpada.

(7) Biogorivom iz stava 5 ovog člana, smatra se tekuće ili plinsko gorivo koje se koristi kao pogonsko gorivo proizvedeno iz biomase.

Akcizna osnovica i iznos akcize​​ 

Član 52 ​​ 

(1) Akcizna osnovica je količina mineralnih ulja, izražena u litrima ili kilogramima.

(2) Ako je količinska jedinica za akcizu u litrima, litar se mjeri na temperaturi od + 15°C.

(3) Visina akcize za proizvode iz stava 1 ovog člana iznosi za:

1) olovni benzin (tarifne oznake CN 2710 11 31 00, 2710 11 51 10, 2710 11 51 90 i 2710 11 59 00) 554 eura na 1000 litara;

2) bezolovni benzin (tarifne oznake CN 2710 11 31 00, 2710 11 41 00, 2710 11 45 00 i 2710 11 49 00) 549 eura na 1000 litara;

3) kerozin (tarifne oznake CN 2710 19 21 00 i 2710 19 25 00) koji se koristi:

- kao motorno gorivo 330 eura na 1000 litara;

- za grijanje 89,7 eura na 1000 litara;

4) gasna ulja (tarifne oznake CN 2710 19 41 do 2710 19 49) koja se koriste:

- kao motorno gorivo 440 eura na 1000 litara;

- kao motorno gorivo za industrijske i komercijalne svrhe 259 eura na 1000 litara;

- kao motorno gorivo za linijski prevoz putnika u drumskom saobraćaju 440 eura na 1000 litara;

- za izvođenje radova na projektu autoputa Bar Boljare - 169 eura na 1000 litara;

- za grijanje 207 eura na 1000 litara;

4a) prirodni plin (tarifne oznake CN 271111 i 271121) koji se koristi:

- kao motorno gorivo 0 eura na 1000 litara;

- za industrijske i komercijalne svrhe 0 eura na 1000 litara;

- za grijanje 0 eura na 1000 litara.

5) ulje za loženje (tarifne oznake CN 2710 19 61 00 do 2710 19 69 00) 19,5 eura na 1000 kilograma;

6) tečni naftni gas (tarifne oznake CN 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00) koji se koristi:

- kao motorno gorivo 125 eura na 1000 kilograma;

- za industrijske i komercijalne svrhe i grijanje 42,25 eura na 1000 kilograma.

7) biogoriva 350 eura na 1000 litara.

Odluka o umanjenju iznosa akcize

Član 52a

U slučaju značajnijeg povećanja cijena mineralnih ulja na svjetskom tržištu, Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) može donijeti odluku o umanjenju iznosa akcize do 50% za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja iz člana 52 stav 3 tač. 2 i 4 alineja 1 ovog zakona, za period do tri mjeseca.

Član 53 ​​ 

(1) Akcize za aditive i ekstendere koji su dodati mineralnim uljima jednaka je akcizi propisanoj za mineralno ulje kojem su dodati.​​ 

(2) Na svaki proizvod koji se stavlja u promet kao aditiv ili ekstender mineralnim uljima plaća se akciza kao da se radi o mineralnim uljima. Svaki ugljovodonik koji je proizveden iz sirove nafte u koji se stavlja u promet kao gorivo za grijanje (osim crnog uglja, lignita, treseta ili sličnih čvrstih ugljovodonika i prirodnog gasa) podliježe plaćanju akcize po stopi propisanoj za odgovarajuće mineralno ulje.

Ugalj

Član 53a ​​ 

Akciza na ugalj (tarifne oznake​​ CN​​ 2701 i 2702) koji se koristi kao gorivo, se plaća po gigadžulu (GJ) bruto toplotne vrijednosti u iznosu od 0,30 eura.

Upotreba mineralnih ulja za namjene za koje se ne plaća akciza​​ 

Član 54 ​​ 

(1) Akciza se ne plaća na mineralna ulja:

1) koja se upotrebljavaju kao gorivo u avionskom i pomorskom saobraćaju, osim u slučaju upotrebe aviona i plovnih objekata za privatne svrhe;

1a) koja se upotrebljavaju kao gorivo za pogon poljoprivrednih mašina na registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;

2) koja se upotrebljavaju kao gorivo za pogon ribolovnih plovnih objekata koja imaju dozvolu za obavljanje privrednog ribolova izdatu od strane organa državne uprave nadležnog za poslove ribarstva, osim u slučaju upotrebe ribolovnih plovnih objekata u privatne svrhe;

3)​​ - brisana -

4) koja se upotrebljavaju u pogonima za proizvodnju električne energije i u pogonima za zajedničku proizvodnju električne i toplotne energije;

5) koje proizvođač u svojim proizvodnim prostorijama potroši za dalju preradu, odnosno proizvodnju drugih mineralnih ulja, osim ako su bili upotrijebljeni kao pogonsko gorivo za transportna sredstva;

6) koja se ubrizgavaju u visoke peći za namjene hemijske redukcije kao dodatak koksu koji je osnovno gorivo.

(2) Upotrebom za privatne svrhe iz stava 1 tač. 1 i 2 ovog člana smatra se korišćenje aviona, plovnih objekata i ribarskih brodova od strane njihovih vlasnika ili njihovo korišćenje po osnovu zakupa.

Označavanje mineralnih ulja​​ 

Član 55 ​​ 

(1) Mineralna ulja koja se upotrebljavaju kao gorivo za grijanje, moraju biti označena propisanom bojom i indikatorom u akciznom ili carinskom skladištu uz propisane mjere carinskog nadzora.

(2) Mineralna ulja koja nijesu označena u akciznom ili carinskom skladištu uz propisane mjere carinskog nadzora, smatraju se neoznačenim.

(3) Mineralno ulje uvezeno u Crnu Goru smatra se označenim, ako uvoznik podnese potvrdu stranog carinskog organa, proizvođača, odnosno stranog organa koje vrši označavanje da je bilo označeno van Crne Gore i da s obzirom na vrstu i količinu, sadrži najmanje one materije za označavanje koje su propisane na osnovu ovog zakona. Ako se potvrda ne podnese ili se ne može dokazati, smatra se da mineralno ulje nije označeno.​​ 

(4) Skladištenje pojedinih mineralnih ulja mora biti organizovano na način koji obezbjeđuje da drugi proizvodi ne utiču na neutralizovanje boje, odnosno indikatora.​​ 

(5) Postupak bojenja i označavanja mineralnih ulja prema ovom članu propisuje Ministarstvo finansija, uz prethodno pribavljeno mišljenje organa državne uprave nadležnog za poslove ekonomije.

Član 56​​ 

(1) Označena mineralna ulja koja se upotrebljavaju za grijanje ne smiju se upotrebljavati za drugu namjenu i ne smiju se koristiti za pogon motornih vozila, odnosno plovnih objekata ili drugih motora, odnosno koristiti za standardni rezervoar motornih vozila, odnosno plovnih objekata ili drugih motora.​​ 

(2) Mineralna ulja koja se upotrebljavaju za grijanje ne smiju se stavljati u promet na benzinskim pumpama ili drugim maloprodajnim mjestima određenim za prodaju naftnih derivata.

Kafa

Član 56a ​​ 

- prestao da važi -

 

Akcizna osnovica i iznos akcize

Član 56b ​​ 

- prestao da važi -

 

Gazirana i negazirana voda sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i bezalkoholno pivo ​​ 

Član 56c ​​ 

Gazirana i negazirana voda sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i bezalkoholno pivo su proizvodi iz tarifnih oznaka CN 2202 10 00 i CN 2202 91 00.​​ 

Akcizna osnovica i iznos akcize​​ 

Član 56d ​​ 

(1) Akcizna osnovica za gaziranu i negaziranu vodu sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i bezalkoholno pivo je količina akciznih proizvoda izražena u hektolitrima.

(2) Akciza se plaća po hektolitru proizvoda iz stava 1 ovog člana, i iznosi 25,00 eura.

Proizvodi od plastike za jednokratnu upotrebu

Član 56e ​​ 

Proizvodi od plastike za jednokratnu upotrebu na koje se plaća akciza su proizvodi iz nomenklature CN 3923 10 90 10, CN 3923 21 00 10, CN 3923 29 10 10, CN 3923 29 90 10, CN 3923 30 10 10, CN 3923 30 90 10, CN 3923 90 00 10, CN 5601 21 10 10, CN 56 01 21 90 10, CN 3924 10 00 10 i CN 3917 22 90 10.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, akciza se ne plaća na proizvode od plastike koji se koriste kao ambalaža u industriji hrane i pića i za upotrebu u medicinske svrhe.

Akcizna osnovica i iznos akcize

Član 56f

Akcizna osnovica za proizvode od plastike je količina akciznih proizvoda izražena u kilogramima.

Akciza za proizvode iz stava 1 ovog člana plaća se po kilogramu proizvoda, u iznosu od 0,4 eura.

Proizvodi od šećera, kakaoa i sladoled

Član 56g

(1) Proizvod od šećera na koje se plaća akciza je proizvod iz tarifnog broja CN 1704.

(2) Proizvod od kakaoa na koje se plaća akciza je proizvod iz tarifnog broja CN 1806.

(3) Sladoled, u smislu ovog zakona, je proizvod iz tarifnog broja CN 2105.

Akcizna osnovica i iznos akcize

Član 56h

(1) Akcizna osnovica za proizvode od šećera, kakaoa i sladoled je količina akciznih proizvoda izražena u kilogramima.

(2) Akciza za proizvode iz stava 1 ovog člana plaća se po kilogramu proizvoda, u iznosu od 0,5 eura.

XIII OBILjEŽAVANjE AKCIZNIH PROIZVODA​​ 

Akcizna markica​​ 

Član 57 ​​ 

(1) Proizvođač, odnosno uvoznik dužan je da prije stavljanja u upotrebu, odnosno u slobodan promet duvanske proizvode i alkoholna pića, osim piva i mirnog vina, te proizvode obilježi kontrolnom akciznom markicom.

(2) Kontrolna akcizna markica za duvanske proizvode mora biti nalijepljena na ambalažu ispod celofanskog ili drugog omotača, tako da je vidljiva i da se ne može odstraniti, a da se ne ošteti ambalaža, osim kod originalne ambalaže za cigare i​​ cigarilose, koja ne sadrži celofanski ili drugi omotač, gdje akcizna markica može biti nalijepljena direktno na ambalažu.

(3) Izuzetno od stava 2 ovog člana, akcizna markica na cigare i cigarilose se lijepi na najmanje pojedinačno pakovanje, na način da je vidljiva i da se može odstraniti, a da se ne ošteti ambalaža.

(4) Uvozne cigarete i uvozna flaširana alkoholna pića, moraju da imaju oznaku i naziv uvoznika koji se utiskuju na kutiji, odnosno flaši neposredno štampanjem ili naljepnicom koja se lijepi na ambalaži ispod celofanskog ili drugog omotača kojom je obložena kutija, odnosno flaša.

(5) Izuzetno od stava 1 ovog člana, akcizni proizvodi iz tarifnog broja CN 22.07 i 22.08 sa sadržajem alkohola koji prelazi 1,2 vol%, koji su sastavni dio proizvoda koji ima drugu tarifnu oznaku, ne moraju da budu obilježeni kontrolnom akciznom markicom.

(6) Duvanski proizvodi i alkoholna pića koji se izvoze, a za koje ino dobavljač nije dostavio akcizne markice, obilježavaju se posebnom izvoznom markicom, pod uslovom da u državi uvoznici nije propisana obaveza da se duvanski proizvodi i alkoholna pića obilježavaju akciznom markicom.

