Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o lokalnim komunalnim taksama

Proglašavam​​ Zakon o lokalnim komunalnim taksama, koji je​​ donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na Drugoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 6. marta 2019. godine.

Broj 01-440/2

Podgorica, 11. mart 2019. godine

Predsjednik Crne Gore,

Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Drugoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 6. marta 2019. godine, donijela je

Zakon o lokalnim komunalnim taksama

Zakon​​ je objavljen u "Službenom listu CG", br. 18/2019 od 22.3.2019. godine, a stupio je na snagu 30.3.2019.

Predmet

Član 1

Ovim zakonom uređuju se osnovni elementi lokalnih komunalnih taksi.

Način uvođenja takse

Član 2

Lokalne komunalne takse uređuju se, uvode​​ i utvrđuju propisom nadležnog organa opštine, Glavnog grada, opštine u okviru Glavnog grada i Prijestonice (u daljem tekstu: opština), uz saglasnost Vlade Crne Gore.

Prihodi od lokalnih komunalnih taksa pripadaju budžetu opštine.

Utvrđivanje taksene obaveze

Član 3

Lokalne komunalne takse, na javnim površinama, mogu se uvesti i utvrditi do sljedećih iznosa, za:

1) korišćenje prostora na javnim površinama, osim radi postavljanja podzemnih i nadzemnih vodova i antenskih stubova koji se koriste za pružanje elektronskih komunikacionih usluga, uključujući i pripadajuće uređaje i opremu koji su građeni ili izgrađeni na istim i koji omogućavaju njihovo funkcionisanje i cjelishodno korišćenje (izvodni ormarić, outdoor kabineti, okna, stubovi, armature, antenski sistemi), trafostanica, ormara i elektro-energetskih stubova, prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti, do 15 eura po m2, mjesečno;

2) korišćenje reklamnih panoa i bilborda van poslovnog prostora, kao​​ i na objektima i javnim površinama koji pripadaju opštini, osim pored magistralnih i regionalnih puteva do iznosa koji se utvrđuju za postavljanje reklamnih panoa ili bilborda na državnim putevima u skladu sa zakonom;

3) korišćenje prostora za parkiranje​​ motornih i priključnih vozila, motocikala i bicikala, na uređenim i obilježenim mjestima, do iznosa 10 eura za mjesečno korišćenje obilježenih mjesta, do 0,5 eura po započetom času korišćenja po vozilu, odnosno do 300 eura, ako se obračun vrši na godišnjem​​ nivou na izdate licence.

Javne površine

Član 4

Javnim površinama za čije se korišćenje može uvesti lokalna komunalna taksa, u smislu ovog zakona, smatraju se površine koje su dostupne svim korisnicima pod jednakim uslovima (ulice, trgovi, javni prolazi, javna stepeništa, mostovi, podvožnjaci, nadvožnjaci, parking prostori, trotoari, stajališta javnog prevoza, pijace, parkovi, travnjaci, površine za rekreaciju).

Način utvrđivanja taksene obaveze

Član 5

Lokalna komunalna taksa može da se utvrdi prema korisnoj površini, vremenu korišćenja ili da se odredi u fiksnom iznosu.

Lokalne komunalne takse mogu da se utvrde u različitoj visini zavisno od površine, lokacije, odnosno zone u kojoj se nalaze objekti, predmeti, odnosno vrše usluge za koje je propisano plaćanje takse.

Taksene olakšice i oslobođenja

Član 6

Propisom opštine kojim se uvode lokalne komunalne takse, utvrđuju se taksene olakšice, oslobođenja i način plaćanja taksenih obaveza.

Usklađivanje visine​​ takse

Član 7

Opština može visinu lokalne komunalne takse da usklađuje sa godišnjom stopom rasta cijena na malo, prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike, ako je ta stopa veća od 2%.

Shodna primjena

Član 8

Na žalbeni postupak, postupak​​ prinudne naplate, kamate i druge odnose shodno se primjenjuje zakon kojim se uređuje poreski postupak.

Usaglašavanje propisa

Član 9

Opštine su dužne da svoje propise usaglase sa ovim zakonom do 31. jula 2019. godine.

Prestanak važenja

Član 10

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o lokalnim komunalnim taksama ("Službeni list RCG", broj 27/06 i "Službeni list CG", broj 33/18).

Stupanje na snagu

Član 11

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 16-5/19-2/4

EPA 649 XXVI

Podgorica, 6. mart 2019. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva

Predsjednik,

Ivan Brajović, s.r.