Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o određivanju i zaštiti kritične infrastrukture

Proglašavam​​ Zakon o određivanju i zaštiti kritične infrastrukture, koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na Šestoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 17. decembra 2019. godine.

Broj: 01-2212/2

Podgorica, 23. decembra 2019. godine

Predsjednik Crne Gore

Milo Đukanović, s.r.

Na​​ osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Šestoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 17. decembra 2019. godine, donijela je

Zakon o određivanju i zaštiti kritične​​ infrastrukture

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 72/2019 od 26.12.2019. godine, a stupio je na snagu 3.1.2020.

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Kritična infrastruktura određuje se i štiti na način i pod uslovima propisanim ovim zakonom, međunarodnim ugovorima i standardima Evropske unije.

Kritična infrastruktura

Član 2

Kritična infrastruktura obuhvata sisteme, mreže, objekte, odnosno njihove djelove koji se nalaze na teritoriji Crne Gore, čiji prekid funkcionisanja, odnosno prekid isporuka roba ili usluga preko tih sistema, mreža, objekata, odnosno njihovih djelova može imati ozbiljne posljedice po nacionalnu bezbjednost, zdravlje i život ljudi, imovinu, životnu sredinu, bezbjednost građana, ekonomsku stabilnost, odnosno vršenje djelatnosti od​​ javnog interesa.

Zaštita kritične infrastrukture

Član 3

Zaštita kritične infrastrukture predstavlja skup aktivnosti i mjera koje imaju za cilj da spriječe nastanak poremećaja u radu, oštećenje ili uništenje kritične infrastrukture u slučaju prijetnje, obezbijede funkcionisanje i otpornost kritične infrastrukture u slučaju​​ poremećaja u radu ili oštećenja i spriječe nastanak posljedica poremećaja u radu, odnosno oštećenja ili uništenja kritične infrastrukture.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 4

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Značenje izraza

Član 5

Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

1) operatori kritične infrastrukture su državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave i službe obrazovane u skladu sa zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava, privredna društva i druga pravna lica koji koriste, odnosno upravljaju sistemima, mrežama, objektima, odnosno njihovim djelovima koji su određeni kao kritična infrastruktura;

2) analiza rizika podrazumijeva razmatranje mogućih​​ opasnosti i konvencionalnih, odnosno hibridnih prijetnji radi procjene mogućih posljedica poremećaja u radu ili mogućeg prekida funkcionisanja kritične infrastrukture, njenog oštećenja, odnosno uništenja;

3) kritična informatička infrastruktura obuhvata informacione sisteme kojima upravljaju operatori kritične infrastrukture, čijim bi se prekidom rada ili uništenjem ugrozili život, zdravlje, bezbjednost građana i funkcionisanje države i od čijeg funkcionisanja zavisi vršenje djelatnosti od javnog interesa;

4) osjetljive informacije o zaštiti kritične infrastrukture su informacije o kritičnoj infrastrukturi koje bi se, kad bi bile otkrivene, mogle upotrijebiti za planiranje i preduzimanje aktivnosti kojima će se izazvati poremećaj u radu ili prekid funkcionisanja kritične infrastrukture, odnosno njeno oštećenje ili uništenje;

5) Evropska kritična infrastruktura podrazumijeva kritičnu infrastrukturu koja se nalazi na teritoriji države članice Evropske unije, čiji bi poremećaj u radu, prekid funkcionisanja, oštećenje ili uništenje imalo značajne posljedice za najmanje dvije države članice.

II. ODREĐIVANjE KRITIČNE INFRASTRUKTURE

Kriterijumi za određivanje kritične infrastrukture

Član 6

Kritična infrastruktura određuje se na osnovu kriterijuma koji se odnose na procjenu mogućih posljedica poremećaja u radu ili mogućeg prekida funkcionisanja kritične infrastrukture u oblasti energetike, saobraćaja, snabdijevanja vodom, zdravstva, finansija, elektronskih komunikacija i informaciono-komunikacionih tehnologija, zaštite​​ životne sredine, funkcionisanja državnih organa, kao i u drugim oblastima od javnog interesa (u daljem tekstu: kriterijumi za određivanje kritične infrastrukture).

