Zakon o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br.​​ 32/2014​​ i​​ 17/2019.

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Izvršenje uslovne osude, uslovne osude sa zaštitnim nadzorom i kazne rada u javnom interesu izrečenih u krivičnom i prekršajnom postupku (u daljem tekstu: alternativne sankcije), kao i nadzor nad uslovno otpuštenim osuđenim licem vrši se u skladu sa ovim zakonom.

Član 2​​ ​​ 

Izvršenje alternativnih sankcija, kao i nadzor nad uslovno otpuštenim osuđenim licem vrši organ državne uprave nadležan za poslove pravosuđa (u daljem tekstu: Ministarstvo pravde)

U izvršenju alternativnih sankcija i vršenju nadzora nad uslovno otpuštenim osuđenim licem, Ministarstvo pravde sarađuje sa organima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave, naučnim i drugim ustanovama i drugim organizacijama i institucijama.

Član 3

Izvršenju alternativne sankcije pristupa se kad odluka kojom je ta sankcija izrečena postane pravosnažna i kad za izvršenje nema zakonskih smetnji.

Član 4​​ ​​ 

Kad su ispunjeni uslovi za izvršenje alternativnih sankcija, Ministarstvo pravde preduzima potrebne radnje da se izvršenje sprovede odmah.

Član 5

Licu kome je izrečena alternativna sankcija ili uslovno otpuštenom osuđenom licu jemči se poštovanje ljudskog dostojanstva, osnovnih prava i sloboda i privatnost osuđenih lica.

Zabranjena su i kažnjiva postupanja kojima bi lice kome je izrečena alternativna sankcija ili uslovno otpušteno osuđeno lice bilo podvrgnulo bilo kakvom obliku mučenja, zlostavljanja ili ponižavanja, kao i zdravstvenim i naučnim eksperimentima.

Član 6

Zabranjena je diskriminacija lica kome je izrečena alternativna sankcija i uslovno otpuštenog osuđenog lica po osnovu rase, boje kože, nacionalne pripadnosti, društvenog ili etničkog porijekla, veze sa nekim manjinskim narodom ili manjinskom nacionalnom zajednicom, jezika, vjere ili uvjerenja, političkog ili drugog mišljenja, pola, rodnog identiteta, seksualne orijentacije, zdravstvenog stanja, invaliditeta, starosne dobi, imovnog stanja, bračnog ili porodičnog stanja, pripadnosti grupi ili pretpostavci o pripadnosti grupi, političkoj partiji ili drugoj organizaciji, kao i drugim ličnim svojstvima.

Član 7

Postupak izvršenja alternativnih sankcija, kao i nadzor na uslovno otpuštenim osuđenim licem vodi se na crnogorskom jeziku i jeziku koji je u službenoj upotrebi.

Lice kome je izrečena alternativna sankcija ili uslovno otpušteno osuđeno lice ima​​ pravo da upotrebljava svoj jezik ili jezik koji razumije. Ako se razgovor vodi na jeziku osuđenog lica obezbijediće se prevođenje iskaza i pisanog materijala.

Prevođenje se povjerava tumaču.

Član 8

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

II. IZVRŠENjE USLOVNE OSUDE I USLOVNE OSUDE SA ZAŠTITNIM NADZOROM

Član 9​​ ​​ 

Sud koji je izrekao uslovnu osudu ili uslovnu osudu sa zaštitnim nadzorom dostaviće primjerak odluke o izricanju ove mjere, u​​ roku od osam dana od dana pravosnažnosti te odluke, Ministarstvu​​ pravde i organu uprave nadležnom za poslove policije na čijem području osuđeno lice ima prebivalište ili boravište (u daljem tekstu: policija).

O odluci kojom je izrečena uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom Ministarstvo pravde će, zavisno od obaveze zaštitnog nadzora, obavijestiti centar za socijalnu rad prema prebivalištu ili boravištu osuđenog lica (u daljem tekstu: centar za socijalni rad), poslodavca kod kojeg je osuđeno lice zaposleno, odgovarajuću zdravstvenu ustanovu, Zavod za zapošljavanje Crne Gore (u daljem tekstu: Zavod za zapošljavanje) i policiju.

