Zakon o državnim simbolima i Danu državnosti Crne Gore

Zakon je objavljen u "Službenom listu RCG", br.​​ 47/2004,​​ 27/2007​​ - drugi zakon,​​ 40/2011​​ -​​ drugi zakon,​​ 34/2019​​ i​​ 47/2019.

I​​ OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom  utvrđuju se grb, zastava i himna Crne Gore (u daljem tekstu: Državni simboli) i uređuje način upotrebe i zaštita državnih simbola.

Ovim zakonom utvrđuje se i Dan državnosti Crne Gore.

Član 2

Državnim simbolima predstavlja se Crna Gora i izražava pripadnost Crnoj Gori.

Član 3

Etalon Grba, etalon Zastave i notni zapis Himne utvrđuje Vlada Republike Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada).

Izvornik Grba i izvornik Zastave i melodijsko-tonski zapis Himne čuvaju se kod predsjednika Skupštine Republike Crne Gore.

II​​ DRŽAVNI SIMBOLI

1. Grb

Član 4

Grb Crne Gore (u daljem tekstu: Grb) je u​​ obliku zlatnog krunisanog dvoglavog orla, uzdignutih krila u poletu, sa skiptrom u desnoj i šarom u lijevoj kandži na crvenoj osnovi. Na prsima orla je štit sa zlatnim lavom u prolazu. Lav je na zelenom polju sa plavom pozadinom. Kruna iznad orlovskih glava i skiptar su zlatni sa krstom na vrhu. Šar je plavi sa zlatnim okovom i krstom.

2. Zastava

Član 5

Zastava Crne Gore (u daljem tekstu: Zastava) crvene je boje, sa Grbom na sredini i zlatnim obrubom.

Odnos dužine i širine zastave je dva prema jedan.

Grb na zastavi zauzima 2/3 visine zastave.

Središnja tačka Grba poklapa se sa tačkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave.

Širina zlatnog obruba je 1/20 užeg dijela zastave.

3. Himna

Član 6

Himna Crne Gore (u daljem tekstu: Himna) jeste "Oj svijetla majska zoro".

Tekst Himne glasi:

"Oj svijetla majska zoro,
    Majko naša Crna Goro,
    Sinovi smo tvog stijenja
    I čuvari tvog poštenja.

Volimo vas, brda tvrda,
    I stravične vaše klance
    Koji nikad ne poznaše
    Sramotnoga ropstva lance.

Dok lovćenskoj našoj misli
    Naša sloga daje krila,
    Biće gorda, biće slavna
    Domovina naša mila.

Rijeka će naših vala,
    Uskačući u dva mora,
    Glas nositi okeanu,
    Da je vječna Crna Gora."

III​​ UPOTREBA DRŽAVNIH SIMBOLA

Član 7

Grb i Zastava​​ upotrebljavaju se u obliku i sadržini koji su određeni ovim zakonom.

Član 8

Slobodna je upotreba Grba i Zastave u umjetničkom stvaralaštvu, nastavnom i obrazovnom radu, na način kojim se ne narušavaju javni moral, ugled i dostojanstvo Crne Gore.

Član 9

Na​​ Grbu i Zastavi nije dozvoljeno ništa ispravljati, dodavati ili mijenjati.

Izuzetno, ako je to posebnim propisima utvrđeno, Grb i Zastava mogu se upotrijebiti kao sastavni dio drugih amblema, odnosno znakova državnih organa i drugih institucija.

Član 10 ​​ 

Grb i Zastava ne mogu se upotrijebiti kao robni ili uslužni žig, dizajn, ili kao bilo koji drugi znak za obilježavanje roba ili usluga.

Izuzetno, Grb i Zastava mogu se upotrijebiti kao robni ili uslužni žig, dizajn, ili kao bilo koji drugi znak za obilježavanje roba ili usluga, uz prethodnu dozvolu od strane državnog organa nadležnog za​​ poslove kulture.

Član 11

Grb i Zastava ne smiju se upotrebljavati ako su oštećeni ili ako su zbog izgleda nepodobni za upotrebu.

Oštećeni ili za upotrebu nepodobni Grb i Zastava povlače se iz upotrebe.

