Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o detektivskoj djelatnosti

Proglašavam​​ Zakon o detektivskoj djelatnosti, koji je​​ donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na Četvrtoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 4. aprila 2019. godine.

Broj: 01-634/2

Podgorica, 10. aprila 2019. godine

Predsjednik Crne Gore,

Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 Ustava Crne Gore i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Četvrtoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 4. aprila 2019. godine, donijela je

Zakon o detektivskoj djelatnosti

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 25/2019 od 30.4.2019. godine, a stupio je na snagu 8.5.2019.

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuju se obavljanje detektivske djelatnosti, uslovi i način vršenja detektivskih poslova, prava i dužnosti detektiva i druga pitanja od značaja za vršenje detektivskih poslova i obavljanje detektivske djelatnosti.

Detektivska djelatnost

Član 2

Detektivska djelatnost obuhvata obradu ličnih i drugih podataka za potrebe pravnog ili fizičkog lica za​​ koje se vrše detektivski poslovi (u daljem tekstu: stranka), u skladu sa ovim zakonom.

Obavljanje detektivske djelatnosti i detektivskih poslova

Član 3

Detektivsku djelatnost može da obavlja privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik koje ima odobrenje za obavljanje detektivske djelatnosti izdato u skladu sa ovim zakonom.

Detektivske poslove vrše fizička lica kao preduzetnici ili zaposleni u privrednom društvu, drugom pravnom licu, odnosno kod preduzetnika iz stava 1 ovog člana, koji imaju dozvolu izdatu u skladu sa ovim zakonom (u daljem tekstu: detektiv).

Postupanje sa ličnim podacima

Član 4

Privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik koje ima odobrenje za obavljanje detektivske djelatnosti prilikom obrade ličnih podataka postupa u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Zabrane u vršenju detektivskih poslova

Član 5

Prilikom vršenja detektivskih poslova detektivi ne smiju vršiti policijske poslove, niti primjenjivati policijska ovlašćenja, vršiti vojno obavještajne i kontraobavještajne poslove i poslove nacionalne bezbjednosti, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Detektivski poslovi ne mogu se vršiti za strane odbrambene,​​ bezbjednosne i kontraobavještajne službe.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 6

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

II. DETEKTIVSKI POSLOVI I DETEKTIVSKA DJELATNOST

1. Izdavanje​​ dozvole za vršenje detektivskih poslova

Dozvola za vršenje detektivskih poslova

Član 7

Dozvolu za vršenje detektivskih poslova izdaje organ uprave nadležan za policijske poslove (u daljem tekstu: policija), na zahtjev fizičkog lica koje ispunjava uslove u​​ skladu sa ovim zakonom.

Detektiv je dužan da otpočne sa radom najkasnije jednu godinu od dana dobijanja dozvole za vršenje detektivskih poslova.

Uslovi za izdavanje dozvole

Član 8

Dozvola za vršenje detektivskih poslova može se izdati licu:

1) koje ima prebivalište, odnosno odobren boravak u Crnoj Gori;

2) koje je navršilo 18 godina života;

3) koje ima VIII nivo kvalifikacije obrazovanja;

4) koje ima opštu zdravstvenu sposobnost;

5) koje nije pravosnažno osuđeno na kaznu zatvora za krivično djelo za koje se​​ goni po službenoj dužnosti, odnosno za takvo krivično djelo protiv njega nije pokrenut krivični postupak;

6) koje nije kažnjavano za prekršaj sa elementima nasilja za koji je propisana kazna zatvora, niti za prekršaje propisane ovim zakonom, odnosno za takve prekršaje nije pokrenut postupak, kao i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrana obavljanja djelatnosti;

7) za koje ne postoje druge okolnosti koje ukazuju na zloupotrebu, odnosno nezakonito vršenje detektivskih poslova (uživanje alkohola, psihoaktivnih supstanci, konfliktno ili incidentno ponašanje i slično);

8) koje poznaje crnogorski jezik i pismo u mjeri koja omogućava osnovnu komunikaciju;

9) koje je osposobljeno za vršenje detektivskih poslova, u skladu sa članom 9 ovog zakona; i

10) koje ima položen stručni ispit za vršenje detektivskih poslova.

