Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o elektronskoj upravi

Proglašavam​​ Zakon o elektronskoj upravi, koji je donijela​​ Skupština Crne Gore 26. saziva, na Šestoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 17. decembra 2019. godine.

Broj: 01-2211/2

Podgorica, 23. decembra 2019. godine

Predsjednik Crne Gore

Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Šestoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 17. decembra 2019. godine, donijela je

Zakon o elektronskoj upravi

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 72/2019 od 26.12.2019. godine, stupio je na snagu 3.1.2020, a primenjivaće se nakon isteka šest meseci od dana stupanja na snagu.

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Državni organi, organi državne uprave, državne agencije, državni fondovi i​​ drugi nosioci javnih ovlašćenja (u daljem tekstu: organi) u vršenju poslova iz svoje nadležnosti, prilikom prijema, razmjene, obrade, dostavljanja i objavljivanja podataka, podnesaka, akata i drugih dokumenata i drugih vidova komunikacije sa građanima, privrednim društvima, drugim pravnim licima i preduzetnicima, kao i u međusobnoj komunikaciji koriste informaciono-komunikacione tehnologije u skladu sa ovim zakonom (u daljem tekstu: elektronska uprava).

Primjena

Član 2

Ovaj zakon primjenjuje se i na organe​​ lokalne samouprave, organe lokalne uprave, posebne i javne službe u smislu zakona kojim se uređuje lokalna samouprava, nezavisna i regulatorna tijela koja nijesu obuhvaćena članom 1 ovog zakona, pravna i fizička lica koja vrše javna ovlašćenja (u daljem tekstu: drugi subjekti) kad u vršenju poslova iz svoje nadležnosti koriste informaciono-komunikacione tehnologije.

Način funkcionisanja elektronske uprave

Član 3

Elektronska uprava funkcioniše preko jedinstvenog informacionog sistema organa (u daljem tekstu:​​ jedinstveni informacioni sistem), informaciono-komunikacione mreže organa (u daljem tekstu: informaciono komunikaciona mreža) i sistema za elektronsku razmjenu podataka, kao i preko informacionih sistema koje uspostavljaju organi i drugi subjekti.

Izuzeće​​ od primjene

Član 4

Ovaj zakon ne odnosi se na prijem, razmjenu, obradu i objavljivanje podataka i dokumenata označenih stepenom tajnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka, na informacione sisteme za potrebe izdavanja javnih isprava na​​ osnovu kojih se može utvrditi identitet lica, prikupljanja i obrade podataka u postupku međunarodne i privremene zaštite stranaca, zaštite od prirodnih nepogoda i drugih nesreća, vršenja policijskih, obavještajno-bezbjednosnih i vanjskih poslova, poslova odbrane, prevencije i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma i predmete međunarodne pravne pomoći.

Zabrana diskriminacije

Član 5

Svako ima pravo da koristi uslugu elektronske uprave, na jednak način i podjednakim uslovima, u skladu sa ovim zakonom.

Usluga elektronske uprave pruža se na način koji obezbjeđuje pristup i korišćenje te usluge licima sa invaliditetom, bez tehničkih, audio-vizuelnih, semantičkih i jezičkih ograničenja.

Primjena drugih propisa

Član 6

Na elektronsku upravu primjenjuju se propisi kojima se uređuju elektronska identifikacija i elektronski potpis, elektronski dokument, elektronska trgovina, informaciona bezbjednost i zaštita podataka o ličnosti.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 7

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Značenje izraza

Član 8

Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

1) usluga elektronske uprave je postupanje organa i drugih subjekata prema korisniku, drugom organu ili drugom subjektu, prilikom prijema, razmjene, obrade, dostavljanja ili objavljivanja podataka, podnesaka, akata i drugih dokumenata ili drugih vidova komunikacije iz okvira svoje nadležnosti, korišćenjem informaciono-komunikacionih tehnologija;

2) korisnik je građanin, privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik, kao i organ odnosno drugi subjekat koji koristi uslugu elektronske uprave;

3) informacioni sistem je integrisani skup informaciono-komunikacionih tehnologija, neophodnih za sakupljanje, snimanje, čuvanje, obradu i prenošenje podataka i dokumenata u elektronskom obliku;

4) internet stranica je službena internet stranica organa i drugog subjekta na kojoj se objavljuju informacije o radu tog organa, odnosno​​ subjekta;

5) portabilnost je mogućnost korišćenja informacionog sistema na različitim informacionim platformama;

6) responzivnost je funkcionalnost informacionog sistema da se automatski prilagodi uređaju korisnika putem koga mu se pristupa;

7) otvoreni format je format dokumenta koji je nezavisan od korišćene informacione platforme i dostupan javnosti bez ograničenja koje bi spriječilo ponovnu upotrebu podataka;

8) nacionalni domen je najviši domen u hijerarhiji sistema globalnih domena po dvoslovnom kodu​​ sadržanom u ISO 3166-1 standardu za Crnu Goru, pod nazivom ".me", u skladu sa odlukom međunarodne organizacije za dodjeljivanje imena i brojeva (ICNN) od 11. septembra 2007. godine;

9) aktivni direktorijum organa državne uprave​​ je skup informaciono-komunikacionih tehnologija koji čuva podatke o korisničkim nalozima, prihvata i razrješava sve zahtjeve za autentifikacijom na mreži, sprovodi sigurnosne polise i kontroliše pristup svim resursima;

