Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o ostvarivanju prava na finansijsku podršku licima koja su bila zaposlena u​​ privrednim društvima u sektoru rudarske i metalske industrije

Proglašavam Zakon o ostvarivanju prava na finansijsku podršku licima koja su bila zaposlena u privrednim društvima u sektoru rudarske i metalske industrije, koji je donijela Skupština Crne Gore​​ 27. saziva na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine.

Broj: 01-1358/2

Podgorica, 30. decembar 2021. godine

Predsjednik Crne Gore,

Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore​​ i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 27. saziva, na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine, donijela je

Zakon o ostvarivanju prava na finansijsku podršku licima koja su​​ bila zaposlena u privrednim društvima u sektoru rudarske i metalske industrije

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 145/2021 od 31.12.2021. godine, a stupio je na snagu 8.1.2022.

Predmet

Član 1

Ovim zakonom uređuje se ostvarivanje prava na finansijsku podršku licima koja su bila zaposlena u privrednim društvima u sektoru rudarske i metalske industrije, a u čijoj vlasničkoj strukturi je bila Država i kojima je prestao radni odnos uvođenjem stečaja u tim društvima (u daljem tekstu: bivši zaposleni).

Cilj

Član 2

Finansijska podrška iz člana 1 ovog zakona dodjeljuje se radi ostvarivanja socijalne pravde, pravičnog zadovoljenja finansijskih potreba bivših zaposlenih i poboljšanja materijalnog položaja bivših zaposlenih i članova njihove porodice.

Sektor rudarske i metalske industrije

Član 3

Sektor rudarske i metalske industrije, u smislu ovog zakona, je sektor u kojem se obavlja djelatnost koja se u skladu za zakonom kojim se uređuje klasifikacija djelatnosti odnosi na nivo kvalifikacije:

1) Sektor B –​​ Vađenje ruda i kamena:

- oblast 05 – Vađenje uglja (samo za podzemnu eksploataciju),

- oblast 07 – Vađenje ruda metala,

2) Sektor C – Prerađivačka industrija:

- oblast 24 – Proizvodnja osnovnih metala,

- oblast 25 – proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja, i

- oblast 28 – Proizvodnja mašina i opreme na drugom mjestu nepomenute.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 4

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u​​ muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Pravo na finansijsku podršku

Član 5

Pravo na finansijsku podršku iz člana 1 ovog zakona može ostvariti bivši zaposleni koji:

1) je nakon uvođenja stečaja u privrednim društvima iz člana 1 ovog zakona​​ prijevremeno ostvario pravo na penziju;

2) zbog uvođenja stečaja u privrednim društvima iz člana 1 ovog zakona nije zasnovao radni odnos kod drugog poslodavca;

3) nije ostvario pravo na dobijanje sredstava po osnovu socijalnih programa za isplatu otpremnina koje je sprovodio organ državne uprave nadležan za poslove finansija, do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Visina finansijske podrške

Član 6

Bivši zaposleni koji ispunjava uslove iz člana 5 ovog zakona ima pravo na finansijsku podršku u neto iznosu od​​ 12.000​​ eura.

Iznos iz stava 1 ovog člana umanjuje se za iznos koji je bivšem zaposlenom isplaćen iz Fonda rada na ime prestanka radnog odnosa kod poslodavca usljed stečaja i prestanka radnog odnosa kod poslodavca zbog tehnoloških, ekonomskih i restrukturalnih promjena.

Pokretanje postupka

Član 7

Radi ostvarivanja prava iz člana 5 ovog zakona, bivši zaposleni treba da podnese organu državne uprave nadležnom za poslove ekonomije (u daljem tekstu: Ministarstvo), zahtjev u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana dostavlja se:

- akt kojim je zaposlenom prestao radni odnos,​​ 

- dokaz o isplaćenim sredstvima iz člana 6 stav 2 ovog zakona, odnosno dokaz da ta sredstva nijesu isplaćena,

- dokaz da mu nijesu isplaćena sredstva po osnovu socijalnog programa iz člana 5 stav 1 tačka 3 ovog zakona,

- izjava da se bivši zaposleni nakon ostvarivanja prava u skladu sa ovim zakonom odriče od prava da neostvarena potraživanja iz člana 5 stav 1 tačka 3 ovog zakona ostvaruje u sudskom ili drugom postupku.

Dokaz iz stava 2 al. 1 i 4 ovog člana dostavlja bivši zaposleni, odnosno stečajni upravnik privrednog društva iz člana 1 ovog zakona, a dokaz iz stava 2 al. 2 i 3 ovog člana Ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti.

Odlučivanje o​​ zahtjevu

Član 8

O zahtjevu iz člana 7 ovog zakona Ministarstvo odlučuje rješenjem, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Rješenjem iz stava 1 ovog člana utvrđuje se iznos neto finansijske podrške bivšem zaposlenom.

Iznos iz stava 2 ovog člana isplatiće se u četiri rate, na polugodišnjem nivou, u roku od dvije godine od dana pravosnažnosti rješenja iz stava 1 ovog člana.

Protiv rješenja iz stava 2 ovog člana može se pokrenuti upravni spor u skladu sa zakonom.

Prenosivost prava

Član 9

Ako je bivši zaposleni koji je ispunjavao uslove za ostvarivanje prava na finansijsku podršku, preminuo prije stupanja na snagu ovog zakona, zahtjev iz člana 7 stav 1 ovog zakona mogu podnijeti njegovi zakonski nasljednici na koje će se prenijeti pravo bivšeg zaposlenog.

Ako je bivši zaposleni koji je ispunjavao uslove za ostvarivanje prava na finansijsku podršku preminuo nakon stupanja na snagu ovog zakona, a prije podnošenja zahtjeva iz člana 7 stav 1 ovog zakona, taj zahtjev mogu podnijeti njegovi zakonski nasljednici u roku od 60 dana od dana kada je bivši zaposleni preminuo.

Ako je bivši zaposleni koji je ispunjavao uslove za ostvarivanje prava na finansijsku podršku preminuo nakon dobijanja pravosnažnog rješenja iz člana 8 stav 1 ovog zakona pravo na utvrđeni iznos finansijske podrške pripada nasljednicima na osnovu rješenja o nasljeđivanju.

Gubitak prava na potraživanje

Član 10

Ako je bivši zaposleni ostvario pravo na finansijsku podršku, a Ministarstvo naknadno utvrdi da je rješenje o ostvarivanju tog​​ prava donijeto na osnovu neistinitih podataka i dokaza, Ministarstvo je dužno da od bivšeg zaposlenog zahtijeva povraćaj nezakonito isplaćene finansijske podrške, uvećane za troškove postupka i odgovarajuće kamate.

Bivši zaposleni je dužan da u roku od 60​​ dana od dana dostavljanja zahtjeva za povraćaj sredstava iz stava 1 ovog člana izvrši uplatu tih sredstava na konsolidovani račun državnog trezora.

Sredstva za realizaciju

Član 11

Sredstva za realizaciju ovog zakona obezbijediće se iz budžeta Crne Gore.

Stupanje na snagu

Član 12

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore".

Broj: 19-6/21-10/12

EPA 373 XXVII

Podgorica, 29. decembar 2021. godine

Skupština Crne Gore 27. saziva

Predsjednik,

Aleksa Bečić, s.r.