Zdravstvena sposobnost iz stava 1 tačka 4 ovog člana dokazuje se uvjerenjem koje izdaje nadležna zdravstvena ustanova, u skladu sa zakonom.

Uvjerenje iz stava 3 ovog člana sadrži ocjenu o zdravstvenoj sposobnosti lica za vršenje detektivskih poslova.

Provjeru iz stava 1 tačka 7 ovog člana vrši policija, u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost Crne Gore, uz saglasnost lica za koje se provjera vrši.

Provjeru iz stava 1 tačka 8 ovog člana vrši organizator obrazovanja odraslih koji ima licencu izdatu u skladu sa zakonom kojim se uređuje obrazovanje odraslih.

Osposobljavanje i polaganje stručnog ispita

Član 9

Osposobljavanje iz člana 8 stav 1 tačka 9 ovog zakona vrši organizator obrazovanja odraslih koji ima licencu izdatu u skladu sa zakonom kojim se uređuje obrazovanje odraslih. Licu koje sa uspjehom završi program obuke za vršenje detektivskih poslova izdaje​​ se sertifikat o stručnoj osposobljenosti.

Stručni ispit iz člana 8 stav 1 tačka 10 ovog zakona polaže se pred komisijom za polaganje stručnog ispita (u daljem tekstu: komisija), koju obrazuje ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Članovima komisije pripada naknada za rad, koju utvrđuje ministar nadležan za unutrašnje poslove rješenjem.

O položenom stručnom ispitu za vršenje detektivskih poslova organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo) izdaje uvjerenje.

Troškove​​ polaganja stručnog ispita za vršenje detektivskih poslova snosi lice koje polaže stručni ispit.

Program i način polaganja stručnog ispita za vršenje detektivskih poslova, sastav komisije, visinu naknade za rad komisije, obrazac uvjerenja iz stava 5 ovog člana, kao i visinu troškova za polaganje stručnog ispita propisuje Ministarstvo.

Zahtjev za izdavanje dozvole i odlučivanje po zahtjevu

Član 10

Zahtjev za izdavanje dozvole za vršenje detektivskih poslova podnosi se policiji.

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za vršenje detektivskih poslova podnosilac zahtjeva dostavlja dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 8 ovog zakona.

O zahtjevu za izdavanje dozvole za vršenje detektivskih poslova odlučuje se rješenjem.

Policija će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje dozvole za vršenje detektivskih poslova ako podnosilac zahtjeva:

1) ne ispunjava uslove za izdavanje dozvole u skladu sa ovim zakonom; ili

2) odbije da da saglasnost za provjeru iz člana 8 stav 1 tačka 7 ovog zakona.

Protiv rješenja iz stava 4 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba iz stava 5 ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja.

Prestanak važenja dozvole

Član 11

Dozvola za vršenje detektivskih poslova prestaje da važi:

1) na zahtjev detektiva;

2) ako detektiv ne otpočne sa radom najkasnije jednu godinu od dana dobijanja dozvole;

3) prestankom postojanja nekog od uslova iz člana 8 ovog zakona;

4) ako detektiv izgubi poslovnu sposobnost;

5) ako detektiv javno objavi ili učini dostupnim podatke koje​​ je obradio u vršenju detektivskih poslova, suprotno zakonu; ili

6) ako detektiv vrši detektivske poslove suprotno zakonu.

Rješenje o prestanku važenja dozvole za vršenje detektivskih poslova donosi policija, po službenoj dužnosti, na osnovu pisanog obavještenja iz člana 36 stav 3 ovog zakona.

Protiv rješenja iz stava 2 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba iz stava 3 ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja.

2. Izdavanje odobrenja za obavljanje detektivske djelatnosti

Odobrenje za obavljanje detektivske djelatnosti

Član 12

Odobrenje za obavljanje detektivske djelatnosti izdaje policija, na zahtjev privrednog društva, drugog pravnog lica, odnosno preduzetnika koje ispunjava uslove u skladu sa ovim zakonom.

Odobrenje iz stava 1 ovog člana izdaje se na vrijeme od sedam godina.

Uslovi za izdavanje odobrenja

Član 13

Odobrenje iz člana 12 ovog zakona izdaje se privrednom društvu, drugom pravnom licu, odnosno preduzetniku koje je upisano u Centralni registar privrednih subjekata za obavljanje detektivske djelatnosti i ima:

1) zaposleno odgovorno lice koje ima dozvolu za vršenje detektivskih poslova, izdatu u skladu sa ovim zakonom; i

2) odgovarajuće prostorije koje ispunjavaju tehničke i druge uslove.