10) podnesak u elektronskom obliku je zahtjev, predlog, prijava,​​ molba, žalba, predstavka, prigovor i drugi podnesak kojim se stranka obraća organu ili drugom subjektu u elektronskom obliku;

11) akt u elektronskom obliku je svako pismeno kojim se pokreće, dopunjava, mijenja, prekida ili završava neka službena radnja organa ili drugog subjekta u elektronskom obliku;

12) elektronska identifikacija je postupak korišćenja ličnih identifikacionih podataka (skup podataka u elektronskom obliku koji omogućavaju da se utvrdi identitet korisnika) u elektronskom obliku koji na jedinstven način predstavljaju korisnika;

13) autentifikacija je elektronski postupak koji omogućava potvrđivanje elektronske identifikacije ili porijekla i integriteta podataka u elektronskom obliku.

II. INFRASTRUKTURA ELEKTRONSKE UPRAVE

Jedinstveni informacioni sistem

Član 9

Radi pružanja usluga elektronske uprave preko jedinstvenog informacionog sistema, organ je dužan da obezbijedi tehničke i druge uslove za korišćenje tog sistema, kao i uslove portabilnosti i responzivnosti.

Drugi subjekat može da pruža usluge elektronske uprave preko jedinstvenog informacionog sistema ako ispunjava tehničke i druge uslove za korišćenje tog sistema.

Tehničke i druge uslove za korišćenje jedinstvenog informacionog sistema, kao i uslove portabilnosti i responzivnosti propisuje organ državne uprave nadležan za razvoj informacionog društva i elektronske uprave (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Sastavni djelovi jedinstvenog informacionog sistema

Član 10

Jedinstveni informacioni sistem čine:

- objekat, odnosno prostor koji ispunjava uslove za smještaj i funkcionisanje računarske i komunikacione opreme, u skladu sa međunarodnim standardima (data centar);

- objekat, odnosno prostor u kojem se postavljaju rezervni računarski sistemi i prateća oprema u cilju obezbjeđenja kontinuiteta rada i eliminisanja mogućnosti gubitka podataka u slučaju incidentnih situacija, koji ispunjava uslove za smještaj i funkcionisanje računarske i komunikacione opreme, u skladu sa međunarodnim standardima (disaster recovery centar);

- informaciono-komunikaciona infrastruktura koju čini skup informaciono-komunikacionih tehnologija potrebnih za rad jedinstvenog informacionog sistema;

- dijeljeni infrastrukturni sistemi koji se sastoje od sistemski implementiranih računarskih programa;

- dijeljeni aplikativni sistemi koji se sastoje od namjenski razvijenih računarskih programa za poslovne funkcije;

- dijeljeni internet sistemi koji se sastoje od namjenski razvijenih računarskih programa za pružanje usluga na internetu.

Sastavni djelovi jedinstvenog informacionog sistema iz stava 1 ovog člana funkcionalno su povezani i čine jedinstvenu cjelinu.

Uslove koje moraju da ispunjavaju objekti, odnosno prostori iz stava 1 al. 1 i 2 ovog člana, kao i druga pitanja od značaja za funkcionisanje jedinstvenog informacionog sistema propisuje Ministarstvo.

Upravljanje jedinstvenim informacionim sistemom

Član 11

Jedinstveni informacioni sistem uspostavlja i njime upravlja Ministarstvo.

Ministarstvo jedinstvenim informacionim sistemom upravlja​​ u skladu sa međunarodnim standardima iz oblasti upravljanja projektima, procesima, informacionom bezbjednošću, operativnim rizicima, kontinuitetom poslovanja i drugim vidovima upravljanja.

Ministarstvo razvija i unapređuje jedinstveni informacioni sistem u​​ skladu sa međunarodnim standardima oblasti razvoja i unapređenja informacionih sistema.

Način upravljanja jedinstvenim informacionim sistemom, razvoja i unapređenja jedinstvenog informacionog sistema propisuje Ministarstvo.

Elektronska identifikacija i autentifikacija korisnika

Član 12

Elektronska identifikacija i autentifikacija korisnika vrši se preko jedinstvenog informacionog sistema, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska identifikacija i elektronski potpis.

Radi identifikacije i autentifikacije korisnika, Ministarstvo koristi podatke o ličnosti pristupom elektronskim registrima iz člana 19 ovog zakona.

Način korišćenja jedinstvenog informacionog sistema

Član 13

Radi korišćenja jedinstvenog informacionog sistema organ, odnosno drugi subjekat​​ podnosi Ministarstvu zahtjev za utvrđivanje ispunjenosti uslova iz člana 9 ovog zakona, na propisanom obrascu.

Kad utvrdi da su ispunjeni uslovi iz člana 9 ovog zakona, Ministarstvo organu, odnosno drugom subjektu daje saglasnost za korišćenje jedinstvenog​​ informacionog sistema.

Organ, odnosno drugi subjekat koji ispunjava uslove iz člana 9 ovog zakona Ministarstvu podnosi prijavu za korišćenje jedinstvenog informacionog sistema za zaposlenog, na propisanom obrascu.

U slučaju da zaposlenom iz stava 3 ovog člana prestane radni odnos organ, odnosno drugi subjekat o tome obavještava Ministarstvo, odmah po prestanku radnog odnosa, podnošenjem odjave na propisanom obrascu.

Izgled i sadržaj obrasca iz stava I ovog člana, način utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 9 ovog zakona, kao i izgled i sadržaj obrazaca iz st. 3 i 4 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Pružanje usluga elektronske uprave preko informacionog sistema organa

Član 14

Ako je to neophodno zbog prirode poslova iz nadležnosti organa, razloga bezbjednosti ili drugih opravdanih razloga, usluge elektronske uprave organ može pružati preko informacionog sistema koji sam uspostavlja, uz saglasnost Ministarstva.

Zahtjev za davanje saglasnosti iz stava 1 ovog člana podnosi se Ministarstvu, prije uspostavljanja, odnosno unapređenja informacionog sistema, na propisanom obrascu.

Saglasnost iz stava 1 ovog člana Ministarstvo daje u roku od 20 dana od dana dostavljanja zahtjeva iz stava​​ 2 ovog člana.

Izgled i sadržaj obrasca iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Standardi pristupačnosti

Član 15

Kad se usluge elektronske uprave pružaju preko jedinstvenog informacionog sistema,​​ Ministarstvo obezbjeđuje da taj sistem ispunjava standarde pristupačnosti, a naročito licima sa invaliditetom.

Ako organ i drugi subjekat usluge elektronske uprave pruža preko informacionog sistema koji sam uspostavlja dužan je, da obezbijedi da taj informacioni sistem ispuni standarde iz stava 1 ovog člana.

Standarde pristupačnosti iz st. 1 i 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Portabilnost i responzivnost

Član 16

Organ koji pruža usluge elektronske uprave preko informacionog sistema iz člana 14 stav 1 ovog zakona, kao i drugi subjekat koji usluge elektronske uprave pruža preko informacionog sistema koji sam uspostavlja obezbjeđuje da taj informacioni sistem ispunjava uslove portabilnosti i responzivnosti u skladu sa članom 11 stav 3 ovog zakona.

Uslove iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Informaciono-komunikaciona mreža organa

Član 17

Organ ostvaruje pristup jedinstvenom informacionom sistemu korišćenjem informaciono-komunikacione mreže.

Drugi subjekat može da koristi informaciono-komunikacionu mrežu uz saglasnost Ministarstva, ako ispunjava tehničke i druge uslove za njeno korišćenje.

Drugi subjekat koji ne može da obezbijedi tehničke i druge uslove za korišćenje informaciono-komunikacione mreže, pristup jedinstvenom informacionom sistemu može da ostvari putem interneta.

Informaciono-komunikacionom​​ mrežom upravlja Ministarstvo.

Radi korišćenja informaciono-komunikacione mreže organ podnosi Ministarstvu zahtjev, na propisanom obrascu.

Radi davanja saglasnosti iz stava 2 ovog člana drugi subjekat podnosi Ministarstvu zahtjev, na propisanom obrascu.

Saglasnost iz stava 2 ovog člana Ministarstvo daje u roku od 20 dana od dana dostavljanja zahtjeva iz stava 6 ovog člana.

Organu koji podnese zahtjev iz stava 5 ovog člana, odnosno drugom subjektu koji dobije saglasnost iz stava 2 ovog člana Ministarstvo omogućava korišćenje informaciono-komunikacione mreže.

Tehničke i druge uslove iz stava 2 ovog člana, način upravljanja informaciono-komunikacionom mrežom, izgled i sadržaj obrazaca iz st. 5 i 6 ovog člana, kao i druga pitanja od značaja za funkcionisanje informaciono-komunikacione mreže propisuje Vlada.

Domen organa

Član 18

Organ, odnosno drugi subjekat otvara svoj domen ispod nacionalnog domena.

Domen organa, odnosno drugog subjekta je domen koji identifikuje organ, odnosno drugi subjekat kao jedinstvenu administrativno-tehničku cjelinu.

Domen organa državne uprave je "gov.me".

Organ državne uprave dužan je da Ministarstvu podnese​​ zahtjev za dodjeljivanje poddomena ispod domena organa državne uprave, u čijem nazivu je određen naziv tog organa državne uprave, na propisanom obrascu.

Ministarstvo, u roku od tri dana od dana dostavljanja zahtjeva iz stava 4 ovog člana, dodjeljuje poddomen ispod domena "gov.me" i otvara nalog na aktivnom direktorijumu organa državne uprave.

Ministarstvo upravlja domenom "gov.me" i vodi evidenciju dodijeljenih poddomena.

U slučaju promjene organizacije i nadležnosti organa državne uprave. Ministarstvo može​​ suspendovati ili ukinuti nalog na aktivnom direktorijumu organa državne uprave.

Način otvaranja, suspendovanja i ukidanja naloga na aktivnom direktorijumu organa državne uprave propisuje Ministarstvo.

Jedinstveni sistem za elektronsku razmjenu podataka

Član 19

Organi koji registre i evidencije iz okvira svoje nadležnosti vode u elektronskoj formi (u daljem tekstu: elektronski registar) i upravljaju svojim informacionim sistemima​​ dužni su da podatke iz elektronskih registara i informacionih sistema razmjenjuju preko jedinstvenog sistema za elektronsku razmjenu podataka.

