Napredne opcije unutar teksta (korišćenje linkova, veza članova sa sudskom praksom, pravnim mišljenjima, verzije članova i sl.) možete koristiti samo ako ste pretplatnik na izdanje. Za pretplatu kliknite - ovde.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o lobiranju

Proglašavam​​ Zakon o lobiranju, koji je donijela Skupština Crne Gore 28. saziva na Sedmoj​​ sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2024. godini, dana 6. juna 2024. godine.

Broj: 011/24-872/2-01

Podgorica, 07. jun 2024. godine

Predsjednik Crne Gore,

Jakov Milatović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 28.​​ saziva, na Sedmoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2024. godini, dana 6. juna​​ 2024. godine, donijela je

Zakon o lobiranju

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 54/2024 od 11.6.2024. godine, a stupio je na snagu 12.6.2024.

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način obavljanja djelatnosti lobiranja, pravila lobiranja i​​ druga pitanja od značaja za lobiranje.

Definicija lobiranja

Član 2

Lobiranje je djelatnost kojom se preduzimaju aktivnosti u cilju vršenja uticaja na organe​​ zakonodavne i izvršne vlasti na državnom, odnosno lokalnom nivou, organe državne uprave,​​ nezavisna tijela, regulatorna tijela, javne ustanove i druga pravna lica koja vrše javna ovlašćenja,​​ odnosno djelatnosti od javnog interesa ili su u državnom vlasništvu (u daljem tekstu: organ vlasti) u​​ postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata iz nadležnosti tih organa vlasti, radi ostvarivanja​​ interesa naručioca lobiranja, u skladu sa zakonom.

Akti iz stava 1 ovog člana ne obuhvataju akte koji mogu biti predmet u sudskom i upravnom​​ postupku, postupku koji se sprovodi u skladu sa propisima koji uređuju oblast javnih nabavki ili​​ drugom postupku u kojem se odlučuje o pravima i obavezama pojedinaca.

Državno vlasništvo, u smislu ovog zakona, je svako učešće u privrednom društvu u kojem​​ država ili Glavni grad, Prijestonica, odnosno opština (u daljem tekstu: jedinica lokalne samouprave)​​ imaju najmanje 33% udjela u vlasničkim pravima.

Lobista i pravno lice koje obavlja djelatnost lobiranja

Član 3

Djelatnost lobiranja može da obavlja fizičko lice koje ima odobrenje za obavljanje djelatnosti​​ lobiranja izdato u skladu sa ovim zakonom (u daljem tekstu: lobista) i privredno društvo, odnosno​​ nevladina organizacija koji ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom (u daljem tekstu: pravno​​ lice koje obavlja djelatnost lobiranja).

Djelatnost lobiranja može obavljati i fizičko lice iz stava 1 ovog člana zaposleno kod naručioca​​ lobiranja (u daljem tekstu: interni lobista).

Naručilac lobiranja

Član 4

Naručilac lobiranja je fizičko lice u čijem interesu ili interesu sa njim povezanih lica se vrši​​ lobiranje, u skladu sa zakonom.

Naručilac lobiranja je pravno lice u čijem interesu se vrši lobiranje, u skladu sa zakonom.

Naručilac lobiranja je i udruženje, asocijacija, komora i drugi sličan oblik organizovanja u čijem​​ interesu ili u interesu čijih članova, bilo da su pravna i/ili fizička lica, se vrši lobiranje.

Aktivnosti koje se ne smatraju lobiranjem

Član 5

Lobiranjem se ne smatraju:

1) aktivnosti javnih funkcionera ili državnih, odnosno lokalnih službenika i namještenika, u​​ okviru njihovih ovlašćenja, radi iniciranja, pripreme, razmatranja, usvajanja i davanja obrazloženja​​ predloženih rješenja zakona, drugih propisa i akata;

2) informacije, stavovi i mišljenja o važećim zakonima, drugim propisima i aktima, kao i​​ nacrtima i predlozima zakona, drugih propisa i akata, objavljeni u medijima i na društvenim​​ mrežama ili saopšteni na javnim događajima;

3) aktivnosti lica koja javno saopštavaju ili javno zastupaju svoje stavove, osim ako ih javno​​ saopštava ili javno zastupa lobista, odnosno pravno lice koje obavlja djelatnost lobiranja u vezi​​ predmeta lobiranja u kojem je trenutno angažovan;

4) aktivnosti lica koja učestvuju po pozivu organa vlasti, sa ili bez naknade, u pripremi,​​ razmatranju ili davanju stručnog mišljenja o predloženim rješenjima zakona, drugih propisa i akata;

5) građanske inicijative upućene organima vlasti na predložena rješenja zakona, drugih propisa i​​ akata;

6) aktivnosti lica usmjerene na zaštitu i ostvarivanje ličnih prava propisanih odredbama zakona,​​ drugih propisa i akata.

Lobirano lice

Član 6

Lobirano lice je izabrano, imenovano i postavljeno lice u organu vlasti, lice na čiji izbor,​​ imenovanje ili postavljenje organ vlasti daje saglasnost i drugo lice u organu vlasti koje učestvuje u​​ postupku pripreme i donošenja zakona, drugih propisa i akata ili može uticati na donošenje zakona,​​ drugih propisa i akata, prema kojem lobista, odnosno pravno lice koje obavlja djelatnost lobiranja​​ preduzima lobiranje.

Lobiranim licem, u smislu ovog zakona, smatra se i poslanik i odbornik.

Povezano lice

Član 7

Povezanim licem sa lobistom, odnosno pravnim licem koje obavlja djelatnost lobiranja, u smislu​​ ovog zakona, smatra se srodnik u pravoj liniji, a u pobočnoj do drugog stepena srodstva, srodnik po​​ tazbini do prvog stepena srodstva, bračni ili vanbračni supružnik ili partner u zajednici života lica​​ istog pola, usvojilac i usvojenik ili član zajedničkog domaćinstva lobiste, kao i fizičko i pravno lice​​ sa kojim lobista, odnosno pravno lice koje obavlja djelatnost lobiranja uspostavlja ili ima​​ uspostavljen poslovni odnos.

Povezanim licem sa lobiranim licem, u smislu ovog zakona, smatra se srodnik u pravoj liniji, a u​​ pobočnoj do drugog stepena srodstva, srodnik po tazbini do prvog stepena srodstva, bračni ili​​ vanbračni supružnik ili partner u zajednici života lica istog pola, usvojilac i usvojenik ili član​​ zajedničkog domaćinstva lobiranog lica.

Povezanim licem sa naručiocem lobiranja, u smislu ovog zakona, smatra se srodnik u pravoj​​ liniji, a u pobočnoj do drugog stepena srodstva, srodnik po tazbini do prvog stepena srodstva, bračni​​ ili vanbračni supružnik ili partner u zajednici života lica istog pola, usvojilac i usvojenik ili član​​ zajedničkog domaćinstva naručioca lobiranja koji je fizičko lice, kao i fizičko i pravno lice sa kojim​​ naručilac lobiranja uspostavlja ili ima uspostavljen poslovni odnos.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 8

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze​​ u ženskom rodu.

II. NAČELA LOBIRANjA

Načelo javnosti

Član 9

Aktivnosti u obavljanju djelatnosti lobiranja su javne.

