Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o kontroli izvoza robe dvostruke namjene

Proglašavam​​ Zakon o kontroli izvoza roba dvostruke namjene,​​ koji je donijela Skupština Crne Gore 27. saziva na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine.

Broj: 01-1372/2

Podgorica, 30. decembar 2021. godine

Predsjednik Crne Gore,

Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 27. saziva, na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine, donijela je

Zakon o kontroli izvoza robe dvostruke namjene

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 145/2021 od 31.12.2021. godine, stupio je na snagu 8.1.2022, a odredbe čl. 25 i 27 ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Predmet

Član 1

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način​​ pod kojima se može vršiti izvoz, tranzit robe dvostruke namjene, pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći u vezi sa robom dvostruke namjene, kao i druga pitanja od značaja za izvoz, tranzit, pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći za robu dvostruke namjene.

Roba dvostruke namjene

Član 2

Roba dvostruke namjene, u smislu ovog zakona, je roba, uključujući softver i tehnologiju koja može da se koristi u civilne i vojne svrhe, i to:

1) roba koja može da se koristi za dizajniranje, razvoj, proizvodnju ili upotrebu nuklearnog, hemijskog i biološkog oružja i sredstava za njihovu isporuku, uključujući i robu koja se može koristiti za neeksplozivne svrhe i koja može pomoći u proizvodnji nuklearnog oružja ili drugih nuklearnih eksplozivnih naprava;

2) tehnologija za sajber-nadzor koja može da se koristi za vršenje ozbiljnih povreda ljudskih prava ili međunarodnog humanitarnog prava ili koja može predstavljati prijetnju međunarodnoj bezbjednosti ili bezbjednosnim interesima Crne Gore.

Tehnologija za sajber-nadzor iz stava 1 tačka 2 ovog člana je roba projektovana za omogućavanje prikrivenog neovlašćenog ulaska u informatičke i telekomunikacione sisteme radi nadgledanja, preuzimanja, sakupljanja i analize podataka i/ili onemogućavanja ili oštećenja izabranog sistema, koji obuhvata:

1) opremu za presretanje elektronske komunikacije;

3) centre za monitoring;

4) sistem za presrijetanje i sistem za zadržavanje podataka;

5) digitalnu forenziku.

Izvoz

Član 3

Izvoz robe dvostruke namjene je:

1) iznošenje, slanje odnosno​​ isporuka robe sa teritorije Crne Gore u skladu sa carinskim propisima;

2) ponovni izvoz robe u skladu sa carinskim propisima, osim robe u tranzitu;

3) postupak pasivnog oplemenjivanja u skladu sa carinskim propisima; ili

4) prenos softvera ili tehnologije putem elektronskih medija, faksa, telefona, elektronske pošte ili drugim elektronskim sredstvima van Crne Gore, koji obuhvata stavljanje na raspolaganje u elektronskom obliku tog softvera i tehnologije van Crne Gore, odnosno direktnim prenosom tehnologije preko elektronskih sredstva komunikacije.

Značenje izraza

Član 4

Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

1)​​ nekomercijalni izvoz​​ je privremeni izvoz sajamskih, muzejskih i izložbenih eksponata robe dvostruke namjene, radi učestvovanja na međunarodnim manifestacijama, sportskim aktivnostima i drugim posebnim aktivnostima (obuke, testiranja, demonstracije, popravke robe kod proizvođača), kao i izvoz robe dvostruke namjene po osnovu nasljeđa, poklona ili svojine;

2)​​ izvoznik​​ je:

a) pravno ili fizičko lice u čije se ime podnosi izvozna carinska deklaracija ili deklaracija za ponovni izvoz, odnosno lice koje u vrijeme prihvatanja deklaracije, ima zaključen ugovor sa primaocem robe dvostruke namjene u drugoj državi i ovlašćenje da odluči o slanju robe izvan Crne Gore, odnosno ako ugovor o izvozu robe dvostruke namjene nije zaključen, ima ovlašćenje da odluči o slanju robe izvan Crne Gore;

b) pravno ili fizičko lice koje odluči da prenese ili na odredištu izvan Crne Gore učini raspoloživim softver ili tehnologiju putem elektronskih medija, faksa, telefona, elektronske pošte ili drugim elektronskim sredstvima;

c) fizičko lice koje prenosi robu koja se izvozi u ličnom prtljagu;

d) pravno ili fizičko lice koje je ugovorna strana sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Crnoj Gori kada izvozi robu u ime i za račun lica sa sjedištem, odnosno prebivalištem izvan Crne Gore;

3)​​ tranzit​​ je prevoz robe dvostruke namjene kopnenim, vodenim ili vazdušnim putem, preko teritorije Crne Gore na teritoriju druge države, uključujući robu koja:​​ 

a) je u spoljnom tranzitnom postupku i koja prolazi preko teritorije Crne Gore;

b) se sa ili bez pretovara iznosi iz slobodne zone van carinskog područja;

c) se privremeno skladišti i ponovo izvozi iz carinskog područja;

d) je unijeta u Crnu Goru plovilom ili vazduhoplovom u kojem će i izaći iz Crne gore, bez istovara;

4)​​ pružalac tehničke pomoći​​ je:

a) fizičko lice koje ima​​ crnogorsko državljanstvo, sa prebivalištem u Crnoj Gori, koje pruža tehničku pomoć iz Crne Gore;

b) pravno lice sa sjedištem na teritoriji Crne Gore, koje pruža tehničku pomoć iz Crne Gore;

nalazi na teritoriji Crne Gore;

5)​​ krajnja upotreba u vojne svrhe​​ je ugradnja djelova ili komponenti u vojnu opremu, upotreba opreme za proizvodnju, ispitivanje ili analizu tih komponenti za razvoj, proizvodnju ili održavanje vojne opreme, kao i upotreba nedovršenih proizvoda u pogonu za proizvodnju vojne opreme, utvrđenih u kontrolnoj listi naoružanja i vojne opreme, u skladu sa zakonom.

Nacionalna kontrolna lista robe dvostruke namjene

Član 5

Roba dvostruke namjene utvrđena u Nacionalnoj kontrolnoj listi robe dvostruke namjene (u daljem tekstu: Kontrolna lista) izvozi​​ se na osnovu odobrenja.

Kontrolnu listu donosi Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada).

