Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br.​​ 13/2007,​​ 79/2008,​​ 86/2009,​​ 78/2010,​​ 14/2012,​​ 62/2013,​​ 40/2011​​ - drugi zakon,​​ 8/2015,​​ 22/2017,​​ 42/2019,​​ 59/2021​​ i​​ 145/2021.

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom utvrđuju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, obveznici, osnovice i stope doprinosa, obveznik obračunavanja i plaćanja, rokovi za uplatu i druga pitanja koja se odnose na plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Član 2 ​​ 

Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi), u​​ smislu ovog zakona su:

1) doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje;

2) doprinos za osiguranje od nezaposlenosti.

Član 3 ​​ 

Doprinosi iz člana 2 tačka 1 ovog zakona su prihod Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Crne Gore.

Doprinosi iz​​ člana 2 tačka 2 ovog zakona su prihod Zavoda za zapošljavanje.

Član 3a

(1) Osnovica za obračun i plaćanje doprinosa je bruto zarada zaposlenog, koja obuhvata zaradu za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu, uvećanu zaradu, naknadu zarade i druga lična primanja utvrđena zakonom, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu, na koja se plaća porez na dohodak fizičkih lica.

(2) Bruto zarada zaposlenog iz stava 1 ovog člana obuhvata i naknade koje su direktno povezane sa radom i radnim učinkom (naknada za rad u radnim tijelima, grupama, timovima i sl.), na koje se plaća porez na dohodak fizičkih lica.

Član 4 ​​ 

Izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1)​​ obveznik doprinosa​​ je osiguranik, poslodavac ili isplatilac prihoda, na čiji teret se plaća doprinos;

2)​​ obveznik obračunavanja, odnosno plaćanja doprinosa​​ je osiguranik, poslodavac, odnosno drugi isplatilac prihoda koji je dužan da obračuna, odnosno plati doprinos u svoje ime i u svoju korist ili u svoje​​ ime, a u korist osiguranika;

3)​​ osiguranik​​ je fizičko lice koje je osigurano u skladu sa zakonom;

4)​​ zaposleni​​ je fizičko lice koje radi kod poslodavca i ima prava i obaveze​​ iz radnog odnosa na osnovu ugovora o radu, odnosno rješenja;

5)​​ upućeno lice​​ je zaposleni koji za poslodavca sa sjedištem u Crnoj Gori obavlja poslove u drugoj državi ili je na radu u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu ili u međunarodnoj organizaciji u inostranstvu;

6)​​ državljanin Crne Gore zaposlen u inostranstvu​​ je zaposleni u inostranstvu kod inostranog poslodavca ako za to vrijeme nije obavezno osiguran kod stranog nosioca osiguranja ili ako prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, po propisima te države, ne može ostvariti ili koristiti van njene teritorije, a neposredno prije odlaska u inostranstvo je bio osiguran u Crnoj Gori, odnosno ako je prije odlaska u inostranstvo imao prebivalište u Crnoj Gori;

7)​​ inostrani penzioner​​ je lice koje prima​​ penziju ili invalidninu isključivo od inostranog nosioca osiguranja, a ima prebivalište u Crnoj Gori;

8)​​ lice koje obavlja privremene i povremene poslove​​ je lice koje obavlja poslove po osnovu posebnih ugovora zaključenih u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi i po tom osnovu ostvaruje ugovorenu naknadu;

9)​​ poslodavac​​ je pravno i fizičko lice koje se bavi privrednom djelatnošću, ustanova, državni organ, organ lokalne samouprave, odnosno lokalne uprave, Vojska Crne Gore, banka, organizacija za osiguranje, udruženje, agencija, zadruga i drugo pravno i fizičko lice kod kojeg zaposleni zasniva radni odnos na osnovu ugovora o radu, odnosno rješenja;

10)​​ isplatilac prihoda​​ je poslodavac, odnosno pravno ili fizičko lice koje je dužno da u ime i u korist​​ osiguranika ili u svoje ime, a u korist osiguranika obračuna i uplati doprinos;

11)​​ samostalna djelatnost​​ je privredna djelatnost koju obavlja preduzetnik,​​ profesionalna ili druga djelatnost koju obavlja fizičko lice kao osnovno zanimanje, sveštenik, vjerski službenik i poljoprivrednik;

