Zakon o igrama na sreću

Zakon je objavljen u "Službenom listu RCG", br.​​ 52/2004​​ i u "Službenom listu CG", br.​​ 13/2007,​​ 40/2011​​ - drugi zakon,​​ 61/2013,​​ 37/2017,​​ 3/2023​​ i​​ 125/2023.​​ 

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuje se sistem i uslovi priređivanja igara na sreću i nagradnih igara.

Ovaj zakon ne odnosi se na ugovore o igrama na sreću koje međusobno zaključuju građani.

Član 2

Igrama na sreću, u smislu ovog zakona, smatraju se igre u kojima učesnici imaju jednake mogućnosti sticanja dobitaka uz posrednu ili neposrednu uplatu određenog iznosa, a rezultat igre zavisi od slučaja ili nekog neizvjesnog događaja u igri.

Kviz u kojem ishod zavisi od slučaja ili nekog neizvjesnog događaja smatra se igrom na sreću u smislu ovog zakona.

Kviz u kojem ishod zavisi isključivo od znanja učesnika u igri na osnovu koga mu se pruža mogućnost da ostvari dobitak u novcu, stvarima, uslugama ili pravima, a ne zahtijeva se posebna uplata, ne smatra se igrom na sreću.

Nagradnim igrama, u smislu ovog zakona, smatraju se igre koje se priređuju radi reklamiranja sopstvenih proizvoda i usluga, pod uslovom da se za učešće u igri ne traži posebna uplata.

Član 3 ​​ 

Igre na sreću razvrstavaju se u dvije grupe:

1) lutrijske igre na sreću:

- lutrija;

- ekspres i instant lutrija;

- bingo;

- TV tombola i tombola zatvorenog tipa;​​ 

- loto;

- keno;

- sportska prognoza;

- toto;

- dodatne igre na lotu i totu;

- video lutrija;

- fonto;

- druge slične igre na sreću s izvlačenjem;

2) posebne igre na sreću:

- igre u kazinima;​​ 

- kladioničke igre;

- igre na sreću na automatima.

Igre na sreću iz stava 1 ovog člana mogu se priređivati putem interneta, odnosno drugih telekomunikacionih sredstava.

Član 3a

Udaljenost objekta u kojima se priređuju lutrijske igre na sreću i posebne igre na sreću od obrazovnih ustanova (osnovnih i srednjih škola) ne može biti manja od 250 metara.

Član 4 ​​ 

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

1) lutrijske igre na sreću su igre koje se priređuju javnim izvlačenjem i kod kojih je unaprijed određen fond dobitaka;

2) lutrija je igra u kojoj učesnik posjeduje srećku, koju izdaje priređivač igre na kojoj je, u skladu sa pravilima igre, unaprijed upisan određeni broj. Srećka se smatra dobitnom kada se na javnom izvlačenju lutrije, na dan koji je unaprijed određen, izvuku određeni djelovi broja ili cio broj upisan na srećki;

3) ekspres lutrija je igra u kojoj učesnik ima srećku izdatu od priređivača igre na kojoj su, u skladu sa pravilima igre, već upisani vrsta i iznos dobitka ili određeni broj, a koji su obezbijeđeni u zatvorenom omotu. Srećka predstavlja dobitak kada je na njoj naznačen dobitak, simbol ili broj koji, prema pravilima igre, označava dobitak;

4) instant lutrija je igra u kojoj učesnik posjeduje srećku koju izdaje priređivač igre na kojoj je, u skladu sa pravilima igre, unaprijed upisana vrsta i iznos dobitka ili određeni broj, odnosno simbol koji je prekriven odgovarajućom zaštitom, a koju učesnik uklanja skidanjem - grebanjem zaštite. Srećka se smatra dobitnom kada su na njoj naznačeni dobitak ili broj, odnosno simbol koji, u skladu sa pravilima, ostvaruju dobitak;

5) sportska prognoza je igra u kojoj učesnik, popunjavanjem listića koji izdaje priređivač igre na kojem su označeni takmičarski parovi, pogađa ishod utakmice za svaki takmičarski par, koristeći oznake predviđene pravilima igre. Listić se smatra dobitnim kada je učesnik pogodio sve ishode ili pravilima igre predviđen broj ishoda, pod uslovom da su oznake na rezultatima upisane, odnosno precrtane, na talonu, odnosno kuponu i kada se ispune drugi uslovi prema pravilima igre;

5a) toto je igra u kojoj učesnik, popunjavanjem listića koji izdaje priređivač igre u kojem su označeni takmičarski parovi, pogađa rezultat fudbalske utakmice za svaki takmičarski par, koristeći oznake ili obilježja predviđena pravilima igre. Listić se smatra dobitnim kada je učesnik pogodio sve rezultate ili pravilima igre predviđen broj rezultata, pod uslovom da su oznake na rezultatima upisane, odnosno precrtane, na talonu i kuponu i kada se ispune drugi uslovi prema pravilima igre;

6) loto, keno i slične igre su igre u kojima učesnik, popunjavanjem listića kojeg izdaje priređivač igre na kojem su, u skladu sa pravilima igre, unaprijed upisani brojevi, treba da pogodi određenu grupu brojeva, precrtavajući ih po sopstvenom izboru. Listić se smatra dobitnim kada brojevi ili neki od njih, koji su na njemu precrtani, odgovaraju brojevima izvučenim na javnom izvlačenju i kada se ispune drugi uslovi prema pravilima igre;

7) bingo-TV tombola je igra na sreću u kojoj učesnik ima tombolsku karticu na kojoj su, u skladu sa pravilima igre, unaprijed upisani brojevi, koji se javno izvlače i to na dan koji je unaprijed određen i unaprijed određeno vrijeme, saglasno pravilima igre, a prenosi putem TV medija;

8) tombola zatvorenog tipa je igra na sreću u kojoj učesnik ima tombolsku karticu na kojoj su, u skladu sa pravilima igre, unaprijed upisani brojevi. Učesnik je ostvario dobitak ako su brojevi upisani na kartici izvučeni u izvlačenju koje se ne prenosi putem sredstava javnog informisanja;

9) video lutrija je igra na sreću koja se igra na video lutrijskim terminalima koji su povezani u elektronski kontrolisanu mrežu, u kojoj učesnici mogu da stave ulog na različite igre i igre sa jack-pot-om, u skladu sa pravilima igre, sa mogućnošću višestrukog uloga i dobitka. Kad učesnik stavi ulog u igri sa jack-pot-om određeni procenat njegovog uloga doprinosi fondu za jack-pot. Pravilima igre utvrđuju se uslovi pod kojima se dobija jack-pot;

10) fonto i slične igre preko telefona, interneta i sličnih medija su igre u kojima se učesniku, na njegov poziv, po ispunjenju i drugih uslova, ako su predviđeni pravilima igre, dodjeljuje određeni broj ili druga jedinstvena oznaka ili je učesnik sam bira. Učesnik je ostvario dobitak ako je dodijeljeni broj ili druga jedinstvena oznaka izvučena na javnom izvlačenju, u skladu sa pravilima igre;

11) posebne igre na sreću su igre u kojima učesnici igraju jedan protiv drugog ili protiv priređivača i očekuju dobitak, u zavisnosti od visine svog uloga i pravila igre;

12) igre u kazinima su igre koje igrači igraju protiv kazina ili jedan protiv drugoga u skladu sa međunarodnim pravilima na stolovima za igru sa:

- kuglicama (rullette, boule, dvadeset tri i sl.);

- kockicama (craps i sl.);

- kartama (baccarat, trente-guarante, black-jack, punto banco, mini punto banco, shemin de fer, carribien poker i sl.);

13) kladioničke igre su igre u kojima se učesnici, u skladu sa pravilima igre, klade na rezultate različitih sportskih i drugih događaja:

- klađenje na rezultate pojedinačnih ili grupnih sportskih takmičenja,

- klađenje na uspjeh plesnih, pjevačkih, muzičkih i sličnih takmičenja,

- ostala klađenja;

14) igre na sreću na automatima su igre koje se priređuju na automatima, elektronskim ruletima i drugim aparatima sa višestrukim ulogom i dobitkom (multiplayer) i na sistemu automata, koji podrazumijeva povezivanje većeg broja automata u cilju formiranja jedinstvenog jack-pota s istim i istovremenim šansama svih učesnika u igri (progresiva);

15) automatima za igre sa višestrukim ulogom i dobitkom (multiplayer) smatraju se mehanički, elektronski ili slični uređaji na kojima igrači, uplatom određenog iznosa (žetona, kovanica ili neposrednom uplatnom na blagajni, odnosno na automatu), imaju mogućnost dobitka;

16) priređivanje igara na sreću putem interneta, odnosno drugih telekomunikacionih sredstava je priređivanje igara na sreću putem kojeg igrač može da odigra igru samostalno, kroz interakciju sa sistemom, bez neposrednog predstavnika priređivača;

17) stvarni vlasnik je fizičko lice koje ima u svojini ili vrši stvarnu kontrolu nad pravnim licem, privrednim društvom, trustom, drugim licem, odnosno sa njim izjednačenim subjektom stranog prava, odnosno fizičko lice u čije ime, odnosno za čiji račun se vrši transakcija ili uspostavlja poslovni odnos.

Član 5

Priređivanje igara na sreću je djelatnost od javnog interesa i isključivo pravo Republike Crne Gore (u daljem tekstu: Republika), ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Javni interes u oblasti priređivanja igara na sreću ostvaruje se naročito radi:

- obezbjeđivanja sredstava za zadovoljavanje potreba u oblasti socijalno-humanitarnih djelatnosti, zaštite mentalnog zdravlja, za programske aktivnosti omladine i za druge namjene određene ovim zakonom;

- usklađivanja igara na sreću sa socijalno-ekonomskim i drugim prilikama;

- izbjegavanja rizika od kriminala i zaštite od obmana i otklanjanja negativnih dejstava koja imaju igre na sreću.

Pravo priređivanja igara na sreću Republika prenosi na privredna društva sa svojstvom pravnog lica koja su registrovana za priređivanje igara na sreću (u daljem tekstu: priređivač igara), putem koncesije.

Član 5a

Uplate i isplate u igrama na sreću i nagradnim igrama vrše se samo u eurima.

Član 6

Dobici od igara na sreću mogu biti u novcu, robi, u uslugama ili pravima.

Za isplatu dobitaka od igara na sreću garantuje priređivač igara na sreću cjelokupnom svojom imovinom.

Za dobitke koje ostvare učesnici u igrama na sreću Republika ne garantuje.

Član 6a ​​ 

Priređivač igara je dužan da obezbijedi čuvanje primljenih uplata i isplata u realnom vremenu na način kojim se omogućava uspostavljanje sistema nadzora (ON-LINE nadzor) u skladu sa ovim zakonom.