Kriterijumi za određivanje kritične infrastrukture mogu biti sektorski i međusektorski.

Sektorski kriterijumi za određivanje kritične infrastrukture

Član 7

Sektorski kriterijumi za određivanje kritične infrastrukture utvrđuju se na osnovu analiza rizika koje za svaki sektor kritične infrastrukture sačinjavaju ministarstva nadležna za određene sektore, uzimajući u obzir karakteristike tih sektora.

Pri određivanju procjene rizika i potrebnog nivoa zaštite kritične infrastrukture mora se uzeti u obzir i uticaj pojedinog sektora kritične infrastrukture na kritične infrastrukture drugih sektora, kako​​ bi se obezbijedila razmjena podataka potrebnih za izradu analize rizika.

Sektorske kriterijume za određivanje kritične infrastrukture propisuje Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada).

Akt iz stava 2 ovog člana označava se odgovarajućim stepenom tajnosti,​​ u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

Međusektorski kriterijumi za određivanje kritične infrastrukture

Član 8

Međusektorski kriterijumi za određivanje kritične infrastrukture utvrđuju se na osnovu analize rizika koja se odnosi na sve sektore kritične infrastrukture.

Međusektorski kriterijumi iz stava 1 ovog člana su:

- mogući broj poginulih ili povrijeđenih zbog ozbiljnih poremećaja u radu ili prekida funkcionisanja kritične infrastrukture;

- ekonomske posljedice, mogući ekonomski gubici i/ili pogoršanje kvaliteta proizvoda ili usluga, kao i moguće posljedice po okolinu zbog ozbiljnih poremećaja u radu ili prekida funkcionisanja kritične infrastrukture;

- uticaj na nacionalnu bezbjednost;

- uticaj na javnost, odnosno moguće posljedice poremećaja u radu ili prekida funkcionisanja kritične infrastrukture na povjerenje javnosti i redovne živome aktivnosti.

Sistem, mreža, objekat, odnosno njihov dio može se odrediti kao kritična infrastruktura ako ispunjava najmanje jedan kriterijum iz stava 2 ovog člana.

Sektori kritične infrastrukture

Član 9

Sektori kritične infrastrukture su oblasti u kojima se vrši identifikacija i određivanje kritične infrastrukture, i to energetika, saobraćaj, snabdijevanje vodom, zdravstvo, finansije, elektronske komunikacije, informaciono-komunikacione tehnologije, zaštita životne sredine, funkcionisanje državnih organa, kao i druge oblasti od javnog interesa.

Obaveza operatora kritične infrastrukture

Član 10

Ministarstva nadležna za sektore za koje su utvrđeni sektorski kriterijumi za određivanje kritične infrastrukture operatorima kritične infrastrukture daju podatke o sektorskim kriterijumima propisanim aktom iz člana 7 stav 3 ovog zakona za te sektore.

Operatori kritične infrastrukture, na osnovu međusektorskih i sektorskih kriterijuma za određivanje kritične infrastrukture, procjenjuju koji sistemi, mreže, objekti, odnosno njihovi djelovi koje oni koriste, odnosno kojima upravljaju predstavljaju kritičnu infrastrukturu u određenom sektoru kritične infrastrukture, o čemu dostavljaju obavještenje ministarstvu nadležnom za taj sektor.

Obavještenje iz stava 2 ovog člana sadrži detaljan opis i tehničku specifikaciju sistema, mreža, objekata, odnosno njihovih djelova koji predstavljaju kritičnu infrastrukturu i druge podatke za koje se procijeni da mogu biti od značaja za određivanje kritične infrastrukture, kao i razloge zbog kojih operator kritične infrastrukture smatra da ti sistemi, mreže, objekti, odnosno njihovi djelovi predstavljaju kritičnu infrastrukturu.

Određivanje kritične infrastrukture

Član 11

Ministarstva nadležna za određene sektore utvrđuju da li sistemi, mreže, objekti, odnosno njihovi djelovi iz člana 10 stav 2 ovog zakona ispunjavaju kriterijume​​ iz čl. 7 i 8 ovog zakona i sačinjavaju predloge za određivanje kritične infrastrukture za te sektore, koje dostavljaju organu državne uprave nadležnom za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Objedinjene predloge iz stava 1 ovog člana Ministarstvo dostavlja Vladi.