Izvoz, tranzit, pružanje brokerskih usluga i tehnička pomoć

Član 6

Izvoz, tranzit, pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći za robu dvostruke namjene može da vrši​​ pravno lice sa sjedištem ili fizičko lice sa prebivalištem na teritoriji Crne Gore na osnovu odobrenja koje izdaje organ državne uprave nadležan za poslove spoljne trgovine (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Nekomercijalni izvoz robe dvostruke namjene za sopstvene odnosno lične potrebe, može da vrši pravno odnosno fizičko lice, na osnovu odobrenja izdatog u skladu sa ovim zakonom.​​ 

Kontrola roba koje nijesu na listi (Catch-all)

Član 7

Izvoz robe dvostruke namjene koja nije utvrđena u Kontrolnoj listi vrši se na osnovu odobrenja, ako je Ministarstvo obavijestilo izvoznika da je roba namijenjena ili da može biti namijenjena, u potpunosti ili djelimično za:

1) namjene koje su u vezi sa razvojem, proizvodnjom, održavanjem, skladištenjem, detekcijom, identifikacijom ili širenjem hemijskog, biološkog ili nuklearnog oružja ili drugih nuklearnih eksplozivnih naprava, kao i za rukovanje ili upravljanje tim oružjem ili u vezi razvoja, proizvodnje, održavanja ili skladištenja sredstava koja mogu nositi to oružje;

2) krajnju upotrebu za vojne svrhe, ako je država kupac ili država odredišta pod embargom na naoružanje, u skladu sa odlukom donešenom putem zajedničkog stava ili zajedničke mjere koju je usvojio Savjet Evropske unije ili odlukom Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju, ili na osnovu odluke Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija;

3) djelove ili komponente vojnih roba, koje su utvrđene u Kontrolnoj listi, a koje su izvezene sa teritorije Crne Gore bez odobrenja ili u suprotnosti sa uslovima iz odobrenja izdatog u skladu sa zakonom;

4) upotrebu povezanu sa terorističkim aktima.

Ako izvoznik, ima podatak da roba dvostruke namjene koju namjerava da izvozi nije utvrđena u Kontrolnoj listi, a namijenjena je ili može biti namijenjena, u potpunosti ili djelimično, za namjene iz stava 1 ovog člana, dužan je da o tome obavijesti Ministarstvo.​​ 

Odobrenje za izvoz robe iz stava 1 ovog člana izdaje se za tačno određenu robu i krajnje korisnike.

Radi očuvanja bezbjednosti,​​ odnosno sprječavanja terorističkih krivičnih djela i zaštite ljudskih prava, Ministarstvo može da:

- zabrani izvoz robe dvostruke namjene koja nije utvrđena u Kontrolnoj listi, ili​​ 

- traži od izvoznika da podnese zahtjev za izdavanje odobrenja u skladu sa članom 14 ovog zakona.

Kontrola roba za sajber - nadzor

Član 8

Izvoz robe dvostruke namjene koja nije utvrđena u Kontrolnoj listi vrši se na osnovu odobrenja, ako je Ministarstvo obavijestilo izvoznika da je roba namijenjena ili da može biti namijenjena,​​ u potpunosti ili djelimično za vršenje ozbiljnih povreda ljudskih prava ili međunarodnog humanitarnog prava ili da može predstavljati prijetnju međunarodnoj bezbjednosti ili bezbjednosnim interesima Crne Gore.

Ako izvoznik, ima podatak da roba dvostruke namjene koju namjerava da izvozi nije utvrđena u Kontrolnoj listi, a namijenjena je ili može biti namijenjena, u potpunosti ili djelimično, za namjene iz stava 1 ovog člana, dužan je da o tome obavijesti Ministarstvo.

Odobrenje za izvoz robe iz stava 1 ovog​​ člana izdaje se za tačno određenu robu i krajnje korisnike.

Tranzit robe dvostruke namjene

Član 9

Tranzit robe dvostruke namjene koja je utvrđena u Kontrolnoj listi, kopnenim i vodenim putem, vrši se na osnovu odobrenja organa državne uprave nadležnog za​​ unutrašnje poslove, uz prethodnu saglasnost Ministarstva i organa državne uprave nadležnih za poslove odbrane, vanjske poslove i Agencije za nacionalnu bezbjednost.

Tranzit robe dvostruke namjene koja je utvrđena u Kontrolnoj listi, pomorskim i vazdušnim putem, vrši se na osnovu odobrenja organa državne uprave nadležnog za saobraćaj i pomorstvo, uz prethodnu saglasnost Ministarstva i organa državne uprave nadležnih za poslove odbrane, vanjske poslove i Agencije za nacionalnu bezbjednost.

Organi državne uprave nadležni za unutrašnje poslove i za saobraćaj i pomorstvo, dužni su da o odobrenju odluče u roku od pet dana, od dana dobijanja posljednje saglasnosti organa iz st. 1 i 2 ovog člana, odnosno u roku od 20 dana, ako je u postupku odlučivanja o davanju saglasnosti potrebno izvršiti dodatne provjere podnosioca zahtjeva.

Zabrana tranzita

Član 10

Tranzit robe dvostruke namjene koja je utvrđena u Kontrolnoj listi zabraniće se ako nadležni organi iz člana 9 ovog zakona, utvrde da je roba namijenjena ili može biti namijenjena, u potpunosti ili djelimično, za namjene iz člana 7 stav 1 ovog zakona.

Nadležni organi iz člana 9 ovog zakona, mogu za robu koja je namijenjena ili može biti namijenjena, u potpunosti ili djelimično, za namjene iz člana 7 stav 1 ovog zakona​​ da nalože podnošenje zahtjeva za odobrenje određenog tranzita robe dvostruke namjene.

Mjere obezbjeđenja

Član 11

Prilikom tranzita robe dvostruke namjene preduzimaju se mjere obezbjeđenja, u skladu sa zakonom.

Brokerske usluge

Član 12

Za pružanje brokerskih usluga za robu dvostruke namjene koja je utvrđena u Kontrolnoj listi, potrebno je odobrenje Ministarstva ako je Ministarstvo obavijestilo brokera da je roba dvostruke namjene namijenjena ili može biti namijenjena, za namjene iz člana​​ 7 stav 1 ovog zakona.