12)​​ povremena samostalna djelatnost​​ je djelatnost koju obavlja fizičko lice povremeno, radi ostvarivanja prihoda;

13)​​ preduzetnik​​ je fizičko lice koje obavlja privrednu djelatnost u cilju sticanja dobiti u skladu sa zakonom;

14)​​ lice koje ostvaruje ugovorenu naknadu​​ je fizičko lice koje obavlja poslove na osnovu ugovora (ugovor o djelu, autorski ugovor i dr.);

15)​​ ugovorena naknada​​ je naknada u kojoj su sadržani porez i doprinosi koje plaća lice koje ostvaruje tu naknadu;

16)​​ novčana naknada​​ je naknada koja se ostvaruje za vrijeme nezaposlenosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zapošljavanje;

17)​​ naknada zarade​​ je naknada koju ostvaruje zaposleni kao pravo po osnovu privremene spriječenosti za rad;

18)​​ poljoprivrednik​​ je lice koje obavlja poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, a po tom osnovu nije obveznik poreza na dohodak fizičkih lica;

19)​​ doprinos iz​​ osnovice​​ je iznos doprinosa koji obračunava, obustavlja i plaća poslodavac, odnosno drugi isplatilac prihoda u ime i u korist osiguranika;

20)​​ doprinos na osnovicu​​ je iznos doprinosa koji obračunava i plaća poslodavac, odnosno drugi isplatilac prihoda u svoje ime, a u korist osiguranika ili osiguranik koji sam za sebe plaća doprinos;

21)​​ najniža mjesečna osnovica doprinosa​​ je osnovna zarada na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za jedan kalendarski mjesec osiguranja, propisana opštim kolektivnim ugovorom za odgovarajuću kategoriju stručnosti, iskazana u bruto iznosu;

22)​​ najviša godišnja osnovica doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje​​ je najviši iznos na koji se obračunavaju i plaćaju doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje za kalendarsku godinu osiguranja;

23)​​ prosječna mjesečna zarada u Crnoj Gori​​ je prosječan iznos mjesečne bruto zarade ostvarene u prethodnoj godini po zaposlenom u Crnoj Gori, a prema podacima  organa nadležnog za poslove statistike;

24)​​ minimalna zarada u Crnoj Gori​​ je zarada utvrđena u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi.

II. OBVEZNICI DOPRINOSA

1. Obveznici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje

Član 5

(1) Obveznici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje su:

1) lica zaposlena kod poslodavca;

2) lica koja obavljaju privremene i povremene poslove;

3) izabrana ili imenovana lica, ako za obavljanje funkcije ostvaruju zaradu;

4) članovi odbora direktora u privrednom društvu i drugom pravnom licu i članovi upravnih odbora u javnim preduzećima i ustanovama koji za svoj rad primaju naknadu;

5) upućena lica, ako nijesu obavezno osigurana po propisima te zemlje ili ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno;

6) državljani​​ Crne Gore koji su na teritoriji Crne Gore zaposleni kod stranih ili međunarodnih organizacija i ustanova, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava ili kod stranih pravnih ili fizičkih lica, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno;

7) državljani Crne Gore zaposleni u inostranstvu;

8) strani državljani i lica bez državljanstva koja su na teritoriji Crne Gore zaposlena kod stranih pravnih i fizičkih lica, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno, odnosno ako nijesu osigurana po propisima druge države;

9) strani državljani i lica bez državljanstva koja su na teritoriji Crne Gore zaposlena kod međunarodnih organizacija i ustanova i stranih diplomatskih i konzularnih prestavništava, ako je takvo osiguranje predviđeno međunarodnim ugovorom;

10) strani državljani i lica bez državljanstva koja su na teritoriji Crne Gore zaposlena kod domaćih pravnih, odnosno fizičkih lica, na osnovu posebnih ugovora i sporazuma o međunarodno-tehničkoj saradnji, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno, odnosno ako nijesu osigurana po propisima druge države;

11) lica koja ostvaruju novčanu naknadu u skladu sa zakonom koji uređuje zapošljavanje;

12) preduzetnici i lica koja obavljaju profesionalnu ili drugu djelatnost kao osnovno zanimanje;

13) lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu, ako nijesu obveznici doprinosa po drugom osnovu;

14) sveštenici, vjerski službenici, monasi i monahinje;

15) poljoprivrednici.

