Zakon o Glavnom gradu

Zakon je objavljen u "Službenom listu RCG", br.​​ 65/2005,​​ 88/2009​​ -​​ drugi zakon,​​ 72/2010,​​ 2/2016,​​ 31/2017​​ i​​ 92/2022.

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuje se način ostvarivanja lokalne samouprave u Podgorici kao Glavnom gradu i administrativnom centru Crne Gore (u daljem tekstu: Glavni grad).

Član 2 ​​ 

Glavni grad obuhvata teritoriju utvrđenu zakonom kojim se utvrđuje teritorijalna organizacija Crne Gore.

Član 3

Na pitanja ostvarivanja lokalne samouprave u Glavnom gradu koja nijesu posebno uređena ovim zakonom primjenjuje se Zakon o lokalnoj samoupravi.

Član 4 ​​ 

Član 4a

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

II VRŠENjE POSLOVA GLAVNOG GRADA

Član 5

Glavni grad vrši poslove lokalne samouprave koji su zakonom i drugim propisom utvrđeni za opštinu.

Član 6

Zbog posebnog značaja koji Glavni grad ima za Crnu Goru obezbjeđuje se usklađeno sprovođenje poslova iz nadležnosti državnih organa i organa Glavnog grada i to posebno u dijelu:

1) stvaranja uslova za razvoj Glavnog grada;

2) predstavljanja Glavnog grada u protokolarnim i promotivnim situacijama;

3) predstavljanja Glavnog grada u poslovima međudržavne i međunarodne saradnje;

4) organizovanja i sprovođenja priredbi i proslava državnog karaktera.

Član 7

U prostornim planovima Crne Gore i Glavnog grada obezbjeđuje se usklađeno utvrđivanje namjene i korišćenja prostora za rad i razvoj Glavnog grada, djelovanje i​​ rad državnih organa, diplomatskih predstavništava, konzulata, međunarodnih organizacija i predstavništava međunarodnih organizacija.

Član 8

Državni organi i organi Glavnog grada sarađuju i usklađuju vršenje poslova iz svoje nadležnosti, kroz programe razvoja i investicione projekte, posebno u oblastima:

1) zaštite životne sredine;

2) planiranja i uređenja prostora;

3) javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja;

4) vršenja poslova javnih službi;

5) u drugim oblastima u kojima postoji javni interes.

Član 9

Radi realizacije programa razvoja i investicionih projekata iz člana 8 ovog zakona, Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) i Glavni grad zaključuju sporazum.

U sprovođenju sporazuma iz stava 1 ovog člana zaključuje se jednogodišnji ili višegodišnji ugovor.

Ugovorom iz stava 2 ovog člana bliže se uređuju prava i obaveze, način izvršavanja obaveza i plaćanja troškova.

Član 10

Glavni grad vrši pojedine poslove državne uprave kada su ti poslovi zakonom, odnosno propisom Vlade prenijeti, odnosno povjereni Glavnom gradu.

III ORGANI GLAVNOG GRADA

Član 11

Organi Glavnog grada su: Skupština Glavnog grada (u daljem tekstu: Skupština) i gradonačelnik Glavnog grada (u daljem tekstu: gradonačelnik).

1. Skupština

Član 12

Skupština je predstavnički organ građana Glavnog grada.

Skupštinu čine odbornici izabrani u skladu sa zakonom.

Mandat Skupštine traje četiri godine.

1) Predsjednik Skupštine

Član 13

Skupština ima predsjednika.

Predsjednik Skupštine bira se većinom ukupnog broja odbornika, u skladu sa zakonom.

Funkcija predsjednika Skupštine je profesionalna.

Predsjednik Skupštine može biti razriješen prije isteka vremena na koje je izabran, u skladu sa statutom Glavnog grada.

2) Sekretar

Član 14

Skupština ima sekretara.

Sekretara imenuje Skupština, na predlog predsjednika Skupštine, u skladu sa zakonom.

2. Gradonačelnik

Član 15

Gradonačelnik je izvršni organ Glavnog grada.

Gradonačelnika bira Skupština, na vrijeme od četiri godine, većinom glasova ukupnog broja odbornika.

Gradonačelnik može imati jednog ili više zamjenika.

Zamjenika gradonačelnika imenuje i razrješava gradonačelnik, uz saglasnost Skupštine.

Zamjenik gradonačelnika zamjenjuje gradonačelnika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti i vrši druge poslove koje mu gradonačelnik povjeri.

Mandat zamjenika gradonačelnika traje koliko i mandat gradonačelnika.