Radi razmjene podataka, u smislu stava 1 ovog člana, organi su dužni da obezbijede tehničke uslove i sigurnosne standarde za pristup jedinstvenom sistemu za elektronsku razmjenu podataka.

Drugi subjekti koji vode elektronske registre i upravljaju svojim informacionim sistemima mogu razmjenjivati podatke iz elektronskih registara i informacionih sistema preko jedinstvenog sistema za elektronsku razmjenu podataka ako ispunjavaju tehničke uslove​​ i sigurnosne standarde iz stava 2 ovog člana.

Organ, odnosno drugi subjekat Ministarstvu podnosi zahtjev za utvrđivanje ispunjenosti uslova i standarda iz st. 2 i 3 ovog člana, na propisanom obrascu.

Kad utvrdi da su ispunjeni uslovi i standardi iz st. 2 i​​ 3 ovog člana, Ministarstvo organu, odnosno drugom subjektu odobrava rješenjem pristup jedinstvenom sistemu za elektronsku razmjenu podataka.

O rješenjima iz stava 5 ovog člana. Ministarstvo vodi evidenciju.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, organi podatke iz elektronskih registara i informacionih sistema mogu razmjenjivati, uz saglasnost Ministarstva, i na drugi način elektronskim putem, ako to priroda poslova zbog kojih se ti podaci obrađuju i razmjenjuju zahtijeva.

Saglasnost iz stava 7 ovog člana Ministarstvo daje na zahtjev organa iz stava 1 ovog člana.

Tehničke uslove i sigurnosne standarde iz st. 2 i 3 ovog člana, kao i izgled i sadržaj obrasca zahtjeva iz stava 4 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Jedinstveni identifikator

Član 20

Podaci iz člana 19 ovog zakona razmjenjuju se preko jedinstvenog sistema za elektronsku razmjenu podataka, na osnovu jedinstvenog identifikatora građanina, privrednog društva, drugog pravnog lica i preduzetnika, kao i organa, odnosno drugog subjekta čiji se podaci obrađuju u elektronskim registrima i informacionim sistemima.

Jedinstveni identifikatori su podaci na osnovu kojih se mogu uporediti podaci o subjektima iz stava 1 ovog člana koji se vode u elektronskim registrima i informacionim sistemima koje organi, odnosno drugi subjekti vode.

Podaci u jedinstvenom sistemu za elektronsku razmjenu podataka vode se na način da se u svakom trenutku, sa sigurnošću, može utvrditi ko je pristupio sistemu, kad je pristupio sistemu, u koju svrhu, pravni osnov za pristup podacima, datum i vrijeme prijave i odjave sa sistema.

Pristup zaposlenog jedinstvenom sistemu za elektronsku razmjenu podataka

Član 21

Organ, odnosno drugi subjekat kojem je odobren pristup jedinstvenom sistemu za elektronsku razmjenu podataka i korišćenje jedinstvenog sistema za elektronsku razmjenu podataka, podnosi Ministarstvu prijavu za pristup zaposlenog tom sistemu, na propisanom obrascu.

U slučaju da zaposlenom iz stava 1 ovog člana prestane radni odnos, organ, odnosno drugi subjekat Ministarstvu odmah, a najkasnije​​ u roku od tri dana po prestanku radnog​​ odnosa, podnosi zahtjev za ukidanje pristupa jedinstvenom sistemu za elektronsku razmjenu podataka, za zaposlenog, na propisanom obrascu.

Izgled i sadržaj obrazaca iz st. 1 i 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Upravljanje jedinstvenim sistemom za elektronsku razmjenu podataka

Član 22

Jedinstvenim sistemom za elektronsku razmjenu podataka​​ upravlja Ministarstvo preko glavnog administratora tog sistema, koga određuje ministar.

Upravljanje jedinstvenim sistemom za elektronsku razmjenu podataka obuhvata organizovanje i kontrolu funkcionisanja tog sistema, kako bi se obezbijedilo njegovo nesmetano funkcionisanje.

U vršenju poslova upravljanja jedinstvenim sistemom za elektronsku razmjenu podataka glavni administrator tog sistema:

- prati i vrši provjeru rada jedinstvenog sistema za elektronsku razmjenu podataka i stara se o nesmetanoj razmjeni podataka iz elektronskih registara i informacionim sistemima i vođenju podataka o tim registrima i sistemima;

- kontinuirano prati ispunjenost tehničkih uslova i sigurnosnih standarda iz člana 19 st. 2 ovog zakona i o utvrđenim nepravilnostima upozorava organe i druge subjekte.

Način upravljanja i druga pitanja od značaja za funkcionisanje jedinstvenog sistema za elektronsku razmjenu podataka propisuje Vlada.

Metaregistar

Član 23

Radi stvaranja uslova za elektronsku razmjenu podataka, organi i drugi subjekti​​ dužni su da evidencije i registre iz okvira svoje nadležnosti vode u elektronskoj formi, kao i da podatke o elektronskim registrima koje vode i informacionim sistemima kojima upravljaju dostave Ministarstvu, na propisanom obrascu, u roku od 30 dana od dana​​ uspostavljanja tog registra, odnosno sistema.

Evidenciju o elektronskim registrima i informacionim sistemima iz stava 1 ovog člana vodi Ministarstvo u elektronskom obliku (u daljem tekstu: metaregistar).