(2) Obveznik doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje:

1) za lica iz stava 1 tač. 1 do 3 i tač. 5, 6, 8, 9 i 10 ovog člana je i poslodavac, odnosno drugi isplatilac prihoda;

2) za lica iz stava 1 tačka 11 ovog člana je Zavod za zapošljavanje;

3) za lica iz stava 1 tačka 14 ovog člana su vjerske zajednice.


- naziv potpoglavlja 2. brisan - ​​ 

Član 6 ​​ 

- brisan -3. Obveznici doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti

Član 7

(1) Obveznici doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti su:

1) lica zaposlena kod poslodavca;

2) lica koja obavljaju privremene i povremene poslove;

3) izabrana ili imenovana lica, ako za obavljanje funkcije ostvaruju zaradu;

4) državljani Crne Gore koji su na teritoriji Crne Gore zaposleni kod stranih ili međunarodnih organizacija i ustanova, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava ili kod stranih pravnih ili​​ fizičkih lica, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno;

5) upućena lica, ako nijesu obavezno osigurana po propisima te države ili ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno;

6) strani državljani i lica bez državljanstva koja su na teritoriji Crne Gore zaposlena kod stranih pravnih i fizičkih lica, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno, odnosno ako nijesu osigurana po propisima druge države;

7) strani državljani i lica bez državljanstva koja su na teritoriji Crne Gore zaposlena kod​​ međunarodnih organizacija i ustanova i stranih diplomatskih i konzularnih prestavništava, ako je takvo osiguranje predviđeno međunarodnim ugovorom;

8) strani državljani i lica bez državljanstva koja su na teritoriji Crne Gore zaposlena kod domaćih pravnih, odnosno fizičkih lica, na osnovu posebnih ugovora i sporazuma o međunarodno-tehničkoj saradnji, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno, odnosno ako nijesu osigurana po propisima druge države;

9) preduzetnici i lica koja obavljaju profesionalnu​​ ili drugu djelatnost kao osnovno zanimanje.

(2) Obveznik doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti za lica iz stava 1 tač. 1 do 8 ovog člana je i poslodavac, odnosno drugi isplatilac prihoda.

4. Obveznici dodatnog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje

Član 8

(1) Poslodavac je obveznik dodatnog doprinosa za penzijsko i invalidsko​​ osiguranje za staž osiguranja koji se zaposlenom računa sa uvećanim trajanjem, u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje.

(2) Preduzetnik je obveznik dodatnog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem, a koji kao osiguranik ostvaruje u skladu sa zakonom koji uređuje obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje.

III. OSNOVICE DOPRINOSA

1. Osnovice doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje

Član 9 ​​ 

Osnovicu​​ za obračunavanje i plaćanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje:

1) za obveznike iz člana 5 stav 1 tač. 1 do 3 i tač. 8 do 10 ovog zakona čini bruto zarada zaposlenog iz člana 3a ovog zakona, pri čemu osnovica ne može biti niža od najniže mjesečne osnovice doprinosa;

2) za obveznike iz člana 5 stav 1 tačka 4 ovog zakona čini naknada za rad u odboru direktora, odnosno upravnom odboru;

3) za obveznike iz člana 5 stav 1 tačka 5 ovog zakona čini zarada koju bi, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom, ta lica ostvarila u Crnoj Gori na istim ili sličnim poslovima, pri čemu osnovica ne može biti niža od najniže mjesečne osnovice doprinosa;

4) za obveznike iz člana 5 stav 1 tačka 6 ovog zakona čini isplaćena zarada koja ne može biti niža od najniže mjesečne osnovice doprinosa;

5) za obveznike iz člana 5 stav 1 tačka 7 ovog zakona utvrđuje opštim aktom ministarstvo nadležno za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja, pri čemu osnovica ne može biti niža od najniže mjesečne osnovice doprinosa;