Načelo povjerljivosti

Član 10

Podaci i informacije koje se koriste u postupku lobiranja, u odnosu između naručioca lobiranja i​​ lobiste, mogu u skladu sa ugovorom o lobiranju, odnosno nalogom za lobiranje biti povjerljivi, osim​​ podataka i informacija koje u skladu sa zakonom moraju biti objavljene, odnosno dostupne​​ nadležnim državnim organima.

Agencija za sprječavanje korupcije (u daljem tekstu: Agencija) ima pristup podacima i​​ informacijama iz stava 1 ovog člana, bez obzira na njihovu povjerljivost.

Lobista, odnosno pravno lice koje obavlja djelatnost lobiranja dužno je da, u skladu sa stavom 1​​ ovog člana, obezbijedi povjerljivost podataka koje dobija od naručioca lobiranja.

Integritet

Član 11

Lobista, odnosno pravno lice koje obavlja djelatnost lobiranja dužno je da prilikom lobiranja​​ postupa u skladu sa principom integriteta.

Integritet predstavlja zakonito, odgovorno i transparentno preduzimanje aktivnosti kojima​​ lobista, odnosno pravno lice koje obavlja djelatnost lobiranja čuva svoj ugled i ugled lobističke​​ djelatnosti i otklanja sumnju u mogućnost nastanka i razvoja korupcije.

Načelo udruživanja

Član 12

Lobisti imaju pravo na profesionalno udruživanje.

Izbjegavanje sukoba interesa

Član 13

Lobista, odnosno pravno lice koje obavlja djelatnost lobiranja dužno je da prilikom lobiranja​​ izbjegava sukob interesa.

Sukob interesa kod lobiste, odnosno pravnog lica koje obavlja djelatnost lobiranja postoji ako:

1) zastupa dva naručioca lobiranja sa suprotnim interesima;

2) preduzima aktivnosti lobiranja prema licu koje je sa lobistom, odnosno pravnim licem koje​​ obavlja djelatnost lobiranja povezano lice.

Lobista, odnosno odgovorno lice u pravnom licu koje obavlja djelatnost lobiranja dužno je da da​​ pisanu izjavu o nepostojanju sukoba interesa iz stava 2 tačka 1 ovog člana.

Izjava iz stava 3 ovog člana sastavni je dio ugovora o lobiranju, odnosno naloga za lobiranje.

U slučaju postojanja sukoba interesa iz stava 2 tačka 2 ovog člana, lobista, odnosno odgovorno​​ lice u pravnom licu koje obavlja djelatnost lobiranja dužno je da obavijesti organ vlasti.

Lice koje je bilo zaposleno kod naručioca lobiranja ne može u postupku lobiranja koje se vrši u​​ interesu tog naručioca biti lobirano lice, dok ne proteknu dvije godine od prestanka radnog odnosa​​ kod tog naručioca.

U slučaju iz st. 5 i 6 ovog člana, organ vlasti je dužan da omogući lobisti komunikaciju sa​​ drugim licem iz tog organa.

Ako organ vlasti ne može da postupi u skladu sa stavom 7 ovog člana, lobista je dužan da​​ obavijesti naručioca lobiranja da nije u mogućnosti da vrši lobiranje kod tog organa.

III. DJELATNOST LOBIRANjA

Uslovi za obavljanje djelatnosti lobiranja

Član 14

Odobrenje za obavljanje djelatnosti lobiranja izdaje se crnogorskom državljaninu, odnosno​​ strancu:

1) koji ima najmanje​​ VI​​ nivo kvalifikacije obrazovanja;

2) koji nije osuđivan za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti;

3) kome nije izrečena mjera bezbjednosti zabrane vršenja poziva, djelatnosti i dužnosti ili​​ zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u oblasti za koju lobira u skladu sa ovim zakonom;

4) koji ima položen ispit za obavljanje poslova lobiranja u Crnoj Gori;

5) koji dostavi pisanu izjavu o nepostojanju ograničenja iz člana 15 ovog zakona.

Privredno društvo, odnosno nevladina organizacija može da obavlja djelatnost lobiranja ako je​​ upisana u registar lobista, u skladu sa ovim zakonom.

Uslovi za upis domaćeg privrednog društva, odnosno domaće nevladine organizacije, odnosno​​ stranog privrednog društva, odnosno strane nevladine organizacije u registar lobista su da:

1) je domaće privredno društvo upisano u Centralni registar privrednih subjekata, odnosno​​ domaća nevladina organizacija u Registar nevladinih organizacija, a strano privredno društvo u​​ ekvivalentan registar stranih privrednih društava, odnosno strana nevladina organizacija u​​ ekvivalentan registar stranih nevladinih organizacija u državi sjedišta;

2) privredno društvo, odnosno nevladina organizacija i odgovorno lice u tom privrednom​​ društvu, odnosno nevladinoj organizaciji nije osuđivano za krivično djelo za koje se goni po​​ službenoj dužnosti;

3) privredno društvo, odnosno nevladina organizacija ima zaposlenog najmanje jednog lobistu;

4) odgovorno lice u privrednom društvu, odnosno nevladinoj organizaciji dostavi pisanu izjavu​​ o nepostojanju ograničenja iz člana 15 ovog zakona.

Zabrana obavljanja djelatnosti lobiranja

Član 15

Zabranjeno je obavljanje djelatnosti lobiranja:

1) javnom funkcioneru;

2) članu upravnog, odnosno nadzornog odbora privrednog društva ili pravnog lica koji su u​​ državnom vlasništvu;

3) članu organa upravljanja političke partije;

4) članu organa upravljanja državnog fonda ili njegovom zastupniku.

Zabrana obavljanja djelatnosti lobiranja za javnog funkcionera prestaje po isteku godinu dana od​​ dana prestanka funkcije.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, zabrana obavljanja djelatnosti lobiranja za javnog funkcionera u​​ organu vlasti u kojem je taj javni funkcioner obavljao funkciju prestaje po isteku dvije godine od​​ dana prestanka funkcije.

Javnim funkcionerom smatra se javni funkcioner u smislu zakona kojim se uređuje sprečavanje​​ korupcije.

Ispit

Član 16

Ispit za obavljanje poslova lobiranja (u daljem tekstu: ispit) može polagati kandidat koji​​ ispunjava uslov iz člana 14 stav 1 tačka 1 ovog zakona.

Stranac polaže ispit pod istim uslovima kao i crnogorski državljanin, pri čemu će se na njegov​​ zahtjev omogućiti polaganje ispita na engleskom, francuskom, njemačkom ili italijanskom jeziku.

Ispit se polaže pred komisijom za polaganje ispita koju obrazuje direktor Agencije.

Administrativne poslove za potrebe komisije iz stava 3 ovog člana vrši sekretar komisije koji se​​ određuje iz reda zaposlenih u Agenciji.

Predsjednik, članovi, njihovi zamjenici i sekretar komisije iz stava 3 ovog člana imaju pravo na​​ naknadu za rad.

Troškove polaganja ispita snosi kandidat, pri čemu je kandidat koji je lice sa invaliditetom​​ oslobođen troškova polaganja ispita.

Program i način polaganja ispita, sastav i način obrazovanja komisije iz stava 3 ovog člana,​​ visinu naknade iz stava 5 ovog člana, kao i visinu troškova polaganja ispita propisuje organ državne​​ uprave nadležan za poslove pravosuđa (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Uvjerenje o položenom ispitu

Član 17

O položenom ispitu Agencija izdaje uvjerenje, na propisanom obrascu.

