Zakon o Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br.​​ 58/2015​​ i​​ 54/2024.

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom osniva se Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu (u daljem tekstu: Centar) i uređuje organizacija, način rada, obuke, finansiranje i druga pitanja od značaja za rad Centra.

Centar za obuku

Član 2

Centar je samostalna organizacija sa svojstvom pravnog lica.

Sjedište Centra je u Podgorici.

Centar može imati organizacione jedinice u drugim mjestima u Crnoj Gori.

Obuke

Član 3

Centar organizuje i sprovodi obuke sudija i državnih tužilaca.

Centar može organizovati i sprovoditi obuke i advokata, notara, javnih izvršitelja, savjetnika, službenika i pripravnika u sudovima i državnim tužilaštvima (u daljem tekstu: posebne obuke), u skladu sa ovim zakonom.

Cilj obuke

Član 4

Cilj obuke je sricanje i usavršavanje znanja, sposobnosti i vještina koje će omogućiti samostalno, nezavisno, nepristrasno, stručno i efikasno vršenje funkcije sudija i državnih tužilaca u skladu sa načelima nezavisnosti i samostalnosti i etičkim standardima profesije.

Vrste obuke

Član 5

Obuka za sudije i državne tužioce organizuje se i sprovodi kao inicijalna i kontinuirana.

Inicijalna obuka organizuje se i sprovodi za kandidate za sudije i državne tužioce, a kontinuirana obuka za sudije i državne tužioce, prema programima obuka koji se donose i sprovode u skladu sa ovim zakonom.

Pravo i obaveza na obuku

Član 6

Sudije i državni tužioci imaju pravo i obavezu da se stručno usavršavaju, u skladu sa ovim zakonom.

Sredstva za rad Centra

Član 7

Sredstva neophodna za djelotvorno i efikasno funkcionisanje Centra obezbjeđuju se u Budžetu Crne Gore.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 8

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

II. ORGANIZACIJA I NADLEŽNOST CENTRA

1. Nadležnost i organi Centra

Nadležnost

Član 9

Centar:

1) organizuje i sprovodi inicijalnu obuku;

2) organizuje i sprovodi kontinuiranu obuku;

3) organizuje i sprovodi obuke za advokate, notare i javne izvršitelje;

4) organizuje i sprovodi obuke za savjetnike, službenike i pripravnike u sudovima i državnim tužilaštvima;

5) organizuje i sprovodi obuke predavača i mentora;

6) izdaje sertifikate o završenim obukama;

7) izdaje publikacije;

8) organizuje biblioteku za potrebe obuka;

9) čuva dokumentaciju o sprovedenim obukama;

10) stara se o informacionom sistemu za potrebe obuka;

11) sarađuje sa domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama; i

12) vrši druge poslove propisane zakonom.

Organi

Član 10

Organi Centra su Upravni odbor i Programski savjet.

Upravni odbor upravlja Centrom.

Programski savjet je stručni organ.

Statut

Član 11

Centar ima statut.

Statutom Centra uređuju se:

1) djelokrug poslova Centra;

2) način rada organa Centra;

3) organizacija organizacionih jedinica Centra u drugim mjestima u Crnoj Gori i određuje njihovo sjedište;

4) način prijema kandidata na kontinuiranu obuku;

5) način donošenja programa inicijalne i kontinuirane obuke;

6) koordinacija, nadzor i ocjena aktivnosti inicijalne i kontinuirane obuke; i

7) druga pitanja od značaja za rad Centra.

2. Upravni odbor

Sastav Upravnog odbora i naknada

Član 12

Upravni odbor ima sedam članova, od kojih su:

1) jedan iz reda sudija Vrhovnog suda Crne Gore (u daljem tekstu: Vrhovni sud), koji nijesu članovi Sudskog savjeta;

2) jedan iz reda državnih tužilaca u Vrhovnom državnom tužilaštvu, koji nijesu članovi Tužilačkog savjeta;

3) jedan predstavnik Sudskog savjeta iz reda sudija koji najmanje pet godina vrši sudijsku funkciju i koji nije sudija Vrhovnog suda i nije član Sudskog savjeta;

4) jedan predstavnik Tužilačkog savjeta iz reda državnih tužilaca koji najmanje pet godina vrši tužilačku funkciju i koji nije državni tužilac u Vrhovnom državnom tužilaštvu i nije član Tužilačkog savjeta;

5) jedan predstavnik organa državne uprave nadležnog za poslove pravosuđa (u daljem tekstu: Ministarstvo pravde), koji ima najmanje deset godina radnog iskustva;

6) jedan predstavnik iz reda profesora pozitivno-pravnih nauka; i

7) jedan predstavnik Advokatske komore Crne Gore iz reda advokata.