6) za obveznike iz člana 5 stav 1 tačka 11 čini novčana naknada koju primaju ta lica prema zakonima koji uređuju rad i zapošljavanje;

7) za obveznike iz člana 5 stav 1 tačka 12 ovog zakona, koji plaćaju porez u godišnjem paušalnom iznosu, čini oporezivi dohodak utvrđen u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje porez na dohodak fizičkih lica, a za obveznike koji porez plaćaju po stvarnom dohotku, osnovica se utvrđuje u zavisnosti od visine ostvarenog, odnosno planiranog godišnjeg prometa i to:

- do 9.000,00 eura, 60% prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori,

- do 15.000,00 eura, 100% prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori,

- preko 15.000,00 eura, 150% prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori, s tim da obveznik može da plaća doprinos na osnovicu iznad iznosa utvrđenog u al. 1 do 3 ove tačke;

8) za obveznike iz člana 5 stav 1 tačka 13 ovoga zakona čini oporezivi dohodak od samostalne djelatnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak fizičkih lica;

9) za obveznike iz člana 5 stav 1 tačka 14 ovog zakona osnovice osiguranja utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja, polazeći od dužnosti na kojoj je obveznik raspoređen, njegove školske spreme i godina radnog staža, pri čemu osnovica ne može biti niža od najniže​​ mjesečne osnovice doprinosa;

10) za obveznike iz člana 5 stav 1 tačka 15 ovog zakona čini 20% prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori, s tim što se obveznik može opredijeliti da plaća doprinos na osnovicu iznad propisane, a na način propisan zakonom kojim​​ se uređuje obavezno​​ penzijsko i invalidsko osiguranje.

- naziv potpoglavlja 2. brisan - ​​ 

Član 10 ​​ 

- brisan -

 

3. Osnovice doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti

Član 11 ​​ 

Osnovicu za obračunavanje i plaćanje doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti:

1) za obveznike iz člana 7 stav 1 tač.1 do 3 i tač. 7 do 9 ovog zakona, čini bruto zarada zaposlenog iz člana 3a ovog zakona, pri čemu osnovica ne može biti niža od najniže mjesečne osnovice doprinosa;

2) za obveznike iz člana 7 stav 1 tačka 4 ovog zakona čini naknada za rad u odboru direktora, odnosno upravnom odboru;

3) za obveznike iz člana 7 stav 1 tačka 5 ovog zakona čini isplaćena zarada koja ne može biti niža od najniže mjesečne osnovice doprinosa;

4) za obveznike iz člana 7 stav 1 tačka 6 ovog zakona čini zarada koju bi, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom, ta lica ostvarila u Crnoj Gori na istim ili sličnim poslovima, pri čemu osnovica ne može biti niža od najniže mjesečne osnovice doprinosa;

5) za obveznike iz člana 7 stav 1 tačka 9 ovog zakona, koji plaćaju porez u godišnjem paušalnom iznosu, čini oporezivi dohodak utvrđen u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje porez na dohodak fizičkih lica, a za obveznike koji porez plaćaju po stvarnom dohotku, osnovica se utvrđuje u zavisnosti od visine ostvarenog, odnosno planiranog godišnjeg prometa​​ i to:

- do 9.000,00 eura, 60% prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori,

- do 15.000,00 eura, 100% prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori,

- preko 15.000,00 eura, 150% prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori;

4. Osnovice doprinosa za vrijeme privremene spriječenosti za rad

Član 12

Osnovicu za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica koja za vrijeme privremene spriječenosti za rad ostvaruju naknadu zarade u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje, čini ta naknada.

Član 13

Osnovicu na koju se plaća doprinos za lica koja koriste pravo na naknadu zarade po osnovu porodiljskog odsustva, odnosno za vrijeme rada sa polovinom radnog vremena čini naknada u skladu sa zakonom o socijalnoj i dječijoj​​ zaštiti.

5. Najviša godišnja osnovica za plaćanje doprinosa ​​ 

Član 14 ​​ 

(1) Kada osiguranik ostvaruje prihode po više različitih osnova (radni odnos i dr.), doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća po svim tim osnovima, do iznosa najviše godišnje osnovice doprinosa, u skladu sa ovim zakonom.

