Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br.​​ 46/2019,​​ 73/2019​​ i​​ 8/2021.

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuje se postupak fiskalizacije gotovinskog i bezgotovinskog plaćanja u prometu proizvoda i usluga, sadržaj fiskalnog računa, određuju obveznici fiskalizacije i druga pitanja od značaja za fiskalizaciju.

Član 2

Fiskalizacija je postupak koji sprovodi obveznik fiskalizacije gotovinskog i bezgotovinskog plaćanja dostavljanjem organu uprave, nadležnom za poslove naplate javnih prihoda (u daljem tekstu: Uprava) podataka o prometu proizvoda i usluga i fiskalnih računa u realnom vremenu, korišćenjem stalne internet veze i fiskalnog servisa.

Član 3 ​​ 

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

1) identifikacioni kod obveznika fiskalizacije je alfanumerički i grafički zapis koji programski generiše​​ obveznik fiskalizacije;

2) jedinstveni identifikacioni kod računa je alfanumerički i grafički zapis koji programski generiše Uprava;

3) poslovni prostor je zatvoreni ili otvoreni prostor, pokretno mjesto (dostavno vozilo, plovni objekat) koje služi za obavljanje djelatnosti isporuke proizvoda i usluga, kao i prostor koji obveznik fiskalizacije, radi obavljanja djelatnosti, koristi samo povremeno ili privremeno za potrebe održavanja sajmova, seminara ili za obavljanje sličnih djelatnosti;

4) gotovinsko plaćanje je plaćanje za izvršeni promet proizvoda ili usluga u trenutku izdavanja fiskalnog računa novčanim sredstvima, odnosno platnom karticom u skladu sa zakonom kojim se uređuje platni promet;

5) bezgotovinsko plaćanje je plaćanje kada poreski obveznik za izvršeni promet proizvoda odnosno usluga vrši prenos sredstava na račun u finansijskoj instituciji drugog poreskog obveznika, kao i sva druga plaćanja koja se ne smatraju gotovinskim plaćanjem;

6) poreski identifikacioni broj je jedinstveni broj koji poreskom obvezniku dodjeljuje Uprava u skladu sa propisima o poreskoj administraciji;

7) fiskalni servis je servis koji koristi:

- obveznik fiskalizacije, radi razmjene podataka i informacija o fiskalnim računima sa Upravom;

- elektronski naplatni uređaj kod gotovinskog i kod bezgotovinskog plaćanja;

8) elektronski naplatni uređaj je hardverski uređaj koji omogućava elektronsku komunikaciju sa Upravom. Na njemu je instalirano softversko rješenje koje podržava​​ kreiranje, slanje i primanje poruka o fiskalnim računima sa Upravom, korišćenjem fiskalnog servisa;

9) operator fiskalnog servisa je:

- lice koje izdaje fiskalni račun o gotovinskom plaćanju;

- lice koje je ovlašćeno za izdavanje bezgotovinskih računa u slučaju korišćenja bezgotovinskog plaćanja;

- poreski obveznik u slučaju korišćenja samonaplatnih uređaja (automata);

10) proizvođač programskog rješenja je lice koje izrađuje programsko rješenje potrebno za rad fiskalnog servisa;

11) održavalac programskog rješenja je lice koje pruža usluge održavanja programskog rješenja koje je potrebno za rad fiskalnog servisa.

12) gotovinski depozit je novac za vraćanje kusura na početku korišćenja elektronskog naplatnog uređaja tokom radnog dana.

II. OBVEZNIK FISKALIZACIJE

Član 4

Obveznik fiskalizacije, u smislu ovog zakona je:

1) fizičko lice koje je obveznik poreza na dohodak i obveznik je izdavanja računa za isporuku proizvoda, odnosno usluga;

2) pravno lice koje je obveznik poreza na dobit u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica i koje je obveznik izdavanja računa za isporuku proizvoda, odnosno usluga;

3) poreski obveznik koji ostvaruje promet od prodaje roba ili usluga putem samonaplatnih uređaja (automata), a koji nije u obavezi izdavanja računa u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrijednost.

Član 5

Obveznikom fiskalizacije ne smatra se poreski obveznik koji ostvaruje promet od:

1) prodaje karata ili žetona u linijskom putničkom saobraćaju i naplate prtljaga;

2) prodaje poljoprivrednih​​ proizvoda na pijačnim tezgama i ostalim otvorenim prostorima na kojima je omogućena prodaja na otvorenom, proizvedenih na sopstvenom poljoprivrednom gazdinstvu;

3) otkupa poljoprivrednih proizvoda od strane obveznika poreza na dodatu vrijednost kod poljoprivrednih proizvođača;

4) univerzalnih poštanskih usluga;

5) pružanja bankarskih usluga i usluga osiguranja i reosiguranja;

6) uplata za učestvovanje u igrama na sreću i zabavnim igrama;

7) prodaje roba u avionima na letovima nacionalnog avio prevoznika.

Član 6

Ako obveznik fiskalizacije ostvaruje promet od različitih djelatnosti, oslobođen je od obaveze fiskalizacije za djelatnosti iz člana 5 ovog zakona.

III. SADRŽAJ FISKALNOG RAČUNA

Član 7

Fiskalni račun, pored podataka propisanih zakonom kojim se uređuje​​ porez na dodatu vrijednost, sadrži i sljedeće podatke:

- broj fiskalnog računa;

- vrijeme izdavanja računa (sat i minut);

- oznaku operatora fiskalnog servisa;

- identifikacioni kod obveznika fiskalizacije;

- jedinstveni identifikacioni kod računa;

- način plaćanja (gotovina, platna kartica, prenos novca sa računa u banci, ostalo);

- rok plaćanja, u slučaju da plaćanje nije izvršeno u trenutku izdavanja računa;

- poreski identifikacioni broj kupca, ako se promet obavlja između obveznika fiskalizacije, odnosno fiskalizacijom bezgotovinskog plaćanja.

Član 8

Oznaku operatora, iz člana 7 stav 1 alineja 3 ovog zakona, određuje obveznik fiskalizacije, koji je dužan da datu oznaku poveže sa jedinstvenim matičnim brojem lica koje izdaje račun.

Obveznik fiskalizacije dužan je da Upravi dostavi prijavu oznake operatora i jedinstveni matični broj operatora iz stava 1 ovog člana.

Sadržaj prijave iz stava 2 ovog člana propisuje organ​​ državne uprave nadležan za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 9 ​​ 

Broj fiskalnog računa za gotovinsko plaćanje sastoji se od numeričke oznake:

- računa;

- poslovnog prostora;

- kalendarske godine u kojoj je račun izdat;

- elektronskog​​ naplatnog uređaja.

Broj fiskalnog računa za bezgotovinsko plaćanje sastoji se od numeričke oznake:

- računa;

- poslovnog prostora;

- elektronskog naplatnog uređaja;

- kalendarske godine u kojoj je račun izdat.

Numerička oznaka iz st. 1 i 2 ovog člana, je​​ neprekidni numerički niz po svakom računu, poslovnom prostoru i elektronskom naplatnom uređaju za gotovinsko plaćanje.

Numerička oznaka, iz stava 3 ovog člana, unosi se od početka kalendarske godine i počinje od broja 1 do broja​​ n​​ završetkom kalendarske godine, po svakom poslovnom prostoru, odnosno po elektronskom naplatnom uređaju u poslovnom prostoru.

IV. POSTUPAK FISKALIZACIJE

Član 10

Radi sprovođenja postupka fiskalizacije, obveznik fiskalizacije, iz člana 4 stav 1 tač. 1 i 2 ovog zakona, dužan je da izda fiskalni račun korišćenjem fiskalnog servisa.

Obveznik fiskalizacije dužan je da za potrebe sprovođenja postupka fiskalizacije koristi certifikat za elektronski potpis izdat od davaoca usluge certifikovanja u skladu sa propisom kojim se uređuju uslovi​​ za korišćenje elektronskog potpisa.

Obveznik fiskalizacije dužan je da, radi potpisivanja fiskalnih računa za potrebe sprovođenja postupka fiskalizacije i potvrde identiteta prilikom elektronske razmjene​​ podataka i informacija sa Upravom, koristi certifikat za elektronski potpis u skladu sa propisom kojim se uređuju uslovi za korišćenje elektronskog potpisa.

Obveznik fiskalizacije dužan je da, radi sprovođenja postupka fiskalizacije, obezbijedi stalnu internet vezu za​​ on-line​​ razmjenu fiskalnih računa sa Upravom u realnom vremenu.

Obveznik fiskalizacije, iz člana 4 stav 1 tačka 3 ovog zakona, dužan je da postupak fiskalizacije primjenjuje u trenutku prodaje, putem stalne internet veze koristeći fiskalni servis i da Upravi dostavi podatke sa samonaplatnog uređaja (automata) sa kojeg obavlja oporezivi promet.

Član 11 ​​ 

Obveznik fiskalizacije dužan je da koristi programsko rješenje koje će koristiti fiskalni servis, radi omogućavanja nesmetanog izdavanja fiskalnih računa i onemogućavanja izbjegavanja postupka fiskalizacije izdavanja računa.

Prije početka izdavanja fiskalnih računa, obvezniku fiskalizacije obezbijediće se testiranje korišćenja fiskalnog servisa za izdavanje fiskalnih računa i sprovođenje postupka fiskalizacije.

Obveznik fiskalizacije, proizvođač​​ i lice odgovorno za održavanje programskog rješenja, dužni su da obezbijede funkcionalnost programskog rješenja iz stava 1 ovog člana.

Svaki proizvođač i/ili održavalac programskog rješenja koji je dobio jedinstvenu identifikacionu oznaku u skladu sa članom 15 ovog zakona, imaće uvid u podatke o svim obveznicima fiskalizacije koji koriste njihovo programsko rješenje, odnosno koji su dostavili podatak da koriste njihove usluge održavanja.

Način uvida u podatke dostavljene Upravi i način testiranja korišćenja​​ fiskalnog servisa propisuje Ministarstvo.​​ 

Član 12 ​​ 

Obveznik fiskalizacije prilikom izdavanja svakog fiskalnog računa za promet roba i usluga potpisuje fiskalni račun elektronskim potpisom i dostavlja ga, u propisanoj strukturi Upravi putem fiskalnog servisa u realnom vremenu korišćenjem stalne internet veze.

Obveznik fiskalizacije je dužan da obavijesti Upravu na​​ početku radnog dana, odnosno prije početka rada i izdavanja računa, o gotovinskom depozitu za svaki elektronski naplatni uređaj za taj dan.

Uprava evidentira primljeni fiskalni račun, koji je potpisan validnim elektronskim potpisom u propisanom obliku i strukturi poruke, u elektronsku bazu podataka i fiskalnim računom određuje jedinstveni identifikacioni kod računa i dostavlja ga obvezniku fiskalizacije korišćenjem fiskalnog servisa elektronskim putem i stalne internet veze u realnom vremenu.

U slučaju kada​​ fiskalni račun nije potpisan validnim elektronskim potpisom ili kada fiskalni račun nije u propisanom obliku i strukturi poruke, Uprava obavještava obveznika fiskalizacije putem poruke o neispravnosti fiskalnog računa korišćenjem fiskalnog servisa elektronskim putem i stalne internet veze u realnom vremenu.

Oblik i strukturu poruka sa obaveznim elementima fiskalnog računa, dužinu i izgled zapisa za jedinstveni identifikacioni kod računa, protokole i sigurnosne mehanizme za razmjenu poruka, model primjene kod kojeg se koristi centralni informacioni sistem obveznika fiskalizacije za slanje i potpisivanje elektronskih poruka, model primjene u​​ kojem se slanje i potpisivanje poruka obavlja pojedinačno na elektronskim naplatnim uređajima, standardne poruke o greškama, kao i protokole o postupanju u slučaju grešaka, a koje su dio fiskalnog servisa, za potrebe sprovođenja postupka fiskalizacije izdavanja fiskalnih računa, odnosno prodaje roba ili usluga putem samonaplatnih uređaja (automata) propisuje Ministarstvo.

Član 13

Jedinstveni identifikacioni kod računa i identifikacioni kod obveznika fiskalizacije, sa podacima iz člana 7 ovog zakona, ispisuju se na računu, prilikom izdavanja fiskalnog računa.

Način generisanja, dužinu i tip zapisa za identifikacioni kod obveznika fiskalizacije propisuje Ministarstvo.

Član 14

Obveznik fiskalizacije dužan je da Upravi elektronskim putem dostavi podatke o svim poslovnim prostorima u kojima obavlja djelatnost, 24 sata prije početka korišćenja fiskalnog servisa za izdavanje fiskalnog računa i to za svaki poslovni prostor odvojeno.

Podaci iz stava 1 ovog člana sadrže:

1) poreski identifikacioni broj obveznika fiskalizacije;

2) geolokaciju poslovnog prostora (prostorne koordinate);

3) adresu poslovnog prostora;

4) tip poslovnog prostora;

5) vrstu djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru;

6) dnevno radno vrijeme i radne dane u nedjelji, rad za vrijeme državnih praznika;

7) datum početka obavljanja djelatnosti u poslovnom prostoru;

8) datume privremenog zatvaranja poslovnog prostora;

9) datum prestanka obavljanja djelatnosti u poslovnom prostoru;

10) kvadraturu poslovnog prostora;

11) način plaćanja (gotovinsko i/ili bezgotovinsko);

12) status poslovnog prostora (aktivan/neaktivan);

13) naznaku da li je poslovni prostor u svojini ili u zakupu.

Podatak iz stava 2 tačka 4 ovog člana sadrži obavještenje o načinu poslovanja (internet trgovina, pokretni poslovni prostor), ako se djelatnost obavlja na terenu ili ako se radi o privremenim mjestima obavljanja djelatnosti.

Podatak iz stava 2 tačka 5 ovog člana unosi se u skladu sa zakonom kojim se uređuje klasifikacija djelatnosti prema djelatnosti koju obavlja u poslovnom prostoru.

Podatak iz stava 2 tač. 8 i 9 ovog člana sadrži obavještenje o danu zatvaranja poslovnog prostora i naznaku​​ da li se poslovni prostor privremeno ili trajno zatvara.

U slučaju promjene podataka iz stava 2 ovog člana po pojedinom poslovnom prostoru, a naročito ako djelatnost prestane da se obavlja u poslovnom prostoru ili djelatnost počne da se obavlja u novom poslovnom prostoru, ili dođe do promjene djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Upravi, najkasnije pet dana prije nastanka promjene.

Nakon prijema podataka iz stava 2 ovog člana, Uprava je dužna​​ da generiše jedinstvenu oznaku poslovnog prostora, koja će se koristiti u fiskalnom servisu.

Odredbe st. 1 do 7 ovog člana primjenjuju se na postupak dostavljanja podataka o samonaplatnom uređaju (automatu).

Način dostavljanja podataka o poslovnim prostorima iz stava 2 ovog člana i način generisanja oznake poslovnog prostora propisuje Ministarstvo.

Član 15 ​​ 

Proizvođač, odnosno održavalac programskog rješenja dužan je, da prije stavljanja u promet programskog​​ rješenja i obavljanja usluga održavanja Upravi dostavi podatke iz stava 2 ovog člana elektronskim putem.

Podaci iz stava 1 ovog člana su:

1) naziv i sjedište proizvođača, odnosno održavaoca programskog rješenja;

2) naziv programskog rješenja koje je izrađeno, odnosno koje se održava; i

3) poreski identifikacioni broj proizvođača, odnosno održavaoca programskog rješenja.

Nakon prijema podataka Uprava automatski određuje jedinstvenu identifikacionu oznaku proizvođača, odnosno održavaoca programskog rješenja.

Proizvođač programskog rješenja dužan je da jedinstvenu identifikacionu oznaku proizvođača, iz stava 3 ovog člana, integriše u programsko rješenje.

Održavalac programskog rješenja dužan je da jedinstvenu identifikacionu oznaku iz stava 3 ovog člana dostavi obvezniku fiskalizacije prije početka pružanja usluga održavanja.

Sadržaj jedinstvene identifikacione oznake proizvođača i održavalaca programskog rješenja, iz st. 4 i 5 ovog člana, propisuje Ministarstvo.

Član 16

Obveznik fiskalizacije je dužan da prije korišćenja fiskalnog servisa Upravi dostavi podatke o:

1) proizvođaču programskog rješenja, i to:

- naziv i sjedište;

- poreski identifikacioni broj;

- naziv programskog rješenja koje je izradio;

- jedinstvenu identifikacionu oznaku proizvođača iz člana​​ 15 stav 3 ovog zakona;

2) održavaocu programskog rješenja, i to:

- naziv i sjedište;

- poreski identifikacioni broj;

- naziv programskog rješenja koje održava;

- jedinstvenu identifikacionu oznaku održavaoca iz člana 15 stav 3 ovog zakona.

V. IZDAVANjE RAČUNA BEZ JEDINSTVENOG IDENTIFIKACIONOG KODA RAČUNA

Član 17

Obveznik fiskalizacije može, u slučaju privremenog prekida stalne internet veze, da izda račune bez podatka o jedinstvenom identifikacionom kodu računa, sa jedinstvenim kodom obveznika fiskalizacije.

Obveznik fiskalizacije je dužan da u roku od dva dana, od dana prekida stalne internet veze, ponovo uspostavi internet vezu i dostavi račune iz stava 1 ovog člana.

Ako obveznik fiskalizacije u roku, iz stava 2 ovog člana, ne može ponovo da uspostavi internet vezu, dužan je da o tome obavijesti Upravu.

Računima iz stava 2 ovog člana, Uprava određuje jedinstvene identifikacione kodove računa i dostavlja ih obvezniku fiskalizacije kao potvrdu o prijemu naknadno dostavljenih računa.

Način dostavljanja računa iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Član 18 ​​ 

Ako dođe do prestanka rada fiskalnog servisa, obveznik fiskalizacije dužan je da račune koje izda evidentira u knjizi računa koju je ovjerila Uprava.

Obveznik fiskalizacije​​ je dužan da u roku od pet dana, od dana prestanka rada fiskalnog servisa, ponovo uspostavi rad fiskalnog servisa ili da o tome obavijesti Upravu na propisanom obrascu.

Ako obveznik fiskalizacije u roku, iz stava 2 ovog člana, ne može ponovo da uspostavi rad fiksalnog servisa, dužan je da o tome obavijesti Upravu.

Obveznik fiskalizacije je dužan da u roku od pet dana, od dana prestanka rada fiskalnog servisa, Upravi elektronskim putem dostavi račune iz stava 1 ovog člana. Uprava će svim dostavljenim računima​​ iz stava 3 ovog člana, odrediti jedinstvene identifikacione kodove računa i te kodove dostaviti obvezniku fiskalizacije.

Sadržaj i način ovjere knjige računa, obrazac iz stava 2 ovog člana i način dostavljanja računa iz stava 3 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Član 19

Ako poreski obveznik obavlja djelatnost u poslovnom prostoru koji se nalazi na području na kojem nije moguće uspostaviti internet vezu za razmjenu podataka sa Upravom, poreski obveznik je dužan da koristi fiskalni servis u​​ off-line​​ modu bez podatka o jedinstvenom identifikacionom kodu računa.

Poreski obveznik, je dužan da Upravi, prije korišćenja fiskalnog servisa iz stava 1 ovog člana, dostavi potvrdu o nemogućnosti uspostavljanja internet veze, izdatu od regulatornog organa nadležnog za elektronske komunikacije (u daljem tekstu: Agencija).

Poreski obveznik, iz stava 1 ovog člana, dužan je da Upravi do desetog u tekućem, za prethodni mjesec dostavi na prenosivom mediju ili putem e-servisa izdate fiskalne račune iz stava 1 ovog člana.

Nakon​​ prijema računa iz stava 3 ovog člana, Uprava je dužna da odredi jedinstvene identifikacione kodove računa za svaki pojedini račun.

Član 20

Radi izdavanja potvrde, poreski obveznik dužan je da podnese Agenciji zahtjev za izdavanje potvrde iz člana 19 stav 2​​ ovog zakona.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana poreski obveznik dostavlja:

- podatke o lokaciji, na kojoj obavlja djelatnost (adresa, opština i geografske koordinate u WGC84 formatu);

- izjavu operatora koji pruža javnu elektronsku komunikacionu uslugu pristupa internetu na fiksnoj lokaciji u opštini u kojoj obavlja djelatnost o nedostupnosti usluge pristupa internetu zahtijevanog kvaliteta, na lokaciji na kojoj obavlja djelatnost;

- izjavu operatora javnih mobilnih elektronskih komunikacionih usluga o nedostupnosti usluge pristupa internetu zahtijevanog kvaliteta na lokaciji na kojoj obavlja djelatnost.

Nakon dostavljanja zahtjeva, iz stava 1 ovog člana, i dokumentacije, iz stava 2 ovog člana, Agencija provjerava dostupnost usluge pristupa internetu.

Ako provjera, iz stava 3 ovog člana, pokaže da na lokaciji na kojoj poreski obveznik obavlja djelatnost nema dostupne usluge pristupa internetu, Agencija izdaje potvrdu o nedostupnosti usluge pristupa internetu u roku od 30 dana, od dana prijema zahtjeva.

Potvrda, iz stava 4 ovog člana, izdaje se sa periodom važenja od godinu dana.

Poreski obveznik je dužan da, prije isteka roka važenja potvrde o nedostupnosti usluge pristupa internetu, dostavi Agenciji zahtjev i podatke iz stava 2 ovog člana, radi obnavljanja potvrde o nedostupnosti usluge pristupa internetu.

Poreski obveznik je dužan da prije isteka roka važenja potvrde o nedostupnosti usluge pristupa internetu, Upravi dostavi potvrdu, iz stava 6 ovog člana.

Bliži postupak izdavanja potvrde, iz st. 4 i 6 ovog člana, i način sprovođenja provjere dostupnosti internet usluge propisuje Agencija.

Član 21

Odredbe ovog zakona shodno se primjenjuju i na izdavanje računa kojim se stornira prethodni račun i računa u kojem se iskazuje povraćaj robe ili usluga u cjelosti ili​​ djelimično.

Član 22

Kupci i primaoci računa, za koje je izvršen postupak fiskalizacije, mogu da provjere da li je njihov račun prijavljen Upravi u roku od 90 dana, od dana izdavanja računa.

Način provjere prijavljenih računa, iz stava 1 ovog člana, propisuje Ministarstvo.

VI. NADZOR

Član 23

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa koji su donijeti na osnovu zakona vrši Ministarstvo.

Poslove inspekcijskog nadzora, vrši Uprava u skladu sa​​ posebnim zakonom i zakonom kojim je uređen poreski postupak.

Član 24

Ako obveznik fiskalizacije ne sprovodi postupak fiskalizacije na način utvrđen čl. 7 i 10, članom 11 stav 1, članom 12 stav 1, članom 14, članom 18 stav 1 i čl. 19 i 22 ovog zakona, poreskom obvezniku može se izreći mjera zabrane obavljanja djelatnosti do 90 dana ili do otklanjanja razloga zbog kojih je zabrana izrečena.

Član 25

Na odnose koji nijesu posebno uređeni ovim zakonom shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim je uređen poreski​​ postupak.

VII. KAZNENE ODREDBE

Član 26 ​​ 

Novčanom kaznom u iznosu od 8.000 eura do 40.000 eura kazniće se pravno lice, ako:

1) ne izdaje fiskalne račune korišćenjem fiskalnog servisa (član 10 stav 1);

2) ne primijeni postupak fiskalizacije u trenutku prodaje putem stalne internet veze, koristeći fiskalni servis i ne dostavi Upravi podatke sa samonaplatnog uređaja (automata) sa kojeg obavlja oporezivi promet (član 10 stav 5);

3) programsko rješenje, koje koristi fiskalni servis, omogućava neizdavanje fiskalnih računa i omogućava izbjegavanje postupka fiskalizacije izdavanja računa (član 11 stav 1);

4) ne obezbijedi funkcionalnost programskog rješenja iz člana 11 stav 1 (član 11 stav 3);

5) u slučaju prestanka rada fiskalnog servisa ne evidentira račune u knjizi koja je prije početka upotrebe ovjerena od strane Uprave (član 18 stav 1);

6) ne koristi fiskalni servis u off-line modu bez podatka o jedinstvenom identifikacionom kodu računa, u slučaju kada djelatnost obavlja na području na kojem nije moguće uspostaviti internet vezu za razmjenu podataka sa Upravom (član 19 stav 1).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana novčanom kaznom u iznosu od 1.300 eura do 4.000 eura kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana novčanom kaznom u iznosu od 2.000 eura do 12.000 eura kazniće se i preduzetnik.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana novčanom kaznom u iznosu od 1.300 eura do 4.000 eura kazniće se i fizičko lice.

Član 27 ​​ 

Novčanom kaznom u iznosu od 4.000 eura do 20.000 eura kazniće se pravno​​ lice, ako:

1) izda račun koji ne sadrži podatke propisane u članu 7 ovog zakona;

2) račun koji je izdao ne sadrži broj računa koji je u skladu sa članom 9 ovog zakona;

3) za potrebe sprovođenja postupka fiskalizacije ne koristi certifikat za elektronski potpis izdat od davaoca usluge certifikovanja u skladu sa propisom kojim se uređuju uslovi za korišćenje elektronskog potpisa (član 10 stav 2);

4) u roku od 24 sata, prije početka korišćenja fiskalnog servisa za izdavanje fiskalnog računa ne dostavi Upravi elektronskim putem podatke o svim poslovnim prostorima u kojima obavlja djelatnost i to za svaki poslovni prostor odvojeno (član 14 stav 1);

5) ne dostavi Upravi podatak o promjeni podataka iz člana 14 stav 2 ovog zakona, u roku od pet dana prije nastanka promjene (član 14 stav 6);

6) jedinstvenu identifikacionu oznaku iz člana 15 stav 3 ne integriše u programsko rješenje (član 15 stav 4);

7) jedinstvenu identifikacionu oznaku iz člana 15 stav 3 ne dostavi obvezniku fiskalizacije prije početka pružanja usluga održavanja (član 15 stav 5);

8) prije korišćenja fiskalnog servisa ne dostavi Upravi podatke navedene u članu 16 ovog zakona;

9) u roku od dva dana, od dana prekida stalne internet​​ veze, ne uspostavi elektronsku vezu i ne dostavi račune iz člana 17 stav 1 ovog zakona (član 17 stav 2);

10) u roku iz člana 17 stav 2 ovog zakona ne obavijesti Upravu o nemogućnosti ponovnog uspostavljanja internet veze (član 17 stav 3);

11) u roku od pet​​ dana, od dana prestanka rada fiskalnog servisa, ponovo ne uspostavi rad fiskalnog servisa ili u ovom roku o tome ne obavijesti Upravu na propisanom obrascu (član 18 stav 2);

12) u roku od pet dana, od dana prestanka rada fiskalnog servisa, Upravi elektronskim putem ne dostavi račune iz člana 18 stav 1 ovog zakona (član 18 stav 4);

13) ne dostavi na prenosivom mediju ili putem e-servisa do desetog u tekućem, za prethodni mjesec, sve izdate fiskalne račune iz člana 19 stav 1 ovog zakona (član 19 stav 3);

14)​​ do 1. juna 2021. godine, ne preda kasu ovlašćenom servisu radi očitavanja stanja fiskalne memorije i o tome ne obavijesti Upravu (član 29 stav 1).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana novčanom kaznom u iznosu od 650 eura do 2.000 eura kazniće se i odgovorno​​ lice u pravnom licu.

Za prekršaje iz stava 1 ovog člana novčanom kaznom u iznosu od 1.000 eura do 6.000 eura kazniće se i preduzetnik.

Za prekršaje iz stava 1 ovog člana novčanom kaznom u iznosu od 650 eura do 2.000 eura kazniće se i fizičko lice.

Član 28

Novčanom kaznom u iznosu od 3.500 eura do 15.000 eura kazniće se pravno lice, ako:

1) ne poveže oznaku operatora i jedinstveni matični broj operatora iz člana 7 stav 1 alineja 3 ovog zakona i jedinstveni matični broj lica koje izdaje račun (član 8 stav 1);

2) ne dostavi Upravi prijavu oznake operatora iz člana 8 stav 1 ovog zakona (član 8 stav 2);

3) ne dostavi Upravi potvrdu o nemogućnosti uspostavljanja internet veze, izdatu od strane regulatornog organa nadležnog za elektronske komunikacije prije korišćenja fiskalnog servisa iz člana 19 stav 1 ovog zakona (član 19 stav 2);

4) prije isteka roka važenja potvrde o nedostupnosti usluge pristupa internetu,

5) Upravi ne dostavi potvrdu iz člana 20 stav 6 ovog zakona (član 20 stav 7).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana novčanom kaznom u iznosu od 300 eura do 2.000 eura kazniće se odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana novčanom kaznom u iznosu od 1.000 eura do 6.000 eura kazniće se i preduzetnik.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana novčanom​​ kaznom u iznosu od 650 eura do 2.000 eura kazniće se fizičko lice.

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 29 ​​ 

Obveznik fiskalizacije koji je evidentiranje prometa vršio u skladu sa Uredbom o poreskoj registar kasi ("Službeni list CG", broj 31/14), dužan​​ je da do 1. juna 2021. godine, tu kasu preda ovlašćenom servisu, radi očitavanja stanja fiskalne memorije i da o tome obavijesti Upravu.

Do predaje kase iz stava 1 ovog člana, obveznik fiskalizacije je dužan da evidenciju prometa vrši u skladu sa Uredbom o​​ poreskoj registar kasi ("Službeni list CG", broj 31/14).

Obveznik fiskalizacije koji nije vršio evidenciju prometa u skladu sa Uredbom o poreskoj registar kasi ("Službeni list CG", broj 31/14), dužan je da uskladi svoje​​ poslovanje u skladu sa ovim zakonom​​ u roku od 150 dana od dana početka primjene ovog zakona.

Bliži postupak očitavanja fiskalne memorije, iz stava 1 ovog člana, propisuje Vlada Crne Gore.

Član 30

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od 60 dana, od dana stupanja na​​ snagu ovog zakona.

Član 31 ​​ 

Odredba člana 32 st. 8 i 9 Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni list RCG", br. 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 76/05 i "Službeni list CG", br. 16/07, 29/13, 9/15, 53/16, 1/17 i 50/17) i Uredba o poreskoj registar kasi ("Službeni list CG", broj 31/14) prestaju da važe 1. juna 2021. godine.

Član 32 ​​ 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a​​ primjenjivaće se od 1. januara 2021. godine.