Član 16

Pored poslova utvrđenih zakonom za predsjednika opštine, gradonačelnik obavlja i sljedeće poslove:

1) utvrđuje smjernice za ostvarivanje planova i programa razvoja Glavnog grada, po pojedinim djelatnostima;

2) prati sprovođenje programa razvoja i rada javnih službi čiji je osnivač Glavni grad i predlaže, odnosno preduzima mjere kojima se obezbjeđuju uslovi za njihovo funkcionisanje;

3) daje saglasnost na akt kojim se utvrđuje broj i struktura zaposlenih u javnim službama koje se finansiraju iz budžeta Glavnog grada;

4) vrši druge poslove utvrđene zakonom, statutom Glavnog grada i drugim aktima.

Gradonačelnik može učestvovati u radu Vlade, kada se raspravlja o pitanjima koja su od interesa za razvoj Glavnog grada.

Član 17 ​​ 

Radi razmatranja pitanja od interesa za razvoj Glavnog grada, gradonačelnik obrazuje Savjet gradonačelnika.

Savjet gradonačelnika čine predsjednik Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada, predstavnik skupštinskog odbora za sistem lokalne samouprave i određeni broj privrednika, naučnih i stručnih radnika.

Savjet gradonačelnika razmatra pitanja i daje predloge o: razvojnim programima i projektima, prostornim i urbanističkim planovima; budžetu i završnom računu; opštim i drugim aktima kojima se utvrđuju prava i obaveze građana; izvještaju o radu organa lokalne uprave i javnih službi i unapređenju i razvoju javnih službi, kvalitetu pružanja javnih usluga i o drugim pitanjima od značaja za razvoj Glavnog grada.

Aktom o obrazovanju Savjeta uređuje se broj članova, način rada i druga pitanja od značaja za rad Savjeta.

3. Gradska uprava

Član 18

Za vršenje poslova lokalne uprave obrazuju se organi uprave Glavnog grada (u daljem tekstu: uprava Glavnog grada).

Upravom Glavnog grada i službama Glavnog grada koordinira glavni administrator i stara se o zakonitosti, efikasnosti i ekonomičnosti njihovog rada.

- poglavlje IV. brisano - ​​ 

Član 19 ​​ 

- brisan -

Član 20 ​​ 

- brisan -

Član 21 ​​ 

- brisan -

Član 22 ​​ 

- brisan -

Član 23 ​​ 

- brisan -

-  potpoglavlje 1. brisano - ​​ 

Član 24 ​​ 

- brisan -

Član 25 ​​ 

- brisan -

- potpoglavlje 2. brisano - ​​ 

Član 26 ​​ 

- brisan -

Član 27 ​​ 

- brisan -

Član 28 ​​ 

- brisan -

Član 29 ​​ 

- brisan -

Član 30 ​​ 

- brisan -

Član 31 ​​ 

- brisan -

Član 32 ​​ 

- brisan -

 

Član 33 ​​ 

- brisan -

Član 34 ​​ 

- brisan -

 

Član 35 ​​ 

- brisan -

Član 35a ​​ 

- brisan -

Član 35b ​​ 

- brisan -

Član 35c ​​ 

- brisan -

Član 35d ​​ 

- brisan -

Član 35e ​​ 

- brisan -

Član 35f ​​ 

- brisan -

Član 35g ​​ 

- brisan -

Član 35h ​​ 

- brisan -

Član 35i ​​ 

- brisan -

- naziv poglavlja V. brisan - ​​ 

Član 36 ​​ 

- brisan -

Član 37 ​​ 

- brisan -

Član 38 ​​ 

- brisan -

Član 39 ​​ 

- brisan -

Član 40 ​​ 

- brisan -

Član 41 ​​ 

- brisan -

Član 42

- brisan -

Član 43

- brisan -

VI FINANSIRANjE

1. Finansiranje Glavnog grada

Član 44

Odredbe Zakona o finansiranju lokalne samouprave kojima se uređuje finansiranje opštine primjenjuju se i na finansiranje Glavnog grada.

- potpoglavlje 2. brisano - ​​ 

Član 45 ​​ 

- brisan -

Član 46 ​​ 

- brisan -

Član 47 ​​ 

- brisan -

Član 48 ​​ 

- brisan -

Član 49 ​​ 

- brisan -

Član 50

- brisan -

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 51

Statut i opšti akti Glavnog grada uskladiće se sa odredbama ovog zakona, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 51a

Statut Glavnog grada uskladiće se sa ovim zakonom u roku od tri mjeseca, a statutarna odluka gpadske opštine u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 52

Odredbe ovog zakona koje se odnose na izbor organa Glavnog grada i organa gradskih opština primjenjivaće se od sprovođenja prvih narednih izbora za odbornike u Skupštinu i izbora gradonačelnika, u skladu sa zakonom.

Na izbor odbornika skupštine gradske opštine shodno se primjenjuju odredbe Zakona o izboru odbornika i poslanika.

