Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o korišćenju fizičke infrastrukture za postavljanje elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina

Proglašavam​​ Zakon o korišćenju fizičke infrastrukture za postavljanje elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina, koji je donijela Skupština Crne Gore 27. saziva na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine.

Broj: 01-1380/2

Podgorica, 31. decembar 2021. godine

Predsjednik Crne Gore,

Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana​​ 82 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 27. saziva, na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine, donijela je

Zakon o korišćenju fizičke infrastrukture za postavljanje elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 1/2022 od 10.1.2022. godine, a stupio je na snagu 18.1.2022.

Predmet

Član 1

Ovim zakonom propisuje se način korišćenja fizičke infrastrukture za postavljanje elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina, zajedničko korišćenje i koordinirana izgradnja fizičke infrastrukture radi smanjenja troškova, kao i druga pitanja od značaja za korišćenje fizičke infrastrukture za postavljanje elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina.

Elektronska komunikaciona mreža velikih brzina

Član 2

Elektronska komunikaciona mreža velikih brzina, u smislu ovog zakona, je mreža koja omogućava pružanje usluga širokopojasnog pristupa internetu brzinama od najmanje 30 Mb/s.

Fizička​​ infrastruktura

Član 3

Fizička infrastruktura, u smislu ovog zakona, je sastavni dio infrastrukture mrežnog operatora koja se koristi za postavljanje elemenata elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina (cijevi, stubovi, vodovi, prostorije za nadzor,​​ okna, ormarići, zgrade ili ulazi u zgrade, antenske instalacije i antenski stubovi i nosači) osim kablova, optičkih vlakana i djelova mreže koji se koriste za snabdijevanje vodom namijenjenom za ljudsku upotrebu.

Mrežni operator

Član 4

Mrežni operator, u smislu ovog zakona, je pravno ili fizičko lice koje ima pravo svojine ili pravo korišćenja na fizičkoj infrastrukturi, koja je namijenjena pružanju elektronskih komunikacionih usluga, usluga proizvodnje, prenosa ili distribucije, električne energije, javne​​ rasvjete, toplotne energije i gasa, kao i usluga proizvodnje, prenosa ili distribucije: vode, uključujući ispuštanje ili prečišćavanje otpadnih voda i sistema odvodnjavanja, kao i fizičke infrastrukture koja je namijenjena željezničkom, drumskom, riječnom,​​ pomorskom i vazdušnom saobraćaju.

Odnos prema propisima o elektronskim komunikacijama

Član 5

Na pristup i zajedničko korišćenje fizičke infrastrukture operatora javnih elektronskih komunikacija primjenjuju se propisi kojim se uređuju elektronske komunikacije.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 6

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Rješavanje sporova

Član 7

(1) Sporove u vezi primjene ovog zakona rješava nezavisni regulatorni organ nadležan za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu: Agencija), u skladu sa zakonom.

(2) Agencija odlučuje o zahtjevu za rješavanje spora, u rokovima propisanim ovim zakonom.

(3) Mrežni operator i operator javne elektronske komunikacione mreže dužni su da postupe po odluci Agencije iz stava 2 ovog člana.

(4) Na postupak pred Agencijom primjenjuju se odredbe zakona kojim je uređen upravni postupak, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

(5) U postupku rješavanja sporova Agencija sarađuje sa regulatornim ili drugim organom nadležnim za oblast u kojoj pretežnu djelatnost obavlja mrežni operator.

(6) Visinu naknade troškova u postupku rješavanja sporova pred Agencijom i način isplate tih troškova utvrđuje Agencija.

Pristup i zajedničko korišćenje postojeće fizičke infrastrukture

Član 8

(1) Mrežni operator dužan je da operatorima javnih elektronskih komunikacionih mreža omogući pristup i zajedničko korišćenje fizičke infrastrukture radi postavljanja elemenata elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina.

(2) Operator javne elektronske komunikacione mreže podnosi mrežnom operatoru zahtjev, u pisanoj ili elektronskoj formi, u skladu sa propisima kojima se uređuju elektronska uprava, elektronska identifikacija i elektronski potpis, elektronski dokument, elektronska trgovina i informaciona bezbjednost, za pristup i zajedničko korišćenje fizičke infrastrukture, radi postavljanja elemenata elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina, na planiranoj lokaciji.

(3) Operator javne elektronske komunikacione mreže može zamijeniti postavljene elemente elektronske komunikacione mreže velike brzine drugim elementima mreže koji su tehnološki napredniji i efikasniji, ako takva zamjena ne uzrokuje smanjenje dostupnosti prostora fizičke infrastrukture mrežnog operatora i u skladu je sa ugovorenim uslovima pristupa i zajedničkog korišćenja fizičke infrastrukture.

(4) Omogućavanjem pristupa i zajedničkog korišćenja fizičke infrastrukture na kojoj mrežni operator ima samo pravo korišćenja, ne može se prenijeti pravo svojine na fizičkoj infrastrukturi i​​ na nepokretnosti na kojoj se ta fizička infrastruktura nalazi.

Zahtjev za pristup i zajedničko korišćenje postojeće fizičke infrastrukture

Član 9

(1) Zahtjev za pristup i zajedničko korišćenje postojeće fizičke infrastrukture podnosi se u pisanoj ili elektronskoj formi, u skladu sa propisima kojima se uređuju elektronska uprava, elektronska identifikacija i elektronski potpis, elektronski dokument, elektronska trgovina i informaciona bezbjednost.

(2) Po zahtjevu operatora javne elektronske komunikacione mreže iz stava 1 ovog člana, mrežni operator je dužan da odluči u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.

(3) Zahtjev obavezno sadrži:

1) podatke o operatoru javne elektronske komunikacione mreže (naziv operatora, kontakt osoba, adresa, telefon, fax,​​ e-mail);

2) podatke o vrsti i lokaciji postojeće fizičke infrastrukture koja je predmet zahtjeva;

3) potrebne kapacitete koji se zahtijevaju za pristup i zajedničko korišćenje, sa tehničkim karakteristikama elemenata elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina koje su planirane za postavljanje u i/ili na predmetnoj fizičkoj infrastrukturi, kao i rokove za njihovo postavljanje.

(4) Ako​​ zahtjev za pristup i zajedničko korišćenje fizičke infrastrukture nije potpun, mrežni operator kome je zahtjev upućen će, u roku od sedam dana od dana prijema nepotpunog zahtjeva, tražiti od operatora javne elektronske komunikacione mreže da dopuni zahtjev.

(5) Ako operator javne elektronske komunikacione mreže ne dopuni zahtjev, u roku od sedam dana od dana dobijanja obavještenja o nepotpunosti zahtjeva, smatraće se da je odustao od zahtjeva za pristup i zajedničko korišćenje fizičke infrastrukture.

Odlučivanje mrežnog operatora o zahtjevu

Član 10

(1) Mrežni operator dužan je da omogući pristup i zajedničko korišćenje fizičke infrastrukture radi postavljanja elemenata elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina, ako to dozvoljava tehnički kapacitet fizičke infrastrukture.

(2) Međusobna prava i obaveze mrežnog operatora i operatora javne elektronske komunikacione mreže, u vezi pristupa i zajedničkog korišćenja fizičke infrastrukture, radi postavljanja elemenata mreža javnih elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina, uređuju se ugovorom.

(3) Ugovor iz stava 2 ovog člana zaključuje se u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva iz člana 8 stav 2 ovog zakona.

(4) Zahtjev iz člana 8 stav 2 ovog zakona, mrežni operator može da odbije ako:

1) ne postoje tehnički uslovi za zajedničko korišćenje fizičke infrastrukture;

2) ne postoji prostor za smještanje elemenata elektronske komunikacione mreže velikih brzina uključujući planirane potrebe mrežnog operatora za prostorom;

3) se ugrožava bezbjednost i zdravlje ljudi;

4) se ugrožava integritet i bezbjednost mreža od javnog interesa u skladu sa zakonom;

5) postoji rizik od smetnji koje mogu da prouzrokuju planirane elektronske komunikacione​​ usluge drugim uslugama koje se pružaju putem te fizičke infrastrukture;

6) postoje alternativni načini pristupa mreži koja je prilagođena za obavljanje djelatnosti elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina.

(5) Razloge za odbijanje zahtjeva iz stava 4 ovog člana, mrežni operator dužan je da obrazloži i dostavi operatoru javne elektronske komunikacione mreže u pisanoj ili elektronskoj formi, u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska uprava, elektronska identifikacija i elektronski potpis, elektronski dokument, elektronska trgovina i informaciona bezbjednost, u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.

(6) Mrežni operator odlučuje po zahtjevima prema redosljedu njihovog prijema.

Odlučivanje Agencije o zahtjevu za rješavanje spora u vezi pristupa i zajedničkog korišćenja fizičke infrastrukture

Član 11

(1) Ako mrežni operator, u roku iz člana 10 stav 3 ovog zakona, ne zaključi ugovor o pristupu i zajedničkom korišćenju fizičke infrastrukture, ili ako u roku iz člana 10 stav 5​​ ovog zakona odbije zahtjev operatora javne elektronske komunikacione mreže ili ne odgovori na taj zahtjev u roku iz člana 9 stav 2 ovog zakona, operator javne elektronske komunikacione mreže može u roku od 30 dana od isteka tog roka, da podnese zahtjev za​​ rješavanje spora Agenciji.

(2) Agencija odlučuje o zahtjevu iz stava 1 ovog člana, u skladu sa načelima nediskriminatornosti, transparentnosti i proporcionalnosti, kojim se ne ugrožava korišćenje te infrastrukture od mrežnog operatora, a prema potrebi može da odredi i cijenu za pristup i zajedničko korišćenje fizičke infrastrukture.

(3) Prilikom određivanja cijene iz stava 2 ovog člana, Agencija je dužna da mrežnom operatoru utvrdi pravičnu naknadu troškova u vezi omogućavanja pristupa i zajedničkog korišćenja fizičke infrastrukture, i vodeći računa o uticaju zahtijevanog pristupa na poslovni plan mrežnog operatora, kao i na ulaganja u fizičku infrastrukturu za koju se zahtijeva pristup i zajedničko korišćenje.

(4) Cijenu iz stava 2 ovog člana, Agencija određuje vodeći računa o ujednačenosti cijena pristupa i zajedničkog korišćenja za istu vrstu infrastrukture mrežnih operatora.

(5) Agencija odlučuje o zahtjevu iz stava 1 ovog člana, najkasnije u roku od četiri mjeseca od​​ dana prijema zahtjeva.

(6) Protiv odluke Agencije iz stava 5 ovog člana može da se pokrene upravni spor.

Objavljivanje i pristup podacima o fizičkoj infrastrukturi

Član 12

(1) Organ državne uprave nadležan za poslove uređenja prostora i izgradnje objekata (u daljem tekstu: Ministarstvo) dužan je da putem informacionog sistema o prostoru, objavi u elektronskom obliku podatke o fizičkoj infrastrukturi mrežnih operatora i operatora javne elektronske komunikacione mreže i da omogući zainteresovanom operatoru javne elektronske komunikacione mreže​​ pristup dokumentacionoj osnovi i informacionom sistemu o prostoru, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje prostora i izgradnja objekata.

(2) Ministarstvo je dužno da operatoru javne elektronske komunikacione mreže omogući pristup putem informacionog sistema o prostoru, i to naročito o:

1) lokaciji i trasi;

2) vrsti i trenutnom korišćenju fizičke infrastrukture;

3) kontakt podacima mrežnog operatora.

(3) Na osnovu obrazloženog zahtjeva mrežnog operatora Ministarstvo može da ograniči pristup podacima​​ iz stava 2 ovog člana, ako je to neophodno za bezbjednost i integritet mreža, nacionalnu bezbjednost i zdravlje ljudi i imovine, u skladu sa zakonom.

(4) Operator javne elektronske komunikacione mreže koji ostvaruje pristup podacima iz stava 2 ovog člana​​ dužan je da čuva povjerljivost podataka, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka i zakonom kojim se uređuje poslovna tajna.

Dostavljanje podataka o fizičkoj infrastrukturi koji nijesu dostupni putem informacionog sistema o prostoru

Član 13

(1) Ako podaci iz člana 12 stav 2 ovog zakona nijesu dostupni putem informacionog sistema o prostoru, državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave i pravna lica na koja su, u skladu sa zakonom, prenijeta javna ovlašćenja (u daljem tekstu: nosioci javnih ovlašćenja), koji u okviru svoje nadležnosti raspolažu potrebnim podacima, dužni su da te podatke učine dostupnim putem informacionog sistema o prostoru i da ih na zahtjev operatora javne elektronske komunikacione mreže, dostave u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.

(2) Ako podaci iz člana 12 stav 2 ovog zakona nijesu dostupni putem informacionog sistema o prostoru, mrežni operator dužan je da omogući pristup tim podacima na osnovu zahtjeva operatora javne elektronske komunikacione mreže, u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva u skladu sa načelima iz člana 11 stav 2 ovog zakona.

(3) Zahtjev iz st. 1 i 2 ovog člana podnosi se pisanim ili elektronskim putem, u skladu sa propisima kojima se uređuju elektronska​​ uprava, elektronska identifikacija i elektronski potpis, elektronski dokument, elektronska trgovina i informaciona bezbjednost i obavezno sadrži lokacije na kojima operator javne elektronske komunikacione mreže namjerava da postavi elemente elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina.

Omogućavanje pregleda elemenata fizičke infrastrukture na traženoj lokaciji

Član 14

(1) Mrežni operator dužan je da na obrazloženi zahtjev operatora javne elektronske komunikacione mreže omogući pregled odgovarajućih elemenata svoje fizičke infrastrukture na traženoj lokaciji, u skladu sa načelima iz člana 11 stav 2 ovog zakona, u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.

(2) Zahtjev iz stava 1 ovog člana naročito sadrži elemente fizičke infrastrukture potrebne za postavljanje elemenata elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina.

Odlučivanje Agencije o zahtjevu za rješavanje spora u vezi dostavljanja podataka

Član 15

(1) Ako mrežni operator ne postupi u skladu sa članom 13 stav 2 i članom 14 ovog zakona, operator javne elektronske komunikacione mreže može podnijeti zahtjev za rješavanje spora Agenciji u roku od 30 dana od dana isteka roka za postupanje mrežnog operatora.

(2) Agencija odlučuje o zahtjevu iz stava 1 ovog člana, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.

(3) Protiv odluke Agencije iz stava 2 ovog člana može da se pokrene upravni spor.

Koordinirana izgradnja fizičke infrastrukture

Član 16

Mrežni operator može da, na zahtjev operatora javne elektronske komunikacione mreže, prihvati koordiniranu izgradnju fizičke infrastrukture u skladu sa ovim zakonom, radi smanjenja troškova postavljanja elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina, odnosno elemenata tih mreža.

Obavještenje o planiranoj izgradnji

Član 17

(1) Mrežni operator koji planira izgradnju fizičke infrastrukture dužan je da obavještenje o planiranoj izgradnji objavi na svojoj internet stranici i da to obavještenje dostavi Ministarstvu šest mjeseci prije podnošenja prijave građenja, u skladu sa zakonom.

(2) Obavještenje iz stava 1 ovog člana naročito sadrži:

1) lokaciju i vrstu radova;

2) elemente mreže koji će biti obuhvaćeni radovima;

3) datum početka i trajanje izgradnje, adresu i podatke o ovlašćenom licu za kontakt sa mrežnim operatorom i rok za podnošenje zahtjeva za koordiniranu izgradnju.

(3) Na osnovu obrazloženog zahtjeva mrežnog operatora, Ministarstvo može da ograniči pristup podacima o planiranoj izgradnji, ako je to neophodno za zaštitu bezbjednosti i integriteta mreža, nacionalne bezbjednosti i imovine, kao i zdravlja ljudi,​​ u skladu sa zakonom.

Zahtjev za pristup podacima o planiranoj izgradnji

Član 18

(1) Mrežni operator je dužan da na zahtjev operatora javne elektronske komunikacione mreže, u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva, dostavi podatke iz​​ člana 17 stav 2 ovog​​ zakona za koje namjerava da podnese prijavu građenja Ministarstvu, u narednih šest mjeseci.

(2) Zahtjev iz stava 1 ovog člana podnosi se u pisanoj ili elektronskoj formi, u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska uprava, elektronska identifikacija i elektronski potpis, elektronski dokument, elektronska trgovina i informaciona bezbjednost i naročito sadrži lokacije na kojima operator javne elektronske komunikacione mreže namjerava da postavi elemente elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina.

(3) Mrežni operator može da odbije zahtjev iz stava 1 ovog člana ako je:

1) tražene podatke objavio na svojoj internet stranici ili je

2) pristup traženim podacima obezbijeđen putem informacionog sistema o prostoru.

Zahtjev za koordiniranu izgradnju

Član 19

(1) Operator javne elektronske komunikacione mreže, koji radi postavljanja elektronske komunikacione infrastrukture odnosno elemenata​​ elektronske komunikacione mreže velike brzine želi da pristupi izgradnji koju mrežni operator planira da izvodi, podnosi mrežnom operatoru zahtjev za koordiniranu izgradnju, u pisanoj ili elektronskoj formi, u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska uprava, elektronska identifikacija i elektronski potpis, elektronski dokument, elektronska trgovina i informaciona bezbjednost.

(2) Mrežni operator koji planira izgradnju koja se u potpunosti ili djelimično finansira iz budžeta ili sredstava nosilaca​​ javnih ovlašćenja dužan je da, na zahtjev operatora javne elektronske komunikacione mreže omogući koordiniranu izgradnju, radi postavljanja elektronske komunikacione infrastrukture ili elemenata elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina, ako:

1) operator javne elektronske komunikacione mreže snosi dodatne troškove, uključujući i troškove zbog dodatnih kašnjenja planirane izgradnje, koji su posljedica prihvatanja njegovog zahtjeva;

2) se prihvatanjem zahtjeva omogućava nadzor nad koordiniranom izgradnjom;

3) je zahtjev za koordiniranu izgradnju podnijet najkasnije 60 dana prije podnošenja prijave za građenje Ministarstvu u skladu sa zakonom.

Odlučivanje o zahtjevu za koordiniranu izgradnju

Član 20

(1) Mrežni operator je dužan da o zahtjevu iz člana 19​​ stav 1 ovog zakona odluči u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva operatora javne elektronske komunikacione mreže i zaključi ugovor o koordiniranoj izgradnji.

(2) Ako mrežni operator ne odgovori na zahtjev ili odbije zahtjev za koordiniranu izgradnju, operator javne elektronske komunikacione mreže može u roku od 15 dana da podnese zahtjev za rješavanje spora Agenciji.

Odlučivanje Agencije o zahtjevu za rješavanje spora u vezi koordinirane izgradnje

Član 21

(1) Agencija odlučuje o zahtjevu iz člana 20 stav 2 ovog zakona, u transparentnom i nediskriminatornom postupku vodeći računa o srazmjernosti u vezi korišćenja tehničkih kapaciteta i utvrđivanja pravične naknade.

(2) Prilikom određivanja pravične naknade Agencija je dužna da mrežnom operatoru obezbijedi​​ naknadu dodatnih troškova u vezi sa koordiniranom izgradnjom uključujući i troškove zbog kašnjenja planirane izgradnje.

(3) Ako mrežni operator u roku iz člana 18 stav 1 ovog zakona odbije zahtjev operatora javne elektronske komunikacione mreže ili ne odgovori na zahtjev, operator javne elektronske komunikacione mreže može u roku od 30 dana, da podnese zahtjev za rješavanje spora Agenciji.

(4) Agencija donosi odluku iz st. 1 i 3 ovog člana bez odlaganja, a najkasnije u roku od 60 dana od dana prijema zahtjeva za rješavanje spora.

(5) Protiv odluke Agencije iz stava 4 ovog člana može da se pokrene upravni spor.

Dostavljanje podataka Agenciji

Član 22

(1) Radi rješavanja spora, mrežni operator i operator javne elektronske komunikacione mreže, na zahtjev Agencije dužan je da:

1) dostavi sve potrebne podatke i obavještenja, uključujući i finansijske podatke i podatke koji su označeni kao poslovna tajna, kao i da omogući neposredan uvid u potrebne podatke i dokumentaciju;

2) omogući neposredan uvid u poslovne prostorije, pripadajuću infrastrukturu, opremu i druga tehnička sredstva za obavljanje djelatnosti mrežnog operatora i operatora javnih elektronskih komunikacionih mreža, kao i u poslovne knjige, arhivu, baze podataka i drugu dokumentaciju;

3) omogući obavljanje drugih radnji koje Agencija ocijeni potrebnim radi utvrđivanja svih bitnih činjenica u postupku donošenja odluke.

(2) Zahtjev Agencije iz stava 1 ovog člana mora biti obrazložen i sadržati pravni osnov, predmet i svrhu zahtjeva i primjeren rok za ispunjenje zahtjeva, koji ne može biti kraći od osam dana.

(3) Izuzetno od stava 2 ovog člana, u slučajevima iz stava 1 tač. 2 i 3 ovog člana, Agencija može da odredi rok kraći od osam dana.

(4) Mrežni operator i operator javne elektronske komunikacione mreže dužan je da postupi u skladu sa zahtjevom Agencije iz stava 1 ovog člana u zahtjevom određenom roku.

Obavljanje poslova inspekcijskog nadzora

Član 23

Poslove inspekcijskog nadzora zajednički sprovode inspektor nadležan za oblast elektronskih komunikacija i inspektor nadležan za oblast u kojoj pretežnu djelatnost obavlja mrežni operator, u skladu sa svojim nadležnostima (u daljem tekstu: nadležni inspektor).

Ovlašćenja nadležnog inspektora

Član 24

(1) Nadležni inspektor postupa u skladu sa ovlašćenjima datim posebnim zakonom kojim se uređuje oblast inspekcijskog nadzora i ovim zakonom.

(2) Nadležni inspektor može da naloži mrežnom operatoru da:

1) objavi​​ podatke potrebne za pristup i zajedničko korišćenje i koordiniranu izgradnju fizičke infrastrukture;

2) omogući pregled elemenata fizičke infrastrukture na traženoj lokaciji;

3) privremeno odloži početak izgradnje, do objavljivanja podataka koje treba da sadrži informacioni sistem;

4) dostavi podatke koje je tražila Agencija;

5) postupi po odluci Agencije.

Rješenje nadležnog inspektora

Član 25

Protiv rješenja nadležnog inspektora može se podnijeti žalba nadležnom organu državne uprave za upravnu oblast na koju se rješenje odnosi.

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona

Član 26

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, drugih propisa i akata donijetih na osnovu ovog zakona, vrši organ državne uprave nadležan za poslove elektronskih komunikacija.

Novčane kazne

Član 27

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne postupi po odluci Agencije iz člana 7 stav 2 ovog zakona (član 7 stav 3).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 6.000 do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) o zahtjevu operatora javne elektronske komunikacione mreže za pristup i zajedničko korišćenje postojeće fizičke infrastrukture ne odluči u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva (član 9 stav 2);

2) u slučaju da podaci iz člana 12 stav 2 ovog zakona nijesu dostupni putem informacionog sistema o prostoru, ne omogući operatoru javne elektronske komunikacione mreže pristup podacima o fizičkoj infrastrukturi u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva pod nediskriminatornim, transparentnim i proporcionalnim uslovima (član 13 stav 2);

3) na obrazložen zahtjev operatora javne elektronske komunikacione mreže ne omogući pregled odgovarajućih elemenata svoje fizičke infrastrukture na traženoj lokaciji, pod nediskriminatornim, transparentnim i proporcionalnim uslovima u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva (član 14 stav 1);

4) obavještenje o planiranoj izgradnji fizičke infrastrukture ne objavi na svojoj internet stranici i ne dostavi ga nadležnom organu u roku od šest mjeseci prije podnošenja prijave građenja, u skladu sa zakonom (član 17 st. 1 i 2);

5) na zahtjev operatora javne elektronske komunikacione mreže u roku od 15 dana od prijema zahtjeva, ne dostavi podatke iz člana 17 stav 2 ovog zakona za koje​​ namjerava da podnese prijavu građenja nadležnom​​ organu, u narednih šest mjeseci (član 18 stav 1);

6) ne postupi po nalogu nadležnog inspektora (član 24).

(3) Za prekršaje iz st. 1 i 2 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 600 do 2000 eura.

Rok za objavljivanje​​ podataka

Član 28

Mrežni operator dužan je da na svojoj internet stranici objavi podatke o planiranoj izgradnji iz člana 17 st. 1 i 2 ovog zakona u roku od 30 dana, od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Donošenje propisa

Član 29

Propis iz člana 7 stav 6 ovog zakona, Agencija će donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Stupanje na snagu

Član 30

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 10-1/21-1/4

EPA 302 XXVII

Podgorica, 29. decembar 2021. godine

Skupština Crne Gore 27. saziva

Predsjednik,

Aleksa Bečić, s.r.