Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o amnestiji lica osuđenih za​​ krivična djela propisana zakonima Crne Gore i lica osuđenih stranom krivičnom presudom koja se izvršava u Crnoj Gori

Proglašavam​​ Zakon o amnestiji lica osuđenih za krivična djela propisana zakonima Crne Gore i lica osuđenih stranom krivičnom presudom koja​​ se izvršava u Crnoj Gori, koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na Drugoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2020. godini, dana 25. juna 2020. godine.

Broj: 01-1287/2

Podgorica, 29. juna 2020. godine

Predsjednik Crne Gore,

Milo​​ Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i 16 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Drugoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2020. godini, dana 25. juna 2020. godine, donijela je

Zakon o amnestiji lica osuđenih za krivična djela propisana zakonima Crne Gore i lica osuđenih stranom krivičnom presudom koja se izvršava u Crnoj Gori

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 65/2020 od 3.7.2020. godine, a stupio je na snagu 11.7.2020.

Član 1

Oslobađaju se od izvršenja 15% izrečene kazne zatvora lica koja su na dan stupanja na snagu ovog zakona pravosnažno osuđena za krivična djela propisana zakonima Crne Gore, a koja se na dan stupanja na snagu ovog zakona nalaze na izdržavanju kazne zatvora u Crnoj Gori, kao i lica osuđena stranom krivičnom presudom koja se izvršava u Crnoj Gori ili čiji je premještaj radi izvršenja kazne zatvora izvršen u drugu državu.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, oslobađaju se 10% izrečene kazne zatvora lica koja su na dan stupanja na snagu ovog zakona pravosnažno osuđena za krivična djela propisana zakonima Crne Gore, a nijesu započela izvršenje kazne zatvora.

Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana, oslobađaju se od izvršenja 5% izrečene kazne zatvora lica koja​​ su dva i više puta pravosnažno osuđena na bezuslovnu kaznu zatvora zbog izvršenja krivičnog djela.

Član 2

Licima koja su na dan stupanja na snagu ovog zakona pravosnažno osuđena prvi put na kaznu zatvora u trajanju do tri mjeseca za krivična djela propisana zakonima Crne Gore, a nijesu stupila na izdržavanje kazne, izrečena kazna zatvora zamjenjuje se uslovnom osudom i izrečena kazna zatvora uzima se kao utvrđena i istovremeno određuje da se ista neće izvršiti ako u roku od dvije godine osuđeni ne učini novo krivično djelo.

Licima koja su na dan stupanja na snagu ovog zakona pravosnažno osuđena prvi put na kaznu zatvora u trajanju od tri do šest mjeseci za krivična djela propisana zakonima Crne Gore, a nijesu stupila na izdržavanje kazne, izrečena kazna zatvora se uzima kao utvrđena i istovremeno se određuje da će se ista izvršiti u prostorijama u kojima osuđeni stanuje.

Za lica iz st. 1 i 2 ovog člana koja se nalaze na izdržavanju kazne obustavlja se izvršenje kazne, a preostali dio kazne zamjenjuje se uslovnom osudom, tako što se ostatak kazne uzima utvrđenim i određuje da se kazna neće izvršiti ako u roku od dvije godine osuđeni ne učini novo krivično djelo.

Član 3

Amnestija se ne odnosi na lica:

1) koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz Krivičnog zakona SRJ ("Službeni list SFRJ", br. 44/76, 34/84, 74/87,57/89, 3/90, 39/90 i "Službeni list SRJ" br. 35/92, 37/93, 24/94 i 61/01) ili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, terorizam i trgovina ljudima iz Krivičnog zakonika Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 70/03, 13/04, 47/06 i "Službeni list CG", broj 25/10, 73/10, 32/11, 64/11, 40/13, 56/13, 14/15, 42/15, 58/15, 44/17, 49/18 i 3/20), kao i za krivična djela protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom;

2) koja su na dan stupanja na snagu ovog zakona pravosnažno osuđena za krivično djelo teško ubistvo iz Krivičnog zakonika Crne Gore ("Službeni list RCG" br. 70/03, 13/04, i 47/06 i "Službeni list CG" broj 25/10, 73/10, 32/11, 64/11, 40/13, 56/13, 14/15, 42/15, 58/15, 44/17, 49/18 i 3/20);

3) koja su na dan stupanja na snagu ovog zakona pravosnažno osuđena za krivično djelo silovanje, prinuda na obljubu ili protivprirodni blud, obljuba ili protivprirodni blud nad nemoćnim​​ licem, obljuba ili protivprirodni blud sa maloljetnim licem, obljuba ili protivprirodni blud zloupotrebom položaja, protivprirodni blud, bludne radnje, podvođenje i omogućavanje vršenja bluda iz Krivičnog zakona Republike Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 42/93, 14/94, 27/94, 30/02, 56/03) i krivična djela silovanja, obljuba nad nemoćnim licem, obljuba sa djetetom, obljuba zloupotrebom položaja, nedozvoljene polne radnje, podvođenje i omogućavanje vršenja polnog odnosa, posredovanje u vršenju prostitucije, prikazivanje pornografskog materijala djeci i proizvodnja i posjedovanje dječje pornografije i navođenje maloljetnog lica da prisustvuje vršenju krivičnog djela protiv polne slobode iz Krivičnog zakonika Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 70/03, 13/04,​​ 47/06 i "Službeni list CG", broj 25/10, 73/10, 32/11, 64/11, 40/13, 56/13, 14/15, 42/15, 58/15, 44/17, 49/18 i 3/20);