Član 10​​ ​​ 

U izvršenju uslovne osude Ministarstvo pravde vrši sljedeće poslove:

1) poziva, ukoliko je to potrebno, uslovno osuđeno lice radi obavljanja razgovora o korišćenju vremena provjeravanja;

2) vrši kontrolu izvršenja uslovne osude, pruža podršku i daje savjete uslovno osuđenom licu;

3) vrši uvid u dokumentaciju o osuđenom licu​​ (sudska odluka, nalazi i mišljenja doktora medicine i drugih stručnih lica, izvještaji centra za socijalni rad i dr.) i prikuplja druge potrebne podatke o osuđenom licu od drugih organa, institucija i organizacija;

Za) sačinjava procjenu kriminogenih faktora (u daljem tekstu: procjena rizika) uslovno osuđenog lica na osnovu podataka dobijenih od uslovno osuđenog lica i podataka iz dokumentacije o osuđenom licu (sudska odluka, nalaz i mišljenje doktora medicine i drugih stručnih lica, izvještaji ili obavještenja centara za socijalni rad i drugih organa, institucija i organizacija);

4) sačinjava izvještaje o izvršenju uslovne osude i dostavlja ih sudu koji je donio odluku u prvom stepenu;

5) u slučaju opoziva uslovne osude, dostavlja izvještaj organu uprave nadležnom za izvršenje krivičnih sankcija (u daljem tekstu: Uprava za izvršenje krivičnih sankcija) o preduzetim aktivnostima u izvršenju uslovne osude i ponašanju osuđenog lica tokom vremena provjeravanja;

6) vodi evidenciju o izvršenju uslovne osude;

7) informiše osuđeno lice o pravima i obavezama tokom izvršenja uslovne osude i upozorava ga o posljedicama nepoštovanja obaveza; i

8) druge poslove u skladu sa zakonom.

Ministarstvo pravde će na zahtjev suda sačiniti izvještaj o procjeni rizika za lice protiv​​ koga se pred sudom vodi krivični postupak.

Član 11​​ ​​ 

U izvršenju uslovne osude sa zaštitnim nadzorom Ministarstvo pravde vrši sljedeće poslove:

1) poziva uslovno osuđeno lice radi obavljanja razgovora o korišćenju vremena provjeravanja;

2) određuje rok​​ u toku vremena provjeravanja u kojem je uslovno osuđeno lice dužno da se javlja;

3) vrši kontrolu izvršenja uslovne osude sa zaštitnim nadzorom, pruža podršku i daje savjete uslovno osuđenom licu;

Za) sačinjava procjenu rizika uslovno osuđenog lica na osnovu podataka dobijenih od uslovno osuđenog lica i podataka iz dokumentacije o osuđenom licu (sudska odluka, nalaz i mišljenje doktora medicine i drugih stručnih lica, izvještaji ili obavještenja centara za socijalni rad i drugih organa, institucija i organizacija);

4) vrši uvid u dokumentaciju o osuđenom licu (sudska odluka, nalazi i mišljenja doktora medicine i drugih stručnih lica, izvještaji centra za socijalni rad i dr.) i prikuplja druge potrebne podatke o osuđenom licu od drugih organa, institucija i​​ organizacija,

5) sačinjava izvještaje o izvršenju uslovne osude sa zaštitnim nadzorom i dostavlja ih sudu koji je donio odluku u prvom stepenu;

6) obavještava policiju o neizvršavanju mjera bezbjednosti i obaveza zaštitnog nadzora, ako policija ima ovlašćenja u vezi izvršavanja tih mjera, odnosno obaveza;

7) u slučaju opoziva uslovne osude sa zaštitnim nadzorom, dostavlja Upravi za izvršenje krivičnih sankcija izvještaj o preduzetim aktivnostima u izvršenju uslovne osude i ponašanju osuđenog lica tokom vremena provjeravanja;

8) vodi evidenciju o izvršenju uslovne osude sa zaštitnim nadzorom; i

9) druge poslove u skladu sa zakonom.

