Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o legalizaciji javnih isprava u međunarodnom prometu

Proglašavam​​ Zakon o legalizaciji javnih isprava u međunarodnom prometu, koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na Drugoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 22. novembra 2019. godine.

Broj: 01-2048/2

Podgorica, 2. decembar 2019. godine

Predsjednik Crne Gore,

Milo Đukanović, s.r.

Na​​ osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Drugoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 22. novembra 2019. godine donijela je

Zakon o legalizaciji javnih isprava u međunarodnom prometu

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 66/2019 od 6.12.2019. godine, stupio je na snagu 14.12.2019, a primjenjivaće se nakon šest meseci od dana stupanja na snagu.

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Legalizacija javnih isprava u međunarodnom prometu vrši se u skladu sa ovim zakonom, ako posebnim zakonom ili međunarodnim ugovorom koji obavezuje Crnu Goru nije drukčije određeno.

Član 2

Legalizacija javnih isprava u međunarodnom prometu podrazumijeva ovjeru javnih isprava izdatih u Crnoj Gori​​ koje su namijenjene za upotrebu u drugoj državi (u daljem tekstu: domaća javna isprava), kao i ovjeru javnih isprava izdatih u drugoj državi koje su namijenjene za upotrebu u Crnoj Gori (u daljem tekstu: strana javna isprava).

Član 3

Ovjerom domaćih i stranih javnih isprava potvrđuje se autentičnost potpisa lica koje je javnu ispravu potpisalo i autentičnost pečata organa koji je izdao javnu ispravu.

Ovjerom domaćih i stranih javnih isprava ne potvrđuje se istinitost sadržaja javne isprave koja se ovjerava.

Član 4

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

II. OVJERA DOMAĆIH JAVNIH ISPRAVA

Član 5

Domaća javna isprava ovjerava se samo ako je zakonom države u kojoj će javna isprava biti upotrijebljena propisana obaveza ovjeravanja, ako posebnim zakonom ili međunarodnim ugovorom koji obavezuje Crnu Goru nije drukčije propisano.

Član 6

Radi ovjere domaćih javnih isprava koje izdaju državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave, ustanove i drugi subjekti koji vrše javna ovlašćenja (u daljem tekstu: javnopravni organ):

- javnopravni organ deponuje u organu državne uprave nadležnom za poslove pravosuđa (u daljem tekstu: Ministarstvo) i osnovnom sudu na čijem​​ se području nalazi njegovo sjedište (u daljem tekstu: nadležni sud) potpise službenih lica u javnopravnom organu koja su ovlašćena za potpisivanje domaćih javnih isprava i pečat javnopravnog organa;

- nadležni sud deponuje u Ministarstvu potpise službenih​​ lica u nadležnom sudu koja su ovlašćena za ovjeru domaćih javnih isprava i pečat nadležnog suda;

- Ministarstvo deponuje u organu državne uprave nadležnom​​ za vanjske poslove potpise službenih lica u Ministarstvu koja su ovlašćena za ovjeru domaćih javnih isprava i pečat Ministarstva.

Član 7

Ovjeru domaćih javnih isprava, na zahtjev zainteresovanog lica, vrši nadležni sud.

Autentičnost potpisa lica koje je potpisalo domaću javnu ispravu i autentičnost pečata javnopravnog organa koji je izdao tu ispravu, službeno lice u nadležnom sudu utvrđuje na osnovu potpisa tog lica i pečata javnopravnog organa koji su deponovani u nadležnom sudu.

Nakon izvršene ovjere iz stava 1 ovog člana, zainteresovano lice dostavlja domaću javnu ispravu Ministarstvu radi ovjere potpisa službenog lica u nadležnom sudu koje je izvršilo ovjeru domaće javne isprave i pečata nadležnog suda.

Autentičnost potpisa službenog lica u nadležnom sudu koje je izvršilo ovjeru domaće javne isprave i pečata nadležnog suda službeno lice u Ministarstvu utvrđuje na osnovu potpisa tog lica i pečata nadležnog suda koji su deponovani u Ministarstvu.

Domaću javnu ispravu, nakon izvršene ovjere iz stava 3 ovog člana, zainteresovano lice dostavlja organu državne uprave nadležnom za vanjske poslove, odnosno diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Crne Gore u drugoj državi (u daljem tekstu: diplomatsko-konzularno predstavništvo) u kojoj će se domaća javna isprava upotrijebiti, radi ovjere potpisa službenog lica u Ministarstvu i pečata Ministarstva.

Autentičnost potpisa službenog lica u Ministarstvu koje je izvršilo ovjeru domaće javne isprave i pečata Ministarstva utvrđuje se na osnovu potpisa tog lica i pečata Ministarstva koji su deponovani u organu državne uprave nadležnom za vanjske poslove.

Član 8

Izuzetno od člana 7 ovog zakona, domaću javnu ispravu koju je izdao organ državne uprave zainteresovano lice dostavlja na ovjeru organu državne uprave nadležnom za​​ vanjske poslove, bez prethodne ovjere od strane nadležnog suda i Ministarstva.