4) koja su na dan stupanja na snagu ovog zakona pravosnažno osuđena za krivična djela kriminalno udruživanje i stvaranje kriminalne organizacije iz Krivičnog zakonika Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 70/03, 13/04 i 47/06 i "Službeni list CG", br. 40/08, 25/10, 73/10, 32/11, 64/11, 40/13, 56/13, 14/15, 42/15, 58/15, 44/17, 49/18 i 3/20);

5) koja su na dan stupanja na snagu ovog zakona pravosnažno osuđena za krivična djela pranje novca, zloupotreba službenog položaja, prevara u službi, protivzakoniti​​ uticaj, navođenje na protivzakoniti uticaj, primanje mita, davanje mita, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, zloupotreba ovlašćenja u​​ privredi iz Krivičnog zakonika Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 70/03, 13/04, 47/06 i "Službeni list CG", br. 40/08, 25/10, 73/10, 32/11, 64/11, 40/13, 56/13, 14/15, 42/15, 58/15, 44/17, 49/18 i 3/20);

6) koja su na dan stupanja na snagu ovog zakona pravosnažno osuđena za krivično djelo sprječavanje službenog lica u vršenju službene radnje i krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz Krivičnog zakonika Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 70/03, 13/04, 47/06 i "Službeni list CG", broj 25/10, 73/10, 32/11, 64/11, 40/13, 56/13, 14/15, 42/15, 58/15, 44/17, 49/18 i 3/20);

7) koja su na dan stupanja na snagu ovog zakona pravosnažno osuđena za krivična djela zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica, nasilje u porodici ili porodičnoj​​ zajednici, rodoskrvnjenje iz Krivičnog zakonika Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 70/03, 13/04, 47/06 i "Službeni list CG", broj 25/10, 73/10, 32/11, 64/11, 40/13, 56/13, 14/15, 4215, 58/15, 44/17, 49/18 i 3/20);

8) kojima je data amnestija na osnovu Zakona o amnestiji lica osuđenih za krivična djela propisana zakonima Crne Gore i lica osuđenih stranom krivičnom presudom koja se izvršava u Crnoj Gori ("Službeni list CG", broj 39/13) i Zakona o amnestiji lica osuđenih za krivična djela propisana zakonima​​ Crne Gore i lica osuđenih stranom krivičnom presudom koja se izvršava u Crnoj Gori ("Službeni list CG", broj 46/08);

9) koja su na dan stupanja na snagu ovog zakona pravosnažno osuđena na kaznu zatvora 40 godina;

10) protiv kojih je do dana, kao i na dan stupanja na snagu ovog zakona naređeno izdavanje potjernice zbog nejavljanja na izdržavanje kazne zatvora ili zbog bjekstva sa izdržavanja kazne zatvora.

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija ili sud koji je naredio izdavanje potjernice dužan je da o tome obavijesti sud nadležan za primjenu amnestije, u roku od tri dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 4

Lica kojima je pravosnažnom presudom izrečena jedinstvena kazna zatvora oslobađaju se od izvršenja prethodne pojedinačno utvrđene kazne zatvora, u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 5

Amnestija ne utiče na prava trećih lica zasnovana na osudi.

Član 6

O ispunjenju uslova iz amnestije odlučuje osnovni sud koji je nadležan za upućivanje osuđenog na izdržavanje kazne zatvora, a o ispunjenju uslova za amnestiju lica osuđenih stranom krivičnom presudom koja se izvršava u Crnoj Gori, odlučuje osnovni sud u sjedištu višeg suda nadležnog za poslove međunarodno krivično-pravne pomoći, i to: po službenoj dužnosti,​​ na zahtjev osuđenog, državnog tužioca ili lica koje po Zakoniku o krivičnom postupku može podnijeti žalbu protiv presude.

Sud odlučuje rješenjem kojim utvrđuje procenat i vrijeme za koje se osuđeno lice oslobađa od izvršenja kazne.

Protiv rješenja o amnestiji može se izjaviti žalba nadležnom višem sudu, u roku od tri dana od prijema rješenja.

Žalba zadržava izvršenje rješenja.

Član 7

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija dužna je da obavijesti nadležni sud, u roku od 24 sata od stupanja na snagu ovog zakona, o osuđenim licima koja se nalaze na izdržavanje kazne zatvora, a podliježu amnestiji.

Ako osuđeni izdržava kaznu u drugoj državi obaviještenje se vrši preko Ministarstva pravde.

Član 8

O primjeni amnestije shodno se primjenjuju odredbe Zakonika o krivičnom postupku, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Član 9

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 23-3/20-4/18

EPA 960 XXVI

Podgorica, 25. jun 2020. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva

Predsjednik,

Ivan Brajović, s.r.