U izvršenju uslovne osude sa zaštitnim nadzorom jedinica za uslovnu slobodu vrši sljedeće poslove:

1) poziva uslovno osuđeno lice​​ radi obavljanja razgovora o korišćenju vremena provjeravanja;

2) određuje rok u toku vremena provjeravanja u kojem je uslovno osuđeno lice dužno da se javlja;

3) vrši kontrolu izvršenja uslovne osude sa zaštitnim nadzorom i pruža pomoć uslovno osuđenom licu;

4) vrši uvid u dokumentaciju o osuđenom licu (sudska odluka, nalazi i mišljenja doktora medicine i drugih stručnih lica, izvještaji centra za​​ socijalni rad i dr.) i prikuplja druge potrebne podatke o osuđenom licu od drugih organa, institucija i organizacija,

5) sačinjava izvještaje o izvršenju uslovne osude sa zaštitnim nadzorom i dostavlja ih sudu koji je donio odluku u prvom stepenu;

6) obavještava policiju o neizvršavanju mjera bezbjednosti i obaveza zaštitnog nadzora, ako policija ima ovlašćenja u vezi izvršavanja tih mjera, odnosno obaveza;

7) u slučaju opoziva uslovne osude sa zaštitnim nadzorom, dostavlja Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija izvještaj o preduzetim aktivnostima u izvršenju uslovne osude i ponašanju osuđenog lica tokom vremena provjeravanja;

8) vodi evidenciju o izvršenju uslovne osude sa zaštitnim nadzorom; i

9) druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 12​​ ​​ 

U slučaju da​​ se uslovno osuđeno lice ne odazove pozivu iz člana 10 stav 1 tačka 1 i člana 11 stav 1 tačka 1 ovog zakona, Ministarstvo pravde će o tome, bez odlaganja, obavijestiti policiju radi pomoći prilikom pozivanja uslovno osuđenog lica.

Ako ne pronađe uslovno osuđeno lice, policija je dužna da o tome obavijesti Ministarstvo pravde, koje o tome odmah obavještava sud koji je donio odluku u prvom stepenu.

Član 13​​ ​​ 

Organi, institucije i organizacije iz člana 10 stav 1 tačka 3 i člana 11 stav 1 tačka 4 ovog zakona​​ dužni su da, radi izvršenja uslovne osude i uslovne osude sa zaštitnim nadzorom, sarađuju sa Ministarstvom​​ pravde i dostavljaju potrebne podatke iz evidencija koje vode.

Član 14​​ ​​ 

Kontrolu sprovođenja uslovne osude i uslovne osude sa zaštitnim nadzorom, kao i mjera bezbjednosti i drugih mjera ako su izrečene uz uslovnu osudu vrši Ministarstvo pravde preko službenika koga odredi, provjerom izvršenja mjera bezbjednosti, odnosno obaveza zaštitnog nadzora.

Član 15​​ ​​ 

U slučaju da osuđeno lice ne ispunjava​​ obaveze koje su mu određene odlukom o uslovnoj osudi, Ministarstvo pravde će obavještenje o tome dostaviti nadležnom državnom tužilaštvu i sudu koji je donio odluku u prvom stepenu, o čemu će obavijestiti osuđeno lice.

Uslovno osuđenom licu Ministarstvo pravde će omogućiti uvid u obavještenje iz stava 1 ovog člana i dokumentaciju na osnovu koje je ovo obavještenje sačinjeno, u obimu kojim se ne dira u pravo na privatnost trećeg lica.

Član 16​​ ​​ 

Bliži način izvršenja uslovne osude i uslovne osude sa zaštitnim nadzorom, kao i sadržaj i način vođenja evidencija iz člana 10 stav 1 tačka 6 i člana 11 stav 1 tačka 8 ovog zakona propisuje Ministarstvo pravde.

III. IZVRŠENjE KAZNE RADA U JAVNOM INTERESU

Član 17​​ ​​ 

Sud koji je izrekao kaznu rada u javnom interesu dostaviće Ministarstvu pravde primjerak pravosnažne odluke o izricanju ove kazne, u roku od osam dana od dana pravosnažnosti te odluke.

O odluci iz stava 1 ovog člana, Ministarstvo pravde će, po potrebi, obavijestiti centar za socijalni rad, Zavod za zapošljavanje, policiju i poslodavca kod kojeg je osuđeno lice zaposleno.

Ministarstvo pravde će na zahtjev suda sačiniti izvještaj o procjeni rizika za lice protiv koga se pred sudom vodi krivični postupak.

Član 18​​ ​​ 

Kazna rada u javnom interesu izvršava​​ se kod pravnog lica koje se bavi djelatnošću od javnog interesa (humanitarna, socijalna, komunalna, zdravstvena, poljoprivredna, ekološka ili druga slična djelatnost) ili neprofitabilne organizacije čija djelatnost je vezana za humanitarne, ekološke i druge slične aktivnosti (u daljem tekstu: pravno lice, odnosno organizacija).