Članovi Upravnog odbora moraju imati visoke stručne kvalitete i ugled za vršenje svoje funkcije i profesije, potvrđene rezultate rada, objavljene radove i članke, kao i iskustvo u obuci ili mentorstvu u sudstvu i državnom tužilaštvu.

Članovima Upravnog odbora iz reda sudija i državnih tužilaca može biti smanjen obim poslova u sudu odnosno državnom tužilaštvu u kojem vrše svoju funkciju najmanje 50%, na njihov zahtjev.

Predsjednik Upravnog odbora ima pravo na naknadu za rad u visini od 50%, a članovi Upravnog odbora u visini od 25% prosječne bruto zarade u prethodnoj godini u Crnoj Gori.

Izbor članova Upravnog odbora

Član 13

Članove Upravnog odbora biraju:

1) iz reda sudija Vrhovnog suda - Opšta sjednica Vrhovnog suda;

2) iz reda državnih tužilaca u Vrhovnom državnom tužilaštvu - sjednica Vrhovnog državnog tužilaštva;

3) predstavnika Sudskog savjeta - Sudski savjet;

4) predstavnika Tužilačkog savjeta - Tužilački savjet;

5) predstavnika Ministarstva pravde - ministar pravde;

6) predstavnika iz reda profesora pozitivno-pravnih nauka - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti; i

7) predstavnika Advokatske komore Crne Gore - Upravni odbor Advokatske komore Crne Gore.

Sastav Upravnog odbora proglašava ministar pravde, a akt o proglašenju objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

Nadležnost Upravnog odbora

Član 14

Upravni odbor:

1) donosi statut i druge akte Centra i prati njihovo sprovođenje;

2) bira i razrješava predsjednika Upravnog odbora i njegovog zamjenika;

3) utvrđuje prestanak članstva u Upravnom odboru;

4) utvrđuje sastav Programskog savjeta;

5) bira članove Programskog odbora za inicijalnu obuku i Programskog odbora za kontinuiranu obuku;

6) obrazuje Programski odbor za posebne obuke, u zavisnosti od potreba za njihovim sprovođenjem;

7) utvrđuje listu predavača;

8) bira i razrješava direktora Sekretarijata Centra;

9) utvrđuje broj polaznika i kriterijume za odabir kandidata za kontinuiranu obuku, na predlog Programskog savjeta;

10) utvrđuje spisak mentora i na predlog Programskog savjeta utvrđuje kriterijume za ocjenjivanje mentora određenih od strane Sudskog savjeta, odnosno Tužilačkog savjeta;

11) usvaja godišnji plan rada Centra;

12) donosi godišnji program obuka;

13) donosi program inicijalne obuke i program kontinuirane obuke, na predlog programskih odbora;

14) donosi program za posebne obuke;

15) usvaja predlog razdjela budžeta za obuke;

16) usvaja finansijski izvještaj;

17) razmatra i usvaja godišnji izvještaj o svom radu;

18) usvaja godišnji izvještaj o radu Centra za prethodnu godinu, najkasnije do 1. marta tekuće godine i dostavlja ga organima čiji su predstavnici članovi Upravnog odbora;

19) daje uputstva predsjedniku Upravnog odbora u vezi sa uspostavljanjem saradnje sa domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama u vezi međunarodnih projekata, grantova i donacija;

20) donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata Centra, na predlog direktora Sekretarijata Centra;

21) odlučuje po prigovorima polaznika obuke u vezi sa sprovođenjem obuke; i

22) vrši druge poslove propisane ovim zakonom i statutom Centra.

Mandat Upravnog odbora

Član 15

Mandat Upravnog odbora je četiri godine.

Isto lice može biti izabrano za člana Upravnog odbora najviše dva puta.

Prestanak članstva u Upravnom odboru

Član 16

Članu Upravnog odbora članstvo u Upravnom odboru prestaje:

1) istekom mandata Upravnog odbora;

2) na lični zahtjev;

3) prestankom funkcije ili radnog odnosa u organu na osnovu kojih je izabran za člana Upravnog odbora;

4) ako je spriječen da vrši funkciju člana Upravnog odbora u trajanju dužem od šest mjeseci, usljed bolesti ili drugih opravdanih razloga;

5) ako mu je pravosnažnom sudskom odlukom izrečena mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti i dužnosti;

6) ako je pravosnažnom sudskom odlukom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora.

U slučaju iz stava 1 tačka 1 ovog člana, Upravni odbor kome je istekao mandat nastavlja da vrši dužnost do izbora novog Upravnog odbora.

U slučaju iz stava 1 tač. 2 do 6 ovog člana, organ koji je izabrao člana čije je članstvo u Upravnom odboru prestalo, izabraće novog člana Upravnog odbora, u roku od 30 dana od dana prestanka članstva u Upravnom odboru.