Brokerske usluge su:

1) pregovaranje ili ugovaranje poslova u vezi sa kupovinom, prodajom ili nabavkom robe dvostruke namjene iz jedne u drugu državu; ili

2) prodaja, odnosno kupovina robe dvostruke namjene iz jedne države, radi njenog prenosa u drugu državu.

Brokerskim uslugama iz stava 2 ovog člana ne smatraju se usluge: transporta, osiguranja ili re-osiguranja, odnosno reklamiranja ili oglašavanja i finansijske usluge.

Broker može biti pravno ili fizičko lice sa sjedištem, odnosno​​ prebivalištem izvan Crne Gore, fizičko lice koje ima crnogorsko državljanstvo, i pravno lice, bez obzira na sjedište, koje pruža brokerske usluge iz i/ili izvan Crne Gore.

Broker je dužan, da obavijesti Ministarstvo ako ima podatak da je pružanje brokerskih usluga namijenjeno za kupovinu, prodaju ili nabavku robe dvostruke namjene iz člana 7 ovog zakona.

Pružanje tehničke pomoći

Član 13

Za pružanje tehničke pomoći za robu dvostruke namjene koja je utvrđena u Kontrolnoj listi, potrebno je odobrenje ako je pružalac tehničke pomoći obaviješten od Ministarstva da je pružanje usluga tehničke pomoći povezanih sa robom dvostruke namjene, odnosno sa nabavkom, proizvodnjom, održavanjem i upotrebom robe dvostruke namjene, namijenjeno ili može biti namijenjeno, za namjene iz člana 7 stav 1 ovog zakona.

Tehnička pomoć je usluga koja se odnosi na razvoj, proizvodnju, sklapanje, testiranje, savjetovanje, popravku ili održavanje robe dvostruke namjene, kao i druge tehničke usluge, koje mogu biti instrukcija, savjet, obuka,​​ prenos praktičnog znanja i vještina ili konsultantske usluge, uključujući i pomoć koja se pruža usmenim putem, kao i elektronskim sredstvima komunikacije.

Pružalac tehničke pomoći dužan je da obavijesti Ministarstvo, ako ima podatak da je roba dvostruke namjene za koju nudi pružanje usluga tehničke pomoći, u potpunosti ili djelimično namijenjena za upotrebu iz člana 7 ovog zakona.

Odredbe st. 1 i 3 ovog člana se ne primjenjuju ako pružanje tehničke pomoći:​​ 

1) ima oblik prenošenja informacija u javnom domenu ili su dio osnovnih naučnih istraživanja u smislu Opšte napomene o tehnologiji ili Napomene o nuklearnoj tehnologiji navedene u Kontrolnoj listi;

2) pružaju nadležni organi u okviru njihovih nadležnosti;

3) se pruža oružanim snagama Crne Gore na osnovu zadataka koji su im dodijeljeni; ili​​ 

4) predstavlja potreban minimum za ugradnju, rad, održavanje (pregled) ili popravku robe za koju je izdata izvozna dozvola.

Zahtjev za izdavanje odobrenja

Član 14

Za izvoz robe dvostruke namjene, pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći pravno ili fizičko lice podnosi zahtjev Ministarstvu na obrascu za izdavanje individualnog ili globalnog izvoznog odobrenja, uz koji prilaže dokumentaciju iz st. 4 i 5 ovog člana.

Za tranzit robe dvostruke namjene, kopnenim i vodenim​​ putem pravno ili fizičko lice podnosi zahtjev na obrascu organu državne uprave nadležnom za unutrašnje poslove, uz koji prilaže dokumentaciju iz stava 4 ovog člana.

Za tranzit robe dvostruke namjene pomorskim i vazdušnim putem, pravno ili fizičko lice podnosi zahtjev na obrascu organu državne uprave nadležnom za saobraćaj i pomorstvo, uz koji prilaže propisanu dokumentaciju.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana dostavlja se i:

- originalni kupoprodajni ugovor ili originalna faktura sa ovjerenim prevodima i dokaz o uplati administrativne takse;

- važeća originalna potvrda krajnjeg korisnika o krajnjoj upotrebi robe (End user certificate - EUC) ili međunarodni uvozni sertifikat (International import certificate - IIC) iz države primaoca robe izdatog u skladu sa propisima te države, koji nijesu stariji od šest mjeseci, sa ovjerenim prevodima;

- tehnička specifikacija robe koja omogućava klasifikaciju robe shodno nacionalnoj kontrolnoj listi.

Obrazac zahtjeva iz stava 1 ovog člana i drugu dokumentaciju koja se podnosi uz zahtjev propisuje Ministarstvo.

Obrazac zahtjeva iz st. 2 i 3 ovog člana za tranzit robe dvostruke namjene, kopnenim i vodenim putem propisuje organ državne uprave nadležan za​​ unutrašnje poslove, odnosno za tranzit robe dvostruke namjene pomorskim i vazdušnim putem propisuje organ državne uprave nadležan za saobraćaj i pomorstvo, odnosno organi nadležni za državno vazduhoplovstvo.

Dokumentacija koja se podnosi na zahtjev nadležnog organa

Član 15

Podnosilac zahtjeva za izdavanje individualnog ili globalnog izvoznog odobrenja, odnosno odobrenja za tranzit robe dvostruke namjene, dužan je da na zahtjev Ministarstva, odnosno organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove ili organa državne uprave nadležnog za saobraćaj i pomorstvo, pored dokumentacije iz člana 14 st. 2, 3 i 4 ovog zakona, dostavi i drugu dokumentaciju.

Provjeru potvrde krajnjeg korisnika o krajnjoj upotrebi robe (End User Certificate - EUC) ili međunarodnog uvoznog sertifikata (International Import Certificat - IIC) vrši organ državne uprave nadležan za vanjske poslove, na zahtjev Ministarstva.

U slučaju da je roba dvostruke namjene namijenjena za stavljanje na tržište Crne Gore Ministarstvo može izdati potvrdu​​ krajnjeg korisnika o krajnjoj upotrebi robe (End User Certificate - EUC) ili međunarodno uvozni sertifikat (International Import Certificat-IIC), ako to traži država izvoznica.