Radi izvršenja kazne rada u javnom interesu Ministarstvo pravde može zaključiti sporazum sa organima državne uprave i organima lokalne samouprave kad su u pitanju djelatnosti nad čijim obavljanjem ti organi vrše nadzor, kao i sa pravnim licima, odnosno organizacijama, koji sadrži opšta pravila o izvršenju kazne rada u javnom interesu i međusobna prava i obaveze.

Kazna rada u javnom interesu može se izvršavati i u Ministarstvu pravde.

Član 19​​ ​​ 

U izvršenju kazne rada u javnom interesu Ministarstvo pravde vrši sljedeće poslove:

1) poziva osuđeno lice radi obavljanja razgovora;

2) upućuje osuđeno lice na izvršenje kazne;

3) vrši kontrolu izvršenja kazne rada u javnom interesu i pruža pomoć osuđenom licu;

4) vrši uvid u dokumentaciju o osuđenom licu (sudska odluka, nalazi i mišljenja doktora medicine i drugih stručnih lica, izvještaji centra za socijalni rad i dr.) i prikuplja druge potrebne podatke o osuđenom licu od drugih organa, institucija i organizacija;

5) po potrebi nadgleda obavljanje radnih aktivnosti osuđenog lica;

6) sačinjava izvještaje o izvršenju kazne rada u javnom interesu i dostavlja ih sudu koji je donio odluku u prvom stepenu;

7) u slučaju da sud zamijeni kaznu rada u javnom interesu kaznom zatvora, dostavlja izvještaj Upravi za izvršenje krivičnih sankcija o preduzetim aktivnostima u izvršenju kazne rada u javnom interesu i ponašanju osuđenog lica tokom izvršenja te kazne;

8) vodi evidenciju o izvršenju kazne rada u javnom interesu; i

9) druge poslove, u skladu sa zakonom.

Član 20​​ ​​ 

U slučaju da se osuđeno lice kome je izrečena kazna rada u javnom interesu ne odazove pozivu iz člana 19 stav 1 tačka 1 ovog zakona, Ministarstvo pravde će o tome, bez odlaganja, obavijestiti policiju radi obezbjeđivanja prisustva osuđenog lica kome je izrečena kazna rada u javnom interesu.

U slučaju da policija ne pronađe lice kome je izrečena kazna rada u javnom interesu, dužna je da o tome obavijesti Ministarstvo pravde, koja o tome odmah obavještava sud koji je donio odluku u prvom stepenu.

Član 21​​ ​​ 

Organi, institucije i organizacije iz člana 19 stav 1 tačka 4 ovog zakona dužni su da, radi izvršenja kazne rada u javnom​​ interesu, sarađuju sa Ministarstvom​​ pravde i dostavljaju potrebne podatke iz evidencija koje vode.

Član 22​​ ​​ 

Za svaki pojedinačni slučaj izvršenja kazne rada u javnom interesu Ministarstvo pravde, na osnovu sporazuma iz člana 18 stav 2 ovog zakona, zaključuje poseban ugovor sa pravnim licem, odnosno organizacijom u koju se osuđeno lice upućuje radi izvršenja te kazne i osuđenim licem.

O vremenu i mjestu potpisivanja ugovora iz stava 1 ovog člana, osuđeno lice se može obavijestiti telefonom ili drugim sredstvima elektronske komunikacije, ako se saglasilo sa tim načinom obavještavanja.

Ako osuđeno lice ne pristane da potpiše ugovor iz stava 1 ovog člana ili se bez opravdanog razloga ne odazove radi potpisivanja ugovora, Ministarstvo pravde će o tome, bez odlaganja, obavijestiti sud koji je donio odluku u prvom stepenu.

Izbor pravnog lica, odnosno organizacije kod koje se izvršava kazna rada u javnom interesu, kao i vrste posla vrši se prema sposobnostima, stručnim znanjima i zdravstvenom stanju osuđenog lica.

Kazna rada u javnom interesu izvršava se kod poslodavca prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta osuđenog lica.

Ugovor iz stava 1 ovog člana sadrži: vrijeme u kojem će se izvršiti kazna rada u javnom interesu, poslove koje će osuđeno lice vršiti za​​ vrijeme izvršenja kazne, način izvršenja kazne, kao i prava i obaveze pravnog lica, odnosno organizacije i osuđenog lica.