Na osnovu objedinjenih predloga iz stava 2 ovog člana, Vlada određuje kritičnu infrastrukturu.

Obavještenje iz člana 10 stav 3 ovog zakona, predloži iz st. 1 i 2 i akt iz stava 3 ovog člana označavaju se odgovarajućim ste- penom tajnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

Promjene u kritičnoj infrastrukturi

Član 12

Operator kritične infrastrukture dužan je da, najmanje jednom godišnje, ministarstvu nadležnom za određeni sektor dostavi obavještenje o stanju, odnosno promjenama u sistemima, mrežama, objektima, odnosno njihovim djelovima koje koristi, odnosno kojima upravlja, a koji su određeni kao kritična infrastruktura.

Na osnovu obavještenja iz stava 1 ovog člana, ministarstvo nadležno za određeni sektor utvrđuje​​ da li je potrebno izvršiti izmjene, odnosno dopune u pogledu određivanja kritične infrastrukture u tom sektoru.

Ako utvrdi da je potrebno izvršiti izmjene, odnosno dopune iz stava 2 ovog člana, ministarstvo nadležno za određeni sektor sačinjava predlog izmjena, odnosno dopuna za određivanje kritične infrastrukture koji dostavlja Ministarstvu.

Predlog iz stava 3 ovog člana Ministarstvo dostavlja Vladi, radi izmjena, odnosno dopuna akta iz člana 11 stav 3 ovog zakona.

Obavještenje iz stava 1 ovog člana i predlog iz stava 3 ovog člana označavaju se odgovarajućim stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

III. ZAŠTITA KRITIČNE INFRASTRUKTURE

Način zaštite kritične infrastrukture

Član 13

Zaštita kritične infrastrukture vrši se primjenom fizičke i tehničke zaštite, na način i pod uslovima propisanim za zaštitu objekata i prostora u kojima se vrše djelatnosti od javnog interesa, djelatnosti koje predstavljaju-povećanu opasnost za život i zdravlje ljudi, kao i objekti čijim oštećenjem ili uništenjem bi mogle nastupiti teže posljedice po​​ život i zdravlje većeg broja ljudi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita lica i imovine koju ne obezbjeđuje država, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, način​​ zaštite kritične informatičke infrastrukture, kao i način zaštite kritične infrastrukture koju koriste, odnosno kojom upravljaju organ državne uprave nadležan za poslove odbrane, organ uprave nadležan za policijske poslove, Vojska Crne Gore i Agencija za nacionalnu bezbjednost Crne Gore vrši se u skladu sa posebnim zakonom.

Bezbjednosni plan

Član 14

Operatori kritične infrastrukture, osim operatora koji koriste, odnosno upravljaju informacionim sistemima i drugih operatora iz člana 13 stav 2 ovog zakona, dužni su da izrade bezbjednosni plan za zaštitu kritične infrastrukture koju koriste, odnosno kojom upravljaju (u daljem tekstu: bezbjednosni plan) i na taj plan pribave saglasnost Ministarstva, u roku od jedne godine od donošenja akta iz člana 11 stav 3 ovog zakona, kojim su sistemi, mreže, objekti, odnosno djelovi objekata koje oni koriste, odnosno kojima upravljaju određeni kao kritična infrastruktura.

Bezbjednosni plan sadrži naročito:

1) opis sistema, mreža, objekata, odnosno njihovih djelova koji predstavljaju kritičnu infrastrukturu;

2) analizu rizika; i

3) aktivnosti i mjere koje imaju za cilj da spriječe​​ nastanak poremećaja u radu, oštećenja ili uništenja kritične infrastrukture u slučaju prijetnje, obezbijede funkcionisanje kritične infrastrukture u slučaju poremećaja u radu ili oštećenja i spriječe nastanak posljedica poremećaja u radu, odnosno oštećenje​​ ili uništenje kritične infrastrukture, i to:

- trajne mjere bezbjednosti (tehničke, organizacione, komunikacione mjere i mjere ranog upozoravanja i jačanja svijesti) koje se kontinuirano preduzimaju; i

- mjere bezbjednosti koje se preduzimaju u zavisnosti​​ od nivoa rizika i prijetnji za funkcionisanje kritične infrastrukture.

Bliži sadržaj bezbjednosnog plana propisuje Ministarstvo.

Bezbjednosni plan i akt iz stava 3 ovog člana označavaju se odgovarajućim stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

Plan zaštite kao bezbjednosni plan

Član 15

Ako operator kritične infrastrukture ima plan zaštite i jačanje otpornosti sistema, mreža, objekata, odnosno njihovih djelova koje koristi, odnosno kojima upravlja, a koji su određeni kao kritična infrastruktura, izrađen u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita lica i imovine koju ne obezbjeđuje država, odnosno zakonom kojim se uređuje bezbjednosna zaštita brodova i luka ili drugim posebnim zakonom, taj plan se smatra bezbjednosnim planom​​ ako komisija iz člana 16 ovog zakona utvrdi da ispunjava uslove u pogledu zaštite kritične infrastrukture u skladu sa ovim zakonom.

Saglasnost na bezbjednosni plan

Član 16

Radi davanja saglasnosti na bezbjednosne planove i utvrđivanja da li planovi zaštite​​ iz člana 15 ovog zakona ispunjavaju uslove u pogledu zaštite kritične infrastrukture, Ministarstvo obrazuje komisiju.

Ako bezbjednosni plan ne ispunjava uslove u skladu sa članom 14 ovog zakona, komisija iz stava 1 ovog člana operatoru kritične infrastrukture daje uputstva, odnosno preporuke na koji načinje potrebno izmijeniti, odnosno dopuniti taj plan.

Komisija iz stava 1 ovog člana dužna je da, prije davanja saglasnosti na plan zaštite iz člana 15 ovog zakona, u saradnji sa predstavnicima ministarstva nadležnog za određeni sektor, utvrdi da li taj plan ispunjava uslove u pogledu zaštite kritične infrastrukture.

Ako komisija iz stava 1 ovog člana utvrdi da plan zaštite iz člana 15 ovog zakona ne ispunjava uslove u pogledu zaštite kritične infrastrukture postupiće na način iz stava 2 ovog člana.

Operatori kritične infrastrukture dužni su da postupe po uputstvima, odnosno preporukama iz st. 2 i 4 ovog člana, u roku od 90 dana.

Operatori su dužni da jednom u pet godina, odnosno ako dođe do promjene okolnosti​​ u funkcionisanju sistema, mreža, objekata, odnosno njihovih djelova koje koristi, odnosno kojima upravlja, a koji su određeni kao kritična infrastruktura, izvrše reviziju bezbjednosnog plana, odnosno plana zaštite iz člana 15 ovog zakona.

Izrada bezbjednosnog plana

Član 17

Bezbjednosni plan izrađuje lice zaposleno kod operatora kritične infrastrukture koje ima:

- VIII nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima zaštite kritične infrastrukture u sektoru kritične infrastrukture za koju se bezbjednosni plan izrađuje ili poslovima zaštite u smislu zakona kojim se uređuje zaštita lica i imovine koju ne obezbjeđuje država; i

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zaštitu kritične infrastrukture.

Ako operator kritične infrastrukture nema zaposleno lice koje ispunjava uslove iz stava 1 ovog člana, izradu bezbjednosnog plana može ugovorom povjeriti privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku koje obavlja djelatnost zaštite u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita lica i imovine koju ne obezbjeđuje država i ima zaposleno lice koje ispunjava uslove iz stava 1 ovog člana.

Koordinator

Član 18

Operatori kritične infrastrukture, osim operatora koji koriste, odnosno upravljaju informacionim sistemima i drugih operatora iz člana 13 stav 2 ovog zakona, dužni su da iz reda zaposlenih odrede lice za zaštitu kritične infrastrukture (u daljem tekstu: koordinator), u roku od šest mjeseci od dana donošenja akta iz člana 11 stav 3 ovog zakona, kojim su sistemi, mreže, objekti,​​ odnosno njihovi djelovi koje oni koriste, odnosno kojima upravljaju određeni kao kritična infrastruktura.