Obrasce dokumenata iz stava 3 ovog člana, propisuje Ministarstvo.​​ 

Program unutrašnje usklađenosti

Član 16

Imaoci globalnih i opštih odobrenja, pružaoci brokerskih usluga i tehničke pomoći, dužni su da uspostave Program unutrašnje usklađenosti (u daljem tekstu: program).

implementaciju, poštovanje standardizovanih politika operativne​​ usklađenosti i zaštitnih mjera, razvijenih od strane izvoznika, brokera i pružaoca tehničke pomoći radi usklađivanja sa uslovima za izdavanje odobrenja za izvoz propisanih ovim zakonom.

Ministarstvo je dužno da vrši reviziju usklađenosti programa sa ovim​​ zakonom i može da naloži eventualne izmjene.

Smjernice za izradu programa, bliži sadržaj i metodologiju izrade programa propisuje Ministarstvo.

Saglasnost države porijekla i krajnjeg korisnika robe

Član 17

U slučaju izvoza ranije uvezene robe dvostruke namjene, Ministarstvo može da naloži podnosiocu zahtjeva, da uz zahtjev za izvoz robe dvostruke namjene, priloži i saglasnost o promjeni krajnjeg korisnika robe, izdatu od države iz koje je ta roba uvezena.

Odbijanje zahtjeva

Član 18

Ministarstvo će, odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja, ako:

1) se utvrdi da je roba za koju se traži odobrenje predmet sudskog spora;

2) podnosilac zahtjeva navede netačne podatke u zahtjevu za izdavanje odobrenja;

3) podnosilac zahtjeva nije dostavio traženu dokumentaciju, u skladu sa ovim zakonom; i

4) roba dvostruke namjene za koju se traži odobrenje ne podliježe režimu kontrole.

U slučaju odbijanja zahtjeva iz stava 1 ovog člana, Ministarstvo će obavijestiti podnosioca zahtjeva o razlozima zbog kojih je odbilo da izda odobrenje, bez navođenja podataka koji se smatraju tajnim, u skladu sa zakonom.

Odlučivanje o zahtjevu za izdavanje odobrenja

Član 19

Prije odlučivanja o zahtjevu za izdavanje odobrenja za izvoz robe dvostruke namjene, pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći,​​ Ministarstvo pribavlja saglasnost organa državne uprave nadležnih za vanjske poslove, poslove odbrane, unutrašnje poslove i Agencije za nacionalnu bezbjednost.

Ministarstvo može, zavisno od vrste i namjene robe dvostruke namjene, da zahtijeva saglasnost i​​ drugih nadležnih organa.

Ako nadležni organi iz st. 1, 2, 5 i 6 ovog člana, ne daju saglasnost, Ministarstvo neće izdati odobrenje.

Ministarstvo uz zahtjev iz stava 2 ovog člana, dostavlja​​ podnijetu dokumentaciju nadležnim organima.

O zahtjevima za izdavanje odobrenja za robu dvostruke namjene na koju se primjenjuje Konvencija o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju, odlučuje Ministarstvo uz prethodno pribavljenu saglasnost organa uprave nadležnog za poslove zaštite životne sredine.

O zahtjevima za izdavanje odobrenja za robu dvostruke namjene na koju se primjenjuje Ugovor o neširenju nuklearnog oružja, odnosno Sporazum o zaštitnim mjerama, Dodatni protokol i Protokol o malim količinama, odlučuje Ministarstvo uz prethodno pribavljenu saglasnost organa državne uprave nadležnog za ekologiju i organa uprave nadležnog za poslove zaštite životne sredine.

Kriterijumi za izvoz, tranzit, pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći

Član 20

U postupku davanja saglasnosti:

1) organ državne uprave nadležan za vanjske poslove razmatra:

- međunarodne dužnosti i obaveze Crne Gore, koje proizilaze iz članstva u Ujedinjenim nacijama, naročito u odnosu na sankcije usvojene od strane Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju, Evropske unije, kao i sporazuma o neširenju naoružanja za masovno uništenje, Konvencije o zabrani usavršavanja, proizvodnje i stavljanja​​ zaliha bakteriološkog (biološkog) i toksičnog oružja i o njihovom uništavanju, Konvencija o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju, Konvencije o zabrani upotrebe, stvaranju zaliha, proizvodnje i prenosa protivpješadijskih mina i o njihovom uništenju, međunarodnim obavezama u skladu s Konvencijom o određenom konvencionalnom oružju i relevantnim protokolima, te međunarodnim obavezama Crne Gore u skladu sa Ugovorom o trgovini oružjem i drugih međunarodnih dužnosti i obaveza;

- poštovanje ljudskih prava i poštovanje međunarodnog humanitarnog prava u državi krajnjeg odredišta;

- unutrašnje stanje u državi krajnjeg korisnika u smislu postojanja tenzija ili oružanih sukoba;

- očuvanje regionalnog mira, bezbjednosti i stabilnosti;

- ponašanje države kupca u odnosu na međunarodnu zajednicu, posebno njen stav prema terorizmu, prirodu njenih savezništava i poštovanje međunarodnog prava;

- postojanje rizika da će roba dvostruke namjene koja se izvozi biti preusmjerena unutar države krajnjeg odredišta ili ponovo izvezena za nedopuštene namjene;​​ 

2) organ državne uprave nadležan za poslove odbrane razmatra:

- kompatibilnost izvoza robe sa tehničkom i ekonomskom sposobnošću države primaoca, uzimajući u obzir potrebe države da realizuje svoje legitimne bezbjednosne i odbrambene aktivnosti uz najmanju moguću mjeru preusmjeravanja ljudskih i ekonomskih resursa za nabavku oružja;

- mogućnost da se roba dvostruke namjene može upotrijebiti za vojne namjene;​​ 

3) organ državne​​ uprave nadležan za unutrašnje poslove cijeni uticaj na bezbjednost saobraćaja i na zaštitu života, ličnu i imovinsku bezbjednost građana.

4) Agencija za nacionalnu bezbjednost razmatra kriterijum koji se odnosi na nacionalnu bezbjednost Crne Gore i bezbjednost država sa kojima je Crna Gora u partnerskim odnosima.

5) Organ državne uprave nadležan za ekologiju i organ uprave nadležan za zaštitu životne sredine razmatraju međunarodne dužnosti i obaveze Crne Gore, koje proizilaze iz članstva u međunarodno-pravnim instrumentima iz oblasti radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbjednosti i odgovornosti u slučaju nuklearne štete, uključujući Ugovor o neširenju nuklearnog oružja, odnosno Sporazum o zaštitnim mjerama, Dodatni protokol i Protokol o malim količinama.

