Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o nacionalnom javnom emiteru - Javnom medijskom servisu Crne Gore

Proglašavam​​ Zakon o nacionalnom javnom emiteru - Javnom medijskom servisu Crne Gore, koji je donijela Skupština Crne Gore 28. saziva na Osmoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2024. godini, dana 19. juna 2024. godine.

Broj: 011/24-940/2-01

Podgorica, 20. jun 2024. godine

Predsjednik Crne Gore,

Jakov Milatović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 28. saziva, na Sedmoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2024. godini, dana 7. juna 2024. godine, donijela je, a na Osmoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2024. godini, dana 19. juna 2024. godine, ponovno izglasala

Zakon o nacionalnom javnom emiteru - Javnom medijskom servisu Crne Gore

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 60/2024 od 24.6.2024. godine, a stupio je na snagu 2.7.2024.

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim zakonom uređuje se osnivanje, nezavisnost, samostalnost, transparentnost, odgovornost, djelatnost, finansiranje i druga pitanja od značaja za rad nacionalnog javnog emitera - Javnog medijskog servisa Crne Gore (u daljem tekstu: Javni medijski servis).

Tumačenje i primjena zakona

Član 2

Ovaj zakon tumači se i primjenjuje u smislu Direktive o AVM uslugama, Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i u skladu sa praksom Evropskog suda za ljudska prava.

Osnovna djelatnost

Član 3

Javni medijski servis obavlja djelatnost u skladu sa zakonom, međunarodnim standardima i pravilima.

Osnovna djelatnost Javnog medijskog servisa je proizvodnja i emitovanje, odnosno pružanje linearnih audiovizuelnih medijskih usluga (u daljem tekstu: AVM usluge), pružanje AVM usluga na zahtjev i objavljivanje medijskih sadržaja putem internetske publikacije, kojima se zadovoljavaju: demokratske, socijalne, kulturne, obrazovne i druge potrebe od javnog interesa svih segmenata crnogorskog društva, obezbjeđuje ostvarivanje prava i interesa građana i drugih subjekata u oblasti informisanja, bez obzira na njihovu političku, vjersku, kulturnu, rasnu, nacionalnu i etničku pripadnost, jezik, boju kože, pol, rod, rodni identitet, seksualnu orijentaciju i/ili interseksualne karakteristike, imovno stanje, invaliditet ili drugo lično svojstvo (u daljem tekstu: javne usluge).

Javni medijski servis emituje televizijski i radijski program putem zemaljske mreže radiodifuznih predajnika, elektronskih komunikacionih mreža sa slobodnim pristupom, AVM usluga na zahtjev, internetske publikacije i OTT usluga.

Promjena osnovne djelatnosti ili privatizacija Javnog medijskog servisa nije dozvoljena.

Struktura i skraćeni naziv

Član 4

Javni medijski servis čine: Radio Javnog medijskog servisa, Televizija Javnog medijskog servisa i Internetska publikacija Javnog medijskog servisa.

Javni medijski servis iz stava 1 ovog člana posluje pod skraćenim nazivom RTCG.

Osnivanje

Član 5

Osnivač Javnog medijskog servisa je država.

Prava osnivača u ime države vrši Savjet Javnog medijskog servisa (u daljem tekstu: Savjet), u skladu sa zakonom.

Država je dužna je da obezbijedi institucionalnu autonomiju, uređivačku nezavisnost i stabilno i predvidljivo finansiranje Javnog medijskog servisa.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 6

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

II. DJELATNOST JAVNOG MEDIJSKOG SERVISA

Obavljanje osnovne djelatnosti

Član 7

Osnovnu djelatnost Javni medijski servis obavlja:

1) pružanjem AVM usluga preko najmanje dva opšta programa Radija Javnog medijskog servisa (u daljem tekstu: Radio), putem zemaljske mreže radio-difuznih predajnika na nacionalnom nivou;

2) pružanjem AVM usluga preko najmanje dva opšta programa Televizije Javnog medijskog servisa (u daljem tekstu: Televizija), putem zemaljske mreže radio-difuznih predajnika na nacionalnom nivou;

3) direktnim prenosom zasijedanja Skupštine Crne Gore (plenarnih ili sjednica radnih tijela) preko specijalizovanog programa, putem zemaljske mreže radio-difuznih predajnika na nacionalnom nivou;

4) emitovanjem radio programa putem elektronskih komunikacionih mreža sa slobodnim pristupom;

5) emitovanjem televizijskog programa putem elektronskih komunikacionih mreža sa slobodnim pristupom;

6) proizvodnjom i objavljivanjem sadržaja na Internetskoj publikaciji Javnog medijskog servisa (u daljem tekstu: Internetska publikacija);

7) pružanjem AVM usluga na zahtjev;

8) arhiviranjem AVM djela emitovanih u programima Javnog medijskog servisa, u skladu sa zakonom;

9) javnim izvođenjem i snimanjem muzičkih sadržaja, organizovanjem događaja i koncerata od nacionalnog značaja;

10) pružanjem drugih AVM usluga.

Sadržaji na Internetskoj publikaciji moraju da budu usklađeni sa programskim sadržajem Javnog medijskog servisa.

Pored opštih i specijalizovanog programa iz stava 1 ovog člana, Javni medijski servis može imati i druge opšte i specijalizovane programe.

Broj programa iz stava 3 ovog člana, u zavisnosti od dinamike i trendova razvoja Javnog medijskog servisa, utvrđuje Savjet.

Pravno lice za prenos i emitovanje radio-difuznih signala dužno je da obezbijedi nacionalnu pokrivenost svih programa Radija i Televizije za 98% stanovništva na teritoriji Crne Gore, u skladu sa zakonom.

Pružanje komercijalnih usluga

Član 8

Javni medijski servis može, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast AVM usluga, da pruža i komercijalne audiovizuelne komunikacije, i to:

1) oglašavanje;

2) plasman proizvoda;

3) sponzorstvo i

4) telešoping.

Pored usluga iz stava 1 ovog člana, Javni medijski servis može da pruža i druge komercijalne usluge, i to:

1) AVM usluge na zahtjev, koje nijesu dio javnih usluga;

2) reemitovanje programa;

3) ustupanje ili prodaju prava na emitovanje programskog sadržaja;

4) iznajmljivanje tehničko-produkcionih i logističkih resursa, opreme, proizvodnih i drugih kapaciteta za proizvodnju programa;

5) iznajmljivanje arhivske audiovizuelne građe za upotrebu koja nije dio javnih usluga;

6) pružanje tehničkih programskih usluga, koje nijesu dio javnih usluga;

7) druge komercijalne usluge, u skladu sa zakonom.

Pružanje usluga iz st. 1 i 2 ovog člana ne smije uticati na obavljanje osnovne djelatnosti Javnog medijskog servisa, niti na njegovu nezavisnost.

Trajanje oglašavanja i telešoping spotova

Član 9

U programima Televizije trajanje oglašavanja i telešoping spotova u periodu između 6 i 24 časa ne smije prelaziti 15% tog perioda.

Sredstva koja se ostvare po osnovu oglašavanja i telešoping spotova u periodu između 20 i 22 časa u iznosu od 33% raspoređuju se u skladu propisom organa državne uprave nadležnog za poslove medija (u daljem tekstu: Ministarstvo).

U programima Radija trajanje oglašavanja ne smije prelaziti sedam minuta po satu emitovanog programa.

