Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama

Proglašavam​​ Zakon o audiovizuelnim medijskim uslugama, koji je donijela Skupština Crne Gore 28. saziva na Sedmoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2024. godini, dana 7. juna 2024. godine.

Broj: 011/24-880/2-01

Podgorica, 08. jun 2024. godine

Predsjednik Crne Gore,

Jakov Milatović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 28. saziva, na Sedmoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2024. godini, dana 7. juna 2024. godine, donijela je

Zakon o audiovizuelnim medijskim uslugama*

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 54/2024 od 11.6.2024. godine, a stupio je na snagu 19.6.2024.

*U ovaj zakon prenesene su Direktiva 2010/13/EU Evropskog parlamenta i Savjeta o koordinaciji određenih zakonskih odredbi, regulaciji ili upravnim radnjama u državama članicama koje se tiču pružanja audio-vizuelnih medijskih usluga (Direktiva o audio-vizuelnim medijskim uslugama) i Direktiva (EU) 2018/1808 Evropskog parlamenta i Savjeta o izmjenama i dopunama Direktive 2010/13/EU o koordinaciji određenih zakonskih odredbi, regulaciji ili upravnim radnjama u državama članicama koje se tiču pružanja audio-vizuelnih medijskih usluga (Direktiva o audiovizuelnim medijskim uslugama) sa aspekta promijenjenih realnosti na tržištu.

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim zakonom uređuju se prava, obaveze i odgovornosti fizičkih i pravnih lica u nadležnosti Crne Gore koja obavljaju djelatnost pružanja audiovizuelnih medijskih usluga (u daljem tekstu: AVM usluga), distribucije linearnih AVM usluga i pružanja usluga platformi za razmjenu video sadržaja, osnivanje, obaveze, odgovornost, upravljanje i finansiranje javnih emitera, sprečavanje nedozvoljene medijske koncentracije, zaštita medijskog pluralizma, status i izvori finansiranja nezavisnog regulatornog organa za oblast AVM usluga, kao i druga pitanja od značaja za oblast AVM usluga, u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima i međunarodnim standardima.

AVM usluga

Član 2

AVM usluga je audio ili audiovizuelna usluga koja je pod uredničkom odgovornošću pružaoca usluge, čija ja osnovna namjena, u cjelini ili odvojivom dijelu, pružanje​​ programa sa ciljem informisanja, zabave ili obrazovanja javnosti posredstvom elektronskih komunikacionih mreža u smislu zakona kojim se uređuje oblast elektronskih komunikacija, a može biti u obliku linearne AVM usluge, AVM usluge na zahtjev i komercijalne audiovizuelne komunikacije.​​ 

Pružalac AVM usluge u nadležnosti Crne Gore

Član 3

Pružalac AVM usluge je fizičko ili pravno lice osnovano u Crnoj Gori, koje obavlja djelatnost pružanja AVM usluga u skladu sa ovim zakonom i zakonima kojima se uređuju oblasti medija i elektronskih komunikacija i ima uredničku odgovornost za izbor sadržaja AVM usluge i organizaciju njenog pružanja.

Smatra se da je pružalac AVM usluge osnovan u Crnoj Gori ako ima prebivalište, odnosno sjedište u Crnoj Gori i ispunjava jedan od sljedećih uslova:

1) uređivačke odluke donose se u Crnoj Gori;

2) uređivačke odluke donose se u državi članici Evropske unije, a značajan broj zaposlenih koji su aktivno uključeni u programske aspekte pružanja AVM usluge zaposlen je u Crnoj Gori;

3) uređivačke odluke donose se u državi članici Evropske unije, a značajan broj zaposlenih koji su aktivno uključeni u programske aspekte pružanja AVM usluge zaposlen je u Crnoj Gori i u državi članici Evropske unije;

4) uređivačke odluke donose se u državi članici Evropske unije, a značajan broj zaposlenih koji su aktivno uključeni u programske aspekte pružanja AVM usluge nije zaposlen ni u Crnoj Gori ni u državi članici Evropske unije, ali je pružalac AVM usluge u Crnoj Gori započeo sa emitovanjem AVM usluge i održava stabilnu i efikasnu vezu sa crnogorskom privredom;

5) uređivačke odluke donose se u državi koja nije članica Evropske unije, a značajan broj zaposlenih koji su aktivno uključeni u programske aspekte pružanja AVM usluge zaposlen je u Crnoj Gori.

Pružaocem AVM usluge smatra se i pružalac AVM usluge koji je osnovan u državi članici Evropske unije, a koji koristi zemaljsku satelitsku predajnu stanicu smještenu na teritoriji Crne Gore i/ili satelitske kapacitete koji pripadaju Crnoj Gori.

Agencija za audiovizuelne medijske usluge

Član 4

Nezavisni regulatorni organ za oblast AVM usluga je Agencija za audiovizuelne medijske usluge (u daljem tekstu: Agencija), koja vrši javna ovlašćenja u skladu sa ovim zakonom.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 5

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Značenje izraza

Član 6

Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

1)​​ bezrazložno prikazivanje nasilja​​ je emitovanje ili objavljivanje poruka, riječi i slika čiji su sadržaj ili prezentacija nasilni u mjeri koja nije opravdana u datom kontekstu;

2)​​ distribuciona naknada​​ je naknada koju distributer linearnih AVM usluga naplaćuje od emitera za uključivanje njegovog radijskog ili televizijskog programa u ponudu;

3)​​ katalog programskih sadržaja​​ je dokument koji sadrži pregled programskih sadržaja u okviru usluge pružaoca AVM usluge na zahtjev koji se nude pretplatniku posredstvom elektronskih komunikacionih mreža;

4)​​ korisnički video sadržaj​​ je niz pokretnih slika, sa ili bez zvuka, koji čini cjelinu bez obzira na njeno trajanje, kreiran od strane korisnika usluge platforme za razmjenu video sadržaja i na istu postavljen od istog ili nekog drugog korisnika ovih platformi;

5)​​ lista programa​​ je pregled radijskih i/ili televizijskih programa koji su sastavni dio ponude distributera linearnih AVM usluga koja je dostupna korisniku;

6)​​ maloljetnik​​ je lice do navršenih 18 godina života;

7)​​ mjere uslovnog pristupa​​ su tehnologija, uređaj ili njihov dio koji su projektovani ili prilagođeni da omoguće ili ograniče pristup zaštićenoj usluzi;

8)​​ multipleks​​ je standardizovani skup digitalnih signala koji sadrži više radijskih i/ili televizijskih programa i/ili drugih podataka koji se istovremeno prenose u jednom radio frekvencijskom kanalu;

9)​​ naknada za retransmisiju​​ je naknada koju emiter naplaćuje od distributera linearnih AVM usluga za uključivanje njegovog radijskog ili televizijskog programa u ponudu;

10)​​ oglašavanje na dijelu ekrana​​ je komercijalna audiovizuelna komunikacija koja podrazumijeva istovremeno ili paralelno prikazivanje uredničkog i oglasnog sadržaja;

11)​​ operator multipleksa​​ je distributer linearnih AVM usluga koji vrši distribuciju radijskih i/ili televizijskih programa posredstvom elektronskih komunikacionih mreža namijenjenih za digitalnu zemaljsku radio-difuziju;

12)​​ pretplatnik​​ je lice koje, na osnovu korisničkog ugovora ili drugog oblika prethodne individualne autorizacije, koristi usluge pružaoca AVM usluge na zahtjev ili distributera linearnih AVM usluga i za to plaća posebnu naknadu, odnosno pretplatu;

13)​​ prikrivena komercijalna audiovizuelna komunikacija​​ je predstavljanje riječima ili slikama robe, usluga, imena, zaštitnog znaka ili aktivnosti proizvođača roba ili pružaoca usluga u radijskim i/ili televizijskim programima kad je cilj takvog predstavljanja oglašavanje i moglo bi dovesti javnost u zabludu u vezi sa njegovom prirodom. Takvo se predstavljanje smatra namjernim ako je izvršeno u zamjenu za plaćanje ili za sličnu naknadu;

14)​​ programska osnova​​ je dokument koji sadrži programsku strukturu radijskog ili televizijskog programa, odnosno AVM usluge na zahtjev;

15)​​ radijski programski sadržaj​​ je niz zvučnih ili govornih informacija svih vrsta koji čini cjelinu bez obzira na njeno trajanje, unutar programske šeme ili kataloga ustanovljenog od strane pružaoca AVM usluge u svrhu informisanja, zabave i obrazovanja javnosti;

16)​​ televizija sa slobodnim pristupom​​ podrazumijeva emitovanje programskih sadržaja, putem javnih, komercijalnih ili neprofitnih televizijskih programa, koji su dostupni javnosti bez obaveze plaćanja dodatne naknade, s tim da se dodatnom naknadom ne smatra naknada koja se plaća distributeru linearnih AVM usluga radi pristupa njegovom osnovnom paketu radijskih i/ili televizijskih programa koje distribuira;

17)​​ televizijski program​​ je AVM usluga koju pružalac AVM usluge pruža za istovremeno gledanje programa na osnovu liste programa;

18)​​ televizijski programski sadržaj​​ je niz pokretnih slika, sa ili bez zvuka, koji čini cjelinu bez obzira na njeno trajanje, unutar programske šeme ili kataloga ustanovljenog od strane pružaoca AVM usluge, u svrhu informisanja, zabave i obrazovanja javnosti, a uključujući, pored ostalog, dugometražne filmove, video isječke, sportske sadržaje, dječje i dramske programe;

19)​​ urednička odgovornost​​ je sprovođenje kontrole nad izborom programskih sadržaja i nad njihovom hronološkom organizacijom u slučaju emitovanja televizijskog ili radijskog programa, odnosno njihovom kataloškom organizacijom u slučaju AVM usluga na zahtjev, pri čemu urednička odgovornost nužno ne podrazumijeva bilo kakvu drugu odgovornost za objavljeni programski sadržaj ili pružene usluge, ako zakonom nije drukčije određeno;

20)​​ uređivačka odluka​​ je odluka koja se redovno donosi u cilju ostvarivanja uredničke odgovornosti i povezana je sa svakodnevnim pružanjem AVM usluge.

II. USLOVI, SLOBODE I OGRANIČENjA U PRUŽANjU AVM USLUGA

Lista pružalaca AVM usluga u nadležnosti Agencije

Član 7

Agencija utvrđuje i ažurira listu pružalaca AVM usluga nad kojima ima nadležnosti u skladu sa ovim zakonom, uz navođenje uslova iz člana 3 st. 2 i 3 ovog zakona.

Listu iz stava 1 ovog člana Agencija dostavlja Evropskoj komisiji.

Pružalac AVM usluge dužan je da o svim promjenama statusa u smislu člana 3 st. 2 i 3 ovog zakona obavijesti Agenciju.

Ako se u skladu sa članom 3 st. 2 i 3 ovog zakona ne može utvrditi da li je pružalac AVM usluge u nadležnosti Agencije ili države članice Evropske unije, smatra se da je pružalac AVM usluge u nadležnosti države u kojoj je osnovan u smislu čl. 52 do 58 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane i Republike Crne Gore, s druge strane.

Sloboda prijema i reemitovanja AVM usluga

Član 8

Agencija obezbjeđuje slobodu prijema na teritoriji Crne Gore i ne ograničava prijem i reemitovanje AVM usluga iz država članica Evropske unije i drugih država potpisnica Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, prijem i reemitovanje AVM usluga može biti privremeno ograničeno u slučajevima propisanim ovim zakonom.

Ograničenja prijema i reemitovanja AVM usluga

Član 9

Prijem i reemitovanje AVM usluge može se privremeno ograničiti u slučaju kad se AVM uslugom koju pruža pružalac AVM usluge koji je u nadležnosti države članice Evropske unije očigledno, ozbiljno i teško krše odredbe člana 15 stav 1 tač. 1 i 2 i stav 2 ovog zakona ili člana 23 st. 1 i 2 ovog zakona i ako:

1) je tokom prethodnih 12 mjeseci, pružalac AVM usluge najmanje dva puta postupio suprotno odredbama člana 15 stav 1 tač. 1 i 2 i stav 2 ovog zakona ili člana 23 st. 1 i 2 ovog zakona;

2) je Agencija pisanim putem obavijestila pružaoca AVM usluge, državu u čijoj je nadležnosti pružalac AVM usluge i Evropsku komisiju o uočenim kršenjima i proporcionalnim mjerama koje namjerava da preduzme ako se takvo kršenje ponovi;

3) je Agencija omogućila pružaocu AVM usluge da se izjasni o uočenim kršenjima;

4) konsultacije sa državom u čijoj je nadležnosti pružalac AVM usluge i Evropskom komisijom nijesu rezultirale dogovorom u roku od jednog mjeseca od dana kad je Evropska komisija primila obavještenje iz tačke 2 ovog stava.

Agencija će ukinuti ograničenje iz stava 1 ovog člana ako Evropska komisija utvrdi da preduzete mjere nijesu u skladu sa pravnom tekovinom Evropske unije.

Prijem i reemitovanje AVM usluge može se privremeno ograničiti i u slučaju kad se AVM uslugom koju pruža pružalac AVM usluge koji je u nadležnosti države članice Evropske unije očigledno, ozbiljno i teško krše odredbe člana 15 stav 1 tač. 3 i 4 ovog zakona i ako:

1) je tokom prethodnih 12 mjeseci, pružalac AVM usluge najmanje jednom postupio suprotno odredbama člana 15 stav 1 tač. 3 i 4 ovog zakona;

2) je Agencija pisanim putem obavijestila pružaoca AVM usluge, državu u čijoj je nadležnosti pružalac AVM usluge i Evropsku komisiju o uočenom kršenju i proporcionalnim mjerama koje namjerava da preduzme ako se takvo kršenje ponovi;

3) je Agencija omogućila pružaocu AVM usluge da se izjasni o uočenom kršenju.

U hitnim slučajevima, a najkasnije u roku od jednog mjeseca nakon uočenog kršenja iz stava 3 ovog člana, Agencija može ograničiti prijem i reemitovanje AVM usluge i bez ispunjenosti uslova iz stava 3 tač. 1 i 2 ovog člana.

U slučaju iz stava 4 ovog člana, Agencija će u najkraćem roku obavijestiti državu u čijoj je nadležnosti pružalac AVM usluge i Evropsku komisiju o preduzetim mjerama, uz navođenje razloga hitnosti.

Prijem i reemitovanje AVM usluge može se privremeno ograničiti i u slučaju kad se radi o AVM usluzi koju pruža pružalac AVM usluge koji je u nadležnosti države potpisnice Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji, u skladu sa ovom konvencijom.

Zaštitne mjere Agencije prema pružaocu AVM usluge u nadležnosti države članice Evropske unije

Član 10

Pružalac AVM usluge, koji je u nadležnosti države članice Evropske unije, a čija je usluga u potpunosti ili uglavnom usmjerena prema teritoriji Crne Gore, dužan je da poštuje odredbe člana 15 st. 1 i 2, člana 23 st. 1, 2 i 4 i člana 68 st. 4 do 9 ovog zakona.

Agencija može od države u čijoj je nadležnosti pružalac AVM usluge iz stava 1 ovog člana, da zatraži da preduzme radnje u cilju u usaglašavanja njegovog rada sa odredbama člana 15 st. 1 i 2, člana 23 st. 1, 2 i 4 i člana 68 st. 4 do 9 ovog zakona.

Agencija može preduzeti odgovarajuće mjere prema pružaocu AVM usluge iz stava 1 ovog člana u slučaju kad:

1) ocijeni da rezultati ostvareni primjenom mjera od strane države u čijoj je nadležnosti pružalac AVM usluge nijesu zadovoljavajući; i

2) utvrdi da je pružalac AVM usluge osnovan u državi članici Evropske unije kako bi izbjegao stroža pravila koja bi se primjenjivala da je osnovan u Crnoj Gori.

Mjere iz stava 3 ovog člana moraju biti objektivno neophodne, primijenjene bez diskriminacije i srazmjerne ciljevima zbog kojih se preduzimaju.

Agencija može preduzeti mjere iz stava 3 ovog člana ako je:

1) obavijestila državu članicu Evropske unije u kojoj je pružalac AVM usluge osnovan i Evropsku komisiju o namjeri preduzimanja mjera, uz navođenje razloga na kojima zasniva svoju procjenu;

2) omogućila pružaocu AVM usluge da se izjasni o uočenim nepravilnostima iz stava 1 ovog člana i ako ga je obavijestila o mjerama koje namjerava da preduzme;

3) Evropska komisija odlučila da su te mjere usklađene sa pravnom tekovinom Evropske unije i da su procjene Agencije utemeljene.

U slučaju kad je AVM usluga, koju pruža pružalac AVM usluge koji je u nadležnosti države potpisnice Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji, u potpunosti ili uglavnom usmjerena na teritoriju Crne Gore radi izbjegavanja primjene ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona, Agencija može prema tom pružaocu AVM usluge preduzeti mjere u skladu sa ovom konvencijom.

Zaštitne mjere države članice Evropske unije prema pružaocu AVM usluge u nadležnosti Agencije

Član 11

Kad država članica Evropske unije od pružaoca AVM usluge koji je u nadležnosti Agencije, a čija je usluga u potpunosti ili uglavnom usmjerena prema teritoriji te države članice Evropske unije, zahtijeva poštovanje strožih odredbi od odredbi člana 15 st. 1 i 2, člana 23 st. 1, 2 i 4 i člana 68 st. 4 do 9 ovog zakona, Agencija će od pružaoca AVM usluge zahtijevati poštovanje tih odredaba i obavijestiti državu koja je podnijela zahtjev o preduzetim mjerama.

Agencija, u roku od dva mjeseca od dana prijema zahtjeva iz stava 1 ovog člana, obavještava državu koja je podnijela zahtjev i Evropsku komisiju o preduzetim mjerama, uz navođenje razloga nemogućnosti primjene mjera, ako postoje.

III. AVM USLUGE I USLUGE DISTRIBUCIJE LINEARNIH AVM USLUGA

1. Zajedničke odredbe

Vrste AVM usluga

Član 12

AVM usluga može biti u obliku:

1) linearne AVM usluge;

2) AVM usluge na zahtjev; i

3) komercijalne audiovizuelne komunikacije.

Linearna AVM usluga je radijski ili televizijski program koji predstavlja skup informacija u vidu slike ili tona ili njihovu kombinaciju (audiovizuelni sadržaj), organizovanih u jednu cjelinu, pod zajedničkim nazivom, sa ciljem informisanja i zadovoljavanja kulturnih, obrazovnih, socijalnih i drugih potreba javnosti, kojom se omogućava simultano slušanje i/ili gledanje programskih sadržaja na osnovu programske šeme.

AVM usluga na zahtjev (nelinearna AVM usluga) je AVM usluga kojom se korisniku omogućava pristup programskim sadržajima na njegov zahtjev i u vrijeme izabrano od strane korisnika, a bazira se na katalogu programskih sadržaja sačinjenom od strane pružaoca AVM usluge.

Komercijalna audiovizuelna komunikacija je AVM usluga koja podrazumijeva uključivanje u program skupa riječi ili slika, sa ili bez zvuka i koja prati ili je uključena u programski sadržaj ili korisnički video sadržaj, a namijenjena je direktnom ili indirektnom promovisanju roba, usluga ili ugleda fizičkog ili pravnog lica koje obavlja neku privrednu aktivnost, uz određenu finansijsku ili sličnu naknadu ili samopromovisanju.

Obaveza identifikacije pružaoca AVM usluge

Član 13

Pružalac AVM usluge i distributer linearnih AVM usluga dužan je da korisniku usluge omogući jednostavan, neposredan i stalan pristup, naročito sljedećim podacima:

1) nazivu pružaoca AVM usluge ili distributera linearnih AVM usluga;

2) adresi sjedišta, odnosno prebivališta, adresi za prijem elektronske pošte ili internet stranici pružaoca usluga iz stava 1 tačka 1 ovog člana;

3) državi osnivanja pružaoca AVM usluge ili distributera linearnih AVM usluga; i

4) nadležnom regulatornom organu za oblast AVM usluga u državi iz tačke 3 ovog stava.

Bliži način omogućavanja pristupa podacima iz stava 1 ovog člana propisuje Savjet Agencije.

Pravo na odgovor i ispravku

Član 14

Pravo na odgovor i ispravku u odnosu na objavljenu informaciju u okviru AVM usluge ostvaruje se u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast medija.

Zabrane

Član 15

Zabranjeno je pružanje AVM usluge kojom se:

1) podstiče ili omogućava podsticanje nasilnog ugrožavanja ili nezakonite promjene ustavnog uređenja;

2) može ugroziti javno zdravlje ili koja predstavlja ozbiljan rizik po javno zdravlje;

3) može ugroziti ili dovesti u pitanje javna bezbjednost ili koja predstavlja ozbiljan rizik po javnu bezbjednost, nacionalnu bezbjednost i odbranu;

4) javno podstiče izvršenje krivičnog djela terorizma u smislu Krivičnog zakonika Crne Gore;

5) omogućava ili vrši ratna propaganda.

AVM uslugom ne smije se podsticati nasilje, mržnja, netrpeljivost ili diskriminacija po osnovu rase, etničke pripadnosti, veze sa nekim narodom ili nacionalnom zajednicom, pripadnosti grupi ili pretpostavci o pripadnosti grupi, boje kože, pola, roda, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, imovnog stanja, članstva u sindikalnoj organizaciji, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili porodičnog statusa, starosne dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog nasljeđa, rodnog identiteta, seksualne orijentacije i/ili interseksualnih karakteristika, kao i po osnovu stvarnih ili pretpostavljenih ličnih svojstava.

Zabranjeno je objavljivanje informacije kojom se otkriva identitet maloljetnika uključenog u slučajeve bilo kojeg oblika nasilja, bez obzira da li je svjedok, žrtva ili​​ izvršilac, kao i iznošenje pojedinosti iz porodičnih odnosa i privatnog života maloljetnika.

Nagradna takmičenja

Član 16

Pružalac AVM usluge dužan je da nagradna takmičenja sprovodi pravično, uz objavljivanje utvrđenih pravila.

Bliže uslove koje pružalac AVM usluge treba da ispuni prije, u toku i nakon realizacije nagradnog takmičenja, a koji se odnose na pravila takmičenja, obavještavanje, označavanje, kao i druga pitanja u vezi sa nagradnim takmičenjem, propisuje Savjet Agencije.

Kinematografska djela

Član 17

Pružalac AVM usluge dužan je da prenosi kinematografska djela u skladu sa ovim zakonom i ugovorom zaključenim sa imaocem autorskog i srodnih prava.

Pristupačnost AVM usluga licima sa invaliditetom

Član 18

Pružalac AVM usluge dužan je da, stalno i progresivno, preduzima mjere kojima svoje usluge čini pristupačnijim licima sa invaliditetom.

Pružalac AVM usluge dužan je da hitne informacije, uključujući javna obavještenja i objave u slučajevima opasnosti za život i zdravlje ljudi, bezbjednost države i javni red i mir, pruža na način koji je pristupačan licima sa invaliditetom.

Agencija je dužna da:

1) korišćenjem proporcionalnih mjera, obezbijedi da pružaoci AVM usluga, stalno i progresivno, svoje usluge čine pristupačnijim licima sa invaliditetom; i

2) podstiče pružaoce AVM usluga da usvoje akcione planove za realizaciju mjera iz stava 1 ovog člana.

Pružalac AVM usluge dužan je da najmanje svake dvije godine obavještava Agenciju o sprovođenju mjera iz stava 1 ovog člana.

Agencija je nadležni organ za pružanje informacija i primanje pritužbi u vezi sa pitanjima pristupačnosti AVM usluga licima sa invaliditetom.

Bliži način pružanja informacija iz stava 2 ovog člana i, po obavljenim konsultacijama sa zainteresovanim stranama, proporcionalne mjere iz stava 3 tačka 1 ovog člana, propisuje Savjet Agencije.

Promocija i razvoj medijske pismenosti

Član 19

U cilju promocije i razvoja medijske pismenosti Agencija:

1) promoviše i preduzima mjere za razvoj vještina medijske pismenosti;

2) promoviše i preduzima mjere u cilju razvoja medijskog okruženja koje je bezbjedno za maloljetnike i mlade;

3) periodično vrši istraživanja od značaja za unapređenje medijske pismenosti;

4) prati međunarodnu praksu i distribuira naučne i druge publikacije o maloljetnicima i medijima; i

5) sprovodi aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti korisnika AVM usluga, usluga platformi za razmjenu video sadržaja i distribucije linearnih AVM usluga o preduzetim mjerama i njihovom značaju.

Poslove iz stava 1 ovog člana Agencija vrši u saradnji sa nadležnim organima i zainteresovanim organizacijama.

Obaveza objavljivanja

Član 20

Pružalac AVM usluge dužan je da, na pisani zahtjev državnog organa ili organa državne uprave, bez naknade, objavi proglase i službena saopštenja kad postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, bezbjednost države i javni red i mir.

Koregulacija i samoregulacija

Član 21

Agencija podstiče da se koregulacijom i samoregulacijom definišu način i uslovi za sprovođenje:

1) mjera za ograničavanje dostupnosti sadržaja koji bi mogli narušiti fizički, psihički ili moralni razvoj maloljetnika, na način da ih maloljetnici u uobičajenim okolnostima neće čuti ni vidjeti;

2) mjera za pružanje dovoljno informacija o sadržaju iz tačke 1 ovog stava;

3) pravila ponašanja pružalaca AVM usluga u pogledu dječjih programa koji sadrže ili su propraćeni komercijalnim audiovizuelnim komunikacijama u vezi sa alkoholnim pićima, hranom ili pićima koja sadrže hranljive sastojke i supstance sa prehrambenim ili fiziološkim efektom, a posebno onim kao što su masti, transmasne kisjeline, so/natrijum i šećeri, čije pretjerano unošenje nije preporučljivo u ukupnoj ishrani;

4) pravila da komercijalne audiovizuelne komunikacije ne smiju isticati pozitivan kvalitet hranljivih aspekata hrane i pića iz tačke 3 ovog stava;

5) pravila vezanih za komercijalne audiovizuelne komunikacije;

6) pravila vezanih za usluge platformi za razmjenu video sadržaja;

7) drugih mjera i pravila, u skladu sa ovim zakonom.

Mjere i pravila iz stava 1 ovog člana bliže se uređuju kodeksom koji:

1) je pripremljen i prihvaćen od glavnih interesnih grupa (udruženja pružalaca AVM usluga, potrošača);

2) jasno i nedvosmisleno definiše ciljeve zbog kojih je usvojen;

3) obezbjeđuje mehanizme ili propisuje način i uslove za efikasno sprovođenje utvrđenih obaveza;

4) predviđa transparentno i nezavisno praćenje i evaluaciju postizanja predviđenih ciljeva;

5) predviđa djelotvorne i srazmjerne sankcije u slučaju kršenja standarda; i

6) je odobren od strane Savjeta Agencije, u slučaju koregulacije.

Savjet Agencije dužan je da na internet stranici Agencije objavi akte iz stava 2 ovog člana.

2. Linearne AVM usluge

Uslovi za pružanje linearne AVM usluge

Član 22

Pružanje, odnosno proizvodnju i emitovanje linearne AVM usluge može da vrši fizičko ili pravno lice koje je registrovano kod nadležnog organa za obavljanje djelatnosti proizvodnje i emitovanja radijskog i/ili televizijskog programa i kome je, u skladu sa ovim zakonom, izdato odobrenje za pružanje linearne AVM usluge (u daljem tekstu: emiter).

Emiter ne može biti politička partija, organizacija ili koalicija, kao ni pravno lice čiji je osnivač politička partija, organizacija ili koalicija.

Za obavljanje djelatnosti proizvodnje i emitovanja linearne AVM usluge, emiter mora da ispunjava odgovarajuće uslove u pogledu prostora, kadra i opreme.

Provjera ispunjenosti uslova iz stava 3 ovog člana vrši se u okviru inspekcijskog nadzora, nakon izdavanja odobrenja za pružanje linearne AVM usluge (u daljem tekstu: odobrenje za emitovanje).

Bliže uslove iz stava 3 ovog člana propisuje Savjet Agencije.

Obaveze emitera u odnosu na programske sadržaje

Član 23

Emiter je dužan da poštuje privatnost i dostojanstvo građana i štiti integritet maloljetnika.

Emiter je dužan da objavi zvučno i vizuelno upozorenje za programske sadržaje kojima se može ugroziti fizički, zdravstveni, moralni, mentalni, intelektualni, emotivni i socijalni razvoj maloljetnika, da takve programe jasno označi vizuelnim simbolom tokom čitavog trajanja i emituje te programske sadržaje u vrijeme i na način za koji je najmanje vjerovatno da će ga maloljetnici u uobičajenim okolnostima čuti i/ili vidjeti.

Emiter je dužan da programske sadržaje iz stava 2 ovog člana emituje u okviru graničnog perioda utvrđenog od strane Savjeta Agencije.

Emitovanje sadržaja koji mogu ozbiljno ugroziti fizički, zdravstveni, moralni, mentalni, intelektualni, emotivni i socijalni razvoj maloljetnika, koji između ostalog uključuju pornografiju ili bezrazložno prikazivanje nasilja, nije dozvoljeno u opštim programima, kao ni u specijalizovanim programima bez primjene mjera najvišeg stepena tehničke zaštite.

Lični podaci maloljetnika koje je emiter prikupio ili na drugi način dobio u okviru primjene mjera iz stava 4 ovog člana, ne smiju se obrađivati u komercijalne svrhe (npr. za direktni marketing, izradu profila, ciljano bihevioralno oglašavanje).

Emiter je dužan da čuva snimke emitovanih programskih sadržaja najmanje 30 dana od dana emitovanja i da, u slučaju vođenja postupka, na zahtjev Agencije, bez odlaganja, dostavi te snimke i čuva ih do okončanja postupka.

Emiter je dužan da doprinosi unapređenju kulture javnog dijaloga i poštovanju jezičkih standarda.

Emiter je dužan da objavljuje radio ili televizijske programe na crnogorskom jeziku na latiničnom ili ćiriličnom pismu ili na drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi, u skladu sa važećim propisima.

Upotreba crnogorskog jezika ili drugog jezika koji je u službenoj upotrebi nije obavezna ako:

1) se objavljuju filmovi i druga audio i audiovizuelna djela u izvornom obliku;

2) se objavljuju muzička djela s tekstom koji je djelimično ili u cjelini na stranom jeziku;

3) su sadržaji djelimično ili u cjelini namijenjeni učenju stranog jezika i pisma;

4) su sadržaji namijenjeni pripadnicima manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica ili su programski sadržaji na manjinskim jezicima u smislu Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima; i

5) sadržaj predstavlja prenos izvornog vjerskog obreda.

Emiter je dužan da u okviru programa objavi podatke o programskom sadržaju koji se odnose na produkciju, naziv autora i/ili imaoca prava, naziv medija od koga je preuzet, kao i druge potrebne podatke.

Bliži način ispunjavanja obaveza emitera iz st. 1 do 10 ovog člana, odnosno programske standarde, propisuje Savjet Agencije.

Programska osnova radijskog ili televizijskog programa i obaveze

Član 24

Programska osnova radijskog ili televizijskog programa je dokument koji predstavlja pregled učešća određene programske vrste, odnosno sadržaja istog izvora produkcije u ukupnom sedmičnom vremenu emitovanja, koji sadrži programsku strukturu kojom se određuju:

1) vrsta programskih sadržaja, odnosno njihovo razvrstavanje u pojedine grupe;

2) predviđeni kvantitativni odnos između pojedinih grupa sadržaja;

3) predviđeno maksimalno učešće oglasnih sadržaja;

4) predviđeno učešće sopstvene produkcije; i

5) dnevno vrijeme emitovanja.

Programskom osnovom televizijskog programa utvrđuje se udio evropskih audiovizuelnih djela i audiovizuelnih djela nezavisnih proizvođača.

Programska osnova opšteg programa sadrži više od polovine vrsta programskih sadržaja, a programska osnova specijalizovanog programa sadrži programsku šemu u kojoj je više od 60% ukupnog sedmičnog vremena emitovanja program iste vrste.

Vrste programskih sadržaja za programsku osnovu opšteg programa iz stava 3 ovog člana propisuje Savjet Agencije.

Obaveza identifikacije linearnih AVM usluga

Član 25

Naziv, oznaka, odnosno skraćeni identifikacioni znak linearne AVM usluge mora biti vidljiv za sve vrijeme emitovanja televizijskog programa, a za vrijeme emitovanja radijskog programa mora biti naveden najmanje jednom u toku svakog sata trajanja programa.

Zabranjeno je korišćenje naziva, oznake, odnosno skraćenog identifikacionog znaka koji ne odgovara registrovanom nazivu linearne AVM usluge.