Ispunjenost uslova iz stava 1 tačka 2 ovog člana utvrđuje Ministarstvo rješenjem.

Tehničke i druge uslove koje moraju da ispunjavaju prostorije iz stava 1 tačka 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Zahtjev za izdavanje odobrenja

Član 14

Zahtjev za izdavanje odobrenja iz člana 12 ovog zakona podnosi se policiji.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik dostavlja dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 13 ovog zakona.

O zahtjevu​​ za izdavanje odobrenja za obavljanje detektivske djelatnosti odlučuje se rješenjem.

Protiv rješenja iz stava 3 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Obavezno osiguranje od profesionalne odgovornosti

Član 15

Privredno društvo, drugo pravno lice,​​ odnosno preduzetnik koje obavlja detektivsku djelatnost dužno je da, u roku od tri mjeseca od dana dobijanja odobrenja za obavljanje detektivske djelatnosti, zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti kod organizacije registrovane za ovu vrstu osiguranja.

Ugovor iz stava 1 ovog člana zaključuje se na jednu godinu, ako propisima o osiguranju nije drukčije utvrđeno.

Zabrana zapošljavanja lica koja nemaju dozvolu

Član 16

Privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik koje obavlja detektivsku djelatnost, za vršenje detektivskih poslova ne smije zaposliti lice koje nema dozvolu za vršenje detektivskih poslova, izdatu u skladu sa ovim zakonom.

Administrativno osoblje

Član 17

Privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik koje​​ obavlja detektivsku djelatnost može imati potreban broj administrativnog osoblja koje vrši administrativno-tehničke i pomoćne poslove.

Prestanak važenja odobrenja za obavljanje detektivske djelatnosti

Član 18

Odobrenje za obavljanje detektivske djelatnosti prestaje da važi ako:

1) se utvrdi da su podaci na osnovu kojih je odobrenje izdato lažni;

2) privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik prestane da ispunjava uslove iz člana 13 ovog zakona; ili

3) se privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik ne bavi detektivskom djelatnošću neprekidno duže od jedne godine.

Rješenje o prestanku važenja odobrenja za obavljanje detektivske djelatnosti donosi policija, po službenoj dužnosti, na osnovu pisanog obavještenja iz člana 36 stav 3 ovog zakona.

Protiv rješenja iz stava 2 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana dana prijema rješenja.

Žalba iz stava 3 ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja.

III. VRŠENjE DETEKTIVSKIH POSLOVA

Ugovor

Član 19

Detektivski poslovi mogu se vršiti isključivo na osnovu pisanog ugovora zaključenog između privrednog društva, drugog pravnog lica, odnosno preduzetnika koje obavlja detektivsku djelatnost i stranke, kao i posebnog punomoćja stranke, koje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom.

Privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik koje obavlja detektivsku djelatnost dužno je da odbije zaključenje ugovora iz stava 1 ovog člana, ako:

1) se zahtjev stranke odnosi na vršenje poslova​​ koji nijesu detektivski poslovi u smislu ovog zakona,

2) se traži obrada ličnih i drugih podataka koji se ne smiju obrađivati u skladu sa zakonom,

3) je vršenje tih poslova suprotno interesima drugih stranaka sa kojima već ima zaključen ugovor, ili

4) je​​ zahtjev stranke suprotan javnom moralu.

Ako je ugovor zaključen suprotno odredbi stava 2 ovog člana, takav ugovor je ništav.

Detektivski poslovi

Član 20

Detektivski poslovi obuhvataju:

1) prikupljanje informacija;

2) uvid u lične i druge podatke;

3) osmatranje, praćenje i fotografisanje na javnom mjestu;

4) obradu ličnih i drugih podataka.

Detektivski poslovi vrše se na osnovu plana aktivnosti, koji sačinjava detektiv.

Plan aktivnosti iz stava 2 ovog člana sadrži pojedinačne mjere i radnje koje detektiv namjerava da preduzme u vršenju detektivskih poslova i sačinjava se za svaki posao pojedinačno.

Detektiv je dužan da prilikom vršenja detektivskih poslova​​ poštuje dostojanstvo, ugled i čast svakog lica i ljudska prava i slobode.

Prilikom vršenja detektivskih poslova detektiv ne smije da ometa državne organe, organe državne uprave, organe lokalne samouprave, organe lokalne uprave i službe obrazovane u skladu​​ sa zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava u vršenju poslova iz njihove nadležnosti.

Lične podatke koje prikupi u vršenju poslova iz stava 1 ovog člana, detektiv je dužan da obrađuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Prikupljanje informacija

Član 21

Detektiv može da prikuplja informacije o:

1) licima koja su nestala ili su sakrivena, dužnicima, autorima ili pošiljaocima anonimnih pisama;

2) licima koja su stranci prouzrokovala štetu;

3) predmetima koji su izgubljeni, nestali ili ukradeni;

4) dokaznom materijalu potrebnom za zaštitu i dokazivanje prava stranke pred sudovima i drugim organima, odnosno organizacijama, koji u postupcima odlučuju o tim pravima;

5) uspješnosti lica u obavljanju poslova i uspješnosti poslovanja privrednih društava i drugih pravnih lica.

Detektiv može da prikuplja informacije neposredno od lica na koja se podaci odnose ili od lica koja su spremna da daju podatke, kao i iz javno dostupnih izvora.

Detektiv ima pravo da prikuplja informacije iz stava​​ 1 ovog člana, samo u obimu i na način koji, u skladu sa zakonom, ima stranka pred državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave i službama obrazovanim u skladu sa zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava.

Prije prikupljanja informacija iz stava 1 ovog člana, detektiv je dužan da plan aktivnosti iz člana 20 stav 2 ovog zakona stavi na uvid državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave i službama obrazovanim u skladu sa zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava, privrednim društvima, drugim pravnim licima i fizičkim licima od kojih prikuplja informacije.

Lične podatke koje sadrže informacije iz stava 1 ovog člana, detektiv je dužan da obrađuje u skladu sa​​ zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Uvid u lične i druge podatke

Član 22

Državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave i službe obrazovane u skladu sa zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava,​​ kao i privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici dužni su da radi efikasnog vršenja detektivskih poslova, na zahtjev detektiva, u primjerenom roku, stave na uvid informacije, spise i dokaze kojima raspolažu, kad te informacije, spise i dokaze, u​​ skladu sa zakonom, može tražiti stranka sa kojom je zaključen ugovor i koja je dala posebno punomoćje iz člana 19 stav 1 ovog zakona.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana, sadrži: broj ugovora zaključenog između privrednog društva, drugog pravnog lica, odnosno preduzetnika koje obavlja detektivsku djelatnost i stranke, broj posebnog punomoćja stranke, podatke i informacije koje je potrebno prikupiti i potpis detektiva koji podnosi zahtjev.

O izvršenom uvidu u skladu sa stavom 1 ovog člana, državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave i službe obrazovane u skladu sa zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava vode evidenciju koja sadrži brojeve legitimacija detektiva koji su izvršili uvid, kao i datum i vrijeme početka odnosno završetka uvida.

Osmatranje, praćenje i fotografisanje

Član 23

Osmatranje, praćenje i fotografisanje mogu se vršiti samo na javnom mjestu, kao i na javno dostupnim prostorima otvorenog i zatvorenog tipa.

Javnim mjestom, u smislu stava 1 ovog člana, smatra se mjesto kojem je slobodan pristup svakom licu (ulica, trg, javni put, pristanište, plaža, park, čekaonica, radni prostor, ugostiteljski objekat i sl.), a javno dostupnim prostorima otvorenog i zatvorenog tipa smatraju se sportski objekat, bioskopska​​ ili pozorišna dvorana, sredstvo javnog prevoza, izložbena prostorija, kao i drugi prostor koji se koristi za javno okupljanje, sportske ili druge priredbe.

Obrada ličnih i drugih podataka

Član 24

Podatke do kojih je došao u vršenju ugovorenih poslova detektiv može obrađivati samo u svrhu radi koje su prikupljeni i dužan je da te podatke čuva u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Podaci koji su obrađeni u vršenju detektivskih poslova ne mogu se ustupati trećim licima, niti javno objavljivati, osim u slučajevima propisanim zakonom.

U slučaju ispunjenja ili raskida ugovora kojim je bila predviđena obrada ličnih i drugih podataka, odnosno povlačenja pisane saglasnosti lica da se njegovi podaci obrađuju, detektiv je dužan da podatke preda stranci ili licu koje je dalo saglasnost, u roku od 15 dana od dana ispunjenja ili raskida ugovora, odnosno povlačenja saglasnosti.

Ako stranka, odnosno lice koje je dalo saglasnost za obradu​​ ličnih i drugih podataka koji se na njega odnose odbije da preuzme obrađene podatke, detektiv je dužan da ih uništi ili izvrši njihovo brisanje, u roku od osam dana.

O predaji, uništenju, odnosno brisanju podataka u slučajevima iz st. 3 i 4 ovog člana detektiv je dužan da sačini zapisnik, koji potpisuje stranka, odnosno lice čiji su podaci obrađeni.

Zapisnik iz stava 5 ovog člana čuva se pet godina od dana sačinjavanja, nakon čega se uništava.

Lične podatke iz člana 20 stav 1 i člana 21 stav 1 ovog zakona,​​ detektiv je dužan da uništi u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

IV. PRAVA I DUŽNOSTI DETEKTIVA

Dužnost prijavljivanja krivičnog djela

Član 25

Detektiv koji je u vršenju ugovorenog posla saznao za krivično djelo za koje se goni​​ po službenoj dužnosti ili prekršaj sa elementima nasilja dužan je da o tome, bez odlaganja, obavijesti policiju ili nadležnog državnog tužioca.

Postupanje sa tajnim podacima

Član 26

Detektiv je dužan da sa tajnim podacima do kojih je došao u vršenju svojih poslova postupa u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

Zabrana upotrebe sredstava prinude i drugih sredstava

Član 27

Detektiv, u vršenju detektivskih poslova, ne smije da nosi vatreno oružje, upotrebljava druga sredstva prinude, niti da vrši osmatranje, praćenje i fotografisanje suprotno članu 23 ovog zakona.

Zabrana vršenja detektivskih poslova

Član 28

Detektiv je dužan da odbije vršenje detektivskih poslova ako:

1) je on ili detektiv koji je radio u istom privrednom društvu, drugom pravnom licu, odnosno kod preduzetnika koje obavlja detektivsku djelatnost u istoj stvari ili u stvari koja je sa njim neposredno povezana, vršio detektivske poslove za suprotnu stranu ili u drugim slučajevima sukoba interesa;

2) je u istoj stvari učestvovao kao policijski službenik, sudija za istragu, državni tužilac, branilac, zakonski zastupnik ili punomoćnik;

3) stranka zahtijeva obradu ličnih i drugih podataka koje detektiv ne smije da obrađuje u skladu sa zakonom; ili

4) je vršenje detektivskih poslova suprotno interesima stranke za koju već vrši detektivske poslove.

Detektivi iz drugih država

Član 29

Detektivi koji imaju odobrenje za obavljanje detektivskih poslova izdato od države članice Evropske unije ili države ugovornice Ugovora o evropskom ekonomskom​​ prostoru, mogu na teritoriji Crne Gore vršiti detektivske poslove u skladu sa ovim zakonom, bez obzira da li ispunjavaju uslove iz člana 8 ovog zakona.

V. DETEKTIVSKA LEGITIMACIJA

Detektivska legitimacija

Član 30

Detektivu se, radi dokazivanja svojstva detektiva, izdaje detektivska legitimacija.

Detektivsku legitimaciju izdaje policija.

Troškove izrade detektivske legitimacije snosi detektiv.

Detektiv je dužan da prilikom vršenja detektivskih poslova pokaže detektivsku legitimaciju i stavi na uvid posebno punomoćje iz člana 19 stav 1 ovog zakona, na zahtjev ovlašćenog policijskog službenika, lica od kojeg prikuplja podatke i organa i subjekata​​ iz člana 22 ovog zakona.

Obrazac detektivske legitimacije

Član 31

Detektivska legitimacija izdaje se na propisanom obrascu.

Detektivska legitimacija sadrži: ime, prezime, datum rođenja, državljanstvo, jedinstveni matični broj, pol, fotografiju detektiva i​​ druge propisane podatke.

Izgled i bliži sadržaj obrasca detektivske legitimacije, kao i visinu troškova iz člana 30 stav 3 ovog zakona propisuje Ministarstvo.

Vraćanje detektivske legitimacije

Član 32

Detektiv je dužan da vrati detektivsku legitimaciju, u​​ roku od tri dana od dana dostavljanja obavještenja policiji da​​ je prestao sa vršenjem detektivskih poslova ili u roku od tri dana od dana prestanka važenja dozvole za vršenje detektivskih poslova.

VI. EVIDENCIJE

Evidencije koje vodi policija

Član 33

Policija vodi evidenciju o izdatim:

1) dozvolama za vršenje detektivskih poslova, koja sadrži sljedeće podatke:

- redni broj,

- ime i prezime detektiva,

- jedinstveni matični broj detektiva,

- datum, mjesto i državu rođenja detektiva,

- prebivalište detektiva, naziv, sjedište i adresu privrednog društva, drugog pravnog lica, odnosno preduzetnika kod kojeg detektiv vrši detektivske poslove ako je zaposlen,

- datum podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za vršenje detektivskih poslova,

- broj i datum donošenja rješenja po zahtjevu za izdavanje dozvole za vršenje detektivskih poslova,

- datum podnošenja žalbe i odluku po žalbi na rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole za vršenje detektivskih poslova,

- datum prestanka važenja dozvole za vršenje detektivskih poslova,

- datum podnošenja žalbe i odluku po žalbi na rješenje o prestanku važenja dozvole za vršenje detektivskih poslova;

2) odobrenjima za obavljanje detektivske djelatnosti, koja sadrži sljedeće podatke:

- redni broj,

- naziv privrednog društva, drugog pravnog lica, odnosno preduzetnika koje obavlja detektivsku djelatnost,

- sjedište privrednog društva i drugog pravnog lica, odnosno adresu preduzetnika koje obavlja detektivsku djelatnost,

- ime i prezime zaposlenog odgovornog lica u privrednom društvu, drugom pravnom licu, odnosno kod preduzetnika,

- broj zaposlenih detektiva u privrednom društvu, drugom pravnom licu, odnosno kod preduzetnika,

- broj zaposlenog administrativnog osoblja u privrednom društvu, drugom pravnom licu, odnosno kod preduzetnika,

- datum podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje detektivske djelatnosti,

- broj i datum donošenja rješenja po zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje detektivske djelatnosti,

- datum podnošenja žalbe​​ i odluku po žalbi na rješenje po zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje detektivske djelatnosti,

- datum zaključenja ugovora o osiguranju od profesionalne odgovornosti kod organizacije registrovane za ovu vrstu osiguranja,

- datum prestanka važenja​​ odobrenja za obavljanje detektivske djelatnosti,

- datum podnošenja žalbe i odluku po žalbi na rješenje o prestanku važenja odobrenja za obavljanje detektivske djelatnosti;

3) detektivskim legitimacijama, koja sadrži sljedeće podatke:

- redni broj,

- ime​​ i prezime detektiva,

- datum izdavanja,

- naziv i sjedište organa koji je izdao detektivsku legitimaciju,

- broj detektivske legitimacije,

- datum vraćanja detektivske legitimacije.

Evidencije koje vodi Ministarstvo

Član 34

Ministarstvo vodi evidenciju o:

1) položenom stručnom ispitu za detektiva, koja sadrži sljedeće podatke:

- redni broj,

- ime, prezime, jedinstveni matični broj, prebivalište, datum, mjesto i državu rođenja lica koje je položilo stručni ispit za detektiva,

- datum polaganja stručnog ispita za detektiva,

- uspjeh na polaganju stručnog ispita za detektiva,

- broj i datum izdavanja uvjerenja o položenom stručnom ispitu za detektiva;

2) pisanim obavještenjima iz člana 36 stav 3 ovog zakona, koja sadrži sljedeće podatke:

- redni broj,

- datum upućivanja pisanog obavještenja policiji,

- naziv privrednog društva, drugog pravnog lica, odnosno preduzetnika koje obavlja detektivsku djelatnost i ime i prezime detektiva, kod kojih je izvršen inspekcijski nadzor,

- podatke o utvrđenim nepravilnostima,

- ime i prezime ovlašćenog službenog lica koje je izvršilo inspekcijski nadzor.