Obrazac uvjerenja iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Odobrenje za obavljanje djelatnosti lobiranja

Član 18

Odobrenje za obavljanje djelatnosti lobiranja izdaje Agencija, na zahtjev fizičkog lica koje​​ ispunjava uslove iz člana 14 stav 1 ovog zakona.

Odobrenje iz stava 1 ovog člana izdaje se na period od tri godine i može se, na zahtjev lobiste,​​ produžavati pod istim uslovima i sa istim periodom važenja.

Zahtjev za izdavanje odnosno produženje odobrenja

Član 19

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti lobiranja podnosi se na propisanom​​ obrascu i sadrži ime i prezime, jedinstveni matični broj, a za stranca broj važeće strane putne​​ isprave, prebivalište, oblast lobiranja, kao i druge propisane podatke.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana prilažu se dokazi o ispunjenosti uslova iz člana 14 stav 1 ovog​​ zakona i izjava podnosioca zahtjeva o nepostojanju ograničenja iz člana 15 ovog zakona.

Kao dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 14 stav 1 tačka 1 ovog zakona, lice koje je obrazovanje​​ steklo u inostranstvu prilaže ispravu o tome izdatu u skladu sa zakonom kojim se uređuje​​ priznavanje inostranih obrazovnih isprava.

Zahtjev za produženje odobrenja za obavljanje djelatnosti lobiranja podnosi se na propisanom​​ obrascu, najkasnije 30 dana prije isteka perioda na koji je odobrenje izdato.

Bliži sadržaj i obrazac zahtjeva iz st. 1 i 4 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Prestanak važenja odobrenja

Član 20

Odobrenje za obavljanje djelatnosti lobiranja prestaje da važi:

1) na zahtjev lobiste;

2) istekom perioda na koje je izdato, ako lobista ne podnese zahtjev za produženje odobrenja;

3) ako je lobista pravosnažno osuđen za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti;

4) ako se u postupku utvrdi da je lobista prekršio odredbe ovog zakona koje se odnose na sukob​​ interesa;

5) ako je lobisti izrečena mjera bezbjednosti zabrane vršenja poziva, djelatnosti i dužnosti ili​​ zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u oblasti za koju lobira;

6) ako lobista prikuplja podatke i informacije suprotno članu 36 ovog zakona ili tako prikupljene​​ podatke koristi za lobiranje;

7) ako se lobista bavi nedozvoljenim lobiranjem u smislu člana 46 ovog zakona;

8) ako je lobista dao neistinite podatke ili falsifikovana dokumenta na osnovu kojih je izdato​​ odobrenje;

9) gubitkom poslovne sposobnosti lobiste;

10) ako lobista postane javni funkcioner;

11) ako lobista postane član organa iz člana 15 stav 1 tač. 2, 3 i 4 ovog zakona.

Rješenje o prestanku važenja odobrenja

Član 21

O prestanku važenja odobrenja za obavljanje djelatnosti lobiranja Agencija donosi rješenje.

Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana može se pokrenuti upravni spor.

IV. LEGITIMACIJA

Legitimacija lobiste

Član 22

Lobisti koji je upisan u registar lobista izdaje se legitimacija.

Legitimaciju iz stava 1 ovog člana izdaje Agencija.

Troškove izrade legitimacije snosi Agencija.

Obrazac legitimacije

Član 23

Legitimacija lobiste izdaje se na propisanom obrascu.

Legitimacija lobiste sadrži ime i prezime, jedinstveni matični broj, broj lične karte, a za stranca​​ broj važeće strane putne isprave, mjesto za fotografiju i potpis lobiste, kao i druge propisane​​ podatke.

Bliži sadržaj i izgled obrasca legitimacije lobiste propisuje Ministarstvo.

Vraćanje legitimacije

Član 24

U slučaju brisanja lobiste iz registra lobista, lobista je dužan da Agenciji vrati legitimaciju, u​​ roku od sedam dana od dana brisanja iz registra lobista.

V. REGISTAR LOBISTA

Upis u registar lobista

Član 25

O lobistima i pravnim licima koja obavljaju djelatnost lobiranja Agencija vodi registar (u daljem​​ tekstu: registar lobista).

Upis lobiste u registar lobista vrši se danom izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti​​ lobiranja.

Upis pravnog lica koje obavlja djelatnost lobiranja u registar lobista vrši se po prijavi tog​​ pravnog lica, kad Agencija utvrdi da su ispunjeni uslovi iz člana 14 stav 3 ovog zakona i o tome​​ donese rješenje.

Protiv rješenja iz stava 3 ovog člana može se pokrenuti upravni spor.

Prijava iz stava 3 ovog člana podnosi se na propisanom obrascu.

Uz prijavu iz stava 3 ovog člana prilažu se dokazi o ispunjenosti uslova iz člana 14 stav 3 ovog​​ zakona i izjava odgovornog lica u privrednom društvu, odnosno nevladinoj organizaciji o​​ nepostojanju ograničenja iz člana 15 ovog zakona.

Obrazac i sadržaj prijave iz stava 3 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Sadržaj registra lobista

Član 26

Registar lobista sadrži podatke o:

1) lobistima, i to:

- ime i prezime, jedinstveni matični broj, a za stranca broj važeće strane putne isprave,​​ prebivalište, adresu stanovanja ili poslovnu adresu, broj telefona i e-mail adresu,

- broj i datum izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti lobiranja, sa datumom prestanka​​ važenja,

- broj i datum upisa u registar lobista,

- oblast lobiranja;

2) pravnim licima koja obavljaju djelatnost lobiranja, i to:

- naziv, sjedište i poreski identifikacioni broj,

- ime i prezime, jedinstveni matični broj, a za stranca broj važeće strane putne isprave, kao i​​ prebivalište odgovornog lica u tom pravnom licu,

- broj i datum rješenja o upisu u registar lobista,

- ime i prezime, jedinstveni matični broj, a za stranca broj važeće strane putne isprave,​​ prebivalište i broj i datum izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti lobiranja za lobistu koji je​​ zaposlen u tom pravnom licu;

3) naručiocu lobiranja, i to:

- ime i prezime i adresu fizičkog lica, odnosno naziv i sjedište pravnog lica i ime i prezime​​ odgovornog lica u tom pravnom licu,

- jedinstveni matični broj, a za stranca broj važeće strane putne isprave, odnosno poreski​​ identifikacioni broj pravnog lica,

- djelatnost naručioca lobiranja,

- oblast lobiranja,

- predmet lobiranja,

- ime i prezime lobiste, odnosno naziv i sjedište pravnog lica koje obavlja djelatnost lobiranja, a​​ koje je naručilac lobiranja angažovao, odnosno ime i prezime internog lobiste koji je zaposlen kod​​ naručioca lobiranja;

4) lobistima i pravnim licima koja obavljaju djelatnost lobiranja koji su brisani iz registra​​ lobista, i to:

- broj i datum rješenja o prestanku važenja odobrenja za obavljanje djelatnosti lobiranja, razloge​​ prestanka važenja odobrenja i datum brisanja lobiste iz registra lobista,

- broj i datum rješenja o brisanju pravnog lica koje obavlja djelatnost lobiranja iz registra​​ lobista, kao i razloge brisanja.

Sastavni dio registra lobista je izvještaj o radu lobiste, odnosno pravnog lica koje obavlja​​ djelatnost lobiranja iz člana 49 ovog zakona.

Registar lobista vodi se na propisanom obrascu, u elektronskoj formi, u skladu sa propisima​​ kojima se uređuje elektronska uprava.