Mandat članu Upravnog odbora, koji je izabran u skladu sa stavom 3 ovog člana, prestaje danom isteka mandata Upravnog odbora.

Način rada Upravnog odbora

Član 17

Upravni odbor radi na sjednicama.

Sjednice Upravnog odbora saziva i njima predsjedava predsjednik Upravnog odbora.

Sjednica Upravnog odbora može da se sazove na zahtjev direktora Sekretarijata Centra ili člana Upravnog odbora.

Upravni odbor održava sjednice ako je prisutno više od polovine ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Sjednici Upravnog odbora može da prisustvuje direktor Sekretarijata Centra, bez prava odlučivanja.

Način odlučivanja Upravnog odbora

Član 18

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova Upravnog odbora.

U slučaju jednakog broja glasova, predsjednik Upravnog odbora ima odlučujući glas.

Predsjednik Upravnog odbora

Član 19

Upravni odbor ima predsjednika koji se bira iz reda članova Upravnog odbora koji su sudije ili državni tužioci.

Predsjednik Upravnog odbora ima zamjenika.

Ako je predsjednik Upravnog odbora sudija, zamjenik predsjednika se bira iz reda članova Upravnog odbora koji su državni tužioci, a ako je predsjednik Upravnog odbora državni tužilac, zamjenik predsjednika se bira iz reda članova Upravnog odbora koji su sudije.

Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika Upravnog odbora u slučaju njegovog odsustva ili spriječenosti da vrši funkciju predsjednika usljed bolesti ili drugih opravdanih razloga.

Zamjenik predsjednika Upravnog odbora može vršiti i druge poslove iz nadležnosti predsjednika koje mu on povjeri.

Predsjednik Upravnog odbora za vrijeme vršenja te funkcije ne vrši sudijsku, odnosno tužilačku funkciju.

U slučaju iz stava 6 ovog člana, predsjednik Upravnog odbora zadržava zaradu sudije, odnosno državnog tužioca.

Prava i obaveze predsjednika Upravnog odbora

Član 20

Predsjednik Upravnog odbora:

1) rukovodi Centrom;​​ 

2) zastupa i predstavlja Centar pred domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama;

3) predlaže Upravnom odboru godišnji plan rada Centra;

4) podnosi Upravnom odboru godišnji izvještaj o radu Centra;

5) predlaže izmjene statuta i drugih akata Centra; i

6) vrši druge poslove u skladu sa ovim zakonom, statutom i aktima Centra.

Predsjednik Upravnog odbora je finansijski nalogodavac u Centru.

Ovlašćenje iz stava 2 ovog člana, predsjednik Upravnog odbora može prenijeti na direktora Sekretarijata Centra.

3. Programski savjet

Sastav Programskog savjeta

Član 21

Programski savjet čine Programski odbor, za inicijalnu obuku i Programski odbor za kontinuiranu obuku.

Programski savjet ima deset članova koji su istovremeno članovi programskih odbora iz stava 1 ovog člana.

Mandat Programskog savjeta je četiri godine.

Članovi Programskog savjeta ne mogu biti članovi Upravnog odbora.

Nadležnost Programskog savjeta

Član 22

Programski savjet:

1) utvrđuje predlog programa za inicijalnu obuku, na inicijativu Programskog odbora za inicijalnu obuku;

2) utvrđuje predlog programa za kontinuiranu obuku, na inicijativu Programskog odbora za kontinuiranu obuku;

3) utvrđuje predlog programa za posebne obuke;

4) prati realizaciju programa obuka i efikasnost i uspješnost obuka;

5) ažurira i unapređuje programe obuka, u zavisnosti od godišnje analize potrebe za obukom, predloga i sugestija polaznika obuke, predavača i mentora;

6) daje uputstva za unapređenje nastavnih metoda i tehnika, po sopstvenoj inicijativi ili u saradnji sa predavačima i mentorima;

7) određuje i angažuje predavače sa liste predavača; i

8) vrši druge poslove u skladu sa ovim zakonom, statutom i aktima Centra.

Način rada i odlučivanja Programskog savjeta

Član 23

Programski savjet radi na sjednicama.

Programski savjet ima predsjednika koji se bira iz reda članova Programskog savjeta.

Sjednicama Programskog savjeta može prisustvovati direktor Sekretarijata Centra, bez prava odlučivanja.

Programski savjet može na sjednicu pozvati predavače i mentore, kao i druga lica koja svojim stručnim i profesionalnim znanjem i iskustvom mogu da doprinesu unapređenju obuke, ali bez prava odlučivanja.

Programski savjet donosi odluke većinom glasova svih članova.

U slučaju jednakog broja glasova predsjednik Programskog savjeta ima odlučujući glas.

