Zakon o Nacionalnom javnom emiteru Radio i televizija Crne Gore

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br.​​ 80/2020​​ i​​ 125/2023.

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1

Nacionalni javni emiter obavlja djelatnost u skladu sa zakonom, međunarodnim standardima i pravilima u ovoj oblasti.

Ovaj zakon se tumači u skladu sa Direktivom o AVM uslugama, Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i praksom Evropskog suda za ljudska prava.

Nacionalni javni emiter Radio i Televizija Crne Gore

Član 2

Nacionalni javni emiter Radio i Televizija Crne Gore je Radio Crne Gore i Televizija Crne Gore.

Djelatnost nacionalnog javnog emitera iz stava 1 ovog člana je pružanje javnih audiovizuelnih usluga za koje Crna Gora obezbjeđuje nezavisno finansiranje u skladu sa zakonom.

Djelatnost nacionalnog javnog emitera iz stava 1 ovog člana je pružanje javnih audiovizuelnih usluga kojima se zadovoljavaju: demokratske, socijalne, kulturne, obrazovne i druge potrebe od javnog interesa svih segmenata crnogorskog društva, obezbjeđuje ostvarivanje prava i interesa građana i drugih subjekata u oblasti informisanja, bez obzira na njihovu političku, vjersku, kulturnu, rasnu ili polnu pripadnost.

Radio i Televizija Crne Gore

Član 3

Osnivač nacionalnog javnog emitera Radio i Televizija Crne Gore je država.

Prava osnivača u ime države vrši Savjet Radio i Televizije Crne Gore, u skladu sa zakonom.

Skraćeni naziv nacionalnog javnog emitera Radio i Televizija Crne Gore je RTCG.

II. DJELATNOST RTCG

Način ostvarivanja osnovne djelatnosti

Član 4

Osnovna djelatnost RTCG je pružanje javnih audiovizuelnih usluga (u daljem tekstu: javne usluge), odnosno proizvodnja radijskog, audiovizuelnog i multimedijskog sadržaja, muzička proizvodnja, pružanje audio i audiovizuelnih medijskih usluga, multimedijskih usluga i usluga elektronskih publikacija kao javnih usluga.

Djelatnost iz stava 1 ovog člana RTCG ostvaruje:

1) emitovanjem dva programa Radija Crne Gore putem zemaljske mreže radio-difuznih predajnika na nacionalnom nivou;

2) emitovanjem dva programa Televizije Crne Gore putem zemaljske mreže radio-difuznih predajnika na nacionalnom nivou;

3) emitovanjem Parlamentarnog programa;

4) emitovanjem radio programa putem satelita;

5) emitovanjem televizijskog programa putem satelita;

6) proizvodnjom i objavljivanjem audio i audiovizuelnih sadržaja na elektronskoj publikaciji RTCG;

7) javnim izvođenjem i snimanjem muzičkih sadržaja, organizovanjem događaja i koncerata od nacionalnog značaja;

8) proizvodnjom drugih programskih servisa.

RTCG može proizvoditi i druge audio i audiovizuelne programe i objavljivati ih putem zemaljskih i satelitskih mreža, interneta i drugog oblika prenosa.

Audio i audiovizuelni sadržaji elektronskih publikacija RTCG moraju da budu usklađeni sa programskim sadržajem RTCG.

Prijem programa RTCG mora se, u okviru svake radijske ili televizijske mreže, obezbijediti na teritoriji Crne Gore gdje živi najmanje 98% stanovništva.

Pružanje komercijalnih audiovizuelnih usluga

Član 5

Pored usluga iz člana 4 stav 1 ovog zakona, RTCG može da pruža i komercijalne audiovizuelne usluge, i to:

1) prodaju programa za reklamne poruke i druge audiovizuelne komunikacije;

2) plasman proizvoda, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast audiovizuelnih medijskih usluga;

3) sponzorstvo;

4) telešoping;

5) audiovizuelne usluge na zahtjev;

6) reemitovanje programa;

7) distribuciju programa (ustupanje prava na emitovanje programa, prodaja programa);

8) iznajmljivanje tehničko-produkcionih i logističkih resursa, kao audiovizuelnih usluga.

Pružanje usluga iz stava 1 ovog člana mora da bude odvojeno od pružanja javnih usluga iz člana 4 stav 1 ovog zakona.

Promjena osnovne djelatnosti

Član 6

Promjena osnovne djelatnosti ili privatizacija RTCG ne mogu se obaviti bez saglasnosti Skupštine Crne Gore (u daljem tekstu: Skupština).

Unutrašnja organizacija

Član 7

RTCG, saglasno zakonu i Statutu RTCG, utvrđuje unutrašnju organizaciju i način rada.

Ovlašćenja organizacionih jedinica u pravnom prometu utvrđuju se Statutom RTCG, u skladu sa zakonom.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 8

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

III. OBAVEZE I ODGOVORNOST RTCG

Usluge od javnog interesa

Član 9

Ostvarivanje javnog interesa, u smislu ovog zakona, podrazumijeva nezavisnu i samostalnu proizvodnju, uređivanje i prenos programa i multimedijalnih sadržaja koji nijesu u službi političkih, ekonomskih ili drugih interesa moći.

Javne usluge iz člana 4 stav 1 ovog zakona, su programske obaveze RTCG koje ispunjavaju demokratske, socijalne i kulturne potrebe crnogorskog društva i garantuju pluralizam, uključujući kulturnu i jezičku raznolikost.

RTCG je dužna da, uz primjenu visokih standarda profesionalne etike i kvaliteta, bez bilo kojeg oblika diskriminacije, proizvodi i emituje programske sadržaje, koji:

1) služe kao referentne tačke u pogledu jačanja zajedništva i društvenog integrisanja svih pojedinaca, grupa i zajednica;

2) na uravnotežen način, uz odgovarajuću zastupljenost informativnih, kulturnih, obrazovnih, naučnih, sportskih i zabavnih emisija, zadovoljavaju interese javnosti na nacionalnom i lokalnom nivou;

3) obezbjeđuju prostor za otvoreno i slobodno izražavanje različitih mišljenja i stavova o pitanjima od javnog interesa;

4) su namijenjeni svim segmentima društva, posebno vodeći računa o djeci i omladini, pripadnicima manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, licima sa invaliditetom, socijalno ugroženim i drugim specifičnim grupama;

5) afirmišu i njeguju crnogorski nacionalni i kulturni identitet, kulturni i etnički identitet manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, evropsko kulturno nasljeđe i kulturnu raznolikost;