Na obradu i zaštitu podataka o ličnosti koji su sadržani u registru lobista primjenjuju se propisi​​ kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

U slučaju greške u podacima iz stava 1 tačka 3 ovog člana, naručilac lobiranja može podnijeti​​ zahtjev za ispravljanje podataka Agenciji.

Obrazac i bliži način vođenja registra lobista propisuje Ministarstvo.

Javnost registra lobista

Član 27

Registar lobista je javan i objavljuje se na internet stranici Agencije, osim podataka koji se​​ odnose na jedinstveni matični broj lica, odnosno broj važeće strane putne isprave i poreski​​ identifikacioni broj.

Prebivalište, adresa stanovanja i poslovna adresa, broj telefona i e-mail adresa lobiste objavljuju​​ se uz saglasnost lobiste.

Brisanje iz registra

Član 28

Agencija će brisati lobistu iz registra lobista na osnovu rješenja o prestanku važenja odobrenja​​ za obavljanje djelatnosti lobiranja.

Pravno lice koje obavlja djelatnost lobiranja briše se iz registra lobista:

1) na zahtjev tog pravnog lica;

2) ako nema zaposlenog lobistu;

3) ako je privredno društvo, odnosno nevladina organizacija brisana iz odgovarajućeg registra iz​​ člana 14 stav 3 tačka 1 ovog zakona;

4) ako je pravno lice, odnosno odgovorno lice u tom pravnom licu pravosnažno osuđeno za​​ krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti;

5) ako se u postupku utvrdi da je pravno lice prekršilo odredbe ovog zakona koje se odnose na​​ sukob interesa;

6) ako prikuplja podatke i informacije suprotno članu 36 ovog zakona ili tako prikupljene​​ podatke i informacije koristi za lobiranje;

7) ako se bavi nedozvoljenim lobiranjem u smislu člana 46 ovog zakona;

8) ako je dostavilo neistinite podatke ili falsifikovana dokumenta na osnovu kojih je donijeto​​ rješenje iz člana 25 stav 3 ovog zakona;

9) ako odgovorno lice u pravnom licu koje obavlja djelatnost lobiranja postane javni funkcioner;

10) ako odgovorno lice u pravnom licu koje obavlja djelatnost lobiranja postane član organa iz​​ člana 15 stav 1 tač. 2, 3 i 4 ovog zakona.

O brisanju pravnog lica koje obavlja djelatnost lobiranja iz registra lobista Agencija donosi​​ rješenje.

Protiv rješenja iz stava 3 ovog člana može se pokrenuti upravni spor.

Lobista koji je brisan iz registra lobista zbog prestanka važenja odobrenja za obavljanje​​ djelatnosti lobiranja iz razloga iz člana 20 stav 1 tač. 3 do 8 ovog zakona može biti ponovo upisan u​​ registar lobista nakon isteka tri godine od dana brisanja ako ispunjava uslove iz člana 14 stav 1​​ ovog zakona.

Pravno lice koje obavlja djelatnost lobiranja koje je brisano iz registra lobista zbog razloga iz​​ stava 2 tač. 4 do 8 ovog člana može biti ponovo upisano u registar lobista nakon isteka tri godine od​​ dana brisanja ako ispunjava uslove iz člana 14 stav 3 ovog zakona.

Obaveza obavještavanja o promjenama

Član 29

Lobista, odnosno pravno lice koje obavlja djelatnost lobiranja dužno je da pisano obavijesti​​ Agenciju o promjenama koje se odnose na uslove za obavljanje djelatnosti lobiranja iz člana 14​​ ovog zakona, a naročito o promjeni:

1) podataka o prebivalištu, odnosno sjedištu;

2) oblasti lobiranja;

3) podataka u odgovarajućem registru iz člana 14 stav 3 tačka 1 ovog zakona koji se odnose na​​ status i odgovorno lice u tom pravnom licu;

4) poreskom identifikacionom broju;

5) podataka koji se odnose na lobistu zaposlenog u tom pravnom licu.

Pisano obavještenje iz stava 1 ovog člana dostavlja se Agenciji u roku od sedam dana od dana​​ nastanka promjene.

Sprovođenje postupka bez javne rasprave

Član 30

Postupak izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti lobiranja, upisa i brisanja iz registra​​ lobista sprovodi se bez rasprave.

VI. SPROVOĐENjE LOBIRANjA

Osnov za sprovođenje lobiranja

Član 31

Lobiranje se sprovodi na osnovu pisanog ugovora zaključenog između lobiste, odnosno pravnog​​ lica koje obavlja djelatnost lobiranja i naručioca lobiranja, kao ugovornih strana ili na osnovu​​ naloga za lobiranje koji internom lobisti izdaje naručilac lobiranja kod kojeg je zaposlen.

Ugovor o lobiranju

Član 32

Lobista, odnosno pravno lice koje obavlja djelatnost lobiranja ne smije otpočeti lobiranje prije​​ zaključivanja ugovora o lobiranju sa naručiocem lobiranja.

Ugovor o lobiranju naročito sadrži:

1) podatke o ugovornim stranama;

2) predmet lobiranja (opis predmeta i cilj lobiranja);

3) podatke o načinu i vremenu trajanja lobiranja;

4) aktivnosti koje lobista, odnosno pravno lice koje obavlja djelatnost lobiranja treba da​​ preduzme, uključujući i pripremne aktivnosti;

5) visinu naknade za lobiranje;

6) izjavu lobiste, odnosno odgovornog lica u pravnom licu koje obavlja djelatnost lobiranja o​​ nepostojanju sukoba interesa i izjavu da će postupati u skladu sa pravilima lobiranja propisanim​​ ovim zakonom.

Ako se ugovor o lobiranju zaključuje između pravnog lica koje obavlja djelatnost lobiranja i​​ naručioca lobiranja, ugovor o lobiranju sadrži i ime i prezime lobiste zaposlenog kod tog pravnog​​ lica koji će preduzimati aktivnosti lobiranja.

Lobista, odnosno pravno lice koje obavlja djelatnost lobiranja ne može se ugovorom obavezati​​ na određeni ishod lobiranja.

Lobista, odnosno pravno lice koje obavlja djelatnost lobiranja i naručilac lobiranja ne smiju​​ ugovorom o lobiranju predvidjeti da naknada za lobiranje ili njen iznos zavise od ishoda lobiranja.

U slučaju kad je neophodno da lobista preduzima aktivnosti koje odstupaju ili su u suprotnosti​​ sa ugovorom o lobiranju, lobista odnosno pravno lice koje obavlja djelatnost lobiranja i naručilac​​ lobiranja dužni su da zaključe novi ugovor o lobiranju.

Nalog za lobiranje

Član 33

Interni lobista ne smije otpočeti lobiranje prije izdavanja naloga za lobiranje.

Nalog za lobiranje naročito sadrži:

1) podatke o naručiocu lobiranja i zaposlenom internom lobisti;

2) predmet lobiranja (opis predmeta i cilj lobiranja);

3) podatke o načinu i vremenu trajanja lobiranja;

4) aktivnosti koje interni lobista treba da preduzme, uključujući i pripremne aktivnosti;

5) visinu naknade za lobiranje;

6) izjavu internog lobiste o nepostojanju sukoba interesa i izjavu da će postupati u skladu sa​​ pravilima lobiranja propisanim ovim zakonom.

Interni lobista ne može se nalogom za lobiranje obavezati na određeni ishod lobiranja.