U slučaju preuzimanja programa drugog emitera, pružalac linearne AVM usluge dužan je da obezbijedi vidljivost naziva, oznake ili skraćenog identifikacionog znaka programa drugog emitera, a prilikom emitovanja programa nezavisnog proizvođača naziv se navodi u najavi i/ili odjavi programa.

Promjena strukture radijskog ili televizijskog programa

Član 26

Emiter koji je ostvario pravo na pružanje linearnih AVM usluga posredstvom frekvencija koje su planovima raspodjele radio-frekvencija predviđene za analognu ili digitalnu zemaljsku radiodifuziju dužan je da, u pisanoj formi, o svim značajnijim planiranim promjenama strukture radijskog ili televizijskog programa koji emituje traži saglasnost Agencije.

Emiter koji emitovanje vrši posredstvom elektronskih komunikacionih mreža bez upotrebe radio-difuznih frekvencija dužan je da, u pisanoj formi, o svim značajnijim planiranim promjenama strukture radijskog ili televizijskog programa koji emituje obavijesti Agenciju.

Značajnija promjena strukture programa u smislu st. 1 i 2 ovog člana je svaka promjena strukture programa na osnovu koje je dobijeno odobrenje za emitovanje, u obimu većem od 10%.​​ 

Emiteru iz stava 1 ovog člana Agencija neće dati saglasnost za značajniju promjenu strukture programa ako:

1) utvrdi da bi u području koje se pokriva određenim radijskim ili televizijskim programom došlo do nedostatka određene vrste programskih sadržaja za koje je emiter dobio odobrenje za emitovanje; ili

2) je zahtjev za dobijanje saglasnosti podnesen u roku kraćem od godinu dana od dana izdavanja odobrenja za emitovanje ili izmjene odobrenja zbog proširenja zone pokrivanja.

Vrijeme emitovanja

Član 27

U dnevno vrijeme emitovanja ubrajaju se svi programski sadržaji emitovani u okviru radijskog ili televizijskog programa u periodu od 0 do 24 časa, osim ako je ovim zakonom drukčije propisano.​​ 

Godišnje vrijeme emitovanja obuhvata sve radijske i televizijske programske sadržaje koji se emituju u periodu od 1. januara do 31. decembra tekuće godine.

Emiter je dužan da dnevno emituje najmanje 12 sati programa.

Emiter je dužan da emituje program u kojem učešće informativnog programa u sopstvenoj produkciji, u ukupnom sedmičnom vremenu emitovanja, iznosi najmanje 6% za radijske programe, odnosno 10% za televizijske programe.

Emiter koji emituje televizijski program dužan je da dnevno emituje vijesti u trajanju od najmanje 30 minuta, od čega najmanje jednu emisiju u trajanju od najmanje 20 minuta.

Emiter koji emituje radijski program dužan je da sedmično emituje vijesti u trajanju od najmanje 120 minuta.

Minimalno trajanje programa iz st. 4, 5 i 6 ovog člana mora biti ostvareno u periodu od 6 do 23 časa.

Odredbe st. 4, 5 i 6 ovog člana ne odnose se na emitere specijalizovanog radijskog i televizijskog programa.

Evropska audiovizuelna djela

Član 28

Evropska audiovizuelna djela su djela nastala:

1) u državama članicama Evropske unije;

2) u državama potpisnicama Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji, koja ispunjavaju uslove iz stava 3 ovog člana; ili

3) kao koprodukcija, saglasno sporazumima u oblasti AVM usluga zaključenim između država članica Evropske unije i drugih država, a koja ispunjavaju uslove definisane u tim sporazumima.

Odredbe stava 1 tač. 2 i 3 ovog člana odnose se samo na države u kojima audiovizuelna djela koja potiču iz država članica Evropske unije nijesu predmet diskriminatornih mjera, odnosno mjera koje su postavljene tako da očigledno ograničavaju emitovanje određenog sadržaja.

Djela iz stava 1 tač. 1 i 2 ovog člana su djela koja većinski proizvode autori i zaposleni sa prebivalištem u državama članicama Evropske unije ili državama potpisnicama Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji i koja ispunjavaju jedan od sljedećih uslova:

1) djelo proizvodi jedan ili više producenata iz država članica Evropske unije ili država potpisnica Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji;

2) produkcija djela je pod nadzorom i stvarnom kontrolom jednog ili više producenata iz država članica Evropske unije ili država potpisnica Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji;

3) doprinos koproducenata iz država članica Evropske unije ili država potpisnica Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji u ukupnim troškovima koprodukcije je preovlađujući i koprodukcija nije pod kontrolom jednog ili više producenata osnovanih van država članica Evropske unije ili država potpisnica Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji.

Djela koja se ne smatraju evropskim audiovizuelnim djelima u smislu stava 1 ovog člana, a nastala su u okviru bilateralnih koprodukcijskih ugovora zaključenih između država članica Evropske unije i drugih država, smatraće se evropskim audiovizuelnim djelima ako koproducenti iz Evropske unije obezbjeđuju većinski dio ukupnih troškova produkcije i ako produkcija nije pod kontrolom jednog ili više producenata osnovanih van teritorije Evropske unije.

Učešće evropskih audiovizuelnih djela

Član 29

Emiter je dužan da obezbijedi da evropska audiovizuelna djela čine najmanje 51% njegovog godišnjeg vremena emitovanja.

U godišnje vrijeme emitovanja iz stava 1 ovog člana ne ubraja se vrijeme namijenjeno vijestima, sportskim prenosima, oglašavanju, teletekstu i telešopingu.

U evropska audiovizuelna djela ubrajaju se i audiovizuelna djela sopstvene produkcije u smislu člana 33 ovog zakona i njihove reprize.

Emiter koji ne postigne obim učešća evropskih audiovizuelnih djela iz stava 1 ovog člana dužan je da svake godine poveća učešće tih djela u odnosu na prošlu godinu, pri čemu najmanji početni obim ovih djela ne može biti manji od 5% godišnjeg vremena emitovanja.

Savjet Agencije podnosi Evropskoj komisiji dvogodišnji izvještaj o učešću evropskih audiovizuelnih djela u godišnjem vremenu emitovanja u smislu st. 1 do 4 ovog člana.​​ 

Bliže uslove za povećavanje obima učešća evropskih audiovizuelnih djela iz stava 4 ovog člana propisuje Savjet Agencije.

Audiovizuelna djela nezavisnih proizvođača

Član 30

Nezavisni proizvođač audiovizuelnih djela (u daljem tekstu: nezavisni proizvođač) je fizičko ili pravno lice:

1) registrovano za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizuelnih djela, koje ima prebivalište, odnosno sjedište u Crnoj Gori ili državi članici Evropske unije;

2) koje nije uključeno u organizacionu strukturu emitera;

3) u kome emiter televizijskog programa ima do 25% učešća u kapitalu ili do 25% upravljačkih, odnosno glasačkih prava;

4) koje po narudžbi jednog emitera televizijskog programa ostvaruje najviše polovinu svoje godišnje proizvodnje; i

5) čiji je prosječni udio finansijskih sredstava za pokriće ukupnih troškova proizvodnje, odnosno koprodukcije, u kojima je učestvovao u posljednje tri godine, veći od 10%.

Nezavisni proizvođač je i fizičko ili pravno lice registrovano za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizuelnih djela koje ima prebivalište, odnosno sjedište van Crne Gore ili država članica Evropske unije, ako evropska audiovizuelna djela čine više od 50% njegove audiovizuelne proizvodnje u posljednje tri godine i koje ispunjava uslove iz stava 1 tač. 2 i 3 ovog člana.

Učešće audiovizuelnih djela nezavisnih proizvođača

Član 31

Učešće audiovizuelnih djela nezavisnih proizvođača, uključujući crnogorske nezavisne proizvođače, u godišnjem vremenu emitovanja emitera televizijskog programa iznosi najmanje 10%.

U godišnje vrijeme emitovanja audiovizuelnih djela iz stava 1 ovog člana ne ubraja se vrijeme namijenjeno vijestima, sportskim prenosima, oglašavanju, teletekstu i telešopingu.

Emiter koji ne postigne obim učešća audiovizuelnih djela iz stava 1 ovog člana dužan je da svake godine poveća učešće tih djela u odnosu na prošlu godinu.

Najmanje polovina audiovizuelnih djela iz stava 1 ovog člana mora biti proizvedena u posljednjih pet godina.

Bliže uslove za povećavanje obima učešća audiovizuelnih djela iz st. 1 i 3 ovog člana u godišnjem vremenu emitovanja emitera televizijskog programa propisuje Savjet Agencije.

Izuzeci u vezi sa evropskim audiovizuelnim djelima i djelima nezavisnih proizvođača

Član 32

Na emitere koji imaju odobrenja za emitovanje na lokalnom i regionalnom nivou, emitere koji nijesu povezani u regionalne ili nacionalne mreže, neprofitne emitere i emitere radijskog programa ne primjenjuju se odredbe čl. 29 i 31 ovog zakona.

Sopstvena produkcija

Član 33

Sopstvenom produkcijom smatra se izvorno proizvedeni programski sadržaj čiji je proizvođač emiter ili je proizveden po njegovoj narudžbi i za njegov račun.

U sopstvenu produkciju ubraja se premijera i prva repriza.

Repriziranje radijskog ili televizijskog programskog sadržaja mora biti jasno označeno.

Oglasi i telešoping ne smatraju se programskim sadržajem nastalim u sopstvenoj produkciji.

Emiter je dužan da, na zahtjev Agencije, dostavi dokaze o sopstvenoj produkciji podnošenjem ugovora o licenci, otkupu formata, bilateralnoj i multilateralnoj koprodukciji, kao i da stavi na uvid podatke o izvršenju finansijskih obaveza u tim poslovima.

Bliže kriterijume za određivanje programskog sadržaja koji se smatra sopstvenom produkcijom propisuje Savjet Agencije.

Učešće sopstvene produkcije

Član 34

Učešće sopstvene produkcije u ukupnom sedmičnom vremenu emitovanja radijskog ili televizijskog programa, uvažavajući podjelu na programe komercijalnih i javnih emitera, ne može biti manje od:

1) 25% kod televizijskog programa komercijalnog emitera;

2) 10% kod radijskog programa komercijalnog emitera;

3) 30% kod televizijskog programa javnog emitera;

4) 20% kod radijskog programa javnog emitera.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, učešće sopstvene produkcije u ukupnom sedmičnom vremenu emitovanja:

- radijskog ili televizijskog programa može biti manje zbog sezonskih odstupanja;

- televizijskog programa komercijalnog emitera na albanskom i romskom jeziku ne može biti manje od 20%.

Učešće sopstvene produkcije iz st. 1 i 2 ovog člana propisuje Savjet Agencije.

Odredbe ovog člana ne odnose se na emitera specijalizovanog televizijskog i/ili radijskog programa.

Događaji od posebnog značaja za javnost

Član 35

Emiter televizijskog programa koji je u nadležnosti Agencije ne smije da koristi isključiva prava koja je ostvario, na način da znatnom dijelu javnosti u državi članici Evropske unije ili državi potpisnici međunarodnog ugovora koji obavezuje Crnu Goru uskrati mogućnost praćenja događaja koji su od posebnog značaja za javnost i koji su u skladu sa važećim propisima određeni za cjelokupan ili djelimičan direktan prenos ili, gdje je to neophodno ili primjereno iz objektivnih razloga, za cjelokupan ili djelimičan odloženi prenos na televiziji sa slobodnim pristupom.

Emiter može da ostvari isključivo pravo prenosa događaja od posebnog značaja za javnost u Crnoj Gori ako može da obezbijedi mogućnost praćenja tog događaja putem direktnog prenosa ili odloženog prenosa na televizijskom programu sa slobodnim pristupom za najmanje 75% stanovništva u Crnoj Gori.

Više emitera može da ostvari isključivo pravo prenosa događaja od posebnog značaja za javnost u Crnoj Gori ako programskim umrežavanjem obezbijede kvalitetan prijem televizijskog programa za najmanje 85% stanovništva u Crnoj Gori.

Lista događaja od posebnog značaja za javnost

Član 36

Savjet Agencije utvrđuje listu nacionalnih i stranih događaja od posebnog značaja za javnost u Crnoj Gori, za koje određuje da li treba da budu u cjelini ili djelimično dostupni za direktan prenos ili, gdje je to neophodno ili primjereno iz objektivnih razloga, u cjelosti ili djelimično odloženo emitovani.

Listu iz stava 1 ovog člana Savjet Agencije dostavlja Evropskoj komisiji i objavljuje je na internet stranici Agencije.

Pravo na pristup događajima od velikog interesa za javnost

Član 37

Emiter osnovan u državi članici Evropske unije ili državi potpisnici međunarodnog ugovora koji obavezuje Crnu Goru ima, za potrebe kratkih vijesti, pod jednakim uslovima, pravo na pristup događajima od velikog interesa za javnost koje, na osnovu isključivih prava, prenose emiteri koji su u nadležnosti Agencije.

Ako je emiter osnovan u Crnoj Gori ostvario isključiva prava na prenos događaja od velikog interesa za javnost, drugi emiter osnovan u Crnoj Gori može da traži pristup tom događaju na način da mu se dopusti slobodan izbor kratkih isječaka iz prenosnog signala emitera koji je ostvario isključiva prava na prenos događaja od velikog interesa za javnost, uz označavanje njihovog izvora, osim ako to nije moguće iz praktičnih razloga.

Emiter može, prije i umjesto pristupa prenosnom signalu u smislu stava 2 ovog člana, ostvariti pristup događajima iz st. 1 i 2 ovog člana i pristupom mjestu tih događaja radi snimanja kratkog isječka ili korišćenjem snimljenog materijala emitera koji ima isključiva prava na prenos događaja od velikog interesa za javnost.

Kratki isječci se mogu koristiti samo za programe opštih vijesti, a u slučaju AVM usluga na zahtjev mogu se koristiti samo ako se ovaj programski sadržaj emituje odloženo u odnosu na direktan prenos istog programskog sadržaja emitera koji ima isključiva prava na prenos.

Bliže uslove za ostvarivanje prava na pristup događajima iz st. 1 i 2 ovog člana propisuje Savjet Agencije.

Kratka informacija

Član 38

Emiter ima pravo da proizvede kratku informaciju u trajanju do 90 sekundi, koja se objavljuje u sklopu informativnog programa, a odnosi se na događaj od velikog interesa za javnost.

Kad se događaj od velikog interesa za javnost sastoji od više organizaciono samostalnih događaja, svaki samostalni događaj se u pogledu ostvarivanja prava na kratku informaciju smatra događajem od velikog interesa za javnost.

Kad događaj od velikog interesa za javnost traje dva ili više dana, emiter ima pravo da svakog dana proizvede jednu kratku informaciju o tom događaju.

Emiter koji prenosi događaj od velikog interesa za javnost ima pravo da od drugog emitera traži naknadu stvarnih troškova koji su nastali omogućavanjem pristupa.

Emiter koji je iskoristio pravo na kratku informaciju mora da omogući jednokratno korišćenje snimka događaja drugom emiteru koji događaj nije mogao da snimi i ima pravo da traži naknadu srazmjernog dijela stvarnih troškova, kao i navođenje svog imena, odnosno naziva u najavi.

Emiter ima pravo da, shodno članu 37 ovog zakona, proizvede i kratku informaciju koja se odnosi na događaj od velikog značaja za javnost koji se ne prenosi na osnovu isključivog prava na prenos.

Vrste emitera

Član 39

Emiter može da obavlja djelatnost proizvodnje i emitovanja linearnih AVM usluga kao:

1) komercijalni emiter;

2) neprofitni emiter; i

3) javni emiter.

Radijski ili televizijski program komercijalnog ili neprofitnog emitera mogu steći status usluge od javnog interesa, ako taj komercijalni, odnosno neprofitni emiter ispunjava odgovarajuće programske uslove.

Programske uslove iz stava 2 ovog člana propisuje Savjet Agencije.

Savjet Agencije je dužan da na svakih pet godina preispita da li programski uslovi iz stava 3 ovog člana doprinose ostvarivanju slobode izražavanja, medijskog pluralizma, kulturne i jezičke raznovrsnosti, zaštite potrošača, dostupnosti sadržaja, pravilnog funkcionisanja tržišta i promocije konkurencije.

Odvojeno računovodstvo

Član 40

Emiter je dužan da, u roku od tri mjeseca od dana izdavanja odobrenja za emitovanje, uspostavi i vodi odvojeno računovodstvo za pružanje te linearne AVM usluge, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva.

Javni emiter je dužan da vodi odvojeno računovodstvo za pružanje javnih usluga od komercijalnih audiovizuelnih komunikacija.

Komercijalni emiter

Član 41

Komercijalni emiter može da obavlja djelatnost proizvodnje i emitovanja linearnih AVM usluga kao:

1) nacionalni komercijalni emiter, ako pokriva najmanje 85% stanovništva na teritoriji koja obuhvata više od 14 jedinica lokalne samouprave (posredstvom zemaljskih radio-difuznih frekvencija i/ili elektronskih komunikacionih mreža za distribuciju linearnih AVM usluga) i više od 75% stanovništva Crne Gore sa zonom pokrivanja na cjelokupnoj teritoriji Crne Gore;

2) regionalni komercijalni emiter, ako pokriva najmanje 85% stanovništva na teritoriji koja obuhvata od četiri do 13 jedinica lokalne samouprave koje pripadaju određenoj geografskoj regiji (posredstvom zemaljskih radio-difuznih frekvencija i/ili elektronskih komunikacionih mreža za distribuciju linearnih AVM usluga) i više od 20% stanovništva Crne Gore, sa zonom pokrivanja u više od jedne jedinice lokalne samouprave; i

3) lokalni komercijalni emiter, ako pokriva najmanje 85% stanovništva na teritoriji jedne do tri jedinice lokalne samouprave (posredstvom zemaljskih radio-difuznih frekvencija i/ili elektronskih komunikacionih mreža za distribuciju linearnih AVM usluga) i manje od 20% stanovništva Crne Gore sa zonom pokrivanja u više od jedne jedinice lokalne samouprave.

Neprofitni emiter

Član 42

Neprofitni emiter je emiter koji je dužan da u programu najmanje 50% dnevnog vremena emitovanja posvećuje sadržajima vezanim za specifične interese i potrebe ciljane zajednice, pri čemu najmanje 50% ovih sadržaja mora predstavljati sopstvenu produkciju emitera.

Neprofitni emiter može biti obrazovna ustanova, vjerska, studentska, učenička i nevladina organizacija registrovana najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za sticanje statusa neprofitnog emitera.

Neprofitni emiter je dužan da poštuje odredbe ovog zakona koje se odnose na trajanje oglašavanja i telešoping spotova u programima javnih emitera, u skladu sa članom 76 st. 1, 3, 5, 6 i 7 ovog zakona.

Sredstva za rad neprofitnog emitera mogu se obezbjeđivati iz donacija, priloga građana, sponzorstava i iz drugih izvora prihoda, u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i djelatnost organizacija iz stava 2 ovog člana.

Neprofitni emiter je oslobođen obaveze plaćanja godišnje naknade po osnovu izdatog odobrenja za emitovanje.

Dobit od djelatnosti proizvodnje i emitovanja linearnih AVM usluga neprofitni emiter može da koristi samo za unapređenje i razvoj sopstvene djelatnosti.

Neprofitni emiter je dužan da, najkasnije do kraja juna tekuće godine, na svojoj internet stranici objavi izvještaj ovlašćenog revizora o finansijskom poslovanju.

Javni emiter

Član 43

Javni emiter može biti:

1) nacionalni javni emiter, čiji je osnivač država;

2) regionalni javni emiter, čiji su osnivači više jedinica lokalne samouprave; i

3) lokalni javni emiter, čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave.

Nacionalni javni emiter dužan je da obezbijedi kvalitetan prijem linearnih AVM usluga za najmanje 98% stanovništva Crne Gore.

Regionalni javni emiter dužan je da obezbijedi kvalitetan prijem linearnih AVM usluga za najmanje 80% stanovništva svake od jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se ta usluga emituje.

Lokalni javni emiter dužan je da obezbijedi kvalitetan prijem linearnih AVM usluga za najmanje 85% stanovništva jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se ta usluga emituje.

Javni emiter je dužan da linearne AVM usluge emituje posredstvom frekvencija koje su planovima raspodjele radio-frekvencija predviđene za analognu ili digitalnu zemaljsku radiodifuziju, bez uslovnog pristupa.

Pružanje javne usluge

Član 44

Javni emiter dužan je da proizvodi i emituje linearne AVM usluge sa informativnim, kulturnim, umjetničkim, obrazovnim, naučnim, dječjim, zabavnim, sportskim i drugim programskim sadržajima, kojima se obezbjeđuje ostvarivanje prava i interesa građana i drugih subjekata u oblasti informisanja (u daljem tekstu: javna usluga).

Javna usluga podrazumijeva:

1) samostalnu i nezavisnu proizvodnju, uređivanje i emitovanje programa koji nijesu u službi političkih, ekonomskih ili drugih centara moći;

2) objektivno i pravovremeno informisanje javnosti o političkim, privrednim, kulturnim, obrazovnim, naučnim, sportskim i drugim značajnim događajima i pojavama u Crnoj Gori i inostranstvu;

3) proizvodnju i emitovanje programa namijenjenih različitim segmentima društva, bez diskriminacije, posebno vodeći računa o posebnim društvenim grupama kao što su maloljetnici i mladi, pripadnici manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, lica sa invaliditetom, socijalno i zdravstveno ugrožena lica i sl.;

4) njegovanje kulture javnih komunikacija i jezičkih standarda;

5) proizvodnju i emitovanje programa koji izražavaju nacionalni i kulturni identitet Crne Gore i kulturni i etnički identitet manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica;

6) proizvodnju i emitovanje programa na manjinskim jezicima u smislu Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima;

7) obezbjeđivanje ravnopravnog predstavljanja političkih partija, koalicija i kandidata koji imaju potvrđene kandidature i izborne liste u vrijeme izborne kampanje, u skladu sa posebnim pravilima;

8) ostvarivanje saradnje i razmjene programskih sadržaja koji su od interesa za građane Crne Gore, sa drugim emiterima;

9) stalno i postupno obezbjeđivanje pristupačnosti programskih sadržaja licima oštećenog sluha i vida;

10) podsticanje i promociju principa rodne ravnopravnosti;

11) podsticanje i promociju medijske pismenosti; i

12) proizvodnju i distribuciju linearnih AVM usluga posredstvom sopstvene internetske publikacije i AVM usluge na zahtjev.

Pružanje komercijalnih usluga

Član 45

Pored javne usluge, javni emiter može da pruža usluge komercijalne audiovizuelne komunikacije i druge komercijalne usluge u skladu sa ovim zakonom i osnivačkim aktom.

Osnivanje javnog emitera

Član 46

Javni emiter se osniva:

1) zakonom, za teritoriju Crne Gore (nacionalni javni emiter);

2) ugovorom dvije ili više jedinica lokalne samouprave, za njihovu teritoriju, a na osnovu odluka skupština tih jedinica lokalne samouprave (regionalni javni emiter); i

3) odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave, za njenu teritoriju (lokalni javni emiter).

Skupština jedinice lokalne samouprave može osnovati samo jednog lokalnog javnog emitera.

Dvije ili više skupština jedinica lokalne samouprave mogu osnovati samo jednog regionalnog javnog emitera.

Ako je skupština jedinice lokalne samouprave suosnivač regionalnog javnog emitera, ne može biti osnivač lokalnog javnog emitera.

Sadržaj osnivačkog akta javnog emitera

Član 47

Osnivačkim aktom javnog emitera utvrđuje se:

1) osnovna (pružanje javnih usluga) i druga djelatnost javnog emitera;

2) nadležnosti, mandat, postupak imenovanja i razrješenja, prava i obaveze organa javnog emitera;

3) sadržaj statuta javnog emitera;

4) način finansiranja javnog emitera i način utvrđivanja minimalnog godišnjeg iznosa sredstava za finansiranje javnog emitera iz budžeta osnivača, u skladu sa članom 49 ovog zakona;

5) imovina javnog emitera;

6) javnost rada javnog emitera;

7) način i uslovi kojima se omogućava da gledaoci i slušaoci podnose predstavke i prigovore na rad javnog emitera; i

8) druga pitanja od značaja za rad javnog emitera.

Odgovornost javnog emitera

Član 48

Javni emiter je odgovoran javnosti.

Odgovornost javnog emitera ostvaruje se kroz:

1) postupak imenovanja savjeta javnog emitera, njegov javni rad i obavezu da zastupa i štiti interese građana u oblasti informisanja;

2) obavještavanje javnosti o aktivnostima javnog emitera putem njegove internet stranice;

3) propisivanje i sprovođenje procedura kojima se omogućava da gledaoci i slušaoci podnose predstavke i prigovore na rad javnog emitera;

4) sprovođenje javne rasprave u vezi sa godišnjim programskim planovima, koja ne može trajati kraće od 30 dana;

5) obavezu donošenja programa rada i finansijskog plana do 31. decembra tekuće za narednu godinu, kojima se utvrđuju aktivnosti i programske obaveze, kao i potrebna finansijska sredstva za njihovu realizaciju;

6) objavljivanje na internet stranici javnog emitera, do kraja juna tekuće godine:

- izvještaja o radu za prethodnu godinu, koji sadrži podatke o primjeni programskih standarda i ostvarivanju obaveza iz osnivačkog akta,

- izvještaja o finansijskom poslovanju za prethodnu godinu, koji sadrži podatke o korišćenju finansijskih sredstava iz člana 49 ovog zakona, sa posebnim osvrtom na pružanje javne usluge,

- izvještaja ovlašćenog revizora o finansijskom poslovanju javnog emitera; i

7) objavljivanje na internet stranici javnog emitera godišnjeg programa rada i finansijskog plana, najkasnije 15 dana od dana usvajanja.

Finansiranje javnog emitera

Član 49

Javni emiter stiče prihode iz budžeta Crne Gore, odnosno budžeta jedinice lokalne samouprave i drugih izvora, u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom.

Budžetom Crne Gore, odnosno budžetom jedinice lokalne samouprave obezbjeđuju se finansijska sredstava za stabilno, održivo i nezavisno funkcionisanje javnog emitera radi:

1) ostvarivanja Ustavom i zakonom zajemčenih prava građana na informisanje, bez diskriminacije, po osnovu pružanja javnih usluga; i

2) plaćanja troškova prenosa i emitovanja programa javnog emitera putem mreža za prenos, zemaljske mreže radio-difuznih predajnika i posredstvom elektronskih komunikacionih mreža sa slobodnim pristupom koje vrši pravno lice za prenos i emitovanje radio-difuznih signala, koje osniva Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada).

Sredstva iz stava 2 tačka 1 ovog člana obezbjeđuju se lokalnom javnom emiteru koji emituje radijski program, na godišnjem nivou, u iznosu koji se utvrđuje u odnosu na ukupni tekući godišnji budžet jedinice lokalne samouprave umanjen za kapitalne izdatke i otplatu duga, i ne može biti manji od:

1) 5,5% tekućeg budžeta jedinice lokalne samouprave, ako je od jedan do pet miliona eura;

2) 3,5% tekućeg budžeta jedinice lokalne samouprave, ako je od pet do deset miliona eura;

3) 2,9% tekućeg budžeta jedinice lokalne samouprave, ako je od deset do 15 miliona eura;

4) 2,4% tekućeg budžeta jedinice lokalne samouprave, ako je od 15 do 20 miliona eura;

5) 2,3% tekućeg budžeta jedinice lokalne samouprave, ako je od 20 do 25 miliona eura;

6) 1,3% tekućeg budžeta jedinice lokalne samouprave, ako je od 25 do 30 miliona eura;

7) 1,1% tekućeg budžeta jedinice lokalne samouprave, ako je od 30 do 60 miliona eura;

8) 0,8% tekućeg budžeta jedinice lokalne samouprave, ako je iznad 60 miliona eura.

Sredstva iz stava 2 tačka 1 ovog člana obezbjeđuju se lokalnom javnom emiteru koji emituje televizijski program, na godišnjem nivou, u odnosu na ukupni tekući godišnji budžet jedinice lokalne samouprave umanjen za kapitalne izdatke i otplatu duga, i ne može biti manji od:

1) 6,5% tekućeg budžeta jedinice lokalne samouprave, ako je od jedan do pet miliona eura;

2) 4,5% tekućeg budžeta jedinice lokalne samouprave, ako je od pet do deset miliona eura;

3) 4% tekućeg budžeta jedinice lokalne samouprave, ako je od deset do 15 miliona eura;

4) 2,6% tekućeg budžeta jedinice lokalne samouprave, ako je od 15 do 20 miliona eura;

5) 2,5% tekućeg budžeta jedinice lokalne samouprave, ako je od 20 do 25 miliona eura;

6) 2,2% tekućeg budžeta jedinice lokalne samouprave, ako je od 25 do 30 miliona eura;

7) 2,1% tekućeg budžeta jedinice lokalne samouprave, ako je od 30 do 60 miliona eura i

8) 1,8% tekućeg budžeta jedinice lokalne samouprave, ako je iznad 60 miliona eura.

Iznos sredstava utvrđen u skladu sa st. 3 i 4 ovog člana uvećava se za najmanje 5% ako uz radijski i/ili televizijski program lokalni javni emiter objavljuje i sadržaje na internetskoj publikaciji.

Iznos sredstava utvrđen u skladu sa stavom 4 ovog člana uvećava se za 20% ako je učešće sopstvene produkcije u ukupnom godišnjem vremenu emitovanja televizijskog programa lokalnog javnog emitera iznad 50%.

Sredstva iz stava 2 tačka 2 ovog člana obezbjeđuju se lokalnom javnom emiteru, na godišnjem nivou, u iznosu koji obezbjeđuje plaćanje troškova prenosa i emitovanja programa javnog emitera putem zemaljske mreže radio-difuznih predajnika i posredstvom elektronskih komunikacionih mreža sa slobodnim pristupom.

Organ lokalne uprave nadležan za poslove finansija dužan je da sredstva iz st. 3 do 7 ovog člana usmjerava lokalnom javnom emiteru mjesečno.

Izvještaj o preusmjerenim sredstvima iz stava 8 ovog člana nadležni organ lokalne uprave dostavlja uz završni račun budžeta jedinice lokalne samouprave.

Nacionalni javni emiter oslobođen je obaveze plaćanja godišnje naknade po osnovu izdatog odobrenja za emitovanje.

Regionalni i lokalni javni emiter oslobođen je obaveze plaćanja godišnje naknade po osnovu izdatog odobrenja za emitovanje za zonu pokrivanja definisanu teritorijom jedinice lokalne samouprave koja je njegov osnivač.

Finansiranje prenosa i emitovanja programa putem OTT usluga obezbjeđuje se iz drugih izvora finansiranja javnog emitera.

OTT uslugom, u smislu stava 12 ovog člana, smatra se usluga kojom se sadržaji AVM usluge čine dostupnim krajnjem korisniku posredstvom Interneta.

Uvođenje značajno novih AVM usluga

Član 50

Javni emiter može da uvodi značajno nove AVM usluge na novim platformama za distribuciju, koje su namijenjene široj javnosti, pod uslovom da zadovoljavaju demokratske, socijalne i kulturne potrebe društva i ne dovode do neproporcionalnih posljedica na tržištu koje nijesu nužne za ispunjavanje funkcije javne usluge.

Značajno novom AVM uslugom u smislu stava 1 ovog člana smatra se usluga koja se prvi put pruža i bitno se razlikuje od AVM usluga koje pruža javni emiter, kao i usluga koja je u velikoj mjeri izmijenjena u pogledu njenog sadržaja, tehničkog pristupa i ciljne grupe kojoj je namijenjena.

Predlog za uvođenje značajno nove AVM usluge ili više takvih usluga mora da sadrži tačan opis usluga i opravdanost njihovog uvođenja, ciljnu grupu na koju se usluge odnose, troškove vršenja usluga i ocjenu mogućih uticaja na tržište.

Prije uvođenja značajno nove AVM usluge ili više takvih usluga javni emiter je dužan da sprovede javnu raspravu u trajanju od 45 dana.

Nakon sprovedene javne rasprave iz stava 4 ovog člana, predlog za uvođenje značajno nove AVM usluge ili više takvih usluga javni emiter je dužan da dostavi na mišljenje nezavisnom organu nadležnom za kontrolu namjenskog korišćenja državne pomoći.

Komentare i sugestije dobijene na javnoj raspravi i mišljenje iz stava 5 ovog člana, javni emiter je dužan da dostavi Savjetu Agencije, na mišljenje.

Unakrsno subvencioniranje

Član 51

Javni emiter ne smije da koristi sredstva iz budžeta Crne Gore, odnosno budžeta jedinice lokalne samouprave za finansiranje troškova koji su već finansirani prihodima od komercijalnih audiovizuelnih komunikacija.