Na osnovu ugovora iz stava 1 ovog člana, Ministarstvo pravde sačinjava individualni program radnih aktivnosti i o tome, kao i o početku rada obavještava osuđeno lice.

Član 23​​ ​​ 

Za vrijeme izvršenja kazne rada u javnom interesu osuđeno lice ima pravo na uslove rada, radno vrijeme, odmor u toku rada, dnevni i nedjeljni odmor. kao i zaštitu na radu, u skladu sa opštim propisima o radu.

Osuđeno lice koje je na izvršenju kazne rada u javnom interesu nema pravo na naknadu za rad.

Za vrijeme izvršenja kazne rada u javnom interesu Ministarstvo pravde će osigurati osuđeno lice od povreda na radu.

Član 24

Osuđeno lice ne smije biti upućeno na teške, rizične ili poslove za koje je potrebna posebna stručna kvalifikacija koju osuđeno lice nema.

Član 25

Pravo na naknadu štete prouzrokovane radom osuđenog lica za vrijeme izvršenja kazne rada u javnom interesu ostvaruje se u skladu sa opštim propisima o naknadi štete.

Član 26​​ ​​ 

Ako nastanu okolnosti koje onemogućavaju izvršenje individualnog programa radnih aktivnosti, Ministarstvo pravde vrši izmjenu tog programa i o tome obavještava osuđeno lice i pravno lice,​​ odnosno organizaciju kod koje osuđeno lice izvršava kaznu rada u javnom interesu.

Član 27​​ ​​ 

Osuđeno lice ili član uže porodice osuđenog lica može Ministarstvu pravde podnijeti molbu, sa odgovarajućim dokazima, da se privremeno prekine izvršenje kazne rada u javnom interesu, u slučaju:

1) bolesti ili tjelesne povrede koja onemogućava izvršenje kazne;

2) iznenadne teške bolesti člana uže porodice;

3) smrti člana uže porodice;

4) trudnoće, porodiljskog, odnosno roditeljskog odsustva;

5) potrebe obavljanja radova da bi se spriječila ili otklonila znatna materijalna šteta po osuđeno lice ili njegovu porodicu, usljed elementarne nepogode.

Prekid izvršenja kazne rada u javnom interesu može se odobriti najduže do 30 dana, a u slučaju iz stava 1 tačka 4 ovog člana​​ za vrijeme trudnoće, porodiljskog, odnosno roditeljskog odsustva, do prve godine života djeteta povodom čijeg rođenja je molba podnijeta.

U slučaju iz stava 1 tač. 1 i 2 ovog člana Ministarstvo pravde može zatražiti nalaz i mišljenje vještaka medicinske struke. Troškovi vještačenja padaju na teret osuđenog lica.

Članom uže porodice, u smislu ovog zakona, smatraju se supružnik ili vanbračni partner, djeca, roditelji, brat, sestra, usvojilac i usvojenik.

Po molbi iz stava 1 ovog člana Ministarstvo pravde će​​ odmah donijeti odluku, a najkasnije u roku od tri dana.

Protiv odluke iz stave 5 ovog člana može se pokrenuti upravni spor.

O odluci kojom se odobrava prekid izvršenja kazne rada u javnom interesu, odnosno taj prekid produžava, Ministarstvo pravde obavještava sud koji je donio odluku u prvom stepenu i pravno lice, odnosno organizaciju kod koje osuđeno lice izvršava kaznu rada u javnom interesu.

Član 27a

Osuđeno lice ili član uže porodice osuđenog lica, u slučajevima iz člana 27 stav 1 ovog zakona, može Ministarstvu pravde podnijeti molbu za odlaganje izvršenja kazne rada u javnom interesu, sa odgovarajućim dokazima.

Po molbi iz stava 1 ovog člana Ministarstvo pravde će donijeti odluku, najkasnije u roku od osam dana.

Protiv odluke iz stava 2 ovog člana može se pokrenuti upravni spor.

Član 28​​ ​​ 

Kontrolu sprovođenja kazne rada u javnom interesu vrši Ministarstvo pravde preko službenika kojeg odredi, neposrednom provjerom kod pravnog lica, odnosno organizacije kod koje osuđeno lice izvršava kaznu rada u javnom interesu.

Član 29​​ ​​ 

Osuđeno lice ima pravo da podnese pritužbu na postupanje službenika Ministarstva pravde Ministru pravde.

Ministar pravde će po pritužbi odlučiti u roku od 15 dana.