Organi, odnosno drugi subjekti dužni su da u slučaju promjena (izmjene, brisanja ili dodavanja) podataka o elektronskom registru, odnosno informacionom sistemu Ministarstvu dostave podatke o izvršenoj promjeni, na propisanom obrascu, u roku od deset dana od dana nastale promjene.

Metaregistar se objavljuje​​ na internet stranici Ministarstva, u otvorenom formatu.

Izgled i sadržaj obrasca iz st. 1 i 3 ovog člana, kao i sadržaj i način vođenja metaregistra propisuje Ministarstvo.

Elektronska komunikacija organa i drugih subjekata

Član 24

Organ, odnosno drugi subjekat dužan je da u elektronskoj komunikaciji sa korisnicima koristi jedinstvenu službenu adresu za elektronsku komunikaciju tog organa, odnosno drugog subjekta.

Zaposleni u organu, odnosno drugom subjektu dužan je da u službenoj elektronskoj komunikaciji​​ koristi jedinstvenu službenu adresu za elektronsku komunikaciju tog zaposlenog.

Zahtjev za otvaranje, izmjenu ili ukidanje jedinstvene službene adrese za elektronsku komunikaciju organa državne uprave i zaposlenog u tom organu organ državne uprave podnosi​​ Ministarstvu, na propisanom obrascu.

Ministarstvo dodjeljuje jedinstvenu službenu adresu za elektronsku komunikaciju organu državne uprave i zaposlenom u tom organu, ako je tom organu dodijeljen domen i ima otvoren nalog na aktivnom direktorijumu organa državne uprave.

Organi, osim organa državne uprave i drugi subjekti, kao i zaposleni u tim organima i drugim subjektima koriste službenu adresu za elektronsku komunikaciju otvorenu na informaciono-komunikacionoj infrastrukturi u Crnoj Gori.

Organ, odnosno drugi subjekat dužan je da na svojoj internet stranici objavi jedinstvenu službenu adresu za elektronsku komunikaciju tog organa, odnosno subjekta.

Način otvaranja, izmjene i ukidanja jedinstvene službene adrese za elektronsku komunikaciju organa državne uprave i za zaposlene u tim organima kao i izgled i sadržaj obrasca iz stava 3 ovog člana, propisuje Ministarstvo.

Eksternalizacija

Član 25

Elektronski registri organa i drugih subjekata ne mogu biti skladištem na informaciono-komunikacionoj infrastrukturi van Crne Gore, ako posebnim zakonom ili potvrđenim međunarodnim ugovorom nije drukčije utvrđeno.

Službene adrese za elektronsku komunikaciju iz člana 24 ovog zakona, ne mogu se nalaziti na informaciono-komunikacionoj infrastrukturi van Crne Gore i moraju biti kreirane ispod nacionalnog domena ako posebnim zakonom ili potvrđenim međunarodnim ugovorom nije drukčije utvrđeno.

Jedinstvene licence

Član 26

Radi pružanja usluga elektronske uprave organi državne uprave koriste jedinstvene licence za računarske programe koje koriste, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita intelektualne svojine, koje dodjeljuje Ministarstvo.

Pravo na korišćenje i nadogradnju jedinstvenih licenci za​​ računarske programe za organe državne uprave obezbeđuje Ministarstvo.

Ako priroda poslova iz nadležnosti organa državne uprave to zahtijeva, taj organ može koristiti druge licence za računarske programe koje sam obezbijedi.

Način dodjeljivanja i korišćenja​​ licenci iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Katalog usluga elektronske uprave

Član 27

Organ, odnosno drugi subjekat dužan je da pripremi i na svojoj internet stranici ažurno objavljuje evidenciju usluga elektronske uprave koje pruža, a koja sadrži uslove pružanja usluge elektronske uprave, način predaje podnesaka i dostavljanja akata u elektronskom obliku, kao i način plaćanja administrativnih taksi iz člana 28 ovog zakona​​ (u daljem tekstu: katalog usluga elektronske uprave) i istovremeno je dostavi Ministarstvu u elektronskom obliku.

Na osnovu kataloga usluga elektronske uprave iz stava 1 ovog člana, Ministarstvo sačinjava zbirni katalog usluga elektronske uprave, koji se objavljuje na internet stranici Vlade.

O promjenama podataka u katalogu usluga elektronske uprave iz stava 1 ovog člana organ, odnosno drugi subjekat obaviještava Ministarstvo u roku od 15 dana od dana nastale promjene.

Naplata administrativnih taksi elektronskim putem

Član 28

Organi i drugi subjekti dužni su da korisniku omoguće​​ plaćanje administrativnih taksi preko sistema za elektronsku naplatu administrativnih taksi koji je sastavni dio jedinstvenog informacionog sistema.

Plaćanje administrativnih taksi preko sistema za elektronsku naplatu administrativnih taksi, korisnici mogu vršiti i neposredno kod organa, odnosno drugog subjekta.

Sistem za elektronsku naplatu administrativnih taksi iz stava 1 ovog člana sadrži podatke o administrativnim taksama koje su uplaćene preko tog sistema, korisnicima koji su izvršili plaćanje, organima i drugim subjektima i druge podatke u vezi sa izvršenim plaćanjem.

Upravljanje informacionim sistemima

Član 29

Organ, odnosno drugi subjekat upravlja informacionim sistemom koji sam uspostavlja u skladu sa članom 11 stav 2 ovog zakona.