Evidencije koje vodi privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik

Član 35

Privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik koje obavlja detektivsku djelatnost dužno je da vodi evidenciju o:

1) zaključenim ugovorima, koja sadrži sljedeće podatke:

- broj i datum zaključenja ugovora,

- broj i datum posebnog punomoćja stranke,

- ime i prezime stranke,

- datum odbijanja zaključenja ugovora u slučajevima​​ iz člana 19 stav 2 ovog zakona,

- datum ispunjenja ili raskida ugovora;

2) obrađenim i korišćenim ličnim podacima;

3) planovima aktivnosti iz člana 20 stav 2 ovog zakona;

4) sačinjenim zapisnicima iz člana 24 stav 5 ovog zakona, koja sadrži sljedeće podatke:

- broj i datum sačinjavanja zapisnika,

- broj ugovora u vezi sa kojim je zapisnik sačinjen,

- broj pisane saglasnosti stranke i lica na koje se podaci odnose,

- datum uništenja zapisnika.

VII. NADZOR

Član 36

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa​​ donesenih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.

Poslove inspekcijskog nadzora, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor, vrši ovlašćeno službeno lice Ministarstva.

Kad u vršenju inspekcijskog nadzora ovlašćeno lice iz stava 2 ovog člana utvrdi postojanje nepravilnosti iz člana 11 stav 1 tač. 2, 3, 5 i 6 i člana 18 stav 1 ovog zakona, o tome policiji dostavlja pisano obavještenje.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Član 37

Novčanom kaznom od 1.000 eura do 10.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) obavlja detektivsku djelatnost bez propisanog odobrenja (član 3 stav 1);

2) u roku od tri mjeseca od dana dobijanja odobrenja za​​ obavljanje detektivske djelatnosti ne zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti kod organizacije registrovane za ovu vrstu osiguranja (član 15);

3) za vršenje detektivskih poslova zaposli lice koje nema dozvolu za vršenje detektivskih poslova izdatu u skladu sa ovim zakonom (član 16);

4) vrši detektivske poslove bez prethodno zaključenog pisanog ugovora sa strankom (član 19 stav 1);

5) ne odbije zaključenje ugovora o pružanju usluge ako se zahtjev stranke odnosi na vršenje poslova koji nijesu detektivski u smislu ovog zakona, kada se traži obrada ličnih i drugih podataka koji se ne smiju obrađivati u skladu sa zakonom i kada je vršenje tih poslova suprotno interesima drugih stranaka sa kojima već ima zaključen ugovor ili javnom moralu (član​​ 19 stav 2);

6) ne vodi evidencije o zaključenim ugovorima iz člana 19 stav 1 ovog zakona (član 35 stav 1 tačka 1);

7) ne vodi evidencije o obrađenim i korišćenim ličnim podacima (član 35 stav 1 tačka 2);

8) ne vodi evidenciju o planovima aktivnosti iz člana 20 stav 2 ovog zakona (član 35 stav 1 tačka 3);

9) ne vodi evidencije o sačinjenim zapisnicima iz člana 24 stav 5 ovog zakona (član 35 stav 1 tačka 4).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 100 eura do 300 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 200 eura do 5.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 tač. 1 i 2 ovog člana izreći će se i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od tri mjeseca do šest​​ mjeseci.

Član 38

Novčanom kaznom od 200 eura do 500 eura kazniće se za prekršaj detektiv, ako:

1) vrši detektivske poslove bez propisane dozvole (član 3 stav 2);

2) vrši detektivske poslove bez posebnog punomoćja stranke, koje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom (član 19 stav 1);

3) ne vrši detektivske poslove na osnovu plana aktivnosti iz člana 20 stav 2 ovog zakona;

4) u roku od 15 dana od dana ispunjenja ili raskida ugovora, odnosno povlačenja pisane saglasnosti lica, obrađene podatke ne preda stranci​​ ili licu koje je dalo saglasnost (član 24 stav 3);

5) u roku od osam dana ne uništi lične i druge podatke, odnosno ne izvrši njihovo brisanje, ako stranka, odnosno lice koje je dalo saglasnost za obradu tih podataka odbije da te podatke preuzme (član 24 stav 4);