Ako javni emiter postupi suprotno stavu 1 ovog člana, savjet javnog emitera će naložiti povraćaj nezakonito utrošenih sredstava i njihovo korišćenje isključivo za obavljanje djelatnosti pružanja javnih usluga u skladu sa ovim zakonom.

Povraćaj nezakonito utrošenih sredstava nacionalnog javnog emitera vrši se uplatom na račun budžeta Crne Gore, a u slučaju lokalnog javnog emitera na račun budžeta jedinice lokalne samouprave.

Sredstva koja se ne utroše za djelatnost pružanja javnih usluga, a prelaze iznos od 10% dodijeljenih sredstava iz budžeta Crne Gore, odnosno budžeta jedinice lokalne samouprave, uplaćuju se na račun budžeta Crne Gore, odnosno budžeta jedinice lokalne samouprave.

Organi javnog emitera

Član 52

Organ upravljanja javnog emitera je savjet.

Organ rukovođenja javnog emitera je direktor.

Članovi savjeta javnog emitera

Član 53

Broj članova savjeta nacionalnog javnog emitera, kao i način imenovanja, odlučivanja i nadležnosti organa, propisuje se zakonom.

Osnivačkim aktom regionalnog i lokalnog javnog emitera propisuju se broj članova savjeta, način imenovanja, odlučivanja i nadležnosti organa.

Broj članova savjeta regionalnog i lokalnog javnog emitera ne može biti manji od tri i veći od pet.

Članove savjeta regionalnog i lokalnog javnog emitera predlažu ovlašćeni predlagači sa teritorije jedinice lokalne samouprave koja je osnivač javnog emitera, koji mogu biti:

1) nevladine organizacije iz oblasti prosvjete, kulture i medija;

2) nevladine organizacije iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, zaštite životne sredine ili zaštite prava potrošača;

3) sportske organizacije;

4) lokalna udruženja privrednika i poslodavaca, turistička ili poljoprivredna udruženja; i

5) reprezentativna sindikalna organizacija koja je zastupljena u Socijalnom savjetu.

U slučaju da u radu Socijalnog savjeta učestvuje više reprezentativnih sindikalnih organizacija, one u postupcima imenovanja naizmjenično predlažu svoje kandidate na način da ista sindikalna organizacija ne može imati svog kandidata u dva uzastopna mandata u savjetu lokalnog javnog emitera.

Ovlašćeni predlagači članova savjeta predlažu po jednog kandidata za člana savjeta.

Ovlašćeni predlagači članova savjeta lokalnog i regionalnog javnog emitera iz reda nevladinih organizacija moraju ispunjavati sljedeće uslove:

1) da u osnivačkom aktu i statutu imaju, kao osnovne ciljeve i zadatke djelovanja, pitanja iz oblasti iz stava 4 tač. 1 i 2 ovog člana;

2) da im u prethodne tri godine prije objavljivanja javnog poziva za predlaganje kandidata za članove savjeta, godišnji budžet za realizaciju aktivnosti u oblasti u kojoj predlažu kandidata za člana savjeta nije bio manji od 3.000 eura;

3) da je u prethodne tri godine prije objavljivanja javnog poziva za predlaganje kandidata za članove savjeta bilo utrošeno najmanje 2.000 eura tokom jedne kalendarske godine za realizaciju aktivnosti u oblasti u kojoj predlažu kandidata za člana savjeta.

Ista nevladina organizacija može predložiti jednog kandidata za člana savjeta lokalnog i regionalnog javnog emitera.

Na uslove, postupak imenovanja i razrješenja članova savjeta i direktora javnog emitera shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na članove Savjeta i direktora Agencije.

Izuzetno od stava 9 ovog člana, u pogledu uslova za imenovanje, član savjeta lokalnog, odnosno regionalnog javnog emitera može biti lice koje je državljanin Crne Gore, sa prebivalištem u Crnoj Gori, koje ima najmanje​​ VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i pet godina radnog iskustva u oblastima koje su od značaja za obavljanje djelatnosti emitera.

Savjet javnog emitera

Član 54

Savjet javnog emitera zastupa interese građana Crne Gore, odnosno jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji emituje linearne AVM usluge.

Savjet javnog emitera je funkcionalno nezavisan od bilo kog državnog organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave, javne ustanove, nezavisnog regulatornog tijela, privrednog društva i pravnog lica u većinskom vlasništvu države ili jedinice lokalne samouprave, kao i od svih pravnih i fizičkih lica koja se bave djelatnošću proizvodnje, prenosa i emitovanja radijskog i/ili televizijskog programa ili sa njom povezanim djelatnostima.

Članovi savjeta javnog emitera imaju pravo na novčanu naknadu u skladu sa osnivačkim aktom.

Javnost rada javnog emitera

Član 55

Sjednice savjeta javnog emitera otvorene su za javnost.

Savjet javnog emitera dužan je da sve zapisnike i zaključke sa svojih sjednica, bez odlaganja, učini dostupnim javnosti.

Revizija obračuna prihoda i rashoda javnog emitera

Član 56

Savjet javnog emitera dužan je da angažuje nezavisnog ovlašćenog revizora koji vrši godišnju reviziju finansijskih iskaza javnog emitera.

3. AVM usluge na zahtjev

Uslovi za pružanje AVM usluge na zahtjev

Član 57

Pružanje AVM usluge na zahtjev može da vrši fizičko ili pravno lice koje je upisano u Centralni registar privrednih subjekata i koje je, u skladu sa ovim zakonom, podnijelo prijavu za pružanje AVM usluge na zahtjev (u daljem tekstu: pružalac AVM usluge na zahtjev).

Odvojeno računovodstvo

Član 58

Pružalac AVM usluge na zahtjev dužan je da, u roku od tri mjeseca od dana podnošenja prijave za pružanje AVM usluge na zahtjev, uspostavi i vodi odvojeno računovodstvo za aktivnosti pružanja određene AVM usluge, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva.

Obaveze pružalaca AVM usluge na zahtjev u odnosu na programske sadržaje

Član 59

Prije uključivanja određenog programskog sadržaja u katalog programskih sadržaja i početka njegove distribucije, pružalac AVM usluge na zahtjev dužan je da pribavi pisanu saglasnost imaoca autorskog prava.

Sadržaj u okviru AVM usluge na zahtjev koji može ugroziti fizički, zdravstveni, moralni, mentalni, intelektualni, emotivni i socijalni razvoj maloljetnika, mora biti dostupan isključivo na način za koji je najmanje vjerovatno da će ga maloljetnici u uobičajenim okolnostima čuti i/ili vidjeti i uz primjenu mjera koje, pored ostalog, uključuju kategorizaciju sadržaja, alate za provjeru godine rođenja ili druge tehničke mjere.

Sadržaj u okviru AVM usluge na zahtjev koji može ozbiljno ugroziti fizički, zdravstveni, moralni, mentalni, intelektualni, emotivni i socijalni razvoj maloljetnika, koji, pored ostalog, uključuje pornografiju ili bezrazložno prikazivanje nasilja, mora biti dostupan isključivo uz mjere najvišeg stepena tehničke zaštite (npr. korišćenje posebne šifre, potvrde identiteta ili druge tehničke mjere).

Lični podaci maloljetnika, koje je pružalac AVM usluge na zahtjev prikupio ili na drugi način dobio u okviru primjene mjera iz st. 2 i 3 ovog člana, ne smiju se obrađivati u komercijalne svrhe (npr. za direktni marketing, izradu profila, ciljano bihevioralno oglašavanje).

Programskim sadržajima iz stava 1 ovog člana ne mogu se, bez izričite saglasnosti imaoca prava, prekrivanjem dodavati elementi iz komercijalnih razloga, niti se oni mogu mijenjati.

Izuzetno od stava 5 ovog člana, prekrivanjem se iz komercijalnih razloga mogu dodavati i mijenjati elementi i bez izričite saglasnosti imaoca prava u slučajevima zaštite legitimnih interesa korisnika, pružalaca AVM usluga i imalaca autorskih prava.

Bliži način sprovođenja obaveza iz st. 2, 3 i 5 ovog člana, kao i slučajeve iz stava 6 ovog člana propisuje Savjet Agencije.

Programska osnova AVM usluge na zahtjev

Član 60

Programska osnova AVM usluge na zahtjev sadrži podatke na osnovu kojih se određuje:

1) vrsta sadržaja, odnosno njihovo razvrstavanje u pojedine grupe;

2) predviđeni kvantitativni odnos između pojedinih grupa sadržaja; i

3) učešće evropskih audiovizuelnih djela.

Programska osnova specijalizovane AVM usluge na zahtjev sadrži katalog programskih sadržaja u kojem više od 50% sadržaja moraju biti sadržaji iste vrste.

Promocija proizvodnje i pristupa evropskim audiovizuelnim djelima

Član 61

Pružalac AVM usluge na zahtjev dužan je da u svom katalogu programskih sadržaja obezbijedi najmanje 30% udjela evropskih audiovizuelnih djela i da ih istakne na adekvatan način.

U evropska audiovizuelna djela iz stava 1 ovog člana ne ubrajaju se sadržaji posvećeni vijestima, sportskim prenosima i pornografskim sadržajima.

Obaveza iz stava 1 ovog člana ne odnosi se na pružaoce AVM usluge na zahtjev sa niskim prometom ili malim brojem korisnika u smislu smjernica Evropske komisije, kao i na pružaoce AVM usluge na zahtjev kod kojih bi, uzimajući u obzir prirodu i tematiku ponuđenih sadržaja, ova mjera bila neizvodljiva ili neopravdana.

Savjet Agencije dužan je da Evropskoj komisiji podnosi izvještaj o sprovođenju obaveza iz stava 1 ovog člana.

Bliži način sprovođenja obaveza iz stava 1 ovog člana, u skladu sa smjernicama Evropske komisije, propisuje Savjet Agencije.

Promjena strukture AVM usluge na zahtjev

Član 62

Pružalac AVM usluge na zahtjev dužan je da, u pisanoj formi, obavijesti Agenciju o svim značajnijim planiranim promjenama strukture AVM usluge na zahtjev.

Značajnija promjena strukture u smislu stava 1 ovog člana je svaka promjena strukture na osnovu koje je izvršena registracija pružaoca AVM usluge na zahtjev, u obimu većem od 10%.​​ 

4. Usluge distribucije linearnih AVM usluga

Uslovi za pružanje usluge distribucije linearnih AVM usluga

Član 63

Pružanje usluge distribucije linearnih AVM usluga može da vrši fizičko ili pravno lice koje je upisano u Centralni registar privrednih subjekata i kome je, u skladu sa ovim zakonom, izdato odobrenje za pružanje usluge distribucije linearnih AVM usluga (u daljem tekstu: distributer linearnih AVM usluga).

Distributer linearnih AVM usluga vrši pružanje usluge distribucije linearnih AVM usluga do krajnjih korisnika posredstvom elektronskih komunikacionih mreža u smislu zakona kojim se uređuje oblast elektronskih komunikacija i ima odgovornost nad izborom i raspoređivanjem ponuđenih linearnih AVM usluga u okviru jednog ili više paketa programa.

Odvojeno računovodstvo

Član 64

Distributer linearne AVM usluge dužan je da, u roku od tri mjeseca od dana izdavanja odobrenja za pružanje usluga distribucije linearnih AVM usluga (u daljem tekstu: odobrenje za distribuciju), uspostavi i vodi odvojeno računovodstvo za pružanje ove usluge, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva.

Lista programa

Član 65

Prije uključivanja pojedinog radijskog ili televizijskog programa u listu programa i početka njegove distribucije, distributer linearnih AVM usluga dužan je da dostavi Agenciji pisanu saglasnost vlasnika programa.

Distributer linearnih AVM usluga dužan je da distribuira radijske i/ili televizijske programe istovremeno, u potpunosti i bez promjena, u skladu sa izdatim odobrenjem za distribuciju.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, distributer linearnih AVM usluga može u propisanim slučajevima odstupiti od distribucije radijskih i/ili televizijskih programa u skladu sa dobijenom saglasnošću iz stava 1 ovog člana.

Distributer linearnih AVM usluga može da vrši distribuciju kodiranih satelitskih programa ako je zaključio ugovor o distribuciji sa vlasnikom tih programa kojim se dozvoljava dekodiranje radi daljeg javnog reemitovanja.

Pribavljanje kartice za dekodiranje koja je namijenjena za individualnu upotrebu pojedinačnog pretplatnika ne smatra se sticanjem prava na distribuciju programa u smislu stava 4 ovog člana.

Distributer linearnih AVM usluga dužan je da, bez distribucione naknade i naknade za retransmisiju, distribuira:

1) programe nacionalnih javnih emitera u cijeloj zoni pokrivanja; i

2) programe regionalnih i lokalnih javnih emitera.

Izuzetno od stava 6 tačka 2 ovog člana, distributer linearnih AVM usluga posredstvom satelitskih distribucionih sistema nije dužan da distribuira programe regionalnih i lokalnih javnih emitera.

Distributer linearnih AVM usluga dužan je da, bez distribucione naknade, distribuira i program komercijalnog i neprofitnog emitera koji ima status javne usluge.

Distributer linearnih AVM usluga dužan je da sve programe emitera iz Crne Gore koje distribuira rasporedi u listi programa, prema rasporedu koji propisuje Agencija.

Distributer linearnih AVM usluga koji naplaćuje distribucionu naknadu za distribuciju linearnih AVM usluga iz Crne Gore, dužan je da objavi cjenovnik zasnovan na objektivno utvrđenim i proporcionalnim troškovima povezanim sa distribucijom programa.

Svaka linearna AVM usluga distribuira se pod istim uslovima, u zavisnosti od komercijalnih interesa i tehničkih kapaciteta distributera linearnih AVM usluga.

Distributer linearnih AVM usluga dužan je da ponudi najmanje 10% svojih kapaciteta za distribuciju linearnih AVM usluga iz Crne Gore.

Emiter je dužan da blagovremeno obavijesti distributera linearnih AVM usluga ako nema pravo emitovanja određenih programskih sadržaja posredstvom određene platforme i za teritoriju Crne Gore.

U slučaju iz stava 13 ovog člana, distributer linearnih AVM usluga ne smije da distribuira programske sadržaje.

Slučajeve iz stava 3 ovog člana propisuje Savjet Agencije.

Obaveze distributera linearnih AVM usluga

Član 66

Distributer linearnih AVM usluga dužan je da:

1) se pridržava liste programa;

2) prethodno, u pisanoj formi, obavijesti Agenciju o svakoj promjeni liste programa, kao i promjeni broja i strukture paketa programa;

3) korisnicima učini dostupnim mjere i alate kako bi maloljetnicima ograničili pristup sadržajima koji mogu ugroziti njihov fizički, zdravstveni, moralni, mentalni, intelektualni, emotivni i socijalni razvoj, tako da je najmanje vjerovatno da će ih maloljetnici u uobičajenim okolnostima čuti i/ili vidjeti;

4) obezbijedi da se u osnovnom paketu programa ne distribuiraju programi koji emituju u kontinuitetu i svakodnevno sadržaje koji mogu ozbiljno ugroziti fizički, mentalni ili moralni razvoj maloljetnika i kategorisani su kao neprimjereni za maloljetnike; i

5) ograniči prijem i reemitovanje linearne AVM usluge iz države članice Evropske unije ili države potpisnice Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji, u skladu sa odlukom Savjeta Agencije.

Distributer linearnih AVM usluga može da vrši distribuciju linearne AVM usluge na teritoriji Crne Gore isključivo putem elektronske komunikacione mreže odobrene u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast elektronskih komunikacija.

Distributer linearnih AVM usluga ne može da vrši distribuciju linearne AVM usluge putem prijemnih sistema sa zajedničkim antenskim uređajima koji predstavljaju kablovsku i antensku strukturu ugrađenu kao standardnu instalaciju stambenih objekata i koji se koriste za prijem programa distribuiranih putem mreže zemaljskih radio-difuznih predajnika, kao i drugih elektronskih komunikacionih mreža koje nijesu dio elektronskih komunikacionih mreža odobrenih u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast elektronskih komunikacija, osim ako za takvu distribuciju dobije saglasnost skupštine etažnih vlasnika u stambenom objektu i ako na taj način ne uskraćuje mogućnost prijema programa distribuiranih putem mreže zemaljskih radio-difuznih predajnika.

Operator multipleksa dužan je da distribuira programe emitera koji su stekli pravo pristupa tom multipleksu digitalne zemaljske radio-difuzije, u skladu sa ovim zakonom.

5. Komercijalna audiovizuelna komunikacija

Oblici komercijalne audiovizuelne komunikacije

Član 67

Komercijalna audiovizuelna komunikacija može biti u obliku:

1) oglašavanja;

2) telešopinga;

3) sponzorstva; i

4) plasmana proizvoda.

Oglašavanje podrazumijeva emitovanje bilo kojeg oblika obavještenja određenog pravnog ili fizičkog lica uz određenu naknadu ili radi samopromovisanja, a koje ima za cilj da predstavi i skrene pažnju na određeni proizvod ili uslugu tog pravnog ili fizičkog lica, uključujući nepokretnosti, prava i obaveze, odnosno koje ima za cilj da motiviše potrošače da koriste, odnosno kupe taj proizvod ili uslugu, uz finansijsku naknadu.

Telešoping podrazumijeva emitovanje direktne ponude javnosti za prodaju proizvoda i usluga, uključujući nepokretnosti, prava i obaveze, uz naknadu.

Sponzorstvo podrazumijeva svaki doprinos fizičkog ili pravnog lica koje nije uključeno u pružanje AVM usluge, usluge platforme za razmjenu video sadržaja ili u proizvodnju audiovizuelnih djela, u finansiranju te AVM usluge, usluge platforme za razmjenu video sadržaja, korisničkih video sadržaja ili programskih sadržaja, s ciljem da promoviše svoje ime, zaštitni znak, ugled, aktivnosti, proizvode ili usluge.

Plasman proizvoda sastoji se od uključivanja ili pominjanja nekog proizvoda, usluge ili pripadajućeg zaštitnog znaka tako da se on prikazuje u programskom sadržaju ili korisničkom video sadržaju, uz određenu finansijsku ili sličnu naknadu.

Zabranjene aktivnosti u vezi sa pružanjem komercijalnih audiovizuelnih komunikacija

Član 68

Komercijalne audiovizuelne komunikacije moraju biti lako prepoznatljive.

Zabranjene su prikrivene i prevarne komercijalne audiovizuelne komunikacije.

U komercijalnoj audiovizuelnoj komunikaciji zabranjeno je upućivanje poruka čijim bi se emitovanjem moglo uticati na podsvijest i koje predstavljaju manipulaciju ili su štetne u socijalnom i emocionalnom smislu.

Posredstvom komercijalne audiovizuelne komunikacije zabranjeno je:

1) ugrožavanje ljudskog dostojanstva;

2) promovisanje mržnje, netrpeljivosti ili diskriminacije po osnovu rase, etničke i nacionalne pripadnosti, veze sa nekim narodom ili nacionalnom zajednicom, pripadnosti grupi ili pretpostavci o pripadnosti grupi, boje kože, pola, roda, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, imovnog stanja, članstva u sindikalnoj organizaciji, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili porodičnog statusa, starosne dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog nasljeđa, rodnog identiteta, seksualne orijentacije i/ili interseksualnih karakteristika, kao i po osnovu stvarnih ili pretpostavljenih ličnih svojstava;

3) podsticanje ponašanja koje ugrožava zdravlje ili život ljudi;

4) podsticanje ponašanja koje ugrožava životnu sredinu;

5) upotrebljavanje vizuelnih i audio formi, sadržaja ili elemenata koji mogu dovesti u zabludu da je riječ o oblicima informativnog programa (dnevnik, vijesti, itd.);

6) korišćenje prepoznatljivosti nekog programa sa namjerom da se gledalac ili slušalac dovede u zabludu da gleda ili sluša taj program;

7) diskreditovanje ili omalovažavanje konkurenta, njegovog proizvoda ili usluge;

8) predstavljanje konkurentskog proizvoda ili usluge kao imitacije ili reprodukcije;

9) korišćenje djelova nekog programa (naslov, logo, muzika i sl.);

10) kopiranje oglasnog sadržaja drugog oglašivača, njegove aktivnosti, proizvoda ili usluge;

11) neovlašćeno upotrebljavanje zaštitnog znaka ili drugog obilježja kojim se prepoznaje konkurent; i

12) korišćenje scena smrti, povređivanja, nasilja ili uništavanja objekata i prirode.

Zabranjeno je oglašavanje prodaje i kupovine ljudskih organa, tkiva, ćelija ili krvi za presađivanje, odnosno transfuziju.

Zabranjeni su svi oblici komercijalnih audiovizuelnih komunikacija koji promovišu duvan i duvanske proizvode, elektronske cigarete i posude za ponovno punjenje, opojne droge, oružje, municiju i pirotehnička sredstva i promet roba i usluga zabranjenih zakonom.

Komercijalne audiovizuelne komunikacije koje promovišu alkoholna pića ne smiju biti usmjerene na maloljetnike i ne smiju podsticati neumjereno konzumiranje tih pića.

U alkoholna pića, u smislu ovog zakona, ubrajaju se i piva i mješavine piva sa voćnim sokovima, voćnim nektarima, osvježavajućim bezalkoholnim pićima ili voćnim vinima.

Zabranjene su komercijalne audiovizuelne komunikacije koje promovišu medicinska sredstva koja se izdaju na teret sredstava zdravstvenog osiguranja, odnosno na recept.

Zabranjene su komercijalne audiovizuelne komunikacije kojima se oglašavaju metode i postupci liječenja.

Zaštita maloljetnika u komercijalnim audiovizuelnim komunikacijama

Član 69

Komercijalnim audiovizuelnim komunikacijama zabranjeno je:

1) prouzrokovanje materijalne ili nematerijalne štete maloljetnicima;

2) direktno podsticanje maloljetnika na kupovinu ili iznajmljivanje proizvoda ili usluga, iskorišćavanjem njihovog neiskustva ili lakovjernosti;

3) direktno podsticanje maloljetnika da ubjeđuju roditelje ili druga lica na kupovinu roba ili usluga koje se oglašavaju;

4) iskorišćavanje povjerenja koje maloljetnici imaju u roditelje, nastavnike ili druga lica;

5) nepotrebno prikazivanje maloljetnika u opasnim situacijama;

6) direktno podsticanje maloljetnika na kupovinu ili korišćenje alkoholnih pića; i

7) podsticanje neumjerenog konzumiranja alkoholnih pića.

Agencija podstiče pružaoce AVM usluga da, u skladu sa članom 21 ovog zakona, uspostave pravila ponašanja u pogledu dječjih programa koji sadrže ili su propraćeni neprimjerenom komercijalnom audiovizuelnom komunikacijom u vezi sa hranom i pićima koja sadrže hranljive sastojke i supstance sa prehrambenim ili fiziološkim efektom, a posebno onima kao što su masti, transmasne kisjeline, so/natrijum i šećeri, čije pretjerano unošenje nije preporučljivo u ukupnoj ishrani.

Komercijalne audiovizuelne komunikacije u vezi sa alkoholnim pićima

Član 70

Komercijalne audiovizuelne komunikacije koje promovišu alkoholna pića ne smiju da:

1) budu usmjerene isključivo na maloljetnike, a posebno da prikazuju maloljetnike koji konzumiraju ta pića;

2) stvaraju utisak da se konzumiranjem alkohola može poboljšati fizičko stanje ili sposobnost upravljanja motornim vozilom;

3) stvaraju utisak da konzumiranje alkohola doprinosi socijalnom ili seksualnom uspjehu;

4) tvrde da alkohol ima ljekovita svojstva ili da je stimulans, sedativ ili sredstvo za rješavanje ličnih problema;

5) podstiču neumjereno konzumiranje alkohola ili prikazuju uzdržavanje od ili umjerenost u konzumiranju alkohola u negativnom smislu;

6) ističu visok procenat alkohola kao pozitivno svojstvo pića.

Odredbe stava 1 ovog člana ne primjenjuju se na sponzorstvo i plasman proizvoda u AVM uslugama na zahtjev.

Agencija podstiče pružaoce AVM usluga da, u skladu sa članom 21 ovog zakona, uspostave pravila ponašanja u pogledu neprimjerenih audiovizuelnih komercijalnih komunikacija u vezi sa alkoholnim pićima, posebno vodeći računa o smanjenju izloženosti maloljetnika ovim sadržajima.

Zabrana odbijanja pružanja usluga komercijalne audiovizuelne komunikacije

Član 71

Zabranjeno je odbijanje pružanja usluga komercijalne audiovizuelne komunikacije ako odbijanje ima za cilj ili posljedicu zloupotrebu dominantnog položaja učesnika na tržištu ili nelojalnu konkurenciju.

Obaveze za sve oblike radijskog i televizijskog oglašavanja i telešoping

Član 72

Radijsko i televizijsko oglašavanje i telešoping moraju biti lako prepoznatljivi i audio i/ili vizuelno i/ili prostorno odvojeni od ostalih programskih sadržaja.

Oglašivač ne smije da vrši bilo kakav uticaj na programski sadržaj.

Zabranjena je upotreba podataka koji mogu dovesti u zabludu u vezi sa identitetom oglašivača, njegovim aktivnostima, svojstvima, kvalitetu, porijeklu ili drugim podacima o proizvodu ili usluzi. Oglašavanjem se ne smatraju:

1) besplatne najave izvođenja javnih radova i dobrotvornih akcija;

2) besplatno predstavljanje umjetničkih radova;

3) besplatno objavljivanje podataka o producentima, organizatorima, sponzorima ili donatorima umjetničkih radova, kulturno-umjetničkih priredbi i dobrotvornih akcija; i

4) informisanje i promocija sopstvenih programskih sadržaja.

Zabranjeno je emitovanje oglasnih sadržaja tokom emitovanja:

1) vjerskih sadržaja;

2) formalnih ceremonija (inauguracije i sl.);

3) programa u vezi sa tragičnim događajima širokih razmjera;

4) programa koji traju do 30 minuta; i

5) direktnih prenosa parlamentarnih zasijedanja (plenarnih ili sjednica radnih tijela).

Izuzetno od stava 5 tačka 4 ovog člana, dozvoljeno je oglašavanje na dijelu ekrana u programima koji traju do 30 minuta.

U okviru ili na granici (najmanje 15 minuta prije i poslije) programa posvećenih maloljetnicima zabranjeno je emitovanje oglasnih sadržaja koji se odnose na:

1) igre na sreću;

2) sportske kladionice;

3) oglase sa vjerskim sadržajem;

4) sredstva za paljenje, zapaljive materije i druga opasna sredstva koja mogu da dovedu u opasnost maloljetnika;

5) proizvode za mršavljenje, metode i postupke liječenja, ustanove gdje se dobijaju ovakvi tretmani, medicinska sredstva i druge dijetetske sastojke;

6) programske sadržaje koji su kategorisani kao sadržaji koji se ne preporučuju maloljetnicima; i

7) političko oglašavanje.

Telešoping blok

Član 73

Telešoping blok predstavlja posebnu programsku cjelinu u okviru televizijskog programa i ne može biti emitovan u okviru drugih programskih cjelina.

Telešoping blok mora biti lako prepoznatljiv i audio i vizuelno označen.

Telešoping blok mora trajati najmanje 15 minuta bez prekida.

Raspoređivanje oglašavanja i telešopinga

Član 74

Oglašavanje i telešoping spotovi emituju se u blokovima.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, odvojeni pojedinačni oglasni spotovi mogu se emitovati u prenosima sportskih događaja i neposredno prije ili poslije sponzorisanih sadržaja.

Emitovanjem oglasa i telešoping spotova ne smije se dovesti u pitanje cjelovitost programskog sadržaja, uzimajući u obzir prirodne prekide, trajanje i prirodu programa, kao i prava imalaca prava.

Emitovanje televizijskih filmova i kinematografskih ostvarenja može biti prekinuto televizijskim oglašavanjem i/ili telešoping spotovima jednom u 30 minuta.

Ako dnevne informativne emisije, posvećene vijestima, u televizijskim programima traju duže od 30 minuta, odnosno duže od 10 minuta u radijskim programima, oglasi se mogu emitovati isključivo između djelova (informativno-politički, sportski i vremenska prognoza) najviše jedan put, u trajanju ne dužem od 60 sekundi.

Emitovanje programa za djecu može biti prekinuto oglašavanjem jednom u 30 minuta, pod uslovom da program traje duže od 30 minuta.

Zabranjeno je emitovanje telešoping spotova tokom emitovanja programa za djecu.

Odredbe st. 1 do 6 ovog člana ne primjenjuju se na specijalizovane programe namijenjene oglašavanju, telešopingu ili samopromovisanju.

Naručilac oglasnih sadržaja

Član 75

U oglasnim sadržajima mora biti jasno označen naručilac.

Za istinitost i tačnost oglasnih sadržaja odgovoran je naručilac, a za njihovu usklađenost sa odredbama ovog i zakona kojim se uređuje oblast medija odgovoran je emiter.

Trajanje oglašavanja i telešoping spotova

Član 76

U programima javnog emitera televizijskog programa trajanje oglašavanja i telešoping spotova ne smije prelaziti:

1) u periodu između 6 i 18 časova - 15% tog perioda;

2) u periodu između 18 i 24 časa - 15% tog perioda.

U programima komercijalnog emitera televizijskog programa trajanje oglašavanja i telešoping spotova ne smije prelaziti:

1) u periodu između 6 i 18 časova - 20% tog perioda;

2) u periodu između 18 i 24 časa - 20% tog perioda.

U programima javnog emitera radijskog programa trajanje oglašavanja ne smije prelaziti sedam minuta po satu emitovanog programa.

U programima komercijalnog emitera radijskog programa trajanje oglašavanja ne smije prelaziti devet minuta po satu emitovanog programa.

U vrijeme trajanja oglašavanja iz st. 1 do 4 ovog člana ne uračunava se političko oglašavanje podnosilaca potvrđenih izbornih lista ili kandidata.

Odredbe st. 1 do 4 ovog člana ne primjenjuju se na najave sopstvenih programa, pratećih proizvoda koji proističu direktno iz programa, programe drugih subjekata koji pripadaju istoj emiterskoj grupi, sponzorske najave, plasman proizvoda i neutralne kadrove između uredničkog sadržaja i spotova za televizijsko oglašavanje ili telešoping i između pojedinačnih spotova.

Odredbe st. 1 do 5 ovog člana ne primjenjuju se na specijalizovane programe namijenjene oglašavanju, telešopingu ili samopromovisanju.

Uslovi za sponzorisanje programskih sadržaja

Član 77

Prilikom sponzorisanja programskih sadržaja pružalac AVM usluga mora ispunjavati sljedeće uslove:

1) sponzoru ne smije omogućiti da utiče na sadržaj i raspored programskog sadržaja koji sponzoriše, kao i na uredničku odgovornost i nezavisnost pružaoca AVM usluge;

2) ne smije se direktno podsticati na kupovinu ili iznajmljivanje roba ili usluga, naročito posebnim promotivnim upućivanjem na tu robu i usluge;

3) mora biti jasno označeno da su programski sadržaji sponzorisani; i

4) sponzorisani programski sadržaj mora biti, na način primjeren određenoj AVM usluzi, jasno označen imenom, odnosno nazivom, logotipom i/ili drugim simbolom sponzora, kao što je upućivanje na njegov proizvod ili usluge ili prepoznatljivi znak, na početku, tokom i/ili na kraju programskog sadržaja.

Identifikacija sponzora sportskih i kulturno-umjetničkih programa može biti i na početku i na kraju prirodnih pauza.

Zabrana sponzorisanja programskih sadržaja

Član 78

Zabranjeno je sponzorisanje programskih sadržaja od strane pravnih ili fizičkih lica čija je osnovna djelatnost:

1) proizvodnja ili prodaja proizvoda ili pružanje usluga čije je oglašavanje zakonom zabranjeno;

2) proizvodnja ili prodaja cigareta i drugih duvanskih proizvoda, uključujući i elektronske cigarete i posude za ponovno punjenje.

Kad programske sadržaje sponzoriše pravno ili fizičko lice čija djelatnost uključuje proizvodnju ili prodaju medicinskih sredstava i primjenu metoda i postupaka liječenja, dozvoljeno je samo promovisanje imena ili ugleda tog lica.

Ograničenja za sponzorisanje programskih sadržaja

Član 79

Političke partije, koalicije i druge političke ili vjerske organizacije ne mogu biti sponzori programskih sadržaja.

Vijesti i programski sadržaji o tekućim događajima ne mogu biti sponzorisani.

Nije dozvoljeno prikazivanje logotipa sponzora tokom emitovanja dječjih programa i vjerskih programa.

Plasman proizvoda

Član 80

Dozvoljen je plasman proizvoda u programskim sadržajima, osim u vijestima, programskim sadržajima o tekućim događajima, programima o potrošačkim pitanjima, vjerskim ili dječjim programima.