Način upravljanja informacionim sistemom iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Razvoj i unapređenje informacionih sistema

Član 30

Organ, odnosno drugi subjekat dužan je da razvija i unapređuje informacioni sistem koji sam uspostavlja u skladu sa članom 11 stav 3 ovog zakona.

Način razvoja i unapređenja informacionog sistema iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Revizija

Član 31

Reviziju informacionih sistema iz člana 14 ovog zakona kojima upravljaju organi državne uprave vrši Ministarstvo.

Revizija iz stava​​ 1 ovog člana podrazumijeva:

- provjeru funkcionalnosti svih djelova informacionih sistema;

- provjeru pouzdanosti informacionih sistema;

- provjeru bezbjednosti informacionih sistema;

- provjeru efikasnosti i efektivnosti upotrebe informacionih sistema;

- provjeru usklađenosti upotrebe informacionih sistema sa važećom propisima, međunarodnim standardima.

Revizija iz stava 1 ovog člana vrši se najmanje jednom u dvije godine.

Način vršenja revizije iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Saglasnost

Član 32

Organ državne uprave je dužan da prije uspostavljanja, odnosno unapređenja informacionog sistema kojim upravlja pribavi saglasnost Ministarstva na idejno rješenje, kao i na projektnu dokumentaciju za taj informacioni sistem.

Zahtjev za dobijanje saglasnosti iz stava 1 ovog člana organ državne uprave podnosi Ministarstvu, na propisanom obrascu.

Uz zahtjev iz stava 2 ovog člana organ državne podnosi dokumentacija u vezi idejnog rješenja, odnosno projektnu dokumentaciju za taj informacioni sistem.

Saglasnost iz stava 1 ovog člana, Ministarstvo daje u roku od 30 dana od dana dostavljanja zahtjeva sa dokumentacijom iz stava 3 ovog člana.

Ako se uspostavljanje, odnosno unapređenje informacionog sistema finansira iz budžeta Crne Gore, organ državne uprave je​​ dužan da saglasnost iz stava 1 ovog člana dostavi organu državne uprave nadležnom za poslove finansija, u roku od 30 dana od dana dobijanja saglasnosti Ministarstva.

Organ državne uprave nadležan za poslove finansija neće odobriti finansiranje uspostavljanja, odnosno unapređenja informacionog sistema iz sredstava budžeta Crne Gore bez saglasnosti Ministarstva iz stava 1 ovog člana.

Sadržaj i izgled obrasca iz stava 2 ovog člana, kao i bliži sadržaj i način dostavljanja dokumentacije iz stava 3 ovog člana propisuje Ministarstvo.

III. KOORDINACIJA

Savjet za elektronsku upravu

Član 33

Radi praćenja razvoja elektronske uprave, predlaganja mjera za unapređenje elektronske uprave, razmatranja stručnih pitanja u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija i koordinacije aktivnostima koje se odnose na razvoj elektronske uprave, Vlada obrazuje Savjet za elektronsku upravu (u daljem tekstu: Savjet).

Savjet čine predstavnici organa i tijela čije su nadležnosti od značaja za razvoj elektronske uprave, i istaknuti stručnjaci iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija.

Savjet ima predsjednika i osam članova.

Savjet se obrazuje na vrijeme od četiri godine.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Savjeta obavlja Ministarstvo.

Aktom o obrazovanju Savjeta utvrđuju se zadaci, način rada i druga pitanja od značaja za rad Savjeta.

IV. NADZOR

Nadzor

Član 34

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor nad pružanjem usluga elektronske uprave vrši inspekcija za usluge informacionog društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor i ovim zakonom.

V. KAZNENE ODREDBE

Član 35

Novčanom kaznom od 500 eura do 2000 eura kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu, ako:

1) organ u komunikaciji sa građanima, privrednim društvima, drugim pravnim licima i preduzetnicima, u međusobnoj komunikaciji i prilikom prijema, razmjene, obrade, dostavljanja i objavljivanja podataka, podnesaka, akata i drugih dokumenata poslove iz svoje nadležnosti ne vrše upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija (član 1);

2) za pružanje usluga elektronske uprave organ državne uprave ne obezbijedi tehničke i druge uslove za korišćenje jedinstvenog informacionog sistema, kao i uslove portabilnosti i responzivnosti (član 9 stav 1);

3) Ministarstvu na propisanom obrascu ne podnese prijavu za korišćenje jedinstvenog informacionog sistema za zaposlenog (član​​ 13 stav 3);

4) organ Ministarstvu na propisanom obrascu ne podnese odjavu za korišćenje jedinstvenog informacionog sistema za zaposlenog kome je u tom organu prestao radni odnos, odmah po prestanku radnog odnosa (član 13 stav 4);

5) prije pružanja usluga elektronske uprave preko informacionog sistema iz člana 14 stav 1 ovog zakona, organ ne podnese Ministarstvu zahtjev za pribavljanje saglasnosti, na propisanom obrascu (član 14 stav 2);

6) organ ne poštuje standarde pristupačnosti, kako bi usluge elektronske uprave bile dostupne svima, a naročito licima sa invaliditetom (član 15 st. 1 i 2);

7) organ ne ostvari pristup jedinstvenom informacionom sistemu korišćenjem informaciono-komunikacione mreže organa (član 17 stav 1);

8) organ ne otvori svoj domen ispod nacionalnog domena (član 18 stav 1);

9) organ državne uprave Ministarstvu ne podnese zahtjev za dodjeljivanje poddomena ispod domena organa državne uprave, na propisanom obrascu (član 18 stav 4);

10) organ podatke iz elektronskih registara i informacionih sistema ne razmjenjuje preko jedinstvenog sistema za elektronsku razmjenu podataka (član 19 stav 1);

11) organ ne obezbijedi tehničke uslove i sigurnosne standarde za pristup jedinstvenom sistemu za elektronsku razmjenu podataka iz tih registara (član 19 stav 2);

12) organ Ministarstvu nakon odobrenog pristupa jedinstvenom sistemu za elektronsku razmjenu podataka i korišćenje jedinstvenog sistema za elektronsku razmjenu podataka, ne podnese prijavu za pristup zaposlenog tom sistemu, na propisanom obrascu (član 21 stav 1);

13) organ Ministarstvu, na propisanom obrascu, ne podnese zahtjev za ukidanje pristupa sistemu za elektronsku razmjenu podataka za zaposlenog kome je u tom organu prestao radni odnos, odmah, a najkasnije u roku od tri dana po prestanku radnog odnosa (član 21 stav 2);

14) evidencije i registre organ ne vodi u elektronskoj formi, kao i ako podatke o elektronskim registrima koje vodi i informacionim sistemima kojima upravlja, ne dostavi​​ Ministarstvu u roku od 30 dana od dana uspostavljanja tog registra, odnosno sistema (član 23 stav 1);

15) organ u slučaju promjena (izmjene, brisanja ili dodavanja) podataka o elektronskom registru, odnosno o informacionom sistemu Ministarstvu ne dostavi podatke o izvršenoj promjeni u roku od deset dana od dana nastale promjene (član 23 stav 3);

16) organ u elektronskoj komunikaciji sa korisnicima ne koristi jedinstvenu službenu adresu za elektronsku komunikaciju (član 24 stav 1);

17) zaposleni u organu u službenoj elektronskoj komunikaciji ne koriste jedinstvenu službenu adresu za elektronsku komunikaciju (član 24 stav 2);

18) organ na svojoj internet stranici ne objavi jedinstvenu službenu adresu iz člana 24 stav 1 ovog zakona (član 24 stav 6);

19) organ ne pripremi i na svojoj internet stranici ažurno ne objavljuje katalog usluga elektronske uprave i istovremeno ga ne dostavi Ministarstvu u elektronskom obliku (član 27 stav 1);

20) organ o svim promjenama u katalogu usluga elektronske uprave ne obavijesti Ministarstvo u roku od 15 dana od dana nastale promjene (član 27 stav 3);

21) organ korisniku ne omogući plaćanje administrativnih taksi preko sistema za elektronsku naplatu administrativnih taksi koji je sastavni dio jedinstvenog informacionog sistema (član 28 stav 1);

22) organ ne upravlja informacionim sistemom​​ koji sam uspostavlja na način propisan članom 11 stav 2 ovog zakona (član 29 stav 1);

23) organ ne razvija i ne unapređuje informacioni sistem koji sam uspostavlja na način propisan članom 11 stav 3 ovog zakona (član 30 stav 1);

24) organ državne uprave prije uspostavljanja, odnosno unapređenja informacionog sistema kojim upravlja ne pribavi saglasnost Ministarstva na idejno rješenje, kao i na projektnu dokumentaciju za taj informacioni sistem (član 32 stav 1);

25) organ državne uprave ne dostavi organu državne uprave nadležnom za poslove finansija saglasnost iz člana 32 stav 1 ovog zakona, u roku od 30 dana od dana dobijanja saglasnosti, u slučaju kada se uspostavljanje odnosno unapređenje informacionog sistema finansira iz budžeta Crne Gore (član 32 stav​​ 5).

Član 36

Novčanom kaznom od 500 eura do 2000 eura kazniće se za prekršaj odgovorno lice u drugom subjektu, ako:

1) drugi subjekt ne otvori svoj domen ispod nacionalnog domena (član 18 stav 1);

2) evidencije i registre drugi subjekt ne vodi u elektronskoj formi, kao i ako podatke o elektronskim registrima koje vodi i informacionim sistemima kojima upravlja, ne dostavi Ministarstvu u roku od 30 dana od dana uspostavljanja tog registra, odnosno sistema (član 23 stav 1);

3) drugi subjekt u slučaju promjena (izmjene, brisanja ili dodavanja) podataka o elektronskom registru, odnosno o informacionom sistemu Ministarstvu ne dostavi podatke o izvršenoj promjeni u roku od deset dana od dana nastale promjene (član 23 stav 3);

4) drugi subjekt u elektronskoj komunikaciji sa korisnicima ne koristi jedinstvenu službenu adresu za elektronsku komunikaciju (član 24 stav 1);

5) zaposleni u drugom subjektu u službenoj elektronskoj komunikaciji ne koriste jedinstvenu​​ službenu adresu za elektronsku komunikaciju (član 24 stav2);

6) drugi subjekt na svojoj internet stranici ne objavi jedinstvenu službenu adresu iz člana 24 stav 1 ovog zakona (član 24 stav 6);

7) drugi subjekt ne pripremi i na svojoj internet stranici ažurno ne objavljuje katalog usluga elektronske uprave i istovremeno ga ne dostavi Ministarstvu u elektronskom obliku (član 27 stav 1);

8) drugi subjekt o svim promjenama u katalogu usluga elektronske uprave ne obavijesti Ministarstvo u roku od 15 dana od dana nastale promjene (član 27 stav 3).

