Zakon o međunarodnim restriktivnim mjerama

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br.​​ 56/2018​​ i​​ 72/2019.

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim zakonom uređuje se način uvođenja, primjene i ukidanja međunarodnih restriktivnih mjera koje Crna Gora sprovodi u cilju uspostavljanja i očuvanja međunarodnog mira i bezbjednosti, poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, borbe protiv terorizma i​​ širenja oružja za masovno uništenje (proliferacija), razvoja i jačanja demokratije, vladavine prava i postizanja drugih ciljeva u skladu sa međunarodnim pravom.

Osnov za uvođenje međunarodnih restriktivnih mjera

Član 2

Odredbe ovog zakona odnose se na sprovođenje međunarodnih restriktivnih mjera (u daljem tekstu: restriktivne mjere) koje se uvode na osnovu:

1) rezolucija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, usvojenih na osnovu glave VII Povelje Ujedinjenih nacija;

2) akata Evropske unije;

3) odluka drugih međunarodnih organizacija čiji je Crna Gora član ili čijim se izjavama pridružuje u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetima; i

4) drugih osnova, u skladu sa međunarodnim pravom.

Primjena

Član 3

Restriktivne mjere primjenjuju se prema:

1) državama;

2) crnogorskom državljaninu;

3) strancu i licu bez državljanstva koji boravi na teritoriji Crne Gore u skladu sa zakonom kojim se uređuju uslovi za boravak stranaca na teritoriji Crne Gore i potvrđenim međunarodnim ugovorima;

4) privrednom društvu, drugom pravnom licu i preduzetniku koji je upisan u odgovarajući registar u skladu sa propisima Crne Gore;

5) stranom društvu koje obavlja privrednu djelatnost preko svog dijela društva na teritoriji Crne Gore; i

6) stranom pravnom ili fizičkom licu koje ima u svojini, državini ili pod kontrolom sredstva i/ili drugu imovinu u Crnoj Gori.

Vrste restriktivnih mjera

Član 4

Restriktivne mjere su:

1) prekid diplomatskih odnosa;

2) potpuni ili djelimični prekid ekonomskih odnosa;

3) potpuno ili djelimično ograničenje uvoza,​​ izvoza, tranzita, transporta, pružanja usluga i saobraćajnih, poštanskih i drugih komunikacija;

4) embargo na naoružanje, vojnu opremu i robu dvostruke​​ namjene određenu propisima o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namjene;

5) ograničenje ulaska u Crnu Goru;

6) ograničenje raspolaganja i sticanja sredstava i/ili druge imovine (zamrzavanje).

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 5

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Značenje izraza

Član 6

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

1) označeno lice je:

a) fizičko ili pravno lice, privredno društvo, preduzetnik, grupa ili udruženje koje je označeno kao terorista, teroristička organizacija ili finansijer terorista ili terorističke organizacije, na osnovu: rezolucija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1267 (1999), 1718 (2006)​​ i 1737 (2006) i rezolucija koje su iz njih pravno proistekle; rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1373 (2001), uključujući i određenje po kojem će se relevantne restriktivne mjere primjenjivati na označena lica i na javne komunikacije lica obuhvaćenih tim određenjem; akata međunarodnih organizacija čiji je Crna Gora član, predloga nadležnih državnih organa ili obrazloženog zahtjeva druge države;

b) fizičko ili pravno lice prema kome su uvedene finansijske sankcije od strane Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija koje se tiču prevencije, suzbijanja i prekida širenja oružja za masovno uništenje i njegovo finansiranje (proliferacija);

c) fizičko ili pravno lice sa nacionalne liste koju utvrdi Vlada Crne Gore;

2) sredstva i/ili druga imovina podrazumijeva finansijsku aktivu, ekonomske resurse, imovinu bilo koje vrste, materijalnu i nematerijalnu, pokretnu ili nepokretnu, stečenu ili stavljenu na raspolaganje na bilo koji način i pravne dokumente ili instrumente svih oblika, uključujući elektronski​​ ili digitalni, koji potvrđuju pravo svojine ili potraživanje na tim sredstvima i/ili drugoj imovini, uključujući bankarske kredite, putničke i bankarske čekove, novčane uplatnice, akcije, hartije od vrijednosti, obveznice, mjenice ili kreditna pisma odnosno akreditive i sve kamate, dividende ili drugi prihod ostvaren na osnovu njih ili vrijednost stečenu tim sredstvima i/ili drugom imovinom, kao i svaku drugu imovinu koja se potencijalno može koristiti za dobijanje sredstava, roba ili usluga;