Zabranjen je plasman:

1) cigareta i drugih duvanskih proizvoda, uključujući i elektronske cigarete i posude za ponovno punjenje, kao i pravnih ili fizičkih lica čija je osnovna djelatnost proizvodnja ili prodaja ovih proizvoda; i

2) medicinskih sredstava koja se izdaju na teret sredstava zdravstvenog osiguranja, odnosno na recept, kao i metoda i postupaka liječenja.

Uslovi za programske sadržaje sa plasmanom proizvoda

Član 81

Programski sadržaji pružaoca AVM usluge sa plasmanom proizvoda moraju ispunjavati sljedeće uslove:

1) pružalac AVM usluge ne smije dozvoliti subjektu koji plasira proizvod da utiče na sadržaj i raspored programskog sadržaja televizijskog programa ili AVM usluge na zahtjev, kao i na uredničku odgovornost i nezavisnost pružaoca AVM usluge;

2) ne smije se direktno podsticati na kupovinu ili iznajmljivanje roba ili usluga, posebno promotivnim upućivanjem na tu robu ili usluge ili isticanjem proizvoda;

3) ne smije se nepotrebno isticati plasirani proizvod ili usluga;

4) programski sadržaj mora da bude primjereno označen na njegovom početku i na kraju, kao i prilikom nastavljanja programa nakon prekida za oglase, kako bi gledaoci bili jasno obaviješteni o postojanju plasmana proizvoda.

Izuzetno od stava 1 tačka 4 ovog člana, obaveza obavještavanja o postojanju plasmana proizvoda ne primjenjuje se u slučaju kad programski sadržaj sa plasmanom proizvoda ne proizvodi niti naručuje sam pružalac AVM usluga ili lice povezano s pružaocem AVM usluga u smislu člana 133 ovog zakona.

6. Političko oglašavanje

Uslovi za političko oglašavanje

Član 82

Političko oglašavanje je oglašavanje, sa ili bez finansijske naknade, kojim se preporučuju aktivnosti, ideje ili stavovi podnosioca potvrđene izborne liste ili kandidata u toku izborne ili referendumske kampanje, u skladu sa posebnim pravilima.

Političko oglašavanje u toku izborne ili referendumske kampanje ne se uračunava u dozvoljeno vrijeme trajanja oglašavanja u smislu člana 76 ovog zakona.

Ako nije drukčije propisano, na političko oglašavanje shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na oglašavanje.

Pravila političkog oglašavanja iz stava 1 ovog člana propisuje Savjet Agencije.

Prigovor u vezi sa radom emitera u toku izborne kampanje

Član 83

Podnosilac potvrđene izborne liste, kandidat ili nadležni organ za sprovođenje izbornog postupka može podnijeti prigovor u vezi sa radom emitera u smislu člana 23 ovog zakona.

Prigovor iz stava 1 ovog člana podnosi se nadležnom organu emitera.

Nadležni organ emitera dužan je da donese odluku u roku od 48 časova od prijema prigovora.

Protiv odluke nadležnog organa emitera, u roku od 48 časova od njenog prijema, može se podnijeti žalba Savjetu Agencije.

Savjet Agencije dužan je da donese odluku u roku od 48 časova od prijema žalbe iz stava 4 ovog člana.

Protiv odluke Savjeta Agencije može se pokrenuti upravni spor.

IV. OBAVLjANjE DJELATNOSTI PRUŽANjA AVM USLUGA I USLUGA DISTRIBUCIJE LINEARNIH AVM USLUGA

1. Odobrenje za emitovanje

Izdavanje odobrenja za emitovanje

Član 84

Agencija izdaje odobrenje za emitovanje putem zemaljskih radio-difuznih frekvencija i elektronskih komunikacionih mreža bez upotrebe radio-difuznih frekvencija.

Odobrenje za emitovanje posredstvom frekvencija koje su planovima raspodjele radiofrekvencija predviđene za analognu ili digitalnu zemaljsku radio-difuziju izdaje se nakon sprovedenog javnog konkursa za dodjelu prava na emitovanje.

Odobrenje za emitovanje posredstvom elektronskih komunikacionih mreža bez upotrebe radiodifuznih frekvencija izdaje se na osnovu podnijetog zahtjeva za izdavanje odobrenja za emitovanje.​​ 

Izuzetak od izdavanja odobrenja za emitovanje

Član 85

Za emitovanje televizijskog programa putem globalne informatičke mreže (Internet vebkasting) ne izdaje se odobrenje za emitovanje, ali je fizičko, odnosno pravno lice koje je u smislu člana 3 ovog zakona u nadležnosti Agencije, prije početka emitovanja televizijske usluge na taj način, dužno da podnese pisanu prijavu Agenciji.

Lice iz stava 1 ovog člana dužno je da se registruje kod nadležnog organa za obavljanje djelatnosti proizvodnje i emitovanja radijskog i/ili televizijskog programa.

Na lice iz stava 1 ovog člana shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje oblast medija i odredbe ovog zakona kojima se uređuju prava i obaveze imalaca odobrenja za emitovanje, a odnose se na:

1) registraciju kod nadležnog organa za obavljanje djelatnosti proizvodnje i emitovanja radijskog ili televizijskog programa;

2) identifikaciju televizijskog programa;

3) ostvarivanje prava na ispravku i odgovor;

4) zabrane propisane članom 15 ovog zakona;

5) zaštitu maloljetnika u uredničkim sadržajima i uslugama komercijalnih audiovizuelnih komunikacija;

6) upotrebu jezika na kojem se objavljuje televizijski program;

7) zabranjene aktivnosti u vezi sa pružanjem komercijalnih audiovizuelnih komunikacija; i

8) transparentnost vlasništva.

Bliži način podnošenja prijave iz stava 1 ovog člana propisuje Savjet Agencije.

Zabrana izdavanja odobrenja za emitovanje

Član 86

Domaćem pravnom licu u kojem se kao neposredni ili posredni osnivači pojavljuju i strana pravna lica registrovana u državama u kojima nije moguće utvrditi porijeklo osnivačkog kapitala, ne može se izdati odobrenje za emitovanje.

Javni konkurs za dodjelu prava na emitovanje

Član 87

Agencija raspisuje javni konkurs za dodjelu prava na emitovanje posredstvom frekvencija koje su planom raspodjele radio-frekvencija predviđene za analognu radio-difuziju (AM i FM radio) i putem pristupa multipleksu za digitalnu zemaljsku radio-difuziju.

Prije raspisivanja javnog konkursa, Agencija je dužna da:

1) od regulatornog organa nadležnog za oblast elektronskih komunikacija pribavi podatke o raspoloživosti frekvencija ili slobodnih resursa unutar multipleksa digitalne zemaljske radio-difuzije namijenjenih za emitovanje linearnih AVM usluga; i

2) sprovede analizu dostupnosti programskih sadržaja opštih radijskih ili televizijskih programa, po žanrovima i po programima sa različitim zonama pokrivanja, sa ciljem sagledavanja potrebe unapređenja zastupljenosti nedostajućih programskih sadržaja izvorno proizvedenih i/ili emitovanih u Crnoj Gori.

Sadržaj javnog konkursa za dodjelu prava na emitovanje

Član 88

Javni konkurs za dodjelu prava na emitovanje objavljuje se na internet stranici Agencije i u „Službenom listu Crne Gore”, a obavještenje o objavljivanju javnog konkursa u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se distribuira na teritoriji Crne Gore.

Javni konkurs sadrži:

1) predmet javnog konkursa (podatke o zoni pokrivanja i pripadajućim radio-difuznim frekvencijama i/ili broj radijskih i televizijskih programa za koje se dodjeljuje pravo da se prenose u multipleksu, kao i podatke o zoni pokrivanja koji se obezbjeđuje posredstvom multipleksa);​​ 

2) kriterijume, sa metodologijom bodovanja;

3) naznaku uslova koji treba da budu ispunjeni za obavljanje djelatnosti proizvodnje i emitovanja linearne AVM usluge, a koji se odnose na prostor, kadar i opremu;

4) iznos naknade za razmatranje prijave na javni konkurs;

5) visinu depozita, koji ne može biti veći od jedne četvrtine godišnje naknade za emitovanje;

6) period na koji se izdaje odobrenje za emitovanje;

7) rok za podnošenje prijave na javni konkurs;

8) rok za donošenje odluke;

9) napomenu da je uz prijavu na javni konkurs neophodno dostaviti izjavu da izdavanjem odobrenja neće nastati nedozvoljena medijska koncentracija u smislu čl. 136 i 137 ovog zakona, ovjerenu u skladu sa zakonom;

10) spisak prateće dokumentacije;

11) druge podatke od značaja za realizaciju javnog konkursa.

Kriterijumi iz stava 2 tačka 2 ovog člana moraju biti objektivni, mjerljivi i nediskriminatorni, a odnose se na:

1) obim i strukturu programskih sadržaja podnosioca prijave (raznovrsnost, učešće sopstvene produkcije, evropskih audiovizuelnih djela, nezavisne produkcije); i

2) finansijske pokazatelje vezane za mogućnost rentabilnog poslovanja i opstanka na tržištu.

Ako se za korišćenje iste radio-frekvencije ili kapaciteta u multipleksu na javni konkurs prijavi više lica koja ispunjavaju uslove, prednost ima podnosilac prijave koji je, u skladu sa metodologijom bodovanja, ostvario više bodova.

Ako podnosilac prijave emituje linearnu AVM uslugu u vrijeme raspisivanja javnog konkursa, Savjet Agencije je dužan da uzme u obzir stepen realizacije obaveza iz odobrenja za emitovanje.

Bliže kriterijume sa metodologijom bodovanja iz stava 2 tačka 2 ovog člana propisuje Savjet Agencije.

Prijava na javni konkurs za dodjelu prava na emitovanje

Član 89

Prijava na javni konkurs za dodjelu prava na emitovanje sadrži podatke o:

1) podnosiocu prijave;

2) strukturi vlasništva podnosioca prijave;

3) učešću podnosioca prijave i njegovih vlasnika u strukturi kapitala drugih pružalaca AVM usluga;

4) organizacionoj strukturi kojom podnosilac prijave namjerava da obezbijedi tehničke i programske zahtjeve za proizvodnju i emitovanje programa;

5) strukturi i obimu programa koji podnosilac prijave namjerava da proizvodi i emituje;

6) radio-difuznim frekvencijama ili zoni pokrivanja koja se obezbjeđuje posredstvom multipleksa za koje se podnosi prijava na konkurs;

7) druge podatke.

Uz prijavu na javni konkurs dostavlja se:

1) dokaz o upisu u registar koji se vodi kod nadležnog organa za obavljanje djelatnosti proizvodnje i emitovanja radijskog i/ili televizijskog programa;

2) kopija osnivačkog akta i statuta, ovjerena u skladu sa zakonom;

3) dokaz da podnosilac prijave, odnosno odgovorno lice podnosioca prijave nije osuđivano za krivična djela protiv službene dužnosti u roku od pet godina prije podnošenja zahtjeva;

4) izjava da izdavanjem odobrenja za emitovanje neće nastati nedozvoljena medijska koncentracija u smislu ovog zakona, ovjerena u skladu sa zakonom;

5) šematski prikaz organizacione strukture i sistematizacije poslova kojom podnosilac prijave namjerava da obezbijedi tehničke i programske zahtjeve za proizvodnju i emitovanje programa;

6) finansijski iskazi za dvije godine prije raspisivanja javnog konkursa;

7) biznis plan za novoosnovana privredna društva (projekcija za pet godina);

8) programska osnova koja sadrži dnevnu, nedjeljnu i mjesečnu programsku šemu za opšti ili specijalizovani televizijski ili radijski program, sačinjenu u skladu sa članom 24 ovog zakona;

9) opis planirane strukture sopstvene produkcije (vrsta/žanr, trajanje i kratak opis sadržaja emisija);

10) opis planirane strukture: programa na jezicima nacionalnih manjina, kupljenog programa, evropskih audiovizuelnih djela, programa nezavisnih proizvođača, reemitovanog programa (naziv, trajanje i kratak opis sadržaja emisija);

11) ovlašćenja za reemitovanje i/ili odloženo emitovanje tuđeg programa;

12) projekat studijske tehnike;

13) predugovor sa korisnikom/vlasnikom objekta u/na kojem će se instalirati studijska i emisiona oprema ili potvrda o navedenom;

14) druga prateća dokumentacija.

Bliži sadržaj i obrazac prijave iz stava 1 ovog člana propisuje Savjet Agencije.

Dodjela prava na emitovanje

Član 90

Prijava na javni konkurs za dodjelu prava na emitovanje podnosi se Agenciji u pisanom obliku, u roku koji ne može biti kraći od 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

Ako prijava na javni konkurs nije uredna, Savjet Agencije u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave na javni konkurs pisanim putem obavještava​​ podnosioca prijave da u roku od sedam dana otkloni nedostatke i dostavi tražene podatke i dokumentaciju.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, ne može se mijenjati ili dopunjavati dokumentacija iz člana 89 ovog zakona koja predstavlja osnov za bodovanje, odnosno može uticati na rezultate bodovanja.

Ako podnosilac prijave na javni konkurs ne dostavi urednu prijavu u roku iz stava 2 ovog člana, Savjet Agencije će tu prijavu odbiti.

Spisak podnosilaca urednih i blagovremenih prijava Savjet Agencije objavljuje na internet stranici Agencije, u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni konkurs.

O dodjeli prava na emitovanje po osnovu javnog konkursa Savjet Agencije odlučuje rješenjem, u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni konkurs.

Rješenje iz stava 6 ovog člana Savjet Agencije objavljuje na internet stranici Agencije i u „Službenom listu Crne Gore”.

Protiv rješenja iz stava 6 ovog člana može se pokrenuti upravni spor.

Izdavanje odobrenja za emitovanje nakon dodjele prava na emitovanje

Član 91

Direktor Agencije dužan je da, u roku od 15 dana od dana donošenja rješenja iz člana 90 stav 6 ovog zakona, izda odobrenje za emitovanje podnosiocu prijave kojem je dodijeljeno pravo na emitovanje.

Spisak lica kojima je izdato odobrenje za emitovanje direktor Agencije objavljuje na internet stranici Agencije.

Primjerak odobrenja za emitovanje direktor Agencije dostavlja regulatornom organu nadležnom za oblast elektronskih komunikacija i organu državne uprave nadležnom za vođenje evidencije medija.

Zabrana višestrukog pokrivanja iste zone pokrivanja radio-difuznim frekvencijama

Član 92

Ako je pokrivanje odobrene zone pokrivanja linearne AVM usluge već ostvareno sa jednom radio-difuznom frekvencijom ili u okviru multipleksa digitalne zemaljske radio-difuzije, istom emiteru ne može se izdati odobrenje za emitovanje za drugu radio-difuznu frekvenciju ili posredstvom drugog multipleksa digitalne zemaljske radio-difuzije kojim bi se pokrivao veći ili čitav dio iste zone pokrivanja.

Vraćanje depozita

Član 93

Licu kome je po osnovu javnog konkursa za dodjelu prava na emitovanje izdato odobrenje za emitovanje, uplaćeni depozit se uračunava u iznos godišnje naknade za emitovanje.

Licu kome nije dodijeljeno pravo na emitovanje nakon sprovedenog javnog konkursa, uplaćeni depozit se vraća u roku od sedam dana od dana donošenja odluke po konkursu.

Uplaćeni depozit se ne vraća imaocu odobrenja za emitovanje koji:

1) pisanim putem, prije roka određenog za početak emitovanja, obavijesti Agenciju da neće emitovati program, odnosno koristiti odobrenjem dodijeljenu radio-frekvenciju; i

2) ne započne emitovanje programa u odobrenjem određenom roku.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za emitovanje

Član 94

Zahtjev za izdavanje odobrenja za emitovanje posredstvom elektronskih komunikacionih mreža bez upotrebe radio-difuznih frekvencija, u pisanoj ili elektronskoj formi Agenciji podnosi:

1) pravno ili fizičko lice koje je registrovano kod nadležnog organa za obavljanje djelatnosti emitovanja radijskog ili televizijskog programa i koje namjerava da za emitovanje tog programa koristi elektronske komunikacione mreže bez upotrebe radio-difuznih frekvencija; i​​ 

2) javni emiter.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana podnosi se sljedeća dokumentacija:

1) dokaz o upisu u registar iz stava 1 tačka 1 ovog člana;

2) podatke o vlasničkoj strukturi podnosioca zahtjeva;

3) kopija osnivačkog akta i statuta, ovjerena u skladu sa zakonom;

4) dokaz da pravno lice koje je podnosilac zahtjeva, odnosno odgovorno lice podnosioca zahtjeva nije osuđivano za krivična djela protiv službene dužnosti u roku od pet godina prije podnošenja zahtjeva;

5) izjava da izdavanjem odobrenja za emitovanje neće nastati nedozvoljena medijska koncentracija u smislu ovog zakona, ovjerena u skladu sa zakonom;

6) šematski prikaz organizacije i sistematizacije poslova i druga dokumentacija kojom podnosilac zahtjeva potvrđuje namjeru da ispuni uslove u pogledu prostora, kadra i opreme, kao i programske zahtjeve za proizvodnju i emitovanje programa;

7) programska osnova sa podacima o obimu i strukturi programskih sadržaja (raznovrsnost, učešće sopstvene produkcije, evropskih audiovizuelnih djela, nezavisne produkcije) i identifikacionim znakom;

8) projekat studijske tehnike;

9) druga prateća dokumentacija.

Dokumentacija iz stava 2 tač. 1 do 5 ovog člana objavljuje se na internet stranici Agencije.​​ 

Ako zahtjev iz stava 1 ovog člana nije uredan, direktor Agencije u roku od sedam dana od dana podnošenja zahtjeva pisanim putem obavještava podnosioca zahtjeva da u roku od sedam dana otkloni nedostatke i dostavi tražene podatke i dokumentaciju.

Ako podnosilac zahtjeva iz stava 1 ovog člana ne dostavi uredan zahtjev u roku iz stava 4 ovog člana, direktor Agencije će taj zahtjev odbaciti.

O zahtjevu iz stava 1 ovog člana odlučuje direktor Agencije rješenjem, u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Protiv rješenja iz stava 6 ovog člana dozvoljena je žalba Savjetu Agencije, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja.

O žalbi iz stava 7 ovog člana odlučuje Savjet Agencije rješenjem, u roku od 15 dana od dana prijema žalbe.

Protiv rješenja iz stava 8 ovog člana može se pokrenuti upravni spor.

Primjerak odobrenja za emitovanje direktor Agencije dostavlja organu državne uprave nadležnom za vođenje evidencije medija.

Bliži sadržaj i obrazac zahtjeva iz stava 1 ovog člana propisuje Savjet Agencije.

Sadržaj odobrenja za emitovanje

Član 95

Odobrenje za emitovanje sadrži podatke o:

1) licu kome se odobrenje izdaje;

2) nazivu, oznaci i skraćenom identifikacionom znaku linearne AVM usluge;

3) strukturi programa i drugim programskim obavezama, u skladu sa podnesenom prijavom na javni konkurs ili zahtjevom za dodjelu prava na emitovanje;

4) vrsti elektronske komunikacione mreže za distribuciju linearnih AVM usluga;

5) dodijeljenim radio-difuznim frekvencijama, na osnovu javnog konkursa, kad se za pružanje linearne AVM usluge koriste analogni radio-difuzni sistemi;

6) pristupu ponuđača AVM usluga prenosnim kapacitetima posebnih radijskih ili televizijskih programa unutar multipleksa, kad se za pružanje linearne AVM usluge koriste digitalni radiodifuzni sistemi;

7) identifikacionom znaku linearne AVM usluge;

8) roku za početak emitovanja;

9) periodu važenja odobrenja;

10) visini naknada i uslovima plaćanja; i

11) drugim pravima i obavezama imaoca odobrenja.

Odobrenje za emitovanje objavljuje se na internet stranici Agencije u roku od osam dana od dana njegovog izdavanja.

Period izdavanja odobrenja za emitovanje

Član 96

Odobrenje za emitovanje programa putem zemaljskih radio-difuznih frekvencija izdaje se na period od deset godina.

Odobrenje za emitovanje programa posredstvom elektronskih komunikacionih mreža bez upotrebe radio-difuznih frekvencija izdaje se na neodređeno vrijeme.

Produženje odobrenja za emitovanje

Član 97

Ako je odobrenje za emitovanje izdato u postupku po javnom konkursu, Agencija će, imajući u vidu postupanje imaoca odobrenja u periodu važenja odobrenja, a nakon sprovođenja novog javnog konkursa:

1) odobriti produženje odobrenja, pri čemu će taj imalac odobrenja imati prednost ako ispunjava uslove novog konkursa;

2) odbiti produženje odobrenja.

Prenos odobrenja za emitovanje

Član 98

Odobrenje za emitovanje programa posredstvom frekvencija koje su planom raspodjele radiofrekvencija predviđene za analognu zemaljsku radio-difuziju ne može se, privremeno ili trajno, ustupati, iznajmljivati ili na drugi način prenositi.

Odobrenje za emitovanje programa posredstvom frekvencija koje su planom raspodjele radiofrekvencija predviđene za digitalnu zemaljsku radio-difuziju može se, privremeno ili trajno, ustupati, iznajmljivati ili na drugi način prenositi, uz saglasnost Savjeta Agencije.

Imaocu odobrenja iz stava 2 ovog člana Agencija neće dati saglasnost ako:

1) bi se na taj način stvorila nedozvoljena medijska koncentracija u smislu čl. 136 i 137 ovog zakona;

2) se kao vlasnik lica na koje se želi prenijeti odobrenje pojavljuje strano pravno lice registrovano u državi u kojoj nije moguće utvrditi porijeklo osnivačkog kapitala; i

3) je lice, na koje se prenosi odobrenje za emitovanje, politička stranka, organizacija ili koalicija, kao i pravno lice čiji je osnivač politička stranka, organizacija ili koalicija.

Odobrenje za emitovanje programa posredstvom elektronskih komunikacionih mreža bez upotrebe radio-difuznih frekvencija može se, privremeno ili trajno, ustupati, iznajmljivati ili na drugi način prenositi uz prethodno podnošenje pisanog obavještenja Agenciji i pod uslovom da prenosom odobrenja neće doći do slučajeva iz stava 3 ovog člana.

Ako nakon prenosa odobrenja iz stava 4 ovog člana Agencija utvrdi da je nastupio neki od slučajeva iz stava 3 ovog člana, naložiće imaocu odobrenja za emitovanje da u roku od tri mjeseca otkloni utvrđene nedostatke.

Ako imalac odobrenja za emitovanje ne postupi u skladu sa nalogom iz stava 5 ovog člana, Agencija će mu oduzeti odobrenje.

Prenosom odobrenja za emitovanje programa, sva prava i obaveze po osnovu emitovanja određenog programa prenose se na novog imaoca odobrenja.

Izmjena odobrenja za emitovanje

Član 99

Odobrenje za emitovanje izmijeniće se u slučaju promjene:

1) naziva emitera, odnosno imaoca odobrenja;

2) naziva, oznake ili identifikacionog znaka AVM usluge;

3) programske strukture radijskog ili televizijskog programa;

4) zone pokrivanja;

5) statusa (opšti, odnosno specijalizovani program);

6) sistema emitovanja.

Bliži način izmjene odobrenja za emitovanje propisuje Savjet Agencije.

Prestanak važenja odobrenja za emitovanje

Član 100

Odobrenje za emitovanje prestaje da važi:

1) istekom roka na koji je odobrenje izdato;

2) na pisani zahtjev imaoca odobrenja;

3) oduzimanjem odobrenja; i

4) u slučaju likvidacije emitera kao pravnog lica ili brisanja iz registra nadležnog organa za obavljanje djelatnosti proizvodnje i emitovanja radijskog i/ili televizijskog programa.

Oduzimanje odobrenja za emitovanje

Član 101

Odobrenje za emitovanje može se oduzeti privremeno ili trajno.

Razlozi za oduzimanje odobrenja za emitovanje su:

1) postojanje nedozvoljene medijske koncentracije;

2) kršenje odredaba o programskim standardima predviđenih ovim zakonom;

3) neplaćanje godišnje naknade u skladu sa ovim zakonom;

4) nerealizacija strukture programa i drugih programskih obaveza u skladu sa izdatim odobrenjem;

5) kršenje odredaba o komercijalnim audiovizuelnim komunikacijama predviđenih ovim zakonom;

6) nedostavljanje podataka o vlasničkoj strukturi u skladu sa ovim zakonom;

7) prekid emitovanja programa u toku kalendarske godine iz neopravdanih razloga;

8) nezapočinjanje pružanja AVM usluge u propisanom roku;

9) nedostavljanje na uvid ugovora sa najmanje jednim distributerom linearnih AVM usluga u skladu sa ovim zakonom;

10) oduzimanje odobrenja za korišćenje radio-difuzne frekvencije, ako su zemaljski radiodifuzni sistemi bili jedina mreža elektronskih komunikacija za emitovanje radijskog ili televizijskog programa;

11) oduzimanje operatoru multipleksa odobrenja za korišćenje radio-difuzne frekvencije;

12) davanje netačnih podataka ili propuštanje iznošenja podataka koji su od značaja za izdavanje odobrenja za emitovanje;

13) prenošenje odobrenja za emitovanje suprotno ovom zakonu; i

14) utvrđivanje, nakon izdavanja odobrenja za emitovanje, da je jedan od neposrednih ili posrednih suvlasnika emitera strano pravno lice iz člana 86 ovog zakona.

Početak emitovanja uz upotrebu radio-difuznih frekvencija

Član 102

Emiter koji prvi put dobije odobrenje za emitovanje dužan je da počne sa emitovanjem programa na dodijeljenim radio-difuznim frekvencijama u roku određenom odobrenjem, koji ne može biti duži od 120 dana od dana izdavanja odobrenja.

Emiter koji proširuje zonu pokrivanja dužan je da počne sa emitovanjem programa na dodijeljenim radio-difuznim frekvencijama u roku određenom odobrenjem, koji ne može biti duži od 60 dana od dana izdavanja odobrenja.

U slučaju da emiter ne počne sa emitovanjem programa u roku određenom odobrenjem, direktor Agencije će izdato odobrenje oduzeti.

Početak emitovanja bez upotrebe radio-difuznih frekvencija

Član 103

Emiter koji je dobio odobrenje za emitovanje putem elektronske komunikacione mreže bez upotrebe radio-difuznih frekvencija dužan je da:

1) u roku od 30 dana od dana izdavanja odobrenja zaključi ugovor sa najmanje jednim distributerom linearnih AVM usluga i dostavi ga Agenciji; i

2) počne sa emitovanjem programa u roku određenom odobrenjem, koji ne može biti duži od 120 dana od dana izdavanja odobrenja.

Svaki ugovor sa distributerima linearnih AVM usluga zaključen nakon isteka roka iz stava 1 ovog člana, dostavlja se Agenciji u roku od 15 dana od dana zaključenja tog ugovora.

Programsko umrežavanje linearnih AVM usluga

Član 104

Radi istovremenog emitovanja dva ili više radijskih ili televizijskih programa u trajanju do tri sata dnevno, neprekidno ili ukupno, dozvoljeno je programsko umrežavanje.

Programsko umrežavanje radi emitovanja programa posredstvom frekvencija koje su planovima raspodjele radio-frekvencija predviđene za analognu ili digitalnu zemaljsku radio-difuziju može započeti na osnovu saglasnosti Savjeta Agencije.

Saglasnost iz stava 2 ovog člana Savjet Agencije daje u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za dobijanje saglasnosti.

Programsko umrežavanje radi emitovanja programa posredstvom elektronskih komunikacionih mreža bez upotrebe radio-difuznih frekvencija može započeti uz prethodno podnošenje obavještenja Agenciji.

Zabranjeno je programsko umrežavanje kojim bi se stvorila nedozvoljena medijska koncentracija u smislu čl. 136 i 137 ovog zakona.

Bliži sadržaj, obrazac i način podnošenja zahtjeva za dobijanje saglasnosti iz stava 2 ovog člana i obavještenja iz stava 4 ovog člana propisuje Savjet Agencije.

Povezivanje televizijskih i radijskih programa u mreže

Član 105

Emiteri se mogu povezivati u regionalne ili nacionalne mreže, ako povezani emiteri:

1) donesu zajedničku programsku osnovu i zaključe ugovor o načinu izvršavanja zajedničke programske osnove i dostave ih Agenciji;

2) imenuju odgovornog urednika zajedničkog programa i akt o imenovanju dostave Savjetu Agencije 15 dana prije početka emitovanja zajedničkog programa.

Regionalna ili nacionalna mreža, u smislu stava 1 ovog člana, smatra se jedinstvenim radijskim ili televizijskim programom u odnosu na programske zahtjeve i ograničenja propisana ovim zakonom.

Na postupak povezivanja emitera u regionalne ili nacionalne mreže shodno se primjenjuju odredbe člana 104 st. 2, 3 i 4 ovog zakona.

6. Prijava za pružanje AVM usluge na zahtjev

Podnošenje prijave za pružanje AVM usluge na zahtjev

Član 106

Pružalac AVM usluge na zahtjev dužan je da, u roku od 30 dana od početka pružanja AVM usluge na zahtjev, u pisanoj formi, podnese Agenciji prijavu za pružanje AVM usluge na zahtjev.

Sadržaj i obrazac prijave

Član 107

Prijava iz člana 106 ovog zakona sadrži podatke o:

1) podnosiocu prijave;

2) nazivu AVM usluge na zahtjev;

3) elektronskim komunikacionim mrežama za pristup toj AVM usluzi na zahtjev;

4) programskoj osnovi AVM usluge na zahtjev; i

5) podatke o vlasničkoj strukturi podnosioca prijave.

Uz prijavu iz stava 1 ovog člana podnosi se dokaz da je podnosilac prijave upisan u Centralni registar privrednih subjekata.

Obrazac prijave iz stava 1 ovog člana propisuje Savjet Agencije.

Postupanje po prijavi

Član 108

Ako prijava iz člana 106 ovog zakona nije uredna, Agencija u roku od sedam dana od dana prijema prijave pisanim putem obavještava podnosioca prijave da u roku od sedam dana otkloni nedostatke i dostavi tražene podatke i dokumentaciju.

Ako podnosilac prijave ne dostavi urednu prijavu u roku iz stava 1 ovog člana, Agencija će tu prijavu odbiti.

Agencija je dužna da, u roku od sedam dana od dana prijema uredne prijave, upiše podnosioca prijave u registar pružalaca AVM usluga na zahtjev.

Obavještavanje Agencije o promjeni podataka

Član 109

Pružalac AVM usluge na zahtjev dužan je da obavijesti Agenciju o promjenama podataka, i to:

1) u roku od 15 dana od dana nastanka promjene, u slučaju promjene podataka iz člana 107 stav 1 tač. 1 i 2 ovog zakona;

2) najmanje 15 dana prije predviđenog dana promjene, u slučaju promjene podataka iz člana 107 stav 1 tač. 3 i 4 ovog zakona.

7. Odobrenje za distribuciju

Sticanje statusa distributera linearnih AVM usluga

Član 110

Fizičko ili pravno lice koje namjerava da za distribuciju linearnih AVM usluga koristi zemaljske radio-difuzne frekvencije, stiče status operatora multipleksa dobijanjem odobrenja za distribuciju na osnovu javnog konkursa.

Pravno ili fizičko lice koje namjerava da vrši distribuciju linearnih AVM usluga posredstvom elektronskih komunikacionih mreža bez upotrebe zemaljskih radio-difuznih frekvencija dužno je da, u pisanoj formi, podnese zahtjev Agenciji.

Sadržaj javnog konkursa za dodjelu prava na distribuciju

Član 111

Prije raspisivanja javnog konkursa za dodjelu prava na distribuciju, Agencija je dužna da od regulatornog organa nadležnog za oblast elektronskih komunikacija pribavi podatke o raspoloživim radio-frekvencijama za digitalnu zemaljsku radio-difuziju, namijenjenim za emitovanje linearnih AVM usluga.

Javni konkurs iz stava 1 ovog člana sadrži:

1) podatke o radio-frekvencijama koje su predmet javnog konkursa;

2) podatke o predviđenom broju radijskih i televizijskih programa koji će pravo za pristup multipleksu digitalne radio-difuzije steći na osnovu javnog konkursa iz člana 88 ovog zakona;

3) uslove za prijavljivanje na javni konkurs;

4) kriterijume, sa metodologijom bodovanja;

5) iznos naknade za razmatranje prijave na javni konkurs;

6) visinu depozita, koji ne može biti veći od jedne četvrtine godišnje naknade za pružanje usluge distribucije linearnih AVM usluga;

7) period na koji se izdaje odobrenje;

8) rok za podnošenje prijave;

9) rok za donošenje odluke; i

10) spisak potrebne dokumentacije.

Kriterijumi iz stava 2 tačka 4 ovog člana moraju biti objektivni, mjerljivi i nediskriminatorni i odnose se na:

1) obim i strukturu paketa programa (raznovrsnost, učešće crnogorskih radio i televizijskih programa i dr.) koje pružalac AVM usluge namjerava da distribuira; i

2) finansijske faktore rentabilnog poslovanja i opstanka na tržištu.

Bliže kriterijume sa metodologijom bodovanja iz stava 2 tačka 4 ovog člana propisuje Savjet Agencije.

Shodna primjena u postupku izdavanja i oduzimanja odobrenja za distribuciju

Član 112

Na postupak izdavanja i oduzimanja odobrenja za distribuciju shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na postupak izdavanja i oduzimanja odobrenja za emitovanje.

Sadržaj i prenos odobrenja za distribuciju

Član 113

Odobrenje za distribuciju sadrži podatke o:

1) imaocu odobrenja;

2) nazivu usluge distribucije linearnih AVM usluga;

3) zoni pokrivanja, odnosno pružanja usluge distribucije linearnih AVM usluga;

4) listi radijskih ili televizijskih programa koji su uključeni u ponudu;

5) iznosu i načinu plaćanja godišnje naknade;

6) periodu važenja odobrenja;

7) roku za početak pružanja usluge; i

8) drugim pravima i obavezama imaoca odobrenja.

Odobrenje za distribuciju posredstvom elektronskih komunikacionih mreža namijenjenih za digitalnu zemaljsku radio-difuziju i/ili posredstvom elektronskih​​ komunikacionih mreža bez upotrebe radio-difuznih frekvencija može se, privremeno ili trajno, ustupati, iznajmljivati ili na drugi način prenositi, uz saglasnost Savjeta Agencije.

Imaocu odobrenja iz stava 2 ovog člana Agencija neće dati saglasnost ako bi se na taj način:

1) stvorila koncentracija kojom bi se ugrozila konkurencija na tržištu ovih usluga, linearnih AVM usluga ili sa njima povezanih drugih usluga i proizvoda na susjednim tržištima; i

2) među njegovim osnivačima pojavila i strana pravna lica registrovana u državama u kojima nije moguće utvrditi porijeklo osnivačkog kapitala.

Zahtjev za pružanje usluge distribucije linearnih AVM usluga

Član 114

Pravno ili fizičko lice koje namjerava da pruža usluge distribucije linearnih AVM usluga dužno je da, u pisanoj formi, podnese zahtjev Agenciji.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana sadrži podatke o:

1) podnosiocu prijave;

2) nazivu usluge distribucije linearnih AVM usluga;

3) zoni pokrivanja, odnosno pružanja usluge distribucije linearnih AVM usluga;

4) listi radijskih ili televizijskih programa koji su uključeni u ponudu; i

5) vlasničkoj strukturi podnosioca zahtjeva.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana podnosi se dokaz da je podnosilac zahtjeva upisan u Centralni registar privrednih subjekata.

Obrazac zahtjeva iz stava 1 ovog člana propisuje Savjet Agencije.

Shodna primjena u postupku po zahtjevu za pružanje usluge distribucije linearnih AVM usluga

Član 115

Na postupak po zahtjevu za pružanje usluge distribucije linearnih AVM usluga shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na postupak po prijavi za pružanje AVM usluge na zahtjev.

Izmjena odobrenja za distribuciju

Član 116

Odobrenje za distribuciju može se izmijeniti u slučaju promjene:

1) naziva distributera linearnih AVM usluga, odnosno imaoca odobrenja;

2) identifikacionog znaka distributera linearnih AVM usluga;

3) vlasničke strukture distributera linearnih AVM usluga;

4) liste programa, odnosno pregleda radijskih i televizijskih programa;

5) zone pokrivanja;

6) sistema distribucije linearnih AVM usluga.

Bliži način izmjene odobrenja za distribuciju propisuje Savjet Agencije.

Ugovor sa operatorima elektronskih komunikacionih mreža

Član 117

Distributer linearnih AVM usluga kome je izdato odobrenje za distribuciju dužan je da u roku od 90 dana od dana izdavanja odobrenja zaključi ugovor sa odgovarajućim operatorom najmanje jedne elektronske komunikacione mreže u smislu zakona kojim se uređuje oblast elektronskih komunikacija i dostavi ga Agenciji ili dostavi dokaz o izvršenom upisu u registar operatora koji vodi regulatorni organ nadležan za oblast elektronskih komunikacija.

Svaki ugovor sa operatorima elektronskih komunikacionih mreža zaključen nakon isteka roka iz stava 1 ovog člana, dostavlja se Agenciji u roku od 15 dana od dana zaključenja tog ugovora.

Pretplatnički ugovor

Član 118

Distributer linearnih AVM usluga dužan je da sa krajnjim korisnikom zaključi ugovor o načinu i uslovima pružanja usluga distribucije linearnih AVM usluga.

Ugovor iz stava 1 ovog člana sadrži odredbe o:

1) iznosu i načinu plaćanja pristupne naknade;

2) iznosu i načinu plaćanja mjesečne naknade;

3) listi programa koji su uključeni u uslugu distribucije;

4) primijenjenim mjerama i dostupnim alatima koje mogu koristiti korisnici kako bi maloljetnicima ograničili pristup sadržajima koji mogu ugroziti njihov fizički, zdravstveni, moralni, mentalni, intelektualni, emotivni i socijalni razvoj; i

5) uslovima i postupku podnošenja prigovora u vezi sa radom pružaoca AVM usluge na zahtjev.

Odredba stava 1 ovog člana odnosi se na distributera linearnih AVM usluga koji nudi zaštićene usluge.

Zabrana uskraćivanja priključka

Član 119

Distributer linearnih AVM usluga ne može da:

1) uskrati priključak zainteresovanom korisniku, ako za to postoje tehničke mogućnosti;

2) uslovljava pretplatnikov pristup listi programa odricanjem od prava na korišćenje iste ili druge usluge koju nudi drugi distributer linearnih AVM usluga; i

3) uslovljava pretplatnikov pristup listi programa direktnom kupovinom njegove prijemničke opreme, iako se na domaćem tržištu može kupiti ista ili slična oprema.

V. ZAŠTIĆENE USLUGE

Zaštićena usluga

Član 120

Zaštićena usluga je AVM usluga čiji je prijem u nekodiranom obliku uslovljen zaključenjem korisničkog ugovora ili drugim oblikom prethodne individualne autorizacije (uslovni pristup).

Zabranjene aktivnosti u vezi sa zaštićenim uslugama

Član 121

Zabranjena je proizvodnja, uvoz, stavljanje u promet, davanje u zakup, oglašavanje ili držanje u komercijalne svrhe uređaja ili softvera koji su prevashodno konstruisani, proizvedeni ili prilagođeni da omoguće ili olakšaju izbjegavanje mjere uslovnog pristupa zaštićenoj usluzi i koji nemaju drugu namjenu.

Zabranjena je instalacija, održavanje ili zamjena uređaja i softvera iz stava 1 ovog člana u komercijalne svrhe.

Zabranjeno je zaobilaženje bilo koje mjere uslovnog pristupa ili pružanje usluga kojima se to omogućava ili olakšava.

Zabranjeno je emitovanje ili distribuiranje bilo kojeg vida komercijalnih audiovizuelnih komunikacija o aktivnostima ili uslugama iz st. 1, 2 i 3 ovog člana.

VI. USLUGA PLATFORME ZA RAZMJENU VIDEO SADRŽAJA

Usluga platforme za razmjenu video sadržaja

Član 122

Usluga platforme za razmjenu video sadržaja je usluga čija je osnovna namjena, u cjelini ili njenog odvojivog dijela, da se široj javnosti omogući pristup i razmjena programa i/ili video sadržaja koje su kreirali korisnici, za informisanje, zabavu ili obrazovanje, za koje pružalac usluge platforme za razmjenu video sadržaja nema uredničku odgovornost, a koja se pruža posredstvom elektronskih komunikacionih mreža i čiju organizaciju utvrđuje pružalac usluge platforme za razmjenu video sadržaja, uključujući korišćenje automatskih sredstava ili algoritama, a naročito prikazivanje, označavanje i određivanje redosljeda.

Status pružaoca usluge platforme za razmjenu video sadržaja

Član 123

Pružanje usluge platforme za razmjenu video sadržaja može da vrši fizičko ili pravno lice koje je osnovano u Crnoj Gori i obavlja djelatnost pružanja usluga pristupa i korišćenja platforme za razmjenu video sadržaja u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje oblast elektronske trgovine (u daljem tekstu: pružalac usluge platforme za razmjenu video sadržaja).

Ako pružalac usluge platforme za razmjenu video sadržaja nema sjedište u Crnoj Gori ili državi članici Evropske unije, smatra se da je pružalac usluge platforme za razmjenu video sadržaja osnovan u Crnoj Gori ako:

1) ima matično privredno društvo osnovano u Crnoj Gori;

2) ima zavisno privredno društvo osnovano u Crnoj Gori; ili

3) je dio grupe privrednih društava, a drugo privredno društvo iz te grupe je osnovano u Crnoj Gori.

U slučaju kad je svako od privrednih društava iz stava 2 ovog člana osnovano u različitim državama, odnosno Crnoj Gori i državama članicama Evropske unije, smatra se da je pružalac usluge platforme za razmjenu video sadržaja osnovan u Crnoj Gori, odnosno državi članici Evropske unije, ako:

1) je u Crnoj Gori osnovano njegovo matično privredno društvo;

2) u Crnoj Gori nije osnovano njegovo matično privredno društvo, a osnovano je njegovo zavisno privredno društvo; ili

3) u Crnoj Gori nije osnovano njegovo matično, odnosno zavisno privredno društvo, a osnovano je drugo privredno društvo koje je dio grupe privrednih društava.

U slučaju iz stava 3 ovog člana, kad postoji više zavisnih privrednih društava i drugih privrednih društava koja su dio grupe privrednih društava, koja su osnovana u različitim državama, odnosno Crnoj Gori i državama članicama Evropske unije, smatra se da je pružalac usluge platforme za razmjenu video sadržaja osnovan u Crnoj Gori ako je u Crnoj Gori jedno od zavisnih privrednih društava, odnosno jedno od drugih privrednih društava koja su dio grupe privrednih društava započelo svoju aktivnost i održava stabilnu i efikasnu vezu sa crnogorskom privredom.

Grupa privrednih društava, u smislu ovog člana, su matično privredno društvo, sva njegova zavisna privredna društva i sva druga privredna društva koja su u organizacionom smislu ekonomski i pravno povezana sa njima.

Lista pružalaca usluga platformi za razmjenu video sadržaja u nadležnosti Agencije

Član 124

Agencija utvrđuje i ažurira listu pružalaca usluga platformi za razmjenu video sadržaja nad kojima ima nadležnosti u skladu sa ovim zakonom, uz navođenje uslova iz člana 123 ovog zakona.

Listu iz stava 1 ovog člana Agencija dostavlja Evropskoj komisiji.

Podnošenje prijave za pružanje usluge platforme za razmjenu video sadržaja

Član 125

Pružalac usluge platforme za razmjenu video sadržaja dužan je da, u roku od 30 dana od dana početka pružanja usluge platforme za razmjenu video sadržaja, u pisanoj formi, podnese prijavu Agenciji.

Prijava iz stava 1 ovog člana sadrži podatke o:

1) podnosiocu prijave;

2) nazivu usluge platforme za razmjenu video sadržaja; i

3) elektronskim komunikacionim mrežama i uslugama za pristup platformi za razmjenu video sadržaja.

Uz prijavu iz stava 1 ovog člana podnosi se dokaz da je podnosilac prijave upisan u Centralni registar privrednih subjekata.

Pružalac usluge platforme za razmjenu video sadržaja dužan je da obavijesti Agenciju o promjenama podataka, i to:

1) u roku od 15 dana od dana nastanka promjene, u slučaju promjene podataka iz stava 2 tač. 1 i 2 ovog člana;

2) najmanje 15 dana prije predviđenog datuma promjene, u slučaju promjene podataka iz stava 2 tačka 3 ovog člana.

Obrazac prijave iz stava 1 ovog člana propisuje Savjet Agencije.

Shodna primjena u postupku po prijavi za pružanje usluge platforme za razmjenu video sadržaja

Član 126

Na postupanje po prijavi za pružanje usluge platforme za razmjenu video sadržaja shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na postupanje po prijavi za pružanje AVM usluge na zahtjev.

Obaveza identifikacije pružaoca usluge platforme za razmjenu video sadržaja

Član 127

Pružalac usluge platforme za razmjenu video sadržaja dužan je da korisniku usluge omogući jednostavan, neposredan i stalan pristup naročito sljedećim podacima:

1) nazivu pružaoca usluge platforme za razmjenu video sadržaja;

2) adresi sjedišta, odnosno prebivališta, adresi za prijem elektronske pošte ili internet stranici pružaoca usluge platforme za razmjenu video sadržaja;

3) broju pod kojim je upisan u registar pružalaca usluga platformi za razmjenu video sadržaja;

4) državi u kojoj je osnovan pružalac usluge platforme za razmjenu video sadržaja u smislu člana 123 ovog zakona;

5) nadležnom regulatornom organu u državi iz tačke 4 ovog stava; i

6) poreskom broju, ako je pružalac usluge platforme za razmjenu video sadržaja obveznik plaćanja poreza na dodatu vrijednost.

Obaveze pružaoca usluge platforme za razmjenu video sadržaja u odnosu na programske i video sadržaje koje su kreirali korisnici

Član 128

Pružalac usluge platforme za razmjenu video sadržaja dužan je da preduzme odgovarajuće mjere u cilju zaštite:

1) maloljetnika od programskih i video sadržaja koje su kreirali korisnici komercijalnih audiovizuelnih komunikacija, kojima bi se mogao narušiti njihov fizički, psihički ili moralni razvoj, tako da budu dostupni samo na način za koji je najmanje vjerovatno da će ih maloljetnici u uobičajenim okolnostima čuti ili vidjeti;

2) javnosti od programskih i video sadržaja koje su kreirali korisnici komercijalnih audiovizuelnih komunikacija, kojima se podstiče na nasilje, mržnju ili netrpeljivost protiv lica ili grupe lica koja je određena na osnovu nacionalne ili etničke pripadnosti, državljanstva, jezika, boje kože, pripadnosti rasi ili vjeroispovijesti ili odsustva te pripadnosti, invaliditeta, pola, seksualne orijentacije, rodnog identiteta ili drugog ličnog svojstva; i

3) javnosti od programskih i video sadržaja koje su kreirali korisnici komercijalnih audiovizuelnih komunikacija, kojima se podstiče izvršenje krivičnog djela terorizma, krivičnih djela u vezi sa dječjom pornografijom ili krivičnih djela koja su izvršena protiv lica ili grupe lica koja je određena na osnovu nacionalne ili etničke pripadnosti, državljanstva, jezika, boje kože, pripadnosti rasi ili vjeroispovijesti ili odsustva te pripadnosti, invaliditeta, pola, seksualne orijentacije, rodnog identiteta ili drugog ličnog svojstva.

Obaveze pružaoca usluge platforme za razmjenu video sadržaja u odnosu na komercijalne audiovizuelne komunikacije

Član 129

Pružalac usluge platforme za razmjenu video sadržaja može da na tržištu nudi, prodaje i raspoređuje komercijalne audiovizuelne komunikacije koje ispunjavaju uslove iz čl. 68 i 69 ovog zakona.

Pružalac usluge platforme za razmjenu video sadržaja dužan je da preduzme odgovarajuće mjere kako bi komercijalne audiovizuelne komunikacije koje on na tržištu ne nudi, ne prodaje i ne raspoređuje, ispunjavale uslove iz čl. 68 i 69 ovog zakona, uzimajući u obzir ograničenu kontrolu platforme za razmjenu video sadržaja nad tim komercijalnim audiovizuelnim komunikacijama.

U slučaju kad programski i video sadržaji koje su kreirali korisnici sadrže komercijalne audiovizuelne komunikacije, pružalac usluge platforme za razmjenu video sadržaja dužan je da jasno obavijesti korisnike usluge platforme za razmjenu video sadržaja o tome, pod uslovom da je korisnik koji je kreirao sadržaj to prijavio ili je pružalac usluge platforme za razmjenu video sadržaja imao saznanja o tome.

Agencija je dužna da podstiče pružaoce usluge platforme za razmjenu video sadržaja da uspostave pravila ponašanja u cilju efikasnog smanjenja izloženosti maloljetnika komercijalnim audiovizuelnim komunikacijama u vezi sa hranom i pićem u smislu člana 21 stav 1 tač. 3 i 4 ovog zakona.

Mjere zaštite korisnika usluge platforme za razmjenu video sadržaja

Član 130

Odgovarajuće mjere u smislu čl. 128 i 129 ovog zakona pružalac usluge platforme za razmjenu video sadržaja utvrđuje vodeći računa o:

1) prirodi predmetnog sadržaja;

2) šteti koju može prouzrokovati;

3) karakteristikama kategorije lica koju treba zaštititi;

4) pravima i legitimnim interesima koji se mogu ugroziti, a odnose se na pružaoca usluge platforme za razmjenu video sadržaja, korisnike koji su kreirali ili postavili sadržaj ili širu javnost; i

5) njihovoj izvodljivosti i proporcionalnosti.

Mjere iz stava 1 ovog člana sastoje se, po potrebi, od:

1) uključivanja u uslove korišćenja usluge platforme za razmjenu video sadržaja zahtjeva iz člana 128 ovog zakona;

2) uključivanja u uslove korišćenja usluge platforme za razmjenu video sadržaja zahtjeva iz čl. 68 i 70 ovog zakona, za komercijalne audiovizuelne komunikacije koje pružaoci usluga platformi za razmjenu video sadržaja ne stavljaju na tržište, ne prodaju niti uređuju;

3) uspostavljanja mogućnosti za korisnike koji postavljaju, odnosno objavljuju video sadržaje koje su kreirali sami ili ih je kreirao neki drugi korisnik, da podnesu izjavu o tome da li ti sadržaji sadrže komercijalne audiovizuelne komunikacije, ako to znaju ili se može razumno očekivati da znaju;

4) uspostavljanja i primjene transparentnih mehanizama prilagođenih korisnicima, posredstvom kojih korisnici usluga platforme za razmjenu video sadržaja mogu prijaviti ili naznačiti pružaocu usluge platforme za razmjenu video sadržaja sadržaj iz člana 129 ovog zakona dostupan na toj platformi;

5) uspostavljanja i primjene sistema pomoću kojih pružaoci usluga platformi za razmjenu video sadržaja objašnjavaju svojim korisnicima koja je posljedica prijavljivanja i označavanja iz tačke 4 ovog stava;

6) uspostavljanja i primjene sistema za provjeru starosne dobi za korisnike usluga platformi za razmjenu video sadržaja u odnosu na sadržaj kojim bi se mogao ugroziti psihički, fizički ili moralni razvoj maloljetnika;

7) uspostavljanja i primjene sistema jednostavnih za upotrebu kojima se korisnicima usluga platformi za razmjenu video sadržaja omogućava da ocijene sadržaj iz člana 128 ovog zakona;

8) obezbjeđivanja sistema za roditeljsku kontrolu koji su pod kontrolom krajnjeg korisnika u pogledu sadržaja kojim bi se mogao ugroziti psihički, fizički ili moralni razvoj maloljetnika;

9) uspostavljanja i primjene transparentnih i efikasnih procedura, jednostavnih za upotrebu, za podnošenje i rješavanje prigovora korisnika pružaocu usluga platformi za razmjenu video sadržaja u odnosu na sprovođenje mjera iz tač. 4 do 8 ovog stava; i

10) predviđanja efikasnih mjera i alata za razvoj medijske pismenosti i podizanje svijesti korisnika o tim mjerama i alatima.

Sadržaji koji mogu prouzrokovati najveću štetu maloljetnicima, a koji, između ostalog, uključuju pornografiju ili bezrazložno prikazivanje nasilja, podliježu najstrožim mjerama kontrole pristupa iz st. 1 i 2 ovog člana.

Lični podaci maloljetnika, koje su prikupili ili na drugi način dobili pružaoci usluga platformi za razmjenu video sadržaja prilikom primjene mjera tehničke zaštite ili kontrole pristupa video sadržajima, ne smiju se obrađivati u komercijalne svrhe (npr. za direktni marketing, izradu profila, ciljano bihevioralno oglašavanje).

Bliži način sprovođenja mjera iz st. 1, 2 i 3 ovog člana, u skladu sa smjernicama ili preporukama Evropske komisije, propisuje Savjet Agencije.

Zaštita prava korisnika usluga platforme za razmjenu video sadržaja

Član 131

Pružalac usluge platforme za razmjenu video sadržaja dužan je da obezbijedi mehanizam za podnošenje prigovora i nepristrasno rješavanje sporova sa korisnicima u vezi sa primjenom čl. 128, 129 i 130 ovog zakona.

VII. ZAŠTITA MEDIJSKOG PLURALIZMA I RAZNOVRSNOSTI AVM USLUGA

Transparentnost vlasništva

Član 132

Emiter, pružalac AVM usluga na zahtjev, distributer linearnih AVM usluga i pružalac usluge platforme za razmjenu video sadržaja dužan je da, do 31. decembra tekuće godine, Agenciji dostavi podatke o:

1) fizičkim i pravnim licima koja neposredno ili posredno imaju više od 5% učešća u njegovom osnovnom kapitalu ako se radi o privrednom društvu, odnosno podatke o članovima organa rukovođenja i upravljanja ako se radi o drugim osnivačima medija (nevladine, vjerske, sportske, reprezentativne sindikalne i druge organizacije);

2) sa njima povezanim licima u smislu člana 133 ovog zakona;

3) drugim emiterima, pružaocima AVM usluga na zahtjev, distributerima linearnih AVM usluga i pružaocima usluge platforme za razmjenu video sadržaja u kojima lica iz tač. 1 i 2 ovog stava imaju više od 5% učešća u osnovnom kapitalu;

4) sopstvenom ili učešću njegovih vlasnika većem od 5% u osnovnom kapitalu pravnih lica čija djelatnost uključuje prikupljanje, oblikovanje i posredovanje u prodaji komercijalnih audiovizuelnih komunikacija; i

5) sopstvenom ili učešću njegovih vlasnika većem od 5% u osnovnom kapitalu pravnih lica čija djelatnost uključuje prikupljanje, analizu i objavljivanje informacija o gledanosti, slušanosti ili posjećenosti AVM usluga.

Podaci iz stava 1 ovog člana su: ime i prezime, prebivalište i JMB fizičkog lica, odnosno naziv, sjedište i PIB pravnog lica.

Na prikupljanje i zaštitu ličnih podataka iz stava 1 ovog člana primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Podaci o akcionarima i vlasnicima udjela do 1% vrijednosti osnovnog kapitala objavljuju se zbirno.

Bliži način dostavljanja i objavljivanja podataka iz stava 1 ovog člana propisuje Savjet Agencije.

Povezana lica

Član 133

Povezana lica, u smislu ovog zakona, su lica koja su međusobno povezana upravljanjem, kapitalom ili na drugi način koji im omogućava da zajednički utvrđuju poslovnu politiku, posluju usklađeno s namjerom postizanja zajedničkih ciljeva, odnosno tako da jedno lice ima mogućnost usmjeravanja drugog ili da na bitan način utiče na njegovo odlučivanje o finansiranju i poslovanju, odnosno o programskim pitanjima pružaoca usluge.

Povezanim licima, u smislu stava 1 ovog člana, smatraju se lica povezana:

1) kao članovi uže porodice (roditelji, djeca, braća i sestre, usvojioci i usvojenici);​​ 

2) brakom, vanbračnom zajednicom ili životnim partnerstvom lica istog pola;​​ 

3) srodstvom po tazbini kao članovi uže porodice bračnog druga ili životnog partnera lica istog pola;

4) kao vlasnici udjela, akcija, odnosno drugih prava na osnovu kojih učestvuju u upravljanju drugog lica sa najmanje 20% prava glasa;

5) na način da kod oba lica, isto lice ima udio, akcije, odnosno druga prava na osnovu kojih učestvuje u upravljanju svakog od njih sa najmanje 20% prava glasa;

6) marketinškim ili drugim ugovorom, kada kroz tromjesečno ili duže razdoblje u jednoj godini ostvaruju više od 30% prihoda od komercijalnih audiovizuelnih komunikacija;

7) na način da su članovi organa upravljanja pravnog lica u kojem obavljaju ovu dužnost i lica koja se smatraju povezanim sa članovima organa upravljanja tog pravnog lica na način utvrđen ovim stavom;

8) sa glavnim urednikom elektronskog medija na način utvrđen ovim stavom;

9) na način da emiter ili njegov vlasnik ima učešće u pravnom licu čija djelatnost uključuje prikupljanje, oblikovanje i posredovanje u prodaji komercijalnih audiovizuelnih komunikacija; i​​ 

10) na način da emiter ili njegov vlasnik ima učešće veće od 10% u vlasništvu pravnog lica čija djelatnost uključuje prikupljanje, analizu i objavljivanje informacija o gledanosti, slušanosti ili posjećenosti AVM usluga.

Promjena vlasničke strukture emitera

Član 134

Emiter je dužan da promjenu vlasničke strukture prijavi Agenciji pisanim putem.

Za svaku promjenu vlasničke strukture emitera veću od 10% učešća u osnovnom kapitalu, emiter koji je stekao pravo na emitovanje programa posredstvom frekvencija koje su planovima raspodjele radio-frekvencija predviđene za analognu ili digitalnu zemaljsku radio-difuziju, mora pribaviti prethodnu pisanu saglasnost Savjeta Agencije.

Uz zahtjev za dobijanje saglasnosti iz stava 2 ovog člana, emiter je dužan da dostavi dokaz o uplati naknade za razmatranje zahtjeva za promjenu odobrenja za emitovanje.

Odluku o zahtjevu za dobijanje saglasnosti iz stava 2 ovog člana Savjet Agencije donosi u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Na osnovu odluke iz stava 4 ovog člana, direktor Agencije donosi odluku o promjeni odobrenja za emitovanje.

U slučaju smrti fizičkog lica koje je imalac odobrenja za emitovanje ili je suvlasnik sa više od 10% učešća u osnovnom kapitalu emitera, emiter je dužan da Agenciju obavijesti o svim promjenama nastalim nakon sprovođenja ostavinskog postupka.

U slučaju iz stava 6 ovog člana, novi vlasnik, odnosno vlasnici emitera dužni su da Agenciji podnesu zahtjev za promjenu vlasničke strukture i dostave izjavu da će kao novi vlasnici emitera nastaviti sa korišćenjem prava i ispunjavanjem obaveza i uslova iz izdatog odobrenja, ovjerenu u skladu sa zakonom.

Savjet Agencije donosi odluku o davanju saglasnosti za promjenu vlasničke strukture u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva iz stava 7 ovog člana.

Postojanje medijske koncentracije

Član 135

Medijska koncentracija postoji kad emiter:

1) učestvuje u osnovnom kapitalu drugog emitera, pravnog lica koje izdaje dnevni štampani medij ili obrnuto;

2) istovremeno ima više odobrenja za emitovanje;

3) istovremeno emituje radijski i/ili televizijski program i izdaje dnevne štampane medije koji se distribuiraju na teritoriji na kojoj se emituje radijski i/ili televizijski program;

4) istovremeno emituje radijski i/ili televizijski program i objavljuje sadržaje na internetskoj publikaciji ili pruža AVM uslugu na zahtjev.

Medijska koncentracija postoji i kad su osnivači emitera, pružaoca AVM usluga na zahtjev ili distributera linearnih AVM usluga fizička ili pravna lica koja su istovremeno:

1) osnivači drugog emitera, pružaoca AVM usluge na zahtjev ili distributera linearnih AVM usluga;

2) osnivači pravnog lica koje izdaje dnevni štampani medij koji se distribuira na teritoriji na kojoj se emituje i radijski ili televizijski program ili pruža usluge distribucije linearnih AVM usluga;

3) osnivači internetske publikacije; i

4) bračni i vanbračni supružnici i životni partneri lica istog pola ili srodnici do drugog stepena srodstva u pravoj ili pobočnoj liniji fizičkih lica iz tač. 1 do 3 ovog stava.

Medijska koncentracija postoji i kad emiter i distributer linearnih AVM usluga ima dominantnu ulogu na tržištu.

Dominantnom ulogom na tržištu, u smislu ovog zakona, smatra se kad:

1) emiter i distributer linearnih AVM usluga ostvaruje, zbirno, godišnji prihod od pružanja linearnih AVM usluga i distribucije linearnih AVM usluga u visini od najmanje 50% godišnjih prihoda svih pružalaca ovih usluga;

2) emiter ostvaruje godišnji prihod od pružanja linearnih AVM usluga u visini od najmanje 40% godišnjih prihoda svih emitera.

U prihode iz stava 4 ovog člana uračunavaju se sredstva koja emiter ostvari iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija (u daljem tekstu: Fond).

Za javne emitere, u prihode iz stava 4 ovog člana računaju se samo prihodi ostvareni pružanjem komercijalnih usluga.

Agencija je dužna da najkasnije do kraja juna tekuće godine na svojoj internet stranici objavi pregled emitera i distributera linearnih AVM usluga sa dominantnom ulogom na tržištu.

U slučaju kad je emiter ujedno i pružalac AVM usluge na zahtjev i/ili distributer linearnih AVM usluga, dužan je da vodi odvojeno računovodstvo za svaku pojedinačnu uslugu koju pruža u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Nedozvoljena medijska koncentracija

Član 136

Nedozvoljena medijska koncentracija postoji kad emiter, koji ima odobrenje za emitovanje kao nacionalni javni ili komercijalni emiter:

1) učestvuje u osnovnom kapitalu drugog emitera kome je izdato takvo odobrenje sa više od 25% kapitala ili prava glasa i obrnuto;

2) učestvuje u osnovnom kapitalu pravnog lica koje izdaje dnevne štampane medije u tiražu većem od 3.000 primjeraka, sa više od 10% kapitala ili prava glasa i obrnuto;

3) istovremeno izdaje dnevne štampane medije koji se štampaju u tiražu većem od 3.000 primjeraka i obrnuto.

Pored slučajeva iz stava 1 ovog člana, osim u slučaju nacionalnog javnog emitera, nedozvoljena medijska koncentracija postoji i kad emiter:

1) na istoj teritoriji emituje, posredstvom frekvencija koje su planovima raspodjele radiofrekvencija predviđene za analognu ili digitalnu zemaljsku radio-difuziju, više od jednog radijskog i televizijskog programa sa istom ili sličnom programskom osnovom; i

2) radijskog ili televizijskog programa koji ima odobrenje za emitovanje kao regionalni ili lokalni javni ili komercijalni emiter posredstvom frekvencija koje su planovima raspodjele radiofrekvencija predviđene za analognu ili digitalnu zemaljsku radio-difuziju, učestvuje u osnovnom kapitalu drugog regionalnog ili lokalnog javnog ili komercijalnog emitera na istoj teritoriji sa više od 30%.

Posebni slučajevi nedozvoljene medijske koncetracije

Član 137

Smatra se da nedozvoljena medijska koncentracija postoji i kad u slučajevima iz člana 136 ovog zakona u osnovnom kapitalu drugog emitera, osnivača dnevnog štampanog medija ili internetske publikacije, preko utvrđene visine osnovnog kapitala, učestvuje fizičko lice koje je osnivač emitera ili lica koja su njegovi srodnici do drugog stepena srodstva u pravoj liniji ili lice koje je njegov bračni i vanbračni supružnik i životni partner lica istog pola.

Smatra se da nedozvoljena medijska koncentracija postoji i kad emiter ili distributer linearnih AVM usluga koji ima dominantnu ulogu na tržištu:

1) uz postojeće, stiče nove udjele, akcije, odnosno druga prava na osnovu kojih učestvuje u upravljanju drugog emitera ili distributera linearnih AVM usluga ili sa njim povezanog lica;​​ 

2) dobija novo odobrenje za emitovanje ili odobrenje za distribuciju;

3) kad mu se odobrava proširenje zone pokrivanja postojećeg odobrenja za emitovanje ili odobrenja za distribuciju.

Izdavanje odobrenja i nedozvoljena medijska koncentracija

Član 138

Agencija neće izdati odobrenje za emitovanje ili odobrenje za distribuciju ako utvrdi da bi izdavanjem odobrenja nastala nedozvoljena medijska koncentracija u smislu ovog zakona.

Ako, nakon izdavanja odobrenja iz stava 1 ovog člana, Agencija utvrdi da postoji nedozvoljena medijska koncentracija u smislu ovog zakona, naložiće imaocu odobrenja da, u roku od tri mjeseca od dana utvrđivanja, otkloni utvrđene nedostatke u odnosu na nedozvoljenu medijsku koncentraciju.

Ako imalac odobrenja iz stava 2 ovog člana ne postupi u skladu sa nalogom, Agencija će mu oduzeti odobrenje.