(2) Najviša godišnja osnovica plaćanja doprinosa za 2012. godinu iznosi 50.000,00 Eura.

(3) Osnovica iz stava 1 ovog člana određuje se godišnje prema kretanju prosječne zarade u Crnoj Gori u prethodnoj kalendarskoj godini, a prema podacima opgana uprave nadležnog za poslove statistike.

(4) Akt o utvrđivanju najviše godišnje osnovice iz stava 3 ovog člana donosi ministarstvo nadležno za poslove finansije.

(5) Bliži način i postupak obustave plaćanja, odnosno povraćaja doprinosa po osnovu ostvarenja najviše godišnje osnovice propisuje ministarstvo nadležno za poslove finansija.

IV. STOPE DOPRINOSA

1. Stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje

Član 15

Stope doprinosa po kojima se plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na propisanu osnovicu iznose:

1) za obveznike iz člana 5 stav 1 tač. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 i 10 i čl. 12 i 13 ovog zakona na teret poslodavca 5,5% i na teret osiguranika 15,0%;

2) za obveznike iz člana 5 stav 1 tač. 4, 7, 12, 13 i 15 ovog zakona na teret osiguranika 20,5%;

3) za obveznike iz člana 5 stav 1 tačka 11 ovog zakona na teret isplatioca naknade 20,5%;

4) za obveznike iz člana 5 stav 1 tačka 14 ovog zakona,​​ na teret vjerske zajednice 20,5%.

2. Stopa dodatnog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje

Član 16

Dodatni doprinosi za staž​​ osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem koji plaća poslodavac, odnosno preduzetnik iznosi:

1) 6% za obveznike raspoređene na radna mjesta na kojima se 12 mjeseci efektivnog rada računa kao 14 mjeseci staža osiguranja;

2) 9% za obveznike raspoređene​​ na radna mjesta na kojima se 12 mjeseci efektivnog rada računa kao 15 mjeseci staža osiguranja;

3) 12% za obveznike raspoređene na radna mjesta na kojima se 12 mjeseci efektivnog rada računa kao 16 mjeseci staža osiguranja;

4) 18% za obveznike raspoređene​​ na radna mjesta na kojima se 12 mjeseci efektivnog rada računa kao 18 mjeseci staža osiguranja.

5) 28% za obveznike raspoređene na radna mjesta na kojima se 12 mjeseci efektivnog rada računa kao 24 mjeseca staža osiguranja.

- naziv potpoglavlja 3. brisan​​ - ​​ 

Član 17 ​​ 

 

4. Stope doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti

Član 18

Stope doprinosa po kojima se plaća doprinos za osiguranje od nezaposlenosti na propisanu osnovicu iznose:

1) za obveznike iz člana 7 stav 1 tač. 1 do 8 i čl. 12 i 13 ovog zakona na teret poslodavca 0,5% i na teret osiguranika 0,5%;

2) za obveznike iz člana​​ 7 stav 1 tačka 9 ovog zakona na teret osiguranika 1%.

 

IVa OSLOBOĐENjE OD PLAĆANjA DOPRINOSA NA LIČNA I OSTALA PRIMANjA ​​ 

Član 18a ​​ 

(1) Doprinosi se ne plaćaju na lična primanja fizičkih lica do iznosa određenog zakonom kojim se uređuje porez na dohodak fizičkih lica.

(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, doprinosi se ne plaćaju na primanja po osnovu otpremnina, solidarnih i socijalnih pomoći, naknada za odvojeni život i jubilarnih nagrada.

(3) Doprinosi se ne plaćaju na lična primanja ostvarena u obliku​​ robe, poklona i kod činjenja ili pružanja pogodnosti zaposlenom, osim ako se ta lična primanja daju kao kompenzacija za neisplaćenu zaradu.

(4) Za zaposlene u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i misijama Crne Gore u inostranstvu ne plaćaju se doprinosi na poseban dodatak na osnovnu zaradu, posebne naknade troškova (za zdravstveno osiguranje, porodiljsko odsustvo, za stanovanje, dio za školovanje djece, za slučaj smrti u inostranstvu) i druga primanja (otpravničko, žeransko i funkcionalno primanje i​​ primanje za izdržavanje članova porodice), u skladu sa propisima koji uređuju prava i obaveze zaposlenih u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i misijama Crne Gore u inostranstvu.