6) Organ uprave nadležan za zaštitu životne sredine razmatra međunarodne dužnosti i obaveze Crne Gore, koje proizilaze iz članstva u međunarodno-pravnim instrumentima iz oblasti hemikalija, uključujući i Konvenciju o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju.

Saglasnosti nadležnih organa za izvoz robe dvostruke namjene​​ 

Član 21

Nadležni organi iz člana 19 st. 1, 2, 5 i 6 ovog zakona, dužni su da odluče o davanju saglasnosti u roku od:

- 15 dana, od dana​​ prijema zahtjeva i kompletne dokumentacije za izdavanje individualnog izvoznog odobrenja, a najkasnije u roku od 60 dana, ako je u postupku odlučivanja o davanju saglasnosti potrebno izvršiti dodatne provjere;

- 20 dana, od dana prijema zahtjeva i kompletne dokumentacije za izdavanje globalno izvoznog odobrenja, a najkasnije u roku od 60 dana, ako je u postupku odlučivanja o davanju saglasnosti potrebno izvršiti dodatne provjere.

Ako nadležni organ iz člana 19 st. 1, 2, 5 i 6 ovog zakona ne izda saglasnost, dužan je da odluku obrazloži u skladu sa kriterijumima iz člana 19 ovog zakona.

Vrste odobrenja

Član 22

Izvoz robe dvostruke namjene, može da se vrši na osnovu​​ odobrenja kojim se utvrđuje da pravno ili fizičko lice ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom za obavljanje izvoza robe dvostruke namjene.

Odobrenje iz stava 1 ovog člana, može biti:

1) individualno odobrenje;

2) globalno odobrenje;

3) odobrenje za veliki​​ projekat; i

4) opšte odobrenje.

Odobrenje za izvoz robe dvostruke namjene

Član 23

Odobrenje za izvoz robe dvostruke namjene izdaje se izvozniku, za obavljanje izvoza robe dvostruke namjene u skladu sa ugovorom o obavljanju tog posla, za krajnjeg korisnika​​ ili primaoca u drugoj državi i obuhvata robu dvostruke namjene koja je utvrđena u Kontrolnoj listi.

Odobrenje za pružanje brokerskih usluga ili pružanje tehničke pomoći za robu dvostruke namjene izdaje se brokeru ili pružaocu tehničke pomoći za krajnjeg korisnika ili primaoca u drugoj državi i obuhvata jedan ili više vrsta proizvoda sa Kontrolne liste, odnosno vrste usluga.

Odobrenje iz st. 1 i 2 ovog člana, naročito sadrži:

1) naziv i sjedište pravnog lica, odnosno ime i adresu preduzetnika, poreski identifikacioni broj (PIB), a za fizičko lice ime i prezime, broj lične karte ili pasoša i prebivalište;​​ 

2) tarifnu oznaku, trgovački naziv robe, opis, broj iz Kontrolne liste i količinu kontrolisane robe;

3) ukupnu vrijednost i paritet isporuke kontrolisane robe koja je predmet spoljne trgovine;

4) naziv i adresu proizvođača, odnosno vlasnika i krajnjeg korisnika kontrolisane robe;

5) namjeravanu krajnju upotrebu robe dvostruke namjene;

6) način naplate, odnosno plaćanja robe;

7) period na koji se odobrenje izdaje;

8) broj, datum izdavanja, pečat i potpis ovlašćenog lica.

Individualno odobrenje

Član 24

Individualno odobrenje za izvoz robe dvostruke namjene, brokerske usluge i tehničku pomoć izdaje se na period do godinu dana, određenom izvozniku za jednog krajnjeg korisnika ili primaoca u drugoj zemlji, koja obuhvata jednu ili više roba dvostruke namjene.

Ministarstvo može na zahtjev izvoznika, period važenja odobrenja iz stava 1 ovog člana da produži do okončanja posla, a najduže godinu dana.

Ministarstvo je dužno da o zahtjevu iz stava 2 ovog člana, odluči u roku od deset dana od dana dobijanja posljednje saglasnosti, iz člana 21 ovog zakona.

Odobrenje iz stava 1 ovog člana ne smije da se prenese na drugo lice.

Globalno odobrenje

Član 25

Na zahtjev izvoznika, lica koje pruža brokerske usluge, odnosno tehničku pomoć Ministarstvo može izdati globalno odobrenje određenom izvozniku za jednu vrstu ili kategoriju robe dvostruke namjene, koja može biti namijenjena:

1) jednom ili više određenih krajnjih korisnika u jednoj ili više stranih država;

2) jednom ili više određenih distributera u jednoj ili više stranih država, ako je izvoznik proizvođač robe dvostruke namjene;

3) pružaocu brokerskih usluga u vezi sa prenosom robe koja se nalazi u stranoj državi, jednom ili više određenih krajnjih korisnika u jednoj ili više stranih država; i

4) pružaocu brokerskih usluga povezanih sa prenosom robe koja se nalazi u stranoj državi, jednom ili više određenih distributera u jednoj ili više stranih država, ako je broker proizvođač robe dvostruke namjene.

Izvoznik je dužan da najmanje jedanput godišnje obavijesti Ministarstvo o korišćenju globalnog odobrenja.

Obavještenje iz stava 2 ovog člana, sadrži naročito sljedeće podatke:

1) opis robe dvostruke namjene, uključujući vrstu robe dvostruke namjene iz Kontrolne liste;

2) količinu i vrijednost robe dvostruke namjene;

3) ime i adresu, odnosno naziv i sjedište primaoca;

4) krajnju upotrebu i krajnjeg korisnika robe dvostruke namjene.

Globalno odobrenje za izvoz robe dvostruke namjene, brokerske usluge i tehničku pomoć izdaje se na period do godinu dana.

Ministarstvo, može na zahtjev izvoznika, lica koje pruža brokerske usluge, odnosno tehničku pomoć, period važenja odobrenja iz stava 4 ovog člana da produži do okončanja posla, a najduže godinu dana.

Odobrenje iz stava 1 ovog člana ne smije da se prenese na drugo lice.