3) finansiranje terorizma podrazumijeva:

- obezbjeđivanje ili prikupljanje sredstava i/ili imovine odnosno pokušaj njihovog obezbjeđivanja ili prikupljanja, na bilo koji način, posredno ili neposredno, sa namjerom da se koriste ili uz saznanje da mogu biti iskorišćeni​​ u cjelosti ili djelimično za pripremanje ili za izvršenje terorističkog akta, od strane teroriste i/ili terorističke organizacije,

- organizovanje ili usmjeravanje drugih lica da učine krivično djelo finansiranje terorizma,

- doprinošenje da se učini krivično djelo finansiranje terorizma od strane grupe lica koja djeluju sa zajedničkom svrhom i sa ciljem nastavljanja vršenja terorističkog akta ili imaju saznanja o namjeri grupe da učini krivično djelo finansiranje terorizma;

4) teroristički akt je:

- djelo​​ utvrđeno jednim od sljedećih međunarodnih ugovora: Konvencijom o suzbijanju nezakonite otmice vazduhoplova (1970); Konvencijom o suzbijanju nezakonitih akata usmjerenih protiv bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva (1971); Konvencijom o sprječavanju i kažnjavanju krivičnih djela protiv lica pod međunarodnom zaštitom, uključujući i diplomatske agente (1973); Međunarodnom konvencijom protiv uzimanja talaca (1979); Konvencijom o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala (1980); Protokolom o suzbijanju nezakonitih​​ akata nasilja na aerodromima koji služe međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu kojim se dopunjava Konvencija o suzbijanju nezakonitih akata uperenih protiv bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva (1988); Konvencijom o suzbijanju nezakonitih postupaka protiv sigurnosti pomorske plovidbe (2005); Protokolom o suzbijanju nezakonitih akata protiv bezbjednosti fiksnih platformi lociranih u priobalnom pojasu (2005); Međunarodnom konvencijom o sprječavanju, terorističkih napada bombama (1997) i Međunarodnom konvencijom o suzbijanju finansiranja terorizma (1999),

- bilo koje drugo djelo čiji je cilj da izazove smrt ili tešku tjelesnu povredu civila ili bilo kog drugog lica koje ne učestvuje aktivno u neprijateljstvima u slučaju oružanog sukoba, kad je svrha takvog djela​​ da zastraši stanovništvo ili da primora vladu neke države ili neku međunarodnu organizaciju da učini ili da se uzdrži od činjenja neke radnje;

5) terorista je lice koje:

- samo ili sa drugim licima pokuša ili učini teroristički akt na bilo koji način, neposredno ili posredno, i sa namjerom,

- samo ili sa drugim licima organizuje ili usmjerava izvršenje terorističkog akta,

- doprinosi izvršenju terorističkog akta od strane grupe lica koja djeluje sa zajedničkom svrhom i sa ciljem nastavljanja vršenja terorističkog akta ili ima saznanja o namjeri grupe da počini teroristički akt;

6) teroristička organizacija je grupa lica, odnosno terorista, koja:

- pokuša ili učini teroristički akt na bilo koji način, neposredno ili posredno, i sa namjerom,

- organizuje i usmjerava izvršenje terorističkog akta, ili

- doprinosi izvršenju terorističkog akta od strane grupe lica koja djeluje sa zajedničkom svrhom i sa ciljem daljeg terorističkog djelovanja ili ima saznanja o namjeri grupe da izvrši teroristički akt.

II. UVOĐENjE RESTRIKTIVNIH MJERA

Restriktivne mjere prema označenim licima sa liste Ujedinjenih nacija

Član 7

Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kojima su utvrđene restriktivne mjere objavljuju se u originalu, odmah po usvajanju, na internet stranici organa državne uprave nadležnog za vanjske poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo) i te mjere primjenjuju se prema označenim licima sa liste Ujedinjenih nacija, bez odlaganja.