(7) Duvanski proizvodi i flaširana alkoholna pića koji se prodaju u slobodnim carinskim prodavnicama moraju da budu obilježeni posebnom markicom.

(8) Posjedovanje, prodaja i transport duvanskih proizvoda i alkoholnih pića bez odgovarajuće akcizne markice nije dozvoljeno osim u slučaju kada se alkoholna pića nalaze pod carinskim nadzorom, a cigarete samo u slučajevima kada se nalaze u tranzitnom ili izvoznom carinskom postupku uz posjedovanje potvrde zemlje uvoznice da nije potrebno obilježavanje kontrolnim akciznim markicama.

(9) Duvanski proizvodi iz stava 6 ovog člana mogu se izvoziti ako ih prati odgovarajuća potvrda nadležnog organa države iz koje se uvoze, kojom se dokazuje nepostojanje obaveze obilježavanja tih proizvoda posebnom izvoznom markicom.

(10) Vlada propisuje: izgled i sadržaj kontrolne i posebne akcizne markice; način i postupak odobravanja, štampanja i izdavanja, i način vođenja evidencija o izdatim, iskorišćenim i neiskorišćenim akciznim markicama iz ovog člana.

XIV KNjIGOVODSTVO AKCIZNOG OBVEZNIKA I ČUVANjE DOKUMENTACIJE​​ 

Izdavanje računa, odnosno drugih dokumenata​​ 

Član 58​​ 

(1) Obveznik akcize, prilikom stavljanja akciznih proizvoda u upotrebu, mora izdati račun, odnosno drugi dokument koji potvrđuje otpremu tih proizvoda.​​ 

(2) Kod akciznih proizvoda koji se otpremaju oslobođenom korisniku akciznih proizvoda, na računu, odnosno drugom dokumentu mora biti naznačeno da se radi o otpremi akciznih proizvoda bez plaćanja akcize na osnovu dozvole oslobođenog korisnika akciznih proizvoda sa navođenjem broja i datuma dozvole.​​ 

(3) Obveznik akcize izdaje račun, odnosno drugi dokument u dva primjerka. Prvi primjerak daje primaocu akciznih proizvoda, drugi primjerak, kao i druga dokumenta koji su od značaja za određivanje visine akcizne obaveze zadržava i čuva u skladu sa članom 61 ovog zakona.​​ 

Knjigovodstvo akciznog obveznika​​ 

Član 59 ​​ 

(1) Obveznik akcize mora u svom knjigovodstvu obezbijediti podatke koji su potrebni za obračunavanje i plaćanje akcize, a naročito o:​​ 

1) proizvedenim količinama akciznih proizvoda;​​ 

2) količinama akciznih proizvoda na zalihama, u proizvodnji, u skladištima ili u drugim poslovnim prostorijama;​​ 

3) prodatim količinama akciznih proizvoda za koje je plaćena akciza po propisanim stopama;​​ 

4) prodatim količinama akciznih proizvoda za koje nije plaćena akciza;​​ 

5) količinama akciznih proizvoda nekorišćenih za sopstvenu upotrebu;​​ 

6) količinama akciznih proizvoda koji su oslobođeni plaćanja akcize;​​ 

7) iznosima obračunate i plaćene akcize po propisanim stopama.​​ 

(2) Obveznik akcize - uvoznik je dužan da u svom knjigovodstvu obezbijedi naročito podatke o: uvozu akciznih proizvoda, zalihama akciznih proizvoda u akciznom skladištu, otpremi akciznih proizvoda iz akciznog skladišta i o obračunu i plaćanju akcize po propisanim stopama.​​ 

(3) Fizičko lice iz člana 17 stav 2 ovog zakona - proizvođač alkoholnih pića mora o proizvodnji, sopstvenoj potrošnji i prodaji tih pića voditi posebnu evidenciju, koju propisuje Ministarstvo finansija.​​ 

Evidencija opreme za proizvodnju etil alkohola​​ 

Član 60 ​​ 

Proizvođači, prodavci i uvoznici opreme za proizvodnju etil alkohola vode evidenciju kupaca te opreme i podnose je carinskom organu na njegov zahtjev. Evidencija se ne vodi za staklene aparate za destilaciju, koji se upotrebljavaju za naučne i obrazovne svrhe i za sokovnike za domaćinstvo.

Čuvanje dokumentacije​​ 

Član 61​​ 

Obveznik akcize je dužan da čuva izdate i primljene račune, akcizna dokumenta i druga knjigovodstvena dokumenta koja se odnose na proizvodnju, uskladištenje i otpremanje, izvoz i uvoz akciznih proizvoda, pet godina nakon isteka godine na koju se dokumenta odnose.​​ 

XV KONTROLA OBRAČUNAVANjA I PLAĆANjA AKCIZE​​ 

Član 62 ​​ 

(1) Kontrolu obračunavanja i plaćanja akcize vrši carinski organ u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim je uređen carinski postupak.

(2) Ako obveznik akcize ne podnese obračun akcize ili ga podnese u nepotpunom obliku ili ako carinski organ utvrdi da akcizna obaveza nije pravilno obračunata, primjenjuje se zakon kojim je uređen poreski postupak.

Informacioni sistem za elektronsku razmjenu podataka o akcizama

Član 62a

(1) Prijava za upis u registar akciznih obveznika, obračun akcize i obračun razlike akcize sa pratećom specifikacijom, izvještaje i druga dokumenta koja akcizni obveznici podnose u skladu sa ovim zakonom dostavljaju se putem informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka o akcizama, u skladu sa propisima kojima se uređuju elektronska uprava, elektronska identifikacija i elektronski potpis, elektronski dokument i informaciona bezbjednost.

(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, zahtjev može da se podnese u štampanom obliku, u slučaju nefunkcionisanja tog informacionog sistema ili podnosioca zahtjeva ili po prethodnom odobrenju carinskog organa.

(3) Bliži način funkcionisanja informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka o akcizama, način i postupak elektronske razmjene podataka propisuje Ministarstvo finansija.

XVI PRIJAVA DJELATNOSTI I UPIS U REGISTAR AKCIZNIH OBVEZNIKA​​ ​​ 

Podnošenje prijave za registraciju​​ 

Član 63 ​​ 

(1) Akcizni obveznik je dužan da carinski organ obavijesti o danu otpočinjanja, promjeni ili prestanku obavljanja djelatnosti zbog koje je dužan da obračunava i plaća akcizu.​​ 

(2) Svako lice koje postaje akcizni obveznik dužno je da carinskom organu podnese prijavu za upis u registar akciznih obveznika, najkasnije 15 dana prije početka proizvodnje, uskladištavanja, prijema, odnosno otpremanja akciznih proizvoda.​​ 

(3) U roku iz stava 2 ovog člana, akcizni obveznik dužan je da carinskom organu prijavi namjeru prestanka obavljanja djelatnosti, a prekid, odnosno obustavljanje proizvodnje u roku odmah.

(4) Prijava za upis u registar akciznih obveznika vrši se putem informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka o akcizama, u skladu sa propisima kojima se uređuju elektronska uprava, elektronska identifikacija i elektronski potpis, elektronski dokument i informaciona bezbjednost.

Prestanak registracije​​ 

Član 64 ​​ 

(1) Ako akcizni obveznik prestane sa obavljanjem djelatnosti, carinski organ odlučuje o prestanku registracije po službenoj dužnosti ili na zahtjev akciznog obveznika.​​ 

(2) Prije donošenja akta o prestanku registracije akcizni obveznik je dužan da plati dospjele akcizne obaveze.

(3) Prijava za brisanje iz registra akciznih obveznika vrši se putem informacionog sistema iz člana 62a ovog zakona.

Registar imalaca akciznih dozvola i akciznih skladišta​​ 

Član 65 ​​ 

(1) Carinski organ ustanovljava i vodi registar imalaca akciznih dozvola i akciznih skladišta.​​ 

(2) Registar iz stava 1 ovog člana sadrži naročito:​​ 

1) identifikacioni broj koji izdaje carinski organ za imaoca akcizne dozvole, odnosno akciznog skladišta;​​ 

2) naziv i adresu imaoca akcizne dozvole i naziv i adresu prostorija akciznog skladišta;​​ 

3) vrstu akciznih proizvoda na koje se odnosi akcizna dozvola;​​ 

4) sjedište nadležnog carinskog organa;​​ 

5) datum izdavanja identifikacionog broja i datum oduzimanja identifikacionog broja.

- Naslov brisan -​​ 

 ​​ 

Član 66​​ 

- brisan -​​ 

Član 67​​ 

- brisan -​​ 

Član 68​​ 

- brisan -​​ 

 

XVIII POSEBNE ODREDBE​​ 

Shodna primjena drugih propisa​​ 

Član 69​​ 

Na odnose koji nijesu posebno uređeni ovim zakonom (kamate, žalbeni postupak, prinudna naplata i dr.) shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim je uređen poreski, odnosno carinski postupak.​​ 

XIX KAZNENE ODREDBE​​ 

Član 70 ​​ 

(1) Novčanom kaznom od 2.000 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice:

1) ako prevoz akciznih proizvoda pod režimom odloženog plaćanja akcize ne prati akcizni dokument (člana 7 stav 3);​​ 

2) ako ne izda akcizni dokument za akcizne proizvode koji se prevoze pod režimom odloženog plaćanja akcize (člana 8 stav 2);​​ 

3) ako ne izda akcizni dokument u četiri primjerka (člana 8 stav 3);​​ 

4) ako ne potvrdi prijem pošiljke i ne vrati akcizni dokument u propisanom roku pošiljaocu (člana 9 st. 1 i 2);​​ 

5) ako ne plati akcizu na propisane osnovice prema stopama, odnosno iznosima koji važe na dan nastanka obaveze za plaćanje akcize i ako je ne plati u propisanom roku (čl. 13, 14, 15, 16, 45, 45a i 45b);

5a) ako na dan promjene visine akcize akciznih proizvoda ne izvrši popis zaliha tih proizvoda, obračun i uplatu akcize, odnosno razliku akcize u skladu sa ovim zakonom (čl. 17 stav 4 i 36a st. 1 i 3);

5b) ako ne izvrši obračun i uplatu akcize, odnosno razliku akcize prema iznosima i stopama iz čl. 43, 50, 52, i 56d na zalihe akciznih proizvoda (član 36a stav 3);

6) ako uvozi, proizvodi, prevozi i na drugi način stavi u promet akcizne proizvode suprotno odredbama ovog zakona (član 16);​​ 

7) ako prenese akciznu dozvolu na druga lica (člana 21 stav 2);​​ 

8) ako ne ispunjava obaveze određene u članu 22 stav 1 ovog zakona;​​ 

9) ako ne podnese instrumente za osiguranje plaćanja akcize (čl. 23 stav 1, 35 stav 8 i 36 stav 4);​​ 

9a)​​ -​​ brisana -

10) ako ne obračunava akcizu, odnosno ne obračunava je u obračunskom periodu (član 33);​​ 

11) ako ne iskaže akcizu u mjesečnom obračunu akcize, ne podnese obračun akcize carinskom organu u propisanom roku i ne plaća akcizu u propisanom roku (čl. 34, 35, 45, 45a i 45b);​​ 

12) ako se alkoholni proizvodi otpreme iz akciznog skladišta za korišćenje u hemijskoj proizvodnji i proizvodnji kozmetike, a da nijesu denaturisani (člana 44 stav 2);​​ 

13) ako se postupak denaturizacije ne izvrši u pogonu proizvodnje etil alkohola i ako se ne izvrši po propisanom postupku i sa upotrebom propisanog denaturanta (člana 44 stav 3);​​ 

14) ako ne razvrstava akcizne proizvode na način određen odredbama ovog zakona (čl. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 49a, 49b i 51);​​ 

15) ako prije stavljanja u upotrebu, odnosno u slobodan promet ne prijavi maloprodajne cijene cigareta nadležnom carinskom organu i ne objavi ih u "Službenom listu Crne Gore" ili vrši prodaju cigareta po maloprodajnim cijenama koje su veće ili manje od prijavljenih (član 50 st. 7 i 8);

16) ako na propisan način ne označi ili ne organizuje skladištenje mineralnih ulja koja se upotrebljavaju kao gorivo za grijanje (član 55);

17) ako mineralna ulja koja se upotrebljavaju za grijanje koristi suprotno odredbama člana 56 stav 1 ovog zakona.

17a) ako mineralna ulja koja se upotrebljavaju za grijanje stavlja u promet na benzinskim pumpama ili drugim maloprodajnim mjestima određenim za prodaju naftnih derivata (član 56 stav 2);

176) ako prije stavljanja u upotrebu, odnosno u slobodan promet duvanske proizvode i alkoholna pića ne obilježi na propisan način (član 57 st. 1, 2, 3 i 6);

17c) ako posjeduje, prodaje i transportuje duvanske proizvode i alkoholna pića iznad količina utvrđenih ovim zakonom, bez odgovarajuće akcizne markice (član 57 stav 8).

18) ako u svom knjigovodstvu ne obezbijedi propisane podatke i ne vodi propisane evidencije (član 59);​​ 

19) ako ne čuva dokumentaciju u propisanom roku (član 61);​​ 

20) ako ne obavijesti carinski organ o danu otpočinjanja, promjeni ili prestanku obavljanja djelatnosti (član 63).

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 eura do 1.000 eura.​​ 

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 1.000 eura do 6.000 eura.

(4) Za prekršaj iz stava 1 tačka tač. 5a), 5b) i 17c) ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 250 eura do 1.000 eura.​​ 
 ​​ 

Član 71 ​​ 

(1) Novčanom kaznom od 2.500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice - oslobođeni korisnik akciznih proizvoda.

1) ako ne vodi evidenciju o kupovini, kretanju i potrošnji akciznih proizvoda prema vrsti, količini i vrijednosti (član 29);​​ 

2) ako oslobađanje od plaćanja akcize ostvaruje suprotno čl. 44 i 54 ovog zakona.​​ 

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 250 eura do 2.000 eura.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik - oslobođeni korisnik akciznih proizvoda novčanom kaznom od 1.000 eura do 6.000 eura.

Član 72 ​​ 

(1) Novčanom kaznom od 1.000 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne vodi evidenciju kupaca te opreme i ne podnese je carinskom organu na njegov zahtjev (član 60).

(2) Za prekršaje iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 250 eura do 1.000 eura.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 500 eura do 6.000 eura.
 ​​ 

Član 73 ​​ 

(1) Novčanom kaznom od 2.500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako crveno označeno mineralno ulje koje se upotrebljava kao gorivo za grijanje upotrijebi za drugu svrhu od one za koju je određeno oznakom, odnosno ako ga prodaje za pogon motornih vozila i plovnih objekata ili drugih motora, odnosno prodaje ga za standardni rezervoar motornih vozila, plovnih objekata ili drugih motora (član 56).

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 250 eura do 1.000 eura.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 1.000 eura do 6.000 eura.

Zaštitne mjere

Član 73 a

Za prekršaj iz člana 70 stav 1 tač. 1), 15), 16), 17), 17a), 17b) i 17c) pravnom licu, odnosno preduzetniku, pored novčane kazne, može se izreći i zaštitna mjera oduzimanja predmeta (akciznih proizvoda).

Član 73 b

Za prekršaj iz člana 70 stav 1, tač. 9) i 11) i člana 71 stav 1 tačka 2) pravnom licu, odnosno preduzetniku, pored novčane kazne, može se izreći i zaštitna mjera zabrana vršenja djelatnosti, u trajanju od jednog do tri mjeseca.

XX PRELAZNE ODREDBE​​ 

Period prilagođavanja visine akcizne obaveze sa minimalnim iznosomu Evropskoj uniji​​ 

Član 74​​ 

Izuzetno od člana 38 ovog zakona, do 2005. godine alkoholnim pićem smatra se i pivo ispod 0,5 vol%, bez obzira na sadržaj i način pakovanja.​​ 

Član 75​​ 

(1) Izuzetno od člana 43 stav 2 tačka 1) ovog zakona akciza na pivo iznosi:​​ 

1) sa 1. aprilom 2002. godine 0,91 Eura po stepenu alkohola po hektolitru;​​ 

2) sa 1. januarom 2003. godine 1,23 Eura po stepenu alkohola po hektolitru;​​ 

3) sa 1. januarom 2004. godine 1,55 Eura po stepenu alkohola po hektolitru.​​ 

(2) Izuzetno od člana 43 stav 2 tačka 6) ovog zakona, do 2005. godine, akciza na prirodnu rakiju iznosi 100 Eura po hektolitru čistog alkohola.​​ 

Član 76​​ 

- brisan -

 

Odlaganje obaveze ispunjavanja uslova za elektronsku razmjenu podataka​​ 

Član 77​​ 

Odredba člana 19 stav 1 tačke 6) ovog zakona primjenjivaće se od 1. januara 2003. godine.​​ 

Član 78 ​​ 

Obveznici akcize i imaoci akcizne dozvole prema odredbama Zakona o porezu na promet ("Službeni list RCG", br. 4/94, 13/94, 42/94, 13/96, 45/98 i 55/2000), a koji su akcizni obveznici po ovom zakonu, dužni su da do 31. juna 2002. godine nadležnom carinskom organu podnesu prijavu za registraciju djelatnosti za koju su dužni da obračunavaju i plaćaju akcizu.

Završni obračun akcize i rokovi za njeno plaćanje​​ 

Član 79 ​​ 

(1) Akciza za koju je obaveza obračunavanja nastala do dana primjene ovog zakona plaća se u rokovima i na način propisan odredbama Zakona o porezu na promet ("Službeni list RCG", br. 4/94, 13/94, 42/94, 13/96, 45/98 i 55/2000).​​ 

(2) Obveznici akcize prema odredbama Zakona o porezu na promet ("Službeni list RCG", br. 4/94, 13/94, 42/94, 13/96, 45/98 i 55/2000) dužni su da za period 1. januar - 31. mart 2000. godine sačine konačan obračun akcize i dostave ga carinskom organu​​ do 30. aprila 2002. godine.
 

Popis alkoholnih pića i duvanskih proizvoda​​ 

Član 80 ​​ 

(1) Postojeći proizvođači alkoholnih pića i duvanskih proizvoda dužni su da na dan 31. mart 2002. godine izvrše popis zaliha tih proizvoda prema vrstama i količinama i utvrde prodajne cijene tih proizvoda, sa uračunatom akcizom prema odredbama ovog zakona.​​ 

(2) Proizvođači iz stava 1 ovog člana dužni su da nadležnom carinskom organu podnesu zapisnik o popisu zaliha proizvoda i prodajnim cijenama tih proizvoda (sa odvojenim iznosom akcize) do 30. aprila 2002. godine.​​ 

(3) Odredbe st. 1 i 2 ovog člana odnose se i na zalihe duvanskih proizvoda i alkoholnih pića u akciznim skladištima.
 ​​ 

Član 80a ​​ 

Proizvođači i uvoznici duvanskih proizvoda dužni su da izvrše popis zaliha robe u magacinima, akciznim i carinskim skladištima, na dan 1. januar 2011. godine i popisne liste dostave nadležnom carinskom organu najkasnije u roku od 15 dana od dana početka primjene ovog zakona.

Uvoznici duvanskih proizvoda dužni su da izvrše i popis zaliha svoje robe u fabrici dobavljača na dan 1. januar 2011. godine i popisne liste dostave nadležnom carinskom organu najkasnije u roku od 15 dana od dana početka primjene ovog zakona.

Proizvođači i uvoznici duvanskih proizvoda dužni su da na zalihe iz st. 1 i 2 ovog člana izvrše obračun i uplate akcize, odnosno razliku akcize po stopama iz člana 50 ovog zakona.

Mjesečni obračun (prijava) akcize iz stava 3 ovog člana podnosi se nadležnom carinskom organu u roku iz člana 34 stav 1 ovog zakona.

Akciza iz stava 3 ovog člana dospijeva za plaćanje u roku iz člana 35 stav 1 ovog zakona.

Član 80b ​​ 

(1) Proizvođači i uvoznici duvanskih proizvoda dužni su da izvrše popis zaliha proizvoda, preuzetih a neiskorišćenih akciznih markica u magacinima, akciznim i carinskim skladištima, na dan 31. decembar 2011. godine i popisne liste dostave nadležnom carinskom organu u roku od 15 dana od dana početka primjene ovog zakona.

(2) Uvoznici duvanskih proizvoda dužni su da izvrše popis zaliha svojih proizvoda, preuzetih a neiskorišćenih akciznih markica u fabrici dobavljača na dan 31. decembar 2011. godine i popisne liste dostave nadležnom carinskom organu u roku od 15 dana od dana početka primjene ovog zakona.

Član 80c

(1) Proizvođači i uvoznici duvanskih proizvoda dužni su da izvrše obračun i plate razliku akcize po stopama iz člana 50 ovog zakona, na količine akciznih markica koje su​​ iznad količina preuzetih za period od 1. oktobra 2010. godine do 30. septembra 2011. godine.

(2) Proizvođači i uvoznici duvanskih proizvoda koji ne iskoriste količine akciznih markica do nivoa količina akciznih markica preuzetih za period od 1. oktobra 2010. godine do 30. septembra 2011. godine dužni su da na te neiskorišćene akcizne markice izvrše obračun i plate razliku akcize po stopama iz člana 50 ovog zakona.

(3) Neiskorišćene akcizne markice iz stava 2 ovog člana obuhvataju sve zalihe akciznih markica, uključujući i akcizne markice koje su nalijepljene na proizvodima koji se nalaze na zalihama.

(4) Proizvođači i uvoznici duvanskih proizvoda dužni su da izvrše obračun i plate razliku akcize po stopama iz člana 50 ovog zakona na isporučene količine duvanskih proizvoda kupcima (veleprodaji i maloprodaji), koje su iznad godišnje količine koje je akcizni obveznik isporučio u 2011. godini.

(5) Godišnje količine iz stava 4 ovog člana utvrđuju se na osnovu mjesečnog prosjeka isporučenih količina kupcima (veleprodaji i maloprodaji) u prvih devet mjeseci 2011. godine pomnoženih sa 12,5.

Član 80d ​​ 

(1) Mjesečni obračun (prijava) akcize iz člana 80c ovog zakona podnosi se nadležnom carinskom organu u roku iz člana 34 stav 1 ovog zakona.

(2) Akciza iz stava 1 ovog člana dospijeva za plaćanje u roku iz člana 35 stav 1 ovog zakona.

Član 80e ​​ 

(1) Proizvođači i uvoznici duvanskih proizvoda dužni su da izvrše popis zaliha duvanskih proizvoda, preuzetih a neiskorišćenih akciznih markica u magacinima veleprodaje, akciznim i carinskim skladištima i u fabrici dobavljača na dan stupanja na snagu ovog zakona i popisne liste dostave nadležnom carinskom organu i organu uprave nadležnom za duvan, najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Proizvođači i uvoznici duvanskih proizvoda dužni su da na zalihe za koje je plaćena akciza i za koje nije plaćena akciza izvrše obračun i uplate akcizu, odnosno razliku akcize prema stopama i iznosima iz člana 50 ovog zakona.

(3) Obračun akcize iz stava 2 ovog člana podnosi se nadležnom carinskom organu u roku iz člana 34 stav 1 ovog zakona.

(4) Akciza iz stava 2 ovog člana dospijeva za plaćanje u roku iz člana 35 stav 1 ovog zakona.

Član 80f ​​ 

(1) Specifična akciza na cigarete iz člana 47 ovog zakona plaća se za 1.000 komada, i to:

1) od 1. novembra 2014. godine do 31. marta 2015. godine u iznosu od 19,00 eura,

2) od 1. aprila 2015. godine do 31. marta 2016. godine u iznosu od 20,00 eura,

3) od 1. aprila 2016. godine do 31. marta 2017. godine u iznosu od 22,00 eura,

3a) do 1. avgusta 2017.​​ godine u iznosu od 24,00 eura,

4) od 1. avgusta 2017. godine do 31. decembra 2017. godine u iznosu od 30,00 eura,

5) od 1. septembra 2018. godine do 31. decembra 2019. godine u iznosu od 30,00 eura,

6) od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2020. godine u iznosu od 33,50 eura,

7) od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine u iznosu od 37,00 eura,

8) od 1. januara 2022. godine do 31. maja 2022. godine u iznosu od 40,50 eura,

9) od 1. juna 2022. godine do 31. decembra 2022. godine u iznosu od 44 eura,

10) od 1. januara 2023. godine do 30. juna 2023. godine u iznosu od 47,50 eura,

11) od 1. jula 2023. godine do 31. decembra 2023. godine u iznosu od 49,00 eura,

12) od 1. januara 2024. godine do 30. juna 2024. godine u iznosu od 50,50 eura,

13) od 1. jula 2024. godine do 31. decembra 2024. godine u iznosu od 52,00 eura.

(2) Proporcionalna akciza na cigarete iz člana 47 ovog zakona plaća se od maloprodajne cijene cigareta, i to:

1) od 1. novembra 2014. godine do 31. marta 2015. godine 35%,

2) od 1. aprila 2015. godine do 31. marta 2016. godine 34%,

3) od 1. aprila 2016. godine do 31. marta 2017. godine 33%,

4) od 1. avgusta 2017. godine do 31. decembra 2017. godine 32%,

5) od 1. septembra 2018. godine do 31. decembra 2019. godine 32%,

6) od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2020. godine 30,5%,

7) od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine 29,0%,

8) od 1. januara 2022. godine do 31. maja 2022. godine 27,50%,

9) od 1. juna 2022. godine do 31. decembra 2022. godine 26%,

10) od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine 24,5%,

11) od 1. januara 2024. godine 24,5%.
 ​​ 

Član 80g

Izuzetno od člana 43 stav 3 ovog zakona, akciza po hektolitru čistog alkohola plaća se:

- do 1. avgusta 2017. godine u iznosu od 650 eura,

- od 1. avgusta 2017. godine do 31. decembra 2017. godine u iznosu od 850 eura,

- od 1. januara 2018. godine do 31. decembra 2018. godine u iznosu od 1050 eura, i

- od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2019. godine u iznosu od 1250 eura.

Član 80h

Izuzetno od člana 53a ovog zakona akciza na ugalj po gigadžulu bruto toplotne vrijednosti plaća se:

- od 1. avgusta 2017. godine do 31. decembra 2018. godine u iznosu od 0 eura,

- od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2019. godine u iznosu od 0,15 eura.

Član 80i ​​ 

Izuzetno od člana 56d ovog zakona akciza po hektolitru gazirane vode plaća se:

- do 31. decembra 2017. godine u iznosu od 10,00 eura,

- od 1. januara 2018. godine do 31. decembra 2018. godine u iznosu od 20,00 eura,

- od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2019. godine u iznosu od 25,00 eura.
 ​​ 

Član 80j

Izuzetno od člana 50 stav 5 alineja 2 ovog zakona akciza za fino rezani duvan plaća se:

1) od 1. septembra 2018. godine do 31. decembra 2018. godine u iznosu od 30,00 eura,

2). od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2019. godine u iznosu od 35,00 eura,

3) od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2020. godine u iznosu od 40,00 eura,

4) od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine u iznosu od 45,00 eura,

5) od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine u iznosu od 50,00 eura,

6) od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine u iznosu od 55,00 eura.
 ​​ 

Član 80k

Izuzetno od člana 49a stav 1 tačka 1 ovog zakona akciza na bezdimni duvanski proizvod plaća se po kilogramu duvanske smjese, i to:

1) od 1. juna 2022. godine do 31. decembra 2022. godine u iznosu od 100,00 eura,

2) od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine u iznosu od 145,00 eura.

Član 80l

Izuzetno od člana 50b ovog zakona akciza na cigarete plaća se za 1000 komada, i to:

1) od 1. jula 2023. godine do 31. decembra 2023. godine u iznosu od 83,50 eura,

2) od 1. januara 2024. godine do 30. juna 2024. godine u iznosu od 86,00 eura,

3) od 1. jula 2024. godine do 31. decembra 2024. godine u iznosu od 89,00 eura.