VIII. AGENCIJA ZA AUDIOVIZUELNE MEDIJSKE USLUGE

Status Agencije

Član 139

Agencija je samostalni pravni subjekt i funkcionalno je nezavisna od državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave i organa lokalne uprave, kao i od svih fizičkih i pravnih lica koja se bave pružanjem AVM usluga.

Osnivač Agencije je država.

Prava osnivača u ime države vrši Savjet Agencije, u skladu sa ovim zakonom.

Agencija stiče svojstvo pravnog lica upisom u Centralni registar privrednih subjekata.

Koordinacija sa državnim i regulatornim organima

Član 140

Agencija i regulatorni organ nadležan za oblast elektronskih komunikacija dužni su da, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje oblast elektronskih komunikacija, međusobno sarađuju i koordiniraju rad u dijelu koji se odnosi na elektronske komunikacione mreže posredstvom kojih je moguće pružanje AVM usluga.

Agencija sarađuje sa regulatornim organom iz stava 1 ovog člana i nezavisnim organom nadležnim za kontrolu namjenskog korišćenja državne pomoći radi zaštite konkurencije u dijelu koji se odnosi na analizu tržišta usluga elektronskih komunikacija koje predstavljaju uslov za pružanje i/ili pristup AVM uslugama.

Ako se emitovanje radijskog ili televizijskog programa odnosi na države članice Evropske unije, Agencija može, prije izdavanja odobrenja za emitovanje, razmijeniti informacije o pružaocima AVM usluga sa regulatornim organima tih država.

Agencija sarađuje sa odgovarajućim regulatornim organima drugih država u ostvarivanju nadležnosti, prava i obaveza u skladu sa ovim zakonom, kao i međunarodnim standardima i praksom, u cilju razmjene iskustava i unapređivanja rada.

Agencija sarađuje sa nadležnim međunarodnim organizacijama, uz koordinaciju nadležnih organa državne uprave.

Nadležni organi državne uprave dužni su da, u postupcima zaključivanja, odnosno pristupanja međunarodnim ugovorima u oblasti AVM usluga, pribave mišljenje Agencije.

Nadležnost Agencije

Član 141

Agencija sprovodi svoje nadležnosti nepristrasno i transparentno i u cilju ostvarivanja slobode izražavanja, medijskog pluralizma, kulturne i jezičke raznovrsnosti, zaštite potrošača, dostupnosti sadržaja, nediskriminacije, pravilnog funkcionisanja unutrašnjeg tržišta i promocije konkurencije.

Agencija:

1) daje saglasnost na predlog plana raspodjele radio-frekvencija u dijelu koji se odnosi na zemaljsku radio-difuziju, u skladu sa zakonom;

2) izdaje odobrenja za emitovanje i odobrenja za distribuciju posredstvom elektronskih komunikacionih mreža namijenjenih za analognu ili digitalnu zemaljsku radio-difuziju, kao i posredstvom elektronskih komunikacionih mreža bez upotrebe radio-difuznih frekvencija;

3) utvrđuje visinu naknada koje Agenciji plaćaju fizička i pravna lica u skladu sa ovim zakonom;

4) vodi registre emitera, pružalaca AVM usluga na zahtjev, distributera linearnih AVM usluga i pružalaca usluga platformi za razmjenu video sadržaja;

5) odlučuje o prigovorima fizičkih i pravnih lica u vezi sa radom pružalaca AVM usluga i distributera linearnih AVM usluga;

6) vrši nadzor nad emiterima u vezi sa izbornim kampanjama i političkim oglašavanjem podnosilaca potvrđenih izbornih lista ili kandidata, u skladu sa ovim zakonom i odlučuje o žalbama na rad emitera u toku izborne kampanje;

7) izriče upozorenja, novčane kazne i oduzima odobrenje za emitovanje i odobrenje za distribuciju subjektima koji postupaju suprotno odredbama ovog zakona;

8) izdaje prekršajne naloge i/ili podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu;

9) vrši nadzor nad sprovođenjem ovog zakona;

10) periodično, a najmanje šestomjesečno, priprema i objavljuje na internet stranici izvještaje o sprovođenju programskih ili drugih obaveza pružalaca AVM usluga propisanih ovim zakonom;

11) vrši raspodjelu dijela sredstava iz Fonda, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast medija;

12) donosi i sprovodi podzakonske akte za sprovođenje ovog i drugih zakona, u skladu sa propisanim nadležnostima;

13) podstiče promociju samoregulacije i koregulacije;

14) promoviše i preduzima mjere za razvoj medijske pismenosti;

15) osigurava da pružaoci AVM usluga, stalno i progresivno, preduzimaju mjere kojima svoje usluge čine pristupačnijim licima sa invaliditetom;

16) sprovodi, najmanje jednom godišnje, istraživanje javnog mnjenja o povjerenju, gledanosti, odnosno slušanosti emitera u Crnoj Gori; i

17) obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom i statutom Agencije.

Organi Agencije

Član 142

Organi Agencije su:

1) Savjet Agencije; i

2) direktor Agencije.

Nadležnost Savjeta Agencije

Član 143

Savjet Agencije:

1) donosi statut Agencije;

2) daje saglasnost na planove raspodjele radio-frekvencija koje donosi regulatorni organ nadležan za elektronske komunikacije, a odnose se na radio-frekvencijske opsege koji su planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjeni radio-difuznoj službi;

3) raspisuje javni konkurs za dodjelu prava na emitovanje posredstvom frekvencija koje su planovima raspodjele radio-frekvencija predviđene za analognu i digitalnu zemaljsku radio-difuziju;

4) donosi odluku o dodjeli prava na emitovanje;

5) daje saglasnost na privremeno ili trajno ustupanje, iznajmljivanje ili na drugi način prenošenje odobrenja za emitovanje i odobrenja za distribuciju posredstvom digitalne zemaljske radio-difuzije;

6) raspisuje javni konkurs za dodjelu prava na distribuciju linearnih AVM usluga posredstvom elektronskih komunikacionih mreža namijenjenih za digitalnu zemaljsku radio-difuziju;

7) donosi odluku o dodjeli prava na distribuciju linearnih AVM usluga posredstvom elektronskih komunikacionih mreža namijenjenih za digitalnu zemaljsku radio-difuziju;

8) donosi akt o uslovima i načinu raspodjele dijela sredstava iz Fonda, u skladu sa zakonom;

9) raspisuje javni konkurs za raspodjelu dijela sredstava iz Fonda;

10) donosi odluku o raspodjeli sredstava iz Fonda;

11) donosi akt o visini, načinu utvrđivanja i plaćanja naknada koje Agenciji plaćaju fizička i pravna lica, u skladu sa ovim zakonom;

12) donosi akte o programskim standardima za pružanje AVM usluga;

13) propisuje uslove za povećavanje obima učešća, odnosno minimalno učešće evropskih audiovizuelnih djela i djela nezavisnih proizvođača, uključujući crnogorske nezavisne proizvođače, u skladu sa evropskim standardima;

14) donosi akte kojim se utvrđuju uslovi i ograničenja za pružanje komercijalnih audiovizuelnih komunikacija, u skladu sa evropskim standardima;

15) donosi akte o visini, uslovima i načinu obezbjeđivanja učešća sopstvene produkcije i sadržaja iz drugih izvora;

16) donosi akt kojim se uređuje način preduzimanja mjera prema pružaocima AVM usluga, distributerima linearnih AVM usluga i pružaocima usluga platformi za razmjenu video sadržaja, kao i način odlučivanja po prigovorima u vezi sa njihovim radom;

17) odlučuje po žalbama na prvostepene odluke Agencije koje se odnose na prava i obaveze pružalaca AVM usluga, distributera linearnih AVM usluga i pružalaca usluga platformi za razmjenu video sadržaja;

18) preduzima mjere radi privremenog ograničenja slobode prijema i reemitovanja AVM usluga iz drugih država;

19) podnosi izvještaje Evropskoj komisiji, u skladu sa ovim zakonom;

20) donosi poslovnik;

21) bira predsjednika iz reda članova Savjeta Agencije;

22) imenuje i razrješava direktora Agencije;

23) donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, na predlog direktora Agencije;

24) donosi akt na osnovu kojeg Agencija sprovodi istraživanja javnog mnjenja o povjerenju, gledanosti, odnosno slušanosti elektronskih medija u Crnoj Gori;

25) usvaja planove rada i izvještaje o radu Agencije;

26) usvaja finansijski plan za narednu i finansijski izvještaj Agencije za prethodnu godinu;

27) daje saglasnost za korišćenje viška prihoda nad rashodima;

28) angažuje nezavisnog ovlašćenog revizora godišnjih finansijskih iskaza Agencije;

29) donosi i druge akte za sprovođenje ovog i drugih zakona, u skladu sa propisanim nadležnostima;

30) obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom i statutom Agencije.

Javnost rada Agencije

Član 144

Agencija je dužna da, najkasnije do kraja juna tekuće godine, na svojoj internet stranici objavi:

1) izvještaj o radu za prethodnu godinu, sa posebnim osvrtom na ostvarivanje obaveza utvrđenih zakonom; i

2) izvještaj o finansijskom poslovanju za prethodnu godinu, sa izvještajem ovlašćenog revizora o finansijskom poslovanju.

Agencija je dužna da sve akte o pravima i obavezama pravnih ili fizičkih lica, sa obrazloženjem, bez odlaganja učini dostupnim javnosti.

Članovi Savjeta Agencije

Član 145

Savjet Agencije ima pet članova.

Članovi Savjeta Agencije imenuju se iz reda afirmisanih stručnjaka iz oblasti koje su od značaja za obavljanje djelatnosti Agencije (medijska djelatnost, zaštita potrošača, promocija i zaštita ljudskih prava, sloboda izražavanja, upravni i normativni poslovi).

Član Savjeta Agencije može biti lice koje je državljanin Crne Gore, sa prebivalištem u Crnoj Gori, koje ima najmanje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i deset godina radnog iskustva u oblastima koje su od značaja za obavljanje djelatnosti Agencije.

Nespojivost funkcija i sprečavanje sukoba interesa

Član 146

Članovi Savjeta Agencije ne mogu biti:

1) poslanici i odbornici, za vrijeme obavljanja funkcije i najmanje tri godine od prestanka funkcije;

2) članovi Vlade, Predsjednik Crne Gore (u daljem tekstu: Predsjednik) ili predsjednik jedinice lokalne samouprave, u toku trajanja mandata i najmanje tri godine od prestanka funkcije;

3) lica koja bira, imenuje ili postavlja Predsjednik, Skupština Crne Gore (u daljem tekstu: Skupština) ili Vlada, u toku trajanja mandata;

4) funkcioneri političkih partija (predsjednici partija, članovi predsjedništava, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri) za vrijeme obavljanja funkcije i najmanje tri godine od prestanka funkcije;

5) lica koja su vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, članovi nadzornih organa, zaposleni ili na drugi način angažovani, kao i lica koja imaju pravni interes u pravnim licima koja se bave djelatnošću pružanja AVM usluga i usluga platforme za razmjenu video sadržaja, distribucije linearnih AVM usluga, kao i proizvodnjom audiovizuelnih sadržaja, oglašavanjem ili elektronskim komunikacijama;

6) lica koja su bila kandidati za predsjednika Crne Gore ili u sastavu izborne liste za izbore za poslanike ili odbornike, najmanje tri godine od podnošenja kandidature ili izborne liste;

7) lica koja su zaposlena ili na drugi način angažovana u istom pravnom licu u kojem je zaposlen ili na drugi način angažovan član savjeta javnog emitera;

8) lica koja su pravosnažno osuđena za krivična djela protiv službene dužnosti, krivično djelo prevare, krađe ili drugo krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje javne funkcije, bez obzira na izrečenu sankciju ili su pravosnažno osuđena za neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, u periodu dok traju posljedice osude; i

9) povezana lica sa licima iz tač. 1 do 6 ovog stava u smislu člana 133 stav 1 tač. 1, 2 i 3 ovog zakona.

Ograničenje iz stava 1 tačka 9 ovog člana ne odnosi se na lica povezana sa:

1) zaposlenima koji nemaju posebna ovlašćenja (rukovođenje, zastupanje, predstavljanje) u pravnim licima koja se bave djelatnošću pružanja AVM usluga, usluga platforme za razmjenu video sadržaja, distribucije linearnih AVM usluga, kao i proizvodnjom audiovizuelnih sadržaja, oglašavanjem ili elektronskim komunikacijama; i

2) licima koja bira, imenuje ili postavlja Predsjednik, Skupština ili Vlada, pod uslovom da nemaju posebna ovlašćenja ili da u njihovoj nadležnosti nije odlučivanje o pravima i obavezama Agencije.

Ako se član Savjeta Agencije nalazi u sukobu interesa u vezi sa odlučivanjem o određenom pitanju iz nadležnosti Savjeta Agencije, dužan je da o tome obavijesti ostale članove Savjeta Agencije radi izuzeća iz rasprave i odlučivanja o tom pitanju.

Ako se utvrdi da je član Savjeta Agencije učestvovao u radu Savjeta Agencije uz postojanje sukoba interesa, ostali članovi Savjeta Agencije dužni su da preispitaju odluke u čijem donošenju je učestvovao taj član, koje mogu poništiti.

Član Savjeta Agencije ne može da bude osnivač, član organa upravljanja, ovlašćeno lice, akcionar sa pravom glasa ili vlasnik udjela u pravnom licu koje se bavi djelatnošću pružanja AVM usluga, usluga platforme za razmjenu video sadržaja ili usluga distribucije linearnih AVM usluga, kao ni u pravnom licu koje se bavi proizvodnjom audiovizuelnih sadržaja, oglašavanjem ili elektronskim komunikacijama, u roku od 12 mjeseci od prestanka mandata.

Pitanje sukoba interesa članova Savjeta Agencije bliže se uređuje statutom Agencije.

Imenovanje članova Savjeta Agencije

Član 147

Članove Savjeta Agencije imenuje Skupština, u skladu sa ovim zakonom.

Protiv odluke iz stava 1 ovog člana može se pokrenuti postupak pred nadležnim sudom.

Ovlašćeni predlagači

Član 148

Kandidate za članove Savjeta Agencije predlažu:

1) univerziteti, jednog člana;

2) nevladine organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda, jednog člana;

3) nevladine organizacije iz oblasti medija, jednog člana;

4) Crnogorska akademija nauka i umjetnosti i Crnogorski P.E.N. Centar, jednog člana;

5) Advokatska komora Crne Gore, jednog člana.

Lice koje je predloženo za člana Savjeta Agencije ne mora biti iz reda ovlašćenog predlagača.

Predlagači iz stava 1 tač. 1, 2, 3 i 4 ovog člana mogu predložiti kandidata za člana Savjeta Agencije zajedno ili odvojeno.

Ako predlagači iz stava 1 tačka 4 ovog člana podnesu odvojene predloge, razmatraće se predlog predlagača prema redosljedu ovih predlagača, a ako taj predlog ne ispunjava propisane uslove, razmatraće se predlog narednog predlagača.

U slučaju iz stava 4 ovog člana, u narednom postupku imenovanja Savjeta Agencije, ovlašćeni predlagači mijenjaju mjesto.

Kandidate za članove Savjeta Agencije predlažu nadležni organi upravljanja predlagača iz stava 1 ovog člana.

Sadržaj predloga za imenovanje člana Savjeta Agencije

Član 149

Predlog za imenovanje člana Savjeta Agencije sadrži: ime i prezime, adresu prebivališta i kratku biografiju predloženog kandidata i mora biti potpisan i ovjeren od strane ovlašćenog predlagača, odnosno ovlašćenih predlagača.

Predlog iz stava 1 ovog člana podnosi se na obrascu koji utvrđuje radno tijelo Skupštine nadležno za imenovanja (u daljem tekstu: radno tijelo Skupštine).

Uz predlog iz stava 1 ovog člana dostavlja se:

1) dokaz da je predloženi kandidat državljanin Crne Gore i da ima prebivalište u Crnoj Gori;

2) dokaz o nivou kvalifikacije obrazovanja predloženog kandidata;

3) dokaz o radnom iskustvu; i

4) izjava predloženog kandidata o prihvatanju kandidature i da ne postoji smetnja iz člana 146 ovog zakona za njegovo imenovanje za člana Savjeta Agencije.

Pored dokaza iz stava 3 ovog člana, nevladine organizacije kao predlagači dužne su da dostave:

1) dokaz o upisu u registar nevladinih organizacija;

2) osnivački akt i statut, koji su dostavljeni organu državne uprave nadležnom za registraciju nevladinih organizacija; i

3) izvještaje o radu na obrascu koji utvrđuje radno tijelo Skupštine i finansijske izvještaje za prethodne tri godine.

Predlog za imenovanje člana Savjeta Agencije koji nije podnijet u skladu sa st. 1 do 4 ovog člana neće se razmatrati.

Nevladina organizacija kao ovlašćeni predlagač

Član 150

Nevladina organizacija može biti predlagač kandidata za člana Savjeta Agencije ako ispunjava sljedeće uslove:

1) u osnivačkom aktu i statutu, kao osnovne ciljeve i zadatke djelovanja, ima pitanja iz oblasti iz člana 148 stav 1 tač. 2 i 3 ovog zakona i kontinuirano se bavi tim pitanjima u prethodne tri godine prije objavljivanja javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta Agencije;

2) u prethodne tri godine prije objavljivanja javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta Agencije, godišnji budžet za realizaciju aktivnosti u oblasti u kojoj predlaže kandidata za člana Savjeta Agencije nije bio manji od 3.000 eura;

3) u prethodne tri godine prije objavljivanja javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta Agencije, najmanje 2.000 eura tokom jedne kalendarske godine bilo je utrošeno za realizaciju aktivnosti u oblasti u kojoj se predlaže kandidat za člana Savjeta.

Ista nevladina organizacija može predložiti jednog kandidata za člana Savjeta Agencije.

Nevladina organizacija koja je predložila izabranog člana savjeta nacionalnog javnog emitera, ne može predlagati kandidata za člana Savjeta Agencije dok traje mandat tog izabranog člana savjeta nacionalnog javnog emitera.

Nezavisnost člana Savjeta Agencije

Član 151

Članovi Savjeta Agencije ne predstavljaju institucije ili organizacije koje su ih predložile, već svoju dužnost obavljaju samostalno, nezavisno i po sopstvenom znanju i savjesti, radi ostvarivanja interesa javnosti, u skladu sa zakonom, statutom i drugim opštim aktima Agencije.

Niko nema pravo da na bilo koji način utiče na rad člana Savjeta Agencije, niti je član Savjeta Agencije dužan da traži ili dobija bilo čije instrukcije u vezi sa svojim radom, osim odluka nadležnog suda.

Mandat člana Savjeta Agencije

Član 152

Mandat člana Savjeta Agencije traje pet godina.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, prilikom imenovanja kompletnog Savjeta Agencije, tri člana Savjeta Agencije imenuju se na period od pet godina, a dva člana na četiri godine.

U slučaju iz stava 2 ovog člana, trajanje mandata članova Savjeta Agencije utvrđuje žrijebom predsjednik Skupštine u prisustvu predstavnika ovlašćenih predlagača članova Savjeta Agencije.

Isto lice može biti imenovano za člana Savjeta Agencije najviše dva puta uzastopno.

Pokretanje postupka imenovanja člana Savjeta Agencije

Član 153

Postupak imenovanja člana Savjeta Agencije pokreće predsjednik Skupštine objavljivanjem javnog poziva ovlašćenim predlagačima, najkasnije šest mjeseci prije isteka mandata članu Savjetu Agencije.

Javni poziv

Član 154

Javni poziv objavljuje se u „Službenom listu Crne Gore”, na internet stranici Skupštine i najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se distribuira na teritoriji Crne Gore.

Sadržaj javnog poziva

Član 155

Javni poziv sadrži:

1) ovlašćene predlagače iz člana 148 stav 1 ovog zakona i broj predloga koji mogu podnijeti;

2) uslove koje mora da ispunjava kandidat za člana Savjeta Agencije;

3) uslove koje moraju da ispunjavaju nevladine organizacije kao ovlašćeni predlagači;

4) dokumentaciju koja se obavezno dostavlja uz predlog za imenovanje člana Savjeta Agencije;

5) naziv i adresu organa kojem se podnose predlozi za imenovanje člana Savjeta Agencije; i

6) način podnošenja i rok za podnošenje predloga za imenovanje člana Savjeta Agencije.

Rok za podnošenje predloga za imenovanje članova Savjeta Agencije

Član 156

Predlozi za imenovanje članova Savjeta Agencije podnose se u roku od 45 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Predlog liste kandidata za članove Savjeta Agencije

Član 157

Radno tijelo Skupštine dužno je da, u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje predloga za imenovanje članova Savjeta Agencije, objavi listu blagovremenih i potpunih predloga kandidata za članove Savjeta Agencije, na način na koji je objavljen javni poziv.

Radno tijelo Skupštine dužno je da, u roku od 40 dana od dana isteka roka za podnošenje predloga za imenovanje članova Savjeta Agencije, utvrdi predlog liste kandidata za članove Savjeta Agencije po ovlašćenim predlagačima.

Ako predlagači iz određene kategorije iz člana 148 stav 1 tač. 1, 2 i 3 podnesu više odvojenih predloga, u predlog liste iz stava 2 ovog člana uvrstiće se kandidat koji ima podršku najvećeg broja ovlašćenih predlagača koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim zakonom.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, u slučaju kad dva ili više kandidata imaju podršku istog broja ovlašćenih predlagača, u predlog liste iz stava 2 ovog člana uvrstiće se kandidat koji:

1) ima duže radno iskustvo u potrebnom nivou kvalifikacije obrazovanja, iz oblasti koje su od značaja za obavljanje djelatnosti Agencije;

2) je pripadnik manje zastupljenog pola, u cilju ostvarivanja principa rodne ravnopravnosti; i

3) je pripadnik određene ugrožene grupe lica (LGBTQ+, rasa i druga lična svojstva).

U slučaju iz stava 4 ovog člana, ispunjenost propisanih uslova ocjenjuje se prema utvrđenom redosljedu.

Ako predlog liste za imenovanje Savjeta Agencije nije kompletan, postupak će se ponoviti za imenovanje članova Savjeta Agencije iz kategorije predlagača čiji predlozi nijesu utvrđeni.

U slučaju iz stava 6 ovog člana, predsjednik Skupštine dužan je da, u roku od 15 dana od dana utvrđivanja predloga liste, objavi ponovni javni poziv ovlašćenim predlagačima čiji predlozi nijesu utvrđeni.

Predlog liste iz stava 2 ovog člana, sa obrazloženjem i izvještajem o sprovedenom postupku za imenovanje članova Savjeta, dostavlja se Skupštini na razmatranje i odlučivanje.

Odlučivanje o predlogu liste kandidata za članove Savjeta Agencije

Član 158

Skupština je dužna da, u roku od 60 dana od dana dostavljanja predloga liste i izvještaja iz člana 157 ovog zakona, donese odluku o imenovanju članova Savjeta Agencije.

Odlukom iz stava 1 ovog člana Skupština istovremeno odlučuje o svim predloženim kandidatima za članove Savjeta Agencije.

Odluka iz stava 1 ovog člana, sa obrazloženjem, objavljuje se u „Službenom listu Crne Gore” i na internet stranici Skupštine.

Protiv odluke iz stava 1 ovog člana može se pokrenuti postupak pred nadležnim sudom.

Naknade članovima Savjeta Agencije

Član 159

Član Savjeta Agencije ima pravo na mjesečnu naknadu u visini prosječne neto zarade zaposlenih u Agenciji u mjesecu koji prethodi isplati naknade, kao i na naknadu troškova nastalih u vezi sa vršenjem dužnosti člana Savjeta Agencije, u skladu sa opštim aktima Agencije.

Prestanak mandata člana Savjeta Agencije

Član 160

Članu Savjeta Agencije mandat prestaje:

1) istekom vremena na koje je imenovan;

2) razrješenjem; i

3) podnošenjem pisane ostavke Skupštini.

Član Savjeta Agencije koji podnese ostavku dužan je da o tome obavijesti Savjet Agencije i ovlašćenog predlagača u roku od osam dana od dana podnošenja ostavke.

Razrješenje člana Savjeta Agencije

Član 161

Skupština će razriješiti člana Savjeta Agencije, ako:

1) se utvrdi da je prilikom imenovanja dao netačne podatke o sebi ili je propustio da iznese podatke i okolnosti koji su bitni za imenovanje;

2) ne prisustvuje sjednicama Savjeta Agencije u periodu dužem od šest mjeseci;

3) je u toku trajanja mandata nastupila neka od okolnosti iz člana 146 ovog zakona; i

4) zbog bolesti, na osnovu odgovarajuće medicinske dokumentacije, nije u mogućnosti da obavlja dužnost člana Savjeta Agencije u periodu dužem od šest mjeseci.

Postupak razrješenja člana Savjeta Agencije

Član 162

Postupak razrješenja člana Savjeta Agencije pokreće Savjet Agencije, podnošenjem obrazloženog predloga Skupštini.

Prije podnošenja predloga iz stava 1 ovog člana, Savjet Agencije dužan je da utvrdi sve relevantne okolnosti na kojima zasniva predlog, kao i da članu Savjeta Agencije čije razrješenje predlaže omogući da se izjasni o tim okolnostima.

Odluku o razrješenju člana Savjeta Agencije donosi Skupština.

Odluka iz stava 3 ovog člana, sa obrazloženjem, objavljuje se u „Službenom listu Crne Gore” i na internet stranici Skupštine.

Protiv odluke iz stava 3 ovog člana može se pokrenuti postupak pred nadležnim sudom.

Suspenzija člana Savjeta Agencije

Član 163

Savjet Agencije može, dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova, donijeti odluku da do donošenja odluke iz člana 162 stav 3 ovog zakona, suspenduje člana Savjeta Agencije protiv kojeg je podnijet predlog za razrješenje.

Imenovanje novog člana Savjeta Agencije

Član 164

U slučaju prestanka mandata prije isteka vremena na koje je član Savjeta Agencije imenovan, predsjednik Skupštine dužan je da, u roku od 15 dana od dana prestanka mandata člana Savjeta Agencije, objavi javni poziv za predlaganje kandidata za novog člana Savjeta Agencije.

Na imenovanje člana Savjeta Agencije iz stava 1 ovog člana shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na imenovanje članova Savjeta Agencije.

Mandat novoimenovanog člana Savjeta Agencije traje do isteka mandata člana Savjeta Agencije umjesto kojeg je imenovan.

Član Savjeta Agencije koji je, u skladu sa članom 161 stav 1 tač. 1 i 2 ovog zakona, razriješen prije isteka mandata ne može biti ponovo imenovan za člana Savjeta Agencije.

Prestanak rada Savjeta Agencije

Član 165

Ako je zbog prestanka mandata pojedinih članova broj članova Savjeta Agencije manji od tri, Savjet Agencije ne može punopravno da radi i odlučuje do imenovanja novih članova Savjeta Agencije.

Rad Savjeta Agencije

Član 166

Savjet Agencije radi na sjednicama.

Sjednice Savjeta Agencije održavaju se po potrebi, a najmanje jednom mjesečno.

Sjednica Savjeta Agencije se obavezno saziva na zahtjev najmanje tri člana Savjeta Agencije ili direktora Agencije.

Savjet Agencije odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Sjednice Savjeta Agencije otvorene su za javnost, osim ako Savjet Agencije većinom glasova od ukupnog broja članova drukčije ne odluči.

Direktor Agencije ima pravo da učestvuje na sjednici Savjeta Agencije, bez prava odlučivanja.

Učešće drugih lica u radu Savjeta Agencije uređuje se poslovnikom Savjeta Agencije.

Zapisnik sa sjednica Savjeta Agencije objavljuje se na internet stranici Agencije u roku od pet radnih dana nakon usvajanja.

Imenovanje i mandat direktora Agencije

Član 167

Direktora Agencije imenuje Savjet Agencije, na osnovu javnog konkursa.

Za direktora Agencije može biti imenovano lice koje, pored opštih uslova propisanih zakonom, ispunjava sljedeće uslove:

1) da je crnogorski državljanin i ima prebivalište u Crnoj Gori;

2) da ima najmanje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja; i

3) da ima najmanje deset godina radnog iskustva iz oblasti koje su od značaja za obavljanje djelatnosti Agencije.

Uz prijavu na javni konkurs iz stava 1 ovog člana, pored druge odgovarajuće dokumentacije, kandidat dostavlja i izjavu da nije u sukobu interesa u smislu člana 146 ovog zakona i viziju razvoja AVM sektora.

Mandat direktora Agencije traje četiri godine.

Isto lice može biti imenovano za direktora Agencije najviše dva puta uzastopno.

Protiv odluke iz stava 1 ovog člana može se pokrenuti postupak pred nadležnim sudom.

Nadležnost direktora Agencije

Član 168

Direktor Agencije:

1) zastupa i predstavlja Agenciju;

2) organizuje i vodi poslovanje Agencije;

3) odgovoran je za svoj rad Savjetu Agencije;

4) odgovoran je za poslovanje i zakonitost rada Agencije;

5) predlaže opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije;

6) predlaže planove rada Agencije;

7) podnosi Savjetu Agencije izvještaj o radu i finansijski izvještaj Agencije;

8) predlaže opšti akt o minimumu procesa rada za vrijeme štrajka zaposlenih;

9) predlaže Savjetu Agencije odluke o kupovini, prodaji i stavljanju imovine Agencije pod hipoteku, kao i uzimanju bankarskih kredita i davanju finansijskih garancija, u skladu sa zakonom i statutom Agencije;

10) izdaje odobrenje za emitovanje i odobrenje za distribuciju, u skladu sa ovim zakonom;

11) podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom organu i izdaje prekršajne naloge;

12) realizuje odluke i zaključke Savjeta Agencije; i

13) vrši druge poslove, u skladu sa zakonom i statutom Agencije.

Razrješenje direktora Agencije

Član 169

Savjet Agencije može razriješiti direktora Agencije prije isteka mandata ako:

1) podnese pisani zahtjev za razrješenje;

2) ne postupa po zakonu i opštim aktima Agencije;

3) ako su u toku trajanja mandata nastupile okolnosti iz člana 146 stav 1 ovog zakona;

4) se utvrdi da je prilikom imenovanja dao netačne podatke o sebi ili je propustio da iznese podatke i okolnosti koji su bitni za imenovanje; i

5) po sili zakona, u skladu sa opštim propisima o radu.

Prije donošenja odluke o razrješenju, direktoru Agencije mora se dati mogućnost da se izjasni o okolnostima za razrješenje.

Protiv odluke o razrješenju direktora može se pokrenuti postupak pred nadležnim sudom.

U slučaju razrješenja direktora Agencije, Savjet Agencije imenuje vršioca dužnosti direktora iz reda zaposlenih, do imenovanja direktora Agencije u skladu sa ovim zakonom.

Statut Agencije

Član 170

Statut Agencije sadrži odredbe o:

1) sjedištu Agencije;

2) unutrašnjoj organizaciji Agencije;

3) načinu rada, odlučivanju i nadležnostima organa Agencije i lica sa posebnim ovlašćenjima;

4) prevenciji i sprečavanju sukoba interesa u odlučivanju članova Savjeta Agencije;

5) načinu objavljivanja akata Agencije; i

6) drugim pitanjima, u skladu sa zakonom.

Finansiranje Agencije

Član 171

Agencija stiče sredstva iz:

1) naknada za prijavu na javni konkurs za dodjelu prava na emitovanje i prava na distribuciju linearnih AVM usluga;

2) naknada za razmatranje zahtjeva za izdavanje, izmjenu i produženje odobrenja za emitovanje i odobrenja za distribuciju;

3) naknada za registraciju pružalaca linearnih AVM usluga, pružalaca AVM usluga na zahtjev, distributera linearnih AVM usluga i pružalaca usluga platformi za razmjenu video sadržaja;

4) naknada za prenošenje odobrenja za emitovanje i odobrenja za distribuciju;

5) godišnjih naknada po osnovu izdatih odobrenja za emitovanje (naknade za emitovanje) i odobrenja za distribuciju posredstvom elektronskih komunikacionih mreža namijenjenih za digitalnu zemaljsku radio-difuziju;

6) godišnjih naknada po osnovu pružanja AVM usluga na zahtjev, usluga distribucije linearnih AVM usluga posredstvom elektronskih komunikacionih mreža bez upotrebe radio-difuznih frekvencija i usluga platformi za razmjenu video sadržaja; i

7) drugih izvora u skladu sa zakonom.

Visinu naknada iz stava 1 ovog člana utvrđuje Savjet Agencije, na osnovu godišnjeg programa rada i finansijskog plana Agencije.

Višak prihoda nad rashodima Agencija može koristiti isključivo za ispunjenje zakonskih obaveza vezanih za vršenje svoje funkcije.

