Zakon o objedinjenoj registraciji i sistemu izvještavanja o obračunu i naplati poreza i doprinosa

Zakon je objavljen u "Službenom listu RCG", br.​​ 29/2005​​ i "Službenom listu CG", br.​​ 75/2010,​​ 40/2011​​ -​​ drugi zakon​​ i​​ 145/2021.

I​​ OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuje se: uspostavljanje i vođenje centralnog registra obveznika poreza na dohodak fizičkih lica (u daljem tekstu: obveznik poreza); obveznika doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: obveznik doprinosa); osiguranika obaveznog socijalnog osiguranja (u daljem tekstu: osiguranik) i sistem izvještavanja i zaštite podataka centralnog registra.

Član 2

Odredbe ovog zakona odnose se i na prirez porezu na dohodak fizičkih lica, kada poslove obračuna i naplate prireza, u skladu sa zakonom, vrši republički organ uprave nadležan za poreze (u daljem tekstu: Poreska uprava).

Član 3

Poslove utvrđene ovim zakonom vrši posebna organizaciona jedinica Poreske uprave.

II​​ ZNAČENjE POJEDINIH IZRAZA

Član 4 ​​ 

Pojedini izrazi u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

1)​​ centralni registar​​ je centralna baza podataka o obveznicima poreza i doprinosa i osiguranicima;

2)​​ obveznik poreza i doprinosa​​ je lice koje je, u skladu sa zakonima kojima se uređuje porez na dohodak fizičkih lica, penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, obavezno da plaća poreze, odnosno doprinose;

3)​​ obveznik prireza​​ je lice koje je, u skladu sa zakonom kojim se uređuje finansiranje lokalne samouprave i propisima donesenim na osnovu tog zakona, obavezno da plaća prirez;

4)​​ obavezno socijalno osiguranje​​ je penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti;

5)​​ osiguranik​​ je lice čija su prava i obaveze utvrđena zakonima kojima se uređuju pojedini vidovi obaveznog socijalnog osiguranja;

6)​​ korisnik centralnog registra​​ je: Republički fond penzijskog i invalidskog osiguranja; Republički fond za zdravstveno osiguranje; Zavod za zapošljavanje Crne Gore (u daljem tekstu: fondovi); Poreska uprava i jedinica lokalne samouprave.

III​​ USPOSTAVLjANjE I VOĐENjE CENTRALNOG REGISTRA

Član 5

(1) Centralni registar uspostavlja se na osnovu postojećih registara koje vode fondovi, državni organi i organi lokalne uprave.

(2) Organi iz stava 1 ovog člana dužni su da podatke iz svojih registara učine dostupnim Poreskoj upravi.

(3) Poreska uprava je dužna da korisnicima centralnog registra obezbijedi stalan pristup korišćenju podataka iz njihove nadležnosti.

(4) Sadržinu centralnog registra propisuje Vlada Republike Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada).

Član 6

(1) Upis u centralni registar vrši se podnošenjem jedinstvene prijave od strane obveznika poreza i​​ doprinosa, odnosno osiguranika, na način predviđen posebnim zakonom.

(2) Oblik i sadržinu jedinstvene prijave propisuje ministarstvo nadležno za poslove finansija.

Član 7

(1) Ažuriranje centralnog registra vrši se na osnovu podataka koje obezbjeđuju organi iz člana 5 stav 1 ovog zakona.

(2) Način ažuriranja centralnog registra bliže se uređuje propisom ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Član 8

(1) Podatke iz centralnog registra, Poreska uprava, dostavlja državnim organima i organima lokalne uprave, na njihov zahtjev, na način i po postupku utvrđenom zakonom.

(2) Način dostavljanja podataka iz stava 1 ovog člana, uređuje ministarstvo nadležno za poslove finansija.

Član 9

(1) Podatke iz centralnog registra mogu koristiti osiguranici, na koje se ti podaci odnose. Poreska uprava je dužna da izda odgovarajuću ispravu o tim podacima, danom podnošenja zahtjeva.

(2) Ako osiguranik smatra da podaci u ispravi nijesu tačni, može podnijeti zahtjev za izmjenu ili ispravku tih podataka, u skladu sa zakonima kojima se uređuje poreski postupak, odnosno pojedini oblici obaveznog socijalnog osiguranja.

IV​​ NAČIN PRIKUPLjANjA I OBRADE PODATAKA O OBRAČUNATIM I PLAĆENIM POREZIMA I DOPRINOSIMA

Član 10

(1) Izvještaj o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima podnosi se Poreskoj upravi na jedinstvenom obrascu.

(2) Jedinstveni obrazac podnose: isplatilac ličnih primanja i drugih prihoda, lice koje obavlja samostalnu djelatnost i drugo lice za koja je zakonom propisana obaveza da samo obračunava poreze i doprinose (u daljem tekstu: podnosilac jedinstvenog obrasca).

(3) Na jedinstvenom obrascu se iskazuju podaci o: obračunskom periodu; obvezniku poreza i doprinosa; osnovici za obračun poreza​​ i doprinosa;​​ plaćenim porezima i doprinosima i drugi podaci od značaja za obračun poreza i doprinosa.

(4) Jedinstveni obrazac se podnosi do 15-og u mjesecu za prethodni obračunski period (mjesec).

(5) Oblik, sadržinu, način popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca propisuje ministarstvo nadležno za poslove finansija.

Član 11

(1) Poreska uprava je dužna da, prilikom podnošenja jedinstvenog obrasca, izvrši provjeru njegove tačnosti i potpunosti.

(2) Ako Poreska uprava utvrdi da su podaci u jedinstvenom obrascu netačni ili nepotpuni, o tome će odmah obavijestiti njegovog podnosioca. Podnosilac jedinstvenog obrasca je dužan da, najkasnije narednog dana, dostavi ispravno popunjen obrazac.

V​​ NAČIN UPLATE POREZA I DOPRINOSA

Član 12

(1) Uplata poreza i doprinosa iskazanih u jedinstvenom obrascu vrši se na evidencioni račun koji se vodi kod Poreske uprave.

(2) Poreska uprava, sredstva sa računa iz stava 2 ovog člana, nakon njihove identifikacije, dnevno, usmjerava na centralni račun Državnog trezora.

(3) Sredstva sa centralnog računa Državnog trezora, dnevno, se raspoređuju njihovim korisnicima.

VI​​ ZAŠTITA I TAJNOST PODATAKA

Član 13

(1) Podaci o obveznicima poreza i doprinosa i osiguranicima predstavljaju poslovnu tajnu i mogu se koristiti samo u svrhe određene zakonom.

(2) Korisnici centralnog registra dužni su da obezbijede tajnost podataka.

(3) Zaštita podataka centralnog registra bliže se uređuje propisom Vlade.

Član 14

(1) Podaci iz centralnog registra mogu se koristiti za statistička istraživanja, u naučno-istraživačke i druge svrhe, bez oznake identiteta lica na koje se odnose.

(2) Podatke iz stava 1 ovog člana, na zahtjev, mogu koristiti obveznici poreza i doprinosa,​​ u dijelu koji se na njih odnose.

(3) Bliži način korišćenja podataka iz ovog člana uređuje se propisom ministarstva nadležnog za poslove finansija.

VII​​ KAZNENE ODREDBE

Član 15

(1) Novčanom kaznom od 2.000 eura do 10.000​​ eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) ne podnese jedinstveni obrazac u propisanom roku (član 10 stav 4);

2) ne dostavi ispravno popunjen jedinstveni obrazac u propisanom roku (član 11 stav 2).

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, državnom organu, organu državne uprave, odnosno organu lokalne samouprave i organu lokalne uprave novčanom kaznom od 200 eura do 1.000 eura.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 1.000​​ eura do 5.000 eura.

Član 16

Novčanom kaznom od 1.000 eura do 5.000 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice koje samo obračunava poreze i doprinose, ako:

1) ne podnese jedinstveni obrazac u propisanom roku (član 10 stav 4);

2) ne dostavi ispravno popunjen jedinstveni obrazac u propisanom roku (član 11 stav 2).

VIII​​ PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17

Propisi za sprovođenje ovog zakona donijeće se do kraja 2005. godine.

Član 18

Danom početka primjene ovog zakona prestaju da važe odredbe Zakona o poreskoj administraciji ("Službeni list RCG", br. 65/01 i 80/04), Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica ("Službeni list RCG", br. 65/01 i 37/04), Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni list RCG", br. 54/03 i 39/04), Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službeni list RCG", br. 39/04), Zakona o zapošljavanju ("Službeni list RCG", br. 5/02 i 79/04) i Zakona o doprinosima za socijalno osiguranje ("Službeni list RCG", br. 23/93, 3/94, 42/94, 13/96 i 45/98), koje se odnose na registraciju poreskih obveznika i osiguranika i podnošenje prijave za obračun i plaćanje poreza i doprinosa, koje su u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 19

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu RCG", a primjenjivaće se od 1. januara 2006. godine.