U slučaju kad je neophodno da interni lobista preduzima aktivnosti koje odstupaju ili su u​​ suprotnosti sa nalogom za lobiranje, interni lobista ne smije preduzimati aktivnosti prije izdavanja​​ novog naloga za lobiranje od strane naručioca lobiranja.

Dostavljanje podataka o naručiocu lobiranja

Član 34

Lobista, odnosno pravno lice koje obavlja djelatnost lobiranja dužno je da podatke o naručiocu​​ lobiranja, oblasti i predmetu lobiranja, kao i ugovorenoj naknadi za lobiranje dostavi Agenciji, u​​ roku od osam dana od dana zaključivanja ugovora o lobiranju.

Interni lobista dužan je da podatke o naručiocu lobiranja, oblasti i predmetu lobiranja dostavi​​ Agenciji, u roku od osam dana od dana izdavanja naloga za lobiranje.

Lobista, odnosno pravno lice koje obavlja djelatnost lobiranja i interni lobista dužni su da svaku​​ promjenu podataka iz st. 1 i 2 ovog člana dostave pisanim putem Agenciji, u roku od osam dana od​​ dana nastanka promjene.

Obaveza naručioca lobiranja

Član 35

Naručilac lobiranja dužan je da lobisti, odnosno pravnom licu koje obavlja djelatnost lobiranja​​ dostavi potrebnu dokumentaciju i informacije u vezi sa predmetom lobiranja u skladu sa ugovorom​​ o lobiranju, odnosno nalogom za lobiranje.

Prikupljanje podataka i informacija

Član 36

Lobista, odnosno pravno lice koje obavlja djelatnost lobiranja dužno je da:

1) preduzme aktivnosti u cilju promocije i zaštite legalnog interesa naručioca lobiranja;

2) prikupi tačne podatke i informacije u vezi sa predmetom lobiranja i dostavi ih naručiocu​​ lobiranja u skladu sa ugovorom o lobiranju, odnosno nalogom za lobiranje.

Lobista, odnosno pravno lice koje obavlja djelatnost lobiranja prikuplja podatke i informacije iz​​ stava 1 tačka 2 ovog člana iz javno dostupnih izvora, u skladu sa propisima o slobodnom pristupu​​ informacijama i na drugi zakonom propisan način.

Lobista, odnosno pravno lice koje obavlja djelatnost lobiranja ne smije da podstrekava druga​​ lica da mu dostavljaju podatke i informacije do kojih su došli na način suprotan zakonu.

Stručno mišljenje

Član 37

Lobista, odnosno pravno lice koje obavlja djelatnost lobiranja dužno je da pripremi stručno​​ mišljenje sa predlogom rješenja u vezi sa važećim zakonima, drugim propisima i aktima, kao i​​ nacrtima i predlozima zakona, drugih propisa i akata, a koji su predmet lobiranja i da to mišljenje sa​​ naučnim publikacijama, studijama izvodljivosti, rezultatima istraživanja i drugim relevantnim​​ dokumentima kojima raspolaže dostavi naručiocu lobiranja, na način i u rokovima utvrđenim​​ ugovorom o lobiranju, odnosno nalogom za lobiranje.

Materijale i druga dokumenta iz stava 1 ovog člana lobista, odnosno pravno lice koje obavlja​​ djelatnost lobiranja koristi radi sprovođenja lobiranja kod organa vlasti, odnosno lobiranog lica i​​ može ih dostaviti organu vlasti.

Stručno mišljenje iz stava 1 ovog člana lobista, odnosno pravno lice koje obavlja djelatnost​​ lobiranja može javno saopštavati.

Principi djelovanja

Član 38

Lobisti, odnosno pravnom licu koje obavlja djelatnost lobiranja zabranjeno je da:

1) prikuplja podatke i informacije u vezi sa predmetom lobiranja suprotno članu 36 ovog zakona​​ ili tako prikupljene podatke koristi za lobiranje;

2) zastupa dva naručioca lobiranja sa suprotnim interesima;

3) saopštava neistinite, netačne ili obmanjujuće informacije u vezi sa predmetom lobiranja;

4) preduzima aktivnosti lobiranja prema licu koje je sa lobistom, odnosno pravnim licem koje​​ obavlja djelatnost lobiranja povezano lice.

Lobista, odnosno pravno lice koje obavlja djelatnost lobiranja dužno je da kad sazna za​​ postojanje razloga iz stava 1 tač. 2 i 4 ovog člana, o tome obavijesti naručioca lobiranja.

Lobista, odnosno pravno lice koje obavlja djelatnost lobiranja ne smije da nudi poklon, odnosno​​ stvar, pravo, uslugu ili drugu korist lobiranom licu ili sa njim povezanom licu, drugom službeniku​​ ili javnom funkcioneru u organu vlasti.

Lobirano lice, odnosno sa njim povezano lice ne smije da traži ni da primi poklon, odnosno​​ stvar, pravo, uslugu ili drugu korist koju mu ponudi lobista, odnosno pravno lice koje obavlja​​ djelatnost lobiranja.

Poklonom, u smislu st. 3 i 4 ovog člana, smatraju se i prigodni i protokolarni pokloni u smislu​​ zakona kojim se uređuje sprečavanje korupcije.

Lobista, odnosno pravno lice koje obavlja djelatnost lobiranja ne smije tražiti ili podsticati​​ lobirano lice da djeluje protivpravno ili suprotno etičkim standardima.

O aktivnostima lobiranja koje preduzima, lobista odnosno pravno lice koje obavlja djelatnost​​ lobiranja redovno obavještava naručioca lobiranja.

Započinjanje lobiranja

Član 39

Lobista, odnosno pravno lice koje obavlja djelatnost lobiranja dužno je da organu vlasti,​​ odnosno poslaniku ili odborniku, prije ostvarivanja lobističkog kontakta, dostavi pisano​​ obavještenje o namjeri da obavlja djelatnost lobiranja u tom organu, odnosno kod tog poslanika ili​​ odbornika.

Obavještenje iz stava 1 ovog člana sadrži ime i prezime lobiste, odnosno naziv pravnog lica koje​​ obavlja djelatnost lobiranja, ime i prezime, odnosno naziv naručioca lobiranja i predmet lobiranja.

Organ vlasti dužan je da, u skladu sa podacima iz stava 2 ovog člana, odredi lobirano lice i o​​ tome obavijesti lobistu, odnosno pravno lice koje obavlja djelatnost lobiranja.

Organ vlasti i lobirano lice, odnosno poslanik i odbornik dužni su da lobisti omoguće lobistički​​ kontakt, najkasnije 30 dana od dana prijema obavještenja iz stava 1 ovog člana.

Lobistički kontakt podrazumijeva posjetu, kontakt putem telefona, sastanak putem video poziva​​ i druge vidove direktne komunikacije putem sredstava komunikacije.

Lobista je dužan da se, prilikom uspostavljanja lobističkog kontakta, predstavi stavljanjem na​​ uvid legitimacije.

Obaveze lobiranog lica

Član 40

Lobirano lice dužno je da za svako lice koje ga kontaktira sa očiglednom namjerom vršenja​​ uticaja na donošenje zakona, drugog propisa ili akta utvrdi da li je to lice lobista, a ako nije da​​ utvrdi da li se radi o aktivnostima iz člana 5 ovog zakona.

Lobirano lice dužno je da svakom lobisti pruži priliku da izrazi svoje interese i suštinu svojih​​ predloga.