Odobrenje za veliki projekat

Član 26

Odobrenje za izvoz robe dvostruke krajnjih korisnika u jednoj ili više navedenih drugih zemalja, za potrebe određenog velikog projekta.

Period važenja dozvola za velike projekte ne može biti duži od četiri godine, osim u opravdanim okolnostima zasnovanim na trajanju projekta.

Opšte odobrenje

Član 27

Opštim odobrenjem za izvoz robe dvostruke namjene utvrđene Kontrolnom listom, omogućava se:

- izvoz jedne vrste ili kategorije robe dvostruke namjene;

- određene robe dvostruke namjene u određene destinacije, i

- pružanje tehničke pomoći krajnjem​​ korisniku u mjeri u kojoj je pomoć potrebna za ugradnju, rukovanje, održavanje ili popravku robe.

Odobrenje iz stava 1 ovog člana, izvoznik koji ima uspostavljen program, preuzima sa internet stranice Ministarstva.

Odobrenje iz stava 1 ovog člana važi tri​​ godine, od dana preuzimanja sa internet stranice Ministarstva.

Izvoznik koji ima opšte odobrenje za izvoz robe dvostruke namjene dužan je da jedanput godišnje, najkasnije do 31. januara tekuće za prethodnu godinu dostavi Ministarstvu izvještaj o korišćenju​​ tog odobrenja.

Izvještaj iz stava 4 ovog člana, sadrži naročito sljedeće podatke:

1) broj opšteg odobrenja za izvoz robe dvostruke namjene;

2) opis robe dvostruke namjene iz opšteg odobrenja za izvoz robe dvostruke namjene;

3) količinu i vrijednost robe dvostruke namjene, i

4) državu krajnje upotrebe.

Listu roba iz stava 1 alineja 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Izuzeća

Član 28

Ministarstvo može bez pribavljanja saglasnosti iz člana 19​​ st. 1, 2, 5 i 6 ovog zakona, izdati individualno ili globalno izvozno odobrenje za izvoz robe dvostruke namjene, ako se:

1) izvozi roba koja pripada bezbjednosnim ili odbrambenim snagama druge države, odnosno bezbjednosnim ili odbrambenim snagama Crne Gore, koja izlazi sa ili se prevozi preko teritorije Crne Gore, radi:

- izvršavanja obaveza iz međunarodnih sporazuma ili članstva u međunarodnim organizacijama;

- učešća u međunarodnim operacijama;

- učešća na međunarodnim vježbama, koje se izvode izvan Crne​​ Gore;

2) izvozi roba radi pružanja pomoći ili donacija u humanitarne svrhe;

3) obavlja nekomercijalni izvoz robe dvostruke namjene.

Uz zahtjev za izdavanje individualnog odobrenja za izvoz robe iz stava 1 ovog člana, podnosilac zahtjeva je dužan da dostavi​​ potvrdu krajnjeg korisnika kojom se potvrđuje namjena robe, odnosno odluku nadležnog organa o prijemu ili pružanju humanitarne pomoći ili donacije.

U slučajevima iz stava 1 tač. 1 i 2 ovog člana, Ministarstvo izdaje odobrenja u roku od 48 sati od dana prijema potvrde o krajnjem korisniku, odnosno potvrde krajnjeg korisnika kojom se potvrđuje namjena robe dvostruke namjene i o tome obavještava nadležne organe iz člana 19 st. 1, 2, 5 i 6 ovog zakona i organ uprave nadležan za poslove carina (u daljem tekstu:​​ nadležni carinski organ).

Rok iz stava 3 ovog člana može da se produži za deset dana od dana prijema dokumentacije, za izdavanje individualnog, odnosno globalnog izvoznog odobrenja iz stava 1 tačka 3 ovog člana.

Privremeno obustavljanje odobrenja

Član 29

Ministarstvo može privremeno da obustavi odobrenje ako:

1) je nosilac odobrenja upozoren da ne postupa u skladu sa uslovima utvrđenim odobrenjem, dok ne ispuni, odnosno dokaže da je ispunio uslove utvrđene odobrenjem; i

2) postoji sumnja da se izvoz, tranzit, ili pružanje brokerskih usluga ili tehničke pomoći vrši ili će se vršiti u suprotnosti sa uslovima utvrđenim odobrenjem.

Ministarstvo može da naloži da se:

1) pošiljka robe dvostruke namjene ili pružanje brokerske usluge, odnosno tehničke pomoći zaustavi, radi provjere usklađenosti sa odobrenjem;

2) pošiljka na putu ka odredištu, vrati ili istovari u bilo kojoj luci.

Ministarstvo je dužno da privremeno obustavi odobrenje za države u kojima je došlo do naglog narušavanja bezbjednosti ili stabilnosti ili​​ odobrenja za pošiljke ili pružanje usluga tehničke pomoći određenom krajnjem korisniku.

Ministarstvo je dužno da o privremenoj obustavi, početku obustave i produženju privremene obustave pisanim putem obavijesti imaoca odobrenja, nadležni carinski organ i​​ druge nadležne organe.

Oduzimanje odobrenja

Član 30

Ministarstvo će oduzeti odobrenje ako:

1) se utvrde okolnosti ili dokazi koji bi sami ili u vezi sa izvedenim dokazima, predstavljali razlog za odbijanje zahtjeva;

2) se utvrdi da je došlo do neispunjavanja kriterijuma iz člana 20 ovog zakona;

3) se utvrdi da je odobrenje izdato na osnovu nepotpunih ili netačnih podataka;

4) se nosilac odobrenja ne pridržava uslova navedenih u odobrenju;

5) je nosilac odobrenja prenio odobrenje na drugo lice suprotno članu 24 stav 4 i članu 25 stav 6 ovog zakona;

6) se na osnovu saznanja ili informacija dobijenih od nadležnih organa utvrdi da je potrebno izvršiti dodatne provjere podataka iz odobrenja.

Poništenje odobrenja

Član 31

Ministarstvo će obavezno poništiti odobrenje ako je pribavljeno na osnovu lažnih iskaza, obmanjujućih izjava ili prikrivanja bitnih činjenica.

Ispravka odobrenja

Član 32

Ministarstvo može, po sopstvenoj inicijativi ili na zahtjev​​ izvoznika, brokera i pružaoca tehničke pomoći rješenjem ispraviti podatke iz izdatih odobrenja u kojima su uočene očigledne greške.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, ako podnosilac zahtjeva zatraži promjenu podataka iz člana 23 stav 3 ovog zakona, Ministarstvo je dužno da obavijesti nadležne organe iz člana 19 ovog zakona radi davanja saglasnosti.

Pokretanje upravnog spora

Član 33

Protiv rješenja i odluka Ministarstva koje se donose u skladu sa ovim zakonom može se pokrenuti upravni spor.

Obaveze lica koja vrše izvoz, pružanje brokerskih usluga i usluga tehničke pomoći

Član 34

Pravno ili fizičko lice koje vrši izvoz robe dvostruke namjene, pruža brokerske usluge i tehničku pomoć, naročito je dužno da:

1) se pridržava uslova navedenih u odobrenju;

2) vodi evidenciju u pisanom i elektronskom obliku o izvozu robe, brokerskim uslugama i tehničkoj pomoći i čuva dokumentaciju najmanje deset godina od završenog izvoza robe dvostruke namjene, pružanja brokerske usluge ili tehničke pomoći;

3) pisanim putem obavijesti Ministarstvo o nastaloj promjeni u vezi sa izvozom robe, pružanjem brokerskih usluga i tehničke pomoći, najkasnije u roku od 15 dana, od dana nastale promjene;

4) najkasnije u roku od 15 dana, nakon izvršenog izvoza robe dvostruke namjene, pružanja brokerske​​ usluge ili tehničke pomoći, pisanim putem obavijesti Ministarstvo i dostavi dokumentaciju o izvršenom poslu, a u slučajevima sukcesivnog izvoza robe, da dostavi dokaz za svaki pojedinačni transfer;

5) vrati odobrenje Ministarstvu, ako po odobrenju nije obavljen izvoz, pružanje brokerskih usluga i tehnička pomoć, najkasnije u roku od 15 dana, od dana isteka perioda važenja odobrenja;

6) na zahtjev Ministarstva, u roku od 120 dana, od dana izvoza robe dvostruke namjene dostavi izdatu potvrdu o prijemu robe (Delivery verification certificate - DVC);

7) ako nakon izdavanja odobrenja, dođe do promjene poslovnih partnera, krajnjih korisnika, namjeravane krajnje upotrebe, obavijesti Ministarstvo pisanim putem, u roku od 15 dana, od dana nastanka ili saznanja za nastupanje te promjene;

8) prilikom izvoza iz Crne Gore robe dvostruke namjene utvrđene u Kontrolnoj listi, dostavi kupoprodajni ugovor, potvrdu narudžbine, fakturu ili otpremnicu;

9) u roku od 30 dana od dana preuzimanja opšteg odobrenja obavijesti Ministarstvo o prvom korišćenju odobrenja.

Uz evidenciju iz stava 1 tačka 2 ovog člana, prilažu se fakture, manifesti i drugi otpremni dokumenti koji sadrže:

1) opis robe dvostruke namjene;

2) količinu robe dvostruke namjene;

3) naziv i sjedište, odnosno ime i adresu izvoznika i primaoca robe;

4) krajnju upotrebu i krajnjeg korisnika robe dvostruke namjene.

Dokumentacija iz stava 1 tačka 4 ovog člana, naročito sadrži:

1) kopiju odobrenja na osnovu kojeg je izvršen posao izvoza,​​ pružanja brokerskih usluga i tehničke pomoći, koje je ovjerio nadležni carinski organ;

2) kopiju odgovarajućih carinskih isprava; i

3) drugu dokumentaciju, u zavisnosti od vrste robe čiji je transfer izvršen.

Lica koja pružaju brokerske usluge, odnosno tehničku pomoć, dužna su da vode evidencije u pisanom i elektronskom obliku za brokerske usluge ili tehničku pomoć, koje naročito sadrže:

1) opis robe dvostruke namjene koja je bila predmet brokerskih usluga ili usluga tehničke pomoći;

2) period u kojem je roba bila predmet brokerskih usluga ili usluga tehničke pomoći; i

3) odredište robe koja je bila predmet brokerskih usluga ili usluga tehničke pomoći.

Bliži sadržaj evidencije za izvoz robe dvostruke namjene, brokerske usluge i pružanje tehničke pomoći propisuje Ministarstvo.

Postupanje nadležnih organa

Član 35

Nadležni carinski organ, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 20 dana, od dana ograničenja ili zaustavljanja izvoza i tranzita robe dvostruke namjene, obavještava Ministarstvo ili nadležne organe iz​​ člana 19 st. 1, 2, 5 i 6 ovog zakona.

Obavještavanje

Član 36

Ako Ministarstvo odbije zahtjev za izdavanje odobrenja ili oduzme, izmijeni, poništi ili privremeno obustavi odobrenje, dužno je da obavijesti organ državne uprave nadležan za vanjske poslove, koji u skladu sa međunarodnim obavezama Crne Gore, obavještava druge države.​​ 

Ministarstvo o odbijenom zahtjevu, odnosno privremenom obustavljanju, oduzimanju ili poništenju odobrenja obavještava nadležni carinski organ.​​ 

Evidencija Ministarstva

Član 37

Ministarstvo u pisanom i elektronskom obliku vodi evidenciju o:

- izdatim, realizovanim, oduzetim, odbijenim, privremeno obustavljenim, izmijenjenim i poništenim odobrenjima;

- revidiranim internim programima usklađenosti ; i

- izdatim potvrdama krajnjeg korisnika o krajnjoj upotrebi robe (End user certificate - EUC), međunarodnim uvoznim sertifikatima (International import certificate - IIC) i potvrdama o prijemu robe (Delivery verification certificate - DVC).

Evidenciju iz stava 1 ovog člana, Ministarstvo čuva najmanje deset godina, od isteka roka važenja odobrenja.

Evidencija organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove i organa nadležnog za civilno vazduhoplovstvo

Član 38

Organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove i organ nadležan za civilno vazduhoplovstvo vode evidenciju u pisanom i/ili elektronskom obliku o zahtjevima za izdavanje tranzitnih odobrenja, izdatim, realizovanim i oduzetim tranzitnim odobrenjima, kao i o odbijenim, privremeno obustavljenim, izmijenjenim i poništenim odobrenjima.

Evidenciju iz stava 1 ovog člana, nadležni organi čuvaju najmanje pet godina od isteka roka važenja tranzitnog odobrenja.

Saradnja sa međunarodnim organizacijama

Član 39

Ministarstvo može da učestvuje u razmjeni informacija o izvozu robe dvostruke namjene sa drugim državama, u skladu sa preuzetim međunarodnim obavezama.

Sprovođenje nadzora

Član 40

Nadzor nad sprovođenjem zakona i propisa donešenih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.

Nadzor iz stava 1 ovog člana, Ministarstvo može da vrši u saradnji sa organima državne uprave nadležnim za poslove odbrane, unutrašnje i vanjske poslove, a po potrebi i u zavisnosti od vrste i namjene robe dvostruke namjene, sa drugim nadležnim organima.

Sprovođenje nadzora na osnovu zakona uključuje nadzor prije, tokom i nakon izdavanja odobrenja.

U slučaju utvrđenih nepravilnosti, Ministarstvo će o tome obavijestiti nadležne državne organe, radi daljeg postupanja.

Nadzor iz stava 1 ovog člana, Ministarstvo vrši preko ovlašćenih službenika, u skladu sa zakonom.

Ako se u postupku nadzora utvrdi da program ne ispunjava kriterijume utvrđene propisom ili smjernicama koje utvrdi Vlada, Ministarstvo preduzima odgovarajuće​​ mjere, a takve mjere mogu, između ostalog, uključivati privremenu obustavu ili oduzimanje globalnih odobrenja ili korišćenja opštih odobrenja.

Novčane kazne

Član 41

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 eura do 5.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) vrši izvoz, tranzit, pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći robe dvostruke namjene, bez odobrenja Ministarstva (član 6);

2) bez odobrenja Ministarstva vrši izvoz robe iz člana 7 stav 1 ovog zakona;

3) ne postupi u skladu sa članom 7 stav 2 ovog zakona;

4) ne postupi u​​ skladu sa članom 10 ovog zakona;

5) ne postupi u skladu sa članom 12 stav 1 ovog zakona;

6) bez odobrenja Ministarstva pruža tehničku pomoć za robu dvostruke namjene koja je utvrđena u Kontrolnoj listi, a bio je obaviješten od Ministarstva da je pružanje usluga tehničke pomoći povezanih sa robom dvostruke namjene, odnosno sa nabavkom, proizvodnjom, održavanjem i upotrebom robe dvostruke namjene, namijenjeno ili može biti namijenjeno, za namjene iz člana 7 stav 1 ovog zakona (član 13 stav 1);

7) izvoz robe dvostruke namjene vrši bez odobrenja kojim se utvrđuje da pravno ili fizičko lice ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom za obavljanje izvoza robe dvostruke namjene (član 22 stav 1);

8) ne koristi individualno odobrenje u skladu sa članom 24 ovog zakona;

9)​​ ne koristi globalno odobrenje u skladu sa članom 25 ovog zakona;

10) ne koristi opšte odobrenje u skladu sa članom 27 ovog zakona;

11) ne vodi evidenciju u pisanom i elektronskom obliku o izvozu robe dvostruke namjene, brokerskim uslugama i tehničkoj pomoći i čuva dokumentaciju najmanje deset godina od završenog posla (član 34 stav 1 tačka 2);

12) prilikom izvoza iz Crne Gore robe dvostruke namjene utvrđene u Kontrolnoj listi, ne dostavi kupoprodajni ugovor, potvrdu narudžbine, fakturu ili otpremnicu (član​​ 34 stav 1 tačka 8).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 1.500 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i fizičko lice novčanom kaznom od 500 eura do 1.500 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana, uz novčanu kaznu, može se izreći i zaštitna mjera zabrane vršenja djelatnosti ili dužnosti u trajanju do šest mjeseci.

Novčane kazne za lakše prekršaje

Član 42

Novčanom kaznom u iznosu od 150 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) se ne pridržava uslova navedenih u odobrenju (član 34 stav 1 tačka 1);

2) pisanim putem ne obavijesti Ministarstvo o nastaloj promjeni u vezi sa izvozom robe, brokerskim uslugama i tehničkom pomoći, najkasnije u roku od 15 dana, od dana nastale promjene (član 34 stav 1 tačka 3);

3) najkasnije u roku od 15 dana, nakon izvršenog posla izvoza robe dvostruke namjene, pružanja brokerskih usluga ili tehničke pomoći, pisanim putem ne obavijesti Ministarstvo i ne dostavi mu dokumentaciju o izvršenom poslu, a u slučajevima više​​ uzastopnih pošiljki izvoza, ne dostavi mu i dokaz za svaki pojedinačni transfer (član 34 stav 1 tačka 4);

4) ne vrati odobrenje Ministarstvu, ako po​​ odobrenju, nije vršen izvoz, pružanje brokerskih usluga i tehnička pomoć, najkasnije u roku od 15 dana, od dana isteka perioda važenja odobrenja (član 34 stav 1 tačka 5);

5) na zahtjev Ministarstva, u roku od 120 dana od izvoza robe dvostruke namjene ne dostavi izdatu potvrdu o prijemu robe (Delivery verification certificate - DVC) (član 34 stav 1 tačka 6);

6) nakon izdavanja odobrenja ne obavijesti Ministarstvo, da je došlo do promjene poslovnih partnera, krajnjih korisnika, namjeravane krajnje upotrebe, pisanim putem, u roku od 15 dana od dana nastanka ili saznanja za nastupanje te promjene (član 34 stav 1 tačka 7).

Za prekršaje iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom u iznosu od 20 eura do 200 eura.

Rok za donošenje propisa

Član 43

Propisi za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do početka primjene propisa iz stava 1 ovog člana, primjenjivaće se propisi donijeti na osnovu Zakona o kontroli izvoza robe dvostruke namjene („Službeni list CG", broj 30/12).

Započeti postupci

Član 44

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se u skladu sa ovim zakonom.

Odložena primjena

Član 45

Odredbe čl. 25 i 27 ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Prestanak važenja

Član 46

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o kontroli izvoza robe dvostruke namjene („Službeni list CG“, broj 30/12).

Stupanje na snagu

Član 47

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 31-3/21-1/4

EPA 318 XXVII

Podgorica, 29. decembar 2021. godine

Skupština Crne Gore 27. saziva

Predsjednik,

Aleksa Bečić, s.r.