III. NEZAVISNOST JAVNOG MEDIJSKOG SERVISA

Programska nezavisnost

Član 10

Javni medijski servis je nezavisan u uređivanju programa i, u skladu sa programskom osnovom:

1) utvrđuje programsku šemu;

2) utvrđuje koncepciju proizvodnje i emitovanja programa;

3) uređuje i emituje informacije o aktuelnim događajima; i

4) organizuje obavljanje djelatnosti.

Programska osnova iz stava 1 ovog člana sastavni je dio odobrenja koje izdaje regulatorni organ za oblast AVM usluga (u daljem tekstu: regulatorni organ) u skladu sa zakonom.

Nezavisnost novinara

Član 11

Novinar i drugi zaposleni koji učestvuje u kreiranju programskog sadržaja Javnog medijskog servisa nezavisan je u svom radu i djeluje u interesu javnosti.

Licu iz stava 1 ovog člana ne može prestati radni odnos, ne može mu biti umanjena zarada, promijenjen status u redakciji ili utvrđena odgovornost zbog stava ili mišljenja koje je izrazio u skladu sa profesionalnim standardima i programskim pravilima.

Lice iz stava 1 ovog člana ne može u okviru radnog vremena u Javnom medijskom servisu obavljati poslove za koje prima naknadu od drugih fizičkih ili pravnih lica.

IV. OBAVEZE I ODGOVORNOST JAVNOG MEDIJSKOG SERVISA

Javne usluge

Član 12

Ostvarivanje javnog interesa, u smislu ovog zakona, podrazumijeva nezavisnu i samostalnu proizvodnju, uređivanje i emitovanje ili distribuciju programskih sadržaja koji nijesu u službi političkih, ekonomskih ili drugih centara moći.

Javne usluge, kao programske obaveze Javnog medijskog servisa, treba da ispunjavaju demokratske, socijalne i kulturne potrebe crnogorskog društva i garantuju pluralizam, uključujući kulturnu i jezičku raznolikost.

Javni medijski servis dužan je da, uz primjenu visokih standarda profesionalne etike i kvaliteta, bez bilo kojeg oblika diskriminacije, proizvodi i emituje programske sadržaje koji:

1) služe kao referentne tačke u pogledu jačanja zajedništva i društvenog integrisanja svih pojedinaca, grupa i zajednica;

2) na uravnotežen način, uz odgovarajuću zastupljenost informativnih, kulturnih, obrazovnih, naučnih, sportskih i zabavnih emisija, zadovoljavaju interese javnosti na nacionalnom i lokalnom nivou;

3) obezbjeđuju prostor za otvoreno i slobodno izražavanje različitih mišljenja i stavova o pitanjima od javnog interesa;

4) su namijenjeni svim segmentima društva, posebno vodeći računa o maloljetnicima i mladima, pripadnicima manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, licima sa invaliditetom, socijalno ugroženim i sličnim grupama;

5) afirmišu i njeguju crnogorski nacionalni i kulturni identitet, kulturni i etnički identitet manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, evropsko kulturno nasljeđe i kulturnu raznolikost;

6) afirmišu crnogorsku kulturnu baštinu, podstiču i njeguju kulturno i umjetničko stvaralaštvo i šire saznanja o drugim kulturama koje su zastupljene u Crnoj Gori;

7) odražavaju različite ideje i religijska uvjerenja u društvu, radi jačanja razumijevanja i tolerancije i promovisanja multikulturalnog, multietničkog i multivjerskog karaktera Crne Gore;

8) doprinose poštovanju i unapređivanju osnovnih ljudskih prava i sloboda, demokratskih vrijednosti i institucija, pluralizma ideja, kulture javnog dijaloga, jezičkih standarda, privatnosti i dostojanstva ličnosti;

9) promovišu i unapređuju rodnu ravnopravnost, eliminišu rodno zasnovane stereotipe i govor mržnje, seksizam i mizoginiju, pri čemu se vodi računa o uravnoteženoj zastupljenosti oba pola;

10) podstiču razvoj i unapređivanje demokratske kulture društva;

11) promovišu i podržavaju vrijednosti građanskog društva i prezentuju građansku inicijativu;

12) podstiču i promovišu medijsku pismenost;

13) nepristrasno, tačno, blagovremeno, razumljivo i uravnoteženo informišu o domaćim i međunarodnim dešavanjima od javnog interesa;

14) odražavaju aktuelne životne probleme različitih struktura crnogorskog društva;

15) prezentuju i afirmišu istorijske izvore i materijalne dokaze o prošlim vremenima;

16) promovišu razvoj Crne Gore i njen ekološki karakter;

17) informišu javnost o pitanjima od značaja za zdravlje ljudi i o zaštiti ljudi, imovine, kulturnih dobara i životne sredine;

18) obezbjeđuju produkciju i predstavljanje crnogorskih kinematografskih i audiovizuelnih djela;

19) uvažavaju koncept inkluzivnog izvještavanja koje uključuje i mišljenja i stavove nedovoljno zastupljenih društvenih grupa, u odnosu na sve teme od društvenog značaja, a ne isključivo u odnosu na teme od značaja za tu društvenu grupu;

20) emituje sadržaje prilagođene licima sa invaliditetom u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast AVM usluga; i

21) u vrijeme predizborne kampanje, u skladu sa zakonom i posebnim pravilima, obezbjeđuju ravnopravno predstavljanje političkih partija, koalicija i kandidata koji imaju potvrđene kandidature i izborne liste u vrijeme izborne kampanje.

Posebna pravila iz stava 3 tačka 21 ovog člana utvrđuje Savjet.

Uvođenje značajno novih AVM usluga

Član 13

Javni medijski servis može da uvodi značajno nove AVM usluge u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast AVM usluga.

Evropska audiovizuelna djela

Član 14

Javni medijski servis dužan je da obezbijedi da evropska audiovizuelna djela čine najmanje 51% godišnjeg vremena emitovanja svakog opšteg televizijskog programa.

Javni medijski servis dužan je da najmanje 40% djela iz stava 1 ovog člana emituje izvorno na crnogorskom jeziku, jezicima u službenoj upotrebi ili romskom jeziku.

Javni medijski servis dužan je da obezbijedi da audiovizuelna djela nezavisnih proizvođača, uključujući crnogorske nezavisne proizvođače, čine najmanje 10% godišnjeg vremena emitovanja svakog opšteg televizijskog programa.

Javni medijski servis dužan je da obezbijedi da najmanje 50% djela iz stava 3 ovog člana čine djela crnogorskih nezavisnih proizvođača koja su proizvedena izvorno na crnogorskom jeziku, jezicima u službenoj upotrebi ili romskom jeziku.

Kriterijumi i način izbora djela iz st. 3 i 4 ovog člana utvrđuje se opštim aktima Javnog medijskog servisa koji se objavljuju na Internetskoj publikaciji.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, a u slučaju da djela proizvedena izvorno na crnogorskom jeziku, jezicima u službenoj upotrebi ili romskom jeziku ne zadovoljavaju propisane kriterijume, Savjet određuje odnos ulaganja u odnosu na programske potrebe i tržišnu ponudu nabavke evropskih audiovizuelnih djela nezavisnih proizvođača.

Izvještaj o ispunjenosti obaveza iz st. 1 do 4 ovog člana generalni direktor Javnog medijskog servisa (u daljem tekstu: generalni direktor) dužan je da dostavi Savjetu i regulatornom organu, do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.

Izvještaj iz stava 7 ovog člana objavljuje se na Internetskoj publikaciji do 31. maja.

Profesionalni standardi i programska pravila

Član 15

Javni medijski servis dužan je da usvoji i poštuje profesionalne standarde i programska pravila.

Odgovornost Javnog medijskog servisa

Član 16

Javni medijski servis je odgovoran javnosti.

Odgovornost iz stava 1 ovog člana ostvaruje se kroz:

1) postupak imenovanja Savjeta, javnost rada Savjeta i obavezu da zastupa i štiti interese građana u oblasti informisanja;

2) obavještavanje javnosti o aktivnostima Javnog medijskog servisa objavljivanjem Biltena o radu Javnog medijskog servisa u štampanoj i/ili elektronskoj formi;

3) imenovanje Ombudsmana Javnog medijskog servisa (u daljem tekstu: Ombudsman) i propisivanje i sprovođenje procedura kojima se omogućava da gledaoci, čitaoci i slušaoci podnose žalbe, predstavke i prigovore na rad Javnog medijskog servisa;

4) objavljivanje programskih i finansijskih planova i periodičnih i konačnih programskih i finansijskih izvještaja na Internetskoj publikaciji;

5) objavljivanje ugovora zaključenih sa fizičkim i pravnim licima na Internetskoj publikaciji, u skladu sa zakonima kojima se uređuju zaštita podataka o ličnosti i poslovna tajna; i

6) druge aktivnosti, u skladu sa statutom Javnog medijskog servisa.

Prilikom izrade godišnjih programskih planova, Javni medijski servis sprovodi javnu raspravu koja ne može trajati kraće od 30 dana.

Način sprovođenja javne rasprave iz stava 3 ovog člana bliže se uređuje statutom Javnog medijskog servisa.

V. UPRAVLjANjE I RUKOVOĐENjE JAVNIM MEDIJSKIM SERVISOM

Organi Javnog medijskog servisa

Član 17

Organi Javnog medijskog servisa su:

1) Savjet i

2) generalni direktor.

Status Savjeta

Član 18

Savjet zastupa interese javnosti i nezavisan je od državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave, javnih ustanova, regulatornog organa, privrednih društava i pravnih lica u većinskom vlasništvu države ili jedinice lokalne samouprave, kao i od i svih pravnih i fizičkih lica koja se bave djelatnošću proizvodnje, prenosa i emitovanja radijskih i televizijskih programa ili sa njima povezanim djelatnostima.

Nadležnosti Savjeta

Član 19

Savjet:

1) donosi statut Javnog medijskog servisa;

2) bira predsjednika i potpredsjednika Savjeta iz reda članova Savjeta, na način i po postupku koji je propisan poslovnikom Savjeta;

3) imenuje i razrješava generalnog direktora, nakon sprovedenog javnog konkursa i sa njim zaključuje ugovor o radu;

4) imenuje i razrješava Ombudsmana;

5) donosi opšte akte kojima se uređuju pitanja programskih i profesionalnih standarda u Javnom medijskom servisu;

6) usvaja programska dokumenta Javnog medijskog servisa, planove rada i izvještaje o radu;

7) usvaja investicione i finansijske planove Javnog medijskog servisa;

8) usvaja finansijski izvještaj Javnog medijskog servisa, kao i izvještaj ovlašćenog revizora o finansijskom poslovanju Javnog medijskog servisa;

9) usvaja periodične i godišnje finansijske izvještaje Javnog medijskog servisa;

10) po prethodnom nalazu Ombudsmana, u vezi sa kršenjem programskih principa utvrđenih zakonom i programskim dokumentima, nalaže odgovarajuće mjere;

11) daje saglasnost na predlog za uvođenje usluga iz člana 13 ovog zakona;

12) najmanje dva puta godišnje objavljuje Bilten o radu Javnog medijskog servisa na Internetskoj publikaciji;

13) imenuje i razrješava Komisiju za programske sadržaje na albanskom jeziku i jezicima drugih pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica;

14) određuje ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Javnog medijskog servisa;

15) donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnom medijskom servisu;

16) donosi odluke o kupovini, prodaji i stavljanju imovine Javnog medijskog servisa pod hipoteku, u skladu sa zakonom;

17) donosi odluke o finansijskom zaduživanju i davanju finansijskih garancija, u skladu sa zakonom;

18) daje saglasnost na odluke generalnog direktora i ugovore kojima se Javni medijski servis obavezuje da izvrši plaćanje u ukupnom iznosu većem od iznosa utvrđenog statutom Javnog medijskog servisa;

19) daje saglasnost na promjenu budžetskih alokacija;

20) donosi poslovnik; i

21) obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom i statutom Javnog medijskog servisa.

Broj članova Savjeta

Član 20

Savjet ima devet članova.

Kriterijumi za imenovanje članova Savjeta

Član 21

Član Savjeta može biti afirmisani stručnjak iz oblasti koja je od značaja za obavljanje djelatnosti Javnog medijskog servisa (novinarstvo, umjetnost, kultura, audiovizuelna medijska djelatnost, sociologija, istorija, pravo, ekonomija i dr.), koji je državljanin Crne Gore, ima prebivalište u Crnoj Gori, najmanje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti od značaja za obavljanje djelatnosti Javnog medijskog servisa.

Nespojivost funkcija i sprečavanje sukoba interesa

Član 22

Članovi Savjeta ne mogu biti:

1) poslanici i odbornici, za vrijeme obavljanja funkcije i najmanje tri godine od prestanka funkcije;

2) članovi Vlade Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada), Predsjednik Crne Gore (u daljem tekstu: Predsjednik) ili predsjednik jedinice lokalne samouprave, u toku trajanja mandata i najmanje tri godine od prestanka funkcije;

3) lica koja bira, imenuje ili postavlja Predsjednik, Skupština Crne Gore (u daljem tekstu: Skupština) i Vlada, u toku trajanja mandata;

4) zaposleni u Javnom medijskom servisu;

5) funkcioneri političkih partija (predsjednici partija, članovi predsjedništava, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi partijski funkcioneri), za vrijeme obavljanja funkcije i najmanje tri godine od prestanka funkcije;

6) lica koja su vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, članovi nadzornih organa, zaposleni ili na drugi način angažovani, kao i lica koja imaju pravni interes u pravnim licima koja se bave djelatnošću pružanja AVM usluga i usluga platforme za razmjenu video sadržaja, distribucije linearnih AVM usluga, kao i proizvodnjom audiovizuelnih sadržaja, oglašavanjem ili elektronskim komunikacijama;

7) lica koja su bila kandidati za Predsjednika ili u sastavu izborne liste za izbore za poslanike ili odbornike, najmanje tri godine od podnošenja kandidature ili izborne liste;

8) lica koja su pravosnažno osuđena za krivična djela protiv službene dužnosti, krivično djelo prevare, krađe ili drugo krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje javne funkcije, bez obzira na izrečenu sankciju, ili su pravosnažno osuđena za neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, u periodu dok traju posljedice osude; i

9) lica koja su bračni ili vanbračni supružnici ili životni partneri lica istog pola lica iz tač. 1 do 6 ovog stava ili se sa njima nalaze u krvnom srodstvu u pravoj i pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva ili srodstvu po tazbini do prvog stepena srodstva, usvojilac i usvojenik, član zajedničkog domaćinstva.