Koordinator može biti lice koje:

1) ima prebivalište, odnosno odobren boravak u Crnoj Gori;

2) ima VIII nivo kvalifikacije obrazovanja;

3) ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4) nije pravosnažno osuđeno za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno za takvo krivično djelo protiv njega nije pokrenut krivični postupak;

5) je stručno osposobljeno za zaštitu kritične infrastrukture; i

6) ima položen stručni ispit za zaštitu kritične infrastrukture.

Zdravstvena sposobnost iz stava 2 tačka 3 ovog člana dokazuje se uvjerenjem koje izdaje nadležna zdravstvena ustanova, u skladu sa zakonom.

Uvjerenje iz stava 3 ovog člana sadrži ocjenu o zdravstvenoj sposobnosti lica za zaštitu kritične infrastrukture i ne smije da sadrži podatke o njegovom zdravstvenom stanju.

Operatori kritične infrastrukture dužni su da, najkasnije u roku od​​ 15 dana od dana određivanja koordinatora. Ministarstvu dostave podatke o koordinatoru, kao i da o svakoj promjeni tih podataka obavijeste Ministarstvo, u roku od pet dana od dana nastale promjene.

Poslovi koordinatora

Član 19

Koordinator:

1) prati propise​​ i međunarodne ugovore iz oblasti zaštite kritične infrastrukture;

2) prati primjenu i reviziju bezbjednosnog plana, odnosno plana zaštite iz člana 15 ovog zakona;

3) posreduje u komunikaciji između operatora kritične infrastrukture i ministarstva nadležnog​​ za određeni sektor u vezi sa zaštitom kritične infrastrukture;

4) priprema i sprovodi obuke zaposlenih kod operatora kritične infrastrukture u vezi zaštite kritične infrastrukture i vodi evidenciju o njihovim obukama;

5) savjetuje zaposlene kod operatora​​ kritične infrastrukture u vezi zaštite kritične infrastrukture; i

6) vrši i druge poslove u skladu sa ovim zakonom.

Osposobljavanje i polaganje strujnog ispita za zaštitu kritične infrastrukture

Član 20

Osposobljavanje iz člana 18 stav 2 tačka 5 ovog zakona vrši organizator obrazovanja odraslih koji ima licencu izdatu u skladu sa propisima kojima se uređuje obrazovanje odraslih.

Osposobljavanje iz člana 18 stav 2 tačka 5 ovog zakona sprovodi se po programu obrazovanja, u skladu sa propisima kojima se uređuje obrazovanje odraslih.

Stručni ispit iz člana 18 stav 2 tačka 6 ovog zakona polaže se pred komisijom za polaganje stručnog ispita za zaštitu kritične infrastrukture, koju obrazuje ministar unutrašnjih poslova.

O položenom stručnom ispitu za zaštitu kritične infrastrukture Ministarstvo izdaje uvjerenje.

Članovima komisije za zaštitu kritične infrastrukture pripada naknada za rad, koju utvrđuje ministar unutrašnjih poslova rješenjem, a koja se isplaćuje iz budžeta Crne Gore.

Troškove polaganja stručnog ispita za zaštitu kritične infrastrukture snosi operator kritične infrastrukture, odnosno privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik iz člana 17 stav 2 ovog zakona.

Program i način polaganja stručnog ispita za zaštitu kritične infrastrukture, sastav komisije za polaganje stručnog ispita za zaštitu kritične infrastrukture i visinu naknade za rad te komisije, obrazac uvjerenja iz stava 4 ovog člana, kao i visinu troškova polaganja stručnog ispita propisuje Ministarstvo.

Koordinacione tijelo za zaštitu kritične infrastrukture

Član 21

U slučaju nastanka poremećaja u radu, odnosno oštećenja ili uništenja kritične infrastrukture rukovođenje i koordinaciju sprovođenja mjera i aktivnosti u skladu sa ovim zakonom, preduzima koordinacioni tim obrazovan u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita i spašavanje.

U radu koordinacionog tima iz stava 1 ovog člana, po pozivu, mogu učestvovati starješine i predstavnici drugih organa državne uprave nadležnih za određene sektore kritične infrastrukture, kao i stručnjaci iz oblasti zaštite kritične infrastrukture.

Postupanje sa tajnim podacima i osjetljivim informacijama

Član 22

Operatori kritične infrastrukture, koordinatori i drugi​​ subjekti, u vršenju svojih poslova i prilikom učestvovanja u razmjeni podataka u vezi sa kritičnom infrastrukturom, dužni su da sa tajnim podacima koji se odnose na kritičnu infrastrukturu postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

Operatori kritične infrastrukture, koordinatori i drugi subjekti iz stava 1 ovog člana dužni su da osjetljive informacije koriste isključivo u svrhu zaštite kritične infrastrukture propisane ovim zakonom.

Postupanje sa podacima o ličnosti

Član 23

Operatori kritične infrastrukture, koordinatori, i drugi subjekti, prilikom postupanja sa podacima o ličnosti u vezi sa kritičnom infrastrukturom, dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

IV. EVROPSKA KRITIČNA INFRASTRUKTURA

Određivanje evropske kritične infrastrukture

Član 24

Evropska kritična infrastruktura može se odrediti u sektorima koje utvrđuje organ Evropske komisije nadležan za zaštitu kritične infrastrukture.

Evropsku kritičnu infrastrukturu na teritoriji Crne Gore određuje Vlada, na predlog Ministarstva, a na zahtjev i uz saglasnost zainteresovanih država članica Evropske unije.

O određivanju evropske kritične infrastrukture na teritoriji Crne Gore Ministarstvo obavještava zainteresovane države članice Evropske​​ unije.

Ako bi poremećaj u radu, prekid funkcionisanja, oštećenje, odnosno uništenje kritične infrastrukture koja se nalazi na teritoriji druge države članice Evropske unije imalo značajne posljedice za Crnu Goru, Ministarstvo predlaže određivanje evropske​​ kritične infrastrukture organu Evropske komisije nadležnom za zaštitu kritične infrastrukture.

Zaštita evropske kritične infrastrukture

Član 25

Evropska kritična infrastruktura na teritoriji Crne Gore štiti se u skladu sa ovim zakonom, ako propisima Evropske unije nije drukčije propisano.

Izvještavanje o evropskoj kritičnoj infrastrukturi

Član 26

Vlada, na predlog Ministarstva, usvaja godišnji izvještaj o evropskoj kritičnoj infrastrukturi po sektorima i broju zainteresovanih država na koje određena kritična infrastruktura ima uticaj.

Izvještaj iz stava 1 ovog člana Ministarstvo dostavlja organu Evropske komisije nadležnom za zaštitu kritične infrastrukture.

Vlada Crne Gore, svake dvije godine, dostavlja organu Evropske komisije nadležnom za zaštitu kritične​​ infrastrukture pregled podataka o vrstama opasnosti, prijetnji i slabosti utvrđenih u svakom sektoru u kojem je u Crnoj Gori određena evropska kritična infrastruktura.

Izvještaj iz stava 1 ovog člana i podaci iz stava 3 ovog člana, označavaju se odgovarajućim stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

Razmjena informacija o evropskoj kritičnoj infrastrukturi

Član 27

Kontakt tačka za razmjenu informacija i koordinaciju aktivnosti u vezi sa evropskom kritičnom infrastrukturom sa drugim državama članicama i organima Evropske unije je Ministarstvo.

Postupanje sa tajnim podacima i osjetljivim informacijama

Član 28

Operatori evropske kritične infrastrukture, koordinatori i drugi subjekti iz stava 1 ovog člana dužni su da osjetljive​​ informacije u vezi sa evropskom kritičnom infrastrukturom koriste isključivo u svrhu zaštite evropske kritične infrastrukture.

Odredbe iz st. 1 i 2 ovog člana odnose se i na nepisane​​ podatke koji se razmjenjuju tokom sastanaka u vezi sa zaštitom evropske kritične infrastrukture.

Postupanje sa podacima o ličnosti

Član 29

Operatori evropske kritične infrastrukture, koordinatori, i drugi subjekti, prilikom postupanja sa podacima o ličnosti u vezi sa evropskom kritičnom infrastrukturom, dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti i međunarodnim ugovorima o razmjeni podataka o ličnosti.

V. EVIDENCIJE

Evidencije koje vodi Ministarstvo

Član 30

Ministarstvo vodi evidencije o:

1) položenom stručnom ispitu za zaštitu kritične infrastrukture, koja sadrži sljedeće podatke:

- redni broj,

- ime, prezime, jedinstveni matični broj, pol, datum, mjesto i državu rođenja i prebivalište lica koje je položilo stručni​​ ispit,

- datum polaganja stručnog ispita,

- uspjeh na polaganju stručnog ispita, i

- broj uvjerenja o položenom stručnom ispitu i datum izdavanja;

2) saglasnostima na bezbjednosne planove, koja sadrži sljedeće podatke:

- redni broj,

- naziv, sjedište i adresu operatora kritične infrastrukture koji je izradio bezbjednosni plan,

- broj i datum davanja saglasnosti na bezbjednosni plan,

- broj bezbjednosnog plana na koji je data saglasnost;

3) koordinatorima, koja sadrži sljedeće podatke:

- redni broj,

- ime i​​ prezime koordinatora,

- naziv, sjedište i adresu operatora kritične infrastrukture koji je odredio koordinatora,

- datum određivanja koordinatora.

Evidencije koje vodi operator kritične infrastrukture

Član 31

Operator kritične infrastrukture vodi evidenciju o:

1) kritičnoj infrastrukturi, koja sadrži sljedeće podatke:

- redni broj,

- broj i nazive sistema, mreža, objekata ili njihovih djelova koji čine kritičnu infrastrukturu,

- mjesta na kojim se kritična infrastruktura nalazi,

- podatak da operator kritične infrastrukture nije dužan da izradi bezbjednosni plan u skladu sa članom 14 ovog zakona;

2) bezbjednosnim planovima, odnosno planovima zaštite iz člana 15 ovog zakona, koja​​ sadrži sljedeće podatke:

- redni broj,

- datum upućivanja bezbjednosnog plana Ministarstvu na saglasnost i datum dobijanja saglasnosti,

- broj bezbjednosnog plana, odnosno plana zaštite iz člana 15 ovog zakona,

- datum izvršene revizije bezbjednosnog plana, odnosno plana zaštite iz člana 15 ovog zakona;

3) koordinatoru, koja sadrži sljedeće podatke:

- redni broj,

- ime, prezime, jedinstveni matični broj, datum, mjesto, državu rođenja i prebivalište koordinatora, i

- datum određivanja koordinatora.

Način vođenja evidencija

Član 32

Evidencije iz čl. 30 i 31 ovog zakona vode se u pisanoj i elektronskoj formi.

Tajni podaci koji se unose u evidencije iz čl. 30 i 31 ovog zakona obrađuju se i štite u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka, a podaci o​​ ličnosti koji se unose u te evidencije obrađuju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

VI. NADZOR

Član 33

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor, u​​ skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor, vrši inspektor za zaštitu kritične infrastrukture.

VII. KAZNENE ODREDBE

Član 34

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000 do 15.000 eura kazniće se pravno lice, ako:

1) najmanje jednom godišnje​​ ne dostavi ministarstvu nadležnom za određeni sektor kritične infrastrukture obavještenje o stanju, odnosno o promjenama u sistemima, mrežama, objektima, odnosno njihovim djelovima koje koristi, odnosno kojim upravlja, a koji su određeni kao kritična infrastruktura (član 12 stav 1);

2) ne izradi bezbjednosni plan i ne pribavi saglasnost Ministarstva na taj bezbjednosni plan u roku od jedne godine od donošenja akta iz člana 11 stav 3 ovog zakona (član 14 stav 1);

3) ne postupi po uputstvima, odnosno preporukama iz člana 16 st. 2 i 4 ovog zakona u roku od 90 dana (član 16 stav 5);

4) jednom u pet godina, odnosno u slučaju da dođe do promjene okolnosti u funkcionisanju sistema, mreža, objekata, odnosno njihovih djelova koje koristi, odnosno kojima upravlja, a​​ koji su određeni kao kritična infrastruktura, ne izvrši reviziju bezbjednosnog plana, odnosno plana zaštite iz člana 15 ovog zakona (član 16 stav 6);

5) ne odredi koordinatora iz reda zaposlenih u roku od šest mjeseci od dana donošenja akta iz člana 11 stav 3 ovog zakona, kojim su sistemi, mreže, objekti, odnosno njihovi djelovi, koje oni koriste, odnosno kojima upravljaju određeni kao kritična infrastruktura (član 18 stav 1);

6) zaposli lice koje ne ispunjava uslove za koordinatora u skladu sa ovim zakonom (član 18 stav 2);

7) Ministarstvu ne dostavi podatke o koordinatoru najkasnije u roku od 15 dana od dana određivanja koordinatora i ne obavijesti ga​​ o svakoj promjeni tih podataka u roku od 5 dana od dana nastale promjene (član 18 stav 5);

8) ne koristi osjetljive informacije isključivo u svrhu zaštite kritične infrastrukture propisane ovim zakonom (član 22 stav 2).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 200 do 1000 eura.

Član 35

Novčanom kaznom od 200 do 1.000 eura kazniće se za prekršaj odgovorno lice u nadležnom državnom organu, organu državne uprave, organu lokalne samouprave, organu​​ lokalne uprave, ako:

1) najmanje jednom godišnje ne dostavi ministarstvu nadležnom za određeni sektor kritične infrastrukture obavještenje o stanju, odnosno o promjenama u sistemima, mrežama, objektima, odnosno njihovim djelovima koje koristi, odnosno kojim upravlja, a koji su određeni kao kritična infrastruktura (član 12 stav 1);

2) ne izradi bezbjednosni plan i ne pribavi saglasnost Ministarstva na taj bezbjednosni plan u roku od jedne godine od dana donošenja akta iz člana 11 stav 3 ovog zakona (član 14​​ stav 1);

3) ne postupi po uputstvima, odnosno preporukama iz člana 16 st. 2 i 4 ovog zakona u roku od 90 dana (član 16 stav 5);

4) jednom u pet godina, odnosno u slučaju da dođe do promjene okolnosti u funkcionisanju sistema, mreža, objekata, odnosno njihovih djelova koje koristi, odnosno kojima upravlja, a koji su određeni kao kritična infrastruktura, ne izvrši reviziju bezbjednosnog plana, odnosno plana zaštite iz člana 15 ovog zakona (član 16 stav 6);

5) ne odredi koordinatora iz reda zaposlenih u roku od šest mjeseci od dana donošenja akta iz člana 11 stav 3 ovog zakona, kojim su sistemi, mreže, objekti, odnosno njihovi djelovi, koje oni koriste, odnosno kojima upravljaju određeni kao kritična infrastruktura (član 18 stav 1);

6) zaposli lice koje ne ispunjava uslove za koordinatora u skladu sa ovim zakonom (član 18 stav 2);

7) Ministarstvu ne dostavi podatke o koordinatoru najkasnije u roku od 15 dana od dana određivanja koordinatora i ne obavijesti ga o svakoj promjeni tih podataka u roku od 5 dana od dana nastale promjene (član 18 stav 5);

8) ne koristi osjetljive informacije isključivo u svrhu zaštite kritične infrastrukture propisane ovim zakonom (član 22 stav 2).

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rok za donošenje podzakonskih akata

Član 36

Propisi za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 37

Operatori kritične infrastrukture dužni su da, u roku od šest mjeseci od donošenja akta iz člana 7 stav 3 ovog zakona, ministarstvima nadležnim za određene sektore dostave obavještenja iz člana 10 stav 2 ovog zakona.

Primjena odredaba o evropskoj kritičnoj infrastrukturi

Član 38

Odredbe poglavlja IV. ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Stupanje na snagu

Član 39

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 24-5/19-1/4

EPA 849 XXVI

Podgorica, 17. decembar 2019. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva

Predsjednik,

Ivan Brajović, s.r.