Priređivač posebnih igara na sreću i priređivač igara na sreću putem interneta, odnosno drugih telekomunikacionih sredstava (u daljem tekstu: priređivač igara na sreću putem interneta), pored obaveza iz stava 1 ovog člana, dužni su da obezbijede čuvanje podataka o igračima na način kojim se omogućava uspostavljanje sistema nadzora u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Priređivač igara dužan je da omogući organu uprave nadležnom za igre na sreću (u daljem tekstu: nadležni organ) u bilo kojem trenutku direktno informatičko spajanje na njegov sistem nadzora radi uspostavljanja i obezbjeđenja neposrednog nadzora - cjeloviti nadzor prije početka priređivanja igara na sreću i trajno tokom priređivanja igara na sreću.

Priređivač igara dužan je da nadležnom organu i organizacionoj jedinici organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove koja vrši policijske poslove i poslove koji se odnose na sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: finansijsko-obavještajna jedinica), u vršenju poslova iz svoje nadležnosti, omogući u svakom trenutku neposredan elektronski pristup podacima koji se čuvaju u sistemu nadzora priređivača igara.

Sistem nadzora priređivača igara mora da vjerodostojno i u realnom vremenu prati, bilježi i čuva podatke iz st. 1 i 2 ovog člana i da obezbijedi nepromjenjivost primljenih podataka, radi omogućavanja nadzora.

Priređivač igara dužan je da nadležnom organu i finansijsko-obavještajnoj jedinici omogući neposredan elektronski pristup sistemu nadzora i podacima iz st. 1 i 2 ovog člana.

Priređivač igara dužan je da čuva podatke iz st. 1 i 2 ovog člana najmanje pet godina.

Tehničke uslove potrebne za izgradnju sistema neposrednog nadzora iz stava 1 ovog člana propisuje organ državne uprave nadležan za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 6b

Priređivač igara dužan je da na zahtjev dobitnika, a na osnovu priložene važeće identifikacione isprave izda potvrdu na ime dobitnika o ostvarenim dobicima isključivo iz igre, neposredno kod preuzimanja dobitka.

Izuzetno od stava 1 ovog člana potvrdu o dobitku ostvarenom isključivo iz lutrijske igre dobitnik može da traži do isteka kalendarske godine u kojoj je dobitak ostvaren.

Priređivač posebnih igara na sreću i priređivač igara na sreću putem interneta dužan je da vodi evidenciju o dobitnicima i izdatim potvrdama o isplaćenim dobicima kod izvršavanja jedne ili više povezanih isplata u iznosu od 2.000 eura i više, a godišnji izvještaj o navedenim podacima dužan je da dostavi nadležnom organu i finansijsko-obavještajnoj jedinici do kraja januara tekuće godine za prethodnu godinu.

Priređivač posebnih igara na sreću i priređivač igara na sreću putem interneta dužan je da vodi evidenciju o licima koja uplate i uplatama kod izvršavanja jedne ili više povezanih uplata u iznosu od 2.000 eura i više.

Priređivač je dužan da izvrši identifikaciju lica iz st. 3 i 4 ovog člana u skladu sa zakonom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Sadržaj izvještaja o dobitnicima i izdatim potvrdama iz stava 3 ovoga člana, kao i način vođenja i sadržaj evidencije iz st. 3 i 4 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Član 7 ​​ 

Zabranjeno je:

1) učestvovanje u inostranim igrama na sreću za koje se ulozi plaćaju na teritoriji Republike;

2) prikupljanje uloga u Republici za učestvovanje u igrama na sreću koje se priređuju u inostranstvu;

3) prodaja, držanje, ustupanje, izdavanje, oglašavanje i svako drugo predstavljanje inostranih srećki i tiketa (listića) za igre na sreću na teritoriji Republike;

4) priređivanje igara na sreću u slobodnim zonama.

Izuzetno od stava 1 tačka 3 ovog člana, dozvoljeno je držanje srećki i tiketa (listića) inostranih igara na sreću radi ličnog učestvovanja u igri na sreću, ako su ulozi uplaćeni u inostranstvu.

Zabrana učestvovanja u inostranim igrama na sreću za koje se ulozi plaćaju na teritoriji Crne Gore, u slučaju priređivanja igara na sreću putem interneta odnosi se na pravna lica koja nemaju odobrenje za priređivanje igara na sreću putem interneta (u daljem tekstu: neovlašćeni priređivač).

Listu neovlašćenih priređivača vodi nadležni organ.

Neovlašćenom priređivaču odlukom nadležnog organa onemogućiće se:

1) pristup njegovoj internet stranici na kojoj pruža igre na sreću putem interneta blokadom IP adrese od strane nezavisnog regulatornog organa u oblasti elektronskih komunikacija, i

2) transakcija plaćanja od strane banaka ili drugih pružaoca usluga u Crnoj Gori.

Lista neovlašćenih priređivača sadrži:

1) internet adresu stranice na kojoj se pružaju igre na sreću putem interneta;

2) datum unosa na listu i brisanja podataka.

Član 8

Zabranjeno je organizovanje igara kod kojih učesnici uplaćuju određene novčane iznose učesnicima koji su se prije njih uključili u igru i očekuju plaćanje određenih novčanih iznosa od učesnika koji bi se poslije njih uključili u takvu igru (novčani lanac i sl.), kao i primanja drugih uplata i obećavanje dobitaka suprotno članu 2 ovog zakona.

Član 9 ​​ 

Pravo priređivanja igara na sreću putem interneta imaju pravna lica koja su zaključila ugovor o koncesiji za priređivanje igara na sreću iz člana 3 stav 1 tačka 2 ovog zakona.

Član 9a

Igrama na sreću, u smislu ovog zakona, ne smatraju se zabavne igre na računarima, simulatorima, video automatima, fliperima i drugim sličnim napravama, koje se stavljaju u pogon uz pomoć novca ili žetona, kao i pikado, bilijar i druge slične igre, u kojima se učestvuje uz naplatu, a u kojima učesnik ne može ostvariti dobitak u novcu, stvarima, uslugama ili pravima, već pravo na jednu ili više besplatnih igara iste vrste.

II OPŠTI USLOVI ZA PRIREĐIVANjE IGARA NA SREĆU

Član 10

Priređivanje igara na sreću mogu obavljati akcionarska društva i društva sa ograničenom odgovornošću sa sjedištem na teritoriji Republike, ako ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom.

Pravo priređivanja lutrijskih igara na sreću i posebnih igara na sreću u kazinima prenosi se ugovorom o koncesiji, koji se zaključuje na osnovu odluke Vlade Republike Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) sa pravnim licem iz stava 1 ovog člana, ako ispunjava uslove propisane ovim zakonom.

Pravo priređivanja posebnih igara na sreću, binga, TV tombole i tombole zatvorenog tipa prenosi se ugovorom o koncesiji, koji zaključuje nadležni organ na osnovu podnijetog zahtjeva pravnog lica koje ispunjava uslove iz ovog zakona.

Prilikom dodjele koncesije za priređivanje igara na sreću naročito će se cijeniti:

1) zasićenost ponude igara na sreću u Republici, odnosno u pojedinoj lokalnoj zajednici i uravnoteženost sa ponudom susjednih država;

2) obezbjeđivanje harmoničnog, optimalnog i trajnog razvoja djelatnosti;

3) uticaj na socijalnu, kulturnu i privrednu okolinu i pojedinca;

4) obim priređivanja igara na sreću sa aspekta dopunjavanja turističke ponude;

5) iskustva i reference u priređivanju igara na sreću i broj dodijeljenih koncesija;

6) djelatnost, poslovi, dosadašnja poslovanja i finansijski bonitet pravnog lica;

7) ispunjavanje poreskih i drugih dažbina od strane pravnih lica i njihovih vlasnika;

8) podobnost i kvalitet ulaganja za dodjelu koncesije;

9) druga pitanja od značaja za dodjelu koncesije.

Koncesija za priređivanje lutrijskih igara, osim binga, TV tombole i tombole zatvorenog tipa, može se dodijeliti samo jednom koncesionaru organizovanom kao akcionarsko društvo.

Član 11

Postupak dodjele koncesije za priređivanje lutrijskih igara i igara na sreću u kazinima pokreće se javnim konkursom koji se raspisuje u najmanje jednom štampanom dnevnom mediju koji je dostupan na cijeloj teritoriji Republike.

Konkurs iz stava 1 ovog člana raspisuje i postupak sprovodi nadležni organ.

Konkurs za dodjelu koncesije za priređivanje igara na sreću sadrži naročito:

1) vrstu igre;

2) vrijeme trajanja koncesije;

3) uslove koje mora ponuđač da ispunjava;

4) sadržaj dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev;

5) način i rok dostavljanja ponuda;

6) kriterijume za ocjenu ponuda i druge podatke u zavisnosti od vrste igre;

7) iznos jednokratne naknade za dodjelu licence za priređivanje igara na sreću u kazinu.

Iznos jednokratne naknade iz stava 3 tačka 7 ovog člana iznosi 2.000.000,00 eura.

Odluku o dodjeli koncesije iz stava 1 ovog člana, nakon sprovedenog postupka, donosi Vlada na predlog nadležnog organa.

Na osnovu odluke iz stava 4 ovog člana, ugovor o koncesiji zaključuje nadležni organ.

Koncesija se ne može prenijeti.

Koncesija iz stava 1 ovog člana dodjeljuje se za period do 10 godina.

Koncesija se, po zahtjevu koncesionara, može produžiti odlukom Vlade za period do pet godina, ukoliko ispunjava uslove propisane zakonom.

Zahtjev iz stava 8 ovog člana koncesionar podnosi nadležnom organu, najkasnije tri mjeseca prije isteka roka na koji je koncesija dodijeljena.

Ugovor o koncesiji može se otkazati, a otkazni rok je tri mjeseca.

Ako koncesionar otkazuje ugovor o koncesiji zbog gubitka u poslovanju, otkazni rok je 30 dana.

Za dobijanje koncesije priređivač igara mora ispunjavati, pored opštih uslova propisanih ovim zakonom, i posebne uslove u pogledu prostora, kadra i opreme koje propisuje ministarstvo nadležno za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 12

Koncesiju za priređivanje igara na sreću u automat klubovima, za priređivanje kladioničkih igara i tombole zatvorenog tipa dodjeljuje nadležni organ.

Koncesija iz stava 1 ovog člana dodjeljuje se ugovorom o koncesiji, na osnovu zahtjeva koji se podnosi nadležnom organu, za period do tri godine.

Koncesija iz stava 1 ovog člana ne može se prenositi.

Koncesija se, na zahtjev koncesionara, može produžiti za period do dvije godine.

Zahtjev iz stava 4 ovog člana koncesionar podnosi nadležnom organu, najkasnije tri mjeseca prije isteka roka na koji je koncesija dodijeljena.

Ugovor o koncesiji može se otkazati.

Za dobijanje koncesije iz stava 1 ovog člana priređivač igara mora ispunjavati, pored opštih uslova propisanih ovim zakonom, i posebne uslove u pogledu prostora, kadra i opreme koje propisuje Ministarstvo.

Član 13

Ugovor o koncesiji sadrži naročito:

1) naziv (firmu) i sjedište društva;

2) mjesto i adresu poslovnog prostora u kojem se priređuju igre na sreću;

3) vrstu igara na sreću koje se mogu priređivati;

4) datum otpočinjanja priređivanja igara na sreću;

5) trajanje koncesije i uslove za njeno oduzimanje;

6) visinu i način plaćanja koncesione naknade;

7) način sprovođenja nadzora;

8) odredbe o drugim pravima i obavezama ugovornih strana.

Član 14 ​​ 

Koncesija za priređivanje igara na sreću oduzeće se priređivaču igara, ako:

1) je koncesija dodijeljena na osnovu neistinitih podataka;

2) koncesionar nije počeo sa radom u roku utvrđenom u ugovoru kao početak poslovanja;

3) je koncesionar prekinuo rad suprotno odredbama ovog zakona;

4) koncesionar više ne ispunjava propisane tehničke, informatičke i ostale uslove;

5) koncesionar krši pravila igara na sreću;

6) koncesionar ne plaća obaveze utvrđene ovim zakonom ili ne isplaćuje dobitke igračima;

7) koncesionar ne dopušta ili na drugi način sprečava nadzor propisan ovim zakonom ili otežava sprovođenje nadzora;

8) netačno prikazuje ostvareni promet;

9) pozajmljuje novac igračima;

10) krši odredbe ugovora o koncesiji;

11) su nastupile činjenice zbog kojih koncesija ne bi bila dodijeljena;

12) koncesionar krši odredbe zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

13) ako se u postupku nadzora utvrdi da je koncesionar koji je kažnjen za neki od prekršaja iz člana 72 stav 1 tač. 1 do 5 ovog zakona ponovio prekršaj za koji je kažnjen;

14) je osnivač, stvarni vlasnik ili član organa upravljanja koncesionara pravosnažno osuđivan za krivično djelo za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od jedne godine.

Priređivač igara kome je oduzeta koncesija, može da podnese novi zahtjev za dodjelu koncesije nadležnom organu, nakon isteka roka od dvije godine od dana oduzimanja koncesije.

 

Član 15 ​​ 

Koncesione naknade od igara na sreću, utvrđene ovim zakonom, pripadaju budžetu Republike.

III LUTRIJSKE IGRE NA SREĆU

Pravila lutrijskih igara

Član 16

Uslovi za priređivanje pojedine lutrijske igre na sreću utvrđuju se pravilima koja donosi priređivač, za svaku vrstu igre, a primjenjuju se nakon dobijene saglasnosti od strane nadležnog organa.
 

Član 17

Učesnik u lutrijskoj igri na sreću je fizičko lice koje ispunjava uslove za učestvovanje u određenoj igri na sreću (kolu ili seriji), u skladu sa pravilima pojedine igre na sreću.

Učesnikom u lutrijskim igrama u kojima se učestvovanje u igri dokazuje posjedovanjem potvrde o uplati smatra se imalac takve potvrde, ako su podaci na potvrdi o uplati identični snimljenim na mikrofilmu, magnetnim medijima ili registrovanim u centralnom kompjuterskom sistemu kod priređivača. Učesnik u igrama na sreću: lutrija, instant i ekspres lutrija je imalac nesporne, neoštećene srećke izdate od priređivača.

Član 18

Pravila lutrijskih igara na sreću obavezno sadrže:

1) naziv i sjedište priređivača;

2) naziv organa priređivača koji je donio odluku o priređivanju igre, datum i broj odluke;

3) naziv, opis i vrijeme trajanja igre na sreću;

4) uslove za učestvovanje u igri;

5) mjesto u kojem se igra priređuje, odnosno područje na kojem se prodaju srećke;

6) pojedinačnu cijenu srećke (kombinacije) i krajnji rok uplate za učestvovanje u igri;

7) količinu i novčanu vrijednost emisije srećaka;

8) utvrđivanje visine fonda i vrste dobitaka;

9) opis srećke, uplatnog listića ili potvrde o uplati;

10) način, postupak i kontrolu izvlačenja, odnosno utvrđivanja dobitka;

11) način objavljivanja fonda dobitaka, pojedine vrijednosti dobitaka i rezultata igre;

12) način i rok isplate novčanih dobitaka, odnosno ostvarivanja dobitaka druge vrste;

13) postupak u slučaju otkazivanja izvlačenja.

Član 19

Pravila lutrijske igre ne mogu se mijenjati nakon početka prodaje srećki igre na sreću određenog kola ili serije.

Član 20

Priređivač lutrijskih igara obavezan je pravila igre na sreću javno objaviti u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju prije početka određenog kola ili serije, a licima zainteresovanim za učestvovanje u igri omogućiti da se na prodajnim mjestima upoznaju sa pravilima igre.

Izvlačenje dobitaka

Član 21

U lutrijskim igrama u kojima se dobitne kombinacije utvrđuju izvlačenjem, izvlačenje je javno i mora se obavljati pred komisijom sastavljenom od najmanje tri člana, koju imenuje priređivač. Jedan član komisije je službenik nadležnog organa.

Prije početka izvlačenja priređivač mora utvrditi i objaviti ukupnu uplatu i broj prodatih srećki pred komisijom iz stava 1 ovog člana.

Član 22

Nadležni organ može, na zahtjev priređivača, odobriti promjenu mjesta izvlačenja dobitaka ili dana izvlačenja, za najduže 30 dana.

Promjenu mjesta ili odlaganje dana izvlačenja dobitka priređivač mora objaviti na isti način na koji su objavljena pravila o priređivanju igre na sreću.

Ako se u slučaju iz st. 1 i 2 ovog člana odloži dan izvlačenja dobitaka, priređivač može nastaviti prodaju srećaka do dana određenog za izvlačenje.

Ako se mijenja dan izvlačenje dobitaka iz tehničkih razloga (nestanak struje, kvar na bubnju za izvlačenje dobitaka i sl,), izvlačenje se nastavlja u roku od 24 sata, a priređivač je dužan da o tome obavijesti nadležni organ.

Priređivač lutrijske igre može priređivanje igre na sreću, kola ili serije pojedine igre za koju je počeo prodavati srećke, odnosno tikete otkazati samo uz saglasnost nadležnog organa i pod uslovom da vrati uplaćeni novac od prodaje srećki, odnosno tiketa igračima.

Član 23

O toku izvlačenja dobitaka vodi se zapisnik, koji potpisuju članovi komisije.

Zapisnik iz stava 1 ovog člana mora sadržati: mjesto, vrijeme i način izvlačenja dobitaka, broj prodatih srećki, listića i kartica i broj neprodatih srećki, listića i kartica, odnosno ukupnu uplatu u tom kolu ili seriji, izvučene dobitne kombinacije i moguće primjedbe učesnika u igri.

Zapisnik o toku izvlačenja priređivač dostavlja nadležnom organu, najkasnije u roku od sedam dana od dana objavljivanja izvlačenja.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, priređivač tombole zatvorenog tipa dužan je da vodi dnevne evidencije o broju primljenih i prodatih kartica po brojevima, serijama, datumima i količini.

Na osnovu dnevne evidencije iz stava 4 ovog člana priređivač je dužan da sačini mjesečni izvještaj koji dostavlja upravi najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Član 24

Izvještaje o rezultatima izvlačenja i iznosu dobitaka priređivač je dužan javno objaviti u dnevnom štampanom mediju u kojem je objavio pravila igre i na prodajnim mjestima, najkasnije u roku od sedam dana od dana izvlačenja.

Fond dobitaka i isplata

Član 25

Fond dobitaka u lutrijskim igrama na sreću iznosi 50% od ukupne vrijednosti emisije srećki kod svih oblika lutrije, a kod binga, TV tombole, tombole zatvorenog tipa, sportske prognoze, tota, lota, kena i drugih igara ukupne vrijednosti primljenih uplata za pojedino kolo.

Iznos fonda dobitaka u pojedinoj igri na sreću iz stava 1 ovog člana, po pojedinom kolu ili seriji igre na sreću, mora biti objavljen prije izvlačenja dobitaka.

Fond dobitaka iz stava 1 ovog člana vraća se kao dobitak igračima.

Član 26

Isplata novčanog dobitka, odnosno preuzimanje robnih i drugih dobitaka u lutrijskim igrama na sreću obavlja se u roku određenom pravilima igre na sreću, koji ne može biti duži od 60 dana nakon objavljivanja konačnog izvještaja o rezultatu igre.

Nakon isteka roka iz stava 1 ovog člana komisija iz člana 21 ovog zakona utvrđuje koji dobici u tom kolu ili seriji nijesu bili isplaćeni, odnosno preuzeti, koja je njihova vrijednost i o tome sastavlja zapisnik.

Ako dobitnik u lutrijskim igrama na sreću ne zatraži dobitak od priređivača igara u roku od 60 dana od dana objavljivanja izvještaja o rezultatima pojedine igre (kola, serije i sl.), iznos toga dobitka prenosi se u sledeće kolo, seriju ili se koristi za dobitke u drugim igrama.

Zapisnik iz stava 2 ovog člana priređivač dostavlja nadležnom organu, najkasnije u roku od sedam dana od isteka roka za isplatu, odnosno izdavanja dobitaka.

Član 27

Za priređivanje lutrijskih igara plaća se mjesečna naknada u iznosu od 10% na osnovicu koju čini ukupna vrijednost svih prodatih srećki, listića i kartica, umanjena za vrijednost fonda dobitaka.

Naknada za priređivanje lutrijskih igara na sreću plaća se do petnaestog u mjesecu za prethodni mjesec.

Naknada za priređivanje lutrijskih igara prihod je budžeta Republike.

- Naslov brisan -

Član 28

Bingo, TV tombola i tombola zatvorenog tipa mogu se priređivati samo u posebno uređenim prostorijama.

Bliže prostorne i tehničke uslove za priređivanje binga, TV tombole i tombole zatvorenog tipa propisuje Ministarstvo.

Ispunjenost prostornih i tehničkih uslova utvrđuje nadležni organ.

Koncesija za priređivanje tombole zatvorenog tipa

Član 28a

Priređivač tombole zatvorenog tipa mora imati osnovni kapital u vrijednosti od 75.000 €, a ako ima pravo priređivanja neke druge igre na sreću iz člana 3 tačka 2 ovog zakona, mora imati propisani osnovni kapital i za tu igru na sreću.