Primjena restriktivne mjere, bez odlaganja, u smislu stava 1 ovog člana, podrazumijeva da se u roku od nekoliko časova, a najduže 24 časa, po odluci Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija ili relevantnog komiteta za sankcije, preduzmu mjere i radnje u cilju sprječavanja bjekstva ili raspolaganja sredstvima i/ili drugom imovinom koja je povezana sa označenim licima sa liste Ujedinjenih nacija.

O restriktivnim mjerama iz stava 1 ovog člana Ministarstvo, odmah po usvajanju rezolucija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kojima su te mjere utvrđene, a prije objavljivanja rezolucije na internet stranici, obavještava organe i subjekte iz člana 16 stav 1 ovog zakona.

Ministarstvo na svojoj internet stranici objavljuje i svako obavještenje o promjeni na listi Ujedinjenih nacija, druge akte Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija​​ u vezi sa primjenom restriktivnih mjera u odnosu na označena lica sa te liste, kao i Smjernice o opštoj praksi za poboljšanje efektivnosti sankcija Ujedinjenih nacija (u daljem tekstu: Smjernice).

Odluka o uvođenju restriktivnih mjera

Član 8

Odluku o uvođenju restriktivnih mjera iz člana 4 ovog zakona donosi Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada), na predlog Ministarstva.

Odlukom iz stava 1 ovog člana utvrđuju se: osnov za uvođenje restriktivne mjere, vrsta restriktivne mjere, način primjene, način postupanja organa i drugih subjekata nadležnih za primjenu restriktivne mjere, kao i vrijeme primjene restriktivne mjere.

Ako odlukom iz stava 1 ovog člana nije utvrđeno vrijeme primjene restriktivne mjere, ta mjera se ukida odlukom Vlade, na predlog Ministarstva, po prestanku razloga za njeno uvođenje.

Odluka iz stava 1 ovog člana primjenjuje se danom donošenja, a objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore" i na internet stranici Ministarstva.

Restriktivne mjere prema licima na nacionalnoj listi

Član 9 ​​ 

Restriktivne mjere iz člana 4 stav 1 tačka 6 ovog zakona uvode se i prema pravnim ili fizičkim licima koji su kao teroristi i terorističke organizacije ili finansijeri terorista ili terorističkih organizacija označeni nacionalnom listom koju utvrđuje Vlada, na predlog Vijeća za nacionalnu bezbjednost, u skladu sa propisom kojim se uređuju osnove obavještajno bezbjednosnog sektora Crne Gore.

Nacionalna lista iz stava 1 ovog člana sačinjava se na osnovu:

- obavještenja Ministarstva o fizičkim i pravnim licima koja​​ su aktima Evropske unije označeni kao teroristi, terorističke organizacije ili finansijeri terorizma ili terorističkih organizacija, kao i finansijeri terorističkog akta,

- predloga Agencije za nacionalnu bezbjednost, organa državne uprave nadležnog za poslove odbrane, organa uprave nadležnog za policijske poslove i državnog tužilaštva,

- obrazloženog zahtjeva druge države.

Predlog organa za označavanje lica na nacionalnoj listi

Član 10

Predlog iz člana 9 stav 2 alineja 2 ovog zakona sadrži podatke i činjenice (opis okolnosti sa svim dokazima i raspoloživom dokumentacijom, kao i podatke o sredstvima i/ili imovini koja može biti predmet ograničenja raspolaganja ili sticanja), koje ukazuju da postoji osnovana sumnja da:

- je fizičko lice učinilo ili pokušalo​​ da učini teroristički akt ili učestvuje odnosno omogućava izvršenje terorističkog akta,

- je pravno lice, privredno društvo, preduzetnik, grupa lica ili udruženje u svojini ili državini, odnosno pod kontrolom, neposredno ili posredno, fizičkog lica koje je​​ učinilo ili pokušalo da učini teroristički akt ili učestvuje odnosno omogućava izvršenje terorističkog akta,

- fizičko ili pravno lice, privredno društvo, preduzetnik, grupa lica ili udruženje djeluje u ime ili po uputstvima fizičkog lica koje je učinilo​​ ili pokušalo da učini teroristički akt ili učestvuje odnosno omogućava izvršenje terorističkog akta.

Predlog iz stava 1 ovog člana dostavlja se Vijeću za nacionalnu bezbjednost, bez odlaganja.