6) afirmišu crnogorsku kulturnu baštinu, podstiču i njeguju kulturno i umjetničko stvaralaštvo i šire saznanja o drugim kulturama koje su zastupljene u Crnoj Gori;

7) odražavaju različite ideje i religijska uvjerenja u društvu, radi jačanja razumijevanja i tolerancije i promovisanja multikulturalnog, multietničkog i multivjerskog karaktera Crne Gore;

8) doprinose poštovanju i unapređivanju osnovnih ljudskih prava i sloboda, demokratskih vrijednosti i institucija, pluralizma ideja, kulture javnog dijaloga, jezičkih standarda, privatnosti i digniteta ličnosti;

9) podstiču razvoj i unapređivanje demokratske kulture društva;

10) promovišu i podržavaju vrijednosti građanskog društva i prezentuju građansku inicijativu;

11) podstiču i promovišu medijsku pismenost;

12) nepristrasno, tačno, blagovremeno, razumljivo i uravnoteženo informišu o domaćim i međunarodnim dešavanjima od javnog interesa;

13) odražavaju aktuelne životne probleme različitih struktura crnogorskog društva;

14) prezentuju i afirmišu istorijske izvore i materijalne dokaze o prošlim vremenima;

15) promovišu razvoj Crne Gore i njen ekološki karakter;

16) informišu javnost o pitanjima od značaja za zdravlje ljudi i o zaštiti ljudi, imovine, kulturnih dobara i životne sredine;

17) obezbjeđuju produkciju i predstavljanje crnogorskih kinematografskih i audiovizuelnih djela;

18) u vrijeme predizborne kampanje, u skladu sa posebnim pravilima, obezbjeđuju ravnopravno predstavljanje političkih stranaka, koalicija i pojedinaca.

Uvođenje novih usluga

Član 10

RTCG može da uvodi značajno nove audiovizuelne usluge na novim platformama za distribuciju, koje su namijenjene široj javnosti, pod uslovom da iste zadovoljavaju demokratske, socijalne i kulturne potrebe društva i ne dovode do neproporcionalnih posljedica na tržištu koje nijesu nužne za ispunjavanje funkcije javne usluge.

Značajno novom audiovizuelnom uslugom, u smislu stava 1 ovog člana, smatra se usluga koja se prvi put pruža i bitno se razlikuje od usluga koje pruža RTCG, kao i usluga koja je u velikoj mjeri izmijenjena u pogledu njenog sadržaja, tehničkog pristupa i ciljne grupe kojoj je namijenjena.

Predlog za uvođenje značajno nove audiovizuelne usluge ili više takvih usluga mora da sadrži tačan opis usluga i opravdanost njihovog uvođenja, ciljnu grupu na koju se usluge odnose, troškove vršenja usluga i ocjenu mogućih uticaja na tržište.

Prije uvođenja značajno nove audiovizuelne usluge ili više takvih usluga RTCG je dužna da sprovede javnu raspravu u trajanju od 45 dana.

Nakon sprovedene javne rasprave, predlog za uvođenje značajno nove audiovizuelne usluge ili više takvih usluga, RTCG je dužna da dostavi na mišljenje organu nadležnom za državnu pomoć.

Komentare i sugestije dobijene posredstvom javne rasprave i mišljenje organa nadležnog za državnu pomoć, RTCG je dužna da dostavi savjetu regulatornog organa za oblast audiovizuelnih medijskih usluga (u daljem tekstu: regulatorni organ).

O uvođenju značajno nove audiovizuelne usluge ili više takvih usluga odlučuje savjet regulatornog organa.

Evropska audiovizuelna djela

Član 11

RTCG je dužna da obezbijedi da evropska audiovizuelna djela, definisana u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast audiovizuelnih medijskih usluga, čine najmanje 51% njenog godišnjeg vremena emitovanja.

RTCG je dužna da najmanje 40% djela iz stava 1 ovog člana emituje izvorno na crnogorskom jeziku, jezicima u službenoj upotrebi i romskom jeziku na svakom televizijskoprogramskom kanalu RTCG.

Najmanje 10% od programsko-produkcionog plana opredijeljenog za tekuću godinu, RTCG je dužna da obezbijedi za nabavku evropskih djela nezavisnih proizvođača, od čega polovina tih sredstava mora biti namijenjena za djela proizvedena izvorno na crnogorskom jeziku, jezicima u službenoj upotrebi i romskom jeziku.

Način i postupak za odabir programa iz stava 3 ovog člana utvrđuje se opštim aktima RTCG koji se objavljuju na sajtu RTCG.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, a u slučaju da djela proizvedena izvorno na crnogorskom jeziku, jezicima u službenoj upotrebi i romskom jeziku ne zadovoljavaju propisane kriterijume utvrđene opštim aktima RTCG, shodno odluci Savjeta RTCG, odnos ulaganja odrediće se u odnosu na programske potrebe i tržišnu ponudu nabavke evropskih djela.

Izvještaj o realizaciji odredbi st. 1 i 3 ovog člana generalni direktor RTCG dužan je da dostavi Savjetu RTCG i regulatornom organu do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Profesionalni standardi i programska pravila

Član 12

RTCG je dužna da usvoji i poštuje profesionalne standarde i programska pravila.

Prava i obaveze zaposlenih

Član 13

Zaposleni u RTCG ostvaruju prava i obaveze u skladu sa opštim propisima o radu i zapošljavanju.

Zaposleni u RTCG imaju pravo da se slobodno udružuju u domaće i međunarodne organizacije, radi zaštite svojih profesionalnih, ekonomskih i socijalnih prava i interesa.

Odgovornost RTCG

Član 14

RTCG je odgovorna javnosti.

Odgovornost RTCG javnosti ostvaruje se kroz:

1) postupak imenovanja Savjeta RTCG, javnost rada i obavezom da zastupa i štiti interese građana u oblasti informisanja;

2) obavještavanje javnosti o aktivnostima RTCG objavljivanjem Biltena o radu u štampanoj i/ili elektronskoj formi;

3) imenovanje Ombudsmana RTCG i propisivanje i sprovođenje procedura kojima se omogućava da gledaoci i slušaoci podnose predstavke i prigovore na rad RTCG.

Prilikom izrade godišnjih programsko-produkcionih planova RTCG je dužna da sprovede javnu raspravu u trajanju od najmanje 30 dana.

IV. NEZAVISNOST RTCG

Programska nezavisnost

Član 15

RTCG je nezavisna u uređivanju programa, i u skladu sa tim:

1) utvrđuje programsku šemu;

2) utvrđuje koncepciju proizvodnje i emitovanja programa;

3) uređuje i emituje informacije o aktuelnim događajima;

4) organizuje obavljanje djelatnosti.

Nezavisnost novinara

Član 16

Novinari zaposleni u RTCG su nezavisni u svom radu i djeluju u interesu javnosti.

Novinaru ne može prestati radni odnos, smanjiti zarada, promijeniti status u redakciji ili utvrditi odgovornost zbog stava ili mišljenja koje je izraženo u skladu sa profesionalnim standardima i programskim pravilima.

Novinari zaposleni u RTCG za svoj redovan rad kod primarnog poslodavca ne mogu primati naknade od drugih pravnih i fizičkih lica.

V. FINANSIRANjE RTCG

Izvori sredstava

Član 17

RTCG stiče sredstva:

1) iz budžeta Crne Gore;

2) proizvodnjom i emitovanjem reklamnih sadržaja;

3) proizvodnjom i prodajom audiovizuelnih djela (emisija, filmova, serija i dr.) i nosača zvuka i slike, koji su u interesu javnosti;

4) iz sponzorstva programskih sadržaja;

5) organizovanjem koncerata i drugih priredbi;

6) iz donacija međunarodnih organizacija namijenjenih tehničko-tehnološkoj i programskoj podršci i stručnom usavršavanju;

7) iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Unakrsno subvencioniranje

Član 18

RTCG ne smije da koristi sredstva iz budžeta Crne Gore za finansiranje komercijalnih audiovizuelnih usluga (unakrsno subvencioniranje).

Ako RTCG postupi suprotno stavu 1 ovog člana, Savjet RTCG će naložiti povraćaj nezakonito utrošenih sredstava i njihovo isključivo korišćenje za obavljanje djelatnosti pružanja javnih usluga u skladu sa ovim zakonom.

Povraćaj nezakonito utrošenih sredstava obavlja se uplatom na račun budžeta Crne Gore.

Sredstva koja se ne utroše za djelatnost pružanja javnih usluga, a prelaze iznos od 10%, uplaćuju se na račun budžeta Crne Gore.

Ako sredstva iz stava 3 ovog člana tri godine prelaze iznos od 10% revidiraće se metodologija obračuna sredstava za usluge osnovne djelatnosti RTCG.

Budžet Crne Gore

Član 19 ​​ 

Iz budžeta Crne Gore za ostvarivanje osnovne djelatnosti RTCG, preusmjeravaju se sredstva na godišnjem nivou u iznosu od 1,34% planiranih ukupnih budžetskih sredstava, umanjenih za sredstva kapitalnog budžeta i budžeta državnih fondova (tekući budžet), za godinu za koju se budžet donosi, s tim da iznos tih sredstava na godišnjem nivou, u slučaju smanjenja tekućeg budžeta, ne može biti manji od iznosa opredijeljenog za prethodnu fiskalnu godinu.

Način i uslovi obezbjeđivanja sredstava iz budžeta Crne Gore ne smiju uticati na uredničku, finansijsku i institucionalnu nezavisnost RTCG.

Organ državne uprave nadležan za poslove finansija dužan je da sredstva iz stava 1 ovog člana usmjerava RTCG mjesečno u skladu sa posebnim uputstvom.

Izvještaj o preusmjerenim sredstvima se dostavlja uz završni račun budžeta Crne Gore.

Odvojeno računovodstvo

Član 20

RTCG je dužna da vodi odvojeno računovodstvo za pružanje javnih usluga od obavljanja komercijalnih audio ili audiovizuelnih usluga.

Trajanje oglašavanja i telešoping spotova

Član 21

U programima Televizije Crne Gore trajanje oglašavanja i telešoping spotova u periodu između 6 i 18 časova ne smije prelaziti 15% tog perioda.

U programima Televizije Crne Gore trajanje oglašavanja i telešoping spotova u periodu između 18 i 24 časa ne smije prelaziti 15% tog perioda.

U programima Televizije Crne Gore zabranjeno je oglašavanje i telešoping u periodu između 20 i 22 časa.

U programima Radija Crne Gore trajanje oglašavanja ne smije prelaziti sedam minuta po satu emitovanog programa.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, a u slučaju prenosa događaja od posebnog značaja za javnost, u programima Televizije Crne Gore dozvoljeno je oglašavanje i telešoping u periodu između 20 i 22 časa.

Prenos i emitovanje programa

Član 22

Budžetom Crne Gore obezbjeđuju se sredstva za plaćanje troškova prenosa i emitovanja programa RTCG putem zemaljskih sistema i putem elektronskih komunikacionih mreža bez upotrebe radio-difuznih frekvencija, koje vrši pravno lice za prenos i emitovanje radiodifuznih signala, koje osniva Vlada.

Organ državne uprave nadležan za poslove medija i pravno lice za prenos i emitovanje radio-difuznih signala ugovorom uređuju međusobna prava i obaveze u vezi sa načinom i uslovima plaćanja troškova iz stava 1 ovog člana, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu zakona o budžetu Crne Gore za određenu godinu.

U slučaju da se ne zaključi ugovor iz stava 2 ovog člana u propisanom roku, prava i obaveze u vezi sa načinom i uslovima plaćanja troškova iz stava 1 ovog člana privremeno uređuje regulatorni organ.

RTCG snosi troškove prenosa i emitovanja svojih programa putem satelitskih sistema.

VI. UPRAVLjANjE I RUKOVOĐENjE RTCG

Organi RTCG

Član 23

Organi RTCG su:

1) Savjet RTCG i

2) Generalni direktor RTCG.

Status Savjeta RTCG

Član 24

Savjet RTCG (u daljem tekstu: Savjet) zastupa interese javnosti.

Savjet je nezavisan od državnih organa i svih organizacija koje se bave djelatnošću proizvodnje i emitovanja radijskih i televizijskih programa ili sa njom povezanim djelatnostima i aktivnostima (reklamiranje, telekomunikacije i dr.).