Radi ovjere iz stava 1 ovog člana, organi državne uprave deponuju u organu državne uprave nadležnom za vanjske poslove potpise službenih lica u tim organima koja su ovlašćena za​​ potpisivanje domaćih javnih isprava i pečate tih organa.

Član 9

Ovjera autentičnosti potpisa, pečata i štambilja sudskog tumača koji su stavljeni na prevod domaće javne isprave vrši se u skladu sa članom 7 ovog zakona.

Radi ovjere potpisa, pečata i štambilja sudskog tumača iz stava 1 ovog člana, sudski tumač deponuje potpis, pečat i štambilj u nadležnom sudu i Ministarstvu.

Član 10

O ovjeri domaće javne isprave sačinjava se potvrda na toj ispravi ili na posebnom listu koji mora biti spojen sa tom ispravom​​ jemstvenikom čiji se krajevi na zadnjoj strani pričvršćuju pečatnim voskom ili ljepljivom trakom i ovjeravaju pečatom nadležnog suda, Ministarstva i organa državne uprave nadležnog za vanjske poslove, odnosno diplomatsko-konzularnog predstavništva.

Potvrda​​ nadležnog suda, Ministarstva i organa državne uprave nadležnog za vanjske poslove, odnosno diplomatsko-konzularnog predstavništva sadrži: naziv i sjedište organa koji je izvršio ovjeru; oznaku pod kojom je ovjera upisana u upisnik iz člana 15 ovog zakona;​​ datum izvršene ovjere; iznos naplaćene takse za izvršenu ovjeru, potpis službenog lica koje je izvršilo ovjeru i pečat organa.

Član 11

Ovjeru javnih isprava koje su namijenjene za upotrebu u državama koje su potpisnice Haške konvencije o ukidanju potrebe​​ legalizacije stranih javnih isprava od 5. oktobra 1961. godine vrši nadležni sud, odnosno Ministarstvo.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, nadležni sud ovjerava samo domaće javne isprave koje su izdate od javnopravnog organa koji ima sjedište na području tog​​ suda, a Ministarstvo ovjerava domaće javne isprave koje su izdate od javnopravnog organa koji ima sjedište na području bilo kojeg nadležnog suda.

III. OVJERA STRANIH JAVNIH ISPRAVA

Član 12

Strane javne isprave mogu se upotrijebiti u Crnoj Gori samo ako ih​​ je, na zahtjev zainteresovanog lica, po prethodno izvršenoj ovjeri u državi u kojoj su izdate, ovjerio organ državne uprave nadležan za vanjske poslove, odnosno diplomatsko-konzularno predstavništvo u toj državi, osim ako posebnim zakonom ili međunarodnim​​ ugovorom koji obavezuje Crnu Goru nije drukčije određeno.

Pod stranim javnim ispravama podrazumijevaju se isprave koje se u državi u kojoj su izdate smatraju javnim ispravama i koje su izdate u obliku i na način propisanim zakonom te države.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, strane javne isprave ne ovjeravaju se ako se, pod uslovom uzajamnosti, domaće javne isprave ne ovjeravaju u drugoj državi.

Član 13

Ako državni organ, organ državne uprave, organ lokalne samouprave ili lokalne uprave, privredno društvo, pravno lice ili drugi subjekt kojem je podnijeta ovjerena strana javna isprava posumnja u njenu vjerodostojnost, može zatražiti od organa državne uprave nadležnog za vanjske poslove da izvrši provjeru da li je organ druge države koji je u njoj označen izdao​​ stranu javnu ispravu.

Član 14

O ovjeri strane javne isprave sačinjava se potvrda na toj ispravi ili na posebnom listu koji mora biti spojen sa tom ispravom jemstvenikom čiji se krajevi na zadnjoj strani pričvršćuju pečatnim voskom ili ljepljivom trakom i​​ ovjeravaju pečatom organa državne uprave nadležnog za vanjske poslove, odnosno diplomatsko-konzularnog predstavništva.

Potvrda iz stava 1 ovog člana sadrži: naziv i sjedište​​ organa državne uprave nadležnog za vanjske poslove, odnosno diplomatsko-konzularnog predstavništva; oznaku pod kojom je ovjera upisana u upisnik iz člana 15 ovog zakona; datum izvršene ovjere; iznos naplaćene takse za izvršenu ovjeru, potpis službenog lica​​ koje je izvršilo ovjeru i pečat organa državne uprave nadležnog za vanjske poslove, odnosno diplomatsko-konzularnog predstavništva.

Član 15

O izvršenim ovjerama domaćih i stranih javnih isprava organi koji vrše ovjeru, u skladu sa ovim zakonom, vode poseban upisnik.

Sadržaj i način vođenja upisnika iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

IV. PRELAZNA I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 16

Akt iz člana 15 stav 2 ovog zakona donijeće se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 17

Danom početka primjene ovog zakona prestaje da se primjenjuje Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu ("Službeni list SFRJ", broj 6/73).

Član 18

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se​​ nakon šest mjeseci od dana stupanja na snagu.

Broj: 24-3/19-1/4

EPA 781 XXVI

Podgorica, 22. novembar 2019. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva

Predsjednik,

Ivan Brajović, s.r.