1. Upotreba Grba

Član 12

Grb se upotrebljava:

1) u državnom pečatu;

2) u pečatima državnih organa i organa lokalne samouprave;

3) u službenim prostorijama državnih organa i organa lokalne samouprave i službenim natpisima postavljenim na zgradama u kojima su ovi organi smješteni;

4) u prostorijama obrazovnih ustanova u kojima se izvodi vaspitno-obrazovni proces i natpisima postavljenim na zgradama u kojima su ove ustanove smještene;

5) na zgradama predstavništava Crne Gore u inostranstvu;

6) na službenim aktima kojima se služe predstavnici državnih organa;

7) na poveljama, diplomama i priznanjima koje daje Crna Gora;

8) na diplomama i svjedočanstvima o završenom školovanju;

9) na legitimacijama poslanika, članova Vlade, sudija,​​ inspektora i drugih službenih lica.

Član 13

Grb se može upotrebljavati:

1) prilikom političkih, naučnih, kulturno-umjetničkih, sportskih i drugih skupova, na kojima se reprezentuje Crna Gora;

2) na zvaničnim zahvalnicama, čestitkama, pozivnicama i drugim aktima Predsjednika Crne Gore, predsjednika Skupštine, predsjednika Vlade, predsjednika Vrhovnog suda, predsjednika Ustavnog suda, Vrhovnog državnog tužioca i Zaštitnika ljudskih prava i sloboda;

3) na uniformama službenih lica;

4) u umjetničkom stvaralaštvu i vaspitno-obrazovnom radu;

5) u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Član 14

Kada se ističe sa jednim ili više grbova drugih država ili međunarodnih organizacija u Crnoj Gori, Grb zauzima počasno mjesto.

Počasnim mjestom Grba smatra se mjesto u centru kruga, tjemenu polukrugova grbova, prvo mjesto u vrsti, koloni ili grupi grbova i mjesto na desnoj strani, gledano sprijeda, od grba strane države ili međunarodne organizacije.

2. Upotreba zastave

Član 15 ​​ 

Zastava se stalno vije:

1) na zgradi Skupštine Crne Gore;

2) na zgradama u kojima se nalaze službene prostorije Predsjednika Republike, Vlade, Ustavnog suda, Vrhovnog suda, Vrhovnog državnog tužioca i Zaštitnika ljudskih prava i sloboda;

3) na rezidenciji predsjednika Crne Gore;

4) na zgradama organa lokalne samouprave i javnih ustanova čiji je osnivač država odnosno lokalna samouprava.

Član 16

Zastava se ističe:

1) na Dan državnosti Crne Gore i u dane drugih državnih praznika Crne Gore,​​ na zgradama u kojima su smješteni državni organi i organi lokalne samouprave;

2) na zgradama predstavništava Crne Gore u inostranstvu;

3) na vazduhoplovima, brodovima i drugim plovilima u skladu sa posebnim propisima;

4) na glasačkim mjestima za vrijeme izbora i referenduma;

5) u dane žalosti, koje odredi Vlada, Zastava se ističe na pola koplja.

Član 17

Zastava se može isticati:

1) prilikom međunarodnih susreta, političkih, naučnih, kulturno-umjetničkih, sportskih i drugih skupova, na kojima je Crna Gora predstavljena, u skladu sa pravilima održavanja tih skupova;

2) prilikom proslava, svečanosti, kulturnih, sportskih i drugih manifestacija;

3) u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Član 18

Kada se ističe sa jednom ili sa više zastava drugih država ili međunarodnih organizacija u Crnoj Gori, Zastava zauzima počasno mjesto.

Počasnim mjestom Zastave smatra se mjesto u centru kruga, tjemenu polukruga zastava, prvo mjesto u vrsti, koloni ili grupi zastava, središnje mjesto između zastava i lijevo mjesto, gledano sprijeda, od zastave druge države ili međunarodne organizacije.

Član 19

Zastava se podiže, spušta, ističe i skida, odnosno prenosi uz uobičajene počasti (ustajanje, pozdravljanje i dr.).

Član 20

Zastava ne smije biti postavljena tako da dodiruje tlo, niti kao prostirka, zavjesa i sl.

Član 20a

Bliži način isticanja, upotrebe, kao i sastav materijala zastave propisuje Ministarstvo.

3. Izvođenje himne

Član 21

Himna se izvodi:

1) povodom Dana​​ državnosti Crne Gore;

2) prilikom polaganja vijenaca zvaničnih predstavnika Crne Gore na groblja, grobove i druga spomen-obeležja crnogorskih boraca i žrtava rata;

3) pri ispraćaju predsjednika Crne Gore u zvaničnu posjetu stranoj državi i njegovom povratku u Crnu Goru;

4) pri zvaničnom dolasku u Crnu Goru, odnosno ispraćaju iz Crne Gore šefa strane države ili vlade i visokog predstavnika međunarodne organizacije;

5) na proslavama, svečanostima i drugim manifestacijama kojima se zvanično obilježavaju događaji od značaja za Republiku;

6) prilikom međunarodnih susreta, takmičenja i drugih skupova (političkih, naučnih, kulturno-umjetničkih, sportskih i dr.) na kojima Crna Gora zvanično učestvuje ili je reprezentovana, u skladu s pravilima i praksom održavanja takvih skupova;

7) u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Član 22

Himna se izvodi: sviranjem, pjevanjem ili sviranjem i pjevanjem.

U tekstu i melodiji Himne ne mogu se prilikom izvođenja vršiti nikakve izmjene.

Član 23

Ako se Himna izvodi u Crnoj Gori zajedno sa himnom strane države ili svečanom pjesmom međunarodne organizacije, izvodi se prvo himna strane države ili svečana pjesma međunarodne organizacije, a zatim Himna Crne Gore.

Član 24

Himna se izvodi uz odavanje počasti, na način što prisutni ustaju,​​ pozdravljaju ili na drugi način odaju počast himni.

Član 25

Himna se ne smije izvoditi na način i u prilikama koji vrijeđaju ugled i dostojanstvo Crne Gore.

IV​​ DAN DRŽAVNOSTI CRNE GORE

Član 26

Dan državnosti Crne Gore je Trinaesti jul (u daljem tekstu: Dan državnosti).

Član 27

- prestao da važi -

V​​ ISTORIJSKI SIMBOLI

Član 28

Državni i vojni simboli Knjaževine Crne Gore i Kraljevine Crne Gore, simboli Narodne Republike Crne Gore i Socijalističke​​ Republike Crne Gore i simboli Republike Crne Gore utvrđeni Zakonom o Grbu i Zastavi Republike Crne Gore ("Službeni list RCG", broj 56/93) uživaju zaštitu, kao i državni simboli utvrđeni ovim zakonom.

VI​​ KAZNENE ODREDBE

Član 29 ​​ 

Novčanom kaznom od 1.000 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) upotrijebi Grb i Zastavu u obliku i sadržini suprotno čl. 4 i 5 ovog zakona;

2) upotrijebi Grb i Zastavu u umjetničkom stvaralaštvu, nastavnom i obrazovnom radu na način kojim se narušavaju javni moral, ugled i dostojanstvo Crne Gore (član 8);

3) na Grbu ili Zastavi izvrši bilo šta, ispravi, doda ili izmijeni (član 9 stav 1);

4) upotrijebi Grb i Zastavu kao robni ili uslužni žig, dizajn, ili kao bilo koji drugi znak za obilježavanje roba ili usluga, osim u slučaju da dobije prethodnu dozvolu od strane državnog organa nadležnog za poslove kulture (član 10);

5) upotrijebi oštećeni ili za upotrebu nepodobni Grb ili Zastavu (član 11);

6) zastavu postavi tako da dodiruje tlo ili kao prostirku, zavjesu​​ i sl. (član 20);

7) u tekstu ili melodiji Himne prilikom izvođenja izvrši bilo kakvu izmjenu (član 22 stav 2);

8) izvodi Himnu na način i u prilikama koji vrijeđaju ugled i dostojanstvo Crne Gore (član 25).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 300 eura do 2.000 eura odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 300 eura do 2.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 300 eura​​ do 6.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana može se izreći i zaštitna mjera oduzimanja predmeta kojim je izvršen prekršaj.

VII​​ PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 30

Etalon Grba, etalon Zastave i notni zapis Himne utvrdiće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 31

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe Zakon o grbu i zastavi Republike Crne Gore ("Službeni list RCG", broj 56/93) i Zakon o prazniku Socijalističke Republike Crne Gore ("Službeni list SRCG", broj 22/76).

Član 31a

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi član 27 Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima se propisuju novčane kazne za prekršaje ("Službeni list CG", broj 40/11).

Član 32

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore".