Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br.​​ 3/2020​​ i​​ 38/2020.

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim zakonom uređuju se način sticanja i obezbjeđivanja finansijskih sredstava za redovan rad i izbornu kampanju političkih subjekata, zabrane i ograničenja raspolaganja državnom imovinom, fondovima i javnim ovlašćenjima u toku kampanje i kontrola, nadzor​​ i revizija finansiranja i finansijskog poslovanja političkih subjekata u cilju ostvarivanja zakonitosti i javnosti njihovog poslovanja.

Politički subjekt i izborna kampanja

Član 2

Politički subjekti, u smislu ovog zakona, su: političke partije, koalicije,​​ grupe birača i kandidati za izbor Predsjednika Crne Gore.

Politička partija je organizacija građana koja je upisana u Registar političkih partija kod nadležnog organa u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i rad političkih partija.

Koalicije su oblik udruživanja političkih subjekata radi zajedničkog učestvovanja na izborima, koji svoje međusobne odnose uređuju ugovorom ovjerenim u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjeravanje potpisa, rukopisa i prepisa.

Grupe birača su oblik udruživanja birača radi zajedničkog nastupa na izborima koji svoje međusobne odnose, uključujući i određivanje odgovornog lica, uređuju ugovorom ovjerenim u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjeravanje potpisa, rukopisa i prepisa.

Kandidat za izbor Predsjednika Crne Gore je fizičko lice koje se kandiduje na izborima za Predsjednika Crne Gore, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izbor Predsjednika Crne Gore.

Izborna kampanja je skup aktivnosti političkog subjekta od dana raspisivanja izbora do dana proglašenja konačnih rezultata izbora, a koje se odnose na: javno predstavljanje i promovisanje kandidata, promovisanje i obrazlaganje izbornih programa sa ciljem uvjeravanja birača da glasaju za kandidata tog političkog subjekta ili izbornu listu koju podnosi taj politički subjekt.

Redovan rad je skup aktivnosti političkog subjekta koje se ne odnose na izbornu kampanju.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 3

Svi izrazi koji se, u ovom zakonu, koriste za fizička lica u muškom rodu obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.

Izvori finansiranja

Član 4

Politički subjekti sredstva za redovan rad i izbornu kampanju mogu sticati iz javnih i privatnih izvora, u skladu sa ovim zakonom.

Kontrola finansiranja

Član 5

Kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja vrši Agencija za sprječavanje korupcije (u daljem tekstu: Agencija) osnovana u skladu sa posebnim zakonom.

O rezultatima kontrole Agencija sačinjava zapisnik, koji dostavlja subjektu kontrole i obavezno objavljuje na internet stranici Agencije.

Javni izvori

Član 6

Javni izvori, u smislu ovog zakona, su sredstva koja se izdvajaju iz budžeta Crne Gore i budžeta lokalne samouprave (u daljem tekstu: budžetska sredstva).

Privatni izvori

Član 7

Privatni izvori, u smislu ovog zakona, su: članarine, prilozi, legati i zaduživanje kod banaka i drugih finansijskih institucija u Crnoj Gori.

Članarina je novčani iznos koji član političkog subjekta redovno plaća, na način i pod uslovima utvrđenim statutom ili drugim aktom političke partije, a koji na mjesečnom nivou ne može preći iznos od 10% prosječne mjesečne neto zarade u Crnoj Gori za prethodnu godinu.

Prilozi su:

- uplate koje fizička i pravna lica, privredna društva i preduzetnici dobrovoljno daju političkom subjektu;

- pružanje usluge ili proizvodi dati političkom subjektu bez naknade ili pod uslovima kojima se taj politički subjekt stavlja u povlašćeni položaj u odnosu na druge potrošače, zaduživanje kod banaka i drugih finansijskih institucija i organizacija pod uslovima koji odstupaju od tržišnih, kao i otpis dijela dugova (u daljem tekstu: nenovčani prilog).

Prilog se smatra prihvaćenim ako se ne vrati davaocu priloga u roku od 15 dana od dana prijema.

Organ upravljanja pravnog lica, odnosno privrednog društva iz stava 4 ovog člana dužan je da o prilogu donese odluku i dostavi je primaocu priloga.

Dobrovoljni rad volontera za potrebe političkog subjekta, koji ne zahtijeva posebne kvalifikacije, ne smatra se uslugama iz stava 4 ovog člana.

Nenovčani prilozi se obračunavaju prema tržišnoj vrijednosti i prijavljuju kao prihod.

Način obračunavanja i izvještavanja o nenovčanim prilozima utvrđuje se pravilima Agencije.

Legat je poklon koji se sastoji od novca ili pokretnih dobara umjetničke, kulturne ili​​ istorijske vrijednosti ili nepokretnosti koji se političkom subjektu stavlja na raspolaganje i korišćenje.

Zaduživanje kod banaka i drugih finansijskih institucija u Crnoj Gori su krediti, zajmovi i ostale usluge banaka i drugih finansijskih institucija,​​ u skladu sa zakonom.

Privatni izvori iz stava 1 ovog člana mogu se prikupljati samo preko odgovarajućeg žiro računa.

Član 8

Zabranjeno je da politička partija stiče udio ili akcije u privrednom društvu.

Politički subjekt ne može sticati prihod od promotivne ili komercijalne djelatnosti.

Korišćenje budžetskih sredstava

Član 9

Budžetska sredstva mogu se koristiti za finansiranje:

1) redovnog rada političkih subjekata;

2) troškova izborne kampanje za izbor poslanika i odbornika i izbor Predsjednika Crne Gore.

Budžetska sredstva iz stava 1 tačka 1 ovoga člana ne obuhvataju sredstva za finansiranje zaposlenih u poslaničkim klubovima i obezbjeđenje poslovnih prostorija za potrebe političkih subjekata.

Zabranjena je upotreba budžetskih sredstava za lične potrebe kandidata političkog subjekta.

Sredstva za finansiranje zaposlenih u poslaničkim klubovima i obezbjeđenje poslovnih prostorija za poslaničke klubove obezbjeđuje Skupština Crne Gore (u daljem tekstu: Skupština).

Poslovne prostorije za redovan rad parlamentarnih političkih subjekata obezbjeđuje organ zadužen za poslove imovine.

Sredstva za poslovne prostorije za potrebe odborničkih klubova obezbjeđuje skupština jedinice lokalne samouprave, odnosno, organ zadužen za poslove imovine.

Pravo na budžetska sredstva

Član 10

Pravo na budžetska sredstva iz člana 9 stav 1 tačka 1 ovog zakona ima politički subjekt koji učestvuje na izborima i osvoji najmanje jedan poslanički, odnosno odbornički mandat.

Pravo na budžetska sredstva iz člana 9 stav 1 tačka 2 ovog zakona ima​​ podnosilac potvrđene i proglašene izborne liste, odnosno kandidature za izbor Predsjednika Crne Gore.

Korišćenje sredstava iz privatnih izvora

Član 11

Za finansiranje redovnog rada i troškova izborne kampanje politički subjekt može koristiti sredstva iz privatnih izvora, u skladu sa ovim zakonom.

II. FINANSIRANjE REDOVNOG RADA POLITIČKIH SUBJEKATA

Član 12

Troškovi redovnog rada političkih subjekata su troškovi koji proističu iz obavljanja redovnog rada, a odnose na: troškove zarada zaposlenih i troškove angažovanja stručnjaka i saradnika; poreze i doprinose; administrativne i kancelarijske troškove, uključujući troškove zakupa prostorija za rad, režijske troškove, troškove prevoza, troškove organizacije sastanaka i događaja, troškove promocije rada i ciljeva​​ političkih subjekata između izbora, troškove međunarodnih aktivnosti političkih subjekata, troškove organizovanja obuka za članove i aktiviste političkih subjekata, troškove istraživanja javnog mnjenja, troškove za nabavku i održavanje opreme, provizije banaka i slične izdatke svojstvene redovnom radu političkih subjekata.

Raspodjela budžetskih sredstava

Član 13

Budžetska sredstva za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u Skupštini iznose 0,5% planiranih ukupnih budžetskih sredstava, umanjenih za sredstva kapitalnog budžeta i budžeta državnih fondova (tekući budžet), za godinu za koju se budžet donosi.

Budžetska sredstva za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u skupštini opštine, Glavnog grada i Prijestonice (u daljem tekstu: Skupština opštine) iznose 1,1% planiranih ukupnih budžetskih sredstava, umanjenih za sredstva kapitalnog budžeta (tekući budžet), za godinu za koju se budžet opštine, Glavnog grada i Prijestonice (u daljem tekstu: Opština) donosi.

Izuzetno, za opštine čiji je budžet manji od pet miliona eura, budžetska sredstva za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u skupštini opštine iznose od 1,1% do 3% planiranih ukupnih budžetskih sredstava, umanjenih za sredstva kapitalnog budžeta (tekući budžet), za godinu za koju se budžet opštine donosi.

Sredstva iz st. 1, 2 i 3 ovog člana u visini od 20% raspodjeljuju se u jednakim iznosima političkim subjektima koji su osvojili mandate u Skupštini, odnosno skupštinama opština, a ostalih 60% sredstava, srazmjerno ukupnom broju​​ poslaničkih, odnosno odborničkih mandata koja imaju u trenutku raspodjele, dok se ostalih 20% raspodjeljuju u jednakim iznosima političkim subjektima u Skupštini, odnosno skupštinama opština, srazmjerno broju izabranih predstavnika manje zastupljenog pola.

U slučaju spajanja dvije ili više partija, u skladu sa Zakonom o političkim partijama, budžetska sredstva koja se raspoređuju u skladu sa stavom 4 ovog člana pripadaju političkoj partiji koja je kao pravni sljedbenik spojenih partija upisana u Registar političkih partija.

Sredstva iz stava 4 ovog člana koja dobije politički subjekt koji je na izborima nastupao kao koalicija, odnosno grupa birača, raspodjeljuju se u skladu sa sporazumom, odnosno aktom o obrazovanju tih političkih subjekata.

Ukoliko poslanik​​ ili poslanici, odbornik ili odbornici nakon konstituisanja skupštine u koju su izabrani napuste ili promijene članstvo u političkom subjektu, finansijska sredstva koja se raspoređuju u skladu sa stavom 4 ovog člana ostaju političkom subjektu kojem je poslanik, odnosno odbornik pripadao u trenutku konstituisanja skupštine.

Organ državne uprave nadležan za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo), odnosno organ lokalne uprave nadležan za poslove finansija (u daljem tekstu: organ lokalne uprave) sredstva iz stava 4 ovog člana mjesečno prenosi političkom subjektu, do petog u mjesecu za prethodni mjesec.

Iznos sredstava iz stava 4 ovog člana, kao i iznos neizmirenih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata Ministarstvo, odnosno organ​​ lokalne uprave, objavljuje na svojoj internet stranici, do petog u mjesecu za prethodni mjesec.

Ministarstvo, odnosno organ lokalne uprave obustaviće uplatu sredstava iz stava 4 ovog člana političkom subjektu, ako u roku iz člana 48 ovog zakona ne podnese​​ godišnji konsolidovani finansijski izvještaj za prethodnu godinu.

Raspodjela budžetskih sredstava za redovno finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima

Član 14

Budžetska sredstva za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima u Skupštini iznose 0,05% planiranih ukupnih budžetskih sredstava, umanjenih za sredstva kapitalnog budžeta i budžeta državnih fondova (tekući budžet), za godinu za koju se budžet donosi.

Budžetska sredstva za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima u skupštini opštine iznose 0,11% planiranih ukupnih budžetskih sredstava, umanjenih za sredstva kapitalnog budžeta (tekući budžet), za godinu za koju se budžet opštine donosi.

Izuzetno, za opštine čiji je budžet manji​​ od pet miliona eura, budžetska sredstva za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima u skupštini opštine iznose od 0,11% do 0,3% planiranih ukupnih budžetskih sredstava, umanjenih za sredstva kapitalnog budžeta (tekući budžet), za godinu za koju se budžet opštine donosi.

Sredstva iz st. 1, 2 i 3 ovog člana raspodjeljuju se u jednakim iznosima političkim subjektima u Skupštini, odnosno skupštinama opština za rad ženskih organizacija.

Sredstva iz stava 4 ovog člana koja dobije politički subjekt koji je na izborima nastupao kao koalicija, odnosno grupa birača, raspodjeljuju se u skladu sa sporazumom, odnosno aktom o obrazovanju tih političkih subjekata.

Sredstva iz st. 1, 2 i 3 ovog člana su namijenjena isključivo finansiranju ženskih organizacija u političkim subjektima i mogu se trošiti samo u skladu sa statutom te ženske organizacije.

Ministarstvo, odnosno organ lokalne uprave, sredstva iz stava 4 ovog​​ člana mjesečno prenosi političkom subjektu, do petog u mjesecu za prethodni mjesec, na podračun ženske organizacije.

Iznos sredstava iz stava 4 ovog člana, kao i iznos neizmirenih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima Ministarstvo, odnosno organ lokalne uprave, objavljuje na svojoj internet stranici, do petog u mjesecu za prethodni mjesec.

Ministarstvo, odnosno organ lokalne uprave, obustaviće uplatu sredstava iz stava 4 ovog člana političkom subjektu, ako u roku iz člana 48 ovog zakona ne podnese godišnji konsolidovani finansijski izvještaj za prethodnu godinu koji sadrži poseban izvještaj o načinu i namjeni utroška sredstava iz ovog člana.

Finansiranje iz privatnih izvora

Član 15

Visina sredstava iz privatnih​​ izvora koje politički subjekt prikuplja za redovan rad u tekućoj kalendarskoj godini može iznositi do 100% sredstava koja mu pripadaju iz budžetskih sredstava u skladu sa članom 13 stav 4 ovog zakona.

Politički subjekt koji nema pravo na budžetska sredstva može prikupljati sredstva iz privatnih izvora u visini do 10% ukupnih sredstava iz člana 13 stav 1 ovog zakona.

Odluku o visini članarine za tekuću godinu politički subjekt dostavlja Agenciji najkasnije do kraja januara tekuće godine, a Agencija je objavljuje na svojoj internet stranici najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema.

Za finansiranje političkog subjekta fizičko lice može da uplati najviše 5.000 eura, a pravno lice najviše 20.000 eura na godišnjem nivou.

Sredstva iz stava 4 ovog člana ne smiju preći ukupan iznos sredstava koja politički subjekti mogu koristiti za redovan rad i finansiranje troškova izborne kampanje.

Odluku o visini budžetskih sredstava iz stava 1 ovog člana donosi Ministarstvo, odnosno organ lokalne uprave, najkasnije do 31. januara tekuće godine i objavljuje na svojoj internet stranici u roku od sedam dana od dana donošenja odluke.

III. FINANSIRANjE IZBORNE KAMPANjE ZA IZBOR POSLANIKA I ODBORNIKA

Troškovi izborne kampanje

Član 16

Troškovi izborne kampanje su troškovi političkog subjekta koji proističu iz sprovođenja izborne kampanje na teritoriji na kojoj su raspisani izbori, a koji se odnose na: predizborne skupove, reklamne spotove i reklamni materijal, medijsko predstavljanje, oglase i publikacije, istraživanja javnog mnjenja, angažovanje opunomoćenih predstavnika političkog subjekta u prošireni sastav organa za sprovođenje izbora, režijske troškove i opštu administraciju, kao i troškove prevoza u periodu izborne kampanje.

Kada dva ili više političkih subjekata podnesu zajedničku listu, ukupni troškovi od strane tog političkog subjekta obuhvataju i troškove svih pojedinačnih političkih subjekata koji su podnijeli listu od početka kampanje do datuma podnošenja liste.

Politički subjekt je dužan da u roku od sedam dana prije dana održavanja izbora dostavi Agenciji izvještaj o medijskom oglašavanju u izbornoj kampanji.

Izvještaj iz stava 3 ovog člana sadrži podatke o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne kampanje, sa precizno označenim i klasifikovanim podacima o nazivu subjekta koji pruža usluge medijskog oglašavanja, broju i datumu računa za izvršene usluge medijskog oglašavanja, broju ugovorenih i izvršenih usluga medijskog oglašavanja, iznosu cijene bez popusta, popustu izraženom u​​ procentu i plaćenom iznosu sa popustom.

Obrazac izvještaja iz stava 4 ovog člana uređuje Agencija, objavljuje ga na svojoj internet stranici i dostavlja političkim subjektima.

Subjekti koji pružaju usluge medijskog oglašavanja izborne kampanje dužni su da​​ Agenciji dostave cjenovnik usluga medijskog oglašavanja u izbornoj kampanji u roku od deset dana od dana raspisivanja izbora.

Subjektima koji Agenciji ne dostave cjenovnik izbornog oglašavanja u skladu sa rokom iz stava 6 ovog člana zabranjeno je pružanje​​ usluga medijskog oglašavanja u toku izborne kampanje.

Cijena za sve pružene usluge političkim subjektima mora biti nominalno određena u cjenovniku koji je dostavljen Agenciji.

Cjenovnik iz stava 6 ovog člana ne smije se mijenjati u toku izborne kampanje.

Subjekti koji pružaju usluge medijskog oglašavanja u izbornoj kampanji dužni su da dostave Agenciji ugovore koje su zaključili sa političkim subjektima u vezi sa izbornom kampanjom u roku od pet dana od dana zaključenja ugovora.

Agencija je dužna da cjenovnike i ugovore iz st. 6 i 10 ovog člana u roku od pet dana od dana prijema objavi na svojoj internet stranici.

Troškovi izborne kampanje političkog subjekta ne smiju preći iznos sredstava iz člana 20 stav 1 ovog zakona.

Finansiranje izborne kampanje iz sredstava sa redovnog računa

Član 17

Politički subjekt koji ima sredstava na svom redovnom računu može donijeti odluku da sredstva prikupljena za redovan rad političkog​​ subjekta koristi za izbornu kampanju na osnovu posebne odluke koju dostavlja Agenciji.

Sredstva iz stava 1 ovog člana moraju biti uplaćena na poseban račun za finansiranje izborne kampanje iz člana 24 stav 1 ovog zakona.

Politički subjekt može uplatiti sopstvena sredstva na poseban račun za finansiranje izborne kampanje do dana zatvaranja posebnog računa.

Uplaćena sredstva na posebnom računu za finansiranje izborne kampanje mogu se koristiti isključivo za tu namjenu.

Sredstva sa posebnog računa za finansiranje izborne kampanje ne mogu biti predmet izvršenja u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak izvršenja i obezbjeđenja, osim za naplatu troškova izborne kampanje.

Ako na posebnom računu za finansiranje izborne kampanje nakon izmirenja svih obaveza ostanu neutrošena sredstva politički subjekt je dužan da do zatvaranja posebnog računa sredstva prenese na svoj redovni račun.

Ograničenje ukupnog iznosa troškova izborne kampanje

Član 18

Sredstva sa posebnog računa koja su prikupljena za finansiranje izborne​​ kampanje, mogu se koristiti isključivo za podmirenje troškova izborne kampanje.

Politički subjekt, čija je izborna lista potvrđena odlukom nadležne izborne komisije, ne može utrošiti sredstva sa posebnog računa iz člana 24 stav 1 ovog zakona, u iznosu koji​​ premašuje najviši dozvoljeni iznos koji je utvrđen ovim zakonom.

Agencija će u roku od tri dana od dana potvrđivanja izborne liste, donijeti rješenje o visini iznosa sredstava koja politički subjekt može utrošiti za finansiranje izborne kampanje za izbor​​ poslanika i odbornika, kao i za finansiranje izborne kampanje kandidata za izbor Predsjednika Crne Gore.

Ograničenje troškova izborne kampanje

Član 19

Sredstva sa posebnog računa iz člana 24 stav 1 ovog zakona koja su prikupljena za finansiranje izborne kampanje, mogu se koristiti isključivo za podmirenje troškova izborne kampanje.

Sredstva iz stava 1 ovog člana ne smiju se koristiti za podmirenje ličnih troškova političkog subjekta, odnosno kandidata na izbornoj listi čiji je podnosilac politički subjekt i​​ njegovih članova porodice.

Troškovima iz stava 2 ovog člana smatraju se izdaci za ličnu odjeću, stvari u domaćinstvu, otplatu ličnih dugova i dugova članova porodice i ostali izdaci koji nijesu u neposrednoj vezi sa izbornom kampanjom.

Raspodjela budžetskih sredstava

Član 20

Budžetska sredstva za finansiranje troškova izborne kampanje iz člana 16 stav 1 ovog zakona, za izbor poslanika i odbornika, obezbjeđuju se u godini u kojoj se održavaju redovni izbori i to u iznosu od 0,25% planiranih ukupnih budžetskih sredstava, umanjenih za sredstva kapitalnog budžeta i budžeta državnih fondova (tekući budžet), za godinu za koju se budžet donosi.

Sredstva iz stava 1 ovog člana u visini od 20% raspodjeljuju se u jednakim iznosima političkim subjektima, u roku od osam​​ dana od isteka roka za dostavljanje izbornih lista.

Sredstva iz stava 1 ovog člana u visini od 80% raspodjeljuju se političkim subjektima koji su osvojili mandate, srazmjerno broju osvojenih mandata.

Sredstva iz stava 3 ovog člana raspodjeljuju se u roku​​ od deset dana od dana kad politički subjekti dostave Agenciji izvještaje o sredstvima prikupljenim i utrošenim za izbornu kampanju sa propratnom dokumentacijom iz člana 50 ovog zakona.

Način prenosa budžetskih sredstava

Član 21

Sredstva iz člana 20 stav 3​​ ovog zakona Ministarstvo, odnosno organ lokalne uprave prenosi političkim subjektima, nakon dobijanja obavještenja od nadležne izborne komisije o broju osvojenih mandata i obavještenja Agencije o ispunjenju uslova iz člana 20 stav 4 ovog zakona.

Akt o prenosu sredstava iz stava 1 ovog člana, sa odgovarajućom dokumentacijom, objavljuje se na internet stranici Ministarstva, odnosno opštine, u roku od sedam dana od dana njegovog donošenja.

Vanredni izbori

Član 22

U slučaju održavanja vanrednih izbora potrebna sredstva za finansiranje troškova izborne kampanje se određuju i raspodjeljuju iz tekuće budžetske rezerve u skladu sa članom 20 ovog zakona.

Sredstva iz privatnih izvora

Član 23

Politički subjekt može prikupljati sredstva za finansiranje troškova izborne kampanje iz privatnih izvora samo u vrijeme trajanja izborne kampanje, u skladu sa odredbama ovog zakona.

Visina sredstava iz privatnih izvora, koja politički subjekt prikupi za finansiranje troškova izborne kampanje za izbor poslanika i odbornika, ne može preći tridesetostruki iznos sredstava koja mu pripadaju u smislu člana 20 stav 2 ovog zakona.

Obaveza otvaranja posebnog žiro računa

Član 24

U svrhu prikupljanja sredstava za finansiranje troškova izborne kampanje politički subjekt otvara poseban žiro račun kod institucije ovlašćene za poslove platnog prometa, najkasnije narednog dana od dana potvrđivanja izborne liste o čemu, u roku od tri dana od dana otvaranja posebnog žiro računa, obavještava Agenciju, i taj račun se ne može koristiti u druge svrhe.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, u slučaju da politički subjekt započne izbornu kampanju prije potvrđivanja izborne liste dužan je da, prije početka izborne kampanje, otvori račun iz stava 1 ovog člana.

Sva sredstva namijenjena za finansiranje izborne kampanje uplaćuju se na račun iz stava 1 ovog člana i sva plaćanja troškova izborne kampanje politički subjekt vrši sa tog računa, do zatvaranja posebnog računa.

Kada dva ili više političkih subjekata podnesu zajedničku listu (u daljem tekstu: koalicija), sredstva namijenjena za finansiranje izborne kampanje tih političkih subjekata uplaćuju se na račun iz stava 1 ovog člana jednog od političkih subjekata, kojeg ti politički subjekti sporazumno odrede, o čemu obavještavaju Agenciju, u roku od tri dana od dana otvaranja računa.

Sredstva koja pojedinačni politički subjekt član koalicije iz stava 4 ovog člana uplaćuje na osnovu zaključenog međusobnog sporazuma, ne smatraju se prilozima ili prihodom političkog subjekta koji je otvorio žiro račun.

Za potrebe finansiranja izborne kampanje politički subjekt grupa birača, žiro račun otvara fizičko lice koga sporazumno odrede, na osnovu međusobnog ugovora koji su sklopili članovi grupe birača, a koji se dostavlja Agenciji u roku​​ od tri dana od dana otvaranja računa.

Politički subjekt iz stava 4 ovog člana koji​​ je sporazumno određen, odnosno fizičko lice iz stava 6 ovog člana određeno na osnovu međusobnog ugovora, koji je otvorio poseban žiro račun iz stava 1 ovog člana je odgovoran za dostavljanje izvještaja i poštovanje propisanih obaveza, zabrana i ograničenja za politički subjekt koji učestvuje u izbornoj kampanji.

Ako sredstva za finansiranje izborne kampanje prikupljena iz privatnih izvora pređu iznos iz člana 23 stav 2 ovog​​ zakona, višak sredstava se prebacuje na stalni žiro račun političkog subjekta ili političkih subjekata u skladu sa međusobnim sporazumom.

Ako ukupan iznos sredstava na stalnom žiro računu političkog subjekta pređe iznos iz člana 15 st. 1 i 2 ovog zakona, vrši se povraćaj sredstava u budžet Crne Gore, odnosno budžet lokalne samouprave.

Obaveza zatvaranja posebnog žiro računa

Član 25

Politički subjekt je dužan da poseban žiro račun iz člana 24 ovog zakona zatvori u roku od 90 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora o čemu, u roku od tri dana od dana zatvaranja posebnog žiro računa, obavještava Agenciju i dostavlja dokaz o zatvaranju istog.

Ukoliko obveznik uplate sredstava ne prenese na posebni račun do zatvaranja posebnog računa, obavezan je da isti iznos sredstava uplati političkom subjektu na redovan račun.

Obaveze u slučaju odustanka od podnošenja, povlačenja, odbacivanja ili odbijanja izborne liste

Član 26

U slučaju iz člana 24 stav 2 ovog zakona da politički subjekt započne izbornu kampanju i​​ otvori poseban žiro račun za finansiranje izborne kampanje prije potvrđivanja izborne liste, dužan je da vrati neutrošena sredstva uplatiocima srazmjerno uplaćenom iznosu ili da ih uplati u državni budžet, ukoliko odustane od podnošenja izborne liste, povuče izbornu listu, nadležna izborna komisija donese rješenje o odbacivanju izborne liste koju je podnio ili ukoliko nadležna izborna komisija donese rješenje kojim se odbija proglašenje izborne liste koju je podnio.

Politički subjekt iz stava 1 ovog člana​​ dužan je da zatvori poseban račun za finansiranje izborne kampanje u roku od 15 dana od dana kad je nadležna izborna komisija objavila zbirnu izbornu listu i da Agenciji dostavi potvrdu o zatvaranju ovog računa u roku od pet dana od dana njegovog zatvaranja.

Politički subjekt iz stava 1 ovog člana dužan je da sačini izvještaj o finansiranju izborne kampanje zaključno sa danom zatvaranja posebnog računa iz člana 25 ovog zakona i da ga dostavi Agenciji u roku od 20 dana od dana kad je nadležna izborna komisija objavila zbirnu izbornu listu.

Odgovorno lice

Član 27

Politički subjekt određuje lice odgovorno za namjensko trošenje sredstava i za podnošenje izvještaja (u daljem tekstu: odgovorno lice), narednog dana od dana potvrđivanja izborne liste.

Odgovorno lice​​ političkog subjekta grupe birača, određeno na osnovu međusobnog ugovora, odnosno odgovorno lice u političkom subjektu koaliciji koje je sporazumno određeno, odgovorno je za dostavljanje izvještaja i poštovanje obaveza, zabrana i ograničenja propisanih ovim zakonom za politički subjekt koji učestvuje u izbornoj kampanji.

Potpis odgovornog lica deponuje se kod institucije ovlašćene za poslove platnog prometa.

Politički subjekt obavještava Agenciju u roku od tri dana od dana određivanja lica iz stava 1 ovog člana, kao i o svakoj promjeni koja se odnosi na status tog lica.

IV. FINANSIRANjE IZBORNE KAMPANjE KANDIDATA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA CRNE GORE

Raspodjela budžetskih sredstava

Član 28

Budžetska sredstva za finansiranje dijela troškova izborne kampanje iz člana 16 stav 1 ovog zakona, kandidata za izbor Predsjednika Crne Gore obezbjeđuju se u iznosu od 0,07% planiranih ukupnih budžetskih sredstava, umanjenih za sredstva kapitalnog budžeta i budžeta državnih fondova (tekući budžet), za godinu za koju se budžet donosi.

U slučaju održavanja samo jednog izbornog kruga, sredstva iz stava 1 ovog člana raspodjeljuju se na sljedeći način:

1) 20% svim kandidatima kojima je​​ utvrđena kandidatura, u jednakim iznosima, u roku od deset dana od dana utvrđivanja liste kandidata;

2) 80% kandidatima koji su osvojili preko 3% glasova, proporcionalno procentu osvojenih glasova.

U slučaju održavanja dva izborna kruga, sredstva iz stava​​ 1 ovog člana raspodjeljuju se na sljedeći način:

1) 20% svim kandidatima kojima je utvrđena kandidatura, u jednakim iznosima, u roku od deset dana od dana utvrđivanja liste kandidata;

2) 40% kandidatima koji su osvojili preko 3% glasova, proporcionalno procentu osvojenih glasova;

3) 40% obojici kandidata proporcionalno procentu osvojenih glasova.

Raspodjela sredstava iz stava 2 tačka 2 i stava 3 tač. 2 i 3 ovog člana izvršiće se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u roku od sedam dana od dana dostavljanja Agenciji izvještaja o sredstvima prikupljenim i utrošenim za izbornu kampanju sa propratnom dokumentacijom iz člana 50 ovog zakona.

U slučaju održavanja vanrednih izbora, potrebna sredstva za pokriće troškova izborne kampanje određuju se i raspodjeljuju u skladu sa st. 1 do 4 ovog člana.

Sredstva iz privatnih izvora

Član 29

Politički subjekt može prikupljati sredstva iz privatnih izvora samo u vrijeme trajanja izborne kampanje.

Visina sredstava iz privatnih izvora koja kandidat prikupi za finansiranje izborne kampanje ne može preći ukupni iznos sredstava iz člana 28 stav 1 ovog zakona.

Ukupna vrijednost uplate i priloga fizičkog lica, odnosno preduzetnika za finansiranje izborne kampanje ne može preći iznos od 5.000 eura, a ukupna vrijednost uplate​​ i priloga pravnog lica, odnosno privrednog društva za finansiranje izborne kampanje ne može preći iznos od 20.000 eura.

Obaveza otvaranja posebnog žiro računa

Član 30

U svrhu prikupljanja sredstava za finansiranje troškova izborne kampanje kandidat otvara​​ poseban žiro račun kod institucije ovlašćene za poslove platnog prometa, najkasnije narednog dana od dana potvrđivanja kandidature, odnosno utvrđivanja liste kandidata o čemu, u roku od tri dana od dana otvaranja posebnog žiro računa, obavještava Agenciju, i taj račun se ne može koristiti u druge svrhe.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, u slučaju da kandidat započne izbornu kampanju prije potvrđivanja kandidature, odnosno utvrđivanja liste kandidata, dužan je da, prije početka izborne kampanje, otvori račun​​ iz stava 1 ovog člana.

Sva sredstva namijenjena za finansiranje izborne kampanje uplaćuju se na račun iz stava 1 ovog člana i sva plaćanja troškova izborne kampanje vrše se sa tog računa.

Ako sredstva za finansiranje izborne kampanje prikupljena iz privatnih izvora pređu iznos iz člana 29 stav 2 ovog zakona vrši se povraćaj sredstava u budžet Crne Gore.

Troškovi izborne kampanje političkog subjekta ne smiju preći iznos sredstava iz čl. 28 i 29 ovog zakona.

Obaveza zatvaranja posebnog žiro računa

Član 31

Kandidat za izbor Predsjednika Crne Gore je dužan da poseban žiro račun iz člana 30 ovog zakona zatvori u roku od 90 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora, o čemu u roku od tri dana od dana zatvaranja posebnog žiro računa, obavještava Agenciju i dostavlja dokaz o zatvaranju istog.

Ukoliko obveznik uplate sredstava ne prenese na posebni račun do zatvaranja posebnog računa, obavezan je da isti iznos sredstava uplati političkom subjektu na redovan račun.

Odgovorno lice

Član 32

Kandidat određuje odgovorno lice za namjensko trošenje sredstava i za podnošenje izvještaja, narednog dana od dana potvrđivanja kandidature, odnosno utvrđivanja liste kandidata.

Potpis odgovornog lica deponuje se kod institucije ovlašćene za poslove platnog prometa.

Kandidat, odnosno podnosilac predloga kandidata, obavještava Agenciju u roku od tri dana od dana određivanja lica iz stava 1 ovog člana, kao i o svakoj promjeni koja se odnosi na status tog lica.

V. ZABRANE I OGRANIČENjA

Zabrana finansiranja

Član 33

Zabranjeno je političkim subjektima primanje materijalne, finansijske pomoći i nenovčanih priloga od: drugih država, privrednih društava i pravnih lica van teritorije Crne Gore, fizičkih lica i preduzetnika koja nemaju biračko pravo u Crnoj Gori, anonimnih darodavaca, javnih ustanova, pravnih lica i privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, sindikata, vjerskih zajednica i organizacija, nevladinih organizacija, kazina, kladionica i drugih priređivača igara na sreću.

Zabranjeno je licu koje je pravosnažno​​ osuđeno za krivično djelo sa elementima korupcije i organizovanog kriminala da finansira političkog subjekta.

U periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, fizičkom i pravnom licu iz st. 1 i 2 ovog člana zabranjeno je vođenje medijskih i javnih​​ kampanja u ime ili za potrebe političkih subjekata.

Politički subjekti ne mogu se zaduživati kod fizičkih lica.

Pravna lica, privredna društva i preduzetnici i sa njima povezana pravna i fizička lica, koji su, na osnovu ugovora sa nadležnim organima, u skladu sa zakonom, vršili poslove od javnog interesa ili su zaključili ugovor u postupku javnih nabavki, u periodu od dvije godine koji prethodi zaključivanju ugovora, za vrijeme trajanja tog poslovnog odnosa, kao i dvije godine nakon prestanka tog poslovnog​​ odnosa, ne mogu davati priloge političkim subjektima.

Fizičko i pravno lice u odnosu na koje je poreski organ pokrenuo postupak prinudne naplate donošenjem zaključka o prinudnoj naplati poreske obaveze ne može davati priloge političkim subjektima.

Pravno​​ lice koje u trajanju od tri mjeseca nije izmirilo dospjele obaveze prema zaposlenima ne može davati priloge političkim subjektima.

Član 34

Zabranjeno je obećavati ili stavljati u izgled političku ili bilo kakvu drugu protivuslugu, privilegiju ili ličnu korist fizičkom ili pravnom licu radi pribavljanja finansijske, materijalne ili nenovčane podrške političkom subjektu.

Zabranjeno je davanje ili primanje priloga u novcu ili obliku proizvoda ili usluga preko trećih lica (posrednika).

Zabranjeno je prikrivanje​​ privatnih izvora finansiranja i iznosa skupljenih iz privatnih izvora finansiranja.

Zabrana vršenja pritiska

Član 35

Zabranjeno je političkim subjektima, pravnim i fizičkim licima vršenje pritiska na pravna lica, privredna društva i fizička lica prilikom​​ prikupljanja priloga ili bilo koje druge aktivnosti vezane za izbornu kampanju i finansiranje političkih subjekata.

Zabrana upotrebe državnih sredstava i distribucije propagandnog materijala i prikupljanja potpisa podrške za predaju izborne liste i kandidature

Član 36

Zabranjeno je korišćenje prostorija državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave i organa lokalne uprave, javnih ustanova, državnih fondova i privrednih društava čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država​​ ili jedinica lokalne samouprave za pripremu i realizaciju aktivnosti kampanje, ukoliko se isti uslovi ne obezbijede svim učesnicima u izbornom procesu.

Zabranjena je distribucija propagandnog materijala i prikupljanje potpisa podrške za predaju izborne liste političkog subjekta i predaju kandidature kandidata za izbor Predsjednika Crne Gore u državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, javnim ustanovama, državnim fondovima i privrednim društvima čiji je osnivač ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave.

Član 37

Zabranjeno je plaćeno reklamiranje u Crnoj Gori državnih organa i organa lokalne samouprave, javnih ustanova i državnih fondova koje na bilo koji način može favorizovati političke subjekte ili njihove predstavnike u toku izborne kampanje.

Ograničenje upotrebe državnih sredstava

Član 38

Državnim i lokalnim budžetskim potrošačkim jedinicama, osim Državnoj izbornoj komisiji i opštinskim izbornim komisijama, zabranjena je mjesečna potrošnja veća od prosječne mjesečne potrošnje u prethodnih šest mjeseci od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, osim u slučajevima vanrednog stanja, u skladu sa zakonom.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, ukoliko se izbori održavaju u prvoj polovini godine zabranjena je mjesečna potrošnja budžetskim potrošačkim jedinicama veća od iznosa određenih mjesečnim planom potrošnje koji utvrdi Ministarstvo ili organ lokalne uprave na početku fiskalne godine.

Zabrana iz stava 1 ovog člana odnosi se i na, pravna lica koja vrše javna ovlašćenja, odnosno djelatnost od javnog interesa na osnovu ugovora sa nadležnim organom i na​​ privredna društva koja su​​ u vlasništvu države ili jedinice lokalne samouprave u skladu sa zakonom kojim se uređuje prevencija i spriječavanje korupcije.

Izuzetno od stava 1 ovog člana državnim ustanovama za obavljanje poslova socijalne i dječje zaštite i državnim i lokalnim organima nadležnim za poslove poljoprivrede, zabranjena je mjesečna potrošnja veća od prosječne mjesečne potrošnje u posljednjih šest mjeseci prethodne godine.

Sve budžetske potrošačke jedinice, na državnom i lokalnom nivou, su dužne da, od dana raspisivanja do​​ dana održavanja izbora, kao i mjesec dana nakon održavanja izbora, sedmodnevno na svojoj internet stranici objavljuju analitičke kartice sa svih računa koje imaju u svom posjedu i dostavljaju ih radnom tijelu Skupštine nadležnom za poslove antikorupcije (u​​ daljem tekstu: Odbor) i Agenciji.

Zabrana upotrebe državne mehanizacije i opreme

Član 39

U periodu od šest mjeseci prije roka predviđenog za održavanje izbora, računajući kao rok predviđen za održavanje izbora datum na koji su izbori bili održani u tekućem mandatu, zabranjuje se privrednim društvima čiji je osnivač ili većinski vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave, da svoju mehanizaciju i opremu ustupaju trećim licima na upotrebu bez posebne odluke i bez ugovora sa naknadom, izuzev u slučajevima​​ sanacije štete nastale usljed elementarnih nepogoda, požara ili sprečavanja širenja epidemije zaraznih bolesti.

Sve odluke, ugovore i naloge za upotrebu mehanizacije i opreme van osnovne djelatnosti, privredna društva iz stava 1 ovog člana dužna su da objave na zvaničnoj internet stranici i dostave Agenciji i Odboru u roku od tri dana od dana donošenja.

Transparentnost socijalnih davanja

Član 40 ​​ 

Državnim i lokalnim budžetskim potrošačkim jedinicama, zabranjena je isplata, odnosno davanje jednokratne novčane pomoći, u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava i obavljanje djelatnosti socijalne i dječije zaštite, osim u slučaju smrti člana porodice, teškog oboljenja koje prouzrokuje trajni invaliditet u procentu većem od 50% ili štete na stambenom objektu ili imovini usljed požara ili prirodne nepogode.

Lokalnim budžetskim potrošačkim jedinicama, zabranjena je mjesečna potrošnja u pogledu materijalnih davanja iz socijalne zaštite u nadležnosti jedinice lokalne samouprave, u skladu sa zakonom kojim se uređuju​​ prava i obavljanje djelatnosti socijalne i dječije zaštite, veća od 20% prosječne mjesečne potrošnje za ova davanja u trećem kvartalu prethodne budžetske godine.

Zabranjena je sa tekuće budžetske rezerve sa državnog i sa lokalnog nivoa dodjela socijalnih davanja u godini u kojoj se održavaju lokalni ili parlamentarni izbori, osim u slučaju, ratnog stanja, vanrednog stanja, epidemije ili pandemije zaraznih bolesti.

Za slučaj vanrednih izbora zabrana iz stava 3 ovog člana važi šest mjeseci od dana raspisivanja izbora.

Ministarstvo nadležno za poslove rada i socijalnog staranja prikuplja analitičke kartice koje sadrže podatke o iznosu i broju korisnika svih oblika socijalne pomoći u toku izborne kampanje, kao i podatke o vrsti i primaocima socijalne pomoći.

Opštine prikupljaju podatke o raspodjeli svih oblika socijalne pomoći na lokalnom nivou u toku izborne kampanje, uključujući i podatke o vrsti, iznosima i primaocima socijalne pomoći.

Podaci iz st. 5 i 6 ovog člana objavljuju se na internet stranicama institucija koje ih prikupljaju, i dostavljaju se na sedmodnevnom nivou Odboru i Agenciji.

Članovi Odbora i ovlašćena i odgovorna lica u Agenciji dužni su da vode računa o zaštiti ličnih podataka koji se nalaze u dostavljenih podacima i dokumentaciji iz st. 5 i 6​​ ovog člana.

Transparentnost budžetskih rashoda

Član 41

Ministarstvo na sedmodnevnom nivou na svojoj internet stranici objavljuje izvode iz državnog trezora, kao i analitičku karticu o potrošnji sredstava iz budžetske rezerve u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora.

Organ lokalne uprave na. sedmodnevnom nivou, na internet stranici opštine, objavljuje izvode iz lokalnog trezora kao i analitičku karticu o potrošnji sredstava iz budžetske rezerve u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora.

Podaci iz st. 1 i 2 ovog člana, kao i sve odluke kojima su opredijeljene i plaćena sredstva, dostavljaju se na sedmodnevnom nivou Odboru i Agenciji.

Članovi Odbora i ovlašćena i odgovorna lica u Agenciji dužni su da vode računa o zaštiti ličnih podataka koji se nalaze u dostavljenim​​ podacima i dokumentaciji iz st. 1 i 2 ovog člana.

Zabrana otpisa dugova

Član 42

Zabranjeno je pravnim licima čiji je osnivač, djelimični ili većinski vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave da, u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, kao i mjesec dana nakon izbora, vrše otpis dugova građanima, uključujući račune za utrošenu električnu energiju, vodu,​​ kao i račune za sve vrste javnih usluga.

U godini u kojoj se održavaju redovni izbori, i u slučaju prijevremenih izbora u periodu od dana njihovog raspisivanja do dva mjeseca od utvrđivanja konačnih rezultata izbora, zabranjeno je uvođenje novih ili jednokratnih subvencija za struju i subvencija u plaćanju komunalnih usluga koje pružaju privredna društva čiji je osnivač i/ili potpuni ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave.

U periodu od raspisivanja izbora do dva mjeseca nakon utvrđivanja konačnih rezultata izbora, nadležnim državnim i lokalnim organima, zabranjen je otpis obaveza po osnovu oprosta poreza na dodatu vrijednost, ostalih poreza i parafiskalnih dažbina.

Korišćenje službenih vozila

Član 43

Zabranjeno je javnim funkcionerima​​ korišćenje službenih automobila u periodu izborne kampanje, osim u slučajevima službene potrebe.

Zabrana iz stava 1 ovog člana ne odnosi se na lica koja imaju status štićenih ličnosti.

Svi državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave,​​ organi lokalne uprave, javne ustanove, državni fondovi i privredna društva čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave dužni su da, na svojoj internet stranici, objavljuju sedmodnevno sve izdate putne naloge​​ za upravljanje službenim vozilima, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora.

Putni nalozi iz stava 3 ovog člana dostavljaju se Agenciji na nedeljnom nivou, koja ih nakon prijema odmah dostavlja Odboru.

Zapošljavanje i angažovanje zaposlenih lica

Član 44

U državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, javnim ustanovama i državnim fondovima, u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, mogu se izuzetno zaposliti lica na određeno vrijeme,​​ odnosno zaključiti ugovor za obavljanje privremenih i povremenih poslova, radi obezbjeđivanja neometanog i redovnog odvijanja i funkcionisanja procesa rada tih organa, na osnovu odluke nadležnog organa ovih subjekata, samo ako je to predviđeno aktom o sistematizaciji radnih mjesta.

Organi i pravna lica iz stava 1 ovog člana dužni su da sve odluke o zapošljavanju koje su donijete u skladu sa zakonima kojima se uređuju radni odnosi, prava i obaveze državnih službenika i namještenika i obligacioni odnosi, sa kompletnom pratećom dokumentacijom, dostave Agenciji u roku od tri dana od dana donošenja odluke.

Agencija je dužna da dostavljena akta iz stava 2 ovog člana, u roku od sedam dana od dana dostavljanja objavi na svojoj internet stranici.

Zabranjeno je angažovanje, u toku radnog vremena, na aktivnostima izborne kampanje javnim funkcionerima, izuzev poslanicima i odbornicima, i zaposlenim u državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama i državnim fondovima.

Član 45

Mjere i ograničenja iz člana 38 stav 5, člana 42, člana 43 st. 3 i 4 i člana 44 st. 1, 2 i 3 ovog zakona, primjenjuju se u slučaju održavanja izbora za Predsjednika Crne Gore, izbora za poslanike i izbora za odbornike ako na tim izborima ima najmanje 20% birača od ukupno upisanih u birački spisak.

Ako se izbori za odbornike održavaju u jednoj ili više opština na kojima ima manje od 20% birača od ukupno upisanih u birački spisak, mjere i ograničenja iz člana 38 stav 5, člana 40 stav 6, člana 41 stav 2, člana 42, člana 43 st. 3 i 4 i člana 44 st. 1, 2 i 3 ovog zakona primjenjuju se samo na teritoriji tih opština.

Član 46

Način vršenja kontrole primjene odredaba čl. 33 do 45 ovog zakona uređuje se posebnim aktom koji​​ donosi Agencija.

Posebnim aktom iz stava 1 ovog člana uređuju se redovne, proaktivne provjere poštovanja zakona od strane državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave, javnih ustanova, državnih fondova i privrednih društava koje su u potpunom ili djelimičnom vlasništvu države ili jedince lokalne samouprave.

Subjekti iz stava 2 ovog člana biraju se za reviziju usklađenosti na osnovu rizika, sistemom slučajnog izbora ili na osnovu nekog drugog kriterijuma u skladu sa zakonom ili posebnim aktom.

Analitičke kartice iz čl. 38, 40 i 41 ovog zakona moraju da pruže precizne i potpune informacije najmanje o sljedećim kategorijama: budžetska linija, transakcioni broj,​​ primalac/platilac, kao i registracioni broj kad je u pitanju pravni subjekat (poreski identifikacioni broj - PIB), iznos i datum.

Svi akti, podaci i dokumenti iz čl. 38, 39, 40, 41, 43 i 44 ovog zakona koje organi i pravna lica dostavljaju Agenciji, Agencija objavljuje na svojoj internet stranici u roku od tri dana od dana dostavljanja.

VI. FINANSIJSKO POSLOVANjE POLITIČKOG SUBJEKTA

Oporezivanje prihoda političkog subjekta

Član 47

Prihodi koje je politički subjekt stekao od članarine i priloga ne podliježu oporezivanju.

Ostali prihodi koje je politički subjekt stekao oporezuju se u skladu sa zakonom.

Obaveza vođenja računovodstvene evidencije

Član 48

Politički subjekt je dužan da vodi računovodstvenu evidenciju o prihodima, imovini i rashodima po porijeklu (posebno za sredstva iz javnih i privatnih izvora), visini i strukturi prihoda, imovine i rashoda, u skladu sa propisom Ministarstva, koje će donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Politički subjekt završni račun i godišnji konsolidovani finansijski izvještaj podnosi organu uprave nadležnom za vođenje jedinstvenog registra poreskih obveznika, Državnoj revizorskoj instituciji i Agenciji, najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.

Prilikom dostavljanja izvještaja iz stava 2 ovog člana politički subjekt je dužan da, kao propratna dokumenta, dostavi Državnoj revizorskoj instituciji i Agenciji finansijske izvještaje i izvještaje o imovini svih pravnih lica i privrednih društava koje je osnovao ili u kojima ima vlasnički udio, koji obuhvata i​​ izbornu kampanju i redovan rad.

Politički subjekt je dužan da u izvještaju navede tačne i potpune podatke.

Izvještaj iz stava 2 ovog člana dostavlja se u štampanoj i elektronskoj formi na obrascu koji utvrdi Ministarstvo, u roku od 60 dana od dana stupanja​​ na snagu ovog zakona.

Agencija je dužna da dokumenta iz st. 2 i 3 ovog člana objavi na svojoj internet stranici, u roku od sedam dana od dana prijema.

Unutrašnja kontrola finansijskog poslovanja

Član 49

Politički subjekt je dužan da svojim aktima uredi način vršenja unutrašnje kontrole finansijskog poslovanja.

Politički subjekt je dužan da odredi lice odgovorno za finansijsko poslovanje, propiše način ostvarivanja uvida člana subjekta u prihode i rashode subjekta i donese finansijski plan i program rada do​​ kraja tekuće za narednu godinu.

VII. PODNOŠENjE I OBJAVLjIVANjE IZVJEŠTAJA

Podnošenje izvještaja o utrošenim sredstvima za izbornu kampanju

Član 50

Politički subjekt je dužan da sačini izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za izbornu kampanju i podnese Agenciji, sa pratećom dokumentacijom, u roku od 30 dana od dana održavanja izbora.

Izvještaj iz stava 1 ovog člana dostavlja se u štampanoj i elektronskoj formi na obrascu koji utvrdi Agencija.

Ako se za više izbora koji se održavaju u istom danu vodi zajednička izborna kampanja, politički subjekt dostavlja objedinjen izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava Agenciji, u roku od 30 dana od dana održavanja izbora.

U izvještajima iz st. 1 i 3 ovog člana iskazuju se ukupno prikupljena sredstva, odvojeno za budžetska sredstva i sredstva iz privatnih izvora.

Politički subjekt, uz izvještaje iz st. 1 i 3 ovog člana, dostavlja i izvode iz banke koji prikazuju sve prihode i rashode sa tih računa, u periodu od njihovog otvaranja do dana podnošenja izvještaja sa dokumentacijom.

Objavljivanje izvještaja

Član 51

Agencija je dužna da izvještaje iz člana 50 ovog zakona, u roku od sedam dana od dana prijema, objavi na svojoj​​ internet stranici.

Podnošenje izvještaja o prihodima i imovini kandidata za izbor Predsjednika Crne Gore

Član 52

Kandidat za izbor Predsjednika Crne Gore je dužan da​​ Agenciji dostavi izvještaj o prihodima i imovini, za sebe, bračnog ili vanbračnog supružnika i djecu ukoliko žive u zajedničkom domaćinstvu, u roku od 15 dana od dana podnošenja kandidature, na način i obrascu propisanom od strane Agencije.

Izvještaj iz stava 1 ovog člana objavljuje se na internet stranici Agencije, najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema.

Objavljivanje imena fizičkih i pravnih lica

Član 53

Politički subjekt je dužan da petnaestodnevno u toku izborne kampanje dostavlja Agenciji izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica.

Obrazac i sadržinu izvještaja iz stava 1 ovog člana propisuje Agencija.

Agencija je dužna da na svojoj internet stranici objavi izvještaj iz stava 1 ovog člana, u roku od sedam dana od dana prijema.

Dostavljanje privremenog izvještaja

Član 54

Politički subjekt je dužan da pet dana prije dana održavanja izbora dostavi Agenciji privremeni izvještaj o troškovima izborne kampanje.

Obrazac i sadržinu izvještaja iz stava 1 ovog člana propisuje Agencija.

Agencija je dužna​​ da na svojoj internet stranici objavi izvještaj iz stava 1 ovog člana, u roku od 24 časa od časa prijema.

VIII. NADZOR

Organi sprovođenja

Član 55

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, u okviru nadležnosti utvrđenih ovim zakonom, vrši Agencija.

Državna revizorska institucija viši reviziju godišnjih konsolidovanih finansijskih izvještaja političkih subjekata na osnovu procijenjenog rizika i kriterijuma iz Uputstva o metodologiji vršenja finansijske revizije i revizije pravilnosti.

Državna revizorska institucija je dužna da, u četvorogodišnjem periodu, izvrši reviziju godišnjih konsolidovanih finansijskih izvještaja svih političkih subjekata koji imaju parlamentarni status na državnom i lokalnom nivou.

Postupanje i odlučivanje u slučaju povrede zakona

Član 56

Postupak u kome se odlučuje da li postoji povreda ovog zakona i izriču mjere u skladu sa ovim zakonom pokreće Agencija.

Postupak iz stava 1 ovog člana Agencija može pokrenuti po službenoj dužnosti, na osnovu sopstvenih saznanja ili prijave fizičkog ili pravnog lica.

O pokretanju ili nepokretanju postupka po prijavi fizičkog ili pravnog lica, Agencija donosi odluku.

Agencija je dužna da u pisanoj formi obavijesti podnosioca prijave o svojoj odluci da pokrene ili ne pokrene postupak po podnešenoj prijavi i priloži mu je sa obrazloženjem, u roku od 15 dana od dana podnošenja prijave.

Podnosiocu prijave iz stava 2 ovog člana Agencija garantuje zaštitu anonimnosti.

Agencija će propisati način i postupak prijavljivanja i rješavanja prigovora podnijetih u toku izborne kampanje zbog sumnje u postojanje povreda ovog zakona.

O pokretanju postupka iz stava 1 ovog člana Agencija obavještava političkog subjekta.

Utvrđivanje činjenica i okolnosti

Član 57

Postupak iz​​ člana 56 ovog zakona vodi direktor Agencije preko lica koje ovlasti Agencija (u daljem tekstu: ovlašćeni službenik).

Ovlašćeni službenik dužan je da, po službenoj dužnosti, pribavi podatke i obavještenja o činjenicama koje su neophodne za vođenje postupka​​ i odlučivanje, o kojima službenu evidenciju vode nadležni državni organi, organi državne uprave, organi lokalne uprave i lokalne samouprave, odnosno, privredna društva, ustanove ili druga pravna ili fizička lica.

Organi, pravna i fizička lica iz stava 2 ovog člana dužni su da, u roku koji ne može biti duži od 15 dana i na način koji odredi Agencija, dostave tražene podatke i obavještenja, odnosno stave na uvid traženu dokumentaciju u skladu sa zakonom.

Ukoliko organi, pravna i fizička lica iz stava 2 ovog člana ne postupe u roku i na način iz stava 3 ovog člana, dužni su da o razlozima, bez odlaganja, obavijeste Agenciju.

U slučaju iz stava 4 ovog člana Agencija obavještava organ koji vrši nadzor nad njihovim radom i podnosi poseban izvještaj Skupštini.

Sprovođenje kontrole i nadzora u toku izborne kampanje

Član 58

U toku trajanja izborne kampanje politički subjekti su dužni da vode i redovno ažuriraju evidencije o sredstvima prikupljenim iz privatnih izvora i troškovima izborne kampanje.

U cilju sprovođenja​​ kontrole i nadzora u toku izborne kampanje, Agencija je dužna da redovno prikuplja podatke o svim aktivnostima političkih subjekata u teku trajanja izborne kampanje vezano za utrošena sredstva za finansiranje troškova izborne kampanje.

Politički subjekt je​​ dužan da na zahtjev i u roku koji odredi Agencija, a ne dužem od tri dana, dostavi podatke koji su Agenciji potrebni za obavljanje poslova iz njene nadležnosti.

Agencija sprovodi kontrolu i nadzor u toku izborne kampanje obračuna nenovčanih priloga, plaćenog medijskog oglašavanja, zabrane finansiranja političkih subjekata ili vođenja kampanja u njihovo ime i ostalih zabrana i ograničenja propisanih zakonom.

Ako Agencija tokom sprovođenja kontrole ili nadzora pribavi podatke koji upućuju na nepravilnosti ili kršenja zakona dužna je da, u roku od 15 dana od dana uočene nepravilnosti ili kršenja zakona, podnese prijavu ili inicijativu nadležnom organu.

Izvještaj o sprovedenom nadzoru u toku izborne kampanje i izvršenoj kontroli finansiranja izborne kampanje političkih subjekata, Agencija izrađuje i objavljuje na svojoj internet stranici, 60 dana od dana proglašenja konačnih rezultata izbora.

Način vršenja kontrole i nadzora tokom izborne kampanje bliže će se urediti Pravilnikom koji donosi Agencija.

Primjena pravila upravnog postupka

Član 59

Na postupak utvrđivanja povrede ovog zakona shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak.

Mjere

Član 60

Agencija izriče mjeru upozorenja političkom subjektu ako u postupku kontrole utvrdi nedostatke​​ koji se mogu ukloniti.

Ako politički subjekt ne postupi po mjeri upozorenja, do isteka roka koji je u odluci određen, a koji ne može biti kraći od deset ni duži od 30 dana, ili se radi o kršenju ovog zakona čiji se nedostaci ne mogu otkloniti, Agencija podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudom.

Za kršenje odredaba ovog zakona koje se odnose na finansiranje izborne kampanje Agencija može izreći političkom subjektu mjere potpunog ili djelimičnog gubitka prava na prenos budžetskih sredstava za finansiranje izborne kampanje iz člana 20 ovog zakona ili mjeru obustave prenosa budžetskih sredstava za finansiranje izborne kampanje, u skladu i na način propisan ovim zakonom.

U slučaju nedostavljanja izvještaja od strane političkog subjekta u propisanim rokovima i na propisani način, neotvaranja žiro računa u izbornoj kampanji ili nedostavljanja odluke o određivanju odgovornog lica, Agencija političkom subjektu​​ izriče mjeru obustave prenosa budžetskih sredstava za finansiranje troškova izborne kampanje.

Obustava prenosa budžetskih sredstava za finansiranje troškova izborne kampanje iz stava 4 ovog člana traje do urednog ispunjenja obaveze, a najkasnije do isteka roka za zatvaranje posebnog žiro računa u izbornoj kampanji iz člana 25 ovog zakona.

Ako obaveza nije uredno ispunjena do roka propisanog za zatvaranje posebnog računa iz člana 25 ovog zakona, Agencija će tom političkom subjektu izreći mjeru potpunog gubitka budžetskih sredstava za finansiranje troškova izborne kampanje.

Agencija izriče mjeru potpunog gubitka prava na budžetska sredstva za finansiranje troškova izborne kampanje političkom subjektu u slučaju osude političkog subjekta za prekršaj iz člana 66 stav 1 tač. 1, 6, 20, 29 i 40 ovog zakona.

Političkom subjektu Agencija izriče​​ mjeru djelimičnog gubitka pripadajućeg iznosa budžetskih sredstava za finansiranje troškova izborne kampanje, ukoliko taj politički subjekt prekorači najviši dozvoljeni iznos iz člana 18 ovog zakona.

Mjera djelimičnog gubitka budžetskih sredstava za troškove finansiranje izborne kampanje izriče se u onolikom iznosu za koliko je prekoračen najviši dozvoljeni iznos iz člana 18 ovog zakona.

Ako je iznos prekoračenja najvišeg dozvoljenog iznosa veći od pripadajućeg iznosa budžetskih sredstava za finansiranje troškova izborne kampanje Agencija će tom političkom subjektu izreći mjeru potpunog gubitka budžetskih sredstava za finansiranje troškova izborne kampanje koji u skladu sa članom 20 ovog zakona pripada​​ tom političkom subjektu.

Za kršenje odredaba ovog zakona koje se odnose na finansiranje redovnog rada političkog subjekta, Agencija može izreći političkom subjektu mjeru obustave prenosa budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ili mjeru gubitka​​ ovih sredstava, u skladu i na način propisan ovim zakonom.

U slučaju nedostavljanja izvještaja u vezi finansiranja redovnog rada političkog subjekta Agencija izriče političkom subjektu mjeru obustave prenosa budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkog subjekta.

Privremena obustava prenosa budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada tom političkom subjektu traje do urednog ispunjenja obaveze, ali najduže do kraja budžetske godine u kojoj je politički subjekt dužan dostaviti izvještaj​​ nadležnom organu za prethodnu godinu.

Ako je obaveza iz stava 12 ovog člana uredno ispunjena najkasnije do kraja budžetske godine, danom izvršenja prestaje privremena obustava prenosa sredstava iz stava 13 ovog člana, a prenos sredstava se isplaćuje političkom subjektu bez umanjenja.

Ako obaveza iz stava 12 ovog člana nije uredno ispunjena do kraja budžetske godine, politički subjekt gubi pravo na prenos budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada za tu budžetsku godinu, u iznosu koji mu pripada, u​​ skladu sa članom 13 ovog zakona, od dana isteka roka za dostavu izvještaja do završetka budžetske godine.

Odluku o gubitku prava iz stava 15 ovog člana donosi Agencija.

Član 61

Odluka Agencije iz člana 60 ovog zakona konačna je i protiv te odluke se može pokrenuti upravni spor.

Odluku iz člana 60 ovog zakona Agencija dostavlja Ministarstvu, odnosno organu lokalne uprave.

Shodna primjena

Član 62

Sredstva prikupljena suprotno ovom zakonu oduzeće se u skladu sa Zakonom o prekršajima.

Revizija

Član 63

Državna revizorska institucija vrši reviziju godišnjih konsolidovanih finansijskih izvještaja, na osnovu koje daje mišljenje i preporuke za otklanjanje nepravilnosti i preduzima druge mjere, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim su utvrđena prava, obaveze i način rada te institucije.

IX. KAZNENE ODREDBE

Prekršaji

Član 64

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) ne donese odluku o prilogu i ne dostavi je primaocu priloga (član 7 stav 5);

2) za finansiranje političkog subjekta uplati više od 20.000 eura na godišnjem nivou (član 15 stav 4);

3) pruža usluge medijskog oglašavanja izborne kampanje, a ne dostavi Agenciji cjenovnik usluga medijskog oglašavanja u izbornoj kampanji u roku od deset dana od dana raspisivanja izbora (član 16 stav 6);

4) postupi suprotno članu 16 stav 7 ovog zakona;

5) ne odredi cijenu za sve pružene usluge političkim subjektima u cjenovniku koji dostavlja Agenciji (član 16 stav 8);

6) mijenja cjenovnik iz člana 16 stav 6 ovog zakona u toku izborne kampanje (član 16 stav 9);

7) pruža usluge medijskog oglašavanja u izbornoj kampanji, a ne dostavi Agenciji ugovore zaključene sa političkim subjektima u vezi sa izbornom kampanjom u roku od pet dana od dana zaključenja ugovora (član 16 stav 10);

8) za finansiranje izborne kampanje izvrši uplatu ili prilog u vrijednosti većoj od 20.000 eura (član 29 stav 3);

9) u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora​​ vodi medijsku i javnu kampanju u ime ili za potrebe političkih subjekata (član 33 stav 3);

10) da prilog političkom subjektu, a protiv njega je poreski organ pokrenuo postupak prinudne naplate donošenjem zaključka o prinudnoj naplati poreske obaveze (član​​ 33 stav 6);

11) da prilog političkom subjektu a u trajanju od tri mjeseca nije izmirilo dospjele obaveze prema zaposlenima (član 33 stav 7);

12) pruži finansijsku, materijalnu ili nenovčanu podršku političkom subjektu radi političke ili bilo kakve druge protivusluge, privilegije ili lične koristi (član 34 stav 1);

13) da prilog u novcu ili obliku proizvoda ili usluga preko trećih lica (posrednika) (član 34 stav 2);

14) postupi suprotno članu 38 stav 3 ovog zakona;

15) u periodu od dana raspisivanja do dana​​ održavanja izbora, kao i mjesec dana nakon održavanja izbora vrši otpis dugova građanima, uključujući račune za utrošenu električnu energiju, vodu, kao i račune za sve vrste javnih usluga (član 42 stav 1);

16) ne objavljuje sedmodnevno na internet stranici​​ sve izdate putne naloge za upravljanje službenim vozilima, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora (član 43 stav 3);

17) ne dostavi Agenciji, na nedeljnom nivou, putne naloge iz člana 43 stav 3 ovog zakona (član 43 stav 4);

18) u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora zaposli lice na određeno vrijeme, odnosno zaključi ugovor za obavljanje privremenih i povremenih poslova suprotno članu 44 stav 1 ovog zakona;

19) sve odluke o zapošljavanju koje su donijete u skladu sa zakonima kojima​​ se uređuju radni odnosi, prava i obaveze državnih službenika i namještenika i obligacioni odnosi, sa kompletnom pratećom dokumentacijom ne dostavi Agenciji u roku od tri dana od dana donošenja odluke (član 44 stav 2);

20) u roku i na način koji odredi Agencija ne dostavi tražene podatke i obavještenja, odnosno ne stavi na uvid traženu dokumentaciju u skladu sa zakonom (član 57 stav 3);

21) ne postupi u skladu sa članom 57 stav 4 ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 2.000 eura.

Član 65

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj politički subjekt, ako:

1) ne dostavi Agenciji izvještaj o medijskom oglašavanju u izbornoj kampanji u roku​​ od sedam dana prije dana održavanja izbora (član 16 stav 3);

2) ne dostavi izvještaj iz člana 16 stav 3 u skladu sa članom 16 stav 4 ovog zakona;

3) do zatvaranja posebnog računa sredstva ne prenese na svoj redovni račun u slučaju da na posebnom računu za​​ finansiranje izborne kampanje, nakon izmirenja svih obaveza, ostanu neutrošena sredstva (član 17 stav 6);

4) višak sredstava za finansiranje izborne kampanje prikupljenih iz privatnih izvora ne prebaci na stalni žiro račun političkog subjekta ili političkih subjekata u skladu sa međusobnim sporazumom (član 24 stav 8);

5) ne izvrši povraćaj sredstava u budžet Crne Gore, odnosno budžet lokalne samouprave ukoliko ukupan iznos sredstava na stalnom žiro računu političkog subjekta pređe iznos iz člana 15 st. 1 i​​ 2 ovog zakona (član 24 stav 9);

6) ne vrati neutrošena sredstva uplatiocima srazmjerno uplaćenom iznosu ili ih ne uplati u državni budžet, ukoliko odustane od podnošenja izborne liste, povuče izbornu listu, nadležna izborna komisija donese rješenje o odbacivanju izborne liste koju je podnio ili ukoliko nadležna izborna komisija donese rješenje kojim se odbija proglašenje izborne liste koju je podnio (član 26 stav 1);

7) postupi suprotno članu 26 stav 2 ovog zakona;

8) postupi suprotno članu 26 stav 3 ovog zakona;

9) ne odredi lice odgovorno za namjensko trošenje sredstava i za podnošenje izvještaja narednog dana od dana potvrđivanja izborne liste (član 27 stav 1);

10) potpis odgovornog lica ne deponuje kod institucije ovlašćene za poslove platnog prometa (član 27 stav 3);

11) u roku od tri dana od dana određivanja lica iz člana 27 stav 1 ovog zakona, ne obavijesti Agenciju, kao i o svakoj promjeni koja se odnosi na status tog lica (član 27 stav 4);

12) koristi prostorije državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave i organa lokalne uprave, javnih ustanova, državnih fondova i privrednih društava čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave za pripremu i realizaciju aktivnosti kampanje, ukoliko​​ se isti uslovi ne obezbijede svim učesnicima u izbornom procesu (član 36 stav 1);

13) vrši distribuciju propagandnog materijala i prikuplja​​ potpise podrške za predaju izborne liste političkog subjekta i predaju kandidature kandidata za izbor Predsjednika Crne Gore u državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, javnim ustanovama, državnim fondovima i privrednim društvima čiji je osnivač ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave (član 36 stav 2).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u političkom subjektu novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 2.000 eura.

Član 66

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj politički subjekt, ako:

1) privatne izvore iz člana 7 stav 1 ovog zakona ne prikuplja preko odgovarajućeg žiro računa (član 7 stav 11);

2) stiče udio ili akcije u privrednom društvu (član 8 stav 1);

3) stiče prihod od promotivne ili komercijalne djelatnosti (član 8 stav 2);

4) koristi budžetska sredstava za lične potrebe kandidata političkog subjekta (član 9 stav 3);

5) prikupi sredstva iz privatnih izvora za redovan rad u tekućoj kalendarskoj godini u iznosu većem od 100% sredstava koja mu pripadaju iz budžetskih sredstava u skladu sa članom 13 stav 4 ovog zakona (član 15 stav 1);

6) prikupi sredstva iz privatnih izvora u iznosu većem od 10% ukupnih sredstava iz člana 13 stav 1 ovog zakona ukoliko nema pravo na budžetska sredstva (član 15 stav 2);

7) odluku o visini članarine za tekuću godinu ne dostavi Agenciji najkasnije do kraja januara tekuće godine (član 15 stav 3);

8) sredstva iz člana 15 stav 4 ovog zakona pređu ukupan iznos sredstava koja politički subjekti mogu koristiti za redovan rad i finansiranje troškova izborne kampanje (član 15 stav 5);

9) troškovi izborne kampanje pređu iznos sredstava iz člana 20 stav 1 ovog zakona (član 16 stav 12);

10)​​ sredstva sa redovnog računa prikupljena za redovan rad koristi za izbornu kampanju suprotno članu 17 stav 1 ovog zakona;

11) sredstva iz člana 17 stav 1 ovog zakona ne uplati na poseban račun za finansiranje izborne kampanje iz člana 24​​ stav 1 ovog zakona​​ (član 17 stav 2);

12) sopstvena sredstva uplati na poseban račun za finansiranje izborne kampanje nakon dana zatvaranja posebnog računa (član 17 stav 3);

13) uplaćena sredstva na posebnom računu za finansiranje izborne kampanje koristi suprotno članu 17 stav 4 ovog zakona;

14) sredstva sa posebnog računa koja su prikupljena za finansiranje izborne kampanje, koristi suprotno članu 18 stav 1 ovog zakona;

15) utroši sredstva sa posebnog računa iz člana 24 stav 1 ovog zakona, u iznosu koji premašuje najviši dozvoljeni iznos koji je utvrđen ovim zakonom, nakon odluke nadležne izborne komisije o potvrđivanju izborne liste političkog subjekta (član 18 stav 2);

16) sredstva sa posebnog računa iz člana 24 stav 1 ovog zakona koja su prikupljena za finansiranje izborne​​ kampanje koristi suprotno članu 19 stav 1 ovog zakona;

17) sredstva iz člana 19 stav 1 ovog zakona koristi za podmirenje ličnih troškova političkog subjekta, odnosno kandidata na izbornoj listi čiji je podnosilac politički subjekt i njegovih članova porodice (član 19 stav 2);

18) prikuplja sredstva za finansiranje troškova izborne kampanje iz privatnih izvora suprotno članu 23 stav 1 ovog zakona;

19) za finansiranje troškova izborne kampanje za izbor poslanika i odbornika uplati veći iznos od tridesetostrukog iznosa sredstava koja mu pripadaju u smislu člana 20 stav 2 ovog zakona (član 23 stav 2);

20) u svrhu prikupljanja sredstava za finansiranje troškova izborne kampanje ne otvori poseban žiro račun kod institucije ovlašćene za poslove platnog prometa, najkasnije narednog dana od dana potvrđivanja izborne liste (član 24 stav 1);

21) u roku od tri dana od dana otvaranja posebnog žiro računa ne obavijesti Agenciju (član 24 stav 1);

22) poseban žiro račun iz člana 24 stav 1 ovog zakona koristi u druge svrhe (član 24 stav 1);

23) započne izbornu kampanju prije potvrđivanja izborne liste a ne otvori poseban račun iz člana 24 stav 1 ovog zakona (član 24 stav 2);

24) sva sredstva namijenjena za finansiranje izborne kampanje ne uplati na račun iz člana 24 stav 1 ovog zakona i sva plaćanja troškova izborne kampanje ne vrši sa tog računa, do zatvaranja posebnog računa (član 24 stav 3);

25) poseban žiro račun iz člana 24 ovog zakona ne zatvori u roku od 90 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora (član 25 stav 1);

26) u roku od tri dana od dana zatvaranja posebnog žiro računa ne obavijesti Agenciju (član 25 stav 1);

27) u roku od tri dana od dana zatvaranja posebnog žiro​​ računa ne dostavi Agenciji dokaz o zatvaranju istog (član 25 stav 1);

28) prikupi sredstva iz privatnih izvora za finansiranje troškova izborne kampanje u iznosu većem od ukupnog iznosa sredstava iz člana 28 stav 1 ovog zakona (član 29 stav 2);

29) u svrhu​​ prikupljanja sredstava za finansiranje troškova izborne kampanje kandidat ne otvori poseban žiro račun kod institucije ovlašćene za poslove platnog prometa, najkasnije narednog dana od dana potvrđivanja kandidature, odnosno utvrđivanja liste kandidata (član 30 stav 1);

30) u roku od tri dana od dana otvaranja posebnog žiro računa ne obavijesti Agenciju (član 30 stav 1);

31) poseban žiro račun iz člana 30 stav 1 ovog zakona koristi u druge svrhe (član 30 stav 1);

32) započne izbornu kampanju prije potvrđivanja kandidature, odnosno utvrđivanja liste kandidata, a ne otvori račun iz člana 30 stav 1 ovog zakona prije početka izborne kampanje (član 30 stav 2);

33) sva sredstva namijenjena za finansiranje izborne kampanje ne uplati na račun iz člana 30 stav 1 ovog​​ zakona (član 30 stav 3);

34) sva plaćanja troškova izborne kampanje ne vrši sa računa iz člana 30 stav 1 ovog zakona (član 30 stav 3);

35) troškovi izborne kampanje političkog subjekta pređu iznos sredstava iz čl. 28 i 29 ovog zakona (član 30 stav 5);

36)​​ poseban žiro račun iz člana 30 ovog zakona ne zatvori u roku od 90 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora (član 31 stav 1);

37) u roku od tri dana od dana zatvaranja posebnog žiro računa ne obavijesti Agenciju (član 31 stav 1);

38) u roku od​​ tri dana od dana zatvaranja posebnog žiro računa ne dostavi Agenciji dokaz o zatvaranju istog (član 31 stav 1);

39) primi materijalnu i finansijsku pomoć i nenovčane priloge od: drugih država, privrednih društava i pravnih lica van teritorije Crne Gore, fizičkih lica i preduzetnika koja nemaju biračko pravo u Crnoj Gori, anonimnih darodavaca, javnih ustanova, pravnih lica i privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, sindikata, vjerskih zajednica i organizacija, nevladinih organizacija, kazina, kladionica i drugih priređivača igara na sreću (član 33 stav 1);

40) se zadužuje kod fizičkih lica (član 33 stav 4);

41) obeća ili stavi u izgled političku ili bilo kakvu drugu protivuslugu, privilegiju ili ličnu korist fizičkom ili pravnom licu radi pribavljanja finansijske, materijalne ili nenovčane podrške (član 34 stav 1);

42) primi prilog u novcu ili obliku proizvoda ili usluga preko trećih lica (posrednika) (član 34 stav 2);

43) prikriva privatne izvore finansiranja i iznose skupljene iz privatnih izvora finansiranja (član 34 stav 3);

44) ne vodi računovodstvenu evidenciju o prihodima, imovini i rashodima po porijeklu (posebno za sredstva iz javnih i privatnih izvora), visini i strukturi prihoda, imovine i rashoda, u skladu sa propisom Ministarstva (član 48​​ stav 1);

45) ne podnese završni račun i godišnji konsolidovani finansijski izvještaj organu uprave nadležnom za vođenje jedinstvenog registra poreskih obveznika, Državnoj revizorskoj instituciji i Agenciji, najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu godinu (član 48 stav 2);

46) ne dostavi, kao propratna dokumenta, Državnoj revizorskoj instituciji i Agenciji finansijske izvještaje i izvještaje o imovini svih pravnih lica i privrednih društava koje je osnovao ili u kojima ima vlasnički udio, koji obuhvata izbornu kampanju i redovan rad (član 48 stav 3);

47) u izvještaju ne navede tačne i potpune podatke (član 48 stav 4);

48) svojim aktima ne uredi način vršenja unutrašnje kontrole finansijskog poslovanja (član 49 stav 1);

49) ne odredi lice odgovorno za finansijsko poslovanje, ne propiše način ostvarivanja uvida člana subjekta u prihode i rashode subjekta i ne donese finansijski plan i program rada do kraja tekuće za narednu godinu (član 49 stav 2);

50) u roku od 30 dana od dana održavanja izbora ne podnese Agenciji izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za izbornu kampanju, sa pratećom dokumentacijom (član 50 stav 1);

51) izvještaj iz člana 50 stav 1 ovog zakona ne dostavi u štampanoj i elektronskoj formi na obrascu koji utvrdi Agencija (član 50 stav 2);

52) ne dostavi objedinjen izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava Agenciji, u roku od 30 dana od dana održavanja izbora, u slučaju ako se za više izbora koji se održavaju u istom danu vodi zajednička izborna kampanja (član 50 stav 3);

53) uz izvještaje iz člana 50 st. 1 i 3 ovog zakona ne dostavi izvode iz banke koji prikazuju sve prihode i rashode sa tih računa u periodu od njihovog otvaranja do dana podnošenja izvještaja sa dokumentacijom (član 50 stav 5);

54) petnaestodnevno u toku izborne kampanje ne dostavlja Agenciji izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica (član 53 stav 1);

55) pet dana prije dana održavanja izbora ne dostavi Agenciji privremeni izvještaj o troškovima izborne kampanje (član 54 stav 1);

56) u toku trajanja izborne kampanje ne vode i redovno ne ažuriraju evidencije o sredstvima prikupljenim iz privatnih izvora​​ i troškovima izborne kampanje (član 58 stav 1);

57) na zahtjev i u roku koji odredi Agencija, a ne dužem od tri dana, ne dostavi podatke koji su Agenciji potrebni za obavljanje poslova iz njene nadležnosti (član 58 stav 3).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u političkom subjektu novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 2.000 eura.

Član 67

Novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj odgovorno lice Agencije, ako:

1) o rezultatima kontrole ne sačini zapisnik i isti ne dostavi subjektu kontrole i ne objavi ga na internet stranici Agencije (član 5 stav 2);

2) najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema odluke o visini članarine političkog subjekta za tekuću godinu istu ne objavi na svojoj internet stranici (član 15 stav 3);

3) ne uredi obrazac izvještaja iz člana 16 stav 4 ovog zakona i isti ne objavi na svojoj internet stranici i ne dostavi političkim subjektima (član 16 stav 5);

4) u roku od pet dana od dana prijema, cjenovnike i ugovore iz člana 16 st. 6 i 10 ovog zakona ne objavi na svojoj internet stranici (član 16 stav 11);

5) ne donese rješenje o visini iznosa sredstava koja politički subjekt može utrošiti za finansiranje izborne kampanje u roku od tri dana od dana potvrđivanja izborne liste (član​​ 18 stav 3);

6) ne vodi računa o zaštiti ličnih podataka koji se nalaze u dostavljenim podacima i dokumentaciji iz člana 40 st. 1 i 2 ovog zakona (član 40 stav 8);

7) odmah nakon prijema ne dostavi Odboru putne naloge iz člana 43 stav 3 ovog zakona koji se​​ dostavljaju Agenciji na nedeljnom nivou (član 43 stav 4);

8) dostavljena akta iz člana 44 stav 2 ovog zakona, u roku od sedam dana od dana dostavljanja, ne objavi na svojoj internet stranici (član 44 stav 3);

9) dostavljena akta, podatke i dokumenta iz čl.​​ 38, 39, 40, 41, 43 i 44 ovog zakona, koje organi i pravna lica dostavljaju Agenciji, u roku od tri dana od dana dostavljanja, ne objavi na svojoj internet stranici (član 46 stav 5);

10) u roku od sedam dana od dana prijema ne objavi na svojoj internet stranici sva dokumenta iz člana 48 st. 2 i 3 ovog zakona (član 48 stav 6);

11) ne objavi na svojoj internet stranici izvještaje iz člana 50 ovog zakona, u roku od sedam dana od dana prijema (član 51);

12) ne objavi na svojoj internet stranici izvještaje iz člana 52 stav 1 ovog zakona, najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema (član 52 stav 2);

13) ne objavi izvještaj iz člana 53 stav 1 ovog zakona na svojoj internet stranici u roku od sedam dana od dana prijema (član 53 stav 3);

14) ne objavi na svojoj internet stranici izvještaj iz člana 54 stava 1 ovog zakona, u roku od 24 časa od časa prijema (član 54 stav 3);

15) ne donese odluku o pokretanju ili nepokretanju postupka po prijavi fizičkog ili pravnog lica (član 56 stav 3);

16) u pisanoj formi ne obavijesti podnosioca prijave o odluci da pokrene ili ne pokrene postupak po podnešenoj prijavi, u roku od 15 dana od dana podnošenja prijave (član 56 stav 4).

Član 68

Novčanom kaznom u iznosu od 200 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj odgovorno lice u državnom organu, organu državne uprave, organu lokalne samouprave, organu lokalne uprave, javnoj ustanovi, državnom fondu i privrednom društvu čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave, ako:

1) ne obezbijedi​​ budžetska sredstva za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u Skupštini u skladu sa članom 13 stav 1 ovog zakona;

2) ne obezbijedi sredstva za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u skupštini opštine u skladu sa članom 13 stav 2 ovog zakona;

3) ne obezbijedi sredstva za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u skupštini opštine u skladu sa članom 13 stav 3 ovog zakona;

4) ne prenese sredstva iz člana 13 stav 4 ovog zakona političkim subjektima mjesečno do petog u mjesecu za prethodni mjesec (član 13 stav 8);

5) ne objavi na svojoj internet stranici, do petog u mjesecu za prethodni mjesec, iznos sredstava iz člana 13 stav 4 ovog zakona, kao i iznos neizmirenih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata (član 13​​ stav 9);

6) ne obustavi uplatu sredstava iz člana 13 stav 4 ovog zakona političkom subjektu, ako u predviđenom roku iz člana 48 ovog zakona ne​​ podnese godišnji konsolidovani finansijski izvještaj za prethodnu godinu (član 13 stav 10);

7) ne obezbijedi budžetska sredstva za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima u Skupštini u skladu sa članom 14 stav 1 ovog zakona;

8) ne obezbijedi budžetska sredstva za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima u skupštini opštine u skladu sa članom 14 stav 2 ovog zakona;

9) ne obezbijedi budžetska sredstva za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima u skupštini opštine u skladu sa članom 14 stav 3 ovog zakona;

10) ne prenese sredstva iz člana 14 stav 4 ovog zakona mjesečno političkom subjektu, do petog u mjesecu za prethodni mjesec, na podračun ženske organizacije (član 14​​ stav 7);

11)​​ na objavi na svojoj internet stranici, do petog u mjesecu za prethodni mjesec, iznos sredstava iz člana 14 stav 4 ovog zakona, kao i iznos neizmirenih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima (član​​ 14 stav 8);

12) ne obustavi uplatu sredstava iz člana 14 stav 4 ovog zakona političkom subjektu, ako u roku iz člana 48 ovog zakona ne podnese godišnji konsolidovani finansijski izvještaj za prethodnu godinu koji sadrži poseban izvještaj o načinu i namjeni​​ utroška sredstava iz člana 14 ovog zakona (član 14 stav 9);

13) ne donese odluku o visini budžetskih sredstava iz člana 15 stav 1 ovog zakona najkasnije do 31. januara tekuće godine i ne objavi je na svojoj internet stranici u roku od sedam dana od dana donošenja odluke (član 15 stav 6);

14) ne obezbijedi budžetska sredstva za finansiranje troškova izborne kampanje iz člana 16 stav 1 ovog zakona za izbor poslanika i odbornika u skladu sa članom 20 stav 1 ovog zakona;

15) sredstva iz člana 20 stav 1 ovog zakona u visini od 20% ne raspodijeli u jednakim iznosima političkim subjektima, u roku od osam dana od isteka roka za dostavljanje izbornih lista (član 20 stav 2);

16) sredstva iz člana 20 stav 1 ovog zakona u visini od 80% ne raspodijeli političkim subjektima koji su osvojili mandate, srazmjerno broju osvojenih mandata (član 20 stav 3);

17) sredstva iz člana 20 stav 3 ovog zakona ne raspodijeli u roku od deset dana od dana kad politički subjekti dostave Agenciji izvještaje o sredstvima prikupljenim i utrošenim za izbornu kampanju sa propratnom dokumentacijom iz člana 50 ovog zakona (član 20 stav 4);

18) sredstva iz člana 20 stav 3 ovog zakona ne prenese političkim subjektima, nakon dobijanja obavještenja od nadležne izborne komisije o broju osvojenih mandata​​ i obavještenja Agencije o ispunjenju uslova iz člana 20 stav 4 ovog zakona (član 21 stav 1);

19) akt o prenosu sredstava iz člana 21 stav 1 ovog zakona, sa odgovarajućom dokumentacijom, ne objavi na svojoj internet stranici, u roku od sedam dana od dana njegovog donošenja (član 21 stav 2);

20) ne obezbijedi budžetska sredstva za finansiranje troškova izborne kampanje kandidata za izbor Predsjednika Crne Gore u skladu sa članom 28 stav 1 ovog zakona;

21) sredstva iz člana 28 stav 2 tačka 2 i stava 3 tač. 2​​ i 3 ovog zakona ne raspodijeli nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora i u roku od sedam dana od dana dostavljanja Agenciji izvještaja o sredstvima prikupljenim i utrošenim za izbornu kampanju sa propratnom dokumentacijom iz člana 50 ovog zakona (član 28 stav 4);

22) vrši plaćeno reklamiranje u Crnoj Gori koje na bilo koji način može favorizovati političke subjekte ili njihove predstavnike u toku izborne kampanje (član 37);

23) je mjesečna potrošnja u državnim i lokalnim budžetskim potrošačkim jedinicama veća od prosječne mjesečne potrošnje u prethodnih šest mjeseci od dana raspisivanja do dana održavanja izbora osim u slučajevima vanrednog stanja u skladu sa zakonom (član 38 stav 1);

24) se izbori održavaju u prvoj polovini godine, a mjesečna potrošnja u budžetskim potrošačkim jedinicama bude veća od iznosa određenog mjesečnim planom potrošnje koji utvrdi Ministarstvo ili organ lokalne uprave na početku fiskalne godine (član 38 stav 2);

25) je mjesečna potrošnja u javnim preduzećima, pravnim licima koja vrše javna ovlašćenja, odnosno djelatnost od javnog interesa na osnovu ugovora sa nadležnim organom i privrednim društvima koja su u vlasništvu države ili jedinice lokalne samouprave u skladu sa zakonom kojim se uređuje prevencija i spriječavanje korupcije veća od prosječne mjesečne potrošnje u prethodnih šest mjeseci od dana raspisivanja do dana održavanja izbora osim u slučajevima vanrednog stanja u skladu sa zakonom (član 38 stav 3);

26) je mjesečna potrošnja u državnim ustanovama za obavljanje poslova​​ socijalne i dječje zaštite i državnim i lokalnim organima nadležnim za poslove poljoprivrede veća od prosječne mjesečne potrošnje u posljednjih šest mjeseci prethodne godine (član 38 stav 4);

27) od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, kao i mjesec dana nakon održavanja izbora, sedmodnevno na svojoj internet stranici ne objavljuje analitičke kartice sa svih računa koje imaju u svom posjedu (član 38 stav 5);

28) od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, kao i mjesec dana nakon održavanja izbora, analitičke kartice sa svih računa koje imaju u svom posjedu sedmodnevno ne dostavljaju Odboru i Agenciji (član 38 stav 5);

29) u periodu od šest mjeseci prije roka predviđenog za održavanje izbora, računajući kao rok predviđen za održavanje izbora datum​​ na koji su izbori bili održani u tekućem mandatu, ustupi svoju mehanizaciju i opremu trećim licima na upotrebu bez posebne odluke i bez ugovora sa naknadom, izuzev u slučajevima sanacije štete nastale usljed elementarnih nepogoda, požara ili sprečavanja širenja epidemije zaraznih bolesti (član 39 stav 1);

30) ne objavi na zvaničnoj internet stranici i ne dostavi Agenciji i Odboru u roku od tri dana od dana donošenja sve odluke, ugovore i naloge za upotrebu mehanizacije i opreme van osnovne djelatnosti (član 39 stav 2);

31) isplati odnosno dodijeli jednokratnu novčanu pomoć, suprotno članu 40 stav 1 ovog zakona;

32) je mjesečna potrošnja u pogledu materijalnih davanja iz socijalne zaštite u nadležnosti jedinice lokalne samouprave, u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava i obavljanje djelatnosti socijalne i dječije zaštite, veća od 20% prosječne mjesečne potrošnje za ova davanja u trećem kvartalu prethodne budžetske godine (član 40 stav 2);

33) dodijeli socijalna davanja u godini u kojoj se održavaju lokalni ili parlamentarni izbori, iz tekuće budžetske rezerve sa državnog i sa lokalnog nivoa (član 40 stav 3);

34) podatke iz člana 40 st. 5 i 6 ovog zakona ne objavi na svojoj internet stranici i ne dostavi na sedmodnevnom nivou Odboru i Agenciji (član 40 stav​​ 7);

35) ne objavi na svojoj internet stranici, na sedmodnevnom nivou, izvode iz državnog trezora, kao i analitičku karticu o potrošnji sredstava​​ iz budžetske rezerve u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora (član 41 st. 1 i 2);

36) podatke iz člana 41 st. 1 i 2 ovog zakona, kao i sve odluke kojima su opredijeljene i plaćena sredstva, na sedmodnevnom nivou ne dostavi Odboru i Agenciji (član 41 stav 3);

37) uvodi nove ili jednokratne subvencije za struju i subvencije u plaćanju komunalnih usluga u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, i u slučaju prijevremenih izbora u periodu od dana njihovog raspisivanja do dva mjeseca od utvrđivanja konačnih rezultata izbora (član 42 stav 2);

38) vrši otpis obaveza po osnovu oprosta poreza na dodatu vrijednost, ostalih poreza i parafiskalnih dažbina u periodu od raspisivanja izbora do dva mjeseca nakon utvrđivanja konačnih rezultata izbora (član 42 stav 3);

39) ne objavljuje sedmodnevno na internet stranici sve izdate putne naloge za upravljanje službenim vozilima, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora (član 43 stav 3);

40) ne dostavi Agenciji, na nedeljnom nivou, putne naloge iz člana​​ 43 stav 3 ovog zakona (član 43 stav 4);

41) u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora zaposli lice na određeno vrijeme, odnosno zaključi ugovor za obavljanje privremenih i povremenih poslova suprotno članu 44 stav 1 ovog zakona;

42) sve odluke o zapošljavanju koje su donijete u skladu sa zakonima kojima se uređuju radni odnosi, prava i obaveze državnih službenika i namještenika i obligacioni​​ odnosi, sa kompletnom pratećom dokumentacijom ne dostavi Agenciji u roku od tri dana od dana donošenja​​ odluke (član 44 stav 2);

43) u roku i na način koji odredi Agencija ne dostavi tražene podatke i obavještenja, odnosno ne stavi na uvid traženu dokumentaciju u skladu sa zakonom (član 57 stav 3).

Član 69

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj kandidat za izbor Predsjednika Crne Gore, ako:

1) prikuplja sredstva iz privatnih izvora suprotno članu 29 stav 1 ovog zakona;

2) ne izvrši povraćaj sredstava u budžet Crne Gore ukoliko sredstva za finansiranje izborne kampanje prikupljena iz privatnih izvora pređu iznos iz člana 29 stav 2 ovog zakona (član 30 stav 4);

3) ne odredi odgovorno lice za namjensko trošenje sredstava i za podnošenje izvještaja, narednog dana od dana potvrđivanja kandidature, odnosno utvrđivanja liste kandidata (član 32 stav 1);

4) potpis odgovornog lica ne deponuje kod institucije ovlašćene za poslove platnog prometa (član 32 stav 2);

5) ne obavijesti Agenciju u roku od tri dana od dana određivanja lica iz člana 32 stav 1 ovog zakona, kao i o svakoj promjeni koja se odnosi na status tog lica (član 32 stav 3);

6) ne sačmi izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za izbornu kampanju i ne podnese ga Agenciji, sa pratećom dokumentacijom, u roku od​​ 30 dana od dana održavanja izbora (član 50 stav 1);

7) ne dostavi uz izvještaje iz člana 50 st.​​ 1 i 3 ovog zakona izvode iz banke koji prikazuju sve prihode i rashode sa tih računa, u periodu od njihovog otvaranja do dana podnošenja izvještaja sa dokumentacijom (član 50 stav 5);

8) ne dostavi Agenciji izvještaj o prihodima i imovini, za sebe, bračnog ili vanbračnog supružnika i djecu ukoliko žive u zajedničkom domaćinstvu, u roku od 15 dana od dana podnošenja kandidature, na način i obrascu propisanom od strane Agencije (član 52 stav 1).

Član 70

Novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako:

1) na mjesečnom nivou uplati članarinu koja pređe iznos od 10% prosječne mjesečne neto zarade u Crnoj Gori za prethodnu godinu (član 7 stav 2);

2) za finansiranje političkog subjekta uplati više od 5.000 eura na godišnjem nivou (član 15 stav 4);

3) za finansiranje izborne kampanje izvrši uplatu ili prilog u vrijednosti većoj od 5.000 eura (član 29 stav 3);

4) je pravosnažno osuđeno za krivično djelo sa elementima korupcije i organizovanog kriminala a finansira političkog subjekta (član 33 stav 2);

5) u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora vodi medijsku i javnu kampanju u ime ili za potrebe političkih subjekata (član 33 stav 3);

6) da prilog političkom subjektu, a povezano je sa pravnim licima, privrednim društvima i preduzetnicima koji su, na osnovu ugovora sa nadležnim organima, u skladu sa zakonom, vršili poslove od javnog interesa ili su zaključili ugovor u​​ postupku javnih nabavki, u periodu od dvije godine koji prethodi zaključivanju ugovora, za vrijeme​​ trajanja tog poslovnog odnosa, kao i dvije godine nakon prestanka tog poslovnog odnosa (član 33 stav 5);

7) da prilog političkom subjektu, a u odnosu na koje je poreski organ pokrenuo postupak prinudne naplate donošenjem zaključka o prinudnoj naplati poreske obaveze (član 33 stav 6);

8) pruži finansijsku, materijalnu ili nenovčanu podršku političkom subjektu radi političke ili bilo kakve druge protivusluge, privilegije ili lične koristi (član 34 stav 1);

9) je u toku radnog vremena angažovano na aktivnostima izborne kampanje (član 44 stav 4);

10) u roku i na način koji odredi Agencija ne dostavi​​ tražene podatke i obavještenja, odnosno ne stavi na uvid traženu dokumentaciju u skladu sa zakonom (član 57 stav 3).

Za prekršaj iz stava 1 tačka 3 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 200 eura do 4.000 eura.

Zastarjelost pokretanja prekršajnog postupka i prekršajnog gonjenja

Član 71

Prekršajni postupak za prekršaje iz čl. 64 do 70 ovog zakona ne može se pokrenuti ako proteknu tri godine od dana kad je prekršaj izvršen.

Zastarjelost prekršajnog gonjenja nastaje u svakom slučaju kad​​ protekne šest godina od dana kad je izvršen prekršaj iz čl. 64 do 70 ovog zakona.

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Podzakonski akti za sprovođenje zakona

Član 72

Podzakonske akte za sprovođenje ovog zakona, Državna izborna komisija i Ministarstvo donijeće u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Podzakonske akte za sprovođenje ovog zakona, Agencija će donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja podzakonskih akata iz st. 1 i 2 ovog člana primjenjivaće se podzakonski akti doneseni na osnovu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Službeni list CG", br. 52/14, 76/15, 83/16, 92/17).

Usaglašavanje poslovanja

Član 73

Političke partije su dužne da usaglase svoje poslovanje sa ovim zakonom u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 74

Obračunata, a neizmirena sredstva iz budžeta Crne Gore, odnosno budžeta lokalne samouprave, koja nijesu prenesena političkim subjektima do dana stupanja na snagu ovog zakona Ministarstvo, odnosno​​ organ lokalne uprave dužan je da ista u postupku predviđenom ovim zakonom uplati najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Odložena primjena

Član 75

Odredba člana 13 stav 4 ovog zakona, primjenjivaće se od 1. januara 2021. godine.

Prestanak važenja zakona

Član 76

Danom početka primjene ovog zakona prestaje da važi Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Službeni list Crne Gore", br. 52/14, 76/15, 83/16, 92/17), osim odredbe člana 11 stav 4, koja će se primjenjivati do 1. januara 2021. godine.

Stupanje na snagu i primjena

Član 77

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".