Prestanak članstva u Programskom savjetu

Član 24

Članu Programskog savjeta članstvo u Programskom Savjetu prestaje:

1) istekom mandata Programskog savjeta;

2) na lični zahtjev;

3) prestankom funkcije ili radnog odnosa u organu na osnovu kojih je izabran za člana Programskog savjeta;

4) ako je spriječen da vrši funkciju člana Programskog savjeta u trajanju dužem od šest mjeseci, usljed bolesti ili drugih opravdanih razloga;

5) ako mu je pravosnažnom sudskom odlukom izrečena mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti i dužnosti;

6) ako je pravosnažnom sudskom odlukom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora.

U slučaju iz stava 1 tačka 1 ovog člana, Programski savjet kome je istekao mandat nastavlja da vrši dužnost do izbora novog Programskog savjeta.

U slučaju iz stava 1 tač. 2 do 6 Ovog člana, Upravni odbor je dužan da izabere novog člana Programskog savjeta, u roku od 30 dana od dana kad je utvrdio prestanak članstva članu Programskog savjeta.

Mandat članu Programskog savjeta, koji je izabran u skladu sa stavom 3 ovog člana, prestaje danom isteka mandata Programskog savjeta.

Programski odbori

Član 25

Programski odbori vrše koordinaciju, nadzor i ocjenu aktivnosti sprovedenih obuka, u skladu sa programima obuka.

Programski odbori imaju po pet članova.

Članovi Programskog odbora za inicijalnu obuku biraju se iz reda sudija i državnih tužilaca.

Članovi Programskog odbora za kontinuiranu obuku biraju se iz reda sudija ili državnih tužilaca sa najmanje deset godina radnog iskustva kao sudija ili državni tužilac, s tim što jedan član može biti iz reda profesora pozitivno-pravnih nauka.

Članovi Programskog odbora za posebne obuke biraju se zavisno od programa posebne obuke.

Članovi programskih odbora moraju imati visoke stručne kvalitete i ugled za vršenje svoje funkcije i profesije, potvrđene rezultate rada, objavljene radove i članke, kao i iskustvo u obuci ili mentorstvu u sudstvu i državnom tužilaštvu.

Članovima programskih odbora iz reda sudija odnosno državnih tužilaca može biti smanjen obim poslova u sudu, odnosno državnom tužilaštvu u kojem vrše svoju funkciju do 70%, na njihov zahtjev.

Članovi programskih odbora imaju pravo na naknadu za rad u visini od 50% prosječne bruto zarade u prethodnoj godini u Crnoj Gori.

4. Sekretarijat Centra

Poslovi

Član 26

Radi obavljanja stručnih, finansijskih, administrativnih, informatičkih, analitičkih i drugih poslova za potrebe Centra, obrazuje se Sekretarijat Centra kao stručna služba (u daljem tekstu: Sekretarijat).

Radom Sekretarijata rukovodi direktor.

Direktor Sekretarijata bira se na vrijeme od pet godina.

Uslovi za izbor direktora Sekretarijata

Član 27

Za direktora Sekretarijata može biti birano lice koje, pored opštih uslova za rad u državnim organima, ispunjava i sljedeće posebne uslove, i to da ima:

1) završen pravni fakultet VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja;

2) položen pravosudni ispit;

3) najmanje deset godina radnog iskustva;

4) organizacione sposobnosti;

5) aktivno znanje engleskog jezika.

Na postupak zasnivanja radnog odnosa, prava, obaveze i odgovornosti direktora Sekretarijata shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti državnih službenika i namještenika koje se odnose na visoki rukovodni kadar, ukoliko ovim zakonom nije drukčije propisano.

Dužnosti direktora Sekretarijata​​ 

Član 28​​ 

Direktor Sekretarijata:

1) stara se o izvršavanju odluka Upravnog odbora;

2) dostavlja Upravnom odboru godišnji izvještaj o radu Sekretarijata za prethodnu godinu najkasnije do 1. februara tekuće godine; i

3) priprema akti o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata;

4) priprema predlog statuta i drugih akata Centra i prati njihovo sprovođenje;

5) priprema predlog razdjela budžeta za rad Centra i stara se o korišćenju budžetskih sredstava Centra;

6) priprema predlog finansijskog izvještaja Centra;

7) stara se o urednom i blagovremenom vođenju evidencija propisanih ovim zakonom; i

8) vrši druge poslove propisane ovim zakonom, statutom i aktima Centra.

Organizacione jedinice

Član 29

Sekretarijat ima organizacione jedinice, i to za:

1) inicijalnu obuku;

2) kontinuiranu obuku;

3) računovodstvo, finansije i logistiku; i

4) međunarodnu saradnju.

Pored organizacionih jedinica iz stava 1 ovog člana, Sekretarijat može imati i druge organizacione jedinice.

Poslovi organizacionih jedinica iz st. 1 i 2 ovog člana, utvrđuju se aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata.