Član 30​​ ​​ 

Ako osuđeno lice ne ispunjava svoje radne obaveze ili ih grubo zanemaruje, pravno lice, odnosno organizacija kod koje osuđeno lice izvršava kaznu rada u javnom interesu dužna je da, u roku od tri dana, o tome obavijesti Ministarstvo pravde.

Ako Ministarstvo pravde na osnovu kontrole ili obavještenja pravnog lica, odnosno organizacije kod koje osuđeno lice izvršava kaznu rada u javnom interesu utvrdi da osuđeno lice ne ispunjava ili grubo zanemaruje svoje radne obaveze, obaviće razgovor sa osuđenim licem i upozoriće ga na posljedice takvog ponašanja

Član 31​​ ​​ 

Ako osuđeno lice, nakon upozorenja iz člana 30 stav 2 ovog zakona, nastavi da grubo zanemaruje svoje obaveze ili ih ne ispunjava, Ministarstvo pravde će o tome, bez odlaganja, obavijestiti sud koji je​​ donio odluku u prvom stepenu.

Grubim zanemarivanjem radnih obaveza smatra se: nepoštovanje radne discipline i radnog vremena, dolazak na posao pod dejstvom alkohola ili opojnih droga, oštećenje sredstava za rad ili prouzrokovanje druge štete poslodavcu, zaposlenima ili korisnicima usluga poslodavca, nasilničko, nedolično ili uvredljivo ponašanje ili iskazivanje bilo kakvog oblika netrpeljivosti prema zaposlenima ili korisnicima usluga pravnog lica, odnosno organizacije.

Član 32​​ ​​ 

O toku izvršenja kazne​​ rada u javnom interesu Ministarstvo pravde najmanje dva puta podnosi izvještaj sudu koji je donio odluku u prvom stepenu, od kojih posljednji izvještaj podnosi u roku od 15 dana od dana izvršenja te kazne.

Član 33

Bliži način sprovođenja kazne rada u javnom interesu, kao i sadržaj i način vođenja evidencije iz člana 19 stav 1 tačka 8 ovog zakona propisuje Ministarstvo pravde.

IV. USLOVNI OTPUST

Član 34​​ ​​ 

Rješenje suda kojim se osuđeno lice uslovno otpušta dostavlja se Ministarstvu pravde, u roku od pet dana od dana pravosnažnosti.

O rješenju iz stava 1 ovog člana, Ministarstvo pravde će obavjestiti centar za socijalni rad, Zavod za zapošljavanje, poslodavca kod kojeg je uslovno otpušteno osuđeno lice zaposleno, odnosno bilo zaposleno, odgovarajuću zdravstvenu ustanovu, policiju, ustanove, druge subjekte i fizička lica, zavisno od obaveze utvrđene rješenjem o uslovnom otpustu.

Organi, ustanove, drugi subjekti i fizička lica iz stava 2 ovog Člana dužni su da sarađuju sa Ministarstvom​​ pravde i da daju potrebne podatke, odnosno informacije koje su u vezi sa izvršenjem obaveza utvrđenih rješenjem o uslovnom otpustu.

Član 35​​ ​​ 

U izvršenju obaveza uslovno otpuštenog osuđenog lica određenih rješenjem o uslovnom otpustu, Ministarstvo pravde vrši sljedeće poslove:

1) poziva uslovno otpušteno osuđeno lice radi obavljanja razgovora;

2) vrši uvid u dokumentaciju o osuđenom licu (sudska odluka. nalazi i mišljenja doktora medicine i drugih stručnih lica, izvještaji centra za socijalni rad i dr.) i prikuplja druge potrebne podatke o osuđenom licu od drugih organa, institucija i organizacija;

3) upozorava uslovno otpušteno osuđeno lice o posljedicama neizvršavanja utvrđenih obaveza, usmeno i u pisanom obliku;

Za) sačinjava procjenu rizika uslovno otpuštenog osuđenog lica na osnovu podataka dobijenih od uslovno otpuštenog osuđenog lica i podataka iz dokumentacije o osuđenom licu (sudska odluka, nalaz i mišljenje doktora medicine i drugih stručnih lica, izvještaji ili obavještenja centara za socijalni rad i drugih organa, institucija i organizacija);

4) vrši kontrolu izvršenja obaveza uslovno otpuštenog osuđenog lica i sačinjava izvještaje o izvršenju tih obaveza;

5) preduzima druge propisane radnje koje imaju za cilj ispunjavanje utvrđenih obaveza;

6) obavještava nadležno državno tužilaštvo i sud koji je donio odluku u prvom stepenu o neispunjavanju obaveza uslovno otpuštenog osuđenog lica izrečenih rješenjem suda;

7) u slučaju opoziva uslovnog otpusta, dostavlja Upravi za izvršenje krivičnih sankcija izvještaj o preduzetim aktivnostima u izvršenju obaveza i ponašanju uslovno otpuštenog osuđenog lica tokom boravka na slobodi za vrijeme trajanja uslovnog otpusta;

8) vodi evidenciju o sprovođenju uslovnog otpusta; i

9) druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 36​​ ​​ 

U slučaju da​​ se uslovno otpušteno osuđeno lice ne odazove pozivu iz člana 35 stav 1 tačka 1 ovog zakona, Ministarstvo pravde će o tome, bez odlaganja, obavijestiti policiju radi pomoći prilikom pozivanja uslovno otpuštenog osuđenog lica.

Ako ne pronađe uslovno otpušteno osuđeno lice, policija je dužna da o tome obavijesti Ministarstvo pravde, koje o tome odmah obavještava sud koji je donio odluku u prvom stepenu.

Član 37​​ ​​ 

Organi, institucije i organizacije iz člana 35 stav 1 tačka 2 ovog zakona dužni su da, radi izvršenja obaveza uslovno otpuštenog osuđenog lica, sarađuju sa Ministarstvom​​ pravde i pružaju potrebne podatke iz evidencija koje vode.

Član 38​​ ​​ 

Kontrolu izvršenja obaveza uslovno otpuštenog osuđenog lica vrši Ministarstvo​​ pravde preko službenika kojeg odredi, provjerom kod organa, ustanova, drugih subjekata i fizičkih lica iz člana 34 stav 2 ovog zakona.

Član 39​​ ​​ 

Ako uslovno otpušteno osuđeno lice ne ispunjava obaveze utvrđene rješenjem suda, Ministarstvo pravde može sudu koji je donio odluku u prvom stepenu podnijeti predlog za opozivanje uslovnog otpusta.

Na zahtjev uslovno otpuštenog osuđenog lica, Ministarstvo pravde će omogućiti uvid u spise predmeta koji se odnose na predlog iz stava 1 ovog člana, u obimu kojim se​​ ne dira u pravo na privatnost trećeg lica.

Član 40​​ ​​ 

Kad utvrdi da je uslovno otpušteno osuđeno lice u potpunosti ispunilo obaveze utvrđene rješenjem suda, Ministarstvo pravde će odmah podnijeti izvještaj sudu za zamjenu ili ukidanje obaveze utvrđene rješenjem o uslovnom otpustu.

Član 41

Bliži način izvršenja uslovnog otpusta, kao i sadržaj i način vođenja evidencije iz člana 35 stav 1 tačka 8 ovog zakona propisuje Ministarstvo pravde.

Član 42​​ ​​ 

Prilikom vršenja kontrole izvršenja obaveza uslovno otpuštenog osuđenog lica iz člana 38 ovog zakona, kontrole izvršenja uslovne osude i uslovne osude sa zaštitnim nadzorom iz člana 14 ovog zakona i kontrole sprovođenja kazne rada u javnom interesu iz člana 28 ovog zakona, službenik Ministarstva​​ pravde dužan je​​ da se legitimiše pokazivanjem službene legitimacije.

Sadržaj, obrazac i način izdavanja službene legitimacije iz stava 1 ovog člana, kao i sadržaj i način vođenja evidencije o izdatim legitimacijama propisuje Ministarstvo pravde.

V. NADZOR NAD SPROVOĐENjEM ZAKONA

Član 43

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo pravde.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 44

Propisi za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa iz čl. 16, 33 i 41 ovog zakona primjenjivaće se Pravilnik o bližem načinu sprovođenja uslovnog otpusta, uslovne osude, uslovne osude sa zaštitnim nadzorom i kazne rada u javnom interesu ("Službeni list CG", broj 51/12).

Član 45

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe člana 2 stav 2, člana 66 stav 4, čl. 66v do 66đ, Glava​​ VIa​​ i Glava sedma Zakona o izvršenju krivičnih sankcija ("Službeni list RCG", br. 25/94, 69/03 i 65/04 i "Službeni list CG", broj 32/11).

Član 46

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".