Ograničenje iz stava 1 tačka 9 ovog člana ne odnosi se na lica povezana sa:

1) zaposlenima koji nemaju posebna ovlašćenja (rukovođenje, zastupanje, predstavljanje) u pravnim licima koja se bave djelatnošću pružanja AVM usluga, usluga platforme za razmjenu video sadržaja, distribucije linearnih AVM usluga, kao i proizvodnjom audiovizuelnih sadržaja, oglašavanjem ili elektronskim komunikacijama; i

2) licima koja bira, imenuje ili postavlja Predsjednik, Skupština ili Vlada, pod uslovom da nemaju posebna ovlašćenja ili da u njihovoj nadležnosti nije odlučivanje o pravima i obavezama Javnog medijskog servisa.

Ako se član Savjeta nalazi u sukobu interesa u vezi sa odlučivanjem o određenom pitanju iz nadležnosti Savjeta, dužan je da o tome obavijesti ostale članove Savjeta radi izuzeća iz rasprave i odlučivanja o tom pitanju.

Ako se utvrdi da je član Savjeta učestvovao u radu Savjeta uz postojanje sukoba interesa, ostali članovi Savjeta dužni su da preispitaju odluke u čijem je donošenju učestvovao taj član, koje mogu poništiti.

Član Savjeta ne može da bude osnivač, član organa upravljanja, ovlašćeno lice, akcionar sa pravom glasa ili vlasnik udjela u pravnom licu koje se bavi djelatnošću pružanja AVM usluga, usluga platformi za razmjenu video sadržaja ili usluga distribucije linearnih AVM usluga, kao ni u pravnom licu koje se bavi proizvodnjom audiovizuelnih sadržaja, oglašavanjem ili elektronskim komunikacijama, u roku od 12 mjeseci od prestanka mandata.

Članovi Savjeta smatraju se javnim funkcionerima u smislu zakona kojim se uređuje sprečavanje korupcije.

Pitanje prevencije i suzbijanja sukoba interesa članova Savjeta bliže se uređuje statutom Javnog medijskog servisa.

Imenovanje članova Savjeta

Član 23

Članove Savjeta imenuje Skupština.

Predlaganje kandidata za članove Savjeta

Član 24

Kandidate za članove Savjeta predlažu:

1) univerziteti u Crnoj Gori - jednog člana;

2) Crnogorska akademija nauka i umjetnosti i Matica crnogorska - jednog člana;

3) nacionalne ustanove kulture i nevladine organizacije iz oblasti kulture - jednog člana;

4) Privredna komora Crne Gore i udruženje poslodavaca koje je zastupljeno u Socijalnom savjetu - jednog člana;

5) nevladine organizacije iz oblasti medija, osim udruženja emitera - jednog člana;

6) nevladine organizacije iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, koje se bave ostvarivanjem i zaštitom: nacionalne, rodne i ukupne ravnopravnosti; prava na zdravu životnu sredinu; prava potrošača; prava lica sa invaliditetom ili prava na obrazovanje i socijalnu zaštitu - dva člana;

7) sindikalna organizacija koja je zastupljena u Socijalnom savjetu - jednog člana; i

8) Crnogorski olimpijski komitet i Crnogorski paraolimpijski komitet - jednog člana.

Lice koje je predloženo za člana Savjeta ne mora biti iz reda ovlašćenog predlagača.

Predlagači iz stava 1 tač. 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 8 ovog člana mogu zajedno ili odvojeno predložiti po jednog kandidata za člana Savjeta.

Predlagači iz stava 1 tačka 6 ovog člana mogu zajedno ili odvojeno predložiti po dva kandidata za članove Savjeta.

Kandidate za članove Savjeta predlažu nadležni organi upravljanja lica iz stava 1 ovog člana, u skladu sa njihovim statutima.

Ako predlagači iz stava 1 tač. 2, 4, 7 i 8 ovog člana podnesu odvojene predloge, razmatraće se predlog predlagača prema redosljedu ovih predlagača, a ako taj predlog ne ispunjava propisane uslove razmatraće se predlog narednog predlagača.

U slučaju iz stava 6 ovog člana, u narednom postupku imenovanja člana Savjeta, ovlašćeni predlagači mijenjaju mjesto.

Predlog koji sadrži veći broj kandidata od broja utvrđenog u st. 3 i 4 ovog člana neće se razmatrati.

Sadržaj predloga za imenovanje člana Savjeta

Član 25

Predlog za imenovanje člana Savjeta sadrži: ime i prezime, adresu prebivališta i kratku biografiju predloženog kandidata i mora biti potpisan i ovjeren od strane ovlašćenog predlagača, odnosno ovlašćenih predlagača.

Predlog iz stava 1 ovog člana podnosi se na obrascu koji utvrđuje radno tijelo Skupštine nadležno za imenovanja (u daljem tekstu: radno tijelo Skupštine).

Uz predlog iz stava 1 ovog člana dostavlja se:

1) dokaz da je predloženi kandidat državljanin Crne Gore i da ima prebivalište u Crnoj Gori;

2) dokaz o nivou kvalifikacije obrazovanja predloženog kandidata;

3) dokaz o radnom iskustvu;

4) izjava predloženog kandidata o prihvatanju kandidature i da ne postoji smetnja iz člana 22 ovog zakona za njegovo imenovanje za člana Savjeta; i

5) pisani predlog vizije rada i razvoja Javnog medijskog servisa.

Pored dokaza iz stava 3 ovog člana, nevladine organizacije kao predlagači dužne su da dostave:

1) dokaz o upisu u registar nevladinih organizacija;

2) osnivački akt i statut, koji su dostavljeni organu državne uprave nadležnom za registraciju nevladinih organizacija;

3) izvještaje o radu na obrascu koji utvrđuje radno tijelo Skupštine i finansijske izvještaje za prethodne tri godine; i

4) ovjerenu izjavu ovlašćenog lica kojom pod krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuje da nevladina organizacija ispunjava uslove iz člana 26 stav 1 tač. 2 i 3 ovog zakona.

Predlog za imenovanje člana Savjeta koji nije u skladu sa st. 1 do 4 ovog člana neće se razmatrati.

Nevladina organizacija kao ovlašćeni predlagač

Član 26

Nevladina organizacija može biti predlagač za imenovanje člana Savjeta, ako ispunjava sljedeće uslove:

1) u osnivačkom aktu i statutu, kao osnovne ciljeve i zadatke djelovanja, ima pitanja iz oblasti iz člana 24 stav 1 tač. 3, 5 ili 6 ovog zakona i kontinuirano se bavi tim pitanjima u prethodne tri godine prije objavljivanja javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta;

2) u prethodne tri godine prije objavljivanja javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta, godišnji budžet za realizaciju aktivnosti u oblasti u kojoj predlaže kandidata za člana Savjeta nije bio manji od 3.000 eura;

3) u prethodne tri godine prije objavljivanja javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta, najmanje 2.000 eura tokom jedne kalendarske godine bilo je utrošeno za realizaciju aktivnosti u oblasti u kojoj se predlaže kandidat za člana Savjeta.

Ista nevladina organizacija može predložiti jednog kandidata za člana Savjeta.

Mandat člana Savjeta

Član 27

Mandat člana Savjeta traje pet godina.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, prilikom imenovanja kompletnog sastava Savjeta, četiri člana imenuju se na pet godina, tri člana na četiri godine, a dva na tri godine.

U slučaju iz stava 2 ovog člana, trajanje mandata članova Savjeta utvrđuje žrijebom predsjednik Skupštine u prisustvu predstavnika ovlašćenih predlagača članova Savjeta.

Smatra se da je Savjet imenovan kad je imenovano najmanje sedam članova Savjeta.

Isto lice može biti imenovano za člana Savjeta najviše dva puta.

Predsjednik Skupštine pokreće postupak za imenovanje novog člana Savjeta najkasnije 120 dana prije isteka mandata aktuelnog člana Savjeta.

Lista kandidata za imenovanje članova Savjeta

Član 28

Radno tijelo Skupštine dužno je da, u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje predloga za imenovanje članova Savjeta, objavi listu blagovremenih i potpunih predloga za imenovanje članova Savjeta, na način na koji je objavljen javni poziv.

Radno tijelo Skupštine dužno je da, u roku od 40 dana od dana isteka roka za podnošenje predloga za imenovanje članova Savjeta, utvrdi predlog liste kandidata za​​ članove Savjeta po ovlašćenim predlagačima, izvrši javno predstavljanje kandidata sa liste i kvalifikacije kandidata objavi na internet stranici Skupštine.

Ako predlagači iz člana 24 stav 1 tačka 1 ovog zakona podnesu više odvojenih predloga, radno tijelo Skupštine će utvrditi predlog kandidata za člana Savjeta iz ove kategorije na osnovu sljedećih kriterijuma:

1) biografije i iskustva kandidata u zaštiti slobode medija i izražavanja, poštovanju demokratskih načela i vladavine prava, izgradnji i unapređenju građanskog društva, poštovanju vrijednosti multikulturalizma i socijalne različitosti, razvoju civilnog društva, odbrani ljudskih prava i sloboda, promociji kulture, nauke i umjetnosti;

2) intervjua na osnovu kojeg se može utvrditi da kandidat posjeduje relevantna znanja o vrijednostima i značaju javnih emitera za razvoj demokratskog društva, međunarodnim standardima iz oblasti javne radio-difuzije, evropskim načelima slobode izražavanja, kao i vizije razvoja Javnog medijskog servisa u kontekstu digitalnog društva i lične inovativnosti i doprinosa koji može pružiti u ostvarivanju misije Javnog medijskog servisa; i

3) pisanog predloga vizije rada i razvoja Javnog medijskog servisa.

Ako predlagači iz člana 24 stav 1 tač. 3, 5 i 6 ovog zakona podnesu više odvojenih predloga, radno tijelo Skupštine će utvrditi predlog kandidata za člana Savjeta iz ovih kategorija na osnovu broja ustanova, odnosno nevladinih organizacija koje su podržale kandidaturu.

Izuzetno od stava 4 ovog člana, u slučaju kad dva ili više kandidata imaju podršku istog broja ovlašćenih predlagača, u predlog liste uvrstiće se kandidat koji:

1) ima duže radno iskustvo u oblastima koje su od značaja za obavljanje djelatnosti Javnog medijskog servisa;

2) je pripadnik manje zastupljenog pola na listi kandidata za imenovanje članova Savjeta, u cilju ostvarivanja principa rodne ravnopravnosti; i

3) je pripadnik određene ugrožene grupe lica (LGBTQ+, rasa i drugi osnovi).

Ako predlog liste za imenovanje Savjeta nije kompletan, postupak će se ponoviti za imenovanje članova Savjeta iz kategorije predlagača čiji predlozi nijesu utvrđeni.

U slučaju iz stava 6 ovog člana, predsjednik Skupštine dužan je da, u roku od 15 dana od dana utvrđivanja predloga liste, objavi ponovni javni poziv ovlašćenim predlagačima čiji predlozi nijesu utvrđeni.

Predlog liste iz stava 2 ovog člana, sa obrazloženjem i izvještajem o sprovedenom postupku za imenovanje članova Savjeta, radno tijelo Skupštine dostavlja Skupštini na odlučivanje.

Odlučivanje o predlogu liste

Član 29

O predlogu liste kandidata za imenovanje članova Savjeta, Skupština odlučuje u roku od 60 dana od dana dostavljanja materijala iz člana 28 stav 8 ovog zakona.

Skupština odlučuje o predlogu liste kandidata za imenovanje članova Savjeta u cjelini.

Odluku iz stava 2 ovog člana, Skupština je dužna da objavi u "Službenom listu Crne Gore" i na internet stranici Skupštine.

Protiv odluke iz stava 2 ovog člana može se pokrenuti postupak pred nadležnim sudom.

Naknade članovima Savjeta

Član 30

Član Savjeta za rad u Savjetu ima pravo na mjesečnu naknadu u bruto iznosu u visini prosječne bruto zarade zaposlenih u Javnom medijskom servisu u mjesecu koji prethodi isplati naknade, kao i na naknadu troškova nastalih u vršenju dužnosti člana Savjeta, u skladu sa aktom koji se odnosi za zaposlene u Javnom medijskom servisu.

Shodna primjena

Član 31

Na pitanja nezavisnosti člana Savjeta, ovlašćenja za pokretanje postupka imenovanja članova Savjeta, objavljivanja i sadržaja javnog poziva, roka za podnošenje predloga za imenovanje članova Savjeta, prestanka mandata člana Savjeta, razrješenja i suspendovanja člana Savjeta, shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje oblast AVM usluga koje se odnose na savjet regulatornog organa.

Prestanak rada Savjeta

Član 32

Ako je zbog prestanka mandata pojedinih članova Savjeta broj članova Savjeta manji od pet, Savjet ne može punopravno da radi i odlučuje do izbora novih članova Savjeta.

Rad Savjeta

Član 33

Savjet radi na sjednicama.

Prvu sjednicu novoizabranog Savjeta saziva predsjednik Skupštine, u roku od 15 dana od dana imenovanja Savjeta.

Sjednica Savjeta se obavezno saziva na zahtjev najmanje tri člana Savjeta ili generalnog direktora.

Sjednica Savjeta se obavezno saziva u roku od 48 časova povodom podnijete žalbe, predstavke i prigovora slušalaca, gledalaca ili korisnika Internetske publikacije tokom predizborne kampanje za izbor Predsjednika, poslanika, odnosno odbornika.

Savjet donosi odluke većinom glasova prisutnih članova, ako ovim zakonom ili statutom Javnog medijskog servisa za određena pitanja nije drukčije određeno.

Sjednice Savjeta su otvorene za javnost, osim ako Savjet dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova drukčije ne odluči.

Generalni direktor, direktor Radija, direktor Televizije i direktor Internetske publikacije imaju pravo da učestvuju na sjednicama Savjeta, bez prava odlučivanja.

Savjet može da odluči, dvotrećinskom većinom prisutnih članova, da isključi iz rada lica iz stava 7 ovog člana.

Učešće drugih lica u radu Savjeta uređuje se poslovnikom Savjeta.

Zapisnik sa sjednica Savjeta objavljuje se na Internetskoj publikaciji u roku od pet radnih dana nakon usvajanja.

Uvid javnosti u poslovanje Javnog medijskog servisa

Član 34

Savjet je dužan da, najkasnije do kraja juna tekuće godine, putem Internetske publikacije, omogući javnosti uvid u:

1) izvještaj o radu Javnog medijskog servisa za prethodnu godinu, sa posebnim osvrtom na primjenu programskih standarda i ostvarivanje obaveza utvrđenih zakonom i programom rada;

2) izvještaj o finansijskom poslovanju Javnog medijskog servisa za prethodnu godinu, koji naročito sadrži podatke o korišćenju finansijskih sredstava ostvarenih po osnovu člana 49 ovog zakona, sa posebnim osvrtom na obavezu iz člana 51 ovog zakona; i

3) izvještaj ovlašćenog revizora o finansijskom poslovanju Javnog medijskog servisa.

Savjet je dužan da, najkasnije 15 dana od dana njihovog usvajanja, odnosno zaključivanja, putem Internetske publikacije stavi na uvid javnosti:

1) godišnji program rada Javnog medijskog servisa i finansijski plan za njegovo izvršenje;

2) periodične izvještaje o realizaciji programa rada i finansijskog plana Javnog medijskog servisa;

3) ugovore o javnim nabavkama, u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke; i

4) ugovore sa fizičkim i pravnim licima, u skladu sa zakonom i opštim aktima Javnog medijskog servisa.

Generalni direktor

Član 35

Za generalnog direktora može biti imenovano lice koje je državljanin Crne Gore, sa prebivalištem u Crnoj Gori, koje ima najmanje​​ VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima rukovođenja u oblasti od značaja za obavljanje djelatnosti Javnog medijskog servisa (novinarstvo, umjetnost, kultura, audiovizuelna medijska djelatnost, sociologija, istorija, pravo, ekonomija i dr.).

Generalni direktor:

1) zastupa i predstavlja Javni medijski servis;

2) organizuje i upravlja procesom rada i vodi poslovanje Javnog medijskog servisa;

3) odgovoran je za poslovanje i zakonitost rada Javnog medijskog servisa;

4) predlaže opšte akte o utvrđivanju programskih i profesionalnih standarda Javnog medijskog servisa;

5) predlaže programska dokumenta Javnog medijskog servisa;

6) predlaže akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnom medijskom servisu;

7) predlaže planove rada Javnog medijskog servisa;

8) podnosi izvještaj o radu i periodične i godišnje finansijske izvještaje Javnog medijskog servisa;

9) sa direktorom Radija, direktorom Televizije i direktorom Internetske publikacije stara se o ostvarivanju programskih dokumenata i profesionalnih standarda u Javnom medijskom servisu;

10) imenuje i razrješava direktora Radija, direktora Televizije i direktora Internetske publikacije i druga rukovodeća lica u Javnom medijskom servisu;

11) predlaže odluke o kupovini i prodaji sredstava i stavljanju imovine Javnog medijskog servisa pod hipoteku, kao i finansijskom zaduživanju i davanju finansijskih garancija, u skladu sa zakonom; i

12) obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom i statutom Javnog medijskog servisa.

Mandat generalnog direktora traje četiri godine.

Isto lice može biti imenovano za generalnog direktora najviše dva puta.

Na kandidata za generalnog direktora shodno se primjenjuju odredbe člana 22 ovog zakona, osim odredbe člana 22 stav 1 tačka 4 ovog zakona.

Sastavni dio dokumentacije koju kandidat za generalnog direktora podnosi na javni konkurs za izbor generalnog direktora je izjava kojom pod krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove iz člana 22 stav 1 tač. 1, 2, 3 i tač. 5 do 9 ovog zakona.

Protiv odluke Savjeta o imenovanju generalnog direktora može se pokrenuti postupak pred nadležnim sudom.

Direktor Radija, direktor Televizije i direktor Internetske publikacije

Član 36

Direktora Radija, direktora Televizije i direktora Internetske publikacije imenuje i razrješava generalni direktor, na period od četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Za direktora Radija, direktora Televizije i direktora Internetske publikacije može biti imenovan državljanin Crne Gore, sa prebivalištem u Crnoj Gori, koji ima najmanje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti medija.

Na kandidata za direktora Radija, direktora Televizije i direktora Internetske publikacije shodno se primjenjuju odredbe člana 22 ovog zakona, osim odredbe člana 22 stav 1 tačka 4 ovog zakona.

Sastavni dio dokumentacije koju kandidat za direktora Radija, direktora Televizije i direktora Internetske publikacije podnosi na javni konkurs je izjava kojom pod krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove iz člana 22 stav 1 tač. 1, 2, 3 i tač. 5 do 9 ovog zakona.

Protiv odluke generalnog direktora o imenovanju direktora Radija, direktora Televizije, odnosno direktora Internetske publikacije može se pokrenuti postupak pred nadležnim sudom.

Nadležnosti direktora Radija, direktora Televizije i direktora Internetske publikacije

Član 37

Direktor Radija, direktor Televizije, odnosno direktor Internetske publikacije:

1) zastupa i predstavlja Radio, Televiziju, odnosno Internetsku publikaciju;

2) predlaže programsku orijentaciju Radija, odnosno Televizije, odnosno orijentaciju sadržaja Internetske publikacije i odgovoran je generalnom direktoru za njeno sprovođenje, u skladu sa zakonom i statutom Javnog medijskog servisa;

3) stara se o izvršavanju usvojenih planova rada Radija, Televizije, odnosno Internetske publikacije;

4) stara se o primjeni odredaba ovog zakona koje se odnose na programske sadržaje;

5) imenuje i razrješava urednike programa u Radiju, odnosno Televiziji, odnosno urednike sadržaja objavljenih u Internetskoj publikaciji, u skladu sa opštim aktima Javnog medijskog servisa;

6) predlaže generalnom direktoru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u Radiju, Televiziji, odnosno Internetskoj publikaciji;

7) zaključuje ugovore o radu sa zaposlenima u Radiju, Televiziji, odnosno Internetskoj publikaciji, u skladu sa zakonom, statutom i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Javnog medijskog servisa;

8) sprovodi odluke po prethodnom nalazu Ombudsmana, u vezi sa odgovarajućim mjerama naloženim od strane Savjeta; i

9) obavlja druge poslove, u skladu sa statutom Javnog medijskog servisa.

Prestanak mandata generalnom direktoru, direktoru Radija, direktoru Televizije i direktoru Internetske publikacije

Član 38

Generalnom direktoru, direktoru Radija, direktoru Televizije i direktoru Internetske publikacije prestaje mandat:

1) istekom vremena na koje je imenovan;

2) razrješenjem;

3) podnošenjem pisane ostavke Savjetu, odnosno generalnom direktoru; i

4) po sili zakona, u skladu sa opštim propisima o radu.

Razrješenje generalnog direktora, direktora Radija, direktora Televizije i direktora Internetske publikacije

Član 39

Generalni direktor, direktor Radija, direktor Televizije i direktor Internetske publikacije mogu biti razriješeni prije isteka vremena na koje su imenovani:

1) na sopstveni zahtjev;

2) ako ne postupaju po zakonu, opštim aktima Javnog medijskog servisa i odlukama Savjeta;

3) ako svojim nesavjesnim i nepravilnim radom prouzrokuju veću štetu Javnom medijskom servisu;

4) ako su u toku trajanja mandata nastupile okolnosti iz člana 22 stav 1 tač. 1, 2, 3, 5, 6 i 7 ovog zakona;

5) ako ne realizuju godišnje programske planove koje donosi Savjet;

6) ako ne realizuju finansijske i druge planove Javnog medijskog servisa; i

7) ako se utvrdi da su prilikom imenovanja dali netačne podatke o sebi ili su propustili da iznesu podatke i okolnosti koji su od značaja za imenovanje.

Prije donošenja odluke o razrješenju, licu iz stava 1 ovog člana mora se dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.

Generalni direktor, direktor Radija, direktor Televizije i direktor Internetske publikacije koji su razriješeni zbog razloga iz stava 1 tač. 2 i 3 ovog člana, ne mogu biti ponovo izabrani na prvom sljedećem konkursu.

Protiv odluke o razrješenju lica iz stava 1 ovog člana može se pokrenuti postupak pred nadležnim sudom.

Imenovanje vršioca dužnosti

Član 40

U slučaju razrješenja generalnog direktora, Savjet imenuje vršioca dužnosti generalnog direktora na period do šest mjeseci, odnosno do imenovanja generalnog direktora u skladu sa ovim zakonom.

U slučaju razrješenja direktora Radija, direktora Televizije, odnosno direktora Internetske publikacije, generalni direktor imenuje vršioca dužnosti direktora Radija, direktora Televizije,​​ odnosno direktora Internetske publikacije, na period do šest mjeseci, odnosno do imenovanja navedenih direktora u skladu sa ovim zakonom.

Vršilac dužnosti iz st. 1 i 2 ovog člana imenuje se bez sprovedenog javnog konkursa, pri čemu mora ispunjavati uslove iz člana 35, odnosno člana 36 ovog zakona.

Imenovanje Ombudsmana

Član 41

Ombudsmana imenuje Savjet, na osnovu javnog konkursa, na period od tri godine.

Isto lice može biti imenovano za Ombudsmana najviše dva puta.

Ombudsman može biti državljanin Crne Gore, koji ima prebivalište u Crnoj Gori, najmanje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i koji je afirmisani medijski stručnjak sa najmanje pet godina radnog iskustva u novinarstvu i nauci o medijima.

Na kandidata za Ombudsmana shodno se primjenjuju odredbe člana 22 ovog zakona, osim odredbe člana 22 stav 1 tačka 4 ovog zakona.

Sastavni dio dokumentacije koju kandidat za Ombudsmana podnosi na javni konkurs je izjava kojom pod krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove iz člana 22 ovog zakona.

Licu koje je zaposleno u Javnom medijskom servisu, a imenovano je za Ombudsmana, prava i obaveze iz rada i po osnovu rada miruju za vrijeme trajanja mandata.

Nadležnosti Ombudsmana

Član 42

Ombudsman je u svom radu nezavisan.

Ombudsman:

1) razmatra i odlučuje o žalbama, predstavkama i prigovorima slušalaca, gledalaca i korisnika Internetske publikacije;

2) razmatra povrede ljudskih prava i diskriminaciju bilo koje vrste u emitovanim programskim sadržajima;

3) prati poštovanje programskih principa Javnog medijskog servisa;

4) prati poštovanje prava građana na slobodu govora, prava na dostupnost medija, prava na tačnu i provjerenu informaciju i prava na odgovor, odnosno ispravku;

5) dostavlja izvještaje o svom radu Savjetu, kvartalno;

6) daje preporuke uredništvu Javnog medijskog servisa i predstavlja medijatora između Javnog medijskog servisa i javnosti;

7) prati ostvarivanje rodne ravnopravnosti kroz programe Javnog medijskog servisa;

8) daje preporuke i smjernice za izvještavanje u medijskim sadržajima Javnog medijskog servisa u cilju suzbijanja seksističkih stereotipa u sadržajima i oglašavanju, te uravnoteženog predstavljanja žena i muškaraca u programskim sadržajima; i

9) obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom i statutom Javnog medijskog servisa.

Nakon što se Savjet upozna sa izvještajima i preporukama Ombudsmana, ti izvještaji i preporuke se objavljuju na Internetskoj publikaciji.

Naknada za rad Ombudsmana

Član 43

Ombudsman za svoj rad ima pravo na mjesečnu naknadu u visini prosječne bruto zarade zaposlenih u Javnom medijskom servisu u mjesecu koji prethodi isplati naknade, kao i naknadu troškova nastalih u vršenju dužnosti, u skladu sa statutom Javnog medijskog servisa.

Prestanak mandata Ombudsmana

Član 44

Ombudsmanu prestaje mandat:

1) istekom vremena na koje je imenovan;

2) razrješenjem; i

3) podnošenjem pisane ostavke Savjetu.

Razrješenje Ombudsmana

Član 45

Ombudsmana razrješava Savjet.

Savjet razrješava Ombudsmana:

1) na sopstveni zahtjev;

2) ako se utvrdi da je prilikom imenovanja dao netačne podatke o sebi ili je propustio da iznese podatke ili okolnosti koji su od značaja za imenovanje;

3) ako su u toku trajanja mandata nastupile okolnosti iz člana 22 stav 1 tač. 1, 2, 3, 5, 6 i 7 ovog zakona;

4) ako redovno ne izvršava poslove iz okvira svoje nadležnosti;

5) ako ne postupa po zakonu i opštim aktima Javnog medijskog servisa;

6) ako zbog bolesti, na osnovu odgovarajuće medicinske dokumentacije, nije u mogućnosti da obavlja dužnost Ombudsmana duže od šest mjeseci;

7) u drugim slučajevima predviđenim statutom Javnog medijskog servisa.

Prije donošenja odluke o razrješenju, Ombudsmanu se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.

Protiv odluke iz stava 3 ovog člana može se pokrenuti postupak pred nadležnim sudom.

Unutrašnja organizacija i sistematizacija

Član 46

Unutrašnja organizacija i sistematizacija Javnog medijskog servisa, saglasno zakonu i statutu Javnog medijskog servisa, utvrđuje se aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.

Statut Javnog medijskog servisa

Član 47

Statut Javnog medijskog servisa obavezno sadrži odredbe o:

1) sjedištu Javnog medijskog servisa;

2) unutrašnjoj organizaciji Javnog medijskog servisa;

3) načinu rada, odlučivanja i nadležnostima organa Javnog medijskog servisa i lica sa posebnim ovlašćenjima;

4) postupku donošenja odluka u vezi sa žalbama, predstavkama i prigovorima slušalaca i gledalaca na rad Javnog medijskog servisa;

5) načinu objavljivanja Biltena o radu Javnog medijskog servisa, finansijskih planova, finansijskih izvještaja i drugih akata i informacija koje je, u skladu sa ovim zakonom, Javni medijski servis dužan da stavi na uvid javnosti;

6) načinu utvrđivanja i raspolaganja sredstvima od strane pojedinih organizacionih jedinica unutar Javnog medijskog servisa;

7) načinu sprovođenja i sadržini javnog konkursa za imenovanje Ombudsmana, u skladu sa ovim zakonom;

8) načinu konsultovanja javnosti u kreiranju programsko-produkcionih planova;

9) prevenciji i sprečavanju sukoba interesa u odlučivanju članova Savjeta i Ombudsmana.

Ovlašćenja organizacionih jedinica Javnog medijskog servisa u pravnom prometu utvrđuju se statutom Javnog medijskog servisa, u skladu sa zakonom.

Statut Javnog medijskog servisa sadrži i odredbe kojima se uređuju druga pitanja, u skladu sa zakonom.

Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih

Član 48

Na prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u Javnom medijskom servisu primjenjuju se opšti propisi o radu.

Zaposleni u Javnom medijskom servisu imaju pravo da se slobodno udružuju u domaće i međunarodne organizacije, radi zaštite svojih profesionalnih, ekonomskih i socijalnih prava i interesa.

VI. FINANSIRANjE I IMOVINA JAVNOG MEDIJSKOG SERVISA

Izvori finansiranja

Član 49

Javni medijski servis se finansira:

1) iz budžeta Crne Gore;

2) proizvodnjom i emitovanjem oglasnih sadržaja;

3) proizvodnjom i prodajom audiovizuelnih djela (emisija, filmova, serija i dr.) i nosača zvuka i slike, koji su u interesu javnosti;

4) iz sponzorstva programskih sadržaja i prodaje usluga plasmana proizvoda u svojim programima;

5) organizovanjem koncerata i drugih priredbi;

6) iz donacija međunarodnih organizacija namijenjenih tehničko-tehnološkoj i programskoj podršci i stručnom usavršavanju; i

7) iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Budžet Crne Gore

Član 50

Iz budžeta Crne Gore za ostvarivanje osnovne djelatnosti Javnog medijskog servisa preusmjeravaju se, na godišnjem nivou, sredstva u iznosu od 1,34% tekućeg budžeta Crne Gore utvrđenog godišnjim zakonom o budžetu, s tim da iznos tih sredstava na godišnjem nivou, u slučaju smanjenja tekućeg budžeta, ne može biti manji od iznosa opredijeljenog za prethodnu fiskalnu godinu.

Način i uslovi obezbjeđivanja sredstava iz budžeta Crne Gore ne smiju uticati na uredničku, finansijsku i institucionalnu nezavisnost Javnog medijskog servisa.

Zabrana unakrsnog subvencioniranja

Član 51

Javni medijski servis ne smije da koristi sredstva iz budžeta Crne Gore za finansiranje komercijalnih audiovizuelnih komunikacija i drugih komercijalnih usluga (unakrsno subvencioniranje).

Ako Javni medijski servis postupi suprotno stavu 1 ovog člana, Savjet će naložiti povraćaj nezakonito utrošenih sredstava i njihovo isključivo korišćenje za pružanje javnih usluga u skladu sa zakonom.

Povraćaj nezakonito utrošenih sredstava obavlja se uplatom na račun budžeta Crne Gore.

Sredstva koja se ne utroše za djelatnost pružanja javnih usluga, a prelaze iznos od 10%, uplaćuju se na račun budžeta Crne Gore.

Ako sredstva iz stava 4 ovog člana tri godine prelaze iznos od 10%, revidiraće se metodologija obračuna sredstava za usluge osnovne djelatnosti Javnog medijskog servisa.

Odvojeno računovodstvo

Član 52

Javni medijski servis je dužan da vodi odvojeno računovodstvo za pružanje javnih usluga od komercijalnih audiovizuelnih komunikacija i drugih komercijalnih usluga, u skladu sa zakonom.

Troškovi prenosa i emitovanja programa

Član 53

Budžetom Crne Gore obezbjeđuju se sredstva za plaćanje troškova prenosa i emitovanja programa Javnog medijskog servisa putem mreža za prenos, zemaljske mreže radio-difuznih predajnika i putem elektronskih komunikacionih mreža sa slobodnim pristupom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast AVM usluga.

Sredstva iz stava 1 ovog člana određuju se imajući u vidu cjenovnik pravnog lica za prenos i emitovanje radio-difuznih signala, uz prethodno dobijenu saglasnost od organa državne uprave nadležnog za poslove finansija, a u skladu sa limitima potrošnje i sredstvima raspoloživim u Budžetu Crne Gore za navedene namjene.

Ministarstvo i pravno lice za prenos i emitovanje radio-difuznih signala ugovorom uređuju međusobna prava i obaveze u vezi sa načinom i uslovima plaćanja troškova iz stava 1 ovog člana, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu zakona o budžetu Crne Gore za određenu godinu.

U slučaju da se ne zaključi ugovor iz stava 3 ovog člana u propisanom roku, prava i obaveze u vezi sa načinom i uslovima plaćanja troškova iz stava 1 ovog člana privremeno uređuje regulatorni organ.

Javni medijski servis snosi troškove prenosa i emitovanja svojih programa putem satelitskih sistema.

Javni medijski servis snosi troškove prenosa i emitovanja svojih programa putem OTT usluga, definisanih zakonom kojim se uređuje oblast AVM usluga.

Imovina

Član 54

Imovina Javnog medijskog servisa je državna imovina, u skladu sa zakonom, a čini je pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novčana sredstva, hartije od vrijednosti i druga imovinska prava.

Javni medijski servis odgovara za obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Država solidarno i neograničeno odgovara za obaveze Javnog medijskog servisa.

Javni medijski servis ne može bez saglasnosti Savjeta opteretiti ili otuđiti nepokretnu i drugu imovinu čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene statutom Javnog medijskog servisa.

VII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Usklađivanje statuta i drugih opštih akata

Član 55

Javni medijski servis dužan je da uskladi statut sa ovim zakonom u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Javni medijski servis dužan je da uskladi druga opšta akta sa ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

"Donošenje propisa"

Član 56

Propis iz člana 9 stav 2 ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Ugovor o troškovima prenosa i emitovanja programa

Član 57

Ministarstvo i pravno lice za prenos i emitovanje radio-difuznih signala dužni su da zaključe ugovor iz člana 53 stav 3 ovog zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Nastavak rada Savjeta

Član 58

Članovi Savjeta Radija i Televizije Crne Gore, imenovani u skladu sa Zakonom o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore ("Službeni list CG", br. 80/20 i 125/23), nastavljaju sa radom kao članovi Savjeta Javnog medijskog servisa, sa nadležnostima utvrđenim ovim zakonom, do isteka mandata.

Postupci imenovanja članova Savjeta koji treba da zamijene članove Savjeta iz stava 1 ovog člana kojima u 2024, odnosno 2025. godini ističe trogodišnji, odnosno četvorogodišnji mandat, sprovešće se u skladu sa Zakonom o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore ("Službeni list CG", br. 80/20 i 125/23).

Postupci imenovanja članova Savjeta Radija i Televizije Crne Gore, započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se u skladu sa Zakonom o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore ("Službeni list CG", br. 80/20 i 125/23).

Nastavak rada generalnog direktora, direktora Radija i direktora Televizije

Član 59

Generalni direktor Radija i Televizije Crne Gore, direktor Radija Crne Gore i direktor Televizije Crne Gore, imenovani u skladu sa Zakonom o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore ("Službeni list CG", br. 80/20 i 125/23), nastavljaju sa radom kao generalni direktor Javnog medijskog servisa, direktor Radija Javnog medijskog servisa i direktor Televizije Javnog medijskog servisa, sa nadležnostima utvrđenim ovim zakonom, do isteka mandata.

Pokretanje postupka imenovanja direktora Internetske publikacije

Član 60

Generalni direktor Javnog medijskog servisa dužan je da, u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, pokrene postupak za imenovanje direktora Internetske publikacije u skladu sa ovim zakonom.

Nastavak rada Ombudsmana

Član 61

Ombudsman Radija i Televizije Crne Gore, imenovan u skladu sa Zakonom o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore ("Službeni list CG", br. 80/20 i 125/23), nastavlja sa radom kao Ombudsman Javnog medijskog servisa, sa nadležnostima utvrđenim ovim zakonom, do isteka mandata.

Prestanak važenja

Član 62

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore ("Službeni list CG", br. 80/20 i 125/23), osim odredaba kojima se uređuje postupak imenovanja članova Savjeta Radija i Televizije Crne Gore koje prestaju da važe imenovanjem članova Savjeta iz člana 57 stav 2 ovog zakona.

Stupanje na snagu

Član 63

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 10-3/24-1/20

EPA 256 XXVIII

Podgorica, 19. jun 2024. godine

Skupština Crne Gore 28. saziva

Predsjednik,

Andrija Mandić, s.r.