6) ne sačini zapisnik o predaji, uništenju, odnosno brisanju podataka u slučajevima iz člana 24 st. 3 i 4 ovog zakona (član 24 stav 5);

7) bez odlaganja, ne obavijesti policiju ili nadležnog državnog tužioca o postojanju krivičnog djela za koje se​​ goni po službenoj dužnosti ili prekršaja sa elementima nasilja za koje je saznao u vršenju ugovorenog posla (član 25);

8) u vršenju detektivskih poslova nosi vatreno oružje ili upotrebljava druga sredstva prinude, odnosno vrši osmatranje, praćenje ili fotografisanje suprotno članu 23 ovog zakona (član 27);

9) na zahtjev ovlašćenog policijskog službenika, lica od kojeg pribavlja podatke, ili organa i subjekata iz člana 22 ovog zakona, prilikom vršenja detektivskih poslova, ne pokaže legitimaciju i ne stavi na uvid posebno punomoćje iz člana 19 stav 1 ovog zakona (član 30 stav 4);

10) ne vrati detektivsku legitimaciju u roku od tri dana od dana dostavljanja obavještenja policiji da je prestao sa vršenjem detektivskih poslova ili u roku od tri dana od dana prestanka važenja dozvole za vršenje detektivskih poslova (član 32).

IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rok za donošenje podzakonskih akata

Član 39

Propisi za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se propisi donijeti na osnovu Zakona o detektivskoj djelatnosti ("Službeni list RCG", broj 29/05 i "Službeni list CG", broj 61/11), ako nijesu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Usklađivanje poslovanja privrednog društva, drugog pravnog lica, odnosno preduzetnika koje obavlja detektivsku djelatnost

Član 40

Privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik koje obavlja detektivsku djelatnost uskladiće svoje poslovanje sa ovim zakonom, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

U roku iz stava 1 ovog člana, privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik koje obavlja detektivsku djelatnost na osnovu odobrenja za obavljanje detektivske djelatnosti izdatog u skladu sa Zakonom o detektivskoj djelatnosti ("Službeni list RCG", broj 29/05 i "Službeni list CG", broj 61/11), dužno je da podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje detektivske djelatnosti u skladu sa ovim zakonom.

Ako privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik koje obavlja detektivsku djelatnost ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja u skladu sa stavom 2 ovog člana, odobrenje za obavljanje detektivske djelatnosti koje mu je izdato u skladu sa Zakonom o detektivskoj djelatnosti ("Službeni list RCG", broj 29/05 i "Službeni list CG", broj 61/11) prestaje da važi.

Usklađivanje poslovanja detektiva

Član 41

Detektiv kome je izdata dozvola za vršenje detektivskih poslova u skladu sa Zakonom o detektivskoj djelatnosti ("Službeni list RCG", broj 29/05 i "Službeni list CG", broj 61/11), dužan je da se u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona osposobi i položi stručni ispit za vršenje detektivskih poslova, u skladu sa ovim zakonom.

Ako se detektiv u roku iz stava 1 ovog Člana ne osposobi i ne položi stručni ispit za vršenje detektivskih poslova u skladu sa ovim zakonom, dozvola za vršenje detektivskih poslova koja mu je izdata u skladu sa Zakonom o detektivskoj djelatnosti ("Službeni list RCG", broj 29/05 i "Službeni list CG", broj 61/11) prestaje da važi.

U slučaju iz stava 2 ovog člana, detektiv je dužan da vrati detektivsku legitimaciju izdatu u skladu sa Zakonom o detektivskoj djelatnosti ("Službeni list RCG", broj 29/05 i "Službeni list CG", broj 61/11), u roku od tri dana od dana​​ prestanka važenja dozvole za vršenje detektivskih poslova.

Primjena odredbe

Član 42

Odredba člana 29 ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Prestanak važenja zakona

Član 43

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje​​ da važi Zakon o detektivskoj djelatnosti ("Službeni list RCG", broj 29/05 i "Službeni list CG", broj 61/11).

Stupanje na snagu

Član 44

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 23-3/19-1/4

EPA 632 XXVI

Podgorica, 4. april 2019. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva

Predsjednik,

Ivan Brajović, s.r.