Ako procijeni da ga lobista navodi na protivpravno djelovanje ili kršenje etičkih standarda,​​ lobirano lice dužno je da odbije dalju komunikaciju sa tim lobistom.

Lobirano lice dužno je da odbije dalju komunikaciju u vezi sa lobiranjem sa licem koje ne​​ dostavi obavještenje u skladu sa članom 39 stav 2 ovog zakona ili se ne predstavi stavljanjem na​​ uvid legitimacije u skladu sa članom 39 stav 6 ovog zakona.

Službena zabilješka o lobističkim kontaktima

Član 41

Lobirano lice dužno je da sačini službenu zabilješku o lobističkom kontaktu, koja naročito​​ sadrži sljedeće podatke: ime i prezime lobiste koji ga je kontaktirao, informaciju o tome da li se​​ lobista predstavio stavljanjem na uvid legitimacije i postupao u skladu sa ovim zakonom, podatke o​​ oblasti i predmetu lobiranja, popis dokumenata koja su lobiranom licu dostavljena od strane lobiste,​​ ime i prezime, odnosno naziv naručioca lobiranja, vrstu, datum i mjesto lobističkog kontakta i​​ svojeručni potpis lobiranog lica.

U slučaju iz člana 40 st. 3 i 4 ovog zakona, lobirano lice dužno je da sačini službenu zabilješku,​​ sa razlozima odbijanja dalje komunikacije u vezi sa lobiranjem.

Službena zabilješka iz st. 1 i 2 ovog člana sačinjava se na propisanom obrascu.

Kopiju službene zabilješke iz st. 1 i 2 ovog člana lobirano lice dostavlja Agenciji, u roku od pet​​ dana od dana kad je ostvarilo lobistički kontakt, odnosno odbilo dalju komunikaciju u vezi sa​​ lobiranjem.

Službenu zabilješku iz st. 1 i 2 ovog člana Agencija može koristiti za potrebe provjere tačnosti​​ podataka navedenih u izvještaju o radu lobiste.

Lobista ima pravo uvida u službenu zabilješku iz st. 1 i 2 ovog člana.

Bliži sadržaj i obrazac službene zabilješke iz st. 1 i 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Evidencija i objavljivanje podataka o lobističkim kontaktima

Član 42

O lobističkim kontaktima i odbijanju dalje komunikacije u vezi sa lobiranjem u skladu sa​​ članom 40 st. 3 i 4 ovog zakona lobirano lice vodi evidenciju na propisanom obrascu.

Evidencija iz stava 1 ovog člana sadrži sljedeće podatke: ime i prezime lobiste, broj službene​​ legitimacije lobiste, podatak da li je lobista upisan u registar lobista, oblast lobiranja, predmet​​ lobiranja, popis dokumenata koja su lobiranom licu dostavljena od strane lobiste, ime i prezime,​​ odnosno naziv naručioca lobiranja, datum i mjesto lobističkog kontakta, podatak da li je odbijena​​ dalja komunikacija u vezi sa lobiranjem i razloge za odbijanje dalje komunikacije u skladu sa​​ članom 40 st. 3 i 4 ovog zakona.

Evidencija iz stava 1 ovog člana vodi se u elektronskoj formi, u skladu sa propisima kojima se​​ uređuje elektronska uprava.

Organ vlasti u kojem je lobirano lice izabrano, postavljeno, imenovano ili zaposleno dužan je​​ da, na propisanom obrascu, na svojoj internet stranici objavljuje podatke o lobističkim kontaktima, i​​ to: ime i prezime lobiste, ime i prezime lobiranog lica, radno mjesto lobiranog lica, oblast i predmet​​ lobiranja, ime i prezime, odnosno naziv naručioca lobiranja, vrstu, datum i mjesto lobističkog​​ kontakta.

Pored podataka iz stava 4 ovog člana, organ vlasti na svojoj internet stranici objavljuje i​​ dokumenta koja su lobiranom licu dostavljena od strane lobiste.

Podaci iz stava 4 ovog člana i dokumenta iz stava 5 ovog člana objavljuju se u roku od osam​​ dana od dana ostvarenog lobističkog kontakta.

Bliži sadržaj, način vođenja i obrazac evidencije iz stava 1 ovog člana, kao i obrazac za​​ objavljivanje podataka iz stava 4 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Zastajanje sa preduzimanjem aktivnosti lobiranja, raskid ugovora o lobiranju i stavljanje van​​ snage naloga za lobiranje

Član 43

Lobista, odnosno pravno lice koje obavlja djelatnost lobiranja, odnosno interni lobista dužan je​​ da, bez odlaganja, zastane sa preduzimanjem aktivnosti lobiranja ako:

1) posumnja da će izazvati sukob interesa iz člana 13 stav 2 ovog zakona, dok ne otkloni sumnju​​ u postojanje sukoba interesa, a najduže 30 dana od dana zastajanja sa preduzimanjem aktivnosti​​ lobiranja;

2) odgovorno lice u pravnom licu koje obavlja djelatnost lobiranja postane javni funkcioner, do​​ postavljanja novog odgovornog lica u tom pravnom licu;

3) odgovorno lice u pravnom licu koje obavlja djelatnost lobiranja postane član organa iz člana​​ 15 stav 1 tač. 2, 3 i 4 ovog zakona, do postavljanja novog odgovornog lica u tom pravnom licu;

4) okolnosti ukazuju da može doći do prikupljanja podataka i informacija suprotno članu 36​​ ovog zakona ili nedozvoljenog lobiranja u smislu člana 46 ovog zakona, do utvrđivanja okolnosti.

Lobista, odnosno pravno lice koje obavlja djelatnost lobiranja dužno je da, bez odlaganja,​​ raskine ugovor o lobiranju ako:

1) utvrdi da će izazvati sukob interesa iz člana 13 stav 2 ovog zakona ili ako, po isteku roka iz​​ stava 1 tačka 1 ovog člana, sumnja u postojanje sukoba interesa ne bude otklonjena;

2) lobista postane javni funkcioner;

3) lobista postane član organa iz člana 15 stav 1 tač. 2, 3 i 4 ovog zakona;

4) je utvrđeno da su podaci i informacije prikupljeni suprotno članu 36 ovog zakona ili da je​​ došlo do nedozvoljenog lobiranja u smislu člana 46 ovog zakona.

U slučajevima iz stava 2 ovog člana, naručilac lobiranja kod kojeg je interni lobista zaposlen​​ dužan je da stavi van snage nalog za lobiranje.

Raskid ugovora o lobiranju može da zahtijeva svaka ugovorna strana u svakom trenutku.

Obavještenje o zastajanju sa preduzimanjem aktivnosti lobiranja, raskidu ugovora o​​ lobiranju i stavljanju van snage naloga za lobiranje

Član 44

U slučaju iz člana 43 ovog zakona, lobista, odnosno pravno lice koje obavlja djelatnost lobiranja​​ dužno je da o zastajanju sa preduzimanjem aktivnosti lobiranja, odnosno raskidu ugovora o​​ lobiranju i stavljanju van snage naloga za lobiranje, obavijesti Agenciju, najkasnije u roku od 15​​ dana.

Odgovornost lobiste odnosno pravnog lica koje obavlja djelatnost lobiranja

Član 45

Lobista, odnosno pravno lice koje obavlja djelatnost lobiranja odgovorno je za štetu koju nanese​​ naručiocu lobiranja svojim nezakonitim postupanjem, prema opštim pravilima o odgovornosti za​​ štetu.