Statutarna odluka gradske opštine donijeće se u roku od tri mjeseca od dana konstituisanja organa gradske opštine.

Član 53

Prvi izbori za organe gradske opštine održaće se istovremeno sa izborima za organe Glavnog grada.

Član 54

Skupština opštine Podgorica, radi stvaranja neophodnih uslova za početak rada organa gradske opštine, formiraće organizacioni odbor u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Organizacioni odbor iz stava 1 ovog člana sačinjavaju: dva predstavnika Skupštine i po tri predstavnika sa područja koja ulaze u sastav gradskih opština.

Zadatak organizacionog odbora je da predloži: područja gradskih opština; poslovni prostor za organe gradske opštine; materijalno-tehničke i druge uslove za početak rada organa gradskih opština.

Sredstva za rad organizacionog odbora obezbjeđuju se u budžetu Opštine Podgorica.

Član 55

Skupština gradske opštine će izvršiti reviziju sprovođenja ovog zakona i njegovu efikasnost u zadovoljavanju potreba stanovnika gradske opštine najkasnije u roku od četiri godine od njegovog stupanja na snagu i imaće pravo da, preko ovlašćenog predlagača, predloži izmjene i dopune ovog zakona, uključujući i promjene u odnosima Glavnog grada i gradske opštine.

Član 55a

Na izbor odbornika skupštine opštine primjenjuju se odredbe Zakona o izboru odbornika i poslanika.

Prve izbore za skupštine opština iz stava 1 ovog člana sprovodi izborna komisija Glavnog grada.

Član 55b

Konstitutivnu sjednicu skupštine opštine saziva predsjednik gradske skupštine, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora za odbornike.

Ako konstitutivna sjednica nije sazvana u skladu sa stavom 1 ovog člana, sjednicu će sazvati gradonačelnik.

Član 55c

Do izbora organa opštine u skladu sa ovim zakonom, poslove iz njihove nadležnosti obavljaće organi gradskih opština Golubovci i Tuzi.

Član 55d

Statut i opšti akti Glavnog grada uskladiće se sa odredbama ovog zakona, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Opštine Golubovci i Tuzi donijeće svoje statute u skladu sa ovim zakonom u roku od 60 dana od donošenja statuta Glavnog grada.

Danom donošenja statuta iz stava 2 ovog člana prestaju da važe statutarne odluke gradskih opština Golubovci i Tuzi.

Član 55e

Organi lokalne uprave opštine osnovaće se u skladu sa ovim zakonom, u roku od šest mjeseci od dana izbora predsjednika opštine.

Poslove lokalne uprave gradske opštine, lokalne službenike i namještenike koji su vršili te poslove, kao i opremu i službenu dokumentaciju, preuzeće organi lokalne uprave opštine, u roku 30 dana od dana osnivanja.

U roku iz stava 2 ovog člana, organi lokalne uprave opštine preuzeće od organa lokalne uprave Glavnog grada poslove koji su joj Zakonom o lokalnoj samoupravi i ovim zakonom stavljeni u nadležnost, u skladu sa potrebama opštine, opremu i službenu dokumentaciju.

Do osnivanja organa iz stava 1 ovog člana i preuzimanja predmeta, njihove poslove obavljaće lokalna uprava gradskih opština Golubovci i Tuzi, odnosno organi lokalne uprave Glavnog grada.

Član 55f

Kad opština osnuje javnu službu za vršenje određenih poslova koje je do tada obavljala javna služba Glavnog grada, preuzeće poslove, kao i zaposlene koji su vršili te poslove, u skladu sa potrebama opštine, opremu i službenu dokumentaciju, u roku od 30 dana od dana osnivanja javne službe.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, nadležni organ lokalne uprave Glavnog grada obezbijediće u skladu sa potrebama opštine stručnu pomoć.

Član 55g

Skupština opštine donijeće budžet opštine u roku od 90 dana od dana izbora predsjednika opštine.

Do donošenja budžeta iz stava 1 ovog člana, finansiranje opštine vršiće se na osnovu finansijskog plana gradske opštine.

Član 55h

Danom konstituisanja skupština opština u skladu sa ovim zakonom sva imovinska prava i obaveze gradskih opština prelaze na opštine Golubovci i Tuzi.

Podjela imovine između Glavnog grada i opština vrši se sporazumom, na osnovu odluka skupština opština, u skladu sa zakonom koji uređuje ovu oblast. Sporazum o podjeli imovine potpisuju izvršni organi opština.

Podjela imovine će se izvršiti u roku od 60 dana od dana usvajanja statuta opština.

Član 55i

Statut Glavnog grada uskladiće se sa ovim zakonom, u roku od 60 dana od dana početka primjene ovog zakona.

Član 55j

Statut Glavnog grada i opšti akti uskladiće se sa ovim zakonom, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 56

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore".