Zakon o nacionalnom brendu

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br.​​ 37/2017​​ i​​ 146/2021.

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim zakonom uređuju se nacionalni brend, uslovi i postupak razvoja nacionalnog brenda, vizuelni identitet nacionalnog brenda, kao i druga pitanja od značaja za nacionalni brend.

Nacionalni brend

Član 2

(1) Nacionalni brend, u smislu ovog zakona, predstavlja skup materijalnih i nematerijalnih vrijednosti, prirodnih i ekonomskih potencijala, proizvoda i usluga crnogorskog porijekla, poslovnih i životnih prilika u Crnoj Gori, kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, ljudskih potencijala, odnosno potencijala, resursa i aktivnosti koje stvaraju prepoznatljivost, konkurentsku prednost i doprinose dobrom ugledu i održivom imidžu Crne Gore.

(2) Vizuelnim identitetom nacionalnog brenda predstavlja se Crna Gora i izražava pripadnost Crnoj Gori.

(3) Vizuelni identitet nacionalnog brenda može se koristiti na način i pod uslovima utvrđenim ovim zakonom.

(4) Vizuelni identitet nacionalnog brenda je u svojini Crne Gore.

Javni interes

Član 3

Razvoj, unaprjeđenje, promovisanje i čuvanje nacionalnog brenda su od javnog interesa.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 4

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

II. USTANOVLjAVANjE I RAZVOJ NACIONALNOG BRENDA

Ustanovljavanje nacionalnog brenda

Član 5 ​​ 

Nacionalni brend se ustanovljava i razvija u cilju:

1) povećanja konkurentnosti i prepoznatljivosti domaćih proizvoda i usluga, kao i povećanja izvoza;

2) promocije nacionalnih vrijednosti, istorije, tradicije i kulture, kao i drugih posebnosti Crne Gore;

3) podizanja svijesti javnosti o značaju razvoja i promovisanja nacionalnog brenda;

4) promovisanja domaće proizvodnje, kao i unaprjeđenja i povećanja njenog obima;

5) podsticanja povećanja broja domaćih proizvoda zaštićenih geografskom oznakom porijekla;

6) poboljšanja i izgradnje pozitivnog i održivog imidža Crne Gore;

7) podsticanja promovisanja turističkih usluga na domaćem i inostranom tržištu;

8) podsticanja investicija u Crnu Goru;

9) promovisanja reprezentativnog sporta, individualnih i kolektivnih sportova, sportskih klubova, kao i promovisanja nacionalnih sportskih saveza i institucija sporta;

10) promovisanja istaknutih stvaralaca i

11) unapređenja prepoznatljivosti Crne Gore na inostranom tržištu.

Razvoj nacionalnog brenda

Član 6

(1) Radi ostvarivanja ciljeva iz člana 5 ovog zakona, organ državne uprave nadležan za razvoj nacionalnog brenda (u daljem tekstu: Ministarstvo), sprovodi istraživanja od značaja za unaprjeđenje imidža i prepoznatljivosti Crne Gore i razvoj nacionalnog brenda.

(2) U cilju razvoja nacionalnog brenda Ministarstvo priprema i sprovodi strategiju razvoja nacionalnog brenda i akcioni plan za realizaciju strategije (u daljem tekstu: Akcioni plan).

(3) Ministarstvo daje mišljenje o usklađenosti razvojnih dokumenata od značaja za razvoj elemenata nacionalnog brenda sa strategijom razvoja nacionalnog brenda koje pripremaju organi državne uprave, nadležni organi opštine, Glavnog grada, opštine u okviru Glavnog grada i Prijestonice (u daljem tekstu: opština), organizacije koje pripremaju te dokumente, kao i drugi subjekti.

Saradnja sa nadležnim organima, privatnim sektorom i drugim organizacijama

Član 7

(1) Ministarstvo može da inicira i promoviše uspostavljanje partnerstava ili drugih oblika saradnje​​ sa javnim i privatnim sektorom, domaćim i međunarodnim organizacijama i nadležnim organima drugih država, u cilju razvoja, jačanja i prepoznatljivosti nacionalnog brenda.

(2) Ministarstvo sarađuje sa nadležnim organima državne uprave i nadležnim organima opštine prilikom organizovanja događaja, sajmova i manifestacija od značaja za razvoj nacionalnog brenda.

(3) Ministarstvo je dužno da organizuje javne tribine, promotivne i informativne događaje i druge aktivnosti radi upoznavanja javnosti sa razvojem nacionalnog brenda.

Vrijednosti nacionalnog brenda

Član 8

Vrijednosti na kojima se zasniva nacionalni brend su:

1) održivost, kojom se obezbjeđuje zadovoljavanje potreba sadašnjih generacija bez ugrožavanja zadovoljavanja potreba budućih generacija;

2) izvrsnost, koja se zasniva na visokom stepenu kvaliteta ili dodatnoj vrijednosti proizvoda, usluge, organizacije, sporta, istaknutih stvaralaca i sl.;

3) crnogorsko porijeklo proizvoda, usluga ili organizacija;

4) inovativnost, koja podrazumijeva unaprjeđenje poslovanja, proizvoda, usluga, kao i ekonomskih i ljudskih potencijala u skladu sa zahtjevima tržišta, i

5) društveni napredak kao doprinos poboljšanju životnog standarda građana i opštem blagostanju.

Strategija razvoja nacionalnog brenda

Član 9 ​​ 

(1) Strategija razvoja nacionalnog brenda naročito sadrži:

1) analizu postojećeg stanja u oblasti razvoja nacionalnog brenda;

2) planirane ciljeve i mjere za promovisanje i unaprjeđenje prepoznatljivosti Crne Gore u inostranstvu i razvoj nacionalnog brenda;

3) dinamiku, način i obim realizacije ciljeva nacionalnog brenda;

4) prioritetne aktivnosti za razvoj nacionalnog brenda;

5) okvirna finansijska sredstva i izvore finansiranja;

6) druge elemente od značaja za razvoj nacionalnog brenda.

(2) Strategiju razvoja nacionalnog brenda donosi Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) na period od pet godina.

(3) Radi realizacije strategije razvoja nacionalnog brenda Vlada donosi Akcioni plan na period od godinu dana.

III. ELEMENTI VIZUELNOG IDENTITETA NACIONALNOG BRENDA

Vizuelni identitet nacionalnog brenda

Član 10 ​​ 

1) Naconalni brend se izražava vizuelnim identitetom koji sadrži naziv, logotip i slogan.​​ 

(2) Vizuelni identitet nacionalnog brenda utvrđuje Ministarstvo.

Logotip nacionalnog brenda

Član 11 ​​ 

- brisan -

Prijava za registraciju

Član 12 ​​ 

(1) Prijavu za registraciju vizuelnog identiteta nacionalnog brenda u Crnoj Gori podnosi Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore (u​​ daljem tekstu: Zaštitnik).

(2) Prijavu za registraciju vizuelnog identiteta nacionalnog brenda van Crne Gore, uz saglasnost Vlade podnosi Zaštitnik.

Registracija i pravna zaštita vizuelnog identiteta nacionalnog brenda ​​ 

Član 13 ​​ 

Registracija i pravna​​ zaštita vizuelnog identiteta nacionalnog brenda vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje žig, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Korišćenje vizuelnog identiteta nacionalnog brenda ​​ 

Član 14 ​​ 

(1) Pravna i fizička lica, državni organi, organi državne uprave, nadležni organi opštine, organi lokalne uprave, sudovi, državno tužilaštvo, privredna društva u većinskom vlasništvu države koja obavljaju poslove od javnog interesa, diplomatska i konzularna predstavništva Crne Gore u inostranstvu (u daljem​​ tekstu: diplomatsko-konzularna predstavništva) i institucije i službe čiji je osnivač Crna Gora, odnosno opština i druge organizacije i udruženja ne smiju koristiti vizuelni identitet nacionalnog brenda na način da javno izlože poruzi vizuelni identitet nacionalnog brenda, kojim se narušava ugled i vrijednosti nacionalnog brenda.

(2) Pravna i fizička lica, državni organi, organi državne uprave, nadležni organi opštine, organi lokalne uprave, sudovi, državno tužilaštvo, privredna društva u većinskom vlasništvu države koja obavljaju poslove od javnog interesa, diplomatsko-konzularna predstavništva i institucije i službe čiji je osnivač Crna Gora, odnosno opština i druge organizacije i udruženja ne smiju vršiti izmjene vizuelnog identiteta nacionalnog brenda.

(3) Pravna i fizička lica, državni organi, organi državne uprave, nadležni organi opštine, organi lokalne uprave, sudovi, državno tužilaštvo, privredna društva u većinskom vlasništvu države koja obavljaju poslove od javnog interesa, diplomatsko-konzularna​​ predstavništva i institucije i službe čiji je osnivač Crna Gora, odnosno opština i druge organizacije i udruženja ne smiju koristiti vizuelni identitet nacionalnog brenda ako je zbog izgleda nepodoban za korišćenje.

(4) Vizuelni identitet nacionalnog brenda iz stava 3 ovog člana, povlači se iz upotrebe.

Korišćenje vizuelnog identiteta nacionalnog brenda sa drugim vizuelnim identitetima ​​ 

Član 15 ​​ 

(1) Uz vizuelni identitet nacionalnog brenda, mogu se koristiti drugi vizuelni identiteti, odnosno znakovi državnih organa, organa opštine i drugih institucija uz prethodno odobrenje Ministarstva.

(2) Ako se vizuelni identitet nacionalnog brenda ističe sa​​ jednim ili više vizuelnih identiteta drugih država subjekata, i/ili međunarodnih organizacija u Crnoj Gori, vizuelni identitet nacionalnog brenda zauzima počasno mjesto, osim kad se ističe uz državne simbole.

(3) Počasnim mjestom vizuelnog identiteta iz stava 2 ovog člana smatra se mjesto u centru kruga, tjemenu polukruga vizuelnog identiteta, prvo mjesto u vrsti, koloni ili grupi vizuelnog identiteta i mjesto na desnoj strani, gledano sprijeda, od vizuelnog identiteta druge države, subjekta ili međunarodne​​ organizacije.

Ograničenja korišćenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda ​​ 

Član 16 ​​ 

(1) Pravna i fizička lica, državni organi, organi državne uprave, nadležni organi opštine, organi lokalne uprave, sudovi, državno tužilaštvo, privredna društva u većinskom vlasništvu države koja obavljaju poslove od javnog interesa, diplomatsko-konzularna predstavništva i institucije i službe čiji je osnivač Crna Gora, odnosno opština i druge organizacije i udruženja ne smiju da koriste vizuelni identitet nacionalnog brenda:

1) u političke i/ili vjerske svrhe;

2) suprotno zajamčenim pravima i slobodama;

3) suprotno prinudnim propisima i moralu društva, i

4) u aktivnostima, poslovima, djelatnostima i promocijama koje mogu izazvati negativan uticaj na imidž Crne Gore,​​ prouzrokovati štetne posljedice po zdravlje i život ljudi i životinja, životnu sredinu i narušiti javni red i mir i nacionalnu bezbjednost.

Komercijalno korišćenje vizuelnog identiteta nacionalnog brenda ​​ 

Član 17 ​​ 

Uslovi i način primjene vizuelnog identiteta nacionalnog brenda na predmetima za komercijalne svrhe, utvrđuju se ugovorom o komercijalnom korišćenju vizuelnog identiteta nacionalnog brenda, koji zainteresovano lice zaključuje sa Ministarstvom.

Slogan nacionalnog brenda

Član 18 ​​ 

- brisan -

IV. STICANjE PRAVA KORIŠĆENjA​​ VIZUELNOG IDENTITETA​​ NACIONALNOG BRENDA ​​ 

Nosioci prava korišćenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda ​​ 

Član 19 ​​ 

(1) Nosioci prava korišćenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda mogu biti: pravna i fizička lica, državni organi, organi državne uprave, nadležni organi opštine, organi lokalne uprave, sudovi, državno tužilaštvo, privredna društva u većinskom vlasništvu države koja obavljaju poslove od javnog interesa, diplomatsko-konzularna predstavništva i institucije​​ i službe čiji je osnivač Crna Gora, odnosno opština, preduzetnici i druge organizacije i udruženja (u daljem tekstu: korisnici vizuelnog identiteta nacionalnog brenda).

(2) Pravna i fizička lica, preduzetnici, druge organizacije i udruženja iz stava 1 ovog člana stiču pravo korišćenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda na način utvrđen čl. 20 do 23 ovog zakona.

(3) Uslovi, način sticanja i korišćenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda za državne organe, organe državne uprave, nadležne organe opštine, organe lokalne uprave, sudove, državno tužilaštvo, diplomatsko-konzularna predstavništva i privredna društva u većinskom vlasništvu države koja obavljaju poslove od javnog interesa, institucije i službe čiji je osnivač Crna Gora, odnosno opština utvrđuju se propisom Vlade.

Uslovi za sticanje prava korišćenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda za pravna i fizička lica, preduzetnike, druge organizacije i udruženja ​​ 

Član 20 ​​ 

Pravo korišćenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda može steći:

-​​ pravno lice sa sjedištem u Crnoj Gori, ako odgovorno lice u pravnom licu nije pravnosnažno osuđeno za krivično djelo zbog zloupotrebe službene dužnosti, korupcije, prevare ili drugog krivičnog djela koje ga čini nepodobnim za korišćenje vizuelnog identiteta nacionalnog brenda, odnosno protiv kojeg se ne vodi krivični postupak,

- fizičko lice koje je crnogorski državljanin, koje nije pravnosnažno osuđeno za krivično djelo zbog zloupotrebe službene dužnosti, korupcije, prevare ili drugog krivičnog djela koje​​ ga čini nepodobnim za korišćenje vizuelnog identiteta nacionalnog brenda, odnosno protiv koga se ne vodi krivični postupak, i

- preduzetnik, organizacija i/ili udruženje koji su registrovani za obavljanje djelatnosti u Crnoj Gori.

Zahtjev i dokumentacija koja se podnosi uz zahtjev za korišćenje vizuelnog identiteta nacionalnog brenda ​​ 

Član 21 ​​ 

(1) Pravno ili fizičko lice, preduzetnik, organizacija i/ili udruženje radi sticanja prava korišćenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda, podnosi zahtjev Ministarstvu.

(2) Zahtjev iz stava 1 ovog člana naročito sadrži:

1) za pravno lice, organizaciju i/ili udruženje: naziv, sjedište, godinu i mjesto osnivanja pravnog lica, odnosno registrovanja organizacije i/ili udruženja, poreski identifikacioni broj, ime i prezime, broj telefona, faks i elektronsku adresu lica ovlašćenog za zastupanje pravnog lica odnosno organizacije i/ili udruženja, odnosno za fizičko lice i/ili preduzetnika: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, broj lične karte,​​ odnosno druge javne isprave iz koje se može utvrditi identitet, prebivalište i adresa, kontakt telefon i elektronska adresa, i

2) svrhu za koju se traži pravo korišćenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda, kao i spisak predmeta, proizvoda, objekata,​​ materijala i usluga, na kojima će se isticati vizuelni identitet nacionalnog brenda, kao i aktivnostima u čijem vršenju će se koristiti vizuelni identitet nacionalnog brenda.

(3) Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, prilaže se sljedeća dokumentacija:

1) dokaz​​ o upisu u Centralni registar privrednih subjekata za pravno lice, odnosno preduzetnika, ako je upisan u Centralni registar privrednih subjekata;

2) ovjerena kopija lične karte ili druge javne isprave iz koje se može utvrditi identitet, ako zahtjev podnosi​​ fizičko lice;

3) dokaz o upisu u odgovarajući registar u skladu sa zakonom;

4) odgovarajuća potvrda o kvalitetu proizvoda ili usluge za koju namjerava da koristi vizuelni identitet nacionalnog brenda, ako je obaveza pribavljanja potvrde propisana;

5) potvrdu strukovnog, odnosno drugog profesionalnog udruženja čiji je član;

6) potvrda o dobijenim nagradama, sertifikatima, akreditacijama i priznanjima koje posjeduje, odnosno druga dokumenta kojima se dokazuju stručne i profesionalne reference za vršenje djelatnosti;

7) pisana izjava da je pravno odnosno fizičko lice, preduzetnik, organizacija i/ili udruženje nosilac prava intelektualne svojine, odnosno odgovarajućeg autorskog prava za proizvode i usluge na kojima namjerava da koristi vizuelni identitet nacionalnog brenda;

8) ovjerena kopija odgovarajuće licence ili ovlašćenja za korišćenje licence, ako podnosilac zahtjeva koristi prava trećih lica;

9) finansijske izvještaje za tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev;

10) fotografije, skice​​ i promotivni materijal proizvoda, objekata, predmeta odnosno drugih stvari na kojima planira da koristi vizuelni identitet nacionalnog brenda;

11) vizuelni identitet pravnog lica odnosno preduzetnika, druge organizacije ili udruženja;

12) dokaz o upisu u registar koji se vodi u skladu sa propisima o geografskoj oznaci porijekla i bezbjednosti hrane, za proizvode i usluge, objekte i druge prostore za koje je propisana obaveza upisa u registar;

13) plan ključnih aktivnosti za iduću kalendarsku godinu;

14) izvještaj o:

- realizovanim aktivnostima u vezi ekološke, društvene, kulturne i ekonomske održivosti;

- pozitivno riješenim prigovorima potrošača za prethodnu godinu;

- stručnom usavršavanju zaposlenih za prethodnih pet godina;

- preduzetim inovativnim modelima djelovanja;

- društveno odgovornom djelovanju u toku prethodne godine;

15) potvrda o učešću na domaćim i međunarodnim događajima.

(4) Dokaze o ispunjavanju uslova iz člana 20 ovog zakona, kao i dokaze iz stava 3 tač. 1, 3 i 12 ovog člana, Ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti.

(5) Podnosilac zahtjeva dužan je da na zahtjev Ministarstva dostavi i drugu dokumentaciju.

(6) Bliži sadržaj zahtjeva iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Odlučivanje po zahtjevu

Član 22 ​​ 

(1) O zahtjevu iz člana 21 stav 1 ovog zakona odlučuje Ministarstvo i izdaje odobrenje o korišćenju vizuelnog identiteta nacionalnog brenda (u daljem tekstu: odobrenje).

(2) U postupku odlučivanja po zahtjevu iz člana 21 stav 1 ovog zakona, Ministarstvo cijeni ispunjenost uslova iz člana 21 ovog zakona, usklađenost profesionalnih kompetencija pravnog, odnosno fizičkog lica, preduzetnika, udruženja ili organizacije sa vrijednostima nacionalnog brenda utvrđenim ovim zakonom, svrhu korišćenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda, kao i uticaj na promociju Crne Gore.

(3) Izuzetno od stava 1 ovog člana Ministarstvo može, uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade, pravnom i/ili fizičkom licu, preduzetniku, organizaciji i/ili udruženju koji su doprinosili i/ili​​ doprinose poboljšanju vidljivosti i prepoznatljivosti Crne Gore u inostranstvu, odnosno koji ističu vrijednosti nacionalnog brenda utvrđene ovim zakonom, izdati odobrenje.

(4) Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana, može se pokrenuti upravni spor.

Pravo korišćenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda ​​ 

Član 23 ​​ 

(1) Pravo korišćenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda, u skladu sa odobrenjem, stiče se zaključivanjem ugovora o korišćenju vizuelnog identiteta nacionalnog brenda, koji zaključuju starješina Ministarstva i pravno odnosno fizičko lice, odnosno preduzetnik, organizacija ili udruženje koje je korisnik vizuelnog identiteta nacionalnog brenda.

(2) Pravo korišćenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda daje se na period do pet godina.

(3) Nakon zaključivanja ugovora o korišćenju vizuelnog identiteta nacionalnog brenda, Ministarstvo dostavlja pravnom odnosno fizičkom licu, odnosno preduzetniku, organizaciji i/ili udruženju knjigu grafičkih standarda koja je sastavni dio dokumentacije izabranog​​ vizuelnog identiteta nacionalnog brenda.

Korišćenje vizuelnog identiteta nacionalnog brenda u promotivne svrhe ​​ 

Član 24 ​​ 

Državni organi, organi državne uprave, nadležni organi opštine, organi lokalne uprave, sudovi, državno tužilaštvo, privredna društva u većinskom vlasništvu države koja obavljaju poslove od javnog interesa, diplomatsko-konzularna predstavništva i institucije i službe čiji je osnivač Crna Gora, odnosno opština i druge organizacije i udruženja, mogu u skladu sa ovim zakonom upotrebljavati vizuelni identitet nacionalnog brenda na propagandnom materijalu, predmetima, suvenirima, reklamnim fotografijama, crtežima, agendama, zastavicama, prospektima, značkama, kesama, privjescima, elektronskoj korespondenciji, internet stranici, portalima i​​ sl.

V. OBAVEZE KORISNIKA​​ VIZUELNOG IDENTITETA​​ NACIONALNOG BRENDA ​​ 

Odobrenje vizuelnog izgleda praktične primjene vizuelnog identiteta nacionalnog brenda ​​ 

Član 25 ​​ 

(1) Vizuelni izgled praktične primjene vizuelnog identiteta nacionalnog brenda na materijalima, pokretnim i nepokretnim stvarima, proizvodima, objektima i u aktivnostima u kojima se koristi vizuelni identitet mora biti u skladu sa uputstvima propisanim knjigom grafičkih standarda.

(2) Korisnici vizuelnog identiteta nacionalnog brenda ne smiju neovlašćeno da koriste i distribuiraju knjigu grafičkih standarda.

(3) Vizuelni identitet nacionalnog brenda može se koristiti na materijalima, pokretnim i nepokretnim stvarima, proizvodima, objektima i u aktivnostima čiji vizuelni izgled praktične primjene odobri Ministarstvo.

(4) Korisnik vizuelnog identiteta nacionalnog brenda podnosi zahtjev za odobravanje vizuelnog izgleda praktične primjene vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Ministarstvu.

(5) O zahtjevu iz stava 4 ovog člana odlučuje Ministarstvo, u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva.

(6) Ministarstvo može korisniku vizuelnog identiteta nacionalnog brenda da naloži da se izmijeni vizuelni izgled praktične primjene vizuelnog identiteta nacionalnog brenda,​​ u skladu sa vrijednostima nacionalnog brenda utvrđenim ovim zakonom i knjigom grafičkih standarda.

(7) Protiv rješenja iz stava 5 ovog člana, može se pokrenuti upravni spor.

Rok za dostavljanje vizuelnog izgleda praktične primjene vizuelnog identiteta nacionalnog brenda ​​ 

Član 26 ​​ 

(1)​​ Korisnik vizuelnog identiteta nacionalnog brenda dužan je da dostavi vizuelni izgled praktične primjene vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Ministarstvu u roku od šest mjeseci od dana prijema odobrenja iz člana 25 stav 4 ovog zakona.

(2) Vizuelni izgled iz stava 1 ovog člana, objavljuje se na internet stranici Ministarstva.

Izvještaj o korišćenju vizuelnog identiteta nacionalnog brenda ​​ 

Član 27 ​​ 

(1) Korisnik vizuelnog identiteta nacionalnog brenda, dužan je da Ministarstvu podnosi​​ izvještaj o načinu korišćenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda u periodu važenja prava korišćenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda, do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.

(2) Izvještaj iz stava 1 ovog člana, naročito sadrži:

1) podatke o propisanim provjerama kvaliteta proizvoda;

2) podatke o mjesečno prodatim proizvodima, pruženim uslugama, stvarima i opremi, odnosno objektima na kojima je korišćen vizuelni identitet nacionalnog brenda, održanim sportskim, kulturnim i drugim događajima i manifestacijama u čijem organizovanju je korišćen vizuelni identitet nacionalnog brenda;

3) podatke o mjesečno izvezenim proizvodima sa vizuelnim identitetom nacionalnog brenda uz naznaku tržišta na koje su izvezeni;

4) mjesečne podatke o količini pripremljenog i distribuiranog promotivnog materijala sa vizuelnim identitetom nacionalnog brenda, i

5) pregled ukupnog korišćenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda u izvještajnom periodu (vrsti i količini proizvoda, objekata, materijala i stvari na kojima se​​ vizuelni identitet nacionalnog brenda koristi, broju prodatih proizvoda, stvari i materijala sa vizuelnim identitetom nacionalnog brenda, sajmovima i izložbama na kojima su proizvodi sa vizuelnim identitetom nacionalnog brenda predstavljeni, tržištima na​​ koja su proizvodi sa vizuelnim identitetom nacionalnog brenda izvezeni, vrsti i količini distribuiranog promotivnog materijala sa vizuelnim identitetom nacionalnog brenda, broju pripremljenih i na druge jezike prevedenih brošura sa vizuelnim identitetom nacionalnog brenda).

(3) Korisnik vizuelnog identiteta nacionalnog brenda dužan je da na zahtjev Ministarstva dostavi i druge podatke od značaja za praćenje korišćenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda.

(4) U slučaju nedostavljanja izvještaja iz stava​​ 1 ovog člana korisniku vizuelnog identiteta nacionalnog brenda prestaje pravo korišćenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda.

 

VI. PRESTANAK PRAVA KORIŠĆENjA VIZUELNOG INDENTITETA NACIONALNOG BRENDA ​​ 

Prestanak prava korišćenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda ​​ 

Član 28 ​​ 

(1) Pravo korišćenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda za pravna odnosno fizička lica, odnosno preduzetnike, organizacije ili udruženja prestaje:

1) danom isteka roka utvrđenog ugovorom o korišćenju vizuelnog identiteta nacionalnog brenda, i

2) prije isteka roka utvrđenog ugovorom o korišćenju vizuelnog identiteta nacionalnog brenda u slučajevima:

a) davanja lažnih, netačnih ili nepotpunih informacija u zahtjevu za korišćenje vizuelnog identiteta nacionalnog brenda ili​​ dostavljanja dokaza koji mogu dovesti do zablude;

b) korišćenja ili primjene vizuelnog identiteta nacionalnog brenda suprotno ugovoru o korišćenju vizuelnog identiteta nacionalnog brenda i knjizi grafičkih standarda;

c) prestanka uslova na osnovu kojih je​​ izdato odobrenje, i

d) nedostavljanja izvještaja o korišćenju vizuelnog identiteta nacionalnog brenda i podataka iz člana 27 ovog zakona.

Oduzimanje prava korišćenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda ​​ 

Član 29 ​​ 

(1) Ako utvrdi da su se stekli uslovi za oduzimanje prava korišćenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda, Ministarstvo će oduzeti pravo korišćenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda i raskinuti ugovor o korišćenju vizuelnog identiteta nacionalnog brenda sa pravnim odnosno fizičkim​​ licem, preduzetnikom, organizacijom ili udruženjem u roku od tri dana od dana kad utvrdi da su se stekli uslovi za oduzimanje prava korišćenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda.

(2) U slučaju sumnje da je nastupio razlog za prestanak prava korišćenja​​ vizuelnog identiteta iz člana 28 stav 1 tačka 2 podtačka c ovog zakona, Ministarstvo će pravnom odnosno fizičkom licu, preduzetniku, organizaciji ili udruženju naložiti da u roku od osam dana, od dana dostavljanja naloga podnese dokaze da ispunjava uslove​​ za korišćenje vizuelnog identiteta nacionalnog brenda utvrđene ovim zakonom.

(3) Ako pravno odnosno fizičko lice, preduzetnik, organizacija ili udruženje u roku iz stava 2 ovog člana ne dostavi tražene dokaze, Ministarstvo će privremeno oduzeti pravo korišćenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda.

(4) Ministarstvo će naložiti pravnom odnosno fizičkom licu, preduzetniku, organizaciji ili udruženju da u periodu od 30 dana od dana​​ dostavljanja odluke o privremenom oduzimanju prava korišćenja vizuelnog identiteta, prestane da koristi vizuelni identitet nacionalnog brenda u svojim aktivnostima i povuče sa tržišta proizvode, materijal, pokretne i nepokretne stvari, opremu i predmete na​​ kojima koristi vizuelni identitet nacionalnog brenda i iz prostorija u kojima pruža usluge ukloni vizuelni identitet nacionalnog brenda i prestane sa drugim označavanjem tim vizuelnim identitetom.

(5) Privremeno oduzimanje prava korišćenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda traje do utvrđivanja da su prestali razlozi za privremeno oduzimanje prava korišćenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda, odnosno da su se stekli uslovi za oduzimanje prava korišćenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda.

(6) Protiv rješenja iz st. 1 i 3 ovog člana pravno odnosno fizičko lice, preduzetnik, organizacija ili udruženje može pokrenuti upravni spor.

Obaveze korisnika vizuelnog identiteta nacionalnog brenda u slučaju oduzimanja prava korišćenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda ​​ 

Član 30 ​​ 

(1) U slučaju oduzimanja prava korišćenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda iz člana 29 ovog zakona, pravno odnosno fizičko lice, preduzetnik, organizacija ili udruženje dužno je da:

1) prestane da koristi vizuelni​​ identitet nacionalnog brenda u svojim aktivnostima za koje ima pravo korišćenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda;

2) povuče sa tržišta proizvode, materijal, pokretne i nepokretne stvari, opremu i predmete na kojima koristi vizuelni identitet nacionalnog brenda i iz prostorija u kojima pruža usluge ukloni vizuelni identitet nacionalnog brenda i prestane sa drugim označavanjem tim vizuelnim identitetom;

3) uništi materijal koji je korišćen, odnosno namijenjen za korišćenje ili je namijenjen za pripremu materijala sa vizuelnim identitetom  nacionalnog brenda, uključujući skice, grafičke pripreme, šablone, nacrte, fotografije, etikete, elektronske nosače podataka, odnosno proizvode sa kojih vizuelni identitet nacionalnog brenda ne može da se ukloni, i

4)​​ vrati materijal koji se odnosi na vizuelni identitet nacionalnog brenda koji je korisniku vizuelnog identiteta nacionalnog brenda dostavilo Ministarstvo.

(2) Pravno odnosno fizičko lice, preduzetnik, organizacija ili udruženje dužno je da o vremenu i mjestu uništavanja materijala iz stava 1 tačka 3 ovog člana, obavijesti nadležni inspekcijski organ najkasnije osam dana prije dana uništavanja, radi obezbjeđenja prisustva nadležnog inspektora.

VII. RAZVOJ BRENDA NASELjA GRADSKOG KARAKTERA I/ILI REGIONA

Prijedlog za pokretanje postupka razvoja brenda naselja gradskog karaktera i/ili regiona

Član 31

(1) Postupak razvoja brenda naselja gradskog karaktera (u daljem tekstu: grada) i/ili regiona, nadležnom organu opštine može da predloži: Vlada, nadležni organ lokalne uprave, profesionalno i drugo udruženje, organizacije (sporta, turizma, kulture, nauke i poljoprivrede i dr.), ustanove u oblasti kulture, zdravstva i obrazovanja, nevladine organizacije, druge službe i zainteresovane organizacije.

(2) U prijedlogu iz​​ stava 1 ovog člana, navodi se naročito:

1) naziv i sjedište podnosioca prijedloga;

2) razlozi za razvoj brenda grada i/ili regiona, i

3) procjena finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje aktivnosti razvoja brenda grada i/ili regiona za period od pet godina.

(3) Uz prijedlog iz stava 1 ovog člana, prilaže se elaborat o opravdanosti razvoja brenda grada i/ili regiona, koji se sačinjava na osnovu analize potrebe razvoja brenda grada i/ili regiona.

(4) Nadležni organ opštine dužan je da o pokretanju postupka razvoja brenda grada i/ili regiona odluči u roku od tri mjeseca od dana prijema prijedloga.

(5) U postupku odlučivanja o prijedlogu za razvoj brenda grada i/ili regiona, nadležni organ opštine dužan je da pribavi prethodnu saglasnost Ministarstva, osim ako je predlagač Vlada.

(6) Prijedlog sa dokumentacijom iz st. 2 i 3 ovog člana, nadležni organ opštine dostavlja Ministarstvu u roku od mjesec dana od dana prijema prijedloga.

(7) Ministarstvo je dužno da o saglasnosti iz stava 5 ovog člana odluči u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.

Region

Član 32

Regionom u smislu ovog zakona smatra se geografsko područje koje zbog određenih geografskih, klimatskih, kulturnih i drugih karakteristika predstavlja specifičnu cjelinu.

Postupak razvoja brenda grada i/ili regiona

Član 33

(1) O odluci o podnijetom prijedlogu za razvoja brenda grada i/ili regiona, nadležni organ opštine obavještava podnosioca prijedloga u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

(2) Ako, uz saglasnost Ministarstva odluči da prihvati prijedlog za razvoj brenda grada i/ili regiona, nadležni organ opštine utvrđuje prijedlog strategije razvoja brenda grada i/ili regiona u roku od najmanje godinu dana od dana donošenja odluke o prihvatanju prijedloga.

(3) Prijedlog strategije razvoja brenda grada i/ili regiona nadležni organ opštine dostavlja Ministarstvu na davanje saglasnosti u roku od 15 dana od dana utvrđivanja prijedloga strategije razvoja brenda grada i/ili regiona.

(4) O saglasnosti prijedloga strategije iz stava 3 ovog člana, sa ovim zakonom i smjernicama utvrđenim strategijom razvoja nacionalnog brenda, Ministarstvo odlučuje u roku od tri mjeseca od dana prijema.

(5) Prijedlog strategije razvoja brenda grada i/ili regiona, Ministarstvo dostavlja radi davanja mišljenja organu državne uprave nadležnom za poslove iz oblasti koja je obuhvaćena prijedlogom strategije razvoja brenda grada i/ili regiona, u roku od tri dana od dana prijema.

(6) Nadležni organ državne uprave dužan je da mišljenje iz stava 5 ovog člana da u roku od mjesec dana od dana prijema prijedloga strategije razvoja brenda grada i/ili regiona.

Strategija razvoja brenda grada i/ili regiona

Član 34

(1) Strategijom razvoja brenda grada i/ili regiona, u skladu sa zakonom,​​ određuju se:

1) razvojni ciljevi i smjernice za razvoj brenda grada i/ili regiona;

2) pravci razvoja brenda grada i/ili regiona i mjere za promovisanje i unaprjeđenje prepoznatljivosti brenda grada i/ili regiona u inostranstvu, odnosno uticaj na prepoznatljivost Crne Gore u inostranstvu;

3) dugoročna projekcija ukupnih benefita razvoja brenda grada i/ili regiona, kao i uticaj na razvoj nacionalnog brenda;

4) dinamika i način ostvarivanja i praćenja ciljeva, kao i ocjena njihovih efekata, i

5) drugi ciljevi​​ i elementi od značaja za razvoj brenda grada i/ili regiona.

(2) Strategiju razvoja brenda grada i/ili regiona donosi nadležni organ opštine na period od tri godine.

(3) Nadležni organ opštine, radi realizacije strategije razvoja brenda grada i/ili regiona, donosi i Plan aktivnosti za realizaciju strategije razvoja brenda grada i/ili regiona (u daljem tekstu: Plan aktivnosti) na period od godinu dana.

(4) Strategiju razvoja brenda grada i/ili regiona, koja se donosi za područje dvije ili više opština, sporazumno utvrđuju nadležni organi tih opština.