Finansijski plan Agencije

Član 172

Finansiranje Agencije vrši se u skladu sa finansijskim planom koji za svaku godinu donosi Savjet Agencije, najkasnije tri mjeseca prije početka finansijske godine.

Ukupni troškovi rada Agencije obuhvaćeni finansijskim planom, uključujući i rezerve za nepredviđene izdatke, odražavaju realne troškove Agencije potrebne za uspješno ostvarivanje njenih funkcija.

Svi obračuni prihoda i rashoda Agencije podliježu godišnjoj reviziji od strane nezavisnog ovlašćenog revizora.

Naknade

Član 173

Jednokratna naknada za registraciju utvrđuje se na osnovu visine stvarnih troškova Agencije nastalih u postupku registracije.

Godišnja naknada za emitovanje, godišnja naknada za pružanje AVM usluga na zahtjev, godišnja naknada za distribuciju linearnih AVM usluga i godišnja naknada po osnovu pružanja usluga platformi za razmjenu video sadržaja plaćaju se u četiri jednake rate.

Godišnja naknada za emitovanje utvrđuje se na osnovu:

1) veličine zone pokrivanja prema broju stanovnika;

2) atraktivnosti područja unutar zone pokrivanja;

3) vrste linearne AVM usluge (radijskog ili televizijskog programa, opšteg ili specijalizovanog programa); i

4) platforme za emitovanje programa (sistemi zemaljske radio-difuzije, kablovski sistemi, javne fiksne ili mobilne telekomunikacione mreže, satelitski distribucioni sistemi i druge mreže elektronskih komunikacija).

Godišnja naknada za pružanje AVM usluga na zahtjev i godišnja naknada po osnovu pružanja usluga platformi za razmjenu video sadržaja utvrđuje se na osnovu:

1) fiksnog iznosa, za period do kraja kalendarske godine u kojoj je započeto obavljanje djelatnosti; i

2) godišnjeg prihoda pružaoca usluge platforme za razmjenu video sadržaja ostvarenog po tom osnovu tokom prethodne kalendarske godine za tekuću godinu, s tim što iznos naknade ne može biti veći od 4,5% ovog prihoda.

Godišnja naknada za distribuciju linearnih AVM usluga utvrđuje se na osnovu:

1) fiksnog iznosa koji se utvrđuje na osnovu veličine područja na kojem se pružaju usluge, za period do kraja kalendarske godine u kojoj je započeto obavljanje djelatnosti,​​ s tim što iznos naknade ne može biti veći od iznosa godišnje naknade za emitovanje za isto područje i posredstvom iste platforme koja se koristi za pružanje usluge (sistemi zemaljske radio-difuzije, kablovski sistemi, javne fiksne ili mobilne telekomunikacione mreže, satelitski distribucioni sistemi i druge mreže elektronskih komunikacija); i

2) godišnjeg prihoda pružaoca usluge ostvarenog po tom osnovu tokom prethodne kalendarske godine za tekuću godinu, s tim što iznos naknade ne može biti veći od 3% ovog prihoda.

Za potrebe obračuna godišnje naknade iz st. 4 i 5 ovog člana, pružalac usluge je dužan da do 5. aprila tekuće za prethodnu kalendarsku godinu, Agenciji dostavi neophodne informacije i dokumentaciju, koja pored ostalog uključuje:

1) finansijske iskaze dostavljene organu državne uprave nadležnom za poslove javnih prihoda;​​ 

2) bruto bilans; i

3) analitičke kartice prihoda ostvarenih po osnovu usluge za koju mu je izdato odobrenje.

Ako pružalac AVM usluge na zahtjev, odnosno distributer linearnih AVM usluga ne postupi u skladu sa čl. 58 i 64 ovog zakona i stavom 6 ovog člana ili se na osnovu dostavljene dokumentacije iz stava 6 ovog člana ne može utvrditi visina prihoda ostvarenih po osnovu obavljanja određene usluge, godišnja naknada za tu uslugu će se utvrditi kao procenat iz stava 4, odnosno stava 5 ovog člana na ukupan prihod ostvaren u prethodnoj godini, a na osnovu podataka pružaoca usluge dostavljenih organu uprave nadležnom za poslove javnih prihoda.

Ako Agencija sumnja u tačnost podataka iz st. 4 do 7 ovog člana, može ovlastiti revizora da izvrši provjeru tih podataka.

Pružalac AVM usluge je dužan da revizoru iz stava 8 ovog člana omogući uvid ili dostavi sve podatke, informacije i dokumenta koja su neophodna za obavljanje provjere podataka o prihodu ostvarenom u godini za koju se vrši obračun godišnje naknade.

Ako se revizijom iz stava 8 ovog člana utvrdi da prihod pružaoca AVM usluge odstupa za više od 3% od prijavljenog prihoda, Agencija kao osnovicu za obračun naknada uzima visinu prihoda iz izvještaja revizora, a troškove revizije plaća pružalac AVM usluge.

Bliži način utvrđivanja visine naknada koje Agenciji plaćaju fizička i pravna lica, uz obavezu sprovođenja prethodne javne rasprave, propisuje Savjet Agencije.

Akti Agencije

Član 174

Agencija donosi opšte i pojedinačne akte kojima se bliže uređuju prava i obaveze pružalaca AVM usluga, distributera linearnih AVM usluga i pružalaca usluga platformi za razmjenu video sadržaja, u skladu sa zakonom.

Agencija je dužna da u pripremi opšteg akta iz stava 1 ovog člana, tekst nacrta akta objavi na svojoj internet stranici i uputi poziv svim zainteresovanim subjektima da iznesu primjedbe, predloge i sugestije u roku koji ne može biti kraći od 15 dana.

Opšti akti iz stava 1 ovog člana objavljuju se u „Službenom listu Crne Gore” i na internet stranici Agencije.

Prava i obaveze zaposlenih u Agenciji

Član 175

Na prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u Agenciji primjenjuju se opšti propisi o radu.

IX. REGISTRI

Registri

Član 176

Agencija vodi:

1) registar emitera;

2) registar pružalaca AVM usluga na zahtjev;

3) registar distributera linearnih AVM usluga; i

4) registar pružalaca usluga platformi za razmjenu video sadržaja.

Registri iz stava 1 ovog člana sadrže sljedeće podatke:

1) naziv usluge;

2) ime i prezime, odnosno naziv pružaoca usluge;

3) broj i datum izdavanja odobrenja za pružanje usluge, odnosno broj i datum podnošenja prijave za pružanje usluge;

4) zonu pokrivanja za emitere, odnosno vrstu platforme za distributere linearnih AVM usluga;

5) vrstu usluge;

6) odgovorno lice;

7) adresu prebivališta, odnosno sjedišta pružaoca usluge;

8) JMB, odnosno PIB;

9) adresu za prijem elektronske pošte/internet stranicu pružaoca usluge; i

10) promjenu evidentiranih podataka i datum promjene.

Izvod iz registara iz stava 1 ovog člana Agencija objavljuje na svojoj internet stranici.

Podaci iz registara iz stava 1 ovog člana čuvaju se pet godina nakon prestanka rada pružaoca AVM usluge, pružaoca AVM usluge na zahtjev, distributera linearnih AVM usluga ili usluge platforme za razmjenu video sadržaja, odnosno nakon prestanka važenja odobrenja za emitovanje ili odobrenja za distribuciju.

Na prikupljanje i zaštitu ličnih podataka koji se upisuju u registre iz stava 1 ovog člana primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Bliži sadržaj, način vođenja i objavljivanja podataka iz registara iz stava 1 ovog člana propisuje Savjet Agencije.

X. NADZOR

Nadzor nad izvršenjem obaveza pružalaca AVM usluga, usluga distribucije linearnih AVM usluga i usluga platformi za razmjenu video sadržaja

Član 177

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Agencija, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

U cilju sprovođenja zakonom utvrđenih nadležnosti, pružalac usluge dužan je da, na zahtjev Agencije, dostavi sve podatke, informacije i dokumentaciju neophodne za obavljanje nadzora i regulatorne funkcije, u roku koji ne može biti kraći od sedam dana.

Zabrana i prestanak obavljanja djelatnosti

Član 178

Fizičko ili pravno lice ne smije pružati usluge propisane ovim zakonom ako ne ispunjava uslove u skladu sa ovim zakonom.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, Agencija će zabraniti obavljanje djelatnosti fizičkom ili pravnom licu i pokrenuti postupak pred nadležnim organom radi privremenog oduzimanja uređaja, odnosno opreme za rad, proizvoda i materijala koji je upotrebljavan za obavljanje djelatnosti.

Postupanje i odlučivanje u slučaju povrede zakona

Član 179

Postupak u kojem se odlučuje da li postoji povreda ovog zakona i izriču mjere u skladu sa ovim zakonom pokreće Agencija po službenoj dužnosti, na osnovu sopstvenih saznanja ili prigovora fizičkog ili pravnog lica.

Postupak iz stava 1 ovog člana vodi direktor Agencije ili lice koje on ovlasti.

O pokretanju postupka iz stava 1 ovog člana Agencija obavještava pružaoca usluge protiv koga je pokrenut postupak.

Agencija je dužna da, po službenoj dužnosti, pribavi podatke i obavještenja o činjenicama koje su neophodne za vođenje postupka i odlučivanje, a nalaze se u posjedu pružaoca usluge protiv koga je pokrenut postupak, odnosno u posjedu organa državne uprave, organa jedinice lokalne samouprave, odnosno pravnih ili fizičkih lica.

Lica iz stava 4 ovog člana dužna su da, u roku koji ne može biti duži od sedam dana i na način koji odredi Agencija, dostave tražene podatke i obavještenja, odnosno stave na uvid traženu dokumentaciju u skladu sa ovim zakonom.

Ako lica iz stava 4 ovog člana ne postupe u roku i na način iz stava 5 ovog člana, dužna su da o razlozima, bez odlaganja, obavijeste Agenciju.

Agencija je dužna da istinito i potpuno utvrdi sve činjenice koje su od važnosti za donošenje zakonite i pravične odluke, kao i da sa pažnjom ispita i utvrdi činjenice koje terete pružaoca usluge protiv koga je pokrenut postupak, kao i činjenice koje mu idu u korist.

Prilikom izricanja upravno-nadzorne mjere Agencija će uzeti u obzir sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti, a naročito težinu povreda ovog zakona i njegove posljedice, stepen odgovornosti, razloge i okolnosti pod kojima je povreda zakona učinjena, ranije postupanje pružaoca usluge, njegovo postupanje poslije učinjene povrede zakona, kao i druge okolnosti koje su od značaja za izricanje mjere.

Ako je povreda zakona učinjena u povratu ili u produženom trajanju, naročito će se uzeti u obzir da li je ranija povreda ovog zakona iste vrste kao i nova povreda, da li su obje povrede učinjene iz istih pobuda i koliko je vremena proteklo od ranije izrečene mjere.

Povredu zakona u produženom trajanju iz stava 9 ovog člana čini više istih ili istovrsnih povreda učinjenih u vremenskoj povezanosti od strane istog pružaoca usluge, a koji predstavljaju cjelinu zbog postojanja najmanje dvije od sljedećih okolnosti: istovrsnosti predmetne povrede, istovjetnosti oštećenog, korišćenja iste situacije ili istog trajnog odnosa ili jedinstvenog umišljaja učinioca.

Prilikom određivanja mjere Agencija će uzeti u obzir broj i strukturu ranije izrečenih upravno-nadzornih mjera prema pružaocu usluge.

Nalozi za usaglašavanje rada pružalaca usluga

Član 180

Kad se u postupku nadzora utvrdi da su prekršene odredbe ovog zakona, propisa donijetog na osnovu ovog zakona, odnosno akta Agencije ili propisa koji se primjenjuju u Crnoj Gori, Agencija je dužna da preduzme upravne mjere i radnje utvrđene ovim zakonom i naloži pružaocu usluge da u razumnom roku otkloni uočene nedostatke.

Upravno-nadzorne mjere

Član 181

Kad u postupku nadzora utvrdi nepravilnosti u radu, Agencija može na način propisan ovim zakonom:

1) emiteru izreći mjeru upozorenja, novčanu kaznu, a može privremeno ili trajno, oduzeti odobrenje;

2) pružaocu usluge distribucije linearnih AVM usluga izreći mjeru upozorenja, novčanu kaznu, ograničavanje distribucije određenog radijskog ili televizijskog programa iz liste programa ili sadržaja u okviru njega, a može privremeno ili trajno, oduzeti odobrenje izdato pružaocu te usluge; i

3) pružaocu AVM usluge na zahtjev ili usluge platforme za razmjenu video sadržaja izreći mjeru upozorenja, novčane kazne ili ograničavanja objavljivanja u katalogu programskih sadržaja ili omogućavanja razmjene određenog sadržaja putem platforme.

Agencija je dužna da odluku o izrečenoj mjeri iz stava 1 ovog člana objavi na svojoj internet stranici.

Pružalac usluge je dužan da informaciju o izrečenoj mjeri iz stava 1 ovog člana objavi na odgovarajući način u okviru usluge koju pruža.

Upozorenje

Član 182

Upozorenje se izriče pružaocu usluge koji prekrši obavezu utvrđenu ovim zakonom, aktom Agencije ili izdatim odobrenjem, ako se smatra da će upozorenje biti dovoljno da pružalac usluge otkloni posljedice protivpravnog ponašanja.

Novčana kazna

Član 183

Agencija će izreći novčanu kaznu pružaocu usluge koji, i pored izrečenog upozorenja, prekrši istu obavezu utvrđenu ovim zakonom, aktom Agencije ili izdatim odobrenjem, u roku kraćem od šest mjeseci.

Agencija može izreći novčanu kaznu iz stava 1 ovog člana u iznosu od 500 Eur do 10.000 EUR.

U odluci o izrečenoj novčanoj kazni određuje se rok plaćanja novčane kazne, koji ne može biti kraći od osam dana niti duži od 30 dana od dana dostavljanja odluke.

Oduzimanje odobrenja

Član 184

Odobrenje za emitovanje i odobrenje za distribuciju će privremeno, u trajanju do 30 dana, biti oduzeto, ako emiter, odnosno distributer:

1) u roku od tri mjeseca od izdavanja odobrenja, ne postupi po nalogu Agencije i otkloni nedozvoljenu medijsku koncentraciju, u smislu čl. 136 i 137 ovog zakona, nastalu nakon izdavanja odobrenja;

2) poslije izricanja jednog upozorenja i novčane kazne u prethodnih 12 mjeseci, krši iste obaveze emitera u odnosu na programske sadržaje, propisane članom 23 ovog zakona;

3) poslije izricanja dva upozorenja, ne izmiri obavezu plaćanja godišnje naknade u skladu sa ovim zakonom;

4) poslije izricanja dva upozorenja ne realizuje strukturu programa i druge programske obaveze u skladu sa podnesenom prijavom na javni konkurs ili zahtjevom za izdavanje odobrenja;

5) poslije izricanja tri upozorenja i novčane kazne u prethodnih 12 mjeseci, krši odredbe o komercijalnim audiovizuelnim komunikacijama predviđenim ovim zakonom;

6) poslije izricanja upozorenja i novčane kazne, u određenom roku ne dostavi podatke iz člana 132 st. 1 i 3 ovog zakona; i

7) emiter iz neopravdanih razloga, duže od deset dana neprekidno ili 15 dana sa prekidima u toku kalendarske godine, prekine emitovanje programa.

Odobrenje za emitovanje ili pružanje usluge distribucije linearnih AVM usluga će trajno biti oduzeto ako:

1) pružalac usluge nije započeo sa pružanjem usluge u propisanom roku;

2) u roku od 30 dana od dana izdavanja odobrenja pružalac usluge nije dostavio na uvid ugovor sa najmanje jednim distributerom linearnih AVM usluga;

3) je regulatorni organ nadležan za elektronske komunikacije emiteru oduzeo odobrenje za korišćenje radio-difuzne frekvencije, ukoliko su zemaljski radio-difuzni sistemi bili jedina mreža elektronskih komunikacija za emitovanje radijskog ili televizijskog programa;

4) je regulatorni organ nadležan za elektronske komunikacije operatoru multipleksa oduzeo odobrenje za korišćenje radio-difuzne frekvencije;

5) je pružalac usluge prilikom podnošenja prijave na javni konkurs ili zahtjeva za izdavanje odobrenja iznio netačne podatke ili je propustio da iznese podatke koji su od značaja za odlučivanje;

6) je emiteru prethodno dva puta izrečena mjera privremenog oduzimanja odobrenja;

7) prenese odobrenje suprotno članu 98, odnosno članu 113 ovog zakona; i​​ 

8) se nakon izdavanja odobrenja utvrdi da je jedan od neposrednih i posrednih direktnih ili indirektnih suvlasnika emitera strano pravno lice iz člana 86 ovog zakona.

Žalba na odluku o izricanju upravno-nadzornih mjera

Član 185

Pružalac usluge kome je izrečena upravno-nadzorna mjera u skladu sa ovim zakonom ima pravo da, u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke, podnese žalbu Savjetu Agencije koja odlaže njeno izvršenje.

Predstavnik pružaoca usluge ima pravo da prisustvuje sjednici Savjeta Agencije na kojoj se raspravlja o žalbi po osnovu odluke o privremenom ili trajnom oduzimanju odobrenja.

Pružalac usluge je dužan da, bez odlaganja, izvrši konačnu odluku Savjeta Agencije po žalbi iz stava 1 ovog člana, a ako to ne učini sprovešće se postupak prinudnog izvršenja.

Protiv odluke Savjeta Agencije donijete po žalbi može se pokrenuti upravni spor.

Postupak po prigovoru

Član 186

Po prigovoru fizičkog ili pravnog lica na rad pružaoca AVM usluge i distributera linearnih AVM usluga odlučuje direktor Agencije, u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora.

Protiv odluke iz stava 1 ovog člana može se izjaviti žalba Savjetu Agencije, u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke.

Savjet Agencije je dužan da odluku po žalbi iz stava 2 ovog člana donese u roku od 15 dana od dana podnošenja žalbe.

Protiv odluke iz stava 3 ovog člana može se pokrenuti upravni spor.

Posebnim aktom Savjeta, pod uslovima propisanim ovim zakonom, bliže se uređuje postupak donošenja odluke o izricanju upravno-nadzornih mjera, koji mora biti zasnovan na principima objektivnosti i nepristrasnosti, a pružaocu usluge mora biti omogućeno da se izjasni o činjenicama koje su povod za sprovođenje postupka.

XI. KAZNENE ODREDBE

Prekršaji

Član 187

Novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) ne obavijesti Agenciju o svim promjenama statusa u smislu člana 3 st. 2 i 3 ovog zakona (član 7 stav 3);

2) korisniku usluge ne omogući jednostavan, neposredan i stalan pristup podacima o nazivu pružaoca AVM usluge ili distributera lineranih AVM usluga, adresi sjedišta, odnosno prebivališta pružaoca AVM usluge ili distributera lineranih AVM usluga, adresi elektronske pošte ili internet stranici pružaoca usluge, državi osnivanja pružaoca AVM usluge ili distributera lineranih AVM usluga i nadležnom regulatornom organu za oblast AVM usluga u državi osnivanja pružaoca usluge (član 13);

3) je pružio AVM usluge kojima se omogućava ili vrši ratna propaganda (član 15 stav 1 tačka 5);

4) je objavio informaciju kojom se otkriva identitet maloljetnika uključenog u slučajeve bilo kojeg oblika nasilja, bez obzira da li je svjedok, žrtva ili izvršilac i iznosi pojedinosti iz porodičnih odnosa i privatnog života maloljetnika (član 15 stav 3);

5) nagradna takmičenja ne sprovodi pravično uz objavljivanje utvrđenih pravila (član 16 stav 1);

6) ne prenosi kinematografska djela u skladu sa zakonom i zaključenim ugovorom sa imaocem autorskog i srodnih prava (član 17);

7) stalno i progresivno, ne preduzima mjere kojima svoje usluge čini pristupačnijim licima s invaliditetom (član 18 stav 1);

8) ne pruža hitne informacije, uključujući javna obavještenja i objave u slučajevima opasnosti za život i zdravlje ljudi, bezbjednost države i javni red i mir, na način koji je pristupačan licima sa invaliditetom (član 18 stav 2);

9) najmanje svake dvije godine, ne obavještava Agenciju o sprovođenju mjera iz člana 18 stav 1 ovog zakona (član 18 stav 4);

10) na pisani zahtjev državnog organa ili organa državne uprave, bez naknade ne objavi proglase i službena saopštenja kada postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, bezbjednost države i javni red i mir (član 20);

11) u svojstvu emitera krši pravo na privatnost ili zaštitu dostojanstva građana ili ugrožava integritet maloljetnih lica (član 23 stav 1);

12) ne objavi zvučno i vizuelno upozorenje za programske sadržaje koji bi mogli ugroziti fizički, zdravstveni, moralni, mentalni, intelektualni, emotivni i socijalni razvoj maloljetnika i jasno ne označi takve programe tokom čitavog trajanja i emituje te programske sadržaje u vrijeme i na način za koji nije najmanje vjerovatno da će ga maloljetnici u uobičajenim okolnostima čuti ili vidjeti (član 23 stav 2);

13) programske sadržaje iz člana 23 stav 2 ovog zakona ne emituje u okviru graničnog perioda utvrđenog od strane Savjeta Agencije (član 23 stav 3);

14) emituje sadržaje koji mogu ozbiljno ugroziti fizički, zdravstveni, moralni, mentalni, intelektualni, emotivni i socijalni razvoj maloljetnika, koji uključuju pornografiju ili bezrazložno prikazivanje nasilja, u opštim programima ili ih emituje u specijalizovanim programima bez primjene mjere najvišeg stepena tehničke zaštite (član 23 stav 4);

15) je lične podatke maloljetnika, koje je prikupio ili na drugi način dobio u okviru primjene mjera iz člana 23 stav 4 ovog zakona, obrađuje u komercijalne svrhe, kao što su direktni marketing, izrada profila i ciljano bihevioralno oglašavanje (član 23 stav 5);

16) ne čuva snimke emitovanih programskih sadržaja najmanje 30 dana od dana emitovanja i, u slučaju vođenja postupka, na zahtjev Agencije, ne dostavi te snimke i ne čuva ih do okončanja postupka (član 23 stav 6);

17) ne objavljuje radio ili televizijske programe na crnogorskom jeziku na latiničnom ili ćiriličnom pismu ili na drugom jeziku u službenoj upotrebi, u skladu sa važećim propisima (član 23 stav 8);

18) u okviru programa ne objavi podatke o programskom sadržaju koji se odnose na produkciju, naziv autora i/ili imaoca prava, naziv medija od koga je preuzet i druge podatke (član 23 stav 10);​​ 

19) naziv, oznaka, odnosno skraćeni identifikacioni znak linearne AVM usluge nije vidljiv za sve vrijeme emitovanja televizijskog programa, a za vrijeme emitovanja radijskog programa ne navodi ih najmanje jednom u toku svakog sata trajanja programa (član 25 stav 1);

20) koristi naziv, oznaku, odnosno skraćeni identifikacioni znak koji ne odgovara registrovanom nazivu linearne AVM usluge (član 25 stav 2);

21) naziv, oznaka, odnosno skraćeni identifikacioni znak linearne AVM usluge nije vidljiv u slučaju preuzimanja programa drugih, a prilikom emitovanja programa nezavisnih proizvođača naziv ne navodi u najavi i/ili odjavi programa (član 25 stav 3);

22) u svojstvu emitera, koji je ostvario pravo na pružanje lineranih AVM usluga posredstvom frekvencija koje su planovima raspodjele radio-frekvencija predviđene za analognu ili digitalnu zemaljsku radio-difuziju, u pisanoj formi, o svim značajnijim planiranim promjenama strukture radijskog ili televizijskog programa koji emituje ne traži saglasnost Agencije (član 26 stav 1);

23) u svojstvu emitera, koji emitovanje vrši posredstvom elektronskih komunikacionih mreža bez upotrebe radio-difuznih frekvencija, u pisanoj formi, o svim značajnijim planiranim promjenama strukture radijskog ili televizijskog programa koji emituje ne obavijesti Agenciju (član 26 stav 2);

24) ne emituje najmanje 12 sati programa dnevno (član 27 stav 3);

25) ne emituje program u kojem je učešće informativnog programa u sopstvenoj produkciji, u ukupnom sedmičnom vremenu emitovanja iznosi najmanje 6% za radijske, odnosno 10% za televizijske programe (član 27 stav 4);

26) u svojstvu emitera televizijskog programa, dnevno ne emituje vijesti u trajanju od najmanje 30 minuta, od čega najmanje jednu emisiju u trajanju od najmanje 20 minuta (član 27 stav 5);

27) u svojstvu emitera koji emituje radijski program, sedmično ne emituje vijesti u trajanju od najmanje 120 minuta (član 27 stav 6);

28) evropska audiovizuelna djela ne čine najmanje 51% godišnjeg vremena emitovanja (član 29 stav 1);

29) nema obim učešća evropskih djela iz člana 29 stav 1 ovog zakona, a svake godine ne poveća učešće tih djela u odnosu na prošlu godinu, pri čemu je najmanji početni obim ovih djela bio manji od 5% godišnjeg vremena emitovanja (član 29 stav 4);

30) učešće audiovizuelnih djela nezavisnih proizvođača, uključujući crnogorske nezavisne proizvođače u godišnjem vremenu emitovanja emitera televizijskog programa ne iznosi više od 10% (član 31 stav 1);

31) nema obim učešća audiovizuelnih djela iz člana 31 stav 1 ovog zakona, a svake godine ne povećava učešće tih djela u odnosu na prošlu godinu (član 31 stav 3);

32) najmanje polovinu audiovizuelnih djela iz člana 31 stav 1 ovog zakona ne proizvede u posljednjih pet godina (član 31 stav 4);

33) jasno ne označi repriziranje radijskog ili televizijskog programskog sadržaja (član 33 stav 3);

34) na zahtjev Agencije, ne dostavi dokaze o sopstvenoj produkciji podnošenjem ugovora o licenci, otkupu formata, bilateralnoj i multilateralnoj koprodukciji, kao i stavljanjem na uvid podataka o izvršenju finansijskih obaveza u tim poslovima (član 33 stav 5);

35) ne obezbijedi minimalno učešće sopstvene produkcije od 25% u ukupnom sedmičnom vremenu emitovanja televizijskog programa komercijalnog emitera (član 34 stav 1 tačka 1);

36) ne obezbijedi minimalno učešće sopstvene produkcije od 10% u ukupnom sedmičnom vremenu emitovanja radijskog programa komercijalnog emitera (član 34 stav 1 tačka 2);

37) ne obezbijedi minimalno učešće sopstvene produkcije od 30% u ukupnom sedmičnom vremenu emitovanja televizijskog programa javnog emitera (član 34 stav 1 tačka 3);

38) ne obezbijedi minimalno učešće sopstvene produkcije od 20% u ukupnom sedmičnom vremenu emitovanja radijskog programa javnog emitera (član 34 stav 1 tačka 4);

39) koristi isključiva prava koja je ostvario, na način da znatnom dijelu javnosti u državi članici Evropske unije ili državi potpisnici međunarodnog ugovora koji obavezuje Crnu Goru uskrati mogućnost praćenja događaja koji su od posebnog značaja za javnost i koji su u skladu sa njenim nacionalnim zakonodavstvom određeni za cjelokupan ili djelimičan direktan prenos ili, gdje je to neophodno ili primjereno iz objektivnih razloga, za cjelokupan ili djelimičan odloženi prenos na televiziji sa slobodnim pristupom (član 35 stav 1);

40) kratke isječke ne koristi samo za programe opštih vijesti, a u slučaju AVM usluga na zahtjev kratke isječke ne koristi samo ako se ovaj programski sadržaj emituje odloženo u odnosu na direktan prenos istog programskog sadržaja emitera koji ima isključiva prava na prenos (član 37 stav 4);

41) ne omogući jednokratno korišćenje snimka događaja drugom emiteru koji događaj nije mogao snimiti (član 38 stav 5);

42) u svojstvu javnog emitera ne vodi odvojeno računovodstvo za pružanje javnih usluga od komercijalnih audiovizuelnih komunikacija (član 40 stav 2);

43) u svojstvu neprofitnog emitera u programu najmanje 50% dnevnog vremena emitovanja ne posvećuje sadržajima vezanim za specifične interese i potrebe ciljane zajednice, pri čemu najmanje 50% ovih sadržaja ne predstavlja sopstvenu produkciju emitera (član 42 stav 1);

44) u svojstvu neprofitnog emitera ne poštuje odredbe ovog zakona koje se odnose na trajanje oglašavanja i telešoping spotova u programima javnih emitera, u skladu sa članom 76 st. 1, 3, 5, 6 i 7 ovog zakona (član 42 stav 3);

45) u svojstvu neprofitnog emitera dobit od djelatnosti proizvodnje i emitovanja linearnih AVM usluga ne koristi samo za unapređenje i razvoj sopstvene djelatnosti (član 42 stav 6);

46) u svojstvu neprofitnog emitera, najkasnije do kraja juna tekuće godine, na svojoj internet stranici ne objavi izvještaj ovlašćenog revizora o finansijskom poslovanju (član 42 stav 7);

47) u svojstvu javnog emitera ne propiše ili ne sprovede proceduru kojom se omogućava da gledaoci i slušaoci podnose predstavke i prigovore na njegov rad (član 48 stav 2 tačka 3);

48) u svojstvu javnog emitera ne donese, najkasnije do 31. decembra tekuće za narednu godinu, program rada i finansijski plan kojim će se utvrditi aktivnosti i programske obaveze, kao i potrebna finansijska sredstva za njihovu realizaciju (član 48 stav 2 tačka 5);

49) na internet stranici javnog emitera, do kraja juna tekuće godine ne objavi izvještaj o radu za prethodnu godinu koji sadrži podatke o primjeni programskih standarda i ostvarivanju obaveza iz osnivačkog akta (član 48 stav 2 tačka 6 alineja 1);

50) na internet stranici javnog emitera, do kraja juna tekuće godine ne objavi izvještaj o finansijskom poslovanju za prethodnu godinu, koji sadrži podatke o korišćenju finansijskih sredstava ostvarenih po osnovu člana 49 ovog zakona, sa posebnim osvrtom na pružanje javne usluge (član 48 stav 2 tačka 6 alineja 2);

51) na internet stranici javnog emitera, do kraja june tekuće godine ne objavi izvještaj ovlašćenog revizora o finansijskom poslovanju javnog emitera (član 48 stav 2 tačka 6 alineja 3);

52) u svojstvu javnog emitera ne angažuje nezavisnog ovlašćenog revizora da sprovede godišnju reviziju finansijskih iskaza (član 56);

53) prije uključivanja određenog programskog sadržaja u katalog programskih sadržaja i početka njegove distribucije ne pribavi pisanu saglasnost imaoca autorskog prava (član 59 stav 1);

54) sadržaj, u okviru AVM usluga na zahtjev, koji može ugroziti fizički, zdravstveni, moralni, mentalni, intelektualni, emotivni i socijalni razvoj maloljetnika ne bude dostupan isključivo na način za koji je najmanje vjerovatno da će ga maloljetnici u uobičajenim okolnostima čuti i/ili vidjeti i uz primjenu mjera koje, pored ostalog, uključuju kategorizaciju sadržaja, alate za provjeru godine rođenja ili druge tehničke mjere (član 59 stav 2);

55) sadržaj, u okviru AVM usluga na zahtjev, koji može ozbiljno ugroziti fizički, zdravstveni, moralni, mentalni, intelektualni, emotivni i socijalni razvoj maloljetnika, koji, pored ostalog, uključuje pornografiju ili bezrazložno prikazivanje nasilja, ne bude dostupan isključivo uz mjere najvišeg stepena tehničke zaštite, ko što su korišćenje posebne šifre, potvrde identiteta ili druge tehničke mjere (član 59 stav 3);

56) u svojstvu pružaoca AVM usluge na zahtjev, lične podatke maloljetnika, koje je prikupio ili na drugi način dobio u okviru primjene mjera iz člana 59 st. 2 i 3 ovog zakona, obrađuje u komercijalne svrhe, kao što su direktni marketing, izrada profila i ciljano bihevioralno oglašavanje (član 59 stav 4);

57) u programski sadržaj iz člana 59 stava 1 ovog zakona, bez saglasnosti imaoca prava, prekrivanjem dodaje elemente iz komercijalnih razloga ili ga mijenja (član 59 stav 5);

58) u svojstvu pružaoca AVM usluge na zahtjev ne obezbijedi u svom katalogu programskih sadržaja najmanje 30% udjela evropskih audiovizuelnih djela i ista ne istakne na adekvatan način (član 61 stav 1);

59) u svojstvu pružaoca AVM usluge na zahtjev u pisanoj formi ne obavijesti Agenciju o svim značajnim planiranim promjenama strukture te usluge (član 62 stav 1);