Popis mineralnih ulja​​ 

Član 81 ​​ 

(1) Lica koja vrše promet mineralnih ulja i na koje se, prema odredbama Zakona o porezu na promet ("Službeni list RCG", br. 4/94, 13/94, 42/94, 13/96, 45/98 i 55/2000), ne plaća akciza dužni su na dan 31. mart 2002. godine da izvrše popis zaliha po vrstama i količinama i obračunaju akcizu po odredbama ovog zakona.​​ 

(2) Zapisnik o zalihama mineralnih ulja iz stava 1 ovog člana podnosi se nadležnom carinskom organu do 30. aprila 2002. godine.

Prelazni period za primjenu postojećih akciznih markica​​ 

Član 82​​ 

Akcizne markice za duvanske proizvode i alkoholna pića izdate do dana početka primjene ovog zakona primjenjivaće se do 31. decembra 2002. godine.

Član 82a

Odredba člana 4 alineja 2 i druge odredbe ovog zakona, kojima su nadležnosti poreskog organa prenesene na carinski organ primjenjivaće se od 1. januara 2015. godine.

Primopredaja registra imalaca akciznih dozvola i akciznih skladišta i pripadajuće dokumentacije između carinskog i poreskog organa izvršiće se do 1. januara 2015. godine.

Odložena primjena

Član 82b

Pravo na povraćaj akcize za mineralna ulja koja se upotrebljavaju za pogon poljoprivredne i šumske mehanizacije (uključujući traktore) i za upotrebu mehanizacije koja služi za održavanje ski staza i parkinga na skijalištima, kupci mogu ostvarivati od 1. jula 2017. godine na osnovu kontrolne kartice, izdate u skladu sa članom 53 stav 4 ovog zakona.

Podzakonski akti​​ 

Član 83​​ 

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Rok za donošenje podzakonskog akta​​ 

Član 83a​​ 

Podzakonski akt iz člana 30 stav 3 ovog zakona donijeće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
 

Član 83b

Rok za donošenje podzakonskih akata

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 83c

Podzakonski propisi za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Ovlašćenja u vezi raspodjele prihoda od akciza​​ 

Član 84​​ 

Izuzetno od člana 3 ovog zakona, do 2004. godine dio prihoda od akciza može se, prema posebnom programu Vlade, usmjeriti i drugim korisnicima, pod uslovom da su ti korisnici finansirani po posebnim propisima iz namjenskih prihoda (naknada i sl.), a čija važnost prestaje sa primjenom ovog zakona.​​ 

Član 84a

Izuzetno od člana 43 stav 2 tačka 1 ovog zakona, akciza za pivo u 2012. godini iznosi 3,50 Eura po zapreminskom sadržaju alkohola na hektolitar piva.

Član 84b

Odredba člana 52 stav 3 tačka 4 alineja 1 ovog zakona primjenjivaće se od 4. januara 2012. godine.

Član 84c

Odredbe čl. 56b i 56d ovog zakona primjenjivaće se od 1. aprila 2012. godine.

Član 84d

Odredba člana 50a ovog zakona primjenjivaće se do 31. januara 2014. godine.

Odredba člana 50b ovog zakona primjenjivaće se od 1. februara 2014. godine.

Član 84e

Odredbe čl. 56a i 56b ovog zakona primjenjivaće se do 31. decembra 2014. godine.

Član 84f

Odredba člana 45a st. 2 i 3 ovog zakona primjenjivaće se od 1. januara 2018. godine.

Član 84g

Odredba člana 62a ovog zakona primjenjivaće se od 1. januara 2021. godine.

Član 84h ​​ 

Odredba člana 30 stav 8 tačka 2 alineja 1 ovog zakona primjenjivaće se do 31. decembra 2023. godine.

XXI ZAVRŠNE ODREDBE​​ 

Prestanak važnosti propisa​​ 

Član 85​​ 

Danom početka primjene ovog zakona prestaje da važi Zakon o porezu na promet ("Službeni list RCG", br. 4/94, 13/94, 42/94, 13/96, 45/98 i 55/2000) - odredbe koje se odnose na oporezivanje akcizom.​​ 

Član 85a

Izuzetno od člana 50 st. 3 i 4 ovog zakona, akciza na cigarete za period od 1. januara do 30. septembra 2009. godine iznosi:

- specifična 3 Eura za 1000 komada,

- proporcionalna 30% od njihove maloprodajne cijene.

Član 85b ​​ 

(1) Proizvođači i uvoznici duvanskih proizvoda dužni su da na dan primjene ovog zakona izvrše popis zatečenih zaliha cigareta za koje nije plaćena akciza, po vrstama i količini, i na te zalihe obračunaju razliku akcize prema odredbama ovog zakona.

(2) Obračun razlike akcize iz stava 1 ovog člana dostavlja se nadležnom carinskom organu do 31. januara 2009. godine.

(3) Akciza iz stava 2 ovog člana plaća se do 28. februara 2009. godine.

Član 85c

Propisi za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 85d

Izuzetno od člana 43 stav 2 tačka 1 ovog zakona, akciza za pivo u 2011. godini iznosi 3,50 Eura po zapreminskom sadržaju alkohola na hektolitar piva.

Član 85e ​​ 

Ministarstvo finansija će svojim propisom, do kraja tekuće za narednu godinu, ažurirati listu tarifnih oznaka za akcizne proizvode, u skladu sa propisima koji uređuju usklađivanje nomenklature carinske tarife.

Član 85f

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi član 132 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje ("Službeni list CG", broj 40/11).

Član 85g

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe Uredba o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosječne ponderisane maloprodajne cijene cigareta ("Službeni list CG", broj 8/14) i Pravilnik o utvrđivanju iznosa prosječne ponderisane maloprodajne cijene cigareta ("Službeni list CG", broj 9/23).

Početak stupanja na snagu i primjene zakona​​ 

Član 86​​ 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore", a primjenjivaće se od 1. aprila 2002. godine.​​