Nedozvoljeno lobiranje

Član 46

Lobiranje se smatra nedozvoljenim ako:

1) se obavlja suprotno ovom zakonu;

2) ga obavlja fizičko ili pravno lice koje nije upisano, odnosno koje je izbrisano iz registra​​ lobista;

3) se obavlja u ime nepoznatog naručioca lobiranja, odnosno naručioca lobiranja o kojem su dati​​ neistiniti podaci;

4) ga obavlja lice iz člana 15 stav 1 ovog zakona;

5) ga obavlja povezano lice sa lobiranim licem.

Obavještenje o sumnji na postojanje nedozvoljenog lobiranja

Član 47

U slučaju da posumnja na postojanje okolnosti iz člana 46 ovog zakona, lobirano lice ne smije​​ da prihvati lobiranje i o tome je dužno da, bez odlaganja, Agenciji dostavi obavještenje na​​ propisanom obrascu.

Izgled i sadržaj obrasca obavještenja iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Pokretanje postupka

Član 48

Postupak u kojem se odlučuje da li je došlo do nedozvoljenog lobiranja u smislu člana 46 ovog​​ zakona ili kršenja drugih odredbi ovog zakona Agencija pokreće po službenoj dužnosti, na osnovu​​ sopstvenih saznanja, po prijavi fizičkog ili pravnog lica, kao i na osnovu obavještenja iz člana 47​​ ovog zakona.

Postupak iz stava 1 ovog člana vodi službenik koga ovlasti direktor Agencije (u daljem tekstu:​​ ovlašćeni službenik).

Ovlašćeni službenik dužan je da, po službenoj dužnosti, pribavi podatke o kojima nadležni​​ organi vlasti ili druga pravna i fizička lica vode evidenciju u skladu sa zakonom i obavještenja o​​ činjenicama koje su neophodne za vođenje postupka i odlučivanje.

Organi vlasti, pravna i fizička lica iz stava 3 ovog člana dužni su da, u roku i na način koji​​ odredi Agencija, dostave tražene podatke.

Izvještaj o radu

Član 49

Lobista, odnosno pravno lice koje obavlja djelatnost lobiranja dužno je da Agenciji dostavi​​ pisani izvještaj o radu, najkasnije do 31. januara tekuće za prethodnu godinu.

Lobista, odnosno pravno lice koje obavlja djelatnost lobiranja koje je brisano iz registra lobista,​​ dužno je da, u roku od 15 dana od dana brisanja, Agenciji dostavi izvještaj iz stava 1 ovog člana, za​​ period od početka tekuće godine do brisanja iz registra.

Sadržaj izvještaja o radu

Član 50

Izvještaj o radu lobiste, odnosno pravnog lica koje obavlja djelatnost lobiranja sadrži:

1) broj i datum izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti lobiranja, odnosno broj i datum​​ upisa u registar lobista;

2) podatke o naručiocima lobiranja u izvještajnom periodu;

3) podatke o lobiranim licima i organima vlasti kod kojih je vršeno lobiranje u izvještajnom​​ periodu;

4) podatke o oblastima i predmetima lobiranja u izvještajnom periodu;

5) podatke o visini uplaćenih naknada za izvršeno lobiranje u izvještajnom periodu; i

6) podatke o donacijama političkim subjektima, donacijama organima vlasti i sponzorstvima​​ koje su uplatili lobisti, odnosno pravna lica koja obavljaju djelatnost lobiranja u izvještajnom​​ periodu.

Izvještaj iz stava 1 ovog člana koji dostavlja interni lobista ne sadrži podatke iz stava 1 tačka 5​​ ovog člana.

Izvještaj iz stava 1 ovog člana podnosi se na propisanom obrascu.

Bliži sadržaj i obrazac izvještaja iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

VII.​​ KAZNENE ODREDBE

Član 51

Novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) obavlja djelatnost lobiranja, a ne da pisanu izjavu o nepostojanju sukoba interesa iz člana 13​​ stav 2 tačka 1 ovog zakona (član 13 stav 3);

2) obavlja djelatnost lobiranja a nije upisano u registar lobista (član 14 stav 2);

3) ako se u postupku utvrdi da je pravno lice prekršilo odredbe ovog zakona koje se odnose na​​ sukob interesa (član 28 stav 2 tačka 5);

4) pisanim putem ne obavijesti Agenciju o promjeni podataka iz člana 29 stav 1 ovog zakona,​​ najkasnije u roku od sedam dana od dana nastanka promjene (član 29 stav 2);

5) otpočne lobiranje prije zaključivanja ugovora o lobiranju sa naručiocem lobiranja (član 32​​ stav 1);

6) ugovorom o lobiranju predvidi da naknada za lobiranje ili njen iznos zavise od ishoda​​ lobiranja (član 32 stav 5);

7) vrši aktivnosti lobiranja koje odstupaju ili su u suprotnosti sa uslovima utvrđenim ugovorom​​ o lobiranju, a nije zaključio novi ugovor o lobiranju (član 32 stav 6);

8) ne dostavi podatke o naručiocu lobiranja, oblasti i predmetu lobiranja i ugovorenoj naknadi,​​ Agenciji u roku od osam dana od dana zaključenja ugovora o lobiranju (član 34 stav 1);

9) prikuplja podatke i informacije suprotno članu 36 ovog zakona ili tako prikupljene podatke​​ koristi za lobiranje (član 38 stav 1 tačka 1);

10) zastupa dva naručioca lobiranja sa suprotnim interesima (član 38 stav 1 tačka 2);

11) saopštava neistinite, netačne ili obmanjujuće informacije u vezi sa predmetom lobiranja​​ (član 38 stav 1 tačka 3);

12) preduzima aktivnosti lobiranja prema licu koje je sa pravnim licem koje obavlja djelatnost​​ lobiranja povezano lice (član 38 stav 1 tačka 4);

13) nudi poklon, odnosno stvar, pravo, uslugu ili drugu korist lobiranom licu ili sa njim​​ povezanom licu, drugom službeniku ili javnom funkcioneru u organu vlasti (član 38 stav 3);

14) ne dostavi pisano obavještenje organu vlasti, odnosno poslaniku ili odborniku, o namjeri da​​ obavlja djelatnost lobiranja u tom organu, odnosno kod tog poslanika ili odbornika (član 39 stav 1);

15) djelatnost lobiranja obavlja u ime nepoznatog naručioca lobiranja, odnosno naručioca​​ lobiranja o kojem su dati neistiniti podaci (član 46 stav 1 tačka 3);

16) ne dostavi tražene podatke u roku i na način koji odredi Agencija (član 48 stav 4);

17) ne dostavi pisani izvještaj o radu Agenciji, najkasnije do 31. januara tekuće za prethodnu​​ godinu (član 49 stav 1);

18) u roku od 15 dana od dana brisanja iz registra lobista, Agenciji ne dostavi izvještaj o radu za​​ period od početka tekuće godine do brisanja iz registra (član 49 stav 2).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana, kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom​​ u iznosu od 150 eura do 2.000 eura.