60) u svojstvu distributera linearnih AVM usluga, prije uključivanja pojedinog radijskog ili televizijskog programa u listu programa i početka njegove distribucije, ne dostavi Agenciji pisanu saglasnost vlasnika programa (član 65 stav 1);

61) ne distribuira radijske i/ili televizijske programe istovremeno, u potpunosti i bez promjena, u skladu sa dobijenim odobrenjem za distribuciju (član 65 stav 2);

62) vrši distribuciju kodiranih satelitskih programa, a nije zaključio ugovor o distribuciji sa vlasnikom takvih programa kojim se dozvoljava dekodiranje radi daljeg javnog reemitovanja (član 65 stav 4);

63) bez distribucione naknade i naknade za retransmisiju ne distribuira programe nacionalnih javnih emitera u cijeloj zoni pokrivanja i programe regionalnih i lokalnih javnih emitera (član 65 stav 6);

64) bez distribucione naknade ne distribuira program komercijalnog i neprofitnog emitera koji ima status javne usluge (član 65 stav 8);

65) u svojstvu distributera linearnih AVM usluga koji naplaćuje distribucionu naknadu za distribuciju linearnih AVM usluga iz Crne Gore, ne objavi cjenovnik zasnovan na objektivno utvrđenim i proporcionalnim troškovima povezanim sa distribucijom programa (član 65 stav 10);

66) u svojstvu distributera linearnih AVM usluga ne ponudi najmanje 10% svojih kapaciteta za distribuciju linearnih AVM usluga iz Crne Gore (član 65 stav 12);

67) distribuira programske sadržaje u slučaju iz člana 65 stav 13 ovog zakona (član 65 stav 14);

68) se u svojstvu distributera linearnih AVM usluge ne pridržava liste programa (član 66 stav 1 tačka 1);

69) prethodno, u pisanoj formi ne obavijesti Agenciju o svakoj promjeni liste programa, kao i o promjeni broja i strukture programskih paketa (član 66 stav 1 tačka 2);

70) korisnicima ne učini dostupnim mjere i alate kako bi maloljetnicima ograničili pristup sadržajima koji mogu ugroziti njihov fizički, zdravstveni, moralni, mentalni, intelektualni, emotivni i socijalni razvoj, tako da je vjerovatno da će ih maloljetnici u uobičajenim okolnostima čuti i/ili vidjeti (član 66 stav 1 tačka 3);

71) ne obezbijedi da se u osnovnom paketu programa distribuiraju programi koji emituju u kontinuitetu i svakodnevno sadržaje koji mogu štetiti fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju maloljetnika i kategorisani su kao neprimjereni za maloljetnike (član 66 stav 1 tačka 4);

72) ne ograniči prijem i reemitovanje linearne AVM usluge iz države članice Evropske unije ili države potpisnice Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji, u skladu sa odlukom Savjeta Agencije (član 66 stav 1 tačka 5);

73) u svojstvu operatora multipleksa ne distribuira programe emitera koji su stekli pravo pristupa tom multipleksu digitalne zemaljske radio-difuzije, u skladu sa ovim zakonom (član 66 stav 4);

74) ne učini komercijalne audiovizuelne komunikacije lako prepoznatljivim (član 68 stav 1);

75) emituje prikrivene ili prevarne komercijalne audiovizuelne komunikacije (član 68 stav 2);

76) komercijalnom audiovizuelnom komunikacijom upućuje poruku čijim bi se emitovanjem moglo uticati na podsvijest i koje predstavljaju manipulaciju ili su štetne u socijalnom i emocionalnom smislu (član 68 stav 3);

77) posredstvom komercijalne audiovizuelne komunikacije ugrožava ljudsko dostojanstvo (član 68 stav 4 tačka 1);

78) posredstvom komercijalne audiovizuelne komunikacije podstiče ponašanje koje ugrožava zdravlje ili život ljudi (član 68 stav 4 tačka 3);

79) posredstvom komercijalne audiovizuelne komunikacije podstiče ponašanje koje ugrožava životnu sredinu (član 68 stav 4 tačka 4);

80) posredstvom komercijalne audiovizuelne komunikacije upotrebljava vizuelne i audio forme, sadržaje ili elementi koji mogu dovesti u zabludu da je riječ o oblicima informativnog programa (dnevnik, vijesti, itd.) (član 68 stav 4 tačka 5);

81) posredstvom komercijalne audiovizuelne komunikacije koristi prepoznatljivost nekog programa sa namjerom da dovede gledaoca ili slušaoca u zabludu da gleda ili sluša taj program (član 68 stav 4 tačka 6);

82) posredstvom komercijalne audiovizuelne komunikacije diskredituje ili omalovažava konkurenta, njegov proizvod ili uslugu (član 68 stav 4 tačka 7);

83) posredstvom komercijalne audiovizuelne komunikacije predstavlja konkurentski proizvod ili uslugu kao imitaciju ili reprodukciju (član 68 stav 4 tačka 8);

84) posredstvom komercijalne audiovizuelne komunikacije koristi djelove nekog programa (naslov, logo, muzika i sl.) (član 68 stav 4 tačka 9);

85) posredstvom komercijalne audiovizuelne komunikacije kopira oglasni sadržaj drugog oglašivača, njegove aktivnosti, proizvode ili usluge (član 68 stav 4 tačka 10);

86) posredstvom komercijalne audiovizuelne komunikacije neovlašćeno upotrebljava zaštitni znak ili drugo obilježje kojim se prepoznaje konkurent (član 68 stav 4 tačka 11);

87) posredstvom komercijalne audiovizuelne komunikacije koristi scene smrti, povrjeđivanja, nasilja ili uništavanja objekata i prirode (član 68 stav 4 tačka 12);​​ 

88) emituje ili objavljuje komercijalne audiovizuelne komunikacije kojima se vrši oglašavanje prodaje i kupovine ljudskih organa, tkiva i ćelija za presađivanje ili transfuzije (član 68 stav 5);

89) emituje ili objavljuje komercijalne audiovizuelne komunikacije koje promovišu duvan i duvanske proizvode, elektronske cigarete i posude za ponovno punjenje, opojne droge, oružje, municiju i pirotehnička sredstva i promet roba i usluga zabranjenih zakonom (član 68 stav 6);

90) emituje ili objavljuje komercijalne audiovizuelne komunikacije koje promovišu alkoholna pića usmjerena na maloljetnike i koje podstiču neumjereno konzumiranje tih pića (član 68 stav 7);

91) emituje ili objavljuje komercijalne audiovizuelne komunikacije koje promovišu medicinska sredstva koja se izdaju na teret sredstava zdravstvenog osiguranja, odnosno na recept (član 68 stav 9);

92) emituje ili objavljuje komercijalne audiovizuelne komunikacije kojima se oglašavaju metode i postupci liječenja (član 68 stav 10);

93) emituje ili objavljuje komercijalne audiovizuelne komunikacije kojima prouzrokuje materijalne ili nematerijalne štete maloljetnicima (član 69 stav 1 tačka 1);

94) emituje ili objavljuje komercijalne audiovizuelne komunikacije kojima direktno podstiče maloljetnike na kupovinu ili iznajmljivanje proizvoda ili usluga, iskorišćavanjem njihovog neiskustva ili lakovjernosti (član 69 stav 1 tačka 2);

95) emituje ili objavljuje komercijalne audiovizuelne komunikacije koje direktno podstiču maloljetnike da ubjeđuju roditelje ili druga lica na kupovinu robe ili usluga koje se oglašavaju (član 69 stav 1 tačka 3);

96) emituje ili objavljuje komercijalne audiovizuelne komunikacije koje iskorišćavaju povjerenje koje maloljetnici imaju u roditelje, nastavnike ili druga lica (član 69 stav 1 tačka 4);

97) emituje ili objavljuje komercijalne audiovizuelne komunikacije koje nepotrebno prikazuju maloljetnike u opasnim situacijama (član 69 stav 1 tačka 5);

98) emituje ili objavljuje komercijalne audiovizuelne komunikacije koje direktno podstiču maloljetnike na kupovinu ili korišćenje alkoholnih pića (član 69 stav 1 tačka 6);

99) emituje ili objavljuje komercijalne audiovizuelne komunikacije koje podstiču neumjereno konzumiranje alkoholnih pića (član 69 stav 1 tačka 7);

100) emituje ili objavljuje komercijalne audiovizuelne komunikacije koje promovišu alkoholna pića usmjerene isključivo na maloljetnike i koje posebno prikazuju maloljetnike koji konzumiraju ta pića (član 70 stav 1 tačka 1);

101) emituje ili objavljuje komercijalne audiovizuelne komunikacije koje promovišu alkoholna pića kojima stvaraju utisak da se konzumiranjem alkohola može poboljšati fizičko stanje ili sposobnost upravljanja motornim vozilom (član 70 stav 1 tačka 2);

102) emituje ili objavljuje komercijalne audiovizuelne komunikacije koje promovišu alkoholna pića kojima stvaraju utisak da konzumiranje alkohola doprinosi socijalnom ili seksualnom uspjehu (član 70 stav 1 tačka 3);

103) emituje ili objavljuje komercijalne audiovizuelne komunikacije koje promovišu alkoholna pića kojima tvrde da alkohol ima ljekovita svojstva ili da je stimulans, sedativ ili sredstvo za rješavanje ličnih problema (član 70 stav 1 tačka 4);

104) emituje ili objavljuje komercijalne audiovizuelne komunikacije koje promovišu alkoholna pića kojima podstiču neumjereno konzumiranje alkohola ili prikazuju uzdržavanje od ili umjerenost u konzumiranju alkohola u negativnom smislu (član 70 stav 1 tačka 5);

105) emituje ili objavljuje komercijalne audiovizuelne komunikacije koje promovišu alkoholna pića kojima ističu visok procenat alkohola kao pozitivno svojstvo pića (član 70 stav 1 tačka 6);

106) odbije pružanje usluga komercijalne audiovizuelne konkurencije ako odbijanje ima za cilj ili posljedicu zloupotrebu dominantnog položaja učesnika na tržištu ili nelojalnu konkurenciju (član 71);

107) emituje radijsko i televizijsko oglašavanje i telešoping koji nijesu prepoznatljivi i audio i/ili vizuelno i/ili prostorno odvojeni od ostalih programskih sadržaja (član 72 stav 1);

108) u svojstvu emitera omogućava uređivački uticaj oglašivača na programski sadržaj (član 72 stav 2);

109) upotrebljava podatke koji mogu izazvati zabludu o identitetu oglašivača, njegovim aktivnostima, svojstvima, kvalitetu, porijeklu ili drugim podacima o proizvodu ili usluzi (član 72 stav 3);

110) emituje oglasne sadržaje tokom emitovanja vjerskih sadržaja (član 72 stav 5 tačka 1);​​ 

111) emituje oglasne sadržaje tokom emitovanja formalnih ceremonija (inauguracije i sl.) (član 72 stav 5 tačka 2);

112) emituje oglasne sadržaje tokom emitovanja programa u vezi sa tragičnim događajima širokih razmjera (član 72 stav 5 tačka 3);

113) emituje oglasne sadržaje tokom emitovanja programa koji traju do 30 minuta (član 72 stav 5 tačka 4);

114) emituje telešoping blok u okviru drugih programskih cjelina (član 73 stav 1);

115) emituje telešoping blok koji nije lako prepoznatljiv i audio i vizuelno označen (član 73 stav 2);

116) emituje telešoping blok koji traje manje od 15 minuta sa prekidima (član 73 stav 3);

117) emitovanjem oglasa ili telešoping spotova dovodi u pitanje cjelovitost programskog sadržaja, ne uzimajući u obzir prirodne prekide, trajanje i prirodu programa, kao i prava imalaca prava (član 74 stav 3);

118) emitovanje televizijskih filmova i kinematografskih ostvarenja prekine televizijskim oglašavanjem i/ili telešoping spotovima više od jednom u 30 minuta (član 74 stav 4);

119) emitovanje programa za djecu prekine oglašavanjem više od jednom u 30 minuta, pod uslovom da program traje duže od 30 minuta (član 74 stav 6);

120) emituje telešoping spotove tokom programa za djecu (član 74 stav 7);

121) u oglasnim sadržajima ne označi jasno naručioca (član 75 stav 1);

122) u svojstvu javnog emitera televizijskog programa emituje oglašavanje i telešoping spotova u periodu između 6 i 18 časova koje prelazi 15% tog perioda (član 76 stav 1 tačka 1);

123) u svojstvu javnog emitera televizijskog programa emituje oglašavanje i telešoping spotove u periodu između 18 i 24 časova koje prelazi 15% tog perioda (član 76 stav 1 tačka 2);

124) u svojstvu komercijalnog emitera televizijskog programa emituje oglašavanje i telešoping spotove u periodu između 6 i 18 časova koje prelazi 20% tog perioda (član 76 stav 2 tačka 1);

125) u svojstvu komercijalnog emitera televizijskog programa emituje oglašavanje i telešoping spotove u periodu između 18 i 24 časova koje prelazi 20% tog perioda (član 76 stav 2 tačka 2);

126) u svojstvu javnog emitera radijskog programa emituje oglašavanje koje prelazi sedam minuta po satu emitovanog programa (član 76 stav 3);

127) u svojstvu komercijalnog emitera radijskog programa emituje oglašavanje koje prelazi devet minuta po satu emitovanog programa (član 76 stav 4);

128) sponzoru omogući da utiče na sadržaj i raspored programskog sadržaja koji sponzoriše, kao i na uredničku odgovornost i nezavisnost pružaoca AVM usluge (član 77 stav 1 tačka 1);

129) sponzorisanje programskih sadržaja direktno podstiče na kupovinu ili iznajmljivanje roba ili usluga, naročito posebnim promotivnim upućivanjem na tu robu i usluge (član 77 stav 1 tačka 2);

130) nije jasno označeno da su programski sadržaji sponzorisani (član 77 stav 1 tačka 3);​​ 

131) sponzorisani programski sadržaj nije, na način primjeren određenoj AVM usluzi, jasno označen imenom, odnosno nazivom, logotipom i/ili drugim simbolom sponzora, kao što je upućivanje na njegov proizvod ili usluge ili prepoznatljivi znak, na početku, tokom i/ili na kraju programskog sadržaja (član 77 stav 1 tačka 4);

132) pruža AVM uslugu ili emituje programski sadržaj koji sponzoriše pravno ili fizičko lice čija je osnovna djelatnost proizvodnja ili prodaja proizvoda ili pružanje usluga čije je oglašavanje zabranjeno zakonom (član 78 stav 1 tačka 1);

133) pruža AVM uslugu ili emituje program koji sponzoriše pravno ili fizičko lice čija je osnovna djelatnost proizvodnja ili prodaja cigareta i drugih duvanskih proizvoda,​​ uključujući i elektronske cigarete i posude za ponovno punjenje (član 78 stav 1 tačka 2);

134) kad programske sadržaje sponzoriše pravno ili fizičko lice čija djelatnost uključuje proizvodnju ili prodaju medicinskih sredstava i primjenu metoda i postupaka liječenja, ne promoviše samo ime ili ugled tog lica (član 78 stav 2);

135) emituje programske sadržaje čiji su sponzori političke partije, koalicije ili druge političke ili vjerske organizacije (član 79 stav 1);​​ 

136) emituje sponzorisane vijesti ili programski sadržaj o tekućim događajima (član 79 stav 2);

137) tokom emitovanja dječijih programa ili vjerskih programa prikazuje logotip sponzora (član 79 stav 3);

138) emituje plasman proizvoda u vijestima, programskim sadržajima o tekućim događajima, programima o potrošačkim pitanjima, vjerskim ili dječjim programima (član 80 stav 1);

139) pruža AVM uslugu sa plasmanom cigareta i drugih duvanskih proizvoda, uključujući i elektronske cigarete i posude za ponovno punjenje, kao i pravnih ili fizičkih lica čija je osnovna djelatnost proizvodnja ili prodaja ovih proizvoda (član 80 stav 2 tačka 1);

140) pruža AVM uslugu sa plasmanom medicinskih sredstava koja se izdaju na teret sredstava zdravstvenog osiguranja, odnosno na recept, kao i metoda i postupaka liječenja (član 80 stav 2 tačka 2);

141) pružalac AVM usluge dozvoljava uticaj subjekta koji plasira proizvod na sadržaj i raspored programskog sadržaja televizijskog programa ili AVM usluge na zahtjev, kao i na uredničku odgovornost i nezavisnost pružaoca AVM usluge (član 81 stav 1 tačka 1);

142) objavljuje ili emituje programski sadržaj sa plasmanom proizvoda koji direktno podstiče na kupovinu ili iznajmljivanje robe ili usluga, posebno promotivnim upućivanjem na tu robu ili usluge ili isticanjem proizvoda (član 81 stav 1 tačka 2);

143) nepotrebno ističe plasirani proizvod ili uslugu (član 81 stav 1 tačka 3);

144) objavljuje ili emituje programski sadržaji sa plasmanom proizvoda tako da gledaoci nijesu jasno obaviješteni o postojanju plasmana proizvoda, na način što programski sadržaji nijesu primjereno označeni na njegovom početku i na kraju, kao i prilikom nastavljanja programa nakon prekida za oglase (član 81 stav 1 tačka 4);

145) privremeno ili trajno ustupi, iznajmi ili na drugi način prenese odobrenje za emitovanje programa posredstvom frekvencija koje su planom raspodjele radio-frekvencija predviđene za analognu zemaljsku radio-difuziju (član 98 stav 1);

146) bez saglasnosti Savjeta Agencije, privremeno ili trajno ustupi, iznajmi ili na drugi način prenese odobrenje za emitovanje programa posredstvom frekvencija koje su planom raspodjele radio-frekvencija predviđene za digitalnu zemaljsku radio-difuziju (član 98 stav 2);

147) bez prethodnog podnošenja pisanog obavještenja Agenciji privremeno ili trajno ustupi, iznajmi ili na drugi način prenese odobrenje za emitovanje programa posredstvom elektronskih komunikacionih mreža bez upotrebe radio-difuznih frekvencija ili je prenosom odobrenja došlo do slučajeva predviđenih članom 98 stav 3 tač. 1, 2 ili 3 ovog zakona (član 98 stav 4);

148) u svojstvu emitera koji je dobio odobrenje za emitovanje putem elektronske komunikacione mreže bez upotrebe radio-difuznih frekvencija, najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja odobrenja, ne zaključi i ne dostavi Agenciji ugovor sa najmanje jednim distributerom linearnih AVM usluga (član 103 stav 1 tačka 1);

149) svaki ugovor sa distributerima linearnih AVM usluga, zaključen nakon roka iz člana 103 stav 1 ovog zakona ne dostavi Agenciji u roku od 15 dana od dana zaključenja tog ugovora (član 103 stav 2);

150) programskim umrežavanjem započne emitovanje programa posredstvom frekvencija koje su planovima raspodjele radio-frekvencija predviđene za analognu ili digitalnu zemaljsku radiodifuziju, bez saglasnosti Savjeta Agencije (član 104 stav 2);

151) programskim umrežavanjem započne emitovanje programa posredstvom elektronskih komunikacionih mreža bez upotrebe radio-difuznih frekvencija, bez prethodno podnesenog pisanog obavještenja Agenciji (član 104 stav 4);

152) programskim umrežavanjem stvori nedozvoljenu medijsku koncentraciju u smislu čl. 136 i 137 ovog zakona (član 104 stav 5);

153) u svojstvu pružaoca AVM usluge na zahtjev ne obavijesti Agenciju o promjenama podataka u roku od 15 dana od dana nastanka promjene, u slučaju promjene podataka iz člana 107 stav 1 tač. 1 i 2 ovog zakona (član 109 stav 1 tačka 1);

154) u svojstvu pružaoca AVM usluge na zahtjev ne obavijesti Agenciju o promjeni podataka iz člana 107 stav 1 tač. 3 i 4 ovog zakona, najmanje 15 dana prije predviđenog dana promjene (član 109 stav 1 tačka 2);

155) bez saglasnosti Savjeta Agencije, privremeno ili trajno ustupi, iznajmi ili na drugi način prenese odobrenje za distribuciju posredstvom elektronskih komunikacionih mreža bez upotrebe radio-difuznih frekvencija (član 113 stav 2);

156) ne dostavi Agenciji zaključeni ugovor sa operaterom elektronske komunikacione mreže, zaključen nakon isteka roka iz člana 117 stav 1 ovog zakona, u roku od 15 dana od dana zaključenja tog ugovora (član 117 stav 2);

157) u svojstvu pružaoca usluge distribucije linearnih AVM usluga sa krajnjim korisnikom ne zaključi ugovor o načinu i uslovima pružanja usluga distribucije linearnih AVM usluga (član 118 stav 1);

158) u svojstvu pružaoca usluge distribucije linearnih AVM usluga uskrati priključak zainteresovanom korisniku, a za to postoje tehničke mogućnosti (član 119 stav 1 tačka 1);

159) u svojstvu pružaoca usluge distribucije linearnih AVM usluga uslovljava pretplatnikov pristup listi programa odricanjem od prava na korišćenje iste ili druge usluge koju nudi drugi distributer linearnih AVM usluga (član 119 stav 1 tačka 2);

160) u svojstvu pružaoca usluge distribucije linearnih AVM usluga uslovljava pretplatnikov pristup listi programa direktnom kupovinom njegove prijemničke opreme, iako se na domaćem tržištu može kupiti ista ili slična oprema (član 119 stav 1 tačka 3);

161) proizvodi, uvozi, stavlja u promet, daje u zakup, oglašava ili drži u komercijalne svrhe uređaje ili softvere koji su prevashodno konstruisani, proizvedeni ili prilagođeni da omoguće ili olakšaju izbjegavanje mjere uslovnog pristupa zaštićenoj usluzi i koji nemaju drugu namjenu (član 121 stav 1);

162) vrši instalaciju, održavanje ili zamjenu uređaja iz člana 121 stav 1 ovog zakona u komercijalne svrhe (član 121 stav 2);

163) zaobilazi bilo koje mjere uslovnog pristupa ili pruža usluge kojima se to omogućava ili olakšava (član 121 stav 3);

164) emituje ili distribuira bilo koji vid komercijalnih audiovizuelnih komunikacija o aktivnostima ili uslugama iz člana 121 st. 1, 2 i 3 ovog zakona (član 121 stav 4);

165) u svojstvu pružaoca usluge platforme za razmjenu video sadržaja ne obavijesti Agenciju o promjeni podataka iz člana 125 stav 2 tač. 1 i 2 ovog zakona, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene (član 125 stav 4 tačka 1);

166) u svojstvu pružaoca usluge platforme za razmjenu video sadržaja ne obavijesti Agenciju o promjeni podataka iz člana 125 stav 2 tačka 3 ovog zakona, najmanje 15 dana prije predviđenog datuma promjene (član 125 stav 4 tačka 2);

167) u svojstvu pružaoca usluge platforme za razmjenu video sadržaja korisniku usluge ne omogući jednostavan, neposredan i stalan pristup podacima iz člana 127 ovog zakona;

168) u svojstvu pružaoca usluge platforme za razmjenu video sadržaja ne preduzima odgovarajuće mjere u cilju zaštite maloljetnika od programskih sadržaja i video sadržaja koje su kreirali korisnici komercijalnih audiovizuelnih komunikacija kojima bi se mogao narušiti njihov fizički, psihički ili moralni razvoj, tako da budu dostupni samo na način za koji je najmanje vjerovatno da će ih maloljetnici u uobičajenim okolnostima čuti ili vidjeti (član 128 stav 1 tačka 1);​​ 

169) u svojstvu pružaoca usluge platforme za razmjenu video sadržaja ne preduzima odgovarajuće mjere u cilju zaštite javnosti od programskih i video sadržaja koje su kreirali korisnici komercijalnih audiovizuelnih komunikacija kojima se podstiče na nasilje, mržnju ili netrpeljivost protiv lica ili grupe lica koja je određena na osnovu nacionalne ili etničke pripadnosti, državljanstva, jezika, boje kože, pripadnosti rasi ili vjeroispovijesti ili odsustva te pripadnosti, invaliditeta, pola, seksualne orijentacije, rodnog identiteta ili kakvog drugog ličnog svojstva (član 128 stav 1 tačka 2);

170) u svojstvu pružaoca usluge platforme za razmjenu video sadržaja ne preduzima odgovarajuće mjere u cilju zaštite javnosti od programskih i video sadržaja koje su kreirali korisnici komercijalnih audiovizuelnih komunikacija kojima se podstiče izvršenje krivičnog djela terorizma, krivičnih djela u vezi sa dječjom pornografijom ili krivičnih djela koja su izvršena protiv lica ili grupe lica koja je određena na osnovu nacionalne ili etničke pripadnosti, državljanstva, jezika, boje kože, pripadnosti rasi ili vjeroispovijesti ili odsustva te pripadnosti, invaliditeta, pola, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, ili kakvog drugog ličnog svojstva (član 128 stav 1 tačka 3);

171) u svojstvu pružaoca usluge platforme za razmjenu video sadržaja nudi na tržištu, prodaje i raspoređuje audiovizuelne komercijalne komunikacije, koje ne ispunjavaju uslove propisane čl. 68 i 69 ovog zakona (član 129 stav 1);

172) u svojstvu pružaoca usluge platforme za razmjenu video sadržaja, jasno ne obavijesti korisnika o tome da programski sadržaj ili video zapis koji je kreirao korisnik sadrži komercijalne audiovizuelne komunikacije, a korisnik koji je kreirao sadržaj je to prijavio ili je pružalac usluge platforme za razmjenu video sadržaja imao saznanja o tome (član 129 stav 3);

173) u svojstvu pružaoca usluge platforme za razmjenu video sadržaja, ne preduzima najstrožije mjere i kontrolu pristupa iz člana 130 st. 1 i 2 ovog zakona za sadržaje koji mogu prouzrokovati najveću štetu maloljetnicima, a koji, između ostalog, uključuju pornografiju ili bezrazložno prikazivanje nasilja (član 130 stav 3);

174) u svojstvu pružaoca usluge platforme za razmjenu video sadržaja, lične podatke maloljetnika, koje je prikupio ili na drugi način dobio prilikom primjene tehničke zaštite ili kontrole pristupa video sadržajima, obrađuje u komercijalne svrhe, kao što su direktni marketing, izrada profila ili ciljano bihevioralno oglašavanje (član 130 stav 4);

175) u svojstvu pružaoca usluge platforme za razmjenu video sadržaja, ne obezbijedi mehanizam za podnošenje prigovora i nepristrasno rješavanje sporova sa korisnicima u vezi sa primjenom čl. 128, 129 i 130 ovog zakona (član 131);

176) do 31. decembra tekuće godine Agenciji ne dostavi podatke o fizičkim i pravnim licima koja neposredno ili posredno imaju više od 5% udjela u njegovom osnovnom kapitalu ako se radi o privrednom društvu, odnosno podatke o članovima organa​​ rukovođenja i upravljanja ako se radi o drugim osnivačima medija (nevladine, vjerske, sportske, reprezentativne sindikalne i druge organizacije) (član 132 stav 1 tačka 1);

177) do 31. decembra tekuće godine Agenciji ne dostavi podatke o povezanim licima, u smislu člana 133 ovog zakona, sa licima iz člana 132 stav 1 tačka 1 ovog zakona (član 132 stav 1 tačka 2);

178) do 31. decembra tekuće godine Agenciji ne dostavi podatke o drugim emiterima, pružaocima AVM usluga na zahtjev, distributerima linearnih AVM usluga i pružaocima usluge platforme za razmjenu video sadržaja u kojima lica iz člana 132 stav 1 tač. 1 i 2 ovog zakona imaju više od 5% udjela u osnovnom kapitalu (član 132 stav 1 tačka 3);

179) do 31. decembra tekuće godine Agenciji ne dostavi podatke o sopstvenom ili učešću njegovih vlasnika većem od 5% u osnovnom kapitalu pravnih lica čija djelatnost uključuje prikupljanje, oblikovanje i posredovanje u prodaji komercijalnih audiovizuelnih komunikacija (član 132 stav 1 tačka 4);

180) do 31. decembra tekuće godine Agenciji ne dostavi podatke o sopstvenom ili učešću njegovih vlasnika većem od 5% u osnovnom kapitalu pravnih lica čija djelatnost uključuje prikupljanje, analizu i objavljivanje informacija o gledanosti, slušanosti ili posjećenosti AVM usluga (član 132 stav 1 tačka 5);

181) u svojstvu emitera ne prijavi Agenciji pisanim putem promjenu vlasničke strukture (član 134 stav 1);

182) u svojstvu emitera koji je stekao pravo na emitovanje programa posredstvom frekvencija koje su planovima raspodjele radio-frekvencija predviđene za analognu ili digitalnu zemaljsku radio-difuziju, za promjenu vlasničke strukture emitera veću od 10% učešća u osnovnom kapitalu ne pribavi prethodnu pisanu saglasnost Savjeta Agencije (član 134 stav 2).

183) u slučaju smrti fizičkog lica koje je imalac odobrenja za emitovanje ili je suvlasnik sa više od 10% učešća u osnovnom kapitalu emitera, emiter ne obavijesti Agenciju o svim promjenama nastalim nakon sprovođenja ostavinskog postupka (član 134 stav 6); i

184) u slučaju iz člana 134 stav 6 ovog zakona, novi vlasnik, odnosno vlasnici emitera Agenciji ne podnesu zahtjev za promjenu vlasničke strukture i ne dostave izjavu da će kao novi vlasnici emitera nastaviti sa korišćenjem prava i ispunjavanjem obaveza i uslova iz izdatog odobrenja, ovjerenu u skladu sa zakonom (član 134 stav 7).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice novčanom kaznom od 300 eura do 2.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom od 500 eura do 5.000 eura.

XII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Donošenje podzakonskih akata

Član 188

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se podzakonski akti donijeti na osnovu Zakona o elektronskim medijima („Službeni list CG”, br. 46/10, 53/11, 6/13, 55/16 i 92/17), ako nijesu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Podzakonski akt iz člana 61 stav 5 ovog zakona donijeće se u roku od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Donošenje statuta Agencije

Član 189

Statut Agencije donijeće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Usklađivanje odluka o osnivanju javnih emitera

Član 190

Osnivački akti lokalnih i regionalnih javnih emitera uskladiće se sa ovim zakonom u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Usklađivanje rada emitera

Član 191

Emiteri su dužni da usklade organizaciju i način rada sa ovim zakonom u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, emiteri su dužni da usklade način rada sa aktom iz člana 34 stav 3 ovog zakona u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu tog akta.

Usklađivanje rada pružalaca usluga distribucije linearnih AVM usluga

Član 192

Pružaoci usluga distribucije linearnih AVM usluga dužni su da usklade organizaciju i način rada sa ovim zakonom u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Započeti postupci

Član 193

Postupci započeti prije stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po propisima po kojima su započeti.

Važenje odobrenja

Član 194

Odobrenja izdata u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima („Službeni list CG”, br. 46/10, 53/11, 6/13, 55/16 i 92/17), važe do isteka perioda na koji su izdata.

Nastavak rada Agencije

Član 195

Agencija za elektronske medije nastavlja sa radom kao Agencija za audiovizuelne medijske usluge.

Agencija za audiovizuelne medijske usluge preuzima zaposlene, prava i obaveze, sredstva, opremu i poslovne prostorije Agencije za elektronske medije.

U cilju obezbjeđivanja uslova za ostvarivanje njene funkcije i nadležnosti u skladu sa ovim zakonom, Vlada će, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona,​​ sa Agencijom za audiovizuelne medijske usluge zaključiti ugovor o dodjeli prava na upravljanje i korišćenje poslovnih prostorija iz stava 2 ovog člana.

Nastavak rada Savjeta Agencije

Član 196

Članovi Savjeta Agencije za elektronske medije, imenovani u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima („Službeni list CG”, br. 46/10, 53/11, 6/13, 55/16 i 92/17), nastavljaju sa radom kao članovi Savjeta Agencije za audiovizuelne medijske usluge, sa nadležnostima utvrđenim ovim zakonom, do isteka mandata.

Nastavak rada direktora Agencije

Član 197

Direktor Agencije za elektronske medije, imenovan u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima („Službeni list CG”, br. 46/10, 53/11, 6/13, 55/16 i 92/17), nastavlja sa radom kao direktor Agencije za audiovizuelne medijske usluge, sa nadležnostima utvrđenim ovim zakonom, do isteka mandata.

Odložena primjena

Član 198

Odredbe člana 7 stav 2, člana 61 stav 4 i člana 124 stav 2 ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Prestanak važenja

Član 199

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o elektronskim medijima („Službeni list CG”, br. 46/10, 53/11, 6/13, 55/16 i 92/17).

Stupanje na snagu

Član 200

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 10-3/24-3/5

EPA 258 XXVIII

Podgorica, 7. jun 2024. godine

Skupština Crne Gore 28. saziva

Predsjednik,

Andrija Mandić, s.r.