Član 18b

Doprinosi se ne plaćaju​​ na prihode ostvarene po osnovu transfera i prihoda profesionalnih sportista i sportista amatera.

Član 18c

(1) Oslobađanje od plaćanja dijela doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji padaju na teret zaposlenog i poslodavca, ostvaruje se na zaradu zaposlenog koja nije​​ veća od prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori, prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike, i to u iznosu od:

1) 90% doprinosa u 2021. godini;

2) 60% doprinosa u 2022. godini;

3) 30% doprinosa u 2023. godini.

(2) Pravo na oslobađanje iz stava 1 ovog člana poslodavac može ostvariti pod uslovom da:

1) se zaposleni nalazio na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore najmanje tri mjeseca prije dana zaključivanja ugovora o radu;

2) je poslodavac zaključio ugovor​​ o radu na neodređeno vrijeme sa zaposlenim do 31. decembra 2021. godine;

3) je zasnivanjem radnog odnosa sa zaposlenim iz tačke 1 ovog stava došlo do povećanja broja zaposlenih koje je poslodavac imao na dan 31. decembra 2020. godine;

4) zaposleni prije zaključenja ugovora nije bio zaposlen kod lica koje je osnivač ili je lice povezano sa poslodavcem kod kojega zasniva radni odnos, nezavisno od toga da li je postojao prekid radnog odnosa.

(3) Poslodavac je dužan da, radi ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja dijela doprinosa iz stava 1 ovog člana, podnese poreskom organu zahtjev i dokaze o ispunjenosti uslova iz stava 2 ovog člana.

(4) Državni organi, organi državne uprave i drugi korisnici Budžeta Crne Gore, organi i službe lokalne samouprave i drugi korisnici budžeta jedinica lokalne samouprave - ne mogu ostvariti pravo na oslobađanje od plaćanja dijela doprinosa iz stava 1 ovog člana.

(5) Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlene za koje se ostvaruje pravo na oslobađanje od plaćanja dijela doprinosa iz stava 1 ovog člana plaćaju se iz Budžeta Crne Gore.

(6) Obrazac zahtjeva iz stava 3 ovog člana propisuje ministarstvo nadležno za poslove finansija.

Napomena Redakcije: odredba člana 18c​​ primjenjivaće se do 31. decembra 2023. godine, a pravo na oslobođenje od plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u skladu sa ovim članom poslodavac može ostvariti od 1. januara 2021. godine.

V. MIROVANjE OBAVEZA PLAĆANjA DOPRINOSA

Član 19

Zaposlenom kome je odobreno mirovanje radnog​​ odnosa u skladu sa zakonom koji uređuje radne odnose za to vrijeme miruje i obaveza plaćanja doprinosa, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Član 20

(1) Preduzetniku i fizičkom licu koje obavlja profesionalnu ili drugu djelatnost kao osnovno zanimanje​​ koje privremeno odjavi obavljanje djelatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje ta djelatnost za taj period miruje obaveza plaćanja doprinosa, osim ako to lice podnese zahtjev za plaćanje doprinosa u tom periodu.

(2) Zahtjev iz stava 1 ovog člana podnosi se u roku od pet radnih dana od dana privremene odjave obavljanja djelatnosti.

VI. OBRAČUN I ROKOVI ZA UPLATU DOPRINOSA

Član 21 ​​ 

(1) Doprinos za obveznike iz člana 5 stav 1 tač. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 i 10, člana 7 stav 1 tač. 1 do 8 i čl. 12, 13 i 16 ovog zakona obračunava i uplaćuje poslodavac, odnosno isplatilac prihoda do 15-og u tekućem za prethodni mjesec.

(2) Doprinos za obveznike iz člana 5 stav 1 tačka 7 ovog zakona uplaćuje sam osiguranik do 15-og u mjesecu, po isteku svakog kalendarskog tromjesečja.

(3) Doprinos za obveznike iz člana 5 stav 1 tačka 11 ovog zakona obračunava i uplaćuje Zavod za zapošljavanje Crne Gore prilikom isplate naknade.

(4) Doprinos za obveznike iz člana 5 stav 1 tačka 12, člana 7 stav 1 tačka 9 i člana 16 ovog zakona obračunava i uplaćuje osiguranik, na način kako se obračunava i uplaćuje porez u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak fizičkih lica.

(5) Doprinos za obveznike iz člana 5 stav 1 tač. 4 i 13 ovog zakona obračunava i uplaćuje isplatilac ugovorene naknade do 15-og u tekućem za prethodni mjesec.

(6) Doprinos za obveznike iz člana 5 stav 1 tačka 14 ovog zakona obračunava i uplaćuje vjerska zajednica do 15-og u mjesecu po isteku svakog tromjesečja.

(7) Ako doprinose za zaposlene u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu strane države, u međunarodnoj organizaciji, kancelariji ili organizaciji koja na teritoriji Crne Gore uživa diplomatski imunitet, ne obračuna i ne uplati isplatilac ličnih primanja, doprinose iz i na lična primanja je dužan da obračuna​​ i uplati sam zaposleni, u roku od pet dana od dana prijema tih primanja.

(8) Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje za obveznike poljoprivrednike utvrđuju se rješenjem nadležnog poreskog organa, a uplaćuju se kvartalno do 15-og u mjesecu, po isteku svakog kvartala.

(9) Bliži način i postupak obračunavanja i plaćanja doprinosa iz stava 1 ovog člana propisuje ministarstvo nadležno za poslove finansija.

VII. POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENOG DOPRINOSA​​ 

Član 22 ​​ 

(1) Obveznik doprinosa koji je sam platio doprinose na obavezno socijalno osiguranje, odnosno kojem je u njegovo ime i u njegovu korist plaćen doprinos iz osnovice koja prelazi iznos najviše godišnje osnovice za kalendarsku godinu ima pravo na povraćaj više plaćenog doprinosa.

(2) Zahtjev za povraćaj više plaćenog doprinosa obveznik doprinosa podnosi nadležnom poreskom organu po isteku godine.

(3) O zahtjevu iz stava 2 ovog člana nadležni poreski organ odlučuje rješenjem.


Član 23

- brisan -

Član 24

Bliži postupak i način povraćaja više plaćenog doprinosa propisuje ministarstvo nadležno za finansije.

VIII. KONTROLA OBRAČUNAVANjA I PLAĆANjA DOPRINOSA

Član 25

U pogledu utvrđivanja, kontrole i naplate doprinosa, rokova, kamate i zastare, osim zastare doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i drugih pitanja koja nijesu uređena ovim zakonom, primjenjuje se zakon kojim je uređen poreski postupak.

IH. KAZNENE ODREDBE

Član 26 ​​ 

(1) Novčanom kaznom od 2.000 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako kao isplatilac prihoda na koje se plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na prihode ne obračuna, netačno obračuna, ne obustavi ili ne uplati doprinose do 15-og u tekućem za prethodni mjesec (član 21 stav 1 i st. 3 do 6).

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, državnom organu, organu državne uprave, odnosno organu lokalne samouprave i lokalne uprave, novčanom kaznom od​​ 500 eura do 1.000 eura.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 1.000 eura do 6.000 eura.

Član 27 ​​ 

Novčanom kaznom od 250 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj obveznik doprinosa - fizičko lice koje ne uplati​​ doprinose za obavezno socijalno osiguranje u propisanom roku (član 21 st. 2, 8 i 9).

