Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o obeštećenju bivših korisnica naknada po osnovu rođenja troje ili više djece

Proglašavam​​ Zakon o obeštećenju​​ bivših korisnica naknada po osnovu rođenja troje ili više djece, koji je donijela Skupština Crne Gore 27. saziva na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine.

Broj: 01-1349/2

Podgorica, 30. decembar 2021. godine

Predsjednik Crne Gore,

Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 27. saziva, na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine, donijela je

Zakon o obeštećenju bivših korisnica naknada po osnovu rođenja troje ili više djece

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 145/2021 od 31.12.2021. godine, stupio je na snagu 8.1.2022, a odredba člana 7 ovog zakona primenjivaće se od 1.4.2022.

Osnovne odredbe

Član 1

Ovim zakonom se uspostavlja narušena pravna sigurnost i otklanjaju posljedice nastale ukidanjem zakonskog prava na doživotnu naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece.

Član 2

Ovim zakonom uređuju​​ se uslovi, način, postupak i dinamika obeštećenja bivših korisnica zakonskog prava na doživotnu naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece.

Član 3

Ukidanjem zakonskog prava na doživotnu mjesečnu naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece, kao stečenog prava, pričinjena je šteta licima koja su, shodno zakonu, stekla ovo pravo.

Član 4

Država je dužna nadoknaditi nastalu štetu licima iz člana 3 ovog zakona.

Pravo na obeštećenje

Član 5

Pravo na obeštećenje, u skladu sa ovim zakonom, imaju korisnice mjesečne naknade po osnovu rođenja troje ili više djece, kojima je to pravo pripadalo u periodu od 1. januara 2016. do 30. juna 2017. godine, u skladu sa članom 4 (čl. 54a i 54b) Zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG”, broj 42/15), ukoliko im je ovo pravo ukinuto.

Pravo na obeštećenje pripada i korisnicama čiji je pravni status uređen članom 2 Zakona o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 od 19. aprila 2017. godine („Službeni list CG”,br. 42/17, 92/17, 3/18, 28/18 i 55/18), nakon isteka vremena korišćenja naknade koje je propisano tim zakonom.

Član 6

Korisnice iz člana 5 ovog zakona mogu podnijeti zahtjev za obeštećenje nadležnom centru za socijalni rad, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, korisnice naknade po osnovu rođenja troje ili više djece, kojima je pravni status uređen članom 2 Zakona o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 od 19. aprila 2017. godine, a kojima će obustava prava na​​ naknadu prestati nakon isteka roka iz stava 1 ovog člana, zahtjev za obeštećenje nadležnom centru za socijalni rad mogu podnijeti u roku od 30 dana od dana prestanka prava na naknadu.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana podnosi se: dokaz o obustavi prava na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece, dokaz da nije obveznik osiguranja kod organa državne uprave nadležnog za poreske poslove i dokaz da nije korisnik prava na penziju.

Nadležni centar za socijalni rad, dužan je da donese i dostavi rješenje o zahtjevu za ostvarivanje prava na obeštećenje u roku od 15 dana, a ako je potrebno sprovoditi poseban ispitni postupak, u roku od 30 dana od dana prijema uredno podnesenog zahtjeva.

Na rješenje centra za socijalni rad iz stava 4 ovog člana, korisnica ima pravo na žalbu o kojoj rješava državni organ uprave nadležan za poslove finansija i socijalnog staranja.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Način izmirivanja obeštećenja

Član 7

Obeštećenje se izmiruje u novcu, u jednakim mjesečnim iznosima do kraja života korisnice obeštećenja, u skladu sa zakonom.

Član 8

Mjesečni iznos obeštećenja iz člana 7 ovog zakona iznosi:

1) 70% prosječne neto zarade u Crnoj Gori, ostvarene u godini koja prethodi godini sticanja prava na doživotnu naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece, za žene koje su ostvarile to pravo po osnovu rođenja troje djece i ostvarivanjem najmanje 25 godina radnog staža, odnosno, za žene koje su ostvarile to pravo po osnovu rođenja četvoro i više djece i ostvarivanjem najmanje 15 godina radnog staža, u skladu sa članom 4 (član​​ 54a) Zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG”, broj 42/15);

2) 40% prosječne neto zarade u Crnoj Gori, ostvarene u godini koja prethodi godini sticanja prava na doživotnu naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece, za žene koje su ostvarile to pravo po osnovu rođenja troje ili više djece i koje su bile na evidenciji Zavoda za zapošljavanje najmanje 15 godina, u skladu​​ sa članom 4 (član 54b) Zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG”, broj 42/15).

Član 9

Pravo na obeštećenje prestaje ako korisnica tog prava zasnuje radni odnos, registruje se za obavljanje preduzetničke ili poljoprivredne​​ djelatnosti ili ostvari pravo na penziju u skladu sa zakonom.

Korisnice prava na obeštećenje su dužne da nadležnom centru za socijalni rad prijave svaku promjenu koja je od uticaja na ostvarivanje prava na obeštećenje, u roku od 15 dana od dana nastale promjene.

Član 10

Sredstva za obeštećenje obezbjeđuju se iz Budžeta Crne Gore.

Član 11

O sprovođenju ovog zakona staraće se organ državne uprave nadležan za poslove finansija i socijalnog staranja.

Prelazne i završne odredbe

Član 12

Odredba člana 7 ovog zakona primjenjivaće se od 1. aprila 2022. godine.

Član 13

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 19-6/21-7/9

EPA 317 XXVII

Podgorica, 29. decembra 2021. godine

Skupština Crne Gore 27. saziva

Predsjednik,

Aleksa Bečić, s.r.