Nadležnosti Savjeta

Član 25

Savjet:

1) donosi Statut RTCG;

2) bira predsjednika i potpredsjednika Savjeta iz reda članova Savjeta, na način i po postupku koji je propisan Poslovnikom o radu Savjeta;

3) imenuje i razrješava generalnog direktora RTCG, nakon sprovedenog javnog konkursa, i sa njim zaključuje ugovor o radu;

4) imenuje i razrješava Ombudsmana RTCG (u daljem tekstu: Ombudsman);

5) donosi opšte akte kojima se uređuju pitanja programskih i profesionalnih standarda u RTCG;

6) usvaja programska dokumenta RTCG, planove rada i izvještaje o radu;

7) usvaja investicione i finansijske planove RTCG;

8) usvaja finansijski izvještaj RTCG za prethodnu godinu, kao i izvještaj ovlašćenog revizora o finansijskom poslovanju RTCG;

9) usvaja periodične i godišnje obračune RTCG;

10) po prethodnom nalazu Ombudsmana, u vezi sa kršenjem programskih principa utvrđenih zakonom i programskim dokumentima, nalaže odgovarajuće mjere;

11) daje saglasnost na predlog za uvođenje usluga iz člana 10 ovog zakona;

12) najmanje dva puta godišnje objavljuje Bilten o radu RTCG na sajtu RTCG;

13) imenuje i razrješava Komisiju za programske sadržaje na albanskom jeziku i jezicima drugih pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica;

14) određuje ovlašćenog revizora o finansijskom poslovanju RTCG;

15) donosi opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u RTCG;

16) donosi odluke o kupovini, prodaji i stavljanju imovine RTCG pod hipoteku, u skladu sa zakonom;

17) donosi odluke o uzimanju bankarskih kredita i davanju finansijskih garancija, u skladu sa zakonom;

18) daje saglasnost na odluke generalnog direktora RTCG i ugovore kojim se RTCG obavezuje da izvrši plaćanje u ukupnom iznosu većem od iznosa utvrđenog Statutom RTCG;

19) daje saglasnost na promjenu budžetskih alokacija;

20) donosi akt o načinu imenovanja Ombudsmana;

21) donosi Poslovnik o svom radu;

22) obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i Statutom RTCG.

Uvid javnosti u poslovanje RTCG

Član 26

Savjet je dužan da, najkasnije do kraja juna tekuće godine, stavi na uvid javnosti, putem sajta RTCG:

1) Izvještaj o radu RTCG za prethodnu godinu, sa posebnim osvrtom na primjenu programskih standarda i ostvarivanje obaveza utvrđenih zakonom i programom rada;

2) izvještaje o finansijskom poslovanju RTCG za prethodnu godinu, koji posebno sadrže podatke o korišćenju finansijskih sredstava ostvarenih po osnovu člana 17 stav 1 tačka 1 ovog zakona, sa posebnim osvrtom na obavezu iz člana 18 ovog zakona;

3) izvještaj ovlašćenog revizora o finansijskom poslovanju RTCG.

Savjet je dužan da, najkasnije 15 dana od dana njihovog zaključivanja odnosno usvajanja, stavi na uvid javnosti, putem sajta RTCG:

1) godišnji program rada i finansijski plan za njegovo izvršenje;

2) periodične izvještaje o realizaciji programa rada i finansijskog plana;

3) ugovore koji su predmet javnih nabavki u skladu sa zakonom koji reguliše ovu oblast;

4) ugovore sa pravnim licima ako ugovorom nije propisana zabrana od strane ugovornih strana, odnosno ako je to u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje čuvanje poslovnih tajni u RTCG.

Broj članova Savjeta

Član 27

Savjet ima devet članova.

Kriterijumi za imenovanje člana Savjeta

Član 28

Član Savjeta može biti afirmisani stručnjak iz oblasti koja je relevantna za obavljanje djelatnosti RTCG (novinarstvo, umjetnost, kultura, audiovizuelna medijska djelatnost, sociologija, istorija, pravo, ekonomija i dr.), koji je državljanin Crne Gore, ima prebivalište u Crnoj Gori, najmanje VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti relevantnoj za obavljanje djelatnosti RTCG.

Konflikt interesa

Član 29

Članovi Savjeta ne mogu biti:

1) poslanici i odbornici, za vrijeme obavljanja funkcije i najmanje tri godine od prestanka funkcije;

2) lica koja bira, imenuje ili postavlja Predsjednik Crne Gore, Skupština i Vlada;

3) zaposleni u RTCG;

4) funkcioneri političkih stranaka (predsjednici stranaka, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri), za vrijeme obavljanja funkcije i najmanje tri godine od prestanka funkcije;

5) lica koja kao vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, članovi nadzornih organa, zaposleni ili lica koja su radno angažovana po drugom osnovu, a imaju interesa u pravnim licima koja se bave audiovizuelnim medijskim uslugama i online medijima, tako da bi članstvo takvog lica u Savjetu moglo da dovede do konflikta interesa;

6) lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo protiv službene dužnosti, krivično djelo korupcije, prevare, krađe ili drugo krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje javne funkcije, bez obzira na izrečenu sankciju, ili su pravosnažno osuđena za neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, u periodu dok traju posljedice osude;

7) lica koja su bračni drugovi lica navedenih u tač. 1 do 5 ovog stava ili se sa njima nalaze u krvnom srodstvu u pravoj liniji, bez obzira na stepen srodstva, u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva i srodstvu po tazbini.

Članovi Savjeta smatraju se javnim funkcionerima shodno propisu kojim se uređuje oblast sprečavanja korupcije.

Imenovanje članova Savjeta

Član 30

Članove Savjeta imenuje Skupština.

Predlaganje kandidata za članove Savjeta

Član 31

Kandidate za članove Savjeta predlažu:

1) univerziteti u Crnoj Gori, za jednog člana;

2) Crnogorska akademija nauka i umjetnosti i Matica crnogorska, za jednog člana;

3) nacionalne ustanove kulture i nevladine organizacije iz oblasti kulture, za jednog člana;

4) Privredna komora Crne Gore i udruženje poslodavaca koje je zastupljeno u Socijalnom savjetu, za jednog člana;

5) nevladine organizacije iz oblasti medija, osim udruženja emitera, za jednog člana;

6) nevladine organizacije iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, koje se bave ostvarivanjem i zaštitom: nacionalne, rodne i ukupne ravnopravnosti; prava na zdravu životnu sredinu; prava potrošača; prava lica sa invaliditetom ili prava na obrazovanje i socijalnu zaštitu, za dva člana;

7) sindikati koji su zastupljeni u Socijalnom savjetu, za jednog člana;

8) Crnogorski olimpijski komitet i Crnogorski paraolimpijski komitet, za jednog člana.

Lice koje je predloženo za člana Savjeta ne mora biti iz reda ovlašćenog predlagača.

Predlagači iz stava 1 tač. 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 8 ovog člana mogu zajedno ili odvojeno predložiti po jednog kandidata za člana Savjeta.

Predlagači iz stava 1 tačka 6 ovog člana mogu zajedno ili odvojeno predložiti po dva kandidata za članove Savjeta.

Kandidate za članove Savjeta predlažu nadležni organi upravljanja pravnih lica iz stava 1 ovog člana, u skladu sa njihovim statutima.

Ako predlagači iz stava 1 tač. 2, 4 i 8 ovog člana podnesu odvojene predloge, razmatraće se predlog predlagača prema redosljedu ovih predlagača, a ako taj predlog ne ispunjava propisane uslove razmatraće se predlog narednog predlagača.

U slučaju iz stava 6 ovog člana, u narednom postupku imenovanja Savjeta, ovlašćeni predlagači mijenjaju mjesto.

Predlog koji sadrži veći broj kandidata od broja utvrđenog u st. 3 i 4 ovog člana neće se razmatrati.

Sadržaj predloga za imenovanje člana Savjeta

Član 32

Predlog za imenovanje člana Savjeta treba da sadrži ime i prezime, adresu i kratku biografiju predloženog kandidata i mora biti potpisan i ovjeren od strane ovlašćenog predlagača, odnosno ovlašćenih predlagača.

Predlog kandidata za člana Savjeta podnosi se na obrascu koji propisuje radno tijelo Skupštine nadležno za imenovanje (u daljem tekstu: radno tijelo).

Uz predlog iz stava 1 ovog člana obavezno se dostavlja:

1) dokaz da je predloženi kandidat državljanin Crne Gore;

2) dokaz da predloženi kandidat ima prebivalište u Crnoj Gori;

3) dokaz o nivou kvalifikacija obrazovanja predloženog kandidata;

4) dokaz o radnom iskustvu;

5) izjava predloženog kandidata o prihvatanju kandidature i da ne postoji smetnja iz člana 29 ovog zakona za njegovo imenovanje za člana Savjeta.

Nevladine organizacije kao predlagači dužne su da, pored dokaza iz stava 3 ovog člana, dostave i:

1) dokaz o upisu u registar nevladinih organizacija kod nadležnog organa državne uprave;

2) osnivački akt i statut, u tekstu koji se nalazi kod nadležnog organa državne uprave;

3) izvještaje o radu i finansijske izvještaje za prethodne tri godine.

Predlog za imenovanje člana Savjeta koji nije u skladu sa st. 1 do 4 ovog člana neće se razmatrati.

Nevladina organizacija kao ovlašćeni predlagač

Član 33

Nevladina organizacija može biti predlagač za imenovanje člana Savjeta, ako ispunjava sljedeće uslove:

1) da je kod nadležnog organa državne uprave registrovana najmanje tri godine prije objavljivanja javnog poziva za podnošenje predloga za imenovanje članova Savjeta;

2) da u osnivačkom aktu i statutu ima kao osnovne ciljeve i zadatke djelovanja pitanja iz oblasti koje su predviđene članom 31 stav 1 tač. 3, 5 ili 6 ovog zakona i da se u prethodne tri godine kontinuirano bavi ovim pitanjima.

Ista nevladina organizacija može učestvovati u predlaganju kandidata za člana Savjeta samo u okviru jedne kategorije predlagača iz člana 31 stav 1 ovog zakona.

Nezavisnost člana Savjeta

Član 34

Članovi Savjeta ne predstavljaju institucije ili organizacije koje su ih predložile, već svoju dužnost obavljaju samostalno, nezavisno i po sopstvenom znanju i savjesti, radi ostvarivanja interesa javnosti, u skladu sa zakonom, Statutom RTCG i drugim opštim aktima RTCG.

Niko nema pravo da na bilo koji način utiče na rad člana Savjeta, niti je član Savjeta dužan da poštuje bilo čije instrukcije u vezi sa svojim radom, osim odluka nadležnog suda.

Mandat člana Savjeta

Član 35

Mandat člana Savjeta počinje danom imenovanja i traje pet godina.

Isto lice može biti član Savjeta najviše dva puta uzastopno.

Smatra se da je Savjet imenovan kada je imenovano najmanje sedam članova Savjeta.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, prilikom imenovanja prvog sastava Savjeta, četiri člana imenuju se na pet godina, tri člana na četiri godine, a dva na tri godine.

Članovima prvog sastava Savjeta trajanje mandata utvrđuje žrijebom predsjednik Skupštine u prisustvu predstavnika ovlašćenih predlagača članova Savjeta.

Pokretanje postupka imenovanja članova Savjeta

Član 36

Postupak imenovanja članova Savjeta pokreće predsjednik Skupštine objavljivanjem javnog poziva ovlašćenim predlagačima, najmanje šest mjeseci prije isteka mandata članova Savjeta.

Javni poziv

Član 37

Javni poziv se objavljuje u "Službenom listu Crne Gore“, na sajtu Skupštine i najmanje u jednom dnevnom štampanom mediju koji izlazi u Crnoj Gori.

Sadržaj javnog poziva

Član 38

Javni poziv obavezno sadrži:

1) ovlašćene predlagače iz člana 31 stav 1 ovog zakona i broj predloga koji mogu podnijeti;

2) uslove koje kandidat za člana Savjeta mora da ispunjava;

3) uslove koje moraju da ispunjavaju nevladine organizacije kao ovlašćeni predlagači;

4) dokumentaciju koja se obavezno dostavlja uz predlog za imenovanje;

5) naziv i adresu organa kojem se podnose predlozi za imenovanje;

6) način podnošenja i rok za podnošenje predloga za imenovanje.

Rok za podnošenje predloga

Član 39

Rok za podnošenje predloga za imenovanje članova Savjeta teče od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom štampanom mediju.

Predlozi za kandidate za članove Savjeta podnose se u roku od 40 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Lista kandidata za imenovanje člana Savjeta

Član 40

Radno tijelo dužno je da, u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavljanje predloga, objavi listu blagovremenih i potpunih predloga kandidata za članove Savjeta, na način na koji je objavljen javni poziv.

Ako predlagači za člana Savjeta iz člana 31 stav 1 tač. 3, 5 i 6 ovog zakona podnesu više odvojenih predloga, radno tijelo će utvrditi predlog kandidata za člana Savjeta iz ovih kategorija na osnovu sljedećih kriterijuma:

1) biografije i iskustva u: zaštiti slobode medija i izražavanja, poštovanju demokratskih načela i vladavine prava, izgradnji i unapređenju građanskog društva, poštovanju vrijednosti multikulturalizma i socijalne različitosti, razvoju civilnog društva, odbrani ljudskih prava i sloboda, promociji kulture, nauke i umjetnosti;

2) intervjua na osnovu kojeg se može utvrditi da kandidat posjeduje relevantna znanja o vrijednostima i značaju javnih emitera za razvoj demokratskog društva, međunarodnim standardima iz oblasti javne radiodifuzije, evropskim načelima slobode izražavanja, kao i vizije razvoja RTCG u kontekstu digitalnog društva i lične inovativnosti i doprinosa koji može pružiti u ostvarivanju misije RTCG;

3) broja ustanova odnosno nevladinih organizacija koje su podržale kandidaturu.

Ako predlagači za člana Savjeta iz člana 31 stav 1 tač. 1 i 7 ovog zakona podnesu više odvojenih predloga, radno tijelo će utvrditi predlog kandidata za člana Savjeta iz ovih kategorija na osnovu kriterijuma iz stava 2 tač. 1 i 2 ovog člana.

Radno tijelo će, u roku od 40 dana od dana isteka roka za dostavljanje predloga, utvrditi predlog liste kandidata za imenovanje članova Savjeta, izvršiti javno predstavljanje kandidata sa predložene liste i kvalifikacije kandidata objaviti na sajtu Skupštine.

Predlog liste kandidata za imenovanje članova Savjeta, sa obrazloženjem i izvještajem o sprovedenom postupku za imenovanje članova Savjeta, radno tijelo dostavlja Skupštini na odlučivanje.

Odlučivanje o predlogu liste

Član 41

O predlogu liste za imenovanje članova Savjeta, Skupština odlučuje u roku od 60 dana od dana dostavljanja materijala iz člana 40 stav 5 ovog zakona.

Skupština odlučuje o predlogu liste kandidata za imenovanje članova Savjeta, u cjelini.

Obrazloženu odluku iz stava 1 ovog člana, Skupština je dužna da objavi u "Službenom listu Crne Gore" i na sajtu Skupštine.

Ponavljanje postupka

Član 42

Ako predlog liste nije kompletan, postupak se ponavlja za imenovanje članova Savjeta iz kategorije predlagača čiji predlog nije utvrđen.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, predsjednik Skupštine dužan je da, u roku od 15 dana od dana utvrđivanja predloga liste, objavi ponovni javni poziv ovlašćenim predlagačima čiji predlozi nijesu utvrđeni, na način propisan ovim zakonom.

Mandat člana Savjeta imenovanog po ponovnom javnom pozivu traje shodno mandatu kandidata iz kategorije predlagača koji ga predlaže u ponovnom postupku.

Naknade članovima Savjeta

Član 43

Član Savjeta za rad u Savjetu ima pravo na mjesečnu naknadu u bruto iznosu u visini prosječne bruto zarade zaposlenih u RTCG u mjesecu koji prethodi isplati naknade, kao i na naknadu troškova u vezi sa vršenjem dužnosti člana Savjeta, u skladu sa Statutom RTCG.

Prestanak mandata člana Savjeta

Član 44

Članu Savjeta prestaje mandat:

1) istekom vremena na koje je imenovan;

2) razrješenjem;

3) podnošenjem pisane ostavke Skupštini, o čemu obavještava Savjet i ovlašćenog predlagača u roku od osam dana od dana podnošenja ostavke.

Razrješenje člana Savjeta

Član 45

Skupština razrješava člana Savjeta ako:

1) se utvrdi da je prilikom imenovanja dao o sebi netačne podatke ili je propustio da iznese podatke i okolnosti koji su bitni za imenovanje;

2) ne prisustvuje sjednicama Savjeta u periodu dužem od šest mjeseci;

3) je u toku trajanja mandata nastupila neka od okolnosti iz člana 29 ovog zakona;

4) zbog bolesti, na osnovu nalaza nadležne zdravstvene ustanove, nije u mogućnosti da obavlja dužnost člana Savjeta u periodu dužem od šest mjeseci.

Postupak razrješenja člana Savjeta

Član 46

Postupak razrješenja člana Savjeta može pokrenuti Savjet ili radno tijelo.

Skupština donosi odluku o razrješenju člana Savjeta nakon sprovedenog postupka, u kome su utvrđene sve relevantne okolnosti i u kome je članu Savjeta, protiv kojeg je pokrenut postupak, omogućeno da se izjasni o okolnostima za razrješenje.

Obrazloženu odluku iz stava 2 ovog člana, Skupština je dužna da objavi u "Službenom listu Crne Gore“ i na sajtu Skupštine.

Imenovanje novog člana Savjeta

Član 47

U slučaju prestanka mandata prije isteka vremena na koje je član Savjeta imenovan, predsjednik Skupštine je dužan da, u roku od 15 dana od dana prestanka mandata člana Savjeta, objavi javni poziv za predlaganje imenovanja novog člana Savjeta.

Na imenovanje člana Savjeta iz stava 1 ovog člana shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na imenovanje Savjeta.

Mandat novoimenovanog člana Savjeta traje do isteka mandata člana Savjeta umjesto kojeg je imenovan.

Član Savjeta koji je, u skladu sa članom 45 tač. 1 i 2 ovog zakona, razriješen prije isteka mandata ne može biti ponovo imenovan za člana Savjeta.

Prestanak rada Savjeta

Član 48

Ako zbog prestanka mandata pojedinih članova, broj članova Savjeta bude manji od pet, Savjet ne može punovažno da radi i odlučuje.

Rad Savjeta

Član 49

Savjet radi na sjednici.

Sjednica Savjeta se obavezno saziva na zahtjev najmanje tri člana Savjeta ili generalnog direktora RTCG.

Savjet može da radi ako sjednici prisustvuje većina ukupnog broja članova Savjeta, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova, ako ovim zakonom ili Statutom RTCG za određena pitanja nije drukčije određeno.

Sjednice Savjeta su otvorene za javnost, osim ako Savjet dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova drukčije ne odluči.

Sjednica Savjeta se obavezno saziva u roku od 48 časova povodom podnijete predstavke i prigovora slušalaca, gledalaca ili korisnika portala RTCG tokom predizborne kampanje za izbor predsjednika države, poslanika i/ili odbornika.

Generalni direktor RTCG i direktori organizacionih jedinica imaju pravo da učestvuju na sjednicama Savjeta, bez prava odlučivanja.

Savjet može da odluči, dvotrećinskom većinom prisutnih članova, da isključi iz rada lica iz stava 6 ovog člana.

Učešće drugih lica u radu Savjeta uređuje se Poslovnikom o radu Savjeta.

Zapisnik sa sjednica Savjeta objavljuje se na sajtu RTCG u roku od pet radnih dana nakon usvajanja.

Generalni direktor RTCG

Član 50

Za generalnog direktora RTCG može biti imenovano lice koje je državljanin Crne Gore, sa prebivalištem u Crnoj Gori, koje ima najmanje VII-1 nivo kvalifikacija obrazovanja i najmanje deset godina radnog iskustva.

Generalni direktor RTCG:

1) zastupa i predstavlja RTCG;

2) organizuje i upravlja procesom rada i vodi poslovanje RTCG;

3) odgovoran je za poslovanje i zakonitost rada RTCG;

4) predlaže opšte akte o utvrđivanju programskih i profesionalnih standarda RTCG;

5) predlaže programska dokumenta RTCG;

6) predlaže opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u RTCG;

7) predlaže planove rada RTCG;

8) podnosi izvještaj o radu i periodične i godišnje obračune RTCG;

9) podnosi finansijski izvještaj RTCG za prethodnu godinu;

10) stara se o ostvarivanju programskih dokumenata i profesionalnih standarda u RTCG;

11) imenuje i razrješava direktora Radija Crne Gore, direktora Televizije Crne Gore i druga rukovodeća lica u RTCG;

12) predlaže odluke o kupovini i prodaji sredstava i stavljanju imovine RTCG pod hipoteku, kao i uzimanju bankarskih kredita i davanju finansijskih garancija, u skladu sa zakonom;

13) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom RTCG.

Mandat generalnog direktora RTCG traje četiri godine.

Isto lice može biti imenovano za generalnog direktora RTCG najviše dva puta uzastopno.

Za generalnog direktora RTCG ne može biti imenovano lice koje po ovom zakonu ne može biti član Savjeta.

Na kandidate za imenovanje generalnog direktora RTCG ne primjenjuje se odredba člana 29 stav 1 tačka 3 ovog zakona.

Direktori Radija Crne Gore i Televizije Crne Gore

Član 51

Direktora Radija Crne Gore i direktora Televizije Crne Gore imenuje i razrješava generalni direktor RTCG.

Za direktora Radija Crne Gore i direktora Televizije Crne Gore može biti imenovan državljanin Crne Gore, sa prebivalištem u Crnoj Gori, koji ima najmanje VII-1 nivo kvalifikacija obrazovanja i najmanje pet godina radnog iskustva u medijima.

Direktor Radija Crne Gore i direktor Televizije Crne Gore se imenuju na period od četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Za direktora Radija Crne Gore i direktora Televizije Crne Gore ne može biti imenovano lice koje po ovom zakonu ne može biti član Savjeta.

Na kandidate za imenovanje direktora Radija Crne Gore i direktora Televizije Crne Gore ne primjenjuje se odredba člana 29 stav 1 tačka 3 ovog zakona.

Ovlašćenja direktora Radija Crne Gore i Televizije Crne Gore

Član 52

Direktor Radija Crne Gore, odnosno direktor Televizije Crne Gore:

1) zastupa i predstavlja Radio Crne Gore, odnosno Televiziju Crne Gore, u granicama datih ovlašćenja;

2) predlaže programsku orijentaciju Radija Crne Gore, odnosno Televizije Crne Gore i odgovoran je Savjetu za njeno sprovođenje, u skladu sa zakonom i Statutom RTCG;

3) stara se o izvršavanju usvojenih planova rada Radija Crne Gore, odnosno Televizije Crne Gore;

4) stara se o primjeni odredaba ovog zakona koje se odnose na programske sadržaje;

5) imenuje i razrješava urednike programa u Radiju Crne Gore, odnosno Televiziji Crne Gore, u skladu sa opštim aktima RTCG;

6) generalnom direktoru RTCG predlaže unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u Radiju Crne Gore, odnosno Televiziji Crne Gore;

7) zaključuje ugovore o radu sa zaposlenima u Radiju Crne Gore, odnosno Televiziji Crne Gore, u skladu sa zakonom i Statutom RTCG i opštim aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;

8) sprovodi odluke Komisije za predstavke i prigovore;

9) obavlja i druge poslove utvrđene Statutom RTCG.

Razrješenje generalnog direktora RTCG, direktora Radija Crne Gore i direktora Televizije Crne Gore

Član 53

Generalni direktor RTCG, direktor Radija Crne Gore i direktor Televizije Crne Gore mogu biti razriješeni prije isteka vremena na koje su imenovani:

1) na sopstveni zahtjev;

2) ako ne postupaju po zakonu i opštim aktima RTCG;

3) ako svojim nesavjesnim i nepravilnim radom prouzrokuju veću štetu RTCG;

4) ako su u toku trajanja mandata nastupile okolnosti iz člana 29 stav 1 tač. 1, 2, 4, 5, 6 i 7 ovog zakona.

Prije donošenja odluke o razrješenju, licu iz stava 1 ovog člana mora se dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.

Generalni direktor RTCG, direktor Radija Crne Gore i direktor Televizije Crne Gore koji budu razriješeni zbog razloga iz stava 1 tač. 2 i 3 ovog člana, ne mogu biti ponovo izabrani na prvom sljedećem konkursu.

Prestanak mandata generalnom direktoru RTCG, direktoru Radija Crne Gore i direktoru Televizije Crne Gore

Član 54

Generalnom direktoru RTCG, odnosno direktoru Radija Crne Gore i direktoru Televizije Crne Gore prestaje mandat:

1) istekom vremena na koje je imenovan;

2) razrješenjem;

3) podnošenjem pisane ostavke Savjetu, odnosno generalnom direktoru RTCG.

Imenovanje vršioca dužnosti

Član 55

U slučaju razrješenja generalnog direktora RTCG, Savjet imenuje vršioca dužnosti generalnog direktora RTCG na period do šest mjeseci, odnosno do imenovanja generalnog direktora RTCG, u skladu sa ovim zakonom.

U slučaju razrješenja direktora Radija Crne Gore ili direktora Televizije Crne Gore, generalni direktor RTCG imenuje vršioca dužnosti direktora Radija Crne Gore, odnosno vršioca dužnosti direktora Televizije Crne Gore, na period do šest mjeseci.

Imenovanje Ombudsmana

Član 56

Ombudsmana imenuje Savjet, na osnovu javnog konkursa.

Kriterijumi za Ombudsmana

Član 57

Ombudsman može biti afirmisani medijski stručnjak sa najmanje deset godina radnog iskustva u audiovizuelnim medijima, koji je državljanin Crne Gore, ima prebivalište u Crnoj Gori i ima najmanje VII-1 nivo kvalifikacija obrazovanja.

Za Ombudsmana ne može biti imenovano lice koje po ovom zakonu ne može biti član Savjeta.

Na kandidate za imenovanje Ombudsmana ne primjenjuje se odredba člana 29 stav 1 tačka 3 ovog zakona.

Nadležnosti Ombudsmana

Član 58

Ombudsman je u svom radu nezavisan.

Ombudsman:

1) razmatra predstavke i prigovore slušalaca, gledalaca i korisnika portala RTCG;

2) razmatra povrede ljudskih prava i diskriminacije bilo koje vrste u emitovanim programskim sadržajima;

3) prati poštovanje programskih principa RTCG;

4) prati poštovanje prava građana na slobodu govora, prava na dostupnost medija, prava na tačnu i provjerenu informaciju, prava na demant;

5) kvartalno dostavlja izvještaje o svom radu Savjetu;

6) daje preporuke uredništvu RTCG i predstavlja medijatora u dvosmjernoj komunikaciji između medija i javnosti;

7) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom RTCG.

Nakon što se Savjet upozna sa izvještajima i preporukama Ombudsmana, izvještaji i preporuke se objavljuju na sajtu RTCG.

Mandat Ombudsmana

Član 59

Mandat Ombudsmana počinje danom imenovanja i traje tri godine.

Isto lice može biti imenovano za Ombudsmana najviše dva puta uzastopno.

Razrješenje Ombudsmana

Član 60

Ombudsmana razrješava Savjet.

Savjet razrješava Ombudsmana ako:

1) podnese ostavku;

2) se utvrdi da je prilikom imenovanja dao o sebi netačne podatke ili je propustio da iznese podatke ili okolnosti koji su bitni za imenovanje;

3) su u toku trajanja mandata nastupile okolnosti iz člana 29 stav 1 tač. 1, 2, 4, 5, 6 i 7 ovog zakona;

4) redovno ne izvršava poslove u okviru nadležnosti utvrđenim članom 58 ovog zakona;

5) svojim djelovanjem postupa protivno ovom zakonu i opštim aktima RTCG;

6) zbog bolesti na osnovu nalaza nadležne zdravstvene ustanove nije u mogućnosti da obavlja dužnost Ombudsmana duže od šest mjeseci;

7) u drugim slučajevima predviđenim Statutom RTCG.

Savjet donosi odluku o razrješenju Ombudsmana nakon sprovedenog postupka, u kome su utvrđene sve relevantne okolnosti za razrješenje, i u kome je Ombudsmanu omogućeno da se izjasni o okolnostima za razrješenje.

Prestanak mandata Ombudsmana

Član 61

Ombudsmanu prestaje mandat:

1) istekom vremena na koje je imenovan;

2) razrješenjem;

3) podnošenjem pisane ostavke Savjetu.

VII. STATUT RTCG

Sadržaj Statuta RTCG

Član 62

Statut RTCG obavezno sadrži odredbe o:

1) sjedištu RTCG;

2) unutrašnjoj organizaciji RTCG;

3) načinu rada, odlučivanja i nadležnostima organa RTCG i lica sa posebnim ovlašćenjima;

4) postupku donošenja odluka u vezi sa predstavkama i prigovorima slušalaca i gledalaca na rad RTCG;

5) načinu objavljivanja Biltena o radu RTCG, finansijskih planova, obračuna prihoda i rashoda i drugih akata i informacija koje je, u skladu sa ovim zakonom, RTCG dužna da prezentuje javnosti;

6) načinu utvrđivanja i raspolaganja sredstvima od strane pojedinih organizacionih jedinica unutar RTCG;

7) načinu sprovođenja i sadržini javnog konkursa za imenovanje Ombudsmana;

8) načinu konsultovanja javnosti u kreiranju programsko-produkcionih planova.

Statut RTCG sadrži i odredbe o drugim pitanjima, u skladu sa ovim zakonom.

VIII. IMOVINA RTCG

Imovinska prava

Član 63

Imovina RTCG je u državnoj svojini, a čini je pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novčana sredstva i hartije od vrijednosti i druga imovinska prava.

RTCG odgovara za obaveze cijelom svojom imovinom.

Država solidarno i neograničeno odgovara za obaveze RTCG.

RTCG ne može bez saglasnosti Savjeta opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene Statutom RTCG.

IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Usklađivanje statuta

Član 64

Statut RTCG uskladiće se sa ovim zakonom u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Pokretanje postupka imenovanja Savjeta

Član 65

Predsjednik Skupštine dužan je da, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, pokrene postupak za imenovanje članova Savjeta, u skladu sa ovim zakonom.

Prvu sjednicu novoizabranog Savjeta saziva predsjednik Skupštine, u roku od 15 dana od dana njegovog imenovanja.

Nastavak rada Savjeta

Član 66

Do imenovanja Savjeta u skladu sa ovim zakonom Savjet RTCG imenovan u skladu sa Zakonom o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore ("Službeni list CG" br. 79/08, 45/12, 43/16 i 54/16) nastavlja sa radom, sa nadležnostima utvrđenim ovim zakonom.

Pokretanje postupka imenovanja generalnog direktora RTCG

Član 67

Savjet imenovan u skladu sa ovim zakonom dužan je da u roku od osam dana od dana imenovanja pokrene postupak za imenovanje generalnog direktora RTCG.

Do imenovanja generalnog direktora RTCG u skladu sa ovim zakonom, generalni direktor RTCG imenovan u skladu sa Zakonom o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore ("Službeni list CG" br. 79/08, 45/12, 43/16 i 54/16) nastavlja sa radom, sa nadležnostima utvrđenim ovim zakonom.

Pokretanje postupka imenovanja direktora Radija Crne Gore i direktora Televizije Crne Gore

Član 68

Generalni direktor RTCG imenovan u skladu sa ovim zakonom dužan je da u roku od osam dana od dana imenovanja pokrene postupak za imenovanje direktora Radija Crne Gore i direktora Televizije Crne Gore.

Do imenovanja direktora Radija Crne Gore i direktora Televizije Crne Gore u skladu sa ovim zakonom, direktor Radija Crne Gore i direktor Televizije Crne Gore imenovani u skladu sa Zakonom o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore ("Službeni list CG" br. 79/08, 45/12, 43/16 i 54/16) nastavljaju sa radom, sa nadležnostima utvrđenim ovim zakonom.

Imenovanje Ombudsmana

Član 69

Ombudsman RTCG imenovaće se u roku od šest mjeseci od dana donošenja Statuta RTCG.

Prestanak važenja

Član 70

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore ("Službeni list CG" br. 79/08, 45/12, 43/16 i 54/16).

Stupanje na snagu

Član 71

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".