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 28

Izuzetno od čl. 15 i 17 ovog zakona, za 2008. godinu stope doprinosa:

1) za penzijsko i invalidsko osiguranje iznose:

- za obveznike iz člana 5 stav 1 tač. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 i 10 i čl. 12 i 13 ovog zakona na teret poslodavca 9,0%,

- za obveznike iz člana 5 stav 1 tač. 4, 7, 12, 13, 14 i 15 ovog zakona na teret osiguranika 21,0%;

- za obveznike iz člana 5 stav 1 tačka 11 ovog zakona​​ na teret isplatioca naknade 21,0%;

2) za zdravstveno osiguranje iznose:

- za obveznike iz člana 6 stav 1 tač. 1 do 7, tač. 9, 10, 11 i čl. 12 i 13 ovog zakona na teret poslodavca 5,5% i na teret osiguranika 6,5%;

- za obveznike iz člana 6 stav 1 tač. 8, 12​​ i 13 ovog zakona na teret osiguranika 12,0%;

- za obveznike iz člana 6 stav 1 tač. 14, 15, 17, 18 i 22 ovog zakona 6,5%;

- za obveznike iz člana 6 stav 1 tač. 20, 21 i 23 ovog zakona 12,0%;

- za zaposlene koji su na neplaćenom odsustvu dužem od 30 dana 12,0%.

Član 29

Izuzetno od čl. 15 i 17 ovog zakona, za 2009. godinu stope doprinosa:

1) za penzijsko i invalidsko osiguranje​​ iznose:

- za obveznike iz člana 5 stav 1 tač. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 i 10 i čl. 12 i 13 ovog zakona na teret poslodavca 8,5%,

- za obveznike iz člana 5 stav 1 tač. 4, 7, 12, 13 i 15 ovog zakona na teret osiguranika 20,5%;

- za obveznike iz člana 5 stav 1 tačka 11 ovog zakona na teret isplatioca naknade 20,5%;

2) za zdravstveno osiguranje iznose:

- za obveznike iz člana 6 stav 1 tač. 1 do 7, tač. 9, 10, 11 i čl. 12 i 13 ovog zakona na teret poslodavca 5,5% i na teret osiguranika 5,0%;

- za obveznike iz člana 6​​ stav 1 tač. 8, 12 i 13 ovog zakona na teret osiguranika 10,5%;

- za obveznike iz člana 6 stav 1 tač. 14, 15, 17, 18 i 22 ovog zakona 5,0%;

- za obveznike iz člana 6 stav 1 tač. 20 i 23 ovog zakona 10,5%;st. 2, 10, 11 i 12

- za zaposlene koji su na neplaćenom odsustvu dužem od 30 dana 10,5%.

Član 29a

Obveznik obračunavanja, odnosno plaćanja doprinosa koji do dana stupanja na snagu ovog zakona, nije obračunao i uplatio doprinose za zdravstveno osiguranje, dužan je da u roku od 45 dana, od dana stupanja na snagu ovog zakona, obračuna i uplati doprinose prema stopama koje su važile na dan obračuna tog doprinosa.

Član 30

Bliže propise za primjenu ovog zakona donijeće ministarstvo nadležno za finansije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 30a

Izuzetno za 2009. i 2010. godinu na primanja zaposlenog po osnovu otpremnina ne plaćaju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Član 30b

Podzakonski akt iz člana 18c stav 6 ovog zakona donijeće se u roku od 30 dana, od dana stupanja na​​ snagu ovog zakona.

Član 31

Do donošenja propisa na osnovu ovlašćenja sadržanih u ovom zakonu primjenjivaće se propisi donijeti na osnovu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni list RCG", br. 54/03, 39/04 i 79/04), ukoliko nijesu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 31a

Odredba člana 18c ovog zakona primjenjivaće se do 31. decembra 2023. godine, a pravo na oslobođenje od plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u skladu sa ovim članom poslodavac može ostvariti od 1. januara 2021. godine.

Član 32

Danom početka primjene ovog zakona prestaju da važe:

1) Odredbe Zakona o doprinosima za socijalno osiguranje ("Službeni list RCG"​​ br. 32/93, 3/94, 42/94, 13/96 i 45/98), koje se odnose na obveznike, osnovice i stope doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti;

2) Čl. 147 do 164, 166 stav 1, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 188 stav 1 tačka 6, 191, 192 i 209 Zakona o penzijskom i​​ invalidskom osiguranju ("Službeni list RCG" br. 54/03, 39/04 i 79/04);

3) Čl. 64 do 67 i 69 Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službeni list RCG" broj 39/04).

Član 32a

Danom početka primjene ovog zakona prestaje da važi član 137 Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje ("Službeni list CG", broj 40/11).

Član 33

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od 1. januara 2008. godine.