Član 52

Novčanom kaznom u iznosu od 150 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako:

1) obavlja djelatnost lobiranja a ne da pisanu izjavu o nepostojanju sukoba interesa iz člana 13​​ stav 2 tačka 1 ovog zakona (član 13 stav 3);

2) ne obavijesti organ vlasti o postojanju sukoba interesa iz člana 13 stav 2 tačka 2 ovog zakona​​ (član 13 stav 5);

3) obavlja djelatnost lobiranja a nije upisano u registar lobista (član 14 stav 2);

4) kao javni funkcioner, član upravnog, odnosno nadzornog odbora privrednog društva ili​​ pravnog lica koji su u državnom vlasništvu, član organa upravljanja političke partije ili član organa​​ upravljanja državnog fonda ili njegovog zastupnika, obavlja djelatnost lobiranja (član 15 stav 1);

5) u slučaju brisanja iz registra lobista ne vrati legitimaciju Agenciji u roku od sedam dana od​​ dana brisanja (član 24);

6) pisanim putem ne obavijesti Agenciju o promjeni podataka iz člana 29 stav 1 ovog zakona,​​ najkasnije u roku od sedam dana o dana nastanaka promjene (član 29 stav 2);

7) otpočne lobiranje prije zaključivanja ugovora o lobiranju sa naručiocem lobiranja (član 32​​ stav 1);

8) ugovorom o lobiranju predvidi da naknada za lobiranje ili njen iznos zavise od ishoda​​ lobiranja (član 32 stav 5);

9) vrši aktivnosti lobiranja koje odstupaju ili su u suprotnosti sa uslovima utvrđenim ugovorom​​ o lobiranju, a nije zaključio novi ugovor o lobiranju (član 32 stav 6);

10) kao interni lobista otpočne postupak lobiranja prije izdavanja naloga za lobiranje (član 33​​ stav 1);

11) vrši aktivnosti lobiranja koje odstupaju ili su u suprotnosti sa uslovima utvrđenim nalogom​​ za lobiranje, a nije mu izdat novi nalog za lobiranje (član 33 stav 4);

12) ne dostavi podatke o naručiocu lobiranja, oblasti i predmetu lobiranja i ugovorenoj naknadi,​​ Agenciji u roku od osam dana od dana zaključenja ugovora o lobiranju (član 34 stav 1);

13) prikuplja podatke i informacije suprotno članu 36 ovog zakona ili tako prikupljene podatke i​​ informacije koristi za lobiranje (član 38 stav 1 tačka 1);

14) zastupa dva naručioca lobiranja sa suprotnim interesima (član 38 stav 1 tačka 2);

15) saopštava neistinite, netačne ili obmanjujuće informacije u vezi sa predmetom lobiranja​​ (član 38 stav 1 tačka 3);

16) preduzima aktivnosti lobiranja prema licu koje je sa lobistom povezano lice (član 38 stav 1​​ tačka 4);

17) nudi poklon, odnosno stvar, pravo, uslugu ili drugu korist lobiranom licu ili sa njim​​ povezanom licu, drugom službeniku ili javnom funkcioneru u organu vlasti (član 38 stav 3);

18) ne dostavi pisano obavještenje organu vlasti, odnosno poslaniku ili odborniku, o namjeri da​​ obavlja djelatnost lobiranja u tom organu, odnosno kod tog poslanika ili odbornika (član 39 stav 1);

19) djelatnost lobiranja obavlja u ime nepoznatog naručioca lobiranja, odnosno naručioca​​ lobiranja o kojem su dati neistiniti podaci (član 46 stav 1 tačka 3);

20) ne dostavi tražene podatke u roku i na način koji odredi Agencija (član 48 stav 4);

21) ne dostavi pisani izvještaj o radu Agenciji, najkasnije do 31. januara tekuće za prethodnu​​ godinu (član 49 stav 1);

22) u roku od 15 dana od dana brisanja iz registra lobista, Agenciji ne dostavi izvještaj o radu za​​ period od početka tekuće godine do brisanja iz registra (član 49 stav 2).

Član 53

Novčanom kaznom u iznosu od 150 eura do 2.000 eura kazniće se odgovorno lice u organu​​ vlasti, ako:

1) traži i primi poklon, odnosno stvar, pravo, uslugu ili drugu korist koju mu ponudi lobista,​​ odnosno pravno lice koje obavlja djelatnost lobiranja (član 38 stav 4);

2) ne odredi lobirano lice u skladu sa podacima iz člana 39 stav 2 ovog zakona i o tome ne​​ obavijesti lobistu odnosno pravno lice koje obavlja djelatnost lobiranja (član 39 stav 3);

3) ne omogući lobistički kontakt, najkasnije 30 dana od dana prijema obavještenja iz člana 39​​ stav 1 ovog zakona (član 39 stav 4);

4) ne dostavi Agenciji kopiju službene zabilješke u roku od pet dana od dana kad je ostvarilo​​ lobistički kontakt, odnosno odbilo dalju komunikaciju u vezi sa lobiranjem (član 41 stav 4);

5) ne vodi evidenciju na propisanom obrascu o lobističkim kontaktima kao i odbijanje dalje​​ komunikacije u vezi sa lobiranjem u skladu sa članom 40 st. 3 i 4 ovog zakona (član 42 stav 1);

6) ne objavljuje podatke o lobističkim kontaktima na svojoj internet stranici (član 42 stav 4);

7) ne objavi dokumenta koja su lobiranom licu dostavljena od strane lobiste, odnosno pravnog​​ lica koje obavlja djelatnost lobiranja u propisanom roku (član 42 st. 5 i 6);

8) prihvati lobiranje u slučaju da posumnja na postojanje okolnosti iz člana 46 ovog zakona i o​​ tome, bez odlaganja, ne obavijesti Agenciju na propisanom obrascu (član 47 stav 1);

9) ne dostavi tražene podatke u roku i na način koji odredi Agencija (član 48 stav 4).

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rok za donošenje podzakonskih akata

Član 54

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od tri mjeseca od dana​​ stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja podzakonskih akata iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se podzakonski akti​​ donijeti na osnovu Zakona o lobiranju ("Službeni list CG", broj 52/14), ako nijesu u suprotnosti sa​​ ovim zakonom.

Važenje izdatih odobrenja za obavljanje djelatnosti lobiranja

Član 55

Odobrenja za obavljanje djelatnosti lobiranja koja su izdata lobistima u skladu sa Zakonom o​​ lobiranju ("Službeni list CG", broj 52/14) važe do isteka perioda na koji su izdata.

Priznavanje položenog ispita za obavljanje poslova lobiranja

Član 56

Lica koja su položila ispit za obavljanje poslova lobiranja u skladu sa Zakonom o lobiranju​​ ("Službeni list CG", broj 52/14), smatra se da imaju položen ispit u skladu sa ovim zakonom.

Obaveze pravnih lica koja obavljaju djelatnost lobiranja

Član 57

Pravna lica koja obavljaju djelatnost lobiranja dužna su da Agenciji podnesu dokaze o​​ ispunjavaju uslova iz člana 14 stav 3 ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu​​ ovog zakona.

Pravna lica koja obavljaju djelatnost lobiranja koja u roku iz stava 1 ovog člana ne podnesu​​ dokaze o ispunjavaju uslova iz člana 14 stav 3 ovog zakona brišu se iz registra lobista.

Započeti postupci

Član 58

Postupci lobiranja započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se u skladu sa​​ Zakonom o lobiranju ("Službeni list CG", broj 52/14).

Prestanak važenja

Član 59

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o lobiranju ("Službeni list CG",​​ broj 52/14).

Stupanje na snagu

Član 60

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 23-2/24-3/4

EPA 245 XXVIII

Podgorica, 6. jun 2024. godine

Skupština Crne Gore 28. saziva

Predsjednik,

Andrija Mandić, s.r.