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rok za donošenje podzakonskih akata

Član 37

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja podzakonskih akata iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se podzakonski akti donijeti na osnovu Zakona o elektronskoj upravi ("Službeni list CG", broj 32/14), ako nijesu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Rok za obezbjeđivanje uslova za korišćenje jedinstvenog informacionog sistema

Član 38

Organi državne uprave dužni su da obezbijede tehničke i druge uslove za korišćenje jedinstvenog informacionog sistema, kao i uslove portabilnosti i responzivnosti iz člana 9 stav 1 ovog zakona, u roku od 90 dana od dana početka primjene ovog​​ zakona.

Državni organi, državne agencije, državni fondovi i drugi nosioci javnih ovlašćenja dužni su da obezbijede tehničke i druge uslove za korišćenje jedinstvenog informacionog sistema, kao i uslove portabilnosti i responzivnosti iz člana 9 stav 1 ovog​​ zakona i podnesu zahtjev iz člana 13 stav 1 ovog zakona, u roku od 90 dana od dana početka primjene ovog zakona.

Rok za pribavljanje saglasnosti

Član 39

Organi koji pružaju usluge elektronske uprave preko informacionih sistema koje su sami uspostavili, dužni su da podnesu Ministarstvu zahtjev iz člana 14 stav 2 ovog zakona, u roku od 90 dana od dana početka primjene ovog zakona.

Rok za primjenu standarda pristupačnosti

Član 40

Ministarstvo, organi i drugi subjekti dužni su da obezbijede standarde pristupačnosti iz člana 15 ovog zakona, u roku od dvije godine od dana početka primjene ovog zakona.

Rok za razmjenu podataka preko jedinstvenog sistema za elektronsku razmjenu podataka

Član 41

Organi iz člana 19 stav 1 ovog zakona koji do dana početka primjene ovog​​ zakona nijesu vršili razmjenu podatka iz elektronskih registara i informacionih sistema kojima upravljaju preko jedinstvenog sistema za elektronsku razmjenu podataka dužni su da obezbijede tehničke uslove i sigurnosne standarde za pristup jedinstvenom sistemu za elektronsku razmjenu podataka i da zahtjev za pristup tom sistemu podnesu u roku od 90 dana od dana početka primjene ovog zakona.

Rok za dostavljanje podataka o registrima i informacionim sistemima

Član 42

Organi i drugi subjekti dužni su da evidencije i registre koje vode u štampanoj formi uspostave u elektronskoj formi, u roku od dvije godine od dana početka primjene ovog zakona.

Organi i drugi subjekti iz člana 21 stav 1 ovog zakona koji​​ do dana početka primjene ovog zakona nijesu Ministarstvu dostavili podatke o elektronskim registrima koje vode i informacionim sistemima kojima upravljaju, dužni su da te podatke dostave u roku od 60 dana od dana početka primjene ovog zakona.

Rok za prenos​​ elektronskih registara i naloga za elektronsku komunikaciju

Član 43

Organi i drugi subjekti čiji su elektronski registri uskladišteni, odnosno čije se službene adrese za elektronsku komunikaciju nalaze na informaciono-komunikacionoj infrastrukturi van Crne Gore, dužni su da te elektronske registre, odnosno službene adrese otvore na informaciono-komunikacionoj infrastrukturi u Crnoj Gori, u roku od 12 mjeseci od dana početka primjene ovog zakona, ako posebnim zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drukčije​​ utvrđeno.

Rok za uspostavljanje kataloga usluga

Član 44

Organi i drugi subjekti dužni su da katalog usluga elektronske uprave objave na svojoj internet stranici i dostave ih Ministarstvu, u roku od šest mjeseci od dana početka primjene ovog zakona.

Rok za​​ usklađivanje upravljanja informacionim sistemima

Član 45

Organi su dužni da upravljanje informacionim sistemima usklade sa članom 29 stav 1 i članom 30 stav 1 ovog zakona i obezbijede da informacioni sistemi ispune uslove portabilnosti i responzivnosti iz​​ člana 16 stav 1 ovog zakona, u roku od 12 mjeseci od dana donošenja podzakonskih akata iz člana 16 stav 2, člana 29 stav 2 i člana 30 stav 2 ovog zakona.

Rok za obrazovanje Savjeta za elektronsku upravu

Član 46

Savjet za elektronsku upravu obrazovaće se u​​ roku od tri mjeseca od dana početka primjene ovog zakona.

Prestanak važenja

Član 47

Danom početka primjene ovog zakona prestaje da važi Zakon o elektronskoj upravi ("Službeni list CG" broj 32/14).

Stupanje na snagu

Član 48

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se nakon isteka šest mjeseci od dana stupanja na snagu.

Broj: 10-2/19-1/4

EPA 848 XXVI

Podgorica, 17. decembar 2019. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva

Predsjednik,

Ivan Brajović,​​ s.r.