Radi osiguranja isplate dobitaka igračima i izmirenja koncesione naknade i drugih obaveza, priređivač tombole dužan je, za vrijeme trajanja koncesije i 30 dana nakon isteka koncesije, imati neprekidno u banci, sa sjedištem u Republici, depozit u iznosu od 10.000 € ili garanciju banke u visini tog iznosa.

Član 29

Uz zahtjev za dobijanje koncesije za priređivanje tombole zatvorenog tipa naročito se prilaže sljedeće:

1) podaci o nazivu firme i sjedištu društva;

2) dokaz o registraciji;

3) osnivački akt društva;

4) poslovni plan društva za trogodišnji period;

5) dokaz o vlasništvu ili pravu korišćenja prostora u kojem se priređuje tombola zatvorenog tipa;

6) pravila igre;

7) dokaz o osnovnom kapitalu;

8) potvrda o depozitu ili garancija banke;

9) potvrda o izvršenoj uplati odgovarajuće administrativne takse.

Priređivač kome je dodijeljena koncesija za priređivanje tombole zatvorenog tipa mora dokaz iz stava 1 tačka 8 ovog člana dostaviti najkasnije do dana zaključenja ugovora o koncesiji.

Međusobna prava i obaveze utvrđuju se ugovorom o koncesiji koji sadrži elemente iz člana 13 ovog zakona.

Član 30

Koncesija za priređivanje tombole zatvorenog tipa oduzeće se, prije isteka roka za koji je data, ako se utvrdi da postoji bilo koji od razloga iz člana 14 ovog zakona.

Jednokratno priređivanje lutrijskih igara

Član 31

Neprofitne organizacije, sa sjedištem na teritoriji Republike, mogu priređivati prigodno jednom godišnje tombolu zatvorenog tipa radi prikupljanja sredstava za obavljanje svoje djelatnosti.

Tombola iz stava 1 ovog člana može se priređivati isključivo na osnovu odobrenja nadležnog organa, uz uslov da se tombolske kartice za tu igru mogu prodavati najduže 30 dana.

Član 32

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja priređivač iz člana 31 ovog zakona dužan je priložiti izvod iz opšteg akta u kojem je navedena djelatnost priređivača, odluku ovlašćenog organa priređivača o priređivanju igre na sreću koji sadrži ime odgovornog lica, pravila lutrijske igre na sreću, plan igre koji treba da sadrži najmanji broj tombolskih kartica koje mora prodati da bi se osigurala isplata dobitaka i plaćanje obaveza i dokaz o obezbijeđenom depozitu u visini sredstava planiranih za isplatu dobitaka.

Član 33

Prilikom odlučivanja o zahtjevu za jednokratno priređivanje tombole zatvorenog tipa nadležni organ posebno cijeni:

1) svrhu priređivanja igre;

2) procjenu vrijednosti za izdavanje tombolskih kartica;

3) ukupnu vrijednost dobitaka;

4) cijenu pojedinačne tombolske kartice;

5) sredstva kojima priređivač osigurava isplatu dobitaka;

6) pravila igre.

Ukupna vrijednost izdatih tombolskih kartica ne smije biti veća od 40.000 €. Cijena pojedine tombolske kartice ne smije biti veća od vrijednosti najmanjeg dobitka.

Član 34

Priređivač igre iz člana 31 ovog zakona dužan je uplatiti naknadu u iznosu od 5% od ukupne uplate u toj igri u korist budžeta Republike.

Naknada iz stava 1 ovog člana plaća se u roku od sedam dana od dana objavljivanja izvlačenja dobitaka, u kom roku je priređivač dužan nadležnom organu dostaviti izvještaj o konačnom obračunu s dokazom o uplati.

IV POSEBNE IGRE NA SREĆU

1. Igre u kazinima

Član 35

Igre na sreću iz člana 3 tačka 2 alineje 1 ovog zakona mogu se priređivati samo u kazinima.

U kazinima se mogu priređivati i igre na sreću iz člana 3 tačka 2 alineja 3 ovog zakona.

Koncesije za igre u kazinima

Član 36 ​​ 

Uz zahtjev za dodjelu koncesije za priređivanje igara na sreću u kazinima obavezno se prilažu:

1) podaci o nazivu (firmi) i sjedištu društva;

2) dokaz o registraciji;

3) osnivački akt društva;

4) dokaz o osnovnom kapitalu;

5) poslovni plan društva za trogodišnji period;

6) dokazi o vlasništvu ili pravu korišćenja i o veličini prostora u kojem će se priređivati igre na sreću;

7) navođenje vrste i obima igara;

8) pravila za svaku vrstu igre koja će se priređivati, uslovi za učestvovanje u igri, visina uloga u igri, cijena žetona ili kreditnog poena u igri na automatima, s opisom načina evidentiranja u total - registru automata i krajnji rok naplate za učestvovanje u igri;

9) podaci o licima koja vode poslove i dokaz o njihovom stručnom obrazovanju i osposobljenosti za obavljanje poslova u kazinu;

10) pravila kazina;

11) podaci o vrsti i broju aparata za igre i igraćih pomagala, sa detaljnim podacima za njihovu identifikaciju;

12) dokaz da osnivač, stvarni vlasnik ili član organa upravljanja koncesionara nije pravosnažno osuđivan za krivično djelo za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od jedne godine;

13) potvrdu o depozitu ili garanciju banke;

14) podaci o svakom stvarnom vlasniku u skladu sa zakonom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Priređivač kome je dodijeljena koncesija mora dokaze, iz stava 1 i tač. 6 i 13 ovoga člana, za prvo otvaranje kazina pružiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana donošenja odluke o dodjeli koncesije.

Član 37

Ugovor o koncesiji zaključuje se za svaki kazino posebno, na osnovu odluke o koncesiji.

Koncesionar je dužan da, bez odlaganja, obavijesti nadležni organ o promjeni svakog podatka ili okolnosti, a posebno koji se odnose na:

1) članove uprave koncesionara;

2) druga lica ovlašćena za zastupanje i vođenje poslova koncesionara;

3) identitet lica koje učestvuje u osnovnom kapitalu u društvu;

4) druge okolnosti bitne za poslovanje i rad koncesionara.

Član 38

Priređivač igara mora, za vrijeme trajanja koncesije, imati osnovni kapital u vrijednosti od najmanje 300.000 €. Ako društvo ima pravo na priređivanje neke druge igre na sreću iz člana 3 ovog zakona, mora imati propisani osnovni kapital i za tu igru na sreću koju priređuje.

Radi osiguranja isplate dobitaka igračima i podmirenja obaveza, koncesionar mora neprekidno, u periodu za koji je koncesija data i 30 dana nakon isteka koncesije, u banci sa sjedištem u Republici, za svaki kazino imati depozit u iznosu najmanje 30% vrijednosti osnovnog kapitala iz stava 1 ovog člana ili garanciju banke u visini tog iznosa.

Priređivač igara na sreću mora dnevno u blagajni kazina imati riziko depozit u iznosu najmanje 50.000 € za pet stolova, a za svakih sljedećih pet stolova mora imati riziko depozit u iznosu od 20.000 €.

Član 39

Nadležni organ može koncesionaru odobriti preseljenje kazina na novu lokaciju. Uz dokaz o ispunjavanju uslova iz čl. 44 i 45 ovog zakona, zahtjev mora sadržati:

1) obrazloženje razloga preseljenja;

2) trogodišnji plan poslovanja;

3) dokaz o vlasništvu ili pravu korišćenja prostora u koji se traži preseljenje.

Koncesionar je dužan na novoj lokaciji započeti rad u roku od šest mjeseci od dana dobijenog odobrenja za preseljenje.

Član 40

Ugovor o koncesiji sadrži naročito podatke iz člana 13 ovog zakona.

Koncesionar može priređivati samo igre na sreću u obimu i vrstama utvrđenim ugovorom o koncesiji.

Ako se u kazinu priređuju igre na sreću na automatima za igre na sreću, podaci o broju i vrsti automata su sastavni dio ugovora o koncesiji.

Član 41

Koncesija za priređivanje igara na sreću može se oduzeti priređivaču igara, ako se utvrdi da postoji bilo koji od razloga iz člana 14 ovog zakona.

Koncesiona naknada

Član 42 ​​ 

Za priređivanje igara na sreću u kazinima plaća se koncesiona naknada koja se sastoji iz fiksnog i varijabilnog dijela.

Godišnja fiksna naknada po jednom kazinu iznosi iznosi 100.000 €.

Iznos naknade iz stava 2 ovog člana uplaćuje se do kraja decembra tekuće za narednu godinu.

Varijabilni dio naknade za priređivanje igara na sreću u kazinima plaća se mjesečno na prihode od igara na sreću (za svaku igru posebno), a mjesečnu osnovicu za obračun koncesione naknade predstavlja zbir dnevnih obračuna za pojedinu vrstu igre u kazinu (kumulativno), dok mjesečnu osnovicu za obračun koncesione naknade igara na sreću na automatima predstavlja zbir mjesečnih obračuna pojedinih automata. Priređivač igara podnosi mjesečno izvještaje po vrstama igara i po automatima. Mjesečni obračun je konačan.

Dnevni obračun po pojedinom stolu za igru na sreću vrši se na način da se završno stanje vrijednosti žetona na stolu uveća za iznos novca zamijenjenog za žetone na stolu, koji se sprema u posebnu kutiju (drop) i iznosa visine kredita, te umanji za dopunu u žetonima (dotaciju) za vrijeme rada stola i vrijednost početnog stanja žetona na stolu (završno stanje + drop + krediti - dotacije - početno stanje = dnevni obračun stola). Zbir dnevnih obračuna svih istovjetnih stolova i svih aparata predstavlja dnevni obračun za pojedinu vrstu igre.

Mjesečni obračun pojedinog aparata za igre na sreću utvrđuje se tako da se iznos svih uplata (Coin In = uplate u žetonima, gotovom novcu ili vrijednosnim listićima sistema ticket in - ticket out) umanji za iznos isplaćenih dobitaka igračima, (Total Coin Out = isplate u žetonima, gotovom novcu ili vrijednosnim listićima sistema ticket in - ticket out), a razlika predstavlja mjesečni obračun za pojedini automat za igre na sreću. Mjesečnu osnovicu predstavlja zbir rezultata mjesečnih obračuna pojedinačnih automata.

U osnovicu za obračun koncesione naknade ne ulazi vrijednost ulaznica, napojnica i promotivnih žetona koje izdaje kazino uz odobrenje nadležnog organa. Vrijednost promotivnih žetona ne može biti viša od vrijednosti najnižeg iznosa žetona propisanog pravilima igre kazina.

Ulaznica iz stava 7 ovog člana smatra se računom koji se ne može zamijeniti na stolovima za vrijednosne žetone, niti za novac u kazinu.

Varijabilna naknada za priređivanje igara u kazinima iznosi 15% od osnovice za obračun naknade iz stava 3 ovog člana.