Plan aktivnosti

Član 35

(1) Plan aktivnosti naročito sadrži:

1) način i dinamiku realizacije strategije razvoja brenda grada i/ili regiona;

2) aktivnosti i rokove za njihovo sprovođenje;

3) način realizacije aktivnosti i mjera razvoja brenda grada i/ili regiona kao i subjekte odgovorne za njihovu realizaciju;

4) procjenu finansijskih sredstava potrebnih za realizaciju Plana aktivnosti i izvore finansiranja, i

5) druge elemente od značaja za sprovođenje strategije​​ razvoja brenda grada i/ili regiona.

(2) Nadležni organ opštine dužan je da Plan aktivnosti donese do 15. decembra tekuće, za narednu godinu.

(3) Nadležni organ opštine dostavlja Ministarstvu prijedlog Plana aktivnosti radi davanja saglasnosti najkasnije do​​ 15. septembra tekuće, za narednu godinu.

(4) Ministarstvo o davanju saglasnosti na Plan aktivnosti odlučuje u roku od 15 dana od dana prijema prijedloga Plana aktivnosti.

(5) U postupku odlučivanja o davanju saglasnosti na Plan aktivnosti, Ministarstvo može nadležnom organu opštine naložiti da izmijeni i/ili dopuni Plan aktivnosti u skladu sa zakonom i smjernicama utvrđenim strategijom razvoja nacionalnog brenda.

Vizuelni identitet brenda grada i/ili regiona ​​ 

Član 36 ​​ 

(1) Ako se u postupku razvoja brenda grada i/ili regiona vrši izbor vizuelnog identiteta brenda grada i/ili regiona, odnosno vrše izmjene vizuelnog identiteta brenda grada i/ili regiona, nadležni organ opštine prije utvrđivanja vizuelnog identiteta brenda grada i/ili regiona, dužan je da pribavi prethodnu saglasnost Ministarstva.

(2) Ministarstvo je dužno da o saglasnosti iz stava 1 ovog člana odluči u roku od 30 dana, od dana prijema nacrta vizuelnog identiteta.

Izbor vizuelnog identiteta brenda grada i/ili regiona ​​ 

Član 37 ​​ 

(1) Izbor vizuelnog identiteta brenda grada i/ili regiona vrši se po sprovedenom javnom konkursu koji raspisuje i sprovodi nadležni organ opštine.

(2) Nadležni organ opštine će, istovremeno sa izborom vizuelnog identiteta brenda grada i/ili regiona utvrditi pravila i uslove korišćenja vizuelnog identiteta brenda grada i/ili regiona u skladu sa zakonom.

(3) Postupak promjene vizuelnog identiteta brenda grada i/ili regiona može nadležnom organu opštine predložiti i Ministarstvo.

(4) Nadležni organ opštine dužan je da sprovede postupak registracije i pravne zaštite vizuelnog identiteta brenda grada i/ili regiona u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje žig.

(5) Uslovi, način i​​ postupak izbora vizuelnog identiteta brenda grada i/ili regiona uz prethodnu saglasnost Ministarstva, utvrđuju se propisom nadležnog organa opštine.

Izvještaj o razvoju brenda grada i/ili regiona

Član 38

(1) Nadležni organ opštine, dužan je da Ministarstvu podnosi izvještaj o razvoju brenda grada i/ili regiona.

(2) U izvještaju iz stava 1 ovog člana navode se sprovedene aktivnosti u procesu razvoja brenda grada i/ili regiona, sa dinamikom aktivnosti iz Plana aktivnosti koje nijesu sprovedene, razlozi zbog​​ kojih nijesu sprovedene, utrošena finansijska sredstva, nosioci aktivnosti i planirane aktivnosti za naredni period.

(3) Izvještaj iz stava 1 ovog člana podnosi se Ministarstvu tromjesečno do 15. u mjesecu koji slijedi nakon isteka izvještajnog perioda.

Korišćenje vizuelnog identiteta brenda grada i/ili regiona ​​ 

Član 39 ​​ 

Na korišćenje vizuelnog identiteta brenda grada i/ili regiona primjenjuju se odredbe čl. 14, 15 i 16 ovog zakona.

Upotreba jezika manjinskog naroda i/ili zajednice

Član 40 ​​ 

U opštinama u kojima pripadnici manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica čine većinu ili značajan dio stanovništva, prema rezultatima posljednjeg popisa, naziv, vizuelni identitet (ako sadrži naziv oblasti) grada i/ili regiona, može biti i na jeziku tog manjinskog naroda i/ili te manjinske nacionalne zajednice.

Obaveza obavještavanja

Član 41

Ako u procesu razvoja brenda grada i/ili regiona, nastupe okolnosti koje bi mogle narušiti reputaciju Crne Gore i negativno uticati na nacionalni brend, nadležni organ opštine, odnosno drugi organi ili organizacije, dužni su da bez odlaganja obavijeste Ministarstvo o nastalim okolnostima.

VIII. REGISTRI KORISNIKA VIZUELNOG INDENTITETA NACIONALNOG BRENDA, BRENDA GRADA I/ILI REGIONA ​​ 

Upis u registar korisnika​​ nacionalnog brenda

Član 42 ​​ 

(1) Korisnici vizuelnog identiteta nacionalnog brenda upisuju se u​​ registar korisnika vizuelnog identiteta nacionalnog brenda koji vodi Ministarstvo.

(2) U registar iz stava 1 ovog člana upisuju se podaci o nazivima i imenima korisnika vizuelnog identiteta nacionalnog brenda i podaci o nazivima i imenima lica kojima je pravo korišćenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda prestalo.

(3) Bliži sadržaj i način vođenja registra iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Upis u registar korisnika vizuelnog identiteta brenda grada i/ili regiona ​​ 

Član 43 ​​ 

(1) Korisnici​​ vizuelnog identiteta  brenda grada i/ili regiona upisuju se u registar korisnika vizuelnog identiteta brenda grada i/ili regiona koji vodi Ministarstvo.

(2) Nadležni organ opštine dužan je da Ministarstvu dostavlja podatke o nazivima i imenima korisnika vizuelnog identiteta grada i/ili regiona, kao i podatke o nazivima i imenima lica kojima je pravo korišćenja vizuelnog identiteta grada i/ili regiona prestalo.

(3) Bliži sadržaj i način vođenja registra iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Elektronsko podnošenje zahtjeva i dokumentacije

Član 44

Zahtjev i dokumentacija koja se podnosi u skladu sa ovim zakonom, mogu se podnositi i elektronskim putem u skladu sa zakonom, kojim se uređuje elektronska uprava, elektronski potpis, elektronski dokument, elektronska trgovina i informaciona bezbjednost, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

IX. NADZOR

Nadzor nad sprovođenjem zakona

Član 45

(1) Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.

(2) Inspekcijski​​ nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona vrši organ uprave nadležan za poslove tržišnog nadzora, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

X. KAZNENE ODREDBE

Član 46 ​​ 

(1) Novčanom kaznom​​ u iznosu 1.500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) koristi vizueln identitet nacionalnog brenda na način da javno izloži poruzi vizuelni identitet nacionalnog brenda, kojim se narušava ugled i vrijednosti nacionalnog brenda (član 14 stav 1);

2) vrši izmjene vizuelnog identiteta nacionalnog brenda (član 14 stav 2);

3) koristi vizuelni identitet nacionalnog brenda koji je zbog izgleda nepodoban za korišćenje (član 14 stav 3);

4) koristi vizuelni identitet nacionalnog brenda u političke i/ili vjerske svrhe (član 16 stav 1 tačka 1);

5) koristi vizuelni identitet nacionalnog brenda suprotno zajemčenim pravima i slobodama (član 16 stav 1 tačka 2);

6) koristi vizuelni identitet nacionalnog brenda suprotno prinudnim propisima i moralu društva (član 16 stav 1 tačka 3);

7) koristi vizuelni identitet nacionalnog brenda u aktivnostima, poslovima, djelatnostima i promocijama koje mogu izazvati negativan uticaj na imidž Crne Gore, prouzrokovati štetne posljedice po zdravlje i život ljudi i životinja, životnu sredinu i narušiti javni red i mir i nacionalnu bezbjednost (član 16 stav 1 tačka 4);

8) neovlašćeno koristi i distribuira knjigu grafičkih standarda (član 25 stav 2).

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 2.000 eura.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se odgovorno lice u državnom organu, organu državne uprave, organu opštine, organu lokalne uprave, novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 2.000 eura.

(4) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana, pored novčanih kazni, učiniocu će se izreći i zaštitna mjera oduzimanja predmeta koji su upotrijebljeni ili namijenjeni za izvršenje prekršaja.

XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rok za donošenje podzakonskih akata

Član 47

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Rok za donošenje podzakonskog akta

Član 47a

Podzakonski akt iz člana 10 stav 2 ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Izbor i primjena logotipa nacionalnog brenda

Član 48

Postupak izbora logotipa nacionalnog brenda iz člana 11 ovog zakona, sprovešće se u​​ roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Logotip nacionalnog brenda utvrđen do dana stupanja na snagu ovog zakona, primjenjivaće se do izbora logotipa iz stava 1 ovog člana.

Rok za utvrđivanje slogana nacionalnog brenda

Član 49

Slogan nacionalnog brenda Ministarstvo će predložiti Vladi u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Rok za donošenje strategije razvoja nacionalnog brenda i Akcionog plana

Član 50

(1) Strategija razvoja nacionalnog brenda donijeće se u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Komunikacioni plan donijet do stupanja na snagu ovog zakona primjenjivaće se do donošenja Akcionog plana u skladu sa ovim zakonom.

Obaveze opština

Član 51

(1) Nadležni organ opštine koji je započeo postupak razvoja brenda grada dužan je da izradi prijedlog strategije razvoja brenda grada i/ili regiona i Plan aktivnosti u skladu sa ovim zakonom, u roku od godinu dana od dana donošenja strategije razvoja nacionalnog brenda.

(2) Dokumenti na osnovu kojih je razvijan brend grada donijeti do dana stupanja na snagu ovog zakona, primjenjivaće se do donošenja strategije razvoja brenda grada i/ili regiona i Plana aktivnosti u skladu sa ovim zakonom.

(3) Nadležni organ opštine, odnosno organizacija koja je proces​​ brendiranja grada započela na osnovu strategije razvoja brenda grada koja je donijeta prije stupanja na snagu ovog zakona, dužan je da je uskladi sa strategijom razvoja nacionalnog brenda u roku od godinu dana od njenog donošenja.

Primjena logotipa i/ili slogana brenda grada

Član 52

(1) Logotip i/ili slogan brenda grada koji su izabrani prije stupanja na snagu ovog zakona primijenjivaće se i nakon stupanja na snagu​​ ovog zakona uz saglasnost Ministarstva, osim ako su u suprotnosti sa vrijednostima nacionalnog brenda utvrđenih ovim zakonom.

(2) Nadležni organ opštine dužan je da u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona Ministarstvu dostavi logotip i/ili slogan iz stava 1 ovog člana radi utvrđivanja usaglašenosti sa vrijednostima nacionalnog brenda utvrđenih ovim zakonom.

(3) O saglasnosti iz stava 2 ovog člana Ministarstvo je dužno da odluči u roku od 30 dana od dana prijema logotipa i/ili slogana.

(4) Za logotip i/ili slogan brenda grada iz stava 1 ovog člana, nadležni organ opštine dužan je da utvrdi pravila za korišćenje logotipa nacionalnog brenda u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, uz prethodnu saglasnost Ministarstva.

Usklađivanje statuta opštine

Član 53

(1) Opštine koje namjeravaju da otpočnu postupak razvoja brenda grada i/ili regiona dužne su da usklade svoje statute sa ovim zakonom najkasnije 30 dana prije otpočinjanja postupka razvoja brenda grada i/ili regiona.

(2) Opštine​​ koje su na dan stupanja na snagu ovog zakona započele postupak razvoja brenda grada dužne su da usklade svoje statute sa ovim zakonom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Stupanje na snagu

Član 54

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".