Zaposleni

Član 30

Na postupak zasnivanja radnog odnosa, prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u Sekretarijatu shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti državnih službenika i namještenika.

III. PREDAVAČI I MENTORI

Predavači

Član 31

Obuke u Centru sprovode predavači.

Predavači mogu biti lica koja imaju najmanje pet godina radnog iskustva kao sudije, državni tužioci, advokati, lica sa stečenim akademskim zvanjem, notari, medijatori, javni izvršitelji, državni službenici u državnim organima i organima državne uprave, kao i drugi stručnjaci iz pojedinih oblasti obuke.

Prava i obaveze predavača uređuju se ugovorom koji se zaključuje između predavača i Centra, u skladu sa statutom i aktima Centra.

Način odabira predavača, vrijeme na koje se biraju, naknade, kao i kriterijumi za ocjenjivanje učesnika inicijalne i kontinuirane obuke uređuju se statutom i aktima Centra, u skladu sa načelima transparentnosti, profesionalnosti i jednakog pristupa.

Stručna lica kao predavači

Član 32

Za sprovođenje obuka u posebnim pravnim oblastima i temama mogu se kao predavači angažovati istaknuti stručnjaci iz oblasti medicine, kompjuterske tehnologije, stranih jezika, sociologije, komunikologije, ekonomije, psihologije i drugih nauka, profesija i djelatnosti povezanih sa programima obuke.

Predavače iz stava 1 ovog člana bira programski odbor zavisno od programa obuke.

O izabranim predavačima iz stava 1 ovog člana, direktor Sekretarijata dužan da obavijesti Upravni odbor.

Mentori

Član 33 

Praktični dio inicijalne obuke sprovode mentori.

Mentori mogu biti sudije, odnosno državni tužioci koji imaju najmanje tri godina radnog iskustva kao sudije, odnosno državni tužioci.

Za mentora ne može biti izabran član Upravnog odbora, Programskog savjeta, Sudskog savjeta i Tužilačkog savjeta, predsjednik suda i rukovodilac državnog tužilaštva.

Spisak mentora, koje određuje Sudski savjet, odnosno Tužilački savjet, dostavlja se Upravnom odboru.

Naknada za rad

Član 34

Predavači i mentori imaju pravo na naknadu za rad.

Visinu naknade iz stava 1 ovog člana utvrđuje Upravni odbor.

IV. PROGRAMI I OBUKE

1. Programi

Godišnji program obuke

Član 35

Obuka u Centru sprovodi se u skladu sa godišnjim programom obuke.

Godišnji program obuke sadrži oblasti za koje se sprovodi obuka u jednoj kalendarskoj godini, dinamiku i rokove realizacije, strukturu i broj polaznika, profesionalnu strukturu predavača, potrebna sredstva, kao i način ocjene aktivnosti programa.

Godišnji program obuke donosi se najkasnije do 1. novembra tekuće godine, za narednu godinu, i objavljuje se na internet stranici Centra.

Na osnovu godišnjeg programa obuke donose se programi za inicijalnu obuku i programi za kontinuiranu obuku, a u slučaju potrebe i programi za posebne obuke.

Program za inicijalnu obuku

Član 36

Program za inicijalnu obuku je program obuke za kandidate za sudije i kandidate za državne tužioce i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

Program iz stava 1 ovog člana, priprema Programski odbor za inicijalnu obuku, u saradnji sa mentorima.

Program za kontinuiranu obuku

Član 37

Program za kontinuiranu obuku čine:

1) program obuke za sudije, odnosno državne tužioce koji funkciju obavljaju manje od četiri godine;

2) program obuke za sudije, odnosno državne tužioce koji funkciju obavljaju više od četiri godine;

3) program obuke za predsjednike sudova, odnosno rukovodioce državnih tužilaštava;

4) program obuke za sudije, odnosno državne tužioce koji su dobili ocjenu rada "ne zadovoljava";

5) program obuke za sudije, odnosno državne tužioce koji u toku vršenja funkcije napreduju, promijene pravnu oblast ili se specijalizuju za pojedinu pravnu oblast; i

6) zajednički program obuke.

Program iz stava 1 ovog člana priprema Programski odbor za kontinuiranu obuku u saradnji sa predavačima.

Program za posebne obuke

Član 38

Program za posebne obuke čine:

1) program obuke za advokate, notare i javne izvršitelje; i

2) program obuke za savjetnike, službenike i pripravnike u sudovima i državnim tužilaštvima.

Program iz stava 1 ovog člana priprema Programski odbor za posebne obuke, u saradnji sa predavačima i direktorom Sekretarijata.

2. Inicijalna obuka

Sadržina inicijalne obuke

Član 39

Inicijalna obuka organizuje se radi sticanja praktičnog i teorijskog znanja i vještina kandidata za sudije u sudovima za prekršaje, osnovnim sudovima, Privrednom sudu Crne Gore i Upravnom sudu Crne Gore i kandidata za državne tužioce u osnovnim državnim tužilaštvima.