Varijabilna naknada za priređivanje igara na sreću u kazinu plaća se do petnaestog u mjesecu za prethodni mjesec.

Naknada za priređivanje igara na sreću u kazinu prihod je budžeta Republike.

Za priređivanje igara na sreću na automatima u kazinu, obračunava se i naplaćuje fiksna koncesiona naknada mjesečno u iznosu od 50 eura po automatu.

Za priređivanje igara na sreću na automatima u kazinu obračunava se i naplaćuje varijabilna koncesiona naknada mjesečno u skladu sa članom 61 stav 6 ovog zakona.

Član 43

Koncesionar mora, na propisanim obrascima, voditi podatke o dnevnim obračunima po pojedinom stolu za igre na sreću i podatke o mjesečnim obračunima po pojedinom automatu za igre na sreću, pomoću kojih je utvrđena mjesečna osnovica za obračun i plaćanje naknade. Podatke iz evidencije, s konačnim mjesečnim obračunom, i kopiju dokaza o uplati naknade dostavlja nadležnom organu do petnaestog u mjesecu za prethodni mjesec.

Koncesionar, na propisanim obrascima, vodi dnevnu evidenciju o napojnicama nakon zatvaranja stolova, i svu ostalu evidenciju na osnovu koje vrši dnevni obračun stolova.

Sadržaj i oblik obrazaca iz st. 1 i 2 ovog člana i način dostavljanja podataka propisuje Ministarstvo.

Tehnički uslovi

Član 44 ​​ 

Kazino mora biti uređen tako da prostori za igru, kao i prostori za goste i osoblje kazina vezani za igru budu prostorna cjelina, s tim da kazino ne može imati manje od pet stolova za igre s kuglicama, kockama ili kartama.

Igre u kazinima ne smiju da se priređuju u stambeno-poslovnim objektima.

Bliže prostorne i tehničke uslove koje kazino mora ispunjavati propisuje Ministarstvo, u saradnji sa organom državne uprave nadležnim za unutrašnje poslove.

Ispunjenost prostornih i tehničkih uslova utvrđuje nadležni organ.

Član 45 ​​ 

Kazino mora imati blagajnu i odvojen i zaštićen prostor za čuvanje novca i drugih vrijednosti.

Kazino mora imati mjenjačnicu i prostor za pružanje ugostiteljskih usluga u kojem se poslužuju pića i napici (caffe bar i sl.), a može imati i ugostiteljski objekat u kojem se pripremaju i poslužuju jela (restoran i sl.). Kazino koji se nalazi u ugostiteljskom objektu kategorisanom sa najmanje tri zvjezdice ispunjava ovaj uslov.

Koncesionar mora osigurati neprekidni audio-video nadzor u kazinu sa snimanjem, tako da se osigura neprekidan i neposredan nadzor.

Koncesionar je dužan da dokumentaciju o neprekidnom snimanju čuva deset dana ili na zahtjev nadzornog organa i duže.

Podaci iz dokumentacije iz stava 5 ovog člana predstavljaju poslovnu tajnu, a priređivač ih može saopštiti drugim licima, u skladu sa zakonom.

Koncesionar mora nadzirati igrače i posjetioce kako bi se igra mogla odvijati u skladu sa ovim zakonom.

Koncesionar mora osigurati ličnu zaštitu igračima i posjetiocima.

Član 45a

Koncesionar je dužan da sistem audio-video nadzora iz člana 45 stav 4 ovog zakona poveže sa informacionim nadzornim sistemom nadležnog organa.

Nadležni organ putem audio-video nadzora koncesionara vrši neprekidan i neposredan nadzor priređivanja igara na sreću u realnom vremenu.

Bliže tehničke uslove u pogledu nadzora iz st. 1 i 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Član 46

Igračima koji u toku igre na sreću prekrše pravila igre, koncesionar može zabraniti dalje učestvovanje u igrama i prisustvo u kazinu.

Pravila kazina i pravila igara na sreću u kazinima

Član 47

Koncesionar je dužan donijeti pravila kazina koja moraju biti istaknuta na vidnom mjestu i dostupna svim posjetiocima.

Pravila kazina naročito sadrže:

1) vrste posebnih igara na sreću koje se priređuju u kazinu;

2) uslove za ulazak u kazino (dokaz o identitetu i kontrola posjetilaca);

3) uslove kada je pojedinim igračima zabranjen pristup u kazino ili učešće u igrama na sreću;

4) raspoređivanje sredstava po osnovu napojnica;

5) radno vrijeme;

6) poslove i obaveze zaposlenih u kazinu u vezi izvođenja igara na sreću;

7) organizaciju rada kazina sa rasporedom prostorija za rad u kazinu.

Član 48

Za svaku vrstu igara na sreću u kazinu donose se pravila koja moraju biti u saglasnosti sa dobrim poslovnim običajima i međunarodnim pravilima.

Pravila igara na sreću, za svaku vrstu igre, donosi koncesionar, a primjenjuju se nakon dobijanja saglasnosti nadležnog organa.

Pravila igara na sreću moraju biti napisana na jeziku u službenoj upotrebi u Republici i prevedena na engleski jezik i dostupna igračima.

Pravila igre ne mogu se mijenjati u toku trajanja igre na sreću koju su igrači započeli nakon uplate iznosa za učestvovanje u jednoj igri na sreću.

Član 49

Licima mlađim od 18 godina života nije dozvoljen ulaz u kazina. Provjera se vrši kontrolom ličnih isprava. Uniformisana lica mogu ulaziti u kazino samo radi obavljanja službe.

U kazinu nije dopušteno unošenje tehničkih pomagala prikladnih za pribavljanje prednosti u igri.

Koncesionar je dužan da obezbijedi nadzor ulaska - izlaska u kazino sa evidentiranjem posjetioca i neprekidan audio - video nadzor (kontrola) recepcije, sa snimanjem ulaza - izlaza u kazino.

Posebne odredbe za zaposlene u kazinu

Član 50

Zaposleni u kazinu koji neposredno učestvuju u priređivanju igara na sreću moraju imati potvrdu (licencu) o stručnoj osposobljenosti za rad u kazinu. Način i uslove sticanja i izdavanja licence propisuje Vlada.

Zaposleni u kazinu ne smiju biti igrači u kazinu u kojem rade.

Zaposleni u kazinu moraju, kao poslovnu tajnu, čuvati podatke o igračima do kojih su došli pri obavljanju svog posla.

Zaposlenima u kazinu zabranjeno je od igrača uzimati proviziju, poklone ili usluge bilo koje vrste i novčano pomagati igrače. Dopušteno je da igrači daju napojnicu za osoblje kazina, koja se stavlja u posebne kutije predviđene za tu namjenu. S napojnicama se postupa u skladu sa pravilima kazina, koja donosi priređivač, a koja se prilažu uz prijavu na konkurs za dodjelu koncesije.

Od podjele napojnica izuzeti su članovi uprave koncesionara i rukovodeće osoblje.

2. Kladioničke igre

Član 51

Kladioničke igre se priređuju u posebno uređenim prostorijama.

Bliže prostorne i tehničke uslove za priređivanje kladioničkih igara propisuje Ministarstvo.

Ispunjenost prostorno tehničkih uslova utvrđuje nadležni organ.

Član 52 ​​ 

Uz zahtjev za dobijanje koncesije za priređivanje klađenja obavezno se prilaže sledeće:

1) podaci o nazivu firme i sjedištu društva;

2) dokaz o registraciji;

3) osnivački akt društva;

4) poslovni plan društva za trogodišnji period;

5) dokaz o vlasništvu ili pravu korišćenja prostora u kojem se nalazi sjedište kladionice;

6) opšta pravila klađenja;

7) dokaz o osnovnom kapitalu;

8) dokaz o ispunjenosti prostorno tehničkih uslova;

9) potvrda o depozitu ili garancija banke;

10) potvrda o izvršenoj uplati odgovarajuće administrativne takse;

11) dokaz da osnivač, stvarni vlasnik ili član organa upravljanja koncesionara nije pravosnažno osuđivan za krivično djelo za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od jedne godine;

12) podatke o svakom stvarnom vlasniku u skladu sa zakonom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Priređivač kome je dodijeljena koncesija za priređivanje kladioničkih igara dužan je da dokaz iz stava 1 tačka 9 ovog člana dostavi najkasnije do dana zaključenja ugovora o koncesiji.

Na teritoriji Republike zabranjuje se priređivanje klađenja:

1) koja su u suprotnosti sa ovim zakonom, dobrim poslovnim običajima i moralom;

2) koja se odnose na rezultate izbora za predsjednika Republike, za poslanike, predsjednika opštine i odbornike;

3) priređivaču klađenja čiji je vlasnik akcionar, odnosno udioničar i vlasnik akcionar ili udioničar nekog sportskog kluba, na događaje u toj vrsti sporta i rangu takmičenja.

Odredbe člana 49 ovog zakona primjenjuju se na prostorije u kojima se priređuju kladioničke igre.

Oduzimanje koncesije

Član 53

Koncesija za priređivanje klađenja oduzeće se prije isteka roka za koji je data, ako se utvrdi da postoji bilo koji od razloga iz člana 14 ovog zakona.

Koncesiona naknada

Član 54

Za priređivanje kladioničkih igara plaća se koncesiona naknada koja se sastoji iz fiksnog i varijabilnog dijela.

Fiksni dio koncesione naknade za priređivanje kladioničkih igara iznosi 500 € mjesečno po kladionici i plaća se unaprijed do petnaestog u mjesecu za tekući mjesec.

Varijabilni dio koncesione naknade za priređivanje kladioničkih igara obračunava se mjesečno u iznosu od 10% od osnovice koju čini ukupan iznos uplata, umanjen za vrijednost isplata, a plaća se do petnaestog u mjesecu za prethodni mjesec.

Mjesečnu evidenciju, s konačnim obračunom rezultata poslovanja i dokaz o uplati mjesečne naknade za priređivanje klađenja koncesionar je dužan dostaviti nadležnom organu, najkasnije do petnaestog u mjesecu za prethodni mjesec.

Kontrolni nadzor uplata i isplata klađenja

Član 55

Priređivač je dužan osigurati čuvanje primljenih kladioničkih uplata i isplata na način da uspostavi sistem nadzora (ON - LINE nadzor) koji mora biti povezan u informacioni sistem nadležnog organa na način da se osigura neprekidan i neposredan nadzor.

Član 56

Opis klađenja i uslove za učestvovanje u klađenju priređivač je dužan propisati pravilima klađenja. Pravila klađenja moraju biti istaknuta na uplatnom mjestu kladionice.

Priređivač igara kome se dodijeli koncesija za priređivanje klađenja mora imati osnovni kapital u vrijednosti od 75.000 €. Ako priređivač ima pravo priređivanja neke druge igre na sreću iz člana 3 stav 1 tačka 2 ovog zakona, mora imati propisani osnovni kapital i za drugu igru na sreću koju priređuje.