Zahtjev druge države za označavanje lica na nacionalnoj listi

Član 11

Zahtjev druge države za označavanje lica na nacionalnoj listi, Ministarstvo dostavlja Vijeću za nacionalnu bezbjednost, bez odlaganja.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana treba da sadrži podatke o fizičkom licu ili pravnom licu koje se predlaže za označavanje na nacionalnoj listi, opis okolnosti sa svim dokazima i raspoloživom dokumentacijom kojima se potvrđuje osnovana sumnja i bilo kakva povezanost sa Crnom Gorom, kao i podatke o sredstvima i/ili imovini koja može biti predmet ograničenja raspolaganja ili sticanja (zamrzavanja).

Ministarstvo obavještava državu koja je podnijela zahtjev iz stava 1 ovog člana da je lice za koje je podnesen zahtjev označeno na nacionalnoj listi, odnosno o razlozima zbog kojih lice nije označeno na nacionalnoj listi, a ako je to potrebno, može zatražiti dostavljanje dodatnih podataka u vezi sa zahtjevom.

Upravni spor u vezi označavanja lica na nacionalnoj listi

Član 12

Označeno lice na nacionalnoj listi može podnijeti tužbu Upravnom sudu Crne Gore (u daljem tekstu: Upravni sud) protiv odluke kojom je označeno na nacionalnoj listi.

Postupak pred Upravnim sudom je hitan.

Rješenje o restriktivnoj mjeri prema licima sa nacionalne liste

Član 13

Akt iz člana 9 stav 1 ovog zakona, kao i svaku izmjenu i dopunu tog akta, Vlada dostavlja organu državne uprave nadležnom za unutrašnje poslove koji, bez odlaganja, donosi rješenje o određivanju restriktivne mjere za svako označeno lice na nacionalnoj listi pojedinačno.

Rješenje iz stava 1 ovog člana dostavlja se organima i subjektima nadležnim za primjenu restriktivne mjere, kao i označenom licu, bez odlaganja.

Organi i subjekti za primjenu restriktivne mjere dužni su da po rješenju postupe, bez odlaganja.

Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana označeno lice može podnijeti tužbu Upravnom sudu,​​ u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.

Postupak pred Upravnim sudom je hitan.

Upućivanje zahtjeva drugoj državi

Član 14

Vlada, preko Ministarstva, upućuje zahtjev drugoj državi da ograniči raspolaganje sredstvima i/ili drugom imovinom označenom licu na nacionalnoj listi, ako postoji saznanje o vezi između tog lica i druge države.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana treba da sadrži podatke neophodne za utvrđivanje identiteta označenog lica, kao i druge podatke o razlozima zbog kojih se to lice nalazi​​ na nacionalnoj listi kao označeno lice.

Predlog za stavljanje na listu Ujedinjenih nacija

Član 15

Vlada, preko Ministarstva, može predložiti da se lice označeno na nacionalnoj listi označi i na listi Ujedinjenih nacija iz člana 7 stav 2 ovog zakona, ako se​​ to lice već ne nalazi na toj listi.

Uz predlog iz stava 1 ovog člana, dostavljaju se informacije koje ukazuju na opravdanost osnovane sumnje da je lice terorista, da finansira terorizam, da je uključeno u aktivnosti terorističke organizacije ili terorističkog akta, podaci o sredstvima i/ili imovini koja može biti predmet ograničenja raspolaganja i sticanja, kao i druge informacije u skladu sa zahtjevima nadležnih komiteta Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.

III. PRIMJENA RESTRIKTIVNIH MJERA

Obaveze u​​ primjeni restriktivnih mjera

Član 16 ​​ 

Restriktivne mjere u okviru svoje nadležnosti, odnosno djelatnosti, primjenjuju državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave i organi lokalne uprave, banke i druge finansijske organizacije, druga​​ pravna i fizička lica koja vrše javna ovlašćenja ili javnu službu.

Sva fizička i pravna lica obavezna su da se uzdržavaju od bilo kakvog poslovnog odnosa, pružanja usluga ili pomoći označenim licima, kao i sa njima, neposredno ili posredno, povezanim licima.

Ako fizičko ili pravno lice dođe do saznanja o sredstvima i/ili drugoj imovini koja su povezana sa označenim licima, dužno je da o tome​​ obavijesti organ uprave nadležan za policijske poslove, bez odlaganja.

Odgovornost za štetu

Član 17

Država Crna Gora, organi, pravna i fizička lica nadležni za primjenu restriktivnih mjera nijesu odgovorni za štetu koja nastane primjenom restriktivnih mjera, osim ako je šteta pričinjena namjerno ili krajnjom nepažnjom.

Ograničenje raspolaganja i sticanja sredstava i/ili druge imovine (zamrzavanje)

Član 18

Ograničenje raspolaganja i sticanja sredstava i/ili druge imovine (zamrzavanje) podrazumijeva zabranu​​ transfera, konverzije, raspolaganja ili prometa svim sredstvima i/ili drugom imovinom koja se nalazi u svojini, državini ili pod kontrolom označenog lica, posredno ili neposredno, na osnovu i za vrijeme primjene restriktivne mjere, kao i na pružanje finansijskih i drugih usluga označenom licu.

Restriktivna mjera iz stava 1 ovog člana odnosi se i na sredstva i/ili drugu imovinu:

- koja se može dovesti u vezu sa konkretnim terorističkim aktom, zavjerom odnosno prijetnjom,

- koja je proistekla iz novčanih ili​​ drugih sredstava koja se nalaze u svojini označenog lica,

- fizičkih ili pravnih lica koja posluju u ime ili po nalogu označenog lica.

Sredstva i/ili druga imovina čije je raspolaganje i sticanje ograničeno primjenom restriktivne mjere ne smiju se učiniti​​ dostupnim označenom licu, osim u slučajevima iz člana 19 ovog zakona.

Oslobađanje dijela sredstava i/ili druge imovine

Član 19

U toku primjene restriktivne mjere označeno lice ima pravo da podnese zahtjev radi odobravanja korišćenja dijela sredstava i/ili​​ druge imovine, koja su neophodna za:

- osnovne troškove života,

- troškove za rođenje djeteta, smrt i druge osnovne troškove označenog lica i članova njegove porodice,

- ljekove i liječenje lica ili člana njegove porodice,

- plaćanje obaveza prema državi (porezi, takse, osiguranje itd.),

- prijavljivanje troškova za redovno održavanje sredstava i/ili druge imovine, čije je raspolaganje i sticanje ograničeno primjenom restriktivne mjere, i

- troškove pravne pomoći.

Ako zahtjev iz stava 1 ovog člana podnese lice sa liste Ujedinjenih nacija, Ministarstvo o tome obavještava nadležni komitet Ujedinjenih nacija, u skladu sa Smjernicama.

Organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove, u roku od pet dana od prijema zahtjeva iz stava 1 ovog člana, donosi rješenje o oslobađanju dijela sredstava i/ili imovine ili o odbijanju zahtjeva.

Visinu i iznos sredstava neophodnih za podmirenje troškova iz stava 1 ovog člana, organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove, utvrđuje rješenjem iz stava 3 ovog člana, na osnovu pribavljenog mišljenja organa državne uprave nadležnog za rad i socijalno staranje.

Rješenje iz stava 3 ovog člana dostavlja se podnosiocu zahtjeva iz stava 1 ovog člana, u roku od tri dana od dana donošenja, kao i organima i subjektima koji upravljaju​​ sredstvima.

Protiv rješenja iz stava 3 ovog člana označeno lice može podnijeti tužbu Upravnom sudu, u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.

Postupak pred Upravnim sudom je hitan.

Zaštita savjesnih trećih lica

Član 20

Sredstva i/ili druga imovina čije je raspolaganje ograničeno, u skladu sa ovim zakonom, može biti predmet izvršenja po pravosnažnoj sudskoj odluci u cilju zaštite savjesnih trećih lica.

IV. UKIDANjE RESTRIKTIVNIH MJERA

Ukidanje restriktivnih mjera utvrđenih rezolucijama Ujedinjenih nacija

Član 21

Odluke Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o ukidanju restriktivnih mjera iz člana 7 ovog zakona, Ministarstvo objavljuje na svojoj internet stranici i, istovremeno, obavještava organe i subjekte nadležne za primjenu restriktivnih mjera, bez odlaganja.

Organi i subjekti iz stava 1 ovog člana dužni su da preduzmu mjere i aktivnosti iz okvira svoje nadležnosti radi obustave primjene restriktivnih mjera.

Ukidanje restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Vlade

Član 22

O prestanku važenja odnosno ukidanja restriktivnih mjera uvedenih u skladu sa članom 8 stav 1 ovog zakona, Ministarstvo obavještava organe i subjekte nadležne za primjenu restriktivnih mjera koji su dužni da preduzmu mjere i aktivnosti iz člana 21 stav 2​​ ovog zakona, bez odlaganja.

Ukidanje restriktivnih mjera prema licima na nacionalnoj listi

Član 23

Kad organi iz člana 9 stav 2 alineja 2 ovog zakona utvrde da su prestali razlozi za označavanje određenog lica na nacionalnoj listi, predložiće Vijeću za nacionalnu bezbjednost brisanje tog lica sa nacionalne liste.

Vlada, na predlog Vijeća za nacionalnu bezbjednost, donosi akt o brisanju označenog lica sa nacionalne liste, koji se dostavlja organu državne uprave nadležnom za unutrašnje poslove, radi donošenja​​ rješenja o obustavi primjene restriktivne mjere prema tom licu.

Rješenje iz stava 2 ovog člana donosi se bez odlaganja.

Obavještavanje o uvođenju, primjeni i ukidanju restriktivnih mjera

Član 24

Ministarstvo diplomatskim putem obavještava Ujedinjene nacije o uvođenju, primjeni i ukidanju restriktivnih mjera iz člana 9 ovog zakona, bez odlaganja.

Na zahtjev druge međunarodne organizacije i/ili druge zainteresovane države, o uvođenju, primjeni i ukidanju restriktivnih mjera, Ministarstvo obavještava tu organizaciju odnosno državu.

Ministarstvo diplomatskim putem može zatražiti brisanje označenih lica sa liste Ujedinjenih nacija, na način propisan Smjernicama.

V. ZBIRKA PODATAKA O RESTRIKTIVNIM MJERAMA

Vođenje evidencija

Član 25 ​​ 

O restriktivnim mjerama koje​​ se primjenjuju prema fizičkim i pravnim licima u skladu sa ovim zakonom, vode se evidencije.

Evidenciju o restriktivnim mjerama iz člana 4 stav 1 tač. 1 do 4 ovog zakona vodi Ministarstvo.

Evidenciju o restriktivnim mjerama iz člana 4 stav 1 tačka 5 ovog​​ zakona vodi organ uprave nadležan za policijske poslove.

Evidencije iz st. 2 i 3 ovog člana vode se u elektronskoj formi.

Sadržina evidencije

Član 26

Evidencije iz člana 25 st. 2 i 3 ovog zakona sadrže podatke o:

1) restriktivnim mjerama - datum uvođenja, odnosno početka primjene, datum ukidanja, odnosno prestanka primjene restriktivne mjere, podatke o organu ili drugom subjektu koji primjenjuje restriktivnu mjeru i druge podatke u vezi sa primjenom restriktivne mjere;

2) fizičkom licu prema kome se primjenjuju restriktivne mjere - ime i prezime, datum i mjesto rođenja, prebivalište ili boravište, državljanstvo, vrsta i broj javne isprave sa fotografijom​​ ili jedinstvenim matičnim brojem, kao i podatke o sredstvima i/ili drugoj imovini koje to lice ima na teritoriji Crne Gore;

3) pravnim licima prema kojima se primjenjuju restriktivne mjere - naziv i sjedište pravnog lica, ime i prezime, odnosno naziv i sjedište lica ovlašćenog za zastupanje, matični broj i poreski identifikacioni broj, kao i podatke o sredstvima i/ili drugoj imovini koje ta lica imaju na teritoriji Crne Gore.

Sastavni dio evidencija su i odluke o uvođenju restriktivne mjere, kao i akti međunarodnih organizacija ili drugih subjekata na osnovu kojih su restriktivne mjere uvedene.

Dostavljanje podataka

Član 27

Podatke iz evidencija iz člana 25 st. 2 i 3 ovog zakona Ministarstvo dostavlja međunarodnim organizacijama i zainteresovanim državama,​​ u skladu sa obavezama koje Crna Gora ima po međunarodnim konvencijama.

Dostavljanje podataka iz stava 1 ovog člana vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti i o tajnosti podataka.

Čuvanje podataka

Član 28

Podaci iz evidencija iz člana 25 st. 2 i 3 ovog zakona čuvaju se pet godina od prestanka primjene restriktivne mjere.

Nakon isteka roka iz stava 1 ovog člana, podaci se brišu, odnosno uništavaju u skladu sa propisima kojima se uređuju zaštita podataka o ličnosti, tajnost podataka i arhivska djelatnost.

Zaštita podataka

Član 29

Na prikupljanje, obradu, davanje na korišćenje i uništavanje podataka iz evidencija iz člana 25 st. 2 i 3 ovog zakona primjenjuju se propisi kojima se uređuju zaštita podataka o ličnosti i tajnost podataka.

Fizička lica imaju pravo na uvid, ispravku i brisanje podataka iz evidencija iz člana 25 st. 2 i 3 ovog zakona koji se na njih odnose, u skladu sa propisima kojima se uređuju zaštita podataka o ličnosti i tajnost podataka.

Zaštita podataka o pravnim​​ licima

Član 30

Pravno lice ima pravo na uvid, ispravku i brisanje podataka iz evidencija iz člana 25 st. 2 i 3 ovog zakona, koji su netačni ili se vode suprotno ovom zakonu.

VI. NADZOR

Nadzor nad sprovođenjem zakona

Član 31

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrše, u okviru svojih nadležnosti, organi državne uprave i nadzorni organi određeni zakonom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

VII. KAZNENE ODREDBE

Član 32 ​​ 

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 eura do 40.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) ne postupi, bez odlaganja, po rješenju o određivanju restriktivne mjere za svako označeno lice na nacionalnoj listi (član 13 stav 3);

2) u okviru svojih nadležnosti ne primjenjuje restriktivne mjere (član 16 stav 1);

3) ostvaruje poslovni odnos, pruža usluge ili pomoć označenim licima, kao i sa njima, neposredno ili posredno, povezanim licima (član 16 stav 2);

4) ne obavijesti organ uprave nadležan za policijske poslove, bez odlaganja, o saznanjima o sredstvima i/ili drugoj imovini koja je povezana sa označenim licima (član 16 stav 3);

5) sredstva i/ili drugu imovinu, čije je raspolaganje i sticanje ograničeno primjenom restriktivne mjere​​ učini dostupnim označenom licu, osim u slučajevima oslobađanja dijela sredstava i/ili druge imovine u skladu s ovim zakonom (član 18 stav 3);

6) u okviru svojih nadležnosti ne preduzme mjere i aktivnosti radi obustave primjene restriktivne mjere (član 21​​ stav 2).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 4.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana, kazniće se fizičko lice, novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 4.000 eura.

Član​​ 33

Novčanom kaznom u iznosu od 500 do 4.000 eura kazniće se odgovorno lice u državnom organu i organu državne uprave ako:

1) ne dostavi predlog, bez odlaganja, Vijeću za nacionalnu​​ bezbjednost, a utvrdi da su ispunjeni kriterijumi iz člana 10 stav 1 ovog zakona (član 10 stav 2);

2) ne postupi, bez odlaganja, po rješenju o određivanju restriktivne mjere za svako označeno lice na nacionalnoj listi (član 13 stav 3);

3) u okviru svojih nadležnosti ne primjenjuje restriktivne mjere (član 16 stav 1);

4) sredstva​​ i/ili drugu imovinu, čije je raspolaganje i sticanje ograničeno primjenom restriktivne mjere učini dostupnim označenom licu, osim u slučajevima oslobađanja dijela sredstava i/ili druge imovine u skladu s ovim zakonom (član 18 stav 3);

5) u okviru svojih nadležnosti ne preduzme mjere i aktivnosti radi obustave primjene restriktivne mjere (član 21 stav 2).

Za prekršaj iz stava 1 tačka 3 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u organu lokalne samouprave i organu lokalne uprave novčanom kaznom u iznosu od 500 do 4.000 eura.

VIII. PRELAZNA I ZAVRŠNE ODREDBE

Primjena ranije uvedenih restriktivnih mjera

Član 34

Restriktivne mjere uvedene na osnovu Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama ("Službeni list CG", br. 3/15 i 42/17) primjenjuju se do prestanka njihovog​​ važenja, odnosno ukidanja u skladu sa ovim zakonom.

Prestanak važenja ranijeg zakona

Član 35

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o međunarodnim restriktivnim mjerama ("Službeni list CG", br. 3/15 i 42/17).

Stupanje na snagu

Član 36

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".