Inicijalna obuka obuhvata materijalno i procesno pravo, međunarodno pravo i pravo Evropske unije, etiku sudija i državnih tužilaca, sudsku praksu i praksu Evropskog suda​​ za ljudska prava, kao i vještine koje su potrebne za obavljanje sudijske ili tužilačke funkcije.

Teorijski i praktični dio inicijalne obuke

Član 40

Teorijski dio inicijalne obuke sprovodi se radi unaprjeđenja opšteg znanja o materijalnom i procesnom domaćem i međunarodnom pravu, kao i sposobnosti logičkog zaključivanja i poznavanja društvenih, kulturnih i ekonomskih aspekata prava u demokratskom društvu.

Praktični dio inicijalne obuke sprovodi se radi razvijanja praktičnih sudijskih, odnosno tužilačkih vještina, u skladu sa standardima kvaliteta i efikasnosti, jačanja osjećaja odgovornosti i etičnosti, sposobnosti za vođenje postupka, donošenja odluka i njihovog obrazloženja.

Polaznici inicijalne obuke

Član 41

Polaznici inicijalne obuke su kandidati za sudije, odnosno državne tužioce koje odredi Sudski savjet, odnosno Tužilački savjet, u skladu sa zakonom.

Radi planiranja sprovođenja inicijalne obuke Sudski savjet, odnosno Tužilački savjet obavještava Centar o planu slobodnih sudijskih, odnosno tužilačkih mjesta za narednu godinu, šest mjeseci prije organizovanja inicijalne obuke.

Trajanje inicijalne obuke

Član 42 

Inicijalna obuka za kandidate za sudije osnovnog suda, odnosno za kandidate za državne tužioce u osnovnom državnom tužilaštvu traje 12 mjeseci, od čega tri mjeseca teorijske obuke, a devet mjeseci praktične obuke i sprovodi se u skladu sa Zakonom o Sudskom savjetu i sudijama, odnosno Zakonom o državnom tužilaštvu.

Inicijalna obuka za kandidate za sudije za prekršaje traje šest mjeseci, od čega dva mjeseca teorijske obuke, a četiri mjeseca praktične obuke i sprovodi se u Centru, odnosno sudu za prekršaje prema mjestu prebivališta odnosno boravišta kandidata za sudiju.

Inicijalna obuka za kandidate za sudije Privrednog suda Crne Gore traje šest mjeseci, od čega 40 časova mjesečno teorijske obuke i sprovodi se u Centru, odnosno Privrednom sudu Crne Gore.

Inicijalna obuka za kandidate za sudije Upravnog suda Crne Gore traje šest mjeseci, od čega 40 časova mjesečno teorijske obuke i sprovodi se u Centru, odnosno Upravnom sudu Crne Gore.

Sprovođenje inicijalne obuke

Član 43

Teorijski dio inicijalne obuke sprovodi se na osnovu programa inicijalne obuke za određenu vrstu suda, kroz posebne module za pojedine oblasti za koje se organizuje, na osnovu rasporeda koji se utvrđuje za period trajanja inicijalne obuke.

Sprovođenje teorijskog dijela inicijalne obuke nadzire jedan od članova Programskog odbora za inicijalnu obuku koga određuje Programski savjet.

O teorijskom i praktičnom dijelu inicijalne obuke vodi se dnevnik za svakog polaznika obuke.

Sadržaj i način vođenja dnevnika iz stava 3 ovog člana utvrđuje Programski savjet.

Ocjenjivanje

Član 44

Na kraju završenog teorijskog dijela inicijalne obuke predavač koji je sproveo pojedini modul obuke sačinjava izvještaj o sprovedenoj obuci koji sadrži ocjenu za svakog polaznika obuke.

Izvještaj iz stava 1 ovog člana dostavlja se članu Programskog odbora iz člana 43 stav 2 ovog zakona koji sačinjava predlog ocjene za teorijski dio inicijalne obuke za svakog polaznika obuke.

Na kraju završenog praktičnog dijela inicijalne obuke mentori pod čijim nadzorom se sprovodio praktični dio inicijalne obuke sačinjavaju izvještaj procjene uspjeha o sprovedenom praktičnom dijelu obuke za svakog polaznika obuke pojedinačno.

Predlog ocjene iz stava 2 ovog člana i izvještaj procjene iz stava 3 ovog člana dostavlja se na izjašnjenje polazniku obuke koji se, u roku od osam dana od dana dostavljanja, o tome izjašnjava i izjašnjenje dostavlja Programskom odboru za inicijalnu obuku.

Programski odbor za inicijalnu obuku na osnovu predloga ocjene iz stava 2 ovog člana, izvještaja procjene iz stava 3 ovog člana i izjašnjenja iz stava 4 ovog člana, utvrđuje konačan predlog ocjene za polaznika obuke za teorijski i praktični dio i dostavlja ga Sudskom savjetu, odnosno Tužilačkom savjetu.

Konačna ocjena inicijalne obuke je "zadovoljava" i "ne zadovoljava".

Polaznik inicijalne obuke ocjenjuje se ocjenom "ne zadovoljava" ako je na jednom ili na oba dijela obuke ocijenjen ocjenom "ne zadovoljava".

3. Kontinuirana obuka

Sadržina kontinuirane obuke

Član 45

Kontinuirana obuka organizuje se radi stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja sudija i državnih tužilaca i sprovodi se po programima obuke, u skladu sa ovim zakonom.

Sudije i državni tužioci imaju pravo i obavezu da prisustvuju obuci iz stava 1 ovog člana na koju se prijave prema sopstvenom interesovanju, najmanje dva radna dana godišnje.

U slučaju da sudija, odnosno državni tužilac iz opravdanih razloga ne može pohađati kontinuiranu obuku na koju se prijavio u skladu sa stavom 2 ovog člana, dužan je da o tome obavijesti predsjednika suda, odnosno rukovodioca državnog tužilaštva, koji o tome pisanim putem obavještava Centar.

Kontinuirana obuka za sudije, odnosno državne tužioce koji funkciju obavljaju manje od četiri godine

Član 46

Kontinuirana obuka za sudije, odnosno državne tužioce koji funkciju obavljaju manje od četiri godine obuhvata:

1) organizaciju i funkcionisanje pravosudnog sistema;

2) etički kodeks;

3) status, prava, obaveze i odgovornost nosilaca pravosudne funkcije;

4) primjenu materijalnih i procesnih zakona i drugih propisa;

5) izmjene materijalnih i procesnih zakona i drugih propisa;

6) upoznavanje sa najznačajnijim oblastima međunarodnog prava, uključujući pravo Evropske unije i ljudska prava i slobode;

7) profesionalne vještine;

8) upravljanje predmetima;

9) alternativne načine rješavanja sporova; i

10) druge oblasti od značaja za njihov rad.

Kontinuirana obuka za sudije, odnosno državne tužioce koji funkciju obavljaju više od četiri godine

Član 47

Kontinuirana obuka za sudije, odnosno državne tužioce koji funkciju obavljaju više od četiri godine obuhvata:

1) položaj, prava i obaveze nosilaca pravosudnih funkcija i etički kodeks;

2) primjenu materijalnih i procesnih zakona i drugih propisa;

3) izmjene materijalnih i procesnih zakona i drugih propisa;

4) profesionalne vještine;

5) unapređenje znanja u najznačajnijim oblastima međunarodnog prava, uključujući pravo Evropske unije i ljudska prava i slobode;

6) upravljanje predmetima;

7) alternativne načine rješavanja sporova; i

8) druge oblasti od značaja za njihov rad.

Kontinuirana obuka za predsjednike sudova, odnosno rukovodioce državnih tužilaštava

Član 48

Kontinuirana obuka za predsjednike sudova, odnosno rukovodioce državnih tužilaštava obuhvata:

1) organizaciju i unutrašnje poslovanje suda, odnosno državnog tužilaštva;

2) upravljanje predmetima;

3) problem rješavanja zaostalih predmeta;

4) upravljanje ljudskim resursima;

5) alternativne načine rješavanja sporova;

6) odnose sa javnošću, pristup informacijama i zaštitu ličnih podataka;

7) prava, obaveze i odgovornosti državnih službenika i namještenika;

8) finansijsko i materijalno poslovanje; i

9) druge oblasti od značaja za njihov rad.

Kontinuirana obuka za sudije, odnosno državne tužioce koji su ocijenjeni ocjenom "ne zadovoljava"

Član 49

Kontinuirana obuka za sudije, odnosno državne tužioce koji su dobili ocjenu "ne zadovoljava" sprovodi se po programu obuke koji se sačinjava na osnovu izvještaja o ocjenjivanju.

Kontinuirana obuka za sudije, odnosno državne tužioce koji u toku vršenja funkcije napreduju, promijene pravnu oblast ili se specijalizuju za pojedinu pravnu oblast

Član 50

Kontinuirana obuka za sudije, odnosno državne tužioce koji u toku vršenja funkcije napreduju, promijene pravnu oblast ili se specijalizuju za pojedinu pravnu oblast sprovodi se po programu obuke koji se sačinjava prema konkretnim potrebama.

Zajednički program obuke

Član 51

Zajednički program obuke organizuje se za sudije, odnosno državne tužioce i predstavnike drugih državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne uprave, kao i advokate, notare i javne izvršitelje kad je neophodno sprovesti obuku koja će se odnositi na koordinirano djelovanje više organa u određenoj pravnoj oblasti.

4. Evidencije

Vođenje evidencija

Član 52

Sekretarijat vodi evidencije o:

1) realizovanim programima obuka;

2) strukturi i broju polaznika obuka;

3) izdatim sertifikatima;

4) predavačima i njihovom angažmanu;

5) strukturi i broju sudija i državnih tužilaca koji nijesu učestvovali u obukama;

6) drugim podacima koji se odnose na obuke.

Obrazac, sadržaj i način vođenja evidencija iz stava 1 ovog člana utvrđuje Upravni odbor.

V. FINANSIRANjE CENTRA

Sredstva za rad

Član 53

Sredstva za rad Centra obezbjeđuju se u posebnom razdjelu Budžeta Crne Gore, i to u iznosu od 2% opredijeljenog budžeta za sudstvo i državno tužilaštvo.

Drugi izvori finansiranja

Član 54

Sredstva za rad Centra mogu se obezbijediti i putem:

- donacija i poklona, i

- prihoda koji se ostvaruju izdavanjem publikacija, sprovođenja posebnih obuka, sprovođenja projekata, grantova kojima se doprinosi ostvarivanju nadležnosti Centra, a koje odobri Upravni odbor, i drugih prihoda u skladu sa zakonom.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rok za izbor organa Centra

Član 55

Izbor Upravnog odbora Centra izvršiće se u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Izbor Programskog savjeta Centra izvršiće se u roku od mjesec dana od dana proglašenja sastava Upravnog odbora u skladu sa ovim zakonom.

Rok za izbor direktora Sekretarijata

Član 56

Direktor Sekretarijata Centra izabraće se u roku od 30 dana od dana proglašenja sastava Upravnog odbora.

Rok za upis Centra

Član 57

Centar će se upisati u Centralni registar privrednih subjekata u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Rok za donošenje statuta

Član 58

Statut Centra donijeće se u roku od dva mjeseca od dana proglašenja sastava Upravnog odbora.

Rok za donošenje akta o sistematizaciji

Član 59

Akt o unutrašnjoj organizaciji sistematizaciji Sekretarijata Centra donijeće se u roku od od 30 dana od dana izbora direktora Sekretarijata Centra.

Rok za donošenje drugih akata Centra

Član 60

Drugi akti Centra donijeće se najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Rok za donošenje Programa za inicijalnu obuku

Član 60a

Program za inicijalnu obuku iz člana 36 ovog zakona donijeće se najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Preuzimanje zaposlenih

Član 61

Danom stupanja na snagu ovog zakona državne službenike, odnosno namještenike koji su zaposleni u Centru za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije preuzima Centar osnovan u skladu sa ovim zakonom i imaju status zaposlenih u tom Centru do raspoređivanja u skladu sa aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata Centra.

Državni službenik, odnosno namještenik koji ne bude raspoređen u skladu sa stavom 1 ovog člana, zato što nema slobodnih radnih mjesta za koje ispunjava uslove stavlja se na raspolaganje i po tom osnovu ostvaruje prava i obaveze u skladu sa propisima o državnim službenicima i namještenicima.

Preuzimanje opreme, dokumentacije i informacionog sistema

Član 62

Opremu, dokumentaciju i informacioni sistem Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije preuzima Centar osnovan u skladu sa ovim zakonom.

Nastavak rada

Član 63

Izvršni direktor Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije, Koordinacioni odbor i programski odbori izabrani u skladu sa Zakonom o edukaciji u pravosudnim organima ("Službeni list RCG", broj 27/06), nastavljaju sa radom do izbora direktora Sekretarijata Centra, Upravnog odbora Centra i Programskog savjeta Centra, u skladu sa ovim zakonom.

Inicijalna obuka po ranijim propisima

Član 64

Savjetnici u sudu i državnom tužilaštvu koji su završili inicijalnu obuku u skladu sa Zakonom o edukaciji u pravosudnim organima ("Službeni list RCG", broj 27/06), a budu izabrani za kandidate za sudije, odnosno državne tužioce dužni su da pohađaju teorijski dio inicijalne obuke u trajanju od dva mjeseca i praktični dio obuke u trajanju od šest mjeseci, u skladu sa ovim zakonom.

Drugi kandidati za sudije odnosno državne tužioce koji su završili inicijalnu obuku u skladu sa Zakonom o edukaciji u pravosudnim organima ("Službeni list RCG", broj 27/06), dužni su da pohađaju teorijski dio inicijalne obuke u trajanju od dva mjeseca i praktični dio obuke u trajanju od devet mjeseci, u skladu sa ovim zakonom.

Prestanak važenja

Član 65

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o edukaciji u pravosudnim organima ("Službeni list RCG", broj 27/06).

Stupanje na snagu

Član 66

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".