Radi osiguranja isplate dobitaka igračima i podmirenja obaveza, priređivač mora za dobijenu koncesiju imati u banci sa sjedištem u Republici depozit u iznosu od 30.000 €, a za svako sledeće uplatno mjesto po 2.000 € ili garancijom banke u visini tog iznosa.

Uplate za klađenje primaju se na uplatnim mjestima kladionica i putem terminala za klađenje.

Tehničke uslove koje mora ispunjavati priređivač kladioničkih igara propisuje Ministarstvo.

Ispunjenost tehničkih uslova utvrđuje nadležni organ.

Jednokratno priređivanje klađenja

Član 57

Neprofitna organizacija koja organizuje sportska takmičenja može u prostorima stadiona ili dvorane u kojima se održava takmičenje, jednom godišnje, prirediti klađenje u vezi sa tim takmičenjem.

Klađenje iz stava 1 ovog člana može se prirediti isključivo na osnovu odobrenja nadležnog organa.

Uz zahtjev za davanje odobrenja prilaže se:

1) statut;

2) odluka i svrha priređivanja klađenja;

3) pravila igre;

4) vrijeme priređivanja igre.

Priređivač igre je dužan da uplati naknadu u iznosu od 5% od primljenih uplata za priređivanje klađenja u korist budžeta Republike.

3. Igre na sreću na automatima

Član 58

Djelatnost priređivanja igara na sreću na automatima iz člana 3 tačka 2 alineja 3 ovog zakona može se obavljati samo u posebno uređenim prostorijama automat kluba ili kazina.

Priređivač igara na sreću kome se dodijeli koncesija za priređivanje igara na sreću u automat klubu mora imati osnovni kapital u vrijednosti od 75.000 €, a ako ima pravo priređivanja neke druge igre na sreću iz člana 3 tačka 2 ovog zakona, mora imati upisan i osnovni kapital za tu igru na sreću.

Radi osiguranja isplata dobitaka igračima i podmirenja obaveza, priređivač igara na sreću u automat klubu mora, u periodu za koji je koncesija data i 30 dana nakon isteka koncesije, imati neprekidno u banci sa sjedištem u Republici depozit u iznosu od po 25.000 € za prva tri otvorena automat kluba, a za svaki sledeći automat klub po 2.000 € ili garanciju banke za taj iznos.

Priređivač igara na sreću koji u automat klubu ima elektronske rulete mora dnevno u blagajni automat kluba imati riziko depozit u iznosu najmanje 5.000 € po jednom elektronskom ruletu.

Član 59

Uz zahtjev za dobijanje koncesije za priređivanje igara na sreću na automatima u automat klubovima prilažu se dokazi o ispunjavanju uslova iz čl. 36 i 58 ovog zakona.

Član 60

Prava, obaveze, odnosi i odgovornosti propisani čl. 39, 40, 41 i 43 st. 1 i 2, čl. 46 i 49 ovog zakona, u vezi sa priređivanjem igara na sreću u kazinu, shodno se primjenjuju na privredna društva koja priređuju igre na sreću u automat klubovima.

Koncesiona naknada

Član 61

Za priređivanje igara na sreću na automatima priređivač plaća koncesionu naknadu koja se sastoji iz fiksnog i varijabilnog dijela.

Fiksni dio koncesione naknade za priređivanje igara na sreću u automat klubu koncesionar plaća mjesečno u iznosu od 50 € po automatu. Ovaj iznos koncesionar uplaćuje do petnaestog u mjesecu za tekući mjesec.

Varijabilni dio koncesione naknade za priređivanje igara na sreću u automat klubu obračunava se mjesečno. Mjesečnu osnovicu predstavlja zbir mjesečnih obračuna pojedinačnih automata. Mjesečni obračun je konačan.

Mjesečni obračun pojedinog automata u automat klubu vrši se na način utvrđen u članu 42 stav 6 ovog zakona.

U osnovicu za obračun naknade ne ulazi vrijednost ulaznica i napojnica.

Naknada za priređivanje igara na sreću u automat klubu utvrđuje se od osnovice za obračun naknade iz stava 3 ovog člana u iznosu od 10%, a plaća se do petnaestog u mjesecu za prethodni mjesec.

Mjesečna naknada iz stava 3 ovog člana ne plaća se za vrijeme privremenog prekida rada automat kluba. Privremenim prekidom smatra se prekid rada najviše 30 dana tokom godine, koji je nadležnom organu prijavljen najkasnije sedam dana prije prekida.

Privremenim prekidom ne smatra se prekid rada zbog tekućeg održavanja automata.

Ukoliko prekid rada traje duže od 60 dana koncesija prestaje da važi.

Dokaz o uplati koncesione naknade priređivač igara je dužan dostaviti nadležnom organu, najkasnije do petnaestog u mjesecu za prethodni mjesec.

Tehnički uslovi

Član 62 ​​ 

Automat klub mora imati najmanje 10 automata za igre na sreću, a prostor za igru i prostor za goste mora biti ukupne površine najmanje 35​​ m2.

U automat klubu priređivač mora na vidnom mjestu istaći obavještenje za igrače o procentu vraćanja novca i pravila igre.

Automat klub mora imati blagajnu i odvojen zaštićeni prostor za čuvanje novca i drugih vrijednosti, a može imati i ugostiteljski dio u kojem se poslužuju pića i napici (caffe bar i sl.) ili ugostiteljski dio u kojem se pripremaju i poslužuju jela (restoran i sl.).

Bliže prostorno tehničke uslove za automat klub propisuje Ministarstvo.

Ispunjenost prostorno tehničkih uslova utvrđuje nadležni organ.

V USLOVI I NAČIN STAVLjANjA U UPOTREBU AUTOMATA I STOLOVA ZA IGRE NA SREĆU

Član 63

Prije stavljanja automata i stolova za igre na sreću u upotrebu obavlja se tehnički pregled o čemu se izdaje uvjerenje.

Automati za igre na sreću ne mogu biti u upotrebi ako im kontrolni uređaji uplate, isplate, programske ploče, igre i djelovi koji utiču na rezultat igre nijesu plombirani.

Automati za igre na sreću koji se stavljaju u upotrebu moraju imati električne brojčanike, kao automatske informacijske baze podataka (total -​​ registre) za upis i osiguranje podataka o cjelokupnom radu automata i izdvojen kontrolni elektronski uređaj koji bilježi promet automata.

Član 64

Tehnički pregled može obavljati ovlašćeno pravno lice koje ispunjava propisane uslove.

Uslove koje mora ispunjavati pravno lice iz stava 1 ovog člana utvrdiće propisom Ministarstvo.

Postupak za dodjelu ovlašćenja i izbor pravnog lica za obavljanje tehničkog pregleda vrši nadležni organ, na osnovu javnog poziva.

Za automate za igre na sreću koji se prvi put stavljaju u upotrebu, priređivač igara na sreću obavezan je da pravnom licu ovlašćenom za tehnički pregled da na uvid garanciju i potvrdu proizvođača automata da ispunjavaju međunarodne standarde kvaliteta.

Pravno lice ovlašćeno za tehnički pregled ne smije obaviti tehnički pregled automata ako mu se ne stave na uvid isprave iz stava 4 ovog člana.

Uvjerenje o ispravnosti automata mora se obnoviti nakon zamjene programske ploče i ponovnog stavljanja automata u upotrebu.

Plombiranje kontrolnih uređaja uplate, isplate, igre i djelova koji utiču na rezultat igre, programske ploče, zapis početnih i završnih podataka, podataka o cjelokupnom radu automata iz kontrolnog uređaja, odnosno total - registra automata za igre na sreću za potrebe kontrole rada priređivača, zapise u slučaju zamjene programske ploče​​ automata, popravke, privremenog ili trajnog prestanka priređivanja igara na sreću i promjeni lokacije i u drugim slučajevima obavlja nadležni organ.

Za plombiranje iz stava 7 ovog člana plaća se naknada u iznosu od 30 € po svakom plombiranju programske ploče automata za igre na sreću.

Naknada iz stava 8 ovog člana prihod je budžeta Republike.

Član 65

U upotrebi mogu biti automati i stolovi za igre na sreću samo ako je na njima na vidnom mjestu istaknuta posebna naljepnica za označavanje i registraciju koja sadrži podatke o vrsti aparata, odnosno stola, lokaciji, roku važenja i serijskom broju naljepnice i podatke o priređivaču igara.

Naljepnice iz stava 1 ovog člana izdaje nadležni organ.

Evidencije o izdatim naljepnicama za registraciju vodi nadležni organ.

Sadržaj naljepnice i način vođenja evidencije o izdatim naljepnicama propisuje Ministarstvo.

Član 66

Priređivač igre dužan je da nadležnom organu prijavi sedam dana prije svako stavljanje u upotrebu ili povlačenje iz upotrebe stolova i automata za igru.

Član 67

Automati za igre na sreću moraju biti konstruisani tako da na ukupan broj programiranih kombinacija isplaćuju igračima najmanje 80% od vrijednosti uplata za učestvovanje u igrama na sreću, uz evidentiranje ulaza i izlaza elektronskim brojčanicima.

Član 68

Priređivači igara na sreću i druga lica koja rade za priređivača obavezni su čuvati tajnu o igračima i o njihovom učestvovanju u igri.

Va. PRIREĐIVANjE IGARA NA SREĆU PUTEM INTERNETA

Član 68a

Za priređivanje igara na sreću putem interneta pravno lice iz člana 9 ovog zakona podnosi nadležnom organu zahtjev za odobrenje priređivanja igara na sreću putem interneta.

Uz zahtjev za odobrenje priređivanja igara na sreću putem interneta prilažu se:

1) podaci o nazivu, poreskom identifikacionom broju i sjedištu privrednog društva;

2) podaci o svakom stvarnom vlasniku u skladu sa zakonom kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma;

3) dokaz da osnivač, stvarni vlasnik, ovlašćeno lice ili član organa upravljanja priređivača nije pravosnažno osuđivan za krivično djelo za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od godinu dana, odnosno dokaz da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivična djela za koja se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti;

4) dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata;

5) poslovni plan društva za trogodišnji period;

6) dokaz o svojini ili pravu korišćenja prostora u kojem je smješten centralni server priređivača koji prikuplja i prenosi transakcije sa svih lokacija i uređaja u nadzorni sistem nadležnog organa;​​ 

7) spisak i pravila igara koje će se priređivati.

Priređivač igara na sreću putem interneta može da ima jednu početnu internet stranicu (IP adresu, internet stranicu, internet domen) na kojoj priređuje igre na sreću.

Tehničke uslove koji se odnose na priređivanje igara na sreću putem interneta propisuje Ministarstvo.

Član 68b

Za uplate za učestvovanje u igri putem interneta, igrači se registruju na uplatnom mjestu ili putem internet stranice priređivača.

Za potrebe registracije igrač dostavlja podatke:

1) ime i prezime;

2) adresu prebivališta;

3) jedinstveni matični broj ili identifikacioni broj ličnog dokumenta;

4) kopiju identifikacionog dokumenta (lične karte ili pasoša);

5) datum rođenja;

6) adresu za prijem elektronske pošte za igre putem interneta;

7) korisničko ime;

8) šifru koja zadovoljava potrebni nivo bezbjednosti;

9) broj registrovanog mobilnog telefona za igre putem interneta;

10) podatke o računu za slanje i primanje uplata.

Ako priređivač igara na sreću putem interneta dođe do saznanja da je igrač dostavio lažne podatke, priređivač igara na sreću putem interneta neće registrovati to lice, a ako je lice već registrovano kao igrač, priređivač je dužan da odmah otkaže registraciju tog lica kao igrača.

Lice koje nije navršilo 18 godina života ne smije da bude registrovano kao igrač i sredstva koja su deponovana ili koja su isplaćena tom licu kao dobici biće zaplijenjena od strane nadležnog organa.

Priređivač je dužan da čuva online listu svih registrovanih igrača.

Član 68c

Priređivač je dužan da prilikom registracije izvrši identifikaciju igrača iz člana 68b stav 1 ovog zakona, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Po završetku postupka registracije priređivač igraču dodjeljuje identifikacioni broj igrača.

Bliži način registracije igrača propisuje Ministarstvo.

Član 68d

Za priređivanje kladioničkih igara na sreću putem interneta plaća se naknada koja se sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela.

Fiksni dio naknade za priređivanje kladioničkih igara na sreću putem interneta iznosi 10.000 eura mjesečno i plaća se do 15. u mjesecu za tekući mjesec.

Varijabilni dio naknade kladioničkih igara na sreću putem interneta obračunava se mjesečno u iznosu od 10% od osnovice koju čini ukupan iznos uplata, umanjen za vrijednost isplata, a plaća se do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Za priređivanje igara na sreću u virtuelnim kazinima i igara na sreću na virtuelnim automatima putem interneta plaća se naknada koja se sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela.

Fiksni dio naknade za priređivanje igara na sreću u virtuelnim kazinima i igara na sreću na virtuelnim automatima putem interneta iznosi 10.000 eura mjesečno i plaća se do 15. u mjesecu za tekući mjesec.

Varijabilni dio naknade za priređivanje igara na sreću u virtuelnim kazinima i igara na sreću na virtuelnim automatima obračunava se mjesečno u iznosu od 10% od osnovice koju čini ukupan iznos uplata, umanjen za vrijednost isplata, a plaća se do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Mjesečnu evidenciju sa konačnim obračunom rezultata poslovanja za priređivanje igara na sreću putem interneta i dokaz o uplati mjesečne naknade za priređivanje igara koncesionar je dužan da u elektronskom i štampanom obliku dostavi nadležnom organu, najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Obrazac evidencije iz stava 7 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Član 68e

Priređivač igara na sreću putem interneta dužan je da nadležnom organu prijavi sve igre na sreću koje priređuje putem interneta i dostavi pravila za svaku igru na sreću putem interneta.

Nakon prijema pravila iz stava 1 ovog člana nadležni organ vrši provjeru dostavljenih pravila i ako su u skladu sa tehničkim uslovima iz člana 68a stav 4 ovog zakona, izdaje saglasnost u roku od 30 dana.

Nakon izdavanja saglasnosti iz stava 2 ovog člana kao i odobrenja za priređivanje igara na sreću putem interneta, priređivač igara na sreću putem interneta može da počne sa priređivanjem igre na sreću putem interneta.

Član 68f

Uplate na korisnički nalog kod priređivača igara na sreću radi učešća u igrama na sreću putem interneta vrši se putem platnih kartica ili u objektu u kojem se priređuju igre na sreću u skladu sa ovim zakonom.

VI NAGRADNE IGRE

Član 69

Nagradne igre su igre koje, radi reklamiranja sopstvenih proizvoda i usluga, priređuju privredna društva, preduzetnici i druga pravna i fizička lica, pri čemu se priređivač obavezuje da izvučenim dobitnicima podijeli nagrade u robi ili uslugama, a da se od učesnika ne zahtijeva posebna uplata za učestvovanje u igri.

Na utvrđenu vrijednost fonda nagradnih igara priređivači plaćaju 5% u korist budžeta Republike.

Pravila nagradne igre obavezno moraju sadržati:

1) puni naziv, matični broj i adresu sjedišta priređivača nagradne igre;

2) svrhu priređivanja nagradne igre;

3) vrijeme trajanja nagradne igre;

4) fond nagrada nagradne igre utvrđen isključivo od dobara i usluga koje priređivač ne može zamijeniti za novac, a čija ukupna vrijednost po tržišnim cijenama ne može preći 100.000 € po nagradnoj igri;

5) u eurima iskazanu pojedinačnu vrijednost svake nagrade iz fonda nagrada utvrđenog u skladu s tačkom 4 ovog stava;

6) uslove za učestvovanje u nagradnoj igri;

7) postupak priređivanja i sprovođenja nagradne igre i izvlačenja nagrada;

8) način objave rezultata, odnosno dobitnika nagrada;

9) rok za podizanje nagrada;

10) način na koji učesnici nagradne igre dobijaju nagrade, ako su ispunili uslove propisane pravilima;

11) nadležni sud za rješavanje spornih pitanja između priređivača i učesnika nagradne igre.

Pravila nagradne igre iz stava 3 ovog člana propisuje priređivač, a primjenjuju se po dobijanju saglasnosti od nadležnog organa i objavljivanja u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju.

Nagradni fond u vrijednosti većoj od 500 €, koji nakon završetka nagradne igre nije podijeljen, priređivač je dužan prodati na javnom nadmetanju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u budžet Republike u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

Nagradne igre ne mogu biti priređene i sprovedene na isti način kao igre iz člana 3 stav 1 tačka 1 ovog zakona, a način njihovog priređivanja zavisi od djelatnosti koja se reklamira.

Ostale uslove koje mora ispuniti priređivač nagradnih igara propisuje Ministarstvo.

Član 69a

Na postupak utvrđivanja i naplate varijabilnog dijela koncesione naknade primjenjuju se odredbe zakona kojim je uređena poreska administracija.

Član 70

Nadležni organ obavlja sljedeće poslove:

1) odlučuje o svojstvu neke igre, kao igre na sreću u smislu ovog zakona;

2) priprema stručne osnove za izradu propisa u oblasti igara na sreću;

3)​​ - brisana -

4) daje saglasnost na pravila igara na sreću;

5) vodi registar priređivača igara na sreću;

6) učestvuje u komisijama za izvlačenje i pronalaženje dobitaka u lutrijskim igrama na sreću;

7) vrši kontrolu osnovnog kapitala i depozita kod priređivača igara po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca;

8) izdaje odobrenje za držanje riziko-depozita za osiguranje isplata dobitaka kod posebnih igara na sreću;

9) razmatra ponude dospjele na konkurs za dodjelu koncesije za priređivanje igara na sreću, u skladu sa postupkom davanja koncesije i obavlja ostale stručne poslove u vezi sa davanjem koncesije;

10) priprema predloge za oduzimanje koncesije;

11) vrši procjenu vrijednosti nagradnog fonda za priređivanje nagradnih igara u robi i uslugama;

12) predlaže akt o ostalim uslovima koje igračnica mora da ispuni;

13) daje dozvole za promotivne žetone koji se ne mogu otkupiti novcem;

14) određuje jedinstveni finansijski softver za klađenje;

15) izdaje odobrenje za promjenu lokacije automat-kluba, odnosno kladionice ili uplatnog mjesta;

16) izdaje naljepnice za automate i stolove;

17) izdaje saglasnost i vrši kontrolu priređivanja nagradnih igara u robi i uslugama;

18) druge poslove u skladu sa zakonom.

VII NADZOR

Član 71

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrši nadležni organ.

Poslove inspekcijskog nadzora i u okviru nadzora iz stava 1 ovog člana vrši ovlašćeni službenik nadležnog organa, u skladu sa zakonom.

Pored obaveze i ovlašćenja utvrđenih Zakonom o inspekcijskom nadzoru, ovlašćeni službenik iz stava 2 ovog člana ima obavezu i ovlašćenje da prisustvuje potpisivanju otvaranja, obračunavanja i zatvaranja stolova i automata za igre na sreću u kazinu, odnosno u automat klubu, kao i dnevnom obračunu blagajne i drugim radnjama koje su, neposredno ili posredno, povezane sa poslovanjem kazina, automat kluba, odnosno kladionice.

Ovlašćenom službeniku iz stava 2 ovog člana zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću u kazinu, automat klubu i u kladionici.

VIII KAZNENE ODREDBE

Član 72 ​​ 

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) ne obezbijedi čuvanje primljenih uplata i isplata u realnom vremenu na način kojim se omogućava uspostavljanje sistema nadzora (ON-LINE nadzor) u skladu sa ovim zakonom (član 6a stav 1);

2) ne obezbijede čuvanje podataka o igračima na način kojim se omogućava uspostavljanje sistema nadzora u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti (član 6a stav 2);

3) ne omogući organu uprave nadležnom za igre na sreću u bilo kom trenutku direktno informatičko spajanje na njegov sistem nadzora radi uspostavljanja i obezbjeđenja neposrednog nadzora - cjeloviti nadzor prije početka priređivanja igara na sreću i trajno tokom priređivanja igara na sreću (član 6a stav 3);

4) ne omogući u svakom trenutku neposredan elektronski pristup podacima koji se čuvaju u sistemu nadzora priređivača igara, nadležnom organu i organizacionoj jedinici organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove koja vrši policijske poslove i poslove koji se odnose na sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma radi vršenja poslova iz svoje nadležnosti (član 6a stav 4);

5) ne prati, bilježi i čuva podatke vjerodostojno i u realnom vremenu iz člana 6a st. 1 i 2 ovog zakona i/ili ne obezbijedi nepromjenjivost primljenih podataka radi omogućavanja nadzora (član 6a stav 5);

6) ne izda potvrdu na ime dobitnika o ostvarenim dobicima isključivo iz igre, neposredno kod preuzimanja dobitka, na zahtjev dobitnika i priložene važeće identifikacione isprave (član 6b stav 1);

7) ne vodi evidenciju o licima koja uplate i o uplatama kod izvršavanja jedne ili više povezanih uplata u iznosu od 2.000 eura i više (član 6b stav 4);

8) ne izvrši identifikaciju lica iz člana 6b st. 3 i 4 ovog zakona u skladu sa zakonom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (član 6b stav 5);

9) priredi lutrijsku igru na sreću suprotno ovom zakonu (čl. 10 i 11);

10) pravila pojedinog kola ili serije lutrijske igre na sreću promijeni nakon početka prodaje srećaka igre na sreću toga kola, odnosno serije ili ako bez odobrenja odloži dan ili mjesto izvlačenja dobitaka (čl. 19 i 22);

11) izvlačenje dobitne kombinacije obavi bez komisije, odnosno ako prije izvlačenja ne utvrdi broj prodatih srećaka pred komisijom (član 21);

12) dobitke ne isplaćuje u roku utvrđenom u pravilima igara (član 26 stav 1);

13) jednokratnu lutrijsku igru na sreću u toku godine priredi u više od jednog izvlačenja ili bez odobrenja nadležnog organa (član 31 stav 1);

14) priredi igru na sreću - tombolu suprotno ovom zakonu i ugovoru o koncesiji (član 28);

15) srećku u jednokratnoj prigodnoj lutrijskoj igri na sreću prodaje duže od 30 dana (član 31 stav 2);

16) počne priređivati igre na sreću, a nema sklopljen koncesioni ugovor (član 12 stav 1 i član 37 stav 1);

17) priredi igru na sreću u kazinu suprotno ovom zakonu i ugovoru o koncesiji (čl. 37, 38 i 39);

18) nastavi priređivati igre iako ne ispunjava neki od uslova za priređivanje igara u kazinu (čl. 45, 48, 49, 50, 62, člana 63 st. 1 i 2 i član 65);

19) priredi kladioničke igre suprotno ovom zakonu (čl. 52, 55 i 56);

20) više od jedanput godišnje priredi klađenje u vezi sa organizovanim sportskim takmičenjem (član 57);

21) priredi igre na sreću u automat klubu suprotno ovom zakonu i ugovoru (čl. 58, 60, 62, 63, 64 i 65);

22) ima više od jedne početne internet stranice (IP adresu, internet stranicu, internet domen) na kojoj priređuje igre na sreću (član 68a stav 3);

23) priređivač igara na sreću putem interneta registruje igrača na osnovu lažnih podataka (član 68b stav 3);

24) ne prijavi nadležnom organu sve igre na sreću koje priređuje putem interneta (član 68e stav 1);

25) počne sa priređivanjem igre bez odobrenja nadležnog organa (član 68e stav 3);

26) se uplate na korisnički nalog kod priređivača igara na sreću radi učešća u igrama na sreću putem interneta ne vrše putem platnih kartica ili u objektu u kojem se priređuju igre na sreću u skladu sa ovim zakonom (član 68f).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 550 eura do 2.000 eura.

Član 73 ​​ 

Novčanom kaznom od 1.100 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) postupa suprotno zabranama iz čl. 7 i 8 ovog zakona;

2) pravila lutrijske igre na sreću ne objavi prije početka prodaje srećaka (član 20);

3) promjenu mjesta ili odlaganje dana izvlačenja dobitaka ne objavi na jednak način na koji su objavljena pravila o priređivanju igre na sreću (član 22 stav 2);

4) otkaže priređivanje igre na sreću, kolo ili seriju pojedine igre za koju je počelo prodavati srećke, a ne vrati primljeni novac od prodaje srećaka (član 22 stav 5);

5) zapisnik o toku izvlačenja ne dostavi nadležnom organu u roku (član 23 stav 3);

6) zapisnik o rezultatima izvlačenja ili utvrđivanja dobitka ne objavi u roku ili na propisani način (član 24);

7) nadležnom organu ne omogući odlučivanje o namjeni dobitka nakon nastanka zastarjelosti, u propisanom roku (član 26 st. 2, 3 i 4);

8) naknade za priređivanje igara na sreću ne obračuna, netačno obračuna ili ne plati u propisanom roku (čl. 27, 42, 54, 61 i 68d);

9) na propisanim obrascima ne osigura podatke o dnevnim obračunima po pojedinom stolu igre na sreću i podatke o mjesečnim obračunima po pojedinom automatu za igre na sreću, pomoću kojih je izrađena mjesečna osnovica za obračun i plaćanje naknade i ako podatke iz evidencije s dokazima o uplati ne dostavlja u propisanom roku (član 43 i 61);

9a) ne vodi dnevne evidencije o broju primljenih i prodatih kartica po brojevima, serijama, datumima i količini i u propisanom roku ne dostavi mjesečni izvještaj (član 23 st. 4 i 5);

10) trajno ne osigura odgovarajuću kontrolu audio-video uređajima i drugim sličnim tehničkim sredstvima u kazinima (član 45 stav 4);

10a) ne izvrši povezivanje sa informacionim nadzornim sistemom nadležnog organa (član 45a);

11) pravila igre na sreću u kazinu, na uplatnom mjestu kladionice ili u automat klubu nijesu igračima na raspolaganju (član 48 stav 3, član 56 stav 1 i član 62 stav 2);

12) se u prostoru kazina, automat kluba ili u prostorijama u kojima se priređuju kladioničke igre nalazi lice mlađe od 18 godina (član 49 stav 1);

13) ne donese akte o pravima i obavezama zaposlenih u vezi s vođenjem pojedinih igara (član 47 stav 2 tačka 6);

14) zaposli lice koje nema potvrdu o stručnoj osposobljenosti za rad u kazinu (član 50 stav 1);

15) stavi u upotrebu tehnički neispravan automat za igre na sreću ili ako igračima ne isplaćuje najmanje 80% od vrijednosti uplata (član 63 st. 1 i 2 i član 67);

16) stavi u upotrebu automat za igre na sreću bez total-registra za upis i osiguranje podataka o ukupnom radu ili bez ugrađenog elektronskog kontrolnog uređaja (član 63 stav 3);

17) ovlašćenim službenicima onemogući plombiranje programskih ploča, zapis podataka o ukupnom radu i obavljanje drugih poslova (član 64 stav 6);

18) upotrijebi automat ili sto za igre na sreću na kojima na vidnom mjestu nije istaknuta posebna naljepnica (član 65 stav 1);

19) nadležnom organu ne prijavi u propisanom roku svaki sto ili automat za igre na sreću (član 66).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 550 eura do 2.000 eura.

Član 74

Za prekršaj iz člana 72 stav 1 i člana 73 stav 1 tač. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18 i 19 ovog zakona, uz novčanu kaznu, oduzeće se i imovinska korist ostvarena prekršajem i izreći zaštitna mjera oduzimanja predmeta.

Član 75

Novčanom kaznom od 550 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, koje:

1) priredi nagradnu igru suprotno članu 69 st. 1 i 2 ovog zakona;

2) priredi nagradnu igru bez dobijene saglasnosti na pravila nagradne igre ili suprotno pravilima na koja je izdata saglasnost nadležnog organa (član 69 stav 4);

3) pravila igre ne objavi u dnevnom štampanom mediju (član 69 stav 4);

4) ne proda nagradni fond i sredstva ostvarena prodajom ne uplati u budžet Republike (član 69 stav 5).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice novčanom kaznom od 30 eura do 2.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 550 eura do 2.000 eura.

IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 76 ​​ 

Pravna lica koja su dobila koncesiju za priređivanje igra na sreću po odredbama Zakona o igrama na sreću ("Službeni list RCG", br. 20/95 i 22/95) mogu nastaviti sa priređivanjem tih igara u skladu sa ugovorom o koncesiji do njegovog isteka.

Pravna lica koja igre na sreću priređuju na osnovu odobrenja Ministarstva finansija i nadležnog organa lokalne samouprave nastaviće sa priređivanjem tih igara do isteka odobrenja, a najduže godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Priređivači igara na sreću iz stava 2 ovog člana dužni su da plaćaju koncesionu naknadu u skladu sa ovim zakonom.

Nadležni organ će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, izvršiti provjeru svih činjenica bitnih za plaćanje jednokratne naknade iz člana 11 stav 4 ovog zakona od strane priređivača igara na sreću u kazinima i preduzeti neophodne mjere za naplatu, u skladu sa zakonom.

Član 76a

Koncesionar koji na dan stupanja na snagu ovog zakona ima zaključen ugovor o koncesiji za priređivanje igara na sreću u kazinima može da nastavi sa priređivanjem tih igara u skladu sa ugovorom o koncesiji do njegovog isteka.

Član 76b

Koncesionar koji na dan stupanja na snagu ovog zakona ima zaključen ugovor o koncesiji za priređivanje igara na sreću putem interneta dužan je da u roku od 30 dana od dana donošenja propisa iz člana 68a stav 4 ovog zakona uskladi svoje poslovanje i o tome obavijesti nadležni organ.

Nadležni organ je dužan da u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja iz stava 1 ovog člana provjeri ispunjenost uslova kod koncesionara u skladu sa ovim zakonom.

Ako nadležni organ konstatuje da koncesionar ispunjava uslove iz stava 1 ovog člana, dužan je da obavijesti koncesionara o datumu zaključenja izmjene ugovora o koncesiji za priređivanje igara na sreću putem interneta.

Ako koncesionar nije ispunio uslove iz stava 1 ovog člana ili ako ne pristupi zaključenju ugovora iz stava 3 ovog člana, nadležni organ će oduzeti odobrenje za priređivanje igara na sreću putem interneta.

Član 77

Odredbe člana 45 stav 4, člana 55 i člana 62 stav 4 ovog zakona primjenjivaće se postepeno, prema programu koji donosi Ministarstvo finansija, odnosno u roku od 60 dana od dana uspostavljanja ON-LINE sistema kod nadležnog organa.

Član 78

Propisi za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja akata iz stava 1 ovog člana primjenjuju se propisi doneseni na osnovu Zakona o igrama na sreću ("Službeni list RCG", br. 20/95 i 22/95).

Član 78a

Odredba člana 15 st. 2, 3 i 4 ovog zakona i Uredba o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću ("Službeni list CG", broj 42/11) prestaju da važe 31. decembra 2017. godine.

Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, imenovana na osnovu Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću ("Službeni list CG", broj 42/11) prestaje sa radom 31. decembra 2017. godine.

Član 78b

Propis iz člana 45a stav 3 ovog zakona donijeće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Odredba člana 45a stav 1 ovog zakona primjenjivaće se nakon isteka 30 dana od dana donošenja propisa iz stava 1 ovog člana.

Član 78c

Podzakonski akt iz člana 6a stav 7, člana 6b stav 6, člana 68a stav 4, člana 68c stav 3 i člana 68d stav 8 ovog zakona donijeće se u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 78d

Postupci za dodjelu koncesije za priređivanje igara na sreću u kazinima započeti prije stupanja na snagu ovog zakona okončaće se u skladu sa ovim zakonom.

Član 79

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o igrama na sreću ("Službeni list RCG", br. 20/95 